KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach; instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając blankietu wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa-Książka-Ruch" .

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywid ualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 50 zł; prenumerata roczna - 200 zł.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przeqsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydzialu Kultury Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Sztuki

Printed in Poland

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1987

Wydanie 1. Nakład 2700+100 egz. Ark. wyd. 16,4; ark. druk. 13,125. Druk ukończono w lipcu 1987.

Zam. nr 9/87 B-17 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0731-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry