50 LAT TEMU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1

Czas czytania: ok. 14 min.

W KRONICE MIASTA POZNANIA

'PieiFwsizy zesizyt piętnastego rocznika jKrorui'kii Mtesfea Poznania" otwierała rozprawa Henryka Miincha pL Plany Poznania sprzed roku 1793 i ich wartość dla badań nad topografią miasta. Część z dwudziestu opisywanych planów (nr 2, 1.3, 16, 19 a 2 ' 0) była znana od dawna, więiksizość jednak to odisiziulkalle w różnych zakamarkach "zdjęcia" miasta dla celów militarnych z czasów oblężenia Poznania przez S asów.

Niewątpliwie - pisize w podsumowaniu joziprawy Henryk Miiinioh - inne kwestie Z zakresu topografii miasta nie zostały tak dobrze uwydatnione jak obwarowania, niemniej jednak w obrębie każdej Z nich można by prześledzić mniej lub więcej dokładnie - zależnie od podzialek planów - przemiany zaszłe w ciągu XVIII wieku. Nawet w śródmieściu, zdawałoby się skostniałym w swym kształcie, da się uchwycić zanikanie obiektów a narastanie innych. PrzYkładowo wymienić można wyniosłość międzY kaplicą Pana Jezusa a klasztorem 00. Dominikanów. Jest to tzw. Złota Góra, której nazwa przetrwała do końca XVIII w. w nazwie uliczek Z tej okolicy. Pojawia się ta góra na wSzYstkich planach sprzed 1772 roku, później znika bezPowrotnie, ustępując miejsca nowym ulicom. Doskonale uwydatnia się na planach Z lat 1714-1715, 1734, 1772-1773 rozbudowa gmachu kolegium 00. Jezuitów, przY czYm dodać należY, że plany oddają wiernie to, co o tym opowiaaają źródła pisane. W północno-wschodnim narożniku tego gmachu mieściła się, nie znana skądinąd "Congregatio Germanica S. Barbarae' prawdopodobnie na miejscu dawnej kaplicy cmentarnej. Podkreślono JUZ, że wSzYstkie omOWione plany Poznania są zdjęciami sytuacyjnymi, co obniża znacznie ich wartość. Każdy, kto by chciał wYzYskać je do badań topograficznych, będzie musiał zwracać stale uwagę na przYnależność zawodową wykonawcy planu ze względu na cel, dla którego dane zdjęcie sytuacyjne było wykonane. W każdym planie sytuacyjnym szczegóły topograficzne, które były celem ujęcia kartograficznego, są zawsze lepiej i dokładniej przedstawione od innych, drugorzędnych. Generalizowanie na planach tych drugorzędnych szczegółów jest przeważnie silniejsze, niżby wymagała tego podziałka planu. Uogólnianie przechodzi wtedy w schematyzowanie. Na planach geometrów cywilnych schematyzowaniu uległy nawet te szczegóły, które powinny były być opracowane dokładniej. DotyczY ta uwaga rysunku okolicy miasta na planie Rzepeckiego, zaś śródmieścia na planach Grunda i Krzewskiego. Dlatego też przY wYzYskiwaniu planu Rzepeckiego niezbędna jest pomoc zdjęć z r. 1734, tamtym dwu idzie w sukurs plan Z lat 1772 - 1773.

5 O lat temu

Szkic sytuacyjny saskich obwarowań ziemnych w Poznaniu w 1734 r. (1 : 10 000).

Objaśnienie: linia gruba - bastiony, szańce, reduty; linia przerywana - wał zewnętrzny; linia cienka - wał osłabiający; linia kropkowana - obwarowanie projektowane. 1. Zamek 2. Rynek. 3. Bastion Bramy Wronieckiej, 4. Bastiony zachodnie, 5. Bastion Bramy Wrocławskiej, 6. Szaniec za Furtką Ciemną, 7. Szaniec Garbarski, 8. Bastion na Grobli, 9. i nast. - Reduty

Na oaół żadne zdjęcie Poznania brane osobno nie daje bezwzględnej pewności, jak dalece się można na nim oprzeć, dopiero łącznie Z innymi, pozwalającymi stwierdzić częstotliwość i zgodność występowania badanej kwestii topograficznej, staje się źródłem wartościowym, ale głównie w zakresie tych danych topograficznych, które miano na oku przY sporządzaniu poszczególnych planów. Ewa Słabęoka omówiła Stosunek "Gazety Wielkopolskiego Księstwa Poznańskiego" do Powstania Listopadowego i Styczniowego, Marian Gumowski - Kryzys walutowy w Poznaniu po śmierci Kazimierza Wielkiego, a Zdiziistow Grot p-wdstawił gen. Włodzimierza Krzyżanowskiego (1824-1887) w świetle własnych wspomnień oraz listów pisanych do rodziny.

W "Kronice ważniejszych wydarzeń" odnotowano: 5 I zmarł Zygmunt Wiza, działacz Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, członek Hady Robotniczo-Żołnierskiej i dowódca żandarmerii kraj owej byłej dzielnicy pruskiej; 18 I - pierwsze posiedzenie reaktywowanej Rady Miejskiej; 24 I - jubileusz trzydziestolecia Wielkopolskiego Związku Myśliwych; 25 I - ponów- 1 ne rozwiązanie Rady Miejskiej; 29 I - zmarł dyrektor naczelny "V esty" Teodor Prądzyński; 31 I - zmarł fizyk prof. dr Alfred Denizot; 11 II - jubileusz dwudziestopięciolecia kapłaństwa ks. biskupa Walentego Dymka; 14 II - akademia z okazji piętnastolecia pontyfikatu Piusa XI; 24-26 II - ogólnopolski zjazd \ /. · przeciwżebraczy. Sprawozdawca Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania zanotował na ostatniej kartce (119) zeszytu Gen. Włodzimierz Krzyża"Kroniki": nowski Dnia 15 lutego 1937 odbyło s"ę w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Ratuszu zebranie Towarzystwa, któremu przewodniczył wiceprezes, p. radca Ruciński, a pod koniec prezes, p. radca Zaleski. Na zebraniu tym wygłosił p. mgr M. J. Mika referat nt. "o patrycjacie poznańskim w wiekach średnich". Opracowany gruntownie, na źródłowych dokumentach oparty referat wywołał duże zainteresowanie, które uwydatniło się w bardzo ożywionej dyskusji. W wolnych głosach poruszono fakt niszczenia lasu w Golęcinie, a przewodniczący zreferował sprawą zorganizowana kursu dla przewodników po mieście Poznaniu. Staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, w porozumieniu Z delegaturą poznańską Ligi Popieran a Turystyki, kurs taki zorganizowano już w następnym miesiącu (od 12 do 25 marca). Obejmował on 28 godzin wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów: historia miasta Poznania (wykładowca dr Wojtkowski); topografia miasta Poznania ( dr Wietrzychowski); zabytki i dzieła sztuki w Poznaniu ( dr Pajzderski); zakłady użyteczności publicznej, instytucje przemysłowe miejskie, przemysł i handel poznański (naczelnik mgr K Motyliński); metodyka przewodnictwa (pro/. Kilarski). W kursie wzięło udział 47 uczestników Z cenzusem naukowym średnim wzgl. wyższym.

Zebrał Kronikarz redagował od zeszytu 1/47 Marian J. Mika, szef Archiwum Miejskiego, a co za tym idzie - siedziba redakcji przeniesiona została na ul. Szewską 10; format kwartalnika zmniejszono do wymiarów 150X200 mm. iZesizyt ten otwierała duża podobizna prezydenta Poznania Stanisława Sroki" który chociaż pełnił funkcje prezydenta od dnia 10 lipca 1945 r. (wybrany na posiedzeniu Miejskiej Bady Narodowej) oficjalnej moiminscji przez rainiiisibra administracji publicznej Edwarda Osóbkę- Morawskiego doczekał się w roku 1917, a wręczył mu ją na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w dniiiu 26 marca 1947 r. wojewoda poznański Stafam Bnziazinoiki. Wypada zaznaczyć - komentowała ten fakt z satysfakcją redakcja - że Prezydent Miasta Poznania ob. mgr Stanisław Sroka jest pierwszym Z prezydentów wszystkich miast polskich oficjalnie mianowanym i zatwierdzonym na tym stanowisku przez Rząd Polski. W ślad za tym, izamSeiaziczono referat Stanisława Sroki, wygłosizony w dniu 31 marca 1947 ir. na izebrainiiu Towarzystwa Miłośników Miasita Poznania ipt. Bilans dwuletniej pracy wysiłkiem całego społeczeństwa. Ciężar odbudowy kraju przejęło Państwo - czytamy w referacie - a już w jesieni 1945 roku powołano do życia Dyrekcję Odbudowy w Poznaniu. Jednak Skarb Państwa ubogiego i zniszczonego nie był w możności podjąć się odbudowy całości zniszczeń wojennych. Z natury rzeczy ograniczyć się musiał do odbudowy kluczowych zagadnień, jak np. kolejnictwa, ciężkiego przemysłu, dróg komunikacyjnych itp. Ciężar odbudowy innych obiektów musiało przejąć samo społeczeństwo reprezentowane w Poznaniu przez władze miejskie. Jasnym jednak było, iż władze miejskie same bez współudziału społeczeństwa nie są w możnoscl rozwiązać zagadnienia odbudowy. Wówczas przystąpiliśmy do rozstrzygnięcia tego, co jeden Z moich znajomych nazwał słusznie bitwą o duszę poznańską. Było to zadanie nader trudne, trudniejsze nawet niż staranie się o finanse. Społeczeństwo naszego miasta było zdezorientowane i pozostawało pod przemożnym wpływem szeptanej, dywersyjnej plotki. Nie będę nad nią bliżej się rozwodził, ponieważ jest ona znana wszystkim tutaj obecnym i do każdego Z was szanowni obywatele na pewno też dotarła. Plotka ta była wszechstronna. Dotykała każdej gałęzi naszego ŻYcia zbiorowego, począwszy od kwestionowania naszej państwowej

40 lat temu

niezależności politycznej, a skończywszy na pogłoskach o upaństwowieniu nieruchomości miejskich. Z prawdziwą wdzięcznością wspominam stanowisko urzędników i pracowników miejskich, jakie zajęli w owych krytycznych chwilach. Pamiętam, jak w pierwszych dniach marca 1945 roku, wczesnym rankiem, na ulicę Marszałka Focha wmaszirowała kolumna pracowników tramwajowych Z łopatami na ramieniu. Po trotuarach snuli się n ieliczn i zdezorientowani przechodnie, którzy ze zdziwieniem patrzyli się na ten pochód. W ten sposób rozpoczęła się na oczach całego miasta pierwsza praca nad uruchomieniem zniszczonych przewodów pierwszej linii tramwajowej. Ten pochód urósł do rozmiarów symbolu, wskazującego na tę oczywistą prawdę, iż tylko własny wysiłek całego społeczeństwa może dokonać dzieła odbudowy [. uj Wierzyliśmy, że skoro uda nam s ę ożywić ducha społecznego, i zaprząc go do współpracy nad odbudową miasta, walkę na odcinku odbudowy wygraliśmy. I tak się też stało. Społeczeństwo nasze, przekonane o konieczności realnej współpracy nad odbudową,

Rocznik XX

Poznań, kwiecień 1947 r.

Numer l

KRONIKA MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM KULTURALNYM MIASTA POZNANIA

(Organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania)

TREŚĆ: Prezydent stoi. m. Poznania, mgr Stanisław Sroka: Bilans dwuletniej pracy - wysiłkiem całego społeczeństwa. - Joa,nna Eckhardt: Materiały do historii sztuki i kultury z kronik O O. Franciszkanów poznańskich. - Marian J. Mika: Burmistrzowie poznańscy wieku XVI. - Jerzy Młodziejewski: Plan Poznania z cza,sów wojen szwedzkich.

DZIAŁ BIEŻĄCY: Ks. Szczęsny DettloH: Kartki z dziejów Muzeum Wielkopolskiego podczas okupacji. - T. Nowicki: Garść fragmentów .z historii wielkiego dzieła. - Z życia miasta. - Zycie kulturalne. - Z wydawnictw. - Kronika wydarzeń.

NAKŁADEM ZARZĄDU MIEJSKIEGO W POZNANIU

Okładka zeszytu 1/47 (rocznika XX) pod redakcją Mariana Miki

stalo się bodaj czy nie najważniejszym czynnikiem odbudowy. Tak Szanowni Obywatele, jak i cale spoleczeństwo nasze, nie zdają sobie sprawy Z ogromu wysilku spolecznego w dziele odbudowy, Z wysilku, który w żargonie codziennym przywykliśmy nazywać inicjatywą prywatną. Przykladowo podam następujące dane: wedlug niemieckiej statystyki Z roku 1944, znajdowalo się w Poznaniu 9137 budynków mieszkalnych, o 184 500 izbach lącznie Z kuchniami. Statystyka Wydzialu Techniczno-Budowlanego Z roku 1945 wykazala 4737 budynków zniszczonych, o 44 000 izb. Ponieważ spis ludności przeprowadzony w lutym br. wykazal w mieście 159 136 użYwalnych izb lącznie Z kuchniami, zatem od marca 1945 roku oddano do użytku 18 636 izb odremontowanych, Z czego większość przypada na inicjatywę prywatną.

Jeśli do tych cyfr dodamy oko lo 6000 izb odremontowanych - wedlug prowizorycznych obliczeń · - w roku 1946, uzyskamy wyraźny obraz wysilku spoleczeństwa i wladz miejskich wlożonego w dzielo odbudowy. Obraz ten stanie się jeszcze bardziej plastyczny, gdy uświadomimy sobie, iż wartość odbudowanych względnie odremontowanych obiektów szacuje się no. okolo 2 miliardy zlotych. Ale wspóludzial spoleczeństwa nie ograniczaI się do bezpośrednio przeprowadzanego dziela odbudowy. Przez dostarczenie wladzom miejskim funduszów na odbudowę zniszczonego majątku miejskiego w postaci tzw. daniny n« odbudowę, umożliwilo spoleczeństwo Wladzom Miejskim przeprowadzenie uaktywnienia źródel dochodowych Z miejskiego majątku. Po omówieniu osiągnięć przedsiębiorstw miejskich i szkolnictwa oraz opieki zdrowotnej, Stanisław Sroka mówił dalej: Pragnąlbym jeszcze na zakończenie wtajemniczyć Szanownych Zebranych w zamiary Zarządu Miasta, które będziemy starali się zrealizować w roku 1947. Na odcinku odbudowy naszych dróg projektuje s ę przebudowę nawierzchni ul. Walki Mlodych na odcinku pomiędzy ul. Wroclawską a Zieloną na pólkostkę. Dalej przelożenie ul. Obornickiej i umocnienie jezdni tymczasowo brukowcem. Przebrukowanie ul. Sw. Antoniego. Calkowite odnowienie nawierzchni tluczniowej na brukowaną przy ul. Palacza, na odcinku pomiędzy ul. Sloneczną i Świetlaną. Odnowienie nawierzchni tluczniowej ul. Swierczewskiej. Przebrukowanie ul. Ostrowskiej na nawierzchnię Z pólkostki. Calkowite odnowienie nawierzchni tluczn;owej ul. Ks. Skorupki oraz przebrukowanie jezdni kostkowej ul. Grobla. Polożenie kostki rządkowej w ulicy Dąbrowskiego na odcinku pomiędzy ul. Polną i Szpitalną. Przebrukowanie ul. Wszystkich Świętych pomiędzy ul. Mostową i Garbarami. Wreszcie przewidujemy 3000 m 2 napraw asfaltem twardo lanym oraz 6000 m 2 napraw chodników.

W zakresie prac budownictwa naziemnego projektuje się na rok 1947 odbudowanie zniszczonej willi miejskiej przy ul. Grunwaldzkiej narożnik ul. Matejki; budowę przedszkola przy ul. Śniadeckich i sali gimnastycznej przy ul. Gen. Prądzyńskiego, remont zewnętrzny budynku przy ul. Garbary 65, oraz odbudowę dziedzińca miejskiego przy Drodze Dębińskiej; w Rzeźni Miejskiej budowę nowej chlodni oraz urządzenie targowiska koiiskiego. Najważniejszym jednak zamierzeniem budowlanym jest budowa nowej szkoly powszechnej na JeżYcach [...] Wydzial Zdrowia projektuje na rok 1947 urządzenie Centralnego Ośrodka Zdrowa przy pi. Kolegiackim 12. W Ośrodku tym mieścić się będą przychodnie: dla mlodzieży szkolnej, dentystyczna, laryngologiczna, chirurgiczna, przeciwjaglicza, przeciwweneryczna i przeciwgruźlicza. Praca nad uruchomieniem Centralnego Ośrodka Zdrowia jest już w tej chwili wdrożona i rozpoczęta. Poza tym projektuje się uruchomtenie przy ul. Szamarzewskiego dalszej przychodni przeciwgruźliczej. Jednak na czolo wysuwa się zagadnienie budowy nowoczesnego szpitala miejskiego. Pomieszczenie dzisiejszego szpitala, tak pod względem usytuowania, jak

40 lat temui wewnętrznego otrzymali już powiadającego chwili w toku. o Poznańska Kolej Elektryczna projektuje na rok 1947 między innymi przeprowadzenie nowej linii przez ul. Zieloną i Wielkie Garb ary; budowę drugiego toru na ul. Grunwaldzkiej; budowę drugiego toru na ul. Dąbrowskiego i pętli końcowych na Bloniach Grunwaldzkich, przy Ogrodzie Botanicznym i na Dębcu. Dalej projektuje się budowę wozowni przy ul. Ma da lińskiego , domu administracyjnego i budynku dla prostowników; przebudowę wozowni przy ulicy Marszalka Focha oraz budowę jednej poczekalni. Wreszcie przewiduje się zakup we Francji 6 dalszych autobusów i 6 trolleybusów, celem usprawnienia komunikacji między centrum miasta a peryferiami. Kredyty na ten cel miasto posiada. Troską Wladz Miejskich stanie się powiększenie taboru tramwajowego, który dzisiaj posluguje się przeważnie wozami starymi, uszkodzonymi w czasie dzialań wojennych a naprawionymi wysilkiem wlasnym warsztatów tramwajowych. Zagadnienie to jednak jest trudne do rozwiązania, gdyż abstrahując od strony finansowej nie posiadamy w kraju w tej chwili przedsiębiorstwa, które mogloby dostarczyć wozów tramwajowych. Nawiązanie w tej kwestii kontaktu Z zagranicą jest również trudne, wobec braku umów handlowych oraz Z powodu nie ustabilizowanej jeszcze sytuacji gospodarczej w Europie. W "Materiałach do historii sztuki i kultury" Joanna Eckhardtówna podała wypisy z kronik 00. Franciszkanów poznańskich; Marian J. Mika streścił swą obszerną prace o burmistrzach poznańskich w XVI wieku;> Jerzy Młodziejowski - omówił plan Poznania z czasów wojen szwedzkich. Dział bieżący otwierał artykuł Tomasza Nowickiego Garść fragmentów Z historii wielkiego dziela (o początkach Targów Poznańskich i ich inicjatorze Edwardzie Mazurkiewiczu). Autor kończył artykuł takimi słowami: W niespelna dwa lata po ostatniej wojnie ['..J w dniu 26 kwietnia Anno Domini 1947 trębacz Z starej Wieży Ratuszowej swoim historycznym hejnalem obwieści "urbi et orbi" radosny fakt otwarcia pierwszych powojennych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jako dowód zwycięstwa świadomego ducha nad bezksztaltną materią i niezlomnej woli odbudowy nad zniszczeniem. Na chlubę Poznania i jego obywateli, na chwalę Państwa Polskiego, na poŻYtek Polskiego PrzemysIu i Handluwyposażenia jest p rzestarza le i niewlaściwe. Inżynierowie miejSCY polecenie opracowania projektu budowy nowoczesnego szpitala, odwszystkim wymogom techniki i higieny, a prace projekcyjne są w tej

Ks. Szczęsny Dettloff w Kartkach Z dziejów Muzeum Wielkopolskiego ze swadą rozliczał sie z okupantami. W rubryce "Z życia Miasta Poznania" uderzono w wielki dzwon pL Odbudowa Miasta (pisownia oryginalna).

Problem odbudowy Poznania - czytamy na wstępie - to najbardziej aktualne i najwięcej pasjonujące zagadnienie, interesujące rzesze miejscowego spoleczeństwa. Zawiązal się w tym celu Miejski Obywatelski Komitet Odbudowy m. Poznania, który odbywając swe zebrania przedstawia spoleczeństwu poznańskiemu plany odbudowy i rozbudowy miasta. Na jednym Z zebrań w dniu 19 marca br. inż. Czarnecki dal obraz gotowego już planu rozbudowy miasta A Nie mogąc Z powodu braku miejsca przedstawić na lamach pisma ciekawego referatu, uczynimy to w następnym numerze. Tu jedynie przedstawiamy wnioski zgloszone na powyższym zebraniu przez ob. dra Grochowskiego, poruszające bieżące żywotne zagadnienia, zmierzające do szybkiej odbudowy m. Poznania w ogóle a śródmieścia w szczególe. 1. Celem szybkiego przywrócenia do ŻYcia przez pobudzenie odbudowy danej

\n

CZęSCl śródmieścia, uszkodzonej lub zniszczonej przez dzialania wojenne, należy przywrócić odpowiednią sprawną komunikację tramwajową. Komunikacja taka bowiem jest pierwszorzędnym bodźcem pobudzającym odbudowę danej CZęSCl miasta. Uruchomienie komunikacji pociąga za sobą automatycznie odbudowę. Dawna część miasta jest dzisiaj pozbawiona dogodnej komunikacji wzgl. polączeń komunikacyjnych tramwajowych, co jest niewątpliwie brakiem wzgl. niedociągnięciem komunikacyjnym, hamującym odbudowę dawnego śródmieścia. Celem uniknięcia tej luki w komunikacji śródmieścia oraz celem zapobieżenia odsuwaniu się miasta od rzeki Warty, Miejski Obywatelski Komitet Odbudowy m. Poznania wnosi: o przYwrócenie przedwojennej linii tramwajowej, prowadzącej ze Starego Rynku przez ul. Wodną, Wielkie Garbary i wracającej na Stary Rynek przez ul. Wielką (mala linia okrężna).

2. o urzeczywistnienie w późniejszym terminie projektu przeprowadzenia okrężnej linii tramwajowej biegnącej przez Wielkie Garb ary, Ma le Garb ary, plac Wolnicę, plac Wielkopolski (dawniejsza nazwa plac Sap ieżYński) , ul. Pocztową (ul. 23 Lutego) do ul. MielzYnskiego. Miasto Poznań bowiem ma w ogóle, a śródmieście w szczególności, za malo linii tramwajowych okrężnie przebiegających (duża linia okrężna). 3. Miejski Obyw. Kom. Odbudowy m. Poznania uchwalii wnieść o wytworzenie atmosfery sprzyjającej jak najszybszej odbudowie calego dawnego śródmieścia, a więc m. in. Starego Rynku, ul. Wodnej, ul. Woźnej, ul. Wielkiej, ul. Wronieckiej, ul. 23 Lutego (Pocztowa), PI. Wielkopolskiego] (PI. Sap ieżyński) , ul. PI. Dzia lo wy, Garbar) Al. Szelągowskiej i okolicznych ulic, drogą największych ulatwień administracyjnych i to tak ze strony Zarządu m. Poznania (Wydz. Budowlany, Wydz. Nadzoru Budowlanego, Wydz. Planowania itd.), jak i ze strony wladz państwowych, m. in. ze strony Urzędu Konserwatorskiego. 4. Miejski Obyw. Komitet Odb. m. Poznania wnosi o nieobniżanie ilości kondygnacji (pięter) przY budowie domów, wzgl. przy odbudowywaniu domów zniszczonych, i to w tym celu, aby miasto Poznań mialo wzgl. uzyskalo wygląd i charakter prawdziwie wielkomiejski, reprezentacyjny, godny stolicy Polski Zachodniej, a nie nabywalo charakteru malomiasteczkowego, jaki zaczęto niestety realizować w pierwszych kwarta la ch po zakończeniu wojny. Również domagamy się niezmniejszania wielkości okien wystawowych, bowiem ożywienie kupiecko-gospodarcze spowoduje tak dla miasta, jak i jego mieszkańców, jak i dla Zarządu Miejskiego, znaczne korzyści materialne. 5. Miejski Obyw. Komitet Odb. m. Poznania wnosi o przywrócenie targów Z jarzynami, owocami, kwiatami itp. na Starym Rynku, co przyczyni się niewątpliwie do ożYwienia ruchu na Starym Rynku j w calym dawnym, i starym śródmieściu, a zarazem swoją malowniczością będzie doskonale harmonizowalo Z charakterem Starego Rynku. Zarazem wnosimy o przYwrócenie w lecie br. targów ogólnych detalicznych na pi. Wielkopolskim (dawniej pi. Sapieżyński) , bowiem cale śródmieście i okolica są po wojnie pozbawione placu Z targami. Wniosek: Komitet Odbudowy miasta Poznania proponuje Miejskiej Radzie Narodowej wystosowanie do Zarządu Miejskiego następującej rezolucji: Miejska Rada Narodowa uważa, iż należy zbadać sprawę wstrzymania zezwoleń na odbudowę domów przY Al. Szelągowskiej. Domy te nie tylko nie szPecily wyglądu miasta, ale odwrotnie - przYczynialy się do jego upiększenia.

12 Kronika 1;87

40 lat temu

Domy zaopatrzone są we wszystkie instalacje, jak: kanalizację, wodociągi, gaz i elektryczność. Niewykorzystanie tych urządzeń jest dużą stratą zarówno dla obywateli, jak i dla Zarządu Miejskiego. Ze wzglądu na bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Naramowic i Winogradów zaleca się jak najszybsze odbudowanie odcinka Alei Szelągowskiej wzdłuż Warty i należYte oświetlenie go w godzinach wieczornych. Płacenie odszkodowań właścicielom domów za tereny, które musiałaby gmina wywłaszczyć, byłoby dużym wydatkiem dla gminy, ekonomicznie nieuzasadnionym a zupełnie niepotrzebnym dla dobra publicznego. Miejska Rada Narodowa uważa, iż należy przywrócić Alei Szelągowskiej dawny wygląd i zezwolić na odbudową domów dawnym właścicielom. Oddzielne notatki poświęcono pobytowi w Poznaniu slawisty angielskiego Wiliama Rose'a (6 III 1947); gościnnym występom w Teatrze Wielkim amerykańskiego dyrygenta Franca Autori'ego (Rifrro1etto - 1 II i koncert symfoniczny w auli uniwersyteckiej - 17 II); zmianie na stanowisku konsula Francji - Andre Gailleard złożył wizytę pożegnalną 30 I i przedstawił swego następcę Charlesa Blista; ankiecie Instytutu Zachodniego. Życie kulturalne miasta odnotowane zostało w: Przeglądzie naukowym pióra Zdzisława Grota, Życiu artystyczno-literackim pióra Stanisława Krokowskiego, Sztukach plastycznych i muzeach pióra Zygmunta Swiechowskiego oraz Notatkach konserwatorskich pióra Janusza Powidzkiego. Po przeglądzie wydawnictw pióra Witolda Jakóbczyka, zeszyt zamykała Kronika wydarzeń (od października 1946 do końca stycznia 1947 r.) (pisownia oryginalna):

Październik 1946 r.

5/6.10. Zjazd działaczy naukowych i społecznych z dziedziny łużycoznawstwć».

8.10. Pogrzeb zasłużonego obywatela m. Poznania śp. Władysława Giinthera, III wiceprezydenta m. Poznania. 10.10. Otwarcie wystawy angielskiej pL Wielka Brytania odbudowuje się w salach Muzeum Wielkopolskiego.

26.10. Otwarcie "Salonu Sztuk Plastycznych ZP AP" przy Al. Marcinkowskiego 28.

27.10. Akademia dla upamiętnienia rocznicy bitwy pod Lenino w Teatrze Wielkim.

Akademia ku czci Chrystusa Króla w auli Uniwersytetu Poznańskiego.

W miesiącu październiku: Ukonstytuowanie się Komitetu Uczczenia Pamięci Męczenników Fortu VII Powstała Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa, w celu uregulowania spraw mieszkaniowych na terenie stół. m. Poznania. Zawiązał się komitet uczczenia setnej rocznicy urodzin Sienkiewicza i Prusa Otwarto "Dom Literatów" przy ul. N oskowskiego 1.

Listopad 1946 r.

1.11. Uroczystości żałobne na Forcie VII.

Uroczystości żałobne na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli.

2.11. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci poległych, zamordowanych i zmarłych w czasie okupacji pracowników tramwajowych. 3.11. Wiec manifestacyjny Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w hali Targów Poznańskich.

I Ogólnopolski Zjazd Introligatorów.

7 .11. Uroczystości w setną rocznicę śmierci Karola Marcinkowskiego.

Otwarcie wystawy pL Zycie i czyn K. Marcinkowskiego w salach Muzeum Wielkopolskiego.

Akademia w rocznicę Rewolucji Październikowej w auli Akademii Handlowej. 9.11. Wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej Stanisław Szwa1be wraz z ministrem odbudowy Kaczorowskim obradowali w Poznaniu. 10.11. Upaństwowienie Teatru Polskiego.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci K. Marcinkowskiego, dłuta artysty-rzeźbiarza Edwarda Haupta, przy ul. Walki Młodych 7.

14.11. Złożenie zwłok pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego śp. Heliodora Święcickiego na poznańskiej Skałce.

16.11. Otwarcie drugiej w Polsce stacji przetaczania krwi przy ul. Skarbka 2I.

17.11. Akademia z okazji dziesiątej rocznicy śmierci Ignacego Daszyńskiego i pięćdziesiątej piątej rocznicy założenia Polskiej Partii Socjalistycznej. 22.11. Konstytucyjne zebranie dla spraw daniny na odbudowę Ziem Odzyskanych w Białej Sali Urzędu Wojewódzkiego.

28.11. Otwarcie wystawy prac artystów czeskich i słowackich w salach Muzeum Wielkopolskiego, z udziałem ministra pełnomocnego Czechosłowacji przy Rządzie RP p. Hejreta. W miesiącu listopadzie: Firma "H. Cegielski" obchodziła stulecie swego istnienia.

Odbyło się organizacyjne zebranie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej (prezes - wicewojewoda mgr Jerzy Grosicki) .

Grudzień 1946 r.

15.12. Otwarcie pośmiertnej wystawy Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego w salach Muzeum Wielkopolskiego. Wiec przedwyborczy w auli Uniwersytetu Poznańskiego bloku stronnictw demokratycznych z udziałem ministrów. 21.12. Przybyła do Poznania delegacja górników westfalskich.

27.12. Uroczystości związane z świętem Powstańców Wielkopolskich.

W miesiącu grudniu: Szef misji UNRRA generał Drary odwiedził Poznań.

Styczeń 1947 r.

5.1. Otwarcie pośmiertnej wystawy Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego.

14.1. Uroczystości ku uczczeniu drugiej rocznicy wyzwolenia Warszawy, połączone z odznaczeniem Powstańców Wielkopolskich przez marszałka Polski Michała Żymierskiego w auli Uniwersytetu Poznańskiego.

Wiec przedwyborczy z udziałem marszałka Michała Żymierskiego w świetlicy Zakładów "H. Cegielski".

19.1. Wybory do Sejmu Ustawodawczego.

W miesiącu styczniu: Otwarcie Konsulatu Brytyjskiego w Poznaniu.

Zebrał Kronikarz

12»

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry