ZAPISKI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

INSTRUKCJE Z 1809 ROKU.

DwukTotnie już na łamach "Kroniki" było nam danem zajmować się wypadkami roku 1809 w Poznaniu. W skreśl.Jnyh szkicach ujęty został początek organizacji korpusu wielkopolskiego gen. Dąbrowskiego i stosunek doń poznańskich władz administracyjnych. Zamieszczone poniżej pisma starają się wylaśnić zamierzenia kierowników. Pierwszą jest instrukcja jaką Wybick! ułożył wspólnie ,z prefektem Ponmskim, co do utwo,.zenia siły zbrojnej, druga, wyj'aśnia stanowisko prefekta Pon!ńskiego 'Względem utrzymania w kraju dobrego ducha i na.. stroju, trzecia to zarządzenie gen. Kosińskiego względem utworzenia siły zbrojne1. Instrukcje te wzięte są ze zbiorów A.rchiwum Państwoweg' w'Poznaniu z fascykułu oznaczonego ..Pre£. Pozo. 1747" I f. 73. II 71, III 79.

Ogłaszamy je w przekonaniu, iż stanowić będą uzupełnienie naszych powyżej wymienionych studjów, a dla -dziejów organizacji wojskowych w Poznaniu mogą być materjałem i podstt"'łł\t dalszych badań. Instrukcja tymczasowa, którą W\\". Rotmistrzom łącznie z '''\'''. .

podprefektami bezzwłocznie dopełnić powinni. Poniewa podług 5. ustawy Rady Stanu \'11 na.ikrótszym przeciągu czasu siła zbrojna zawiązać (się) powinna, a przeto W\V. Rot.mistrze nim się pospolite ruszenie uskuteczni, z dominiów sobie pobliszych i obszerniejszych zaraz po odebranej tej instrukcji wybierać zaczną konnych na pospolite ruszenie przeznaczonych i strzelców tudzie borowych i lokajów na pułki :,;tI'zelców uchwałą Rady zadysponowanych, w których naj dłużej w dni 3 od doszłej ich tej instrukcji wybierając, Ekoro 10 konnych i strzelców mieć będą, tych niezwłocznie do Poznania do sztabu JW. gen. Kosińskiego etapami prześlą. Każdy konny powinien być na koniu, być bez munduru, jaką bądź może bronią, a niekoniecznie piką opatrzony, reszt broni przystawioną mu zo ..tanie z czasem, kady dO pułku strzelców przeznaczony powinipl1 mipć fuzję, jakąkolwiek strzelbę i przynajmniej 20 ostrych ładunków. Podprpfpkci wezwią wszystkich obywateli aby jakąkolwiek brot'tr.J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry