TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

ZEBRANIA ZARZĄDU

W dniu 29 stycznia 1986 r. odbyło się zebranie Zarządu poświęcone przygotowaniu walnego zebrania sprawozdawczego. Omówiono projekty sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zwłaszcza sprawozdań cząstkowych przewodniczących komisji, klubów i kół. Wyznaczono termin zebrania na dzień 12 marca 1986 r. Poinformowano też, że Polskie Towarzystwo Astronomiczne opuszcza pomieszczenia w naszej siedzibie z dniem 1 lutego 1986 r. Zwolnione pomieszczenia zostały przeznaczone m. in. na przechowywanie sprzętu i mebli Towarzystwa. Omówiono też sprawy finansowe oraz gospodarcze, m. in. konieczność renowacji kaloryferów i odgrzybienia fundamentów budynku. W obu ostatnich sprawach zwracano się jesienią 1985 r. do Zarządu Budynków Mieszkalnych, ale bezskutecznie. W dniu 5 marca 1986 r. odbyło się zebranie Zarządu, na którym sprawdzono przygotowania do zebrania walnego. Sekretarz przedstawił zarys sprawozdania, gdyż niektóre komisje nie złożyły jeszcze swoich sprawozdań z działalności w roku 1985. Zobowiązali się dostarczyć je w ciągu dwóch dni. Wyznaczono dra Ludwika Gomolca na przedstawiciela Towarzystwa w Radzie Społecznej Opiekunów Fortu VII. Uchwalono skreślenie z listy członków osób, które zmarły w 1985 r. oraz na początku 1986 f., jak też wpisanie osób nowych, które złożyły deklaracje członkowskie. W dniu 26 marca 1986 r. na zebraniu Zarządu dokonano podsumowania wyników walnego zebrania sprawozdawczego. Ustosunkowano się do uchwał, ustalaiac kolejność tych realizacji. Postanowiono też, że do końca kwietnia 1986 r. zredagowane zostaną regulaminy prac Zarządu, komisji, kół i klubów. Ponieważ Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego przyznał Towarzystwu środki finansowe na rok 1986 w wysokości 1 070 000 zł, przedyskutowano sprawę preliminarza i rozsądnych wydatków. Okazało się, że środków tych będzie za mało dla sfinansowania

wszystkich planowanych zamierzeń, dlatego konieczna będzie prośba o dofinansowanie. Omawiano też możliwość lepszego wykorzystania miejsca na bibliotekę i dokumentację działalności lowarzystwa oraz jego komórek organizacyjnych przez dokonanie przeróbek pomieszczeń i ich wyekwipowanie w meble (np. w regały do książek i akt). Należy zaznaczyć, że w 1985 r. kierowniczka kancelarii Mirosława Meissnerowa uporządkowała akta Towarzystwa.

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE NOWEGO KOŁA

W dniu 28 stycznia 1986 r. prezes i sekretarz Towarzystwa uczestniczyli w powołaniu do życia nowego osiedlowego koła lowarzystwa w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piątkowie. Na zebranie przybyło kilkanaście osób. Wybrany został tymczasowy zarząd, któremu przewodniczy Tomasz Naganowski. Koło nakreśliło plan swej działalności w bieżącym roku. Przedstawicielka Spółdzielni, wiceprezes mgr Maria Szuszczyńska zapewniła o poparciu dla nowego koła, które winno stać się istotnym czynnikiem integrującym mieszkańców osiedli w Piątkowie.

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTAMI MIASTA W dniu 13 stycznia 1986 r. odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Towarzystwa prof. dra Stanisława Nawrockiego z wiceprezydentem Poznania Bogdanem Zastawnym. Uczestniczył w nim red. Zdzisław Kandziora z "Głosu Wielkopolskiego". Celem spotkania było podzielenie się wrażeniami i sprawami zgłoszonymi przez mieszkańców Poznania podczas dyskusji "Porozmawiajmy o Poznaniu", zorganizowanej w dniu 17 grudnia 1985 r. w sali Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. Postulaty dotyczyły społecznej konsultacji planów urbanistycznych (m. in. poszerzenia granic miasta), troski o zieleń w mieście i architekturę, stanu ulic i chodników, rozwiązania problemu toalet publicznych, ruchu samochodowego (parkowania) oraz wyglądu Starego Miasta i jego okolic.

W dniu 22 stycznia 1986 r. odbyło się spotkanie prezesa Zarządu z wiceprezydentem Mirosławem Kopińskim, również z udziałem red. Zdzisława Kandziory. Omówiono zagadnienia z dziedziny kultury, poruszone przez uczestników dyskusji "Porozmawiajmy o Poznaniu". Przedyskutowano sprawy związane z ożywieniem życia kulturalnego w mieście, estetyki okien wystawowych, eksponowania pomnika Edwarda R. Haupta MacierzYństwo (w Poznaniu nie ma dzieła tego wybitnego rzeźbiarza), wzniesienia pomnika ku czci gen. Henryka Dąbrowskiego i twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego, uregulowania godzin otwarcia muzeów, nazewnictwa ulic oraz troski o wygląd Starego Rynku i sąsiednich ulic.

SPOTKANIE Z INŻ. IGNACYM SOSZYŃSKIM

W dniu 24 stycznia 1986 r. prezes Towarzystwa, w obecności członkini Zarządu Ireny Barełkowskiej, spotkał się z inż. Ignacym Soszyńskim, właścicielem firmy polonijnej "Interfragrance". Celem spotkania było złożenie podziękowania za pomoc finansową udzieloną Towarzystwu, w RAHUIAEZzwiązku z czym w 1985 r. można było zakupić urządzenia nagłaśniające, ułatwiające oprowadzanie wycieczek po mieście oraz dwa magnetofony. Inż. Soszyński przyrzekł dalszą pomoc dla Towarzystwa i Klubu im. Stanisława Strugarka.

WYSTĄPIENIE W ROZGŁOŚNI RADIOWEJ W dniu 16 stycznia 1986 r. prezes Towarzystwa wystąpił przed mikrofonami poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, udzielając wywiadu red. Małgorzacie Jańczak o dziejach Kopca Wolności na Malcie w latach 1919- 1939 oraz przygotowaniach do jego odbudowy.

SPOTKANIE PREZESÓW TOWARZYSTW REGIONALNYCH W dniu 8 lutego 1986 r. odbyło się w sali hotelu "Bazar" spotkanie prezesów towarzystw regionalnych, zwołane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Celem spotkania było przygotowanie planowanego na 5 kwietnia zjazdu towarzystw regionalnych z Wielkopolski. Omawiano też wstępnie przygotowania do mającego się odbyć w dniach 23 - 25 października kongresu towarzystw regionalnych i kulturalnych. Na spotkaniu prezes Zarządu poinformował zebranych o zagadnieniach organizacyjnych naszego Towarzystwa, o współpracy z młodzieżą i współdziałaniu ze społeczeństwem oraz władzami w istotnych dla miasta Poznania sprawach.

UDZIAŁ W NARADZIE W KOMITECIE WOJEWÓDZKIM POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

W dniu 13 marca 1986 r. prezes Zarządu uczestniczył w zorganizowanej przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej naradzie Zespołu Kształcenia Historycznego. Prezes poinformował o takim kształceniu prowadzonym przez nasze Towarzystwo od wielu lat, m. in. w Komisji Młodzieżowej, organizującej czyny społeczne, konkursy i inne imprezy. Dużą rolę w historycznym kształceniu społeczeństwa odgrywa też Komisja Odczytów i Przechadzek.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ za I kwartał 1986 r. Nowy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy kontynuacją spotkań w zakładach pracy powstałych na nowych osiedlach mieszkaniowych, przygotowywaniem młodzieży do zdobywania Odznaki "Młody Miłośnik Poznania" i pracami związanymi z zakończeniem międzyszkolnych konkursów - tradycyjnie łączących się z rocznicą wyzwolenia Poznania. 4 1 - Wizyta w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa".

Delegację Szkolnych Kół Miłośników Miasta Poznania przyjął mgr Marek Kalemba, który w ciekawej prelekcji omówił historię Zakładów i wyświetlając przeźrocza przedstawił działy produkcji leków oraz warunki pracy w "Polfie". Liczne zapytania młodzieży świadczyły o wielkim zainteresowaniu tematem spotkania.

MTOIAEZ

11 I - Spotkanie z zastępcą kierownika Wydziału Prawno-Administracyjnego U rzędu Miejskiego mgr Anną Bieszką - Krzemień w auli Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Lucjana Rudnickiego. Prelegentka w przejrzystym wykładzie wyjaśniła młodym miłośnikom Poznania działalność rad i urzędów dzielnicowych oraz Miejskiego i Wojewódzkiego. Licznie przybyłą młodzież serdecznie przyjęła dyrektorka Szkoły mgr Elwira Łuczewska. Pod kierunkiem mgr Gertrudy Polarczyk, uczestnicy spotkania zwiedzili Szkołę, poznali jej historię i jej pracę w środowisku. 18 I - Wizyta w Zakładach Piekarniczo-Ciastkarskich przy ul. Obodrzyckiej 80. Młodych miłośników Poznania przyjął życzliwie zastępca kierownika produkcji Zdzisław Gidaszewski. W czasie dwugodzinnego pobytu w zakładzie, młodzież poznała jedną z najnowocześniejszych piekarni w Polsce i miała możność obserwacji całego procesu produkcji chleba. 16 III - Ratusz symbolem Poznania. Spotkanie w Muzeum Historii Miasta Poznania. Pracownik naukowy Muzeum mgr Magdalena MrugaIska przedstawiła młodzieży historię Ratusza oraz rolę, jaką odegrał on w życiu miasta i jaką odgrywa obecnie, oraz pokazała najcenniejsze zbiory. 22 III - Wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, zorganizowana z okazji wielkich rocznic w ruchu ludowym. Pod przewodnictwem pracownika naukowego mgr Aleksandry Kosmacz, młodzież zwiedziła pawilony wystawowe i skansen w parku. Przy pięknej pogodzie, w czasie kilkugodzinnego pobytu, prelegentka przedstawiła rozwój rolnictwa w Polsce od zarania dziejów, przybliżyła zwiedzającym życie na wsi polskiej, pracę, obyczaje i zwyczaje, ukazała na tle eksponatów postęp techniczny w doskonaleniu narzędzi pracy, w uprawie ziemi, w hodowli zwierząt, z podkreśleniem osiągnięć i zasług regionu wielkopolskiego, a także wyjaśniła młodzieży mało znane, bądź już dziś nie używane określenia i nazwy.

W czterdziestą pierwszą rocznicę wyzwolenia Poznania odbyło się uroczyste zakończenie konkursów, którymi tradycyjnie miłośnicy Poznania składają hołd wyzwolicielom naszego miasta i kraju oraz wszystkim, którzy swą działalnością i pracą przyczyniają się do jego rozwoju. W roku szkolnym 1985/1986 młodzież uczestniczyła w dwóch konkursach: Czasy, ludzie, wydarzenia na tablicach pamięci mojego miasta, mojej wsi - zapisane oraz Portret mojego miasta - zorganizowanych przez Komisję Młodzieżową Towarzystwa, z pomocą Kuratorium Oświaty i Wychowania, Muzeum Historii Miasta Poznania i Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka.

Celem konkursu Czasy, ludzie, wydarzenia na tablicach pamięci mojego miasta, mojej wsi - zapisane było pogłębienie znajomości regionu i jego roli w życiu narodu i państwa polskiego oraz ukazanie ludzi, których działalność zapisała się na trwałe w historii. W zadaniu konkursowym należało podać lokalizację i opis tablicy, fundatora, treść na niej umieszczoną oraz dołączyć opracowanie według hasła "Czasy, ludzie, wydarzenia", z podaniem źródeł, z których autor czerpał wiadomości do swej pracv. Konkurs Portret mojego miasta miał charakter plastyczno-dokumen

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry