OLGIERD BŁAŻEWICZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1

Czas czytania: ok. 111 min.

TEATR NOWY W LATACH 1973 1978 Dyrekcja Izabelli Cywińskiej

We wrześniu 1973 r. obie pozostające dotąd pod wspólną dyrekcją sceny Poznańskich Teatrów Dramatycznych: Teatr Polski i Teatr Nowy w pełni usamodzielniły się i rozpoczęły działalność jako całkowicie odrębne i konkurencyjne wobec siebie instytucje artystyczne. Dyrekcję Teatru Polskiego objął Roman Kordziński, a dyrekcję i kierownictwo artystyczne Teatru Nowego - Izabella Cywińska, w latach 1967-1970 reżyser Poznańskich Teatrów Dramatycznych, a od 1970 r. dyrektor i kierownik artystyczny Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Izabella Cywińska powróciła do Poznania w glorii sukcesów kaliskich. Za jej dyrekcji głośno było w kraju o teatralnym Kaliszu i na jego to przykładzie mówiło się i pisało o szansach młodych na tzw. prowincji. Wraz z nią przyjechał do Poznania podstawowy człon jej dawnego, młodego, kaliskiego zespołu aktorskiego, z Haliną Łabonarską, Joanną Orzeszkowską i Januszem Michałowskim na czele. Obowiązki zastępcy dyrektora objął Wacław Wilanowski. Kierownictwo literackie powie

Izabella Cywińska

Olgierd Błażewicz

Wacław Wilanowski

Milan Kwiatkowski

rzyła Cywińska Milanowi Kwiatkowskiemu, a na scenografów zaangażowała renomowanych artystów-plastyków: Andrzeja Sadowskiego i Kazimierza Wiśniaka. Zespół, z którym rozpoczęła we wrześniu 1973 r. pracę, stanowili: Henryk Abbe, Danuta Borowiecka, Leszek Dąbrowski, Tadeusz Drzewiecki, Michał Grudziński, Wirgiliusz Gryń, Bolesław Idziak, Bożena J aniszewska, Elżbieta Jarosik, Wiesław Komasa, Eugeniusz Kott-Kotarski, Marian Krawczyk, Sława Kwaśniewska, Urszula Lorenz-Błażewicz, Halina Łabonarska, Lech Łotocki, Janina Marisówna, Janusz Michałowski, Ewa Mirska, Józef Onyszkiewicz, Joanna Orzeszkowska, Wanda Ostrowska, Sławomir Pietraszewski, Edmund Pietryk, Marian Pogasz, Halina Przybylska, Zbigniew Roman, Teresa Waśkowska i Józef Zembrzuski.

Do dnia 20 grudnia 1973 r. Teatr czekał na otwarcie po generalnym remoncie swej stałej siedziby przy ul. Dąbrowskiego 5, korzystając zastępczo z sali widowiskowej Domu Kultury Milicji Obywatelskiej "Olimpia". I tam też odbyła się pierwsza premiera Chłopców Z placu broni Ferenca Molnara, w reżyserii i adaptacji Edmunda Pietryka oraz scenografii Henryka Regimowicza (15 IX 1973). Dnia 20 grudnia Teatr został uroczyście otwarty, inaugurując sezon, a zarazem poznańską dyrekcję Izabelli Cywińskiej, trzema premierami. Pierwszego, uroczystego wieczoru wystawiona została sztuka Tadeusza N owaka A jak królem, a jak katem będziesz, w reżyserii Janusza Nyczaka i scenografii Wacława Kuli. N azajutrz Cywińska pokazała swoją realizację Gigantów Z gór Luigi Pirandella, w scenografii Kazimierza Wiśniaka. Dnia 22 grudnia cykl premier przygotowanych z okazji otwarcia Teatru zamknęło zrealizowane jeszcze w Kaliszu, w częściowo zmienionej obsadzie, przedstawienie Śmierć Tarelkina Aleksandra Suchowo- Kobylina, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Andrzeja Sadowskiego.

Sława Kwaśniewska (Matka) i Wiesław Komasa (Piotr) w premierowym przedstawieniu A jak królem, a jak katem będziesz Tadeusza Nowaka (20 XII 1973)

Było to "mocne uderzenie" i nader efektowny start Teatru Nowego, nowego także w sensie dosłownym, jako że w wyniku generalnego remontu Poznań otrzymał gruntownie przebudowany i unowoczesnl0ny teatr kameralny z prawdziwego zdarzenia. Otwierające działalność tej sceny premiery dobrane zostały trafnie. Każda z nich była inna i proponowała widzom innego rodzaju teatr. Przedstawienie Janusza Nyczaka proponowało Poznani owi teatr ludowy i symboliczny, nawiązujący - poprzez sztukę i książkę Tadeusza N owaka - do bolesnych doświadczeń lat wojny i okupacji. Fakt, że reżyserię tak prestiżowego dla Teatru spektaklu powierzyła Cywińska debiutantowi, studentowi II roku reżyserii warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Januszowi Nyczakowi też miał tutaj swoją wymowę.

Przedstawienie zostało dobrze przyjęte przez krytykę. "O sukcesie - pisała na łamach »Teatru« Barbara Osterloff - zadecydowała już jedna z pierwszych czynności reżyserskich - umiejętność przeczytania tekstu. Rezygnując z wielu uroków powieści, eliminując szereg postaci i wątków Nyczak osiągnął maksymalną klarowność i spoistość swej poetyckiej przypowieści o potrzebie miłości, dobra, pokoju" *. Zacytujmy tu jeszcze fragment recenzji Augusta Grodzickiego. "Balladowy charakter - pisał on na łamach »Życia Warszawy« - bardzo czysto utrzymuje poznańskie przedstawienie, nie gubiąc nic z poetyckości utworu. Motywy ludowe (symbolika gry jabłkami) i biblijne (matka z synem jak Pieta) układają się w sytuacje sceniczne nieraz - jak np. w scenach miłosnych -r o dużej piękności poetyckiej" 2.

Przedstawienie Gigantów Z gór miało tę zaletę, że od razu niejako l "Teatr" r. 1974, nr 4. 2 "Życie Warszawy" r. 1974, nr 297.

Olgierd Błażewicz

Janusz Michałowski w roli Tarełkinasygnalizowało podstawowe założenia programowe Teatru, który na plan pierwszy zdecydowanie wysunął problemy moralne jednostki oraz konieczność respektowania autonomii i niezależności sztuki w nowej cywilizacji protechnicystycznej. Teatralnie najciekawszym spektaklem była jednak Śmierć Tarełkina, ze znakomitą rolą tytułową Janusza Michałowskiego. Dziewiętnastowieczna sztuka rosyjska odczytana została przez Cywińską i jako dramat egzystencjonalny i przez pryzmat surrealizującej groteski. "Śmierć Tarełkina - pisał po premierze Maciej Karpiński - stoi pod znakiem świetnego aktorstwa. Janusz Michałowski dowiódł rolą Tarełkina-Kopyłowa, że jest aktorem wybitnym: wszechstronnie sprawnym, doskonałym technicznie, a jednocześnie przesycającym grane przez siebie postacie przejmującą nutą człowieczeństwa"3.

Kolejną premierą była Opera za trzy grosze, w gościnnej reżyserii Raula Zermeno, młodego. Meksykanina, dyplomanta warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (31 III 1974), i scenografii Andrzeja Sadowskiego. Przedstawienie to okazało się z perspektywy lat najwięk

" Lit e r atu r a" r. 1974, nr 21.

Halina Łabonarska (Polly) w Operze za trzy grosze Bertolta Brechta (31 III 1974»>szym sukcesem frekwencyjnym Teatru. Żadne nie miało tylu widzów co ono. Opera za trzY grosze wystawiana była w Teatrze Nowym 137 razy dla 46 tys. widzów. Dla porównania: Giganci Z gór mieli 8 tys. widzów i tyleż samo zamykające sezon przedstawienie Adama Hanuszkiewicza Wacława dzieje. Na sukces sztuki Bertolta Brechta w Teatrze Nowym złożyło się również świetne aktorstwo Haliny Łabonarskiej (Polly), Tadeusza Drzewieckiego (Mackie Majcher), Sławy Kwaśniewskiej (Pani Peachum) oraz prawdziwie zespołowy charakter przedstawienIa. Sezon zamknęła inscenizacja Adama Hanuszkiewicza dramatu Stefana Garczyńskiego Wacława dzieje (21 VI 1974), z muzyką Andrzeja Kurylewicza. Dla Adama Hanuszkiewicza przedstawienie to było kolejną próbą przypomnienia zapoznanego romantycznego dramatu i jego autora, o którego od lat upominał się. Przedstawienie, mimo interesujących aktorsko ról Tadeusza Drzewieckiego (Nieznajomy) oraz Leszka Łotockiego (Wacław) zainteresować mogło głównie historyków literatury. Teatr Nowy wziął udział w dwóch festiwalach, z obu przywożąc nagrody. Jury Kaliskich Spotkań Teatralnych nagrodziło Cywińską i Raula Zermeno za ukształtowanie walorów ansamblowych Opery za trzY grosze, nagradzając równocześnie za aktorstwo Halinę Łabonarska oraz Sławę Kwaśniewską, a na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu przedstawienie A jak królem, a jak katem będziesz przyniosło II nagrodę reżyserską Januszowi Nyczakowi, a Wacławowi Kuli - III nagrodę za scenografię.

Olgierd Błażewicz

N astępny sezon (1974/1975) nie był już tak efektowny. I w sumIe był chyba słabszy. Na repertuar złożyły się: Na dnie Maksyma Gorkiego, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Kazimierza Wiśniaka (9 XI 1971), komedia Wiliama Szekspira Jak wam się podoba, w reżyserii Janusza Nyczaka i scenografii Urszuli Kenar (30 XII 1974), Skiz Gabrieli Zapolskiei, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Andrzeja Sadowskiego (30 III 1975) oraz Szkoła błaznów Michela de Ghelderode'a, w reżyserii Konrada Drzewieckiego i scenografii Krzysztofa Pankiewicza (10 V 1975).

Otwierające sezon Na dnie Gorkiego było przedstawieniem typowo aktorskim, właściwie bez głównego bohatera, ale z wieloma świetnymi rolami: Haliny Łabonarskiej (Nastia), Mariana Pogaszą (Bubnow), Janusza Michałowskiego (Aktor). Cywińska odczytała Gorkiego po swojemu, na plan pierwszy wysuwając nie tyle egzystencjonalny dramat jednostki co fikcję i iluzję, do których uciekają ludzie znajdujący się na dnie egzystencji. Trafnie ujęła to Ewa Piotrowska pisząc: "Brak rzeczywistego życia - zastępowany jest iluzjami literackimi, alkoholowymi, iluzjami wierzeń. Nie gołego człowieka, lecz te jego iluzje pokazuje Cywińska" 4. Nie wszyscy aprobowali tak znaczne odstępstwa od Gorkiego. Ale miało to przedstawienie także swoich entuzjastów. Bogdan Danowicz pisał w "Polityce": "Z poznańskiego Na dnie wyszedłem podniesiony na duchu, z wiarą w dojrzałą młodość teatru, jaki prowadzi Izabella Cywińska" 5. · >m \ Szekspirowska komedia Jak wam się podoba raczej nie spodobała się.

Była to piękna dla oka baśń kostiumowa, której wyraźnie zabrakło przesłania, klucza interpretacyjnego, organizującego całość pomysłu. Tak typowa dla prac reżyserskich Izabelli Cywińskiej z tego okresu hipertrofia, skłonność do przerysowywania postaci poprzez groteskę, wyraźnie zaszkodziła jej realizacji Skiza Gabrieli Zapolskiej. Także w tym przedstawieniu nie zabrakło jednak świetnych aktorsko ról i postaci. Takich np. jak Muszka - Joanny Orzeszkowskiej czy Lulu - Sławy Kwaśniewskiej.

Największą uwagę skupiła na sobie jednak realizacja sceniczna dzieła Ghelderode'a. I to zarówno ze względu na samo dzieło, jak i - a może nawet przede wszystkim - z uwagi na nazwisko inscenizatora. Była to bowiem pierwsza i jak dotąd jedyna praca reżyserska w teatrze dramatycznym znakomitego choreografa polskiego Konrada Drzewieckiego. Był to spektakl bardzo efektowny wizualnie i ruchowo. A zarazem świetny teatr, rezygnujący wszakże z bardziej dociekliwej interpretacji tekstu i na plan pierwszy eksponujący nie słowo lecz obraz, plastykę postaci.

* " Nurt" r. 1975, nr l.

8 "Pojtyka" r. 1974, nr 51.

Skiz Gabrieli Zapolskiej (premiera w dniu 30 lIT 1975 r.). Na zdjęciu od lewej: Józef Onyszkiewicz (Wituś), Sława Kwaśniewska (Lulu), Marian Pogasz (Tolo), Joanna Orzeszkowska (Muszka)kompozycję scen zbiorowych. Na temat tego przedstawienia zdania były podzielone. "Dawno nie widziałem na scenie - pisał Jaszcz w »Perspektywach« - tak stężonej, rozpaczliwej namiętności i tak okrutnego - jak chciał Ghelderode - pytania o sens życia" 6. Innego zdania była Elżbieta Baniewicz, która swoją recenzję tego spektaklu zakończyła takim oto stwierdzeniem: "Okrucieństwo świata scenicznego stało się zbyt ładne, zbyt uładzone. Zaproponowana i konsekwentnie zrealizowana przez teatr estetyka jest chyba zbyt wątła w stosunku do bogactwa materii dramatycznej utworu" 7. Przedstawienie Szkoły błaznów zaprezentowane zostało na XVI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Opinie jurorów, podobnie jak i krytyków, były podzielone, a dyskusja w gronie jury (w skład którego wchodziłem) - burzliwa. Jedną z głównych nagród otrzymał za to przedstawienie odtwórca pierwszoplanowej roli Szaleją - Janusz Michałowski.

· "Perspektywy" r. 1976, nr 3.

7 "T eatr" r. 1975, nr 16.

Olgierd Błażewicz

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy jeszcze gościnne występy Teatru w Czechosłowacji (15 - 25 X 1975 r.), w Cieszynie Czeskim i Ostrawie ze sztuką Tadeusza N owaka A jak królem, a jak katem będziesz oraz z Operą za trzy grosze Bertolta Brechta na scenie Teatru im. Stanisława K. N eumanna w Pradze i w Teatrze Miejskim w Koszycach. Przedstawienie Opery w Pradze spodobało się publiczności i miało tam znakomity odbiór. W innych miastach zapewne było podobnie, ale tak się złożyło, że poznańskie przedstawienie Brechta miałem okazję obejrzeć jedynie w Pradze. Spektakl ten pokazany został również w Warszawie, w ramach prezentacji artystycznych "Panorama Województw" z okazji trzydziestolecia Polski Ludowej (22 III 1975), i uzyskał wiele nader życzliwych recenzji i omówień w prasie warszawskiej. Opera za trzY grosze pokazana została we Frankfurcie nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna) na scenie Kleisttheater. W pierwszych trzech sezonach nie zaszły właściwie większe zmiany w zespole aktorskim i gronie etatowo związanych z Teatrem realizatorów. Z końcem sezonu zrezygnował ze współpracy Kazimierz Wiśniak, a jego miejsce zajął Jerzy Juk-Kowarski. W 1974 r. odeszli aktorzy: Halina Przybylska, Zbigniew Roman i Wojciech Pastuszko. W 1975 r. zmarli aktorzy Teresa Waśkowska i Józef Zembrzuski, na emeryturę przeszła aktorka Ewa Mirska, a do innych teatrów przenieśli się: Wirgiliusz Gryń, Marian Krawczyk, Józef Onyszkiewicz i z końcem roku - Danuta Borowiecka.

Podjęli pracę aktorzy Wojciech Rajewski i Andrzej Lajborek.

Sezon 1975/1976 otworzył zrealizowany jeszcze w lipcu (pierwsze przedstawienie 22 VII, premiera prasowa 23 IX) spektakl Onych Stanisława I. Witkiewicza, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Kazimierza Wiśniaka. Następnie, kolejno Teatr wprowadził do swego repertuaru: Awanturą w Chioggi Carla Goldoniego, w reżyserii Janusza Nyczaka i scenografii Jerzego Juka-Kowarskiego (6 XII 1975), Wijuny Teresy Lubkiewicz- Urbanowicz, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Kazimierza Wiśniaka (6 III 1976), oraz wystawianą już w przyszłym sezonie sztukę Wiliama Saroyana Zabawa jak nigdy, w reżyserii Wandy Laskowskiej i scenografii Zofii Pietrusińskiej (20 VIII 1976). Wspomniałem już, że pewne tematy i problemy szczególnie były bliskie leatrowi Nowemu tych lat i że określały one jego program treściowo-wyrażeniowy. Sprawy wolności sztuki i jednostki, przemocy i zagrożeń, niepokojów cywilizacyjnych determinowały charakter takich przedstawień jak Giganci Z gór, Śmierć Tarełkina czy Na dnie. Problematyka ta była też chyba główną przesłanką zainteresowania się Cywińskiej sztuką Witkacego Oni. "Spektakl Onych - pisała Ewa Piotrowska w wydawnictwie okolicznościowym z okazji dziesięciolecia Teatru - in te rp re

Halina Łabonarska (Spika) i Michał Grudziński (Bałandaszek) w przedstawieniu S tanisława L Witkiewicza Oni (27 VII 1975)towany był przez Cywińską jako rozrachunek z groźnymi tendencjami, które unicestwiały sztukę. Oni nie odeszli przed pół wiekiem [. 00] Nie brak w tej realizacji formalistycznych meandrów szukania sposobów na Witkacego i jego teorie artystyczne. Był to dyskurs na płaszczyźnie problematyki społeczno-politycznej" 8. Także i to przedstawienie miało charater czysto aktorski i ansamblowy. Dwie role i postacie szczególnie warte są odnotowania: Spika - Haliny Łabonarskiej oraz Bałandaszka - Michała Grudzińskiego.

Zdecydowanie udanym spektaklem, a zarazem jednym z najbardziej kasowych (132 przedstawienia, 40 tys. widzów) była Awantura w Chioggi, w reżyserii Janusza Nyczaka. Spektakl ten łączył w sobie wszystkie elementy czysto rozrywkowej komedii z całą galerią charakterystycznych postaci, z bardzo czysto i klarownie przekazanym przesłaniem o symbiozie człowieka z przyrodą oraz głębokich związkach bohaterów Goldoniego z ich środowiskiem pracy, krajobrazem.

8 Teatr Nowy w Poznaniu 1973 -1983. Poznań 1984.

T Kronika 1;81

Olgierd Błażewicz

Interesującym, a zarazem kontrowersyjnym w odbiorze spektaklem stały się też w repertuarze tego sezonu Wijuny Teresy Lubkiewicz- Urbanowicz. Była to druga, po sztuce Tadeusza N owaka, współczesna polska prapremiera w okresie tej dyrekcji. A zarazem spektakl pełen tak charakterystycznych dla teatru Cywińskiej rodzajowości i obrzędowości, realizmu, obsesyjnych lęków i zagrożeń. "Pierwsza część Wijunów - pisał Roman Szydłowski - to jakby uwspółcześniony obrzęd »Dziadów«. Druga część nawiązuje wyraźnie do Wesela Wyspiańskiego. A jednak nie są to zapożyczenia. Po prostu ta sztuka wyrasta z wielkiego pnia narodowej literatury i w tym tkwi jej wartość" 9. Ale owa - tak wyraziście eksponowana tutaj rodzaj owość i obrzędowość - prowokowała także sprzeciw części krytyków. "Cywińska - pisał we wrocławskiej »Odrze« Marek Jodłowski - uznała, że najważniejsza w sztuce Lubkiewicz- U rbanowicz jest rodzajowość. Odmienność i niemal egzotyczność obyczajów, myślenie, akcja - choć nie o tradycyjną akcję tu idzie - dzieje się we wsi podwileńskiej po ostatniej wojnie. Wyeksponowawszy te elementy, nie przypisując im roli służebnej, sprawiła, że spektakl pozbawiony poetyckiej umowności - irytuj e" 10. Przedstawienie Cywińskiej zaprezentowane zostało na XVII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu i tam odniosło znaczny sukces. Jury nagrodziło zarówno pracę reżyserską Cywińskiej, jak i scenografię Wiśniaka. Nagrodę aktorską otrzymała też odtwórczyni roli Antołki - Joanna Orzechowska. Wijuny pokazane zostały także na XII Warszawskich Spotkaniach Teatralnych (16 XII 1976).

Teatr wziął też udział w II Opolskich Konfrontacjach Teatralnych z przedstawieniem Onych. Nagrody w Opolu otrzymali: Izabella Cywińska za - jak to zostało sformułowane w werdykcie - "inscenizację ukazującą trwałe wartości dzieła dramatycznego, za znalezienie dla nich najodpowiedniejszych środków wyrazu artystycznego, za spełnienie wysokich wymagań artystycznych w pracy z aktorem". Halina Łabonarska nagrodzona została za rolę Spiki, Michał Grudziński - za rolę Bałandaszka, a Kazimierz Wiśniak -. za scenografię. Był to więc sezon szczególnie bogaty w festiwalowe sukcesy i chyba w ogóle jeden z najlepszych w tym Teatrze. Na repertuar czwartego sezonu 1976/1977 złożyły się: Dzień dobry i do widzenia Athola Fugartha, w reżyserii Haliny Łabonarskiej (25 IX 1976), Letnicy Maksyma Gorkiego, w reżyserii Janusza Nyczaka (11 XII 1976), Turoń Stefana Żeromskiego, w reżyserii Izabelli Cywińskiej (12 III 1977) - do wszystkich tych sztuk scenografię przygotował Jerzy Juk

9 Trybuna Ludu" r. 1976, nr 7.

10 "Odra" r. 1976, nr 9.

-Kowarski - oraz Achilles i miłość Jonasza Kofty i Michała Sprusińskiego, w reżyserii Janusza Rzeszewskiego i z muzyką Marka Sarta (28 V 1977). v Pierwsza z tych pozycji, z dwuosobową obsadą, była debiutem reżyserskim Haliny Labonarskiej, która też z powodzeniem wystąpiła w tym spektaklu w roli Hester, u boku Wiesława Komasy (Johnny). Przedstawienie Letników zrealizowane przez Janusza Nyczaka wielu widzów przyjęło życzliwie, ale nie wszystkim oczywiście przypadł do gustu teatr słowa, zwolnionej narracji i skrajnie naturalistycznych efektów scenograficznych. Letnicy w ujęciu Nyczaka to nie tylko publicystyczno-demaskatorska analiza postaw' inteligencji rosyjskiej początków XX w., ale i doskonale zorkiestrowana partytura aktorska, stwarzająca istotnie duże szanse wykonawcom. Z wyjątkowo licznej obsady aktorskiej wymienić przede wszystkim należałoby: Stefana Czyżewskiego, precyzyjnie i konsekwentnie interpretującego postać Basowa, Halinę Łabonarską - Warwarę i Tadeusza Drzewieckiego - Susłowa. Na dobro przedstawienia trzeba też zapisać nastrojową i efektowną wizualnie scenografię

&S Maksyma Gorkiego (11 XII 1976). Od lewej: Sława Kwaśniewska (Kaleria) Urszula Lorenz-Biazewicz (Julia Fiiipowna), Halina Łabonarską (Warwara Michajłowna )

Olgierd Błażewicz

Juka-Kowarskiego. Spektakl pokazany został na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Rosyjskiej i Radzieckiej w Katowicach. Nyczak otrzymał tam nagrodę za reżyserię, a Juk-Kowarski za scenografię. Przedstawieniem efektownym teatralnie, ale wyraźnie zdominowanym przez publicystyczne odczytanie, był Turoń Żeromskiego, w reżyserii Cywińskiej. Turoń też dość znacznie odbiegał od dotychczasowej tradycji inscenizacyjnej tego dramatu. Nie chłopi i nie ich przywódca Jakub Szela lecz szlacheccy powstańcy z 1846 r. stali, się głównymi bohaterami. Przedstawienie, poprzez swą aktorską ekspresję postaci oraz narodową symbolikę w scenografii, apelowało wprost do patriotycznych uczuć widowni, zapoczątkowując równocześnie - tak charakterystyczny odtąd dla Teatru - proces odchodzenia od treści w wymiarze uniwersalnych w stronę polityki i publicystycznej aktualizacji, a więc i uproszczeń. Zdecydowanie nie udała się próba rozbawienia publiczności przez wprowadzenie do repertuaru pozycji czysto rozrywkowej i muzycznej. Musical, jaki na kanwie komedii Artura M. Swinarskiego Achilles i miłość zaproponowali jego realizatorzy, nie miał wdzięku i lekkości swego literackiego pierwowzoru. Był dość płaski i bezstylowy. I nie przyniósł też spodziewanego sukcesu kasowego. Z końcem sezonu w stabilnym dotąd zespole aktorskim zaszły zmiany.

Największą stratą było odejście Haliny Łabonarskiej, a wkrótce potem także Joanny Orzeszkowskiej. Rozstali się też z Teatrem: Jerzy Ernz, Sławomir Pietraszewski i Wojciech Rajewski. Zaangażowani zostali aktorzy: Barbara Drogorób, Zbigniew Grochal, Rajmund Jakubowicz, Hanna Kulina, Maria Robaszkiewicz oraz dawny aktor z kaliskiego zespołu Cywińskiej Wojciech Standełło. W poprzednim sezonie wzmocnił zespół Stefan Czyżewski.

W sezonie 1977/1978 Teatr otrzymał drugą scenę, zwaną Małą.

Zwiększyła się przez to liczba premier i powstała konieczność rozgraniczenia tego co Teatr proponował będzie widzom na swej "dużej" scenie oraz na Małej. Na "dużej" sezon zaczął się od inscenizacji sztuki węgierskiej Miłosza Meszolego Gdyby przeleciał ptak, w reżyserii Izabelli Cywińskiej i scenografii Andrzeja Sadowskiego (20 VIII 1977), potem była polska prapremiera dzieła Miodraga Bulatovica Czerwony kogut leci wprost do nieba, w reżyserii i adaptacji Janusza Nyczaka oraz scenografii Jerzego Juka-Kowarskiego (28 I 1978), następnie Emigranci Sławomira Mrożka, w reżyserii Wojciecha Szulczyńskiego i scenografii Sławomira Dębosza (14 IV 1978), oraz - na zakończenie sezonu - Łaźnia Włodzimierza Majakowskiego, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Juka-Kowarskiego (7 V 1978). Więcej premier miała Scena Mała. Otwarto Ją w dniu 16 grudnia

1977 r. premierą zdarzenia teatralnego Bunt, według scenarIusza Dobrochny i Józefa Rataj czaków, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Juka-Kowarskiego, a pomyślanego jako impreza towarzysząca sesji naukowej poświęconej polskiemu ekspresjonizmowi. Nazajutrz (17 XII) Scena Mała pokazała Milczenie Stanisława Brzozowskiego, w reżyserii Cywińskiej i scenografii Sadowskiego, a cykl trzech premier otwierających działalność Sceny Małej zamknął monodram Milana Kwiatkowskiego Rzecz pt. "Aktorka' w wykonaniu Sławy Kwaśniewskiej. Zrealizowane też zostało przedstawienie muzyczne Pożegnania, powitania według scenarIusza Andrzeja Lajborka, na które złożyły się ballady i pieśni, m. in. Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy. Zacznijmy może jednak od tego, co działo się na "dużej" scenie. A więc sztuka węgierska Gdyby przeleciał ptak, szczerze mOWIąc, trochę rozczarowała i większych chyba wzruszeń teatralnych swym widzom nie dostarczyła. Piękny spektakl natomiast stworzył na kanwie powieści Miodraga Bulatowića Janusz Nyczak. "Adaptacja powieści - powiedział w wywiadzie dla »Kultury« Miodrag Bulatowić - jej wersja sceniczna, jest dla mnie pisarza interesująca przede wszystkim jako dowód żywotności dzieła literackiego. Mimo to przyjechałem nastawiony sceptycznie, ponieważ ta właśnie powieść ma mozaikową formę i jej dynamika - tak ważna w teatrze - jest świadomie ukryta. Byłem jednak mile zdziwiony, gdy przekonałem się, że Janusz Nyczak, jednocześnie adaptator i reżyser spektaklu, odnalazł ów tajny rytm książki [. 00] Nyczak przegryzł się przez moją książkę, wyczuł ją, a nawet sprawdził w realnej rzeczywistości" ". "J est to bardzo piękne przedstawienie - pisała z kolei Elżbieta Żmudzka - jednocześnie myślowe i formalne. Logicznie zbudowane, utrzymane w doskonałym rytmie" 12. Emigranci Mrożka również spotkali się w Poznaniu z dobrym przyjęciem. Świetna sztuka, a przy tym typowo właśnie aktorska, znalazła w Wiesławie Komasie i Lechu Łotockim odpowiednich wykonawców.

Wydarzeniem numer 1 sezonu stała się jednak inscenizacja Łaźni Majakowskiego, i to z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze - dlatego, że ostra i z gruntu demaskatorska satyra Majakowskiego znakomicie korespondowała w "przedsierpniowej" Polsce z nastrojami i odczuciami widowni. Po drugie - dlatego, że jej ostrze publicystyczne wyraźnie skierowane zostało także w postawy i zachowania ówczesnego poznańskiego establishmentu. A po trzecie - dlatego, że był to rzeczywiście bardzo piękny i efektowny teatralnie spektakl, ze świetną rolą Pobiedonosikowa Janusza Michałowskiego.

*

11 "Kultura" r. 1978. nr 7.

" "Teatr" r. 1978, nr 8.

Olgierd Błażewicz

Lech Łotocki (AA) 1 Wiesław Komasa (XX) w sztuce Sławomira Mrożka Emigranci (14 IV 1978) ·

W Poznaniu dużo się o tym przedstawieniu mówiło. Zdecydowanie mniej było natomiast omówień i recenzji. Łaźnia pokazana została w Warszawie w czasie gościnnych występów na scenie Teatru Ateneum i wówczas dopiero na jej temat zabrało głos wielu krytyków. Na postawione sobie pytanie: jaka jest ta Łaźnia? Teresa Krzemień tak odpowiedziała na łamach "Kul tury": "N aj ogólniej - smakowna, syntetyczna i syntetyzująca, daleka od rodzajowości, wystudiowana na model [...] Cieszę się, że ona jest. Była potrzebna. Także do pokazania w Warszawie".

"Pojawiły się nawet sceny - pisał z kolei Jaszcz - które tę Łaźnię stawiają przed pamiętną łódzką inscenizacją tej sztuki w reżyserii Dejmka. Do takich zaliczyłbym przede wszystkim widowisko zorganizowane dla zadowolenia Pobiednosikowa". "Potrzeba nam w teatrach więcej takich łaźni - pisał w zakończeniu swoich refleksji Paweł Chynowski - więcej tak zaangażowanych przedstawień. Warto prać, by - jak pragnął Majakowski - ludzie obudzili się, zobaczyli - wzięli się do pracy" 13. Inauguracja Sceny Małej, jak już wspomniałem, połączona została z sesją przygotowaną wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, w sześćdziesiątą rocznicę powstania poznańskiego "Zdroju". Z premier tej sceny na uwagę zasługiwało Milczenie Stanisława Brzozowskiego. I to z dwóch powodów: i jako przypomnienie zapoznanego tekstu, i ze względu na interesujący teatralnie kształt przedstawienia. Z kolei Rzecz pt. "Aktorka" przywoływała pamięć wielkiej polskiej tragiczki, związanej z przedwojennym poznańskim Teatrem Nowym - Stanisławy Wysockiej, którą grała z powodzeniem Sława Kwaśniewska.

1 3 " Kultura" r. 1979, nr 35; "Perspektywy" r. 1979. nr 34; "Życie Warszawy" r.

1979. nr 184.

Natomiast przygotowany pod koniec sezonu wieczór ballad rosyjskich i radzieckich pozwolił poznać predyspozycje pieśniarskie aktorów Teatru Nowego. Scena Mała nie została jednak w pełni przez Teatr wykorzystana. Zdolna pomieścić niewiele - bo ponad 100 osób - sala była po prostu zbyt kosztowna w eksploatacji. Trzy pierwsze pozycje miały frekwencję w granicach 500 - 600 osób, a jedynie pozycja muzyczna doczekała się 62 przedstawień dla ponad 4500 widzów.

Jak z perspektywy lat widzę teraz pierwsze pięciolecie Teatru? Otóż zdecydowanie pozytywnie. Teatr Izabelli Cywińskiej niemal od razu został w Poznaniu zaakceptowany. I w przeciwieństwie do Teatru Polskiego, miał własną publiczność. Cywińska zdecydowanie postawiła na młodzież i starała się związać ją z Teatrem, nie tylko zresztą poprzez politykę repertuarową. Milan Kwiatkowski reaktywował tutaj, stworzony wcześniej w Gnieźnie, teatralny ruch młodzieżowy "Proscenium". Teatr zaproponował młodym wcale bogaty program edukacji teatralnej. Dla młodzieży z "Proscenium" organizowano spotkania z ludźmi teatru, m. in. , z Janem Swiderskim, Jerzym Adamskim, Zenobiuszem Strzeleckim. W orbicie zainteresowań znalazła się też młoda plastyka. "Galeria N owa", pod kierownictwem Włodzimierza Branieckiego, rozpoczęła działalność równocześnie z Teatrem, w grudniu 1973 r. prezentując dzieła głównie młodej plastyki. Na zainteresowanie Teatrem poznańskiej publiczności wpływ miały także liczne festiwalowe sukcesy Teatru Nowego, a także rozgłos, jaki nadały temu prasa i telewizja. Wszystko to jednakże nie miałoby zapewne większego znaczenia, gdyby Teatr nie był żywy i nie miał co zaproponować swej widowni...

SESJA BUDŻETOWA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

W dniu 13 lutego 1986 r.' w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, z udziałem 86 radnych, odbyła się XI Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu na rok 1986.

Na sesję przybyli: wicewojewoda poznański Alojzy BryI, prezydent miasta Andrzej Wituski, wiceprezydenci Zbigniew Habe1, Łucjan Majewski i Bogdan Zastawny, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski, sekretarz Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Rafał Szymański, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, dyrektorzy wydziałów i przedsiębiorstw komunalnych U rzędów Wojewódzkiego i Miejskiego, naczelnicy dzielnic. Otwarcia sesji dokonał radny S tanisław Antczak. W wyniku głosowania, na porządku dziennym sesji umieszczono m. in.: uchwalenie Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta na rok 1986; przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników; wysłuchanie informacji o pracy Prezydium Rady w drugim półroczu 1985 r.; podjęcie uchwał w sprawach: Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury, nowych nazw ulic, budowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Ośrodka Kształcenia Zawodowego, budowy bazy techniczno-magazynowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego

"Przemysław" oraz lokalizacji hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego. Interpelacje i wnioski zgłosili: Radna Anna Łosińska - w sprawach: 1. Niedogrzania mieszkań. Interwencje w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej nie odnosiły żadnych skutków. Tłumaczono się brakiem paliwa lub jego złą jakością. 2. Egzekwowania od dozorów domów prawidłowego oczyszczania ulic i chodników ze śniegu. 3. Wprowadzenia zasady dostarczania Sazet do kiosków w godz. od 6 do 6.30.

Radna Anna Łosiska zapytała też, kto i dlaczego wydał decyzję w sprawie likwidacji sklepu spożywczego na narożniku ulic Marcelińskjej i SzamotuIskiej. Radny Wojciech Luty - w imieniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, przedstawił raport w sprawie zagospodarowania odpadów, przemysłowych. Stwierdził m. in. "W województwie poznańskim szczególnie uciążliwe dla środowiska są 34 zakłady objęte sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego, z tego w mieście - 12.

Odpady z tych zakładów (głównie szlam i odpady poneutralizacyjne) powstają przy obróbce chemicznej i elektrochemicznej metali oraz farb malarskich. W mieście produkuje się rocznie ok. 45 tys. t odpadów przemysłowych szczególnie uciążliwych. Kontrole Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przynoszą pożądanego rezultatu z powo

Sprawozdana

du niskich kar [...] Prawdą jest, że poznańskie zakłady włączają się w lepsze zagospodarowywanie surowców wtórnych, do takich należy m. in. propozycja produkcji elementów budowlanych z odpadów Elektrociepłowni. Kłopotliwy jest brak wydzielonych miejsc na wysypiska odpadów przemysłowych, nie brakuje zaś wysypisk "dzikich". Biuro Planowania Przestrzennego czyni starania o lokalizację od kilku lat [...] Do odpadów szczególnie uciążliwych zaliczyć należy odpady chemiczne, na które składają się środki ochrony roślin a także opakowania po nich. Przeznaczono dla nich tylko jedno grzebielisko w starym bunkrze na Starołęce. Pomieszczenie to jest w zupełności dla dzisiejszych celów nieprzydatne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji" . Na zakończenie radny Luty zapytał: 1. Czy może być zwiększony, założony w programie miejskim, plan zagospodarowania 43 poddaszy i strychów? Czy nie należałoby w mieście nasilić kontroli w zakresie ochrony naturalnego środowiska, a sumy z kar przezraczyć np. na budowę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju? Radny Feliks Ziomek - zgłosił wniosek w sprawie ponownego uruchomienia baru "Kalina" przy ul. Czechosłowackiej, bowiem na zebraniach Komitetu Osiedlowego wDębiec" emeryci i osoby samotne protestują przeciwko likwidacji tego baru, w którym mogli spożywać tanie posiłki. Radny Teodor Papis - zgłosił wnioski w sprawach: 1. Podjęcia kroków zmierzających do wykorzystania gorących źródeł nad Jeziorem Maltańskim; 2. Gruntownego zbadania spraw wiaduktów na Górczynie i Franowie oraz wyciągnięcia wniosków wobec osób winnych zaniedbań. Radny Andrzej Baraniecki - domagając się konsekwentnego egzekwowania postanowień w zakresie ochrony na turalnego środowiska, przytoczył przykład, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne pod pięknymi lipami na ul. Wołyńskiej usypało pryzmę słonego piasku. Andrzej Baraniecki wnioskował, aby w rejonach, gdzie czynna jest tylko jedna apteka, Zarząd Aptek wprowadził zasadę nieprzeprowadzania remontów lub remanentów w okresach nasilania chorób, tj. jesienno-wiosennych. Radny Kazimierz Z. Nowicki - domagał się większego poszanowania dla chleba. Poznańskie dzienniki prasowe Winny "frontalnie" zaatakować zjawisko marnotrawienia chleba. Radna Barbara Korbik - wnioskowała, aby kierownicy kin i bileterzy przestrzegali przepisów w sprawie wpuszczania dzieci na seanse kinowe dozwolone dla dorosłych. W następnym punkcie porządku dziennego, przewodniczący obrad radny Stanisław Antczak zaproponował wprowadzenie następujących zmian do Planu pracy Rady na rok 1986: 1. Włączyć do porządku obrad Rady ocenę funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz kierunków działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w tym zakresie, 2. Z uwagi na konieczność dostosowania terminu zatwierdzenia Planu Społeczno-Gospodarczego miasta na lata 1988 - 1990 do terminu X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i posiedzenia Sejmu PRL, przenieść ten temat z porządku ob ad w marcu na wrzesień. 3. Wprowadzić dodatkowo do porządku obrad sesji majowej ocenę realizacji Programu zamierzeń oszczędnościowych U rzędu Miejskiego na 1985 r. Uwzględniając zgłoszone przez radnego Stanisława Antczaka zmiany, Rada powzięła Uchwałę Nr XI/71/86 o zmianach w Planie pracy na rok 1986. Materiały do debaty nad projektem Planu Społecz"o-Gospodarczego i budżetu miasta na rok 1986, dostarczono radnym przed sesją. Przed przystąpieniem do dyskusji, Rada powołała Komisję Redakcyjną projek'ow uchwał w składzie: zastępca przewodniczącego Rady radny Antoni Pietrzykowski; członkowie prezydium Komisji Rozwoju Gospodarczego 1 Zagospodarowania Przestrzennego;przewodniczący wszystkich resortowych komisji; przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania; kierownik Wydziału Finansowego i radca prawny Urzędu Miejskiego. Funkcję przewodniczącego powierzono radnemu Antoniemu Pietrzykowskiemu. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak przypomniał, iż proj ekty Planu i budżetu miasta Poznania na 1986 r. były przedmiotem obrad wszystkich komisji, zespołów radnych i Prezydium Rady. Członkowie Prezydium wyrażali zaniepokojenie z tego, iż przydziela się miastu coraz mniej środków na wykonanie zadań warunkujących prawidłowe funkcjonowanie miasta oraz pomija się w planowaniu istotne dla rozwoju Poznania inwestycje w zakresie, wody i ciepła; kontynuacji budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju; remontów kapitalnych dróg, obiektów oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia. "Dostrzegając niebezpieczeństwo mówił dalej Stanisław Antczak - rysujące się z całą wyrazistością już w fazie projektowania, Prezydium wspólnie z kierownictwem Urzędu Miejskiego doprowadziło do dwukrotnego spotkania z wojewodą poznańskim (24 I i 3 II), z udziałem przedstawicieli dzielnicom ych rad narodowych. Na spotkaniach omówiono wskaźniki do Planu i budżetu Poznania na 1986 r. oraz perspektywy rozwoju miasta. Wstępne szacunki wykonania p'anu na 1985 r. pozwa'aja vierzyć, że miasto (pod pewnymi warunkami) udźwignie ciężar zadań nakreślonych na 1986 r. Wyniki przeprowadzonych rozmów pozwalają przyjąć, że prezentowany dzisiaj projekt Planu i budżetu wraz z dodatkowym; środkami, jak;e miasto ma otrzymać w terminie późniejszym, pozwoli na zapewnienie minimum prawidłowego działania aglomeracji miejskiej" . Zagajeniem dyskusji było wystąpienie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. "Na poziom ujętych w Planie zadań na 1986 r. - powiedział Andrzej Witus

ki - wywiera wpływ szereg obligatoryjnych uwarunkowań Centralnego Planu Rocznego, czego konsekwencją jest ustalona w plamie wojewódzkim wielkość nakładów na inwestycje i remonty kapitalne a także limity deficytowych surowców i materiałów. Projekt Planu uwzględnia zadania, wynikające z Programu działania Miejskiej Rady Narodowej w bieżącej kadencji. Daje to asumpt do stwierdzenia, że w miarę posiadanych możliwości finansowych i wykonawczych, nasza uwaga zwrócona została na wykonanie zadań, zgłoszonych przez poznańskie społeczeństwo w kampanii wyborczej do rad narodowych". Mówca podkreślił, iż pozytywne tendencje dostrzec można w budownictwie mieszkaniowym, bowiem zakłada się, że w 1986 r. zahamowany zostanie widoczny w ostatnich pięciu latach trend spadkowy. Projekt P anu zakłada wzrost efektów budownictwa o 392 mieszkania, tj. o 12,2%. Ogółem przewiduje się oddanie do użytku 3600 mieszkań, w tym 500 w budownictwie jednorodzinnym.

Na uwagę zasługuje wysoki wzrost efektów budownictwa zakładowego - o 62%>; w budowie będzie 1627 mieszkań (9 plomb) . Warto również odnotować, że po latach zastoju oddanych zostanie do użytku osiem mieszkań w ramach tzw. budownictwa komunalnego. "Jest sprawą oczywistą - mówił dalej Andrzej Wituski - że mimo społecznych oczekiwań, efekty te nie pozwolą na skrócenie okresu wyczekiwania na przydział mieszkania, na które nadal liczy 110 tys. członków i kandydatów spółdzielni mieszkaniowych. Podstawową barierą przeszkadzającą w zdynamizowaniu budownictwa mieszkaniowego są trudności przerobowe wykonawców, przejawiające się w niedoborze materiałów, sprzętu i ludzi oraz braku uzbrojonych terenów pod budownictwo osiedlowe. "W warunkach ograniczonych możliwości budownictwa mieszkaniowego, szczególną naszą troską staje się ochrona starej substancji mieszkaniowej. W

Sprawozdania

projekcie Planu proponuje się przeznaczyć na remonty gruntowne budynków mieszkalnych nakłady w wysokości 530 min zł; 66% tych nakładów przeznaczonych zostanie na remonty budynków czynszowych. Nakłady na remonty są w porówraniu do 19S5 r. wyższe o 166 min zł, a zakres rzeczowy obejmuje 261 obiektów. Poza remontami budynków mieszkalnych, przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego wykonywać będą remonty obiektów służby zdrowia, oświaty i kultury. "Do elementów pozytywnych projektu Planu należy zaliczyć wzrost wartości czynów społecznych. Szacuje się, iż wartość wyniesie ogółem 248.2 min zł, w tym o charakterze inwestycyjnym 159,2 rn'n, czyli wzrośnie odpowiednio o 12 i 13%. Mieszkańcy sami wnoszą poważny wkład w budowę urządzeń komunalnych i zamierzają przekazać do użytku 7 km sieci wodociągowej, 10 km sieci kanalizacyjnej, 28 km sieci gazowej i 0,5 km sieci ciepłowniczej [...] "Dominujący udział w nakładach inwestycyjnych ma gospodarka komunalna (85%) - 2062,7 min zł, tj. o 6,3% więcej niż w 1985 r. Nakłady te zostaną skierowane przede wszystkim na dostawy wody i ciepła do mieszkań oraz odbiór ścieków. Przewidujemy zakończenie budowy zbiorników wody czystej na Moraskiej Górze, wodociągów w ul. Małachowskiego- Michała, dla osiedli Karolin II, Serbska-Wyłom i magistrali wodociągowej w ul. Bułgarskiej do ul. Dąbrowskiego. Zakończone zostaną prace związane z mechanicznym i technologicznym rozruchem Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Kozichgłowach; zakończona zostanie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Serbskiej-Wyłom; kontynuowana będzie budowa kanału deszczowego w ul. Dobiegniewskiej dla os. Ławica oraz niezwykle ważnych kolektorów górczyńskiego i przeźmierowskiego ; rozpoczęta zostanie budowa kolektorów sanitarnych dla osiedli Koziegłowy oraz 5 Stycznia-Dąbrowskiego

- Przelot; kontynuowana będzie budowa sieci cieplnej w rejonie ul. Małachowskiego- Michała, ul. Dolna Wilda, ciepłociągu od ul. Źródlanej do Słowiańskiej i w ul. Trojpo1e, który powinien poprawić ogrzewanie mieszkań na winogradzkich osiedlach. Moc źródeł ciepła w wyniku prac modernizacyjnych wzrjśnie o ok. 20 MW, co złagodzi deficyt ciepła wmieście". Wspominając, iż w Planie na 1986 r.

występuje wiele tendencji niekorzystnych, Andrzej Wituski podkreślił, że wynikają one głównie z niskiego pokrycia w planie wojewódzkim nakładów inwestycyjnych i na remonty kapitalne miasta. Np. mimo, iż nakłady inwestycyjne planu podstawowego są wyższe o 7,3%, nie są one wystarczające. Identyczna sytuacja występuje w zakresie remontów kapitalnych. W tej mierze uzgodniono z Urzędem Wojewódzkim, iż. wspólnie podjęte zostaną kroki zmierzające do zwiększenia środków na finansowanie najbardziej palących poznańskich spraw. "Obserwujemy nadal - mówił dalej Andrzej Wituski wydłużanie cykli wykonawczych oraz wzrost cen zaopatrzeniowo-materiałowych [...] Brak również zapewnienia nakładów na wykonanie jedenastu tytułów, warunkujących m. in. planowane efekty budownictwa mieszkaniowego. Są to głównie: wodociąg w ul. Strzeszyńskiej dla Podo1an; przepompownia przy ul. Koronnej, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie 6 zbiorników wody na Moraskiej Górze; kolektor "Piaśnica" z ciepłociągiem w ul. Majakowskiego i magistrala wodociągowa d*a rejonu Szczepankowo-Spławie. Niezbędne nakłady na wykonanie wszystkich tych zadań w 1986 r. wynoszą 367,5 min zł. Sytuację pogarsza brak decyzji w sprawie zapewnienia nakładów z planu centralnego na realizację Programu «Woda dla Poznania», II etapu budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Poznańskiego Szybkiego Tramwaju [...]

"Jak trudna jest sytuacja inwestycyjna, ilustruje fakt dość znacznych ograniczeń środków finansowych na remont y kapitalne. Największe spadki wystąpiły w: gospodarce komunalnej · - o 34,4%, w tym w drogownictwie aż o 41,1% i oświacie i wychowaniu o 21,2%.

Zwiększone zostały jedynie nakłady na remonty kapitalne budynków prywatno-czynszowych o 70 min zł, czyli o 25%.

Najbardziej niepokojąca sytuacja występuje w zakresie remontów kapitalnych dróg. Do 1986 r. w ramach tych środków budowana była linia Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, na którym to zadaniu w 1985 r. zrealizowano nakłady w wysokości 629 min zł. Przyznane na bieżący rok nakłady zapewniają tylko pokrycie zaległości finansowych w budowie w kwocie 317 min zł oraz konty-. nuację budowy ul. Dolna Wilda wraz z wiaduktem oraz ulic: Grunwaldzkiej, N owoinflanckiej i Średnicowej. U zasadnione potrzeby w tym zakresie wyrażają się kwotą ok. 800 min zł. "Pogłębia się niewykorzystana sytuacja w zakresie remontów kapitalnych placówek oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia. Ostatnie decyzje U rzędu Wojewódzkiego, uruchamiające środki z wojewódzkiej nadwyżki budżetowej dla Wli1dy, znacznie poprawiły sytuację w tym wzg'edzie. Jestem przekonany, że podobne decyzje dotyczyć będą również innych dzielnic [...] "Wojewoda wystąpił do przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o środki na Poznański Szybki Tramwaj, Program «Woda dla Poznania» oraz rozbudowę Elektrociepłowni Karo'in. Podjęte zostaną dalsze kroki zmierzające do zwiększenia nakładów na miasto ze środków województwa w latach 1986 - 1990. Potrzebami miasta Poznania w rozbudowie infrastruktury komunalnej i społecznej zainteresowały się Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Komitet Dzielnicowy Stare Miasto, wyrażając poparcie dla wysiłków Rady i U rzędu".

.109

Przystępując do, omówienia projektu budżetu na 1986 r., Andrzej Wituski podkreślił, iż został on opracowany z uwzględnieniem trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej kraju. W stosunku do uchwalonego na rok 1985, zakłada się wzrost budżetu o 1 584469 000 zł (17,2%). Wydatki bieżące rosną o 25,3% i są wyższe od zakładanych w 1985 r. o kwotę 1 931 469 000 zł. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia dotacji dla przedsiębiorstw, zwiększenia wyda tków w dziale Zdrowia i opieki społecznej oraz na pozostałe zadania sfery socjalno-kulturalnej. "Sytuacja budżetowa miasta i dzielnic Poznania - powiedział na zakończenie Andrzej Wituski - stała się w ostatnich tygodniach przedmiotem wielu konsultacji z władzami wojewódzkimi. Ustalono pewną granicę pomocy dla rad i urzędów dzielnicowych, szczególnie w zakresie remontów domów, p'acowek oświatowych czy konserwacji dróg i zieleni. Przedstawiliśmy również trudną sytuację Poznania, rzeczowe zadania, których nie sposób w tym roku kontynuować lub realizować, zrajdując zrozumienie i potwierdzenie pomocy. Podjęliśmy również wspólne działania wewnętrzne, kontakty z resortami i centrum. Tylko aktywność w sprawie poszukiwania środków, poszukiwania optymalnych relacji między kosztami efektami i dotacją daje możliwość złagodze"ia sytuacji budżetowej miasta. O wszystkich zmia-ach w sytuacji finansowej miasta będę na bieżąco informował Wysoką Radę. Jestem przekonany, że mój wniosek o przyjęcie P' anu i budżetu na 1'986 r. znajdzie aprobatę Wysokiej Rady, że zobowiąże ona mnie do kontynuowania dalszych wysiłków w celu zwiększenia środków na rozwój Pozrania" .

W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego opinię przedstawił radny Włodzimierz Palacz. "Dokonując analizy dostarczonych dokumentów, porównując skalę potrzeb i

Sprawozdania

oczekiwań .poznaniaków oraz proponowane wielkości rzeczowe i finansowe planu na 1986 r. odnosi się wrażenie oddalania się od możliwości spełnienia tych oczekiwań - powiedział radny Włodzimierz Palacz na wstępie. - Na sytuację taką składa się kilka podstawowych elementów, a mianowicie: "Sprawa metodologii budowy Planu.

Z uwagi na nieprzekazanie miastu do dnia dzisiejszego przez Urząd Wojewódzki większości uprawnień w zakresie decyzji inwestycyjnych, gospodarki komura1nej itp., w tej części Plan opracowany jest przez ten organ! Stąd trudno dzisiaj mówić o jego zatwierdzeniu' przez Miejską Radę N arodową. Radni mogą w pełni ustosunkować się do tych części planu, które były tworzone przez Urząd Miejski i opiniowane przez komisje Rady. Wydaje się, że najbardziej zorientowani w potrzebach i kierunkach rozwoju miasta są jego mieszkańcy, a tym samym ich przedstawiciele, tzn. radni. Stąd decyzje Urzędu Wojewódzkiego - może nawet słuszne - nie powinny być w przyszłości decyzjami podjętymi w imieniu Miejskiej Rady Narodowej. Jest to tym bardziej uzasadnione, że środki przeznaczone na potrzeby rozwoju miasta są nader skromne i każda decyzja w ich rozdziale powinna być trafna i uzasadniona. "Sprawa druga to inflacja i pozorna dynamika środków przeznaczonych na realizację celów gospodarczych. Czy siedmio- lub nawet dziesięcioprocentowy wzrost środków będzie rzeczywistym w z r o s t e m? Zdaniem wielu radnych - wzrostu rzeczywistego nie będzie, a to oznacza, iż będziemy tkwili w miejscu. "W wyniku ogromnego wysiłku władz wojewódzkich i miejskich stworzono olbrzymi potencjał gospodarczy przedsiębiorstw. Brak środków np. na remonty i budowę nowych dróg w miieście zmusi te przedsiębiorstwa do angażowania tego potencjału poza terenem miasta, bo taki jest wymóg ekonomii. "Ostatnim zagadnieniem budzącymwiele zastrzeżeń przy konstrukcji Planu jest rozwiązywanie problemów miasta przy pomocy środków, które być może wpłyną do budżetu miasta. Myślę ti*taj o dodatkowych środkach finansowych. Plan gospodarczy w gospodarce planowej powinien opierać się na realnych środkach. W tym miejscu pragnę podkreślić jednoznacznie, że nie jest to adresowane do kompetentnych władz miasta czy województwa, a wyłącznie doistniejących słabości przy konstrukcji planów gospodarczych kraju". Przechodząc do spraw merytorycznych, radny Palacz stwierdził, iż najistotniejszym pozytywnym elementem Planu jest założenie o zahamowaniu spadkowego trendu budownictwa mieszkaniowego. Planowany wzrost efektów mieszkaniowych o 329 mieszkań (12%), a jednocześnie rozpoczęcia budowy 3384 mieszkań dają podstawę do przypuszczeń, że poprawa ta będzie trwała. "Dodatnio - mówił dalej radny Włodzimierz Palacz - należy również ocenić propozycje realizacji inwestycji towarzyszących budownictwu i przewidywane przekazanie 10,8 tys. m 2 powierzchni handlowo-usługowej w nowych osied'ach mieszkaniowych. Gorzej natomiast z wielkością urządzeń socjalnych: szkoła, żłobek i dwa przedszko A . Drastycznych form nabierać zaczyna sytuacja szkolnictwa podstawowego. W trzynastu szkołach wskaźnik zmianowosci przekracza już ,,2", przy liczbie uczniów przypadających na jeden oddział- powyżej 28. Może to już w nie długim czasie doprowadzić do tego, że dzieci będą pobierały naukę na pełne trzy zmiany. "Zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych utrzymywać się będzie na nie zmiennym poziomie, a dysproporcje między zapotrzebowaniem a wielkością produkcji wody pogłębią się. Samo zapotrzebowanie na wodę wzrasta w 1986 r. o 4,7%. Plan inwestycyjny przewiduje zakończenie budowy zbiorników akumulacyjnych wody na Moraskiej Górze; reszta inwestycji to tylko urządzenia rozdzielcze wody i sieci wodociągowej. Jednocześnie mamy świadomość, że szereg dotychczasowych źródeł wody posiada ograniczone zdolności wydobywcze, a pobór wody corocznie rośnie. Podobna sytuacja kształtuje się w ciepłownictwie. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię cieplną w 1986 r. wynosić będzie 885 MW, kiedy łączna moc źródeł wynosi ok. 650 MW. Deficyt ciepła pogłębia się, a finansowanie i tempo robót w Elektrociepłowni Karolin nie dają szans na szybką poprawę sytuacji {..] W projekcie Planu znajduje się również wykaz pilnych zamierzeń inwestycyjnych, niezbędnych d!a rozwoju miasta, na które brak środków. Wiele z nich jest w budowie i przerwanie ich w 1986 r. będzie miało negatywne reperkusje. Zaniechanie takich inwestycji jak wodociąg w ul. Strzeszyńskiej, wymiana pomp przy ul. Koronnej, kolektor "h" dla Ra aj czy kolektor deszczowy "Piaśnica" pogorszy i tak już trudną sytuację mieszkańców tych rejonów miasta. "Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów sesji Miejskiej Rady N arodowej w 1985 r. było finansowanie z planu centralnego Programu «Woda dla Poznania», II etapu budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. W tym miejscu pragnę zakomunikować Wysokiej Radzie, że do dnia dzisiejszego brak jest wiążących w tym zakresie decyzji i stąd wynika zagrożenie przerwania robót na tych tak pilnych inwestycjach. [...] "Kończąc - powiedział na zakończenie radny Włodzimierz Palacz w imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i radnych bezpartyjnych, jak również w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, wnoszę o zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji przedstawionego na dzisiejszej sesji rocznego Planu i budżetu miasta na 1986 rok" . Radny Marek Ługowski - zabierając głos w imieniu Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego stwierdził, iż budżet miasta na 1986 r.

jest "w oczach radnych członków Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego budżetem przymusu. Środki materialne są wyraźnie określone, ale. . . nie przez władze miasta. Natomiast podstawowym źródłem pieniędzy na potrzeby miasta są . .. dochody z gospodarki nieuspołecznionej, podatki od ludności, wzrost cen i inne". Radny Marek Ługowski podkreślił, iż w Planie ujętych jest wiele zadań bardzo kosztownych, które przyczynią się do rozwijania organizmu miejskiego. Plan ten nie jest oderwany od realiów życia, ale sprzężony z nadziejami i oczekiwaniami mieszkańców miasta. W imieniu Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poddał pod rozwagę spostrzeżenia o celowości podejmowania pewnych zadań pochłaniających olbrzymie środki finansowe (Malta, Kopiec Kościuszki, festiwale chórów, ośrodek rekreacyjny na Ratajach) zamiast np. organizowania takich przedsięwzięć jak "giełda", która przyniosłaby olbrzymie miastu dochody; o konieczności zerwania z "obrazem filozofii niemożności" poprzez przedstawienie wizji przyszłościowego rozwoju miasta; o tym, że wybór celów w ramach posiadanego budżetu winien być znacznie dłużej dyskutowany i omawiany przez fachowców. N a zakończenie swoJeJ wypowiedzi radny Marek Ługowski podkreślił, iż poprawa warunków życia obywateli zależy od nas samych, od naszej aktywności i wykorzystania rezerw tkwiących w sferze życia społecznego i gospodarczego oraz stwierdził, że "mimo goryczy, Zespół Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, jako współodpowiedzialny, głosować będzie za przyjęciem Planu i budżetu Poznania na rok 1986". Radny Wojciech Rybarczyk - przedstawiając opinię w imieniu Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego - stwierdził: "Już drugi raz pod rządami U stawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego stajemy przed niezwykle odpowiedzialnym zadaniem - uch

Sprawozdania

waleniem budżetu i Planu. Społeczeństwo oczekuje wyraźnej poprawy w dziedzinach objętych Planem i budżetem, i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Zespół Radnych Stronnictwa Demokratycznego zapoznał się wnikliwie z materiałami przedłożonymi przez Urząd Miejski. Wszyscy stwierdzamy wysoki poziom opracowanych materiałów w sensie formalnym i merytorycznym. Uczciwe przedstawienie braków i trudności może napawać tylko szacunkiem dla Urzędu, przedkładającego materiały i zobowiązywać nas do partnerskiego współdziałania z prezydentem miasta i kierowanym przez niego U rzędem". "Podkreślając pozytywne tendencjemówił dalej radny Wojciech Rybarczyk - niepokojem napawa radnych Stronnictwa obserwowany od dłuższego czasu spadek procentowego udziału Poznania w nakładach inwestycyjnych planu podstawowego województwa poznańskiego, należy podkreślić, że Poznań ma znaczenie promieniujące w wielu dziedzinach na całe województwo, a rawet region, stąd jego udział w budżecie wojewódzkim winien mieć specjalne odzwierciedlenie. Drugą nieprawidłowością budzącą nasze szczególne obiekcje jest odprowadzenie wysokich opłat na niektóre fundusze celowe, a otrzymywanie z tych funduszy kwot znacznie niższych niż nasze wpłaty". W imieniu Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego radny Wojciech Rybarczyk zgłosił wnioski w sprawie podjęcia prób eliminacji negatywnych zjawisk życia społeczno-gospodarczego miasta oraz poprawy sytuacji gospodarczej miasta poprzez działalność bezinwestycyjną. W związku z tym - zdaniem radrego - niezbędne są: podjęcie działań zmierzających do ustawowej regulacji kompetencji administracji w relacjach dzielnica - miasto - województwo; określenie celów polityki inwestycyjnej na szczeblu miasta w ramach środków otrzymywanych z województwa; pełna mobilizacja przedsiębiorstw prowadzących remonty kapitalne budynków

mieszkaniowych; skrócenie cyklów inwestycyjnych; rozważanie spoawy udziału mieszkańców w jednostkowej cenie biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej i kumulowanie zebranych z tego tytułu środków na cele inwestycyjne w komunikacja; ciągłe i rzeczowe apelowanie do społeczeństwa o obywatelską postawę wobec urządzeń miejskich. Kończąc, radny Wojciech Rybarczyk stwierdził, że sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, województwa i miasta, znajdująca odbicie w projekcie budżetu i Planu, wymaga zajęcia stanowiska politycznego. Zajmując takie stanowisko, Zespół Radnych Stronnictwa Demokratycznego stwierdza jednoznacznie, że będzie głosował za przyjęciem projektu Planu i budżetu na rok 1986.

Zabierając głos, wicewojewoda poznański Alojzy BryI stwierdził m. in., iż dyskusja nad Planem i budżetem ma doniosłe znaczenie dla miasta i województwa, bowiem nie da się oddzielić tego co dotyczy rozwoju miasta od tego co jest ściśle związane z województwem. Takie rozumowanie towarzyszy wszystkim planistom, kierownictwu Urzędu Miejskiego a także będzie naczelną dewizą w dalszych pracach nad realizacją Planu. Rozeznanie potrzeb jest dosyć głębokie, lecz rzecz jest w tym, by w czasach trudnych jak najlepiej spożytkować to czym dysponujemy d co możemy wspólnie wypracować. "Wstępne wyniki ostatniego roku i trzylatki wskazują na to - mówił dalej Alojzy BryI - że w wielu dziedzinach życia udało się ustabilizować sytuację i stworzyć warunki do rozwoju. Potwierdza to chociażby wzrost produkcji w ostatnim roku o 6,7%. Wojewódzka Rada Narodowa, uchwalając Plan i budżet na ten rok, a także zadania na pięciolatkę określiła szereg zadań i wielkości dla miasta. U chwała Wojewódzkiej Rady N arodowej wychodzi także naprzeciw najważniejszym pjtrzebom społecznym, lecz obejmuje tylko część spraw, które zostały zgłoszone we wszystkich formach konsultacyjnych. Kierownictwo Urzędu

Wojewódzkiego rozpoczęło batalię o zdobycie dodatkowych środków, które w ciągu roku będą przekazywane. Zwracamy uwagę na dziedziny o największej dolegliwości społecznej, w szczególności na sprawy związane z remontami, ciepłem i wodą. "Urząd Wojewódzki będzie partycypował we wszystkich wysiłkach Miejskiej Rady Narodowej, dzielnicowych rad narodowych i prezydenta miasta w tych newralgicznych sprawach, które wywierają wpływ na poziom życia mieszkańców. Traktujemy je jako wspólne zadania. Ostatecznie konsultacje i rozmowy przeprowadzone przez wojewodę poznańskiego potwierdzają szanse na dużą pomoc centrali w sfinansowaniu inwestycji wodnych miasta". "W zakresie ciepłownictwa - stwierdził wicewojewoda - czuwamy nad tym, aby opóźnienia realizacyjne w Karolinie nie pogłębiały się, by szybciej zakończyć remont na Garbarach. Ostatnie rozmowy konsultacyjne w Warszawie potwierdziły, że będziemy mieć także daleko idącą pomoc w budowie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, dzięki czemu uniknie się przerwania robót. Inne zadaria jak zbrojenie «pasma północnego» i budowa Trasy N ararnowickiej . są rozpatrywane. Staramy się także o pomoc resortu w doposażeniu miasta w sprzęt komunalny, nie ustajemy w zabiegach o in" e urządzenia infrastruktury miejskiej, o powiększenie sieci hotelowej i zagospodarowanie Malty. "Mamy świadomość, że najtrudniejsza sytuacja występuje w remontach kapita1nych mieszkań i komunikacji miejskiej. Obecnie nie mamy pełnego rozeznania, jakie środki skumulujemy w województwie, by móc w dostateczny sposób udzielić pomocy miastu. Zabiegamy również o większą partycypację zakładów pracy w wielu sprawach, zwłaszcza infrastruktury komunalnej. Poznań jest centrum regionu. Musimy wspólnie o to zadba*ć, by jego funkcje rosły w regionie i kraju. I dlatego, to co jest związane z nauką i kulturą, a także z rozwo

8 Kronika 1;87jem przemysłu, umacnianiem ośrodka targowego będzie dla władz wojewódzkich wspólną troską. Musimy zintegrować wysiłki, by rozwój miasta był ciągły. Musimy także pozyskiwać sojuszników w województwie, w mieście, jak i na zewnątrz". Radny Czesław Knoll - przedstawiając opinię i wnioski do Planu i budżetu w imieniu Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury - rozpoczął od postawienia pytań: Czy przewidziana w 1988 r. jedna nowa osiedlowa szkoła podstawowa, i to jeszcze nie kompleksowa, oraz rozbudowa szkół na Podo'a-ach i w Zegrzu zagwarantują bazę dla zwiększonej o 3 tys. liczby uczniów? Oczywiście, że nie. Siłą rzeczy nastąpi pogorszenie średniego wskaźnika zmianowości z 1,36 do 1,38. A czy naprzeciw temu wychodzą zaległości inwestycyjne z lat 1981 - 1985, wynoszące pięć szkół podstawowych i czternaście przedszkoli? A jak nam wiadomo, w przedszkolach zrajduje się ok. 3 tys. dzieci ponad normę, nie wspominając o setkach wniosków załatwianych odmownie. Czy tę sytuację można uznać za zdrową? J ak może rastępować poprawa warunków pracy szkół i przedszkoli, jeśli w Planie na 1986 r. struktura nakładów inwestycyjnych ra oświatę (bez spółdzielczości) stanowi zaledwie 2,8%? "Drugi czynnik - mówił dalej radny Czesław Knoll - który również nie zmierza do poprawy warunków, to przewidywane środki na kapitalne remonty, których dla całego miasta wraz z dzielnicami przydzielono aż 63 min zł. Przypomnę, że w 1985 r. dysponowano 230 min zł. Takimi oto wielkościami województwo obdarzyło Poznań, stanowiący przed jedenastu laty miasto na prawach woj ewódzkich. Nie mam zamiaru cytować poważnych różnic w wielkości środków pieniężnych pozostawionych dla terenu, jak i ilości obiektów budowlanych, a jest ich znacznie więcej niż w Poznaniu, ale pragnę przekazać jednoznaczne zdanie Komisji, że z tak poważnymi ograniczeniami dla oświaty poznańskiej Komisja

Sprawozdania

nie może się pogodzić, uwazaJąc te proporcje za wysoce krzywdzące miasto. Sytuację pogarsza jeszcze fakt, że województwo wyznacza nawet obiekty i zadania do realizacji, wraz z przypisaniem do każdej pozycji limitów środków. Czy przypadkowo nie ma tu nadgorliwości? Jaka w tej sytuacji jest rola miasta jako realizatora? "Powie ktoś - Ustawa! O właśnie to! Od półtora roku męczymy się z nieuregulowanymi kompetencjami: województwo-miasto-dzie1nice. Ale świta nadzieja, bo w tych sprawach zaczyna się coś dziać. Oby decyzje zapadły jak najszybciej. Aby nie być gołosłownym co do tzw. współpartnerstwa, posłużę się dla odmiany przykładem z dziedziny kultury: tematem ostatniej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej był rozwój kultury do 2000 r. Dlaczego działo się to bez konsultacji z miastem? Sprawdzałem, i okazało się, że materiały w przedłużonej na sesji wersji nie były konsultowane z Miejską Radą Narodową, nasza Komisją, Miejskim Wydziałem Kultury i Miejską Komisją Planowania. Pytam, czy o tak ważnych sprawach można decydować bez zainteresowanego czynnika, jakim jest miasto? "Będąc przy temacie "kultura" należy dodać, że budżet na 1986 r. na wydatki rzeczowe szkół artystycznych w porównaniu do wykonania z 1985 r. jest mniejszy o 2,1,7 min zł, nie mówiąc już o niedoborach finansowych na kapitalne remonty w instytucjach upowszechniania kultury. A w oświacie, niedobory w zakresie naj pilniej szych kapitalnych remontów kształtują się na poziomie ok. 120 min zł. Komisja wczuwa się w ogólne trudności finansowe, jednak z tak rażącymi różnicami i krzywdzącymi przydziałami środków na oświatę przez województwo nie zgadza się i takie zastrzeżenie zgłasza do projektu uchwały zatwierdzającej. Plan i budżet na 1986 r. "Problemy oświaty były szeroko rozważane przed XXIV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które podjęło m. in. uchwałę, że w każdym województwie należy dokonać ponownej kompleksowej oceny sytuacji lokalowej placówek przedszkolnych i szkolnych oraz wprowadzić fliezbędne korekty, biorąc pod uwagę aktualną prognozę demograficzną. Komisja nasza na wrześniowej sesji w 1985 r. udowodniła że do 1990 r. konieczne jest zielone światło dla budownictwa szkolnego w mieście, zaś po tym terminie rozmiary potrzeb poważnie zmaleją, oczywiście pod warunkiem, że plany do 1990 r. zostaną wykonane w pełni i wyegzekwowane zostaną nawarstwione zaległości. Mam nadzieję, że głosy w dyskusji dotrą również na zbliżające się posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone sprawom oświaty. "Kończąc, zgłaszam następujące wnioski: 1. Poddać rewizji w województwie limity środków na oświatę i kulturę zgodnie z uchwałą XXIV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

2. Kuratorium Oświaty i Wychowania jako inwestor zapewni pełne wykonanie założeń budowy szkół i przedszkoli wraz z zaległościami do 1990 r. w mieście, a dla budownictwa osiedlowego zaciągnie zwiększone kredyty bankowe dla tego budownictwa. 3. Przy podziale jakichkolwiek dodatkowych kredytów uwzględnić należy niedobory występujące w oświacie i kulturze. 4. Do czasu ustawowego rozwiązania problemu kompetencji między województwem a miastem i S dzielnicami, władze wojewódzkie winny przeprowadzać z władzami miejskimi merytoryczne konsultacje na tematy dotyczące poznańskiej oświaty i kultury". Radny Andrzej Baraniecki - zgłosił wniosek w sprawie podjęcia skutecznych działań na rzecz wprowadzenia do Planu na rok 1987 budowy szkoły podstawowej na Winiarach i faktycznego rozpoczęcia jej realizacji. Wnioski w tejsprawie zgłaszane są przez mieszkańców od 1972 r. Radny Jan Moszyński - występujący w imieniu Zespołu Radnych Stowarzyszenia PAX - podkreślił, iż niezależnie od obiektywnych trudności, dramatyzm sytuacji pogłębia fakt niefortunnych rozwiązań ustawowych statusu miasta Poznania. W imieniu Zespołu Radnych przedstawił następujące wnioski: 1. Miejska Rada Narodowa winna, zgodnie z art. 3 pkt 1 U stawy o systemie rad narodowych i samorządu terytoria1nego, podjąć działania, które będą wpływały na rzeczywiste i kompleksowe kierowanie rozwojem społeczno-gospodarczym Poznania w najbliższym pięcioleciu, pod kątem racjonalnego wykorzystania skromnych środków pozostających w dyspozycji na szczeblu krajowym, wojewódzkim d miejskim, a przeznaczonych na rozwój i zaspokajanie potrzeb miasta i poszczególnych dzielnic. 2. W związku z tym, że poważne kontrowersje budzi obecny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a realizacja tego Planu jest związana z wysokimi i nieosiągalnymi obecnie nakładami, wyłonić należy spośród radnych specjalny zespół, który przeanalizuje faktyczne rezerwy terenów w obecnych granicach miasta oraz zbada stan ewidencji budynków wymagających kapitalnego remontu i budynków, które przeznaczone są do wyburzeń. Wszystkie te rezerwy terenowe mogą się przyczynić nie tylko do szybkiej budowy mieszkań, ale również do wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej. 3. Biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny, należałoby się zastanowić nad celowością budowy mleczarni i piekarni-gigantów. Mieszkańcy domagają się bowiem świeżego pieczywa z małych piekarni osiedlowych, znacznie tańszych w budowie i gwarantujących odpowiednią jakość wypieku, nie narażających przy tym handlu na poważne marnotrawstwo już wypieczonego chleba. Inwestycje te mogłyby dać miliardowe oszczędności środków, tak niezbędne na poł*

krycie inwestycji nie mających alternatywnych rozwiązań, jak Program "Woda", Centralna Oczyszczalnia Ścieków czy Poznański Szybki Tramwaj. W punkcie piątym porządku dziennego obrad dokonano wyborów uzupełn ających ławników do Sądu Pracy Sądu Rejonowego. Charakterystykę kandydatów przedstawił wiceprezes Sądu Rejonowego Antoni Romanowski. Wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem radnego Czesława Śniadego. Z listy przedstawionej przez prezydenta miasta, zawierającej 55 nazwisk i 3 nazwiska na liście dodatkowej, oraz przedstawionej przez związki zawodowe, zawierającej 54 nazwiska i 30 nazwisk na liście dodatkowej, Rada wybrała 110 ławników. Bez uwag Rada przyjęła informację Prezydium o pracy w drugim półroczu 1985 r. Jednomyślnie Rada uchwaliła Plan Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury na 1986 r. w wysokości 1444 285 000 zł. Jednomyślnie także podjęła U chwałę Nr XI/73/86 w sprawie planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu Nowe Miasto-1 (północ). U chwałą Nr XII/74/86 Rada skreśliła ze spisu ulic nazwę ul. Bobrzańskiej (między Dziadoszańską a Slężańską), nadała nazwy nowym ulicom i placom, przemianowała ul. Przeworską (między Garaszewem a Rymanowską) na Rudzką.

Przy 2 głosach przeciwnych i 10 wstrzymujących się, Rada podjęła Uchwałę Nr XI/75/86 w sprawie budowy w latach 1986 -1990 Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Ośrodka Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Garbary-So1na. Po dyskusji, w której zabierali głos radni Bogdan Banasiak, Eugeniusz Czajkowski i Jerzy Bauma, oraz wyjaśnieniach prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, wiceprzewodniczącej Miejskiej Komisji Planowania Teresy Mendat, architekta miejskiego Zdzisława Machowiny i dyrektora Przedsiębiorstwa Zagranicznego "Polintersport" Wojciecha Górskiego, Rada - przy 5 głosach przeciwnych i 8

Sprawozdaniawstrzymujących się - podjęła U chwałę Nr XI/76/86 w sprawie opinii o lokalizacji zakiadu produkcyjnego "Polintersportu" w rejonie ulic Kamiennogórskiej - Budziszyńskiej (1986), mającego wytwarzać wiązania narciarskie i sprzęt sportowo - turystyczny z tworzyw sztucznych. Jednogłośnie podjęła Rada uchwały w sprawach budowy bazy techniczno-magazynowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "Przemysław" w rejonie ulic Biskupińskiej - Strzeszyńskiej (1990 -1995) i lokalizacji treningowej hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Alfreda Bema (1986 - -1989).

Radny Antoni Pietrzykowski - przewodniczący Komisji Redakcyjnej Projektów Uchwał - zaproponował następujące poprawki do projektu uchwały o Planie Społeczno-Gospodarezym w 1986 r.

"Miejska Rada Narodowa wyraża zaniepokojenie wynikające z faktów: 1. niewykonania części postanowień U chwały Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 111/9/84 z dria 27 VII 1984 r., co spowodowało wyłączenie Miejskiej Rady Narodowej z działań decyzyjnych w istotnych dla miasta przedsięwzięciach inwestycyjnych, 2. nieu' -ormowania zakresu podporządkowania urzędów dzielnicowych wobec Urzędu Miejskiego, zgodnie z propozycjami zgłoszonymi przez wojewodę poznańskiego do szefa U rzędu Rady Ministrów w dniu 17 XII 1985 r. oraz Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Poznaniu do marszałka Sejmu PRL z dnia 30 XII 1985 f, 3. niewłączenia do planu centralnego względnie terenowego takich m. in. inwestycji jak Poznański Szybki Tramwaj, Centralna Oczyszczalnia Ścieków - II etap, których realizacja z własnych środków budżetowych przekracza możliwości miasta Pozna-, nda. 4. stałego zmniejszania się udziału miasta Poznania w środkach stawianych do dyspozycji Wojewódzkiej Rady Narodowej" .

Proponuje się: p - dokonać zmiany w treści art. 5 4 i wprowadzić dodatkowo pkt 6. Pkt 5 4: "Zwiększenie na 1986 r.

środków na remonty kapitalne w zakresie gospodarki kom ura1nej, zdrowia, a także środków na rozwój oświaty i kultury" . Pkt 6 4: "U dzielenie pełnego poparcia działaniom zmierzającym do właściwego i racjonalnego uregulowania sytuacji prawno-organizacyjnej organów wykonawczych miasta Poznania, zgodnie z propozycjami zawartymi w wystąpieniu Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego".

- .wprowadzić dodatkowo 5: "Miejska Rada Narodowa, mając na uwadze napiętą sytuację firansowo-gospodarczą, podkreśl stale potrzebę szczególnie racjonalnego gospodarowania i oszczędności we wszystkich sferach działalności gospodarczej i finansowej miasta Poznania. W związku z powyższym Raca zobowiązuje prezydenta miasta Poznania do rozpatrzenia i zrealizowania wszystkich zmierzających w tym kierunku wniosków zgłoszonych podczas obrad Sesji, a należących do jego kompetencji". Natomiast do projektu uchwały budżetowej na rok 1986 radny Pietrzykowski zaproponował wprowadzić dodatkowo 5, o następującej treści: "Wobec nieuwzględnienia w budżecie środków związanych z podwyżkami cen, Miejska Rada Narodowa zaleca wszystkim komisjom Rady szczególnie wnikliwą analizę przy rozdziale nadwyżki budżetowej z roku 1985", W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada jednomyślnie podjęła Uchwały Nr XI/79/86 w sprawie roczrego p] an u Społeczro- Gospodarczego miasta Poznania na 1986 r. i Nr XI/80/86 w sprawie budżetu na rok 1986. Prezydent miasta Andrzej Wituski, udzielając odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje, poinformował m. in. iż:

odpowiedź w sprawie ogrzewania mieszkań radna Łosińska otrzyma ra plsmle w stosownym terminie; w sprawie odśnieżania ulic i chodników na łamach prasy przedstawiane są informacje, co czyni Miejska Komisja Porządu i Czystości, ażeby dozorców skłorić do respektowania przepisów w zakresie porządku. Czynione są wspólnie z Urzędem Wojewódzkim starania o powołanie S traży Prezydenckiej; sklep spożywczy przy ul. Marcelińskiej-Szamotu1skiej nie uległ likwidacji, przeprowadzana jest tam inwentura zdawczo-odbiorcza; temat odpadów przemysłowych będzie rozpracowany wspólnie z Urzędem Wojewódzkim; adaptacja strychów przebiega przy dużym oporze mieszkańców danych domów, wniosek ten zostanie przekazany naczelnikom dzielnic, gdyż sprawa ta leży w ich gestii; wpływy z mandatów nakładanych podczas kontroli ochrony środowiska przekazywane są na fundusz celowy i nie mogą być wykorzystywane na inne cele; ostateczną decyzję w sprawie baru "Kalira" podejmie Urząd Dzielnicowy wspólnie z Wojewódzką Spółdzie1nią Spożywców "Społem"; gorące źródła będą wykorzystywane wspólnie z zakładami pracy z dzielnicy Nowe Miasto; aktualnie Najwyższa Izba Kontroli, na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej, przeprowadza kontrolę wykonania wiaduk.ów na Górczyrie i we Franowie. O ostatecznych wynikach Rada zostanie powiadomiona w terminie późniejszym; sprawa aptek zostanie przekazana do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego; w kwestii marnotrawstwa chleba zostaną wystosowane apele do szefów spółdzielni mieszkaniowych, prasy, radia i telewizji; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego wystąpi do kierowników wszystkich kin o przestrzeganie istniejących przepisów. Zamykając obrady XI Sesji Rady, radny Stanisław Antczak podziękował obecnym, a w szczególności gościom za udział w posiedzeniu. Zamknięcie obrad nastąpiło o godz. 13.50.

Marian Genowejiak

ANEKS 1

UCHWAŁA NR XI/79/86 MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ z dnia 13 lutego 1986 r. w sprawie Planu miasta Poznania na 1986 r. Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad rarodowych i samorządu terytoriaTnego f, Dziennik Ustaw" Nr 41 z 1983 r. poz. 185) oraz na podstawie art. 15 U stawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym ("Dziennik Ustaw Nr 7 z 1982 r. poz. 51) uchwala się, co następuje: Uchwala się roczny Plan miasta Poznania na 1986 rok, którego podstawowe wielkości kształtują się następująca: 1. Nakłady na inwestycje jednostek państwowych planu terenowego wyniosą 3?67,1 min zł, w tym na inwestycje planu podstawowego 2427,3 min zł ojłółem, a w robotach budow'ano-rrnntazowvch 1763 8 mm zt. 7 nAo'ivch nak'a "v planu podstawowego przypada na gospodarkę komunalną 2062,7 mm zł, tj. 85%. 2. Nak aiy na kapitalne remonty jednostek budżetowych planu terenowego wyniosą 1209.5 min zł, w tym r a: gospoda- kę komunalną 665,0 min zł, oświatę i wychowanie 63,0 min zł, ochronę zdrowia 85,0 min zł.

Sprawozdaniat !

Ul. Józefa Kostrzewskiego na Osiedlu Chrobrego (Piątkowo) Ulice Borsucza i Wilcza - odgałęzienia ul. Włodzimierza Majakowskiego (Kobylepole ) J

Szkic ulic nowo powstałych w projektowanym osiedlu mieszkaniowym w ramionach ulic Naramowickiej i Lechickiej (Naramowice) Ul. Babimojska między ulicamI Bolkowicką i Jawornicką (Junikowo)

BORSUCZA 7

Wodzirmerzo Majakowskiego

Nowo powstałe ulice (Barcińska, Koronowska, Kcyńska i Włocławska) w pobliżu ul. Słupeckiej (Główna)ulica do likwidacji

Rondo Rataje

Nowa ul. Bobrzańska przecinająca ul. Jedności Słowiańskiej w miejscu zlikwidowanej ul. Bo brzańskiej na Osiedlu ZMW (Zegrze) Przedłużenie ul. Rudzkiej do ul. Garaszewo kosztem ul. Przeworskiej iKrzesiny)

N owo powstałe ulice Łabiszyńska i Radziejowska - odgałęzienia ul. Trzemeszyńsk1ej ( Główna)

Sprawozdania

3. Przekazanych zostanie do użytku 3600 mieszkań o powierzchni 228,4 tys. m\ w tym 3100 mieszkań o powierzchni 172,8 tys. m 2 w ramach uspołecznionego budownictwa wielorodzinnego. 4. Opieką przedszkolną objętych będzie 23,6 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym wszystkie dzieci sześcioletnie * 5. Liczba miejsc w szpitalach wynosić będzie ogółem 5298 łóżek, w państwowych domach pomocy społecznej - 983, w żłobkach - 2177. 6. Przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego podległe prezydentowi miasta osiągną obrót globalny w wysokości 2459,0 min zł, w tym produkcję podstawową ogółem 1657,0 min zł. Miejska Rada Narodowa wyraża zaniepokojenie wynikające z faktów: 1. niewyko, an.a części postanowień Uchwaiy Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 111/9/84 z dnia 27 VII 1984 r., co spowodowało wyłącznie Miejskiej Rady N arodowej z działań decyzyjnych w istotnych dla miasta przedsięwzięciach inwestycyjnych, 2. nieunormowania zakresu podporządkowania urzędów dzielnicowych wobec Urzędu Miejskiego, zgodnie z propozycjami zgłoszonymi przez wojewodę poznańskiego do szeia Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 XII 1985 r. oraz Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Poznaniu do marszałka Sejmu PRL z dnia 30 XII 1985 r., oraz Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Poznaniu do marszałka Sejmu PRL z dna 30 XII 1985 r. 3. niewłączenia do pianu centralnego względnie terenowego ,takich m. in. inwestycji jak Poznański Szybki Tramwaj, Centralna Oczyszczalnia Scieków - II etap, których realizacja z własnych środków budżetowych przekracza możliwości miasta, 4. stałego zmniejszania się udziału miasta Poznania w środkach stawianych do dyspozycji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przyznane środki na inwestycje oraz na remonty kapitalne są niewystarczające w stosunku do potrzeb i nie pozwolą na uzyskanie postępu w furkcjonowaniu podstawowych działów gospodarki miejskiej. W konsekwencji nastąpi pogłębienie dysproporcji między rozwojem demograficznym a rozwojem budownictwa mieszkaniowego, infrastrukturą techniczną i społeczną, a także między rozwojem przestrzennym a układem drogowo-komunikacyjnym. Rada zwraca się do Wojewódzkiej Rady Narodowej o: 1. Zwiększenie udziału miasta w nakładach inwestycyjnych planu terenowego i remontach kapitalnych województwa. 2. Zapewnienie środków na kontynuację budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 3. Zapewnienie na 1986 r. nakładów inwestycyjnych na kontynuację zadań rozpoczętych w 1985 r.: wodociągu w ul. Strzeszyńskiej, kolektora w ul. Serbskiej- Wilczak, chlorowni wody przy ul. Wiśniowej, ciepłociągu dla os. Winiary III.

4. Zapewnienie na 1986 r. środków na rozpoczęcie pilnych za'" ai. tj. budowy: przepompowni "Koronna", magistrali wodociągowej dla Szczepankowa, ciepłociągu w ul. IVaiak iwskieeo. ko ektora pifśnica". c:epiociąeu w ul. G-ochowskiei-Grunwaldzkiej, kolektora "h" dla Rataj, wymiany magistrali cieplnej przy ul.

Mogileńskiej.

5. Zwiększenie na 1986 r. środków na remonty kapitalne w zakresie gospodarki komunalnej, zdrowia, a także środków na rozwój oświaty i kultury. 6. Udzie1en-e pe1"'e"'0 porarcia dz a aniom zmierzającym do w aśeiwego i racjonalnego uregulowania sytuacji prawno-organizacyjnej organów wykonawczych miasta Poznania, zgodnie z propozycjami zawartymi w wystąpieniu Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego.

Miejska Rada Narodowa, mając na uwadze napiętą sytuację finansowo-gospodarczą. por1kres'a stała po rzebe "'zczocó1nie raciora > posoo"'anw"'i'" i 0=7czodności we wszystkich sferach działalności gospodarczej i finansowej miasta Poznania.

W związku z powyższym Rada zobowiązuje prezydenta miasta Poznania do rozpatrzenia i realizowania wszystkich zmierzających w tym kierunku wniosków zgłoszonych podczas obrad Sesji, a należących do jego kompetencji

Prezydent miasta rozpatrzy i zrealizuje w miarę możliwości wszystkie pozostałe wnioski zgłoszone podczas obrad Sesji. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta.

Uchwała podlega ogłoszeniu w "Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego" .

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ANEKS 2

UCHWAŁA NR XI/80/86 MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ z dnia 13 lutego 1986 r. w sprawie budżetu na rok 1986. (fragmenty)

1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 10 783 583 tys. zł oraz wydatki tego budżetu w wysokości 10 783 583 tys. zł. (Załączniki Nr 1 i 2). 2. Uchwala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 49 520 tys. zł.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych budżetu nrasta wy-iosa 679 827 tys. zł. w tym dotacie z budżetu 419 8*8 tys. zł. oraz rozchody wyniosą 688 211 tys. zł, w tym wpłaty do budżetu 1000 tys. zł. (Załącznik Nr 3)

Upoważnia się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej do dokonywania przeniesień kredytów budżetowych między rozdz;ałami w ramach działów. Informację o zmianach w budżecie miasta dokonanych w ciągu roku Prezydium przedłoży Miejskiej Radzie Narodowej ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. > 'Wobec nieuwzględnienia w budżecie środków związanych · z podwyżkami cen, Miejska Rada Narodowa zaleca wszystkim komisjom Rady szczególnie wnikliwą analizę przy rozdziale nadwyżki budżetowej z roku 1985.

Sprawozdania

Dział I

Nazwa

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 1986

Dochody i wydatki ogóbm (I + II + III + IV) I Dochody własne wydatki bieżące 31 Budownictwo 40 Rolnictwo 45 Leśnictwo 61 Handel wewnętrzny 70 Gospodarka komunalna 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 79 Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie 80 Szkolnictwo zawodowe 85 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 87 Kultura fizyczna i sport 88 Turystyka i wypoczynek 89 Różna działalność 90 Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej 91 Administracja państwowa 94 Finanse 97 Różne rozliczenia (rezerwa) 98 Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności II Wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży towarów i usług 1 III Dotacje I IV Inwest y c i e i ka p italne remont y

Dochody 10 783 583 000 6 457 699 000 187 350 000 19 660 000

Załącznik 1

I Wydatki, I 10 783 583 000 9 573 083 000l 500 000 90 000

6 500 000 -304 510 000 4 074 300 000 250 000 950 000 3 000 000 l 134 400 000 45 000 000 15 600 000 3 876 158 000 156 661 000 938 196 000 3 170 118 000 51 200 000 500 000

- I 1210 500 000

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 1986

Załącznik 2l Działl Rozdział Ntzwa Dochody Wydatki I l 2 3 4 5 Ogółem 10 783 583 000 10 783 583 000 31 Budownictwo 187 350 000 3221 Przeds.ębiorstwa budowlano-montażowe pomocnicze i usług gospodarki komunalnej 178 350 000 3611 Przeds.ębiorstwa geodezyjne i wiertniczogeologiczne 9 000 000 40 Rolnictwo 19 660 000 l 500 000 4321 Wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych 65 000 4333 Spółki wodne 50 000 4382 Popieranie produkcji zwierzęcej 60 000 l 385 000 4491 Rozliczenia z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi 3 200 000 4496 Rozliczenia z kółkami rolniczymi 16 400 000 45 L "'śnctwo 90 000 4512 Gospodarka leśna i łowiecka 90 000 61 Handel wewnętrzny 6 500 000 6181 Targowiska miej skie 6 500 000 70 Gospodarka komunalna 304 510 000 4 074 300 000 7011 Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej 260 870 000 3 571 300 000 7221 Oczyszczanie miasta 90 000 000 7231 Zieleń w miastach 3 600 000 7261 7395 7695 7551 8295 8012 8021 8022 8031 8041 8051 8516 8521 8522 8611 8695 8713 9631 9051

Sprawozdania Ulice, place, mosty i wiadukty Różna działalność Gospodarka m eszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej Dopłaty do energii cieplnej prywatnych domów wielomieszkaniowych (z własnych kotłowni) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Wojewódzkie zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich Biura planowania przestrzennego Różna działalność Opracowania geodezyjne gospodarki terenowej w miastach Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Kolonie i obozy Różna działalność Szkolnictwo zawodowe Szkoły zasadnicze i równorzędne Szkoły przyzakładowe Technika i licea zawodowe Szkoły artystyczne Policealne szkoły zawodowe Szkoły zawodowe spscjalns Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych Różna działalność Ochrona zdrowia i opieka społeczna L: cznictwo ogólne Prewentoria i półsanatoria Żłobki Domy małego dziecka Domy pomocy społecznej Różna działalność Kultura fizyczna i sport Imprezy sportowe i sport w szkole Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Ośrodki sportu i rekreacji Turystyka i wypoczynek Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Różna działalność Izby wytrzeźwień Organizacje spobczne Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku drogowego 40 040 000 950 000 150 000 2 650 000

, 350 000 l 000 000 34 895 000 l 134 400 000 l 064 750 000 69 650 000cd. zał. 2 390 000 000 23 000 000 30 725 000 35 725 000 5 000 000 156 661 000 67 543 000 79 721 000 938 196 000 218 343 000 67 851 000 293 409 000 160 210 000 19 876 000 26 994 000 19 170 000 3 170118 000 2 859 145 000 2 161 000 282 130 000 20 338 000 3 354 000 2 990 000 51 200 000 l 600 000l 600 000 48 000 000 500 000 91 9147 9191 9193 9195 9198 9781 0093

Sprawozdaniaj Adm.niStracja państwowa Raay narodowe, komisje i prezydia rad narodowych Urzędy miejskie Rozdział biletów żywnościowych i innych KoL'gia do spraw wykroczeń Komisje egzaminacyjne Różna działalność Odszkodowania Finanse Bank gospodaiki żywnościowej Różne rozl czenia Wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej towarów i usług Dotacje ogólne z budżetu wojewódzkiego Rezerwy ogólne Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności Podatki i opłaty od indywidualnej działalności usługowo-produkcyjnej Podatki i opłaty od ludności Inwestycje i remonty kapit lne Terenowe fundusze mieszkaniowe Inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych z ttgo: gospodarka komunalna oświata ochrona zdrowia kultura fizyczna i turystyka szkoły artystyczne Dyrekcja Rozbudowy Miasta Poznania I 45 000 000 60 000 15 600 000 4 325 884 000 3 876 158 000 l 661 110 000cd. zał. 2 221 569 OOt) 205 089 000 2 500 000 1 095 000 180 000 11 805 000 780 000 400 000 000 14 000 000 85 000 000 40 000 000 5 000 000 1 500 000 PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH BUDŻETU MIASTA NA 1986 R.

i Stan fun- l ! Stan funduszu ob- duszu ob< rotów 2go w tym: w tym: rot ów ;go ( środków Przychody dotacja Suma bi- Rozchody! wpłita do ( środków Suma biTreść obroto- lansuj ąca obroto- lansująca wych) na j z budżetu budżitu wych) na początek j I koniec roku i l roku I [ Zikłady budż. towe 97 256 624 227 401 027 721 483 628 727 1000 92 756 721 483 w tym: i budownictwo 202 , 4 500 - 4 702 4 500 - 202 4 702 rolnictwo 27 299 78 000 - 105 299 79 000 - 26 299 105 299 szkolnictwo ogólnokształcące 6 500 77 043 67 543 83 543 76 513 - 7 000 83 543 ochrona zdrowia 18 300 299 639 285 484 317 934 299 634 - 18 300 317 984 kultura fizyczna i s p o rt 26 955 150 000 48 000 176 955 150 000 - 26 955 176 955 różna działilność 18 000 15 000 - 33 000 19 0999 l 000 14 000 33 000 II Śrolki sp*cjaln? 11 191 55 600 18 821 66 791 59 434 - 7 307 66 791 w tym: [ ! szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie l 200 - l 200 1200 - - l 200 szkolnictwo zawodowe 4 600 40 600 18 821 45 200 40 600 - 4 600 45 200 ochrona zdrowia 5 391 15 000 - 20 391 17 684 - 2 707 20 391 Razem I i II 108 447 679 827 419 848 788 274 688 211 l 000 100 063 788 274

Sprawozdania

ANEKS 3

WYKAZ NOWO NAZWANYCH ULIC I PLACÓW

N owa nazwa

Dotychczasowe oznaczenia

Położenie ulicy lub placu

Żołnierzy Lenino

Dzielnica Stare Miasto - obręb Naramowice ulica nowo powstała projeklowane osiedle w rejonie ul. Lcchickiej i ul. N aramowickiej

Obrońców Tobruku Zdobywców Monte Cassino Żołnierzy N arwiku Armii Krajowej Armii Ludowej Batalionów Chłopskich Macieja Rataja Henryka Kowalówki Michała Tokarzewskiego Stefana Grota- Roweckiego Zygmunta Berlinga Jana Piekałkiewicza Adolfa Bnińskiego Hubalczyków

Babimojskaw rejonie ul. Wojciechowskiego i ul. Łowmiańskiego Dzielnica Grunwald - obręb Junikowo ulica bez nazwy w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. J awornickiej

- obręb Piątkowo ulica bez nazwy

Józefa Kostrzewskiego

Wilcza

Dzielnica Nowe Miasto - ulica bez nazwyobręb Kobylepole w rejonie ul. Majakowskiego i ul. Rysiej

Borsucza

>v

Włocławska

- obręb Główna ulica nowo powstała

w rejonie ul. Słupeckiej i ul. Kruszwickiej

Kcyńska Koronowska B arc ińska Radziej owska Łabiszyńska

>>>

)j >v W rejonie ul. Trzemeszeńskiej

Bobrzańska

- obręb Zegrze ulica bez nazwy

w rej onie ul. Inflanckiej i ul. Kurlandzkiej

Rondo Rataje

- obręb Rataje rondo bez nazwyskrzyżowanie ul. Zamenhofa i ul. Krzywoustego

CZĘSC TRZECIA

1.7. Rozpoczęły działa1ność v Sądy Pracy, które przejęły sprawy rozpatrywane dotychczas przez terenowe kumisje odwoławcze do spraw pracy, terenowe i zakładowe komisje rozjemcze a także sprawy o roszczenia zakładów pracy, pozostające dotychczas w gestii wydziałów cywilnych sądów rejonowych. Czterdziestolecie Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Z tej okazji wielkopolski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych wspólnie z wojewódzkimi zakładami weterynarii w Wielkopolsce, zorganizował uroczystą sesję, połączoną z nadaniem Zakładowi imienia doc, dra Tadeusza Łosińskiego, który przez trzydzieści lat pracował w Zakładzie, a dwadzieścia cztery lata kierował tą placówką. Sesję otworzył doc. dr hab. Wincenty Więckowski, a z historią czterdziestoletniej pracy Zakładu zapoznał zebranych jego kierownik dr Tadeusz Majewicz. Referat nt. zawodowej i naukowej pracy Tadeusza Łosińskiego wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Rosłanowski. Wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski oraz wiceprezydent Poznania Zbigniew Habe1 udekorowali zasłużonych pracowników Zakładu odznaczeniami państwowymi. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Patrona pAcówki przed siedzibą Zakładu dokonała jego małżonka Anna Łosińska. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie władz z rektorami poznańskich szkół wvzszvch. Wojewoda poznański Marian Król przedstawił problemy miasta i regionu, w rozwiązanie których istotnv wk'ad mog1vbv wnieść poznańskie uczelnie. Rektorom przeka7ano listę 131 konkretnych propozycii tematów badawcAvch, zełoszonych przez naczelników, prezyden

tów miast, wydziały Urzędu Wojewódzkiego oraz dyrektorów przedsiębiorstw komunalnych. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Korni tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Wojewoda poznański Marian Król przyjął kierownictwo Oddziału Poznańskiej Polskiej Akademii Nauk, z prof. drem Gerardem Labudą na czele. Uczeni przekazali wojewodzie "Raport o stanie nauki w Wielkopolsce", opracowany pod kierunkiem Gerarda Labudy. Pracownicy pawilonu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Międzynarodowych Targach Poznańskich spotkali się z władzami administracyjnymi miasta. Prezydent Poznania Andrzej Wituski podziękował radzieckim handlowcom za wieloletnie owocne uczestnictwo w Targach, dekorując najbardziej zasłużonych Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Przerwa wakacyjna w Teatrze Nowym i Teatrze Polskim.

Drugie przedstawienie gościnne jugosłowiańskiego zespołu tea tra1nego z Banjaluki w Teatrze Polskim. Dano sztukę Dusana Kovacevicia Bałkański szpieg, w reżyserii Petera Veczeka. 2.7. Wojewódzki Komitet Obrony ocenił realizację zadań społeczno-gospodarczych w latach 1983 -1985 przez Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Informację na ten temat przedstawił dyrektor naczelny Zakładów Zdzisław Miedziarek. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizvjnei Po1sk' ej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obrady prowadził Janusz Brzóska, a uczestniczvli w nich m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz wiceprzewod

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 3. 7.)

niczący Centralnej Komisji Rewizyjnej Jacek Trojanek. Delegaci por.ad dziesięciotysięcznej rzeszy członków Wielkopolskiego Związku Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczeuarskich przybyli na zjazd w sali hotelu "Poznań". Oceniono wyniki działalności w la ach 1983 - 1984 oraz wytyczono dalsze kierunki działania. Ostatnie (trzecie) gościnne przedstawienie zespołu jugosłowiańskiego z Banjaluki na scenie Teatru Polskiego. Da o Bałkańskiego szpiega Dusa A a Kovacevicia. W godzinach rannych, do Szpit a 1 im. Franciszka Raszei (ul. Mickiewicza) przybył - niosąc ukrytą siekierę - czterdziestoośmioletni Henryk Górnik. N arzęiziem tym zaatakował bru a1nie pracującą tam lekarkę dr Alicie Ju-aszową, zadając z tyłu dwa ciosy w głowę. Po dokonaniu zbrodni zabójca udał się do portierni i oświadczył, by zawezwa" o Milicję Obywatelską <''\ja----ę w krytycznym stanie przewieziono na oddział neurochirurgiczny Szpitala przy ul. Przybyszewskiego, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarła w dniu 3 lipca. 3.7. Brygady Zakładów Remontowych Urządzeń Gazowniczych w Lesznie przystąpiły do wymiany insta' acji gazowej wokół Starego Rvnku. Prace rozpoczęły się jednocześnie w kilku miejscach, m. in. od ul. Paderewskiego, Szkolnej i Żydowskiej. Onuśc;ła Poznań in-a'l czt=rvstuosobowa grupa młodych pasa

Młodzież z "Pociągu Przyjaźni" sk.ada wieniec przed Pomnikiem Bohaterów na wzgórzach Cytadeliżerów "Pociągu Przyjaźni" ze Związku Radzieckiego. Podczas pięciodniowego pobytu w Poznaniu, radzieccy" goście zwiedzili m. in. miasto, społecznie pracowali przy porządkowaniu zieleńców miejskich i terenów ogrodu zoologicznego. Na Starym Rynku duński zespół teatralny "I1dfo1kelt", dz'a'ajacy w konwencji cyrkowej bł - A enaiy, przedstawił śpiewogrę pL Tjungi'.i. O godz. 20 zainaugurowano występy na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Kultury koncertem Jan Strauss i inni. Wzięły w nim udział: zespół instrumertamy Pałacu Kultury, pod dyrekcją Antoniego Grefa, oraz soliści Teatru Wie1k'ego: Antonika Kowtunow i(sopra A ). Marek Bieniaszewski, J erzy Ku1czycki. Początek egzaminów wstępnych na Akademię Medyczką.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł teoretyk i praktyk sadownictwa prof. dr Jerzy Marceli Wierszyłiowski, od 1946 r. związany z pjzr.anskim środowiskiem naukowym. W 1a.ach 1951 -1970 kierował Katedrą Sadownictwa Akademii Rolniczej, z którą współpracował do końca swego życia. Wniósł duży wkład teore.yczny i praktyczny w rozwój sadownictwa był jednym z jego pionierów i propagatorów w Wielkopolsce. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami resortowymi i ucze1rianymi. Odzraczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroizenia Polski. W wieku pięćdziesięciu osmlU lat zmarła Krystyna Woźniak, długoletni zastępca dyrektora Wydaw'nictwa Poznańskiego, zasłużona

dla ruchu wydawniczego w Poznaniu. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4.7. W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkała się z przedstawicielami trzynastu pionów spółdzielczych.

Rekontrukcja zabytkowej kamieniczki przy ul. Szewskiej dla Cechu Rzemiosł Różnych. Fotografia wykonana w dniu 4 lipca 1985 r.

t Kronika 1;87

W siedzibie wielkopolskiego oddziału Towarzystwa "Polonia" odbyło się spotkanie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka z przedstawicielami kierownictwa, tej organizacji. Prezes, prof. dr Alfons K1afkowski, poinformował o inicjatywach oddziału oraz o bezpośrednich kontaktach reprezentantów Polonii Zagranicznej z Poznaniem i Wielkopolską. Przedyskutowano m. in. sprawę otwarcia "Domu Polonii" przy Starym Rynku .

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zakończono rok szkolenia ideologicznego. Wręczono świadectwa uk >ńczenia kursów. W spotkaniu uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej S tanisław Kałkus.

:e : BSD ' -' i . -<US r F I i P r » » » i S@ r B P HB n II B5 *! r- .Liiiłini 5.7. Odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z członkami wojewódzkiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, podczas którego Orderem Sztandaru Pracy II klasy udekorowany został prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian J akubowicz. Powołano Komitet Obchodów Stulecia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej . Na czele jego stanął I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Andrzej Rakowski. W Sali Herbowej Urzędu Wojew&dzkiego wręczono akty nominacyjne członkom Okręgowych Komisji Wyborczych Nr 52, 53 i 54. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PoTskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Jan Mielcarek, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa "Ludowego Tadeusz Zaiąc i wiceprzewodniczący WojewóHzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński, przewodniczący Rady Wojewódz

Wydarzenia w Poznaniu (5-9.7.)

kiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut oraz wojewoda poznański Marian Król. Akty nominacyjne wręczył przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz W starym Ogrodzie Zoologicznym Czwojdrak.

urodził się (po ośmiu latach oczekiwań) gibbon "Ju-and". Jest to pierwszy w kraju przypadek urodzenia poczętego w niewoli gibbora. Z podróży artystycznej do Bułgarii i Turcji powrócił Polski Teatr Tańca - Balet Poznański, pod dyrekcją Konrada Drzewieckiego. Zespół tańczył m. in. w starożytnym amfiteatrze w P10wdiw, a w Turcji wziął udział w XIII International Istanbu1 Festival. Na cmentarzyu komunalnym na Jun'kowie odbył s;ę pogrzeo zmarłego w dniu 30 czerwca, działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Feliksa Bednarka. U dekorowany był Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz Krzyżami - Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył sześćdziesiąt pięć lat. 6.7. Na stadionie "Lecha" rozegrano międzynarodowe spotkanie piłkarskie "Lech" - "Admira" Wiedeń, zakończone wynikiem 4 : 2 (2: O) . Trzy bramki zdobył Mirosław Okoński, jedną Krzysztof Pawlak, a dla gości obie - Walter Kna1leI. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

Na cmentarzu komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb bestialsko zamordowanej przez szaleńca, w czasie pełnienia obowiązków służbowych w oddziale laryngologicznym Szpitala im. Franciszka Raszei. lekarki dr Alicji J uraszowej. Żyła czterdzieści trzy lata. W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł mgr Marian Ginter, dyrektor Poznans'? rh Zakładów Mechanicznych Wojewódzkiego 7wiazku Gminnych Soółdzie1ni "Samorjomoc ChłonsAa" (IfCSł-19«8) wiceprezes zarządu WoiewóAzkiePn 7wia7kii do snraw Inwestycji 09 R 8 -1972), zastęnca dyrektora do spraw inwestycji Wie1

kopoIskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu (odbudowa dekstryniarni - 1972-1974), zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Poznańskiego Przedsiębiorstwa Insta'acji Przemysłowych "Instal" (1974- 1976), zastępca dyrektora w Biurze Projektów Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni.

Były więzień hitlerowskich miejsc kaźni, prześladowany za działalność w ruchu oporu (grupa dra Witaszka). Po wyzwoleniu Polski .fi in. sekretarz zarządu poznańskiego oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (1948-1949) Lau-eat Zespołowej Nagrodv Techniczno-Prz.emvs'owej M'asta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1965, p rzvzr. a" ej za osiaffniecia racj onalizatorskie i wyna'azki, ze szczego'nvm uwzględnieniem konstrukcji urządzeń "o przeładunku maten'a'ow svnkich. U dekorowany Krzyżem K"'alerskim Orderu OHro""enia Po "ki.

7.7. IT Pliminacia wvscipow motocyklowych w ramach . Pucharu Pokniu ; PrzviPzni Kralów Dprnokracii Ludowei". W imo-ezie starto wo li renrerent"nri* 7-wD**'r t i <?oclaHstyc»r",r>łi r?OmiWik RPCVI'PCk'ch Czo"ho"łowpcii. R"munii, R-ułctarn. WpgioT* ispprnipckiei T?epiiM'W Dpmnkratvr>7"Pi. Kuby, Po' sk' orp7 Verner Steege z BerTna ""ho"n-pfo 8.7. Po"7PCk TV7prwv urlopowej w fPoptr7p 1\Tt17yPznVrn, 9.7. P07t)nr70łir gjp po»aminv -nrcjtoIj"e na W"*C7P. UP7e»lr>ip ".TjjitłTiocpj Jrort"y"at"w - 3Q)fl 7crłnciło <<'"P na U niwersytet im. Adprna "T'ckiewicza, gdzie na wszystkich wydziałach przygotowano 1450 miejsc. W Akademii Ro.niczej limit miejsc wynosił 640. a do egzaminu przystąpiło 1314 kandydatów. Do najbardziej oblężonych należały Wydziały Ogrodniczy i Leśny. Kolegium Wojewody Poznańskiego zapoznało się z założeniami wojewódzkiego Planu Społeczno-Gospodarczego na lata 1986-1990.

W salach hotelu "Poznań" rozpoczęło się 62. posiedzenie Stałej Komisji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej do spraw Współpracy w Rolnictwie, pTd przewodnictwem Aleksandra Pietkowa (Bułgaria) .

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł Zygmunt Kosmowski, współorganizator Miejskiego Klubu Sportowego "Surma" (1929), prezes zarządu w 1939 r. oraz w latach 1945 -1949, działacz kultury tizycznej. Udekorowany K.zyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11.7. Bawiący w Poz"aniu Harry Hefka, prezes Polsko-Australijskiego Towarzystwa Kulturalnego w Sydney, spotkał się z działaczami wielkopolskiego oddz:ału Towarzystwa "Polonia". Rozmowy dotyczyły m. in. budowy pomnika Pawła E. Strzeleckiego w Sydney, który miałby być wzniesiony na dwóchsetlecie Australii (1988). Podpisaniem wspólnego protokółu zakończyło się 62. posiedzenie Stałej Komisji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej do Współpracy w Dziedzinie Romictwa. W zakończeniu obrad Komisji uczestniczyli: kierownik Wydziału Potęgo Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stefan Zawodziński,

sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski, wojewoda poznański Marian Król, wicewojewoda Jan T omaszewski i in.

12.7. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii RobotrJczej odbyło się pożegnanie delegacji młodzieży poznańskiej na XII Festiwal Młodzieży i Studentów w Moskwie. Obecni byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, Jan Maćkowiak, Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Marian Król i wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Stefan Krzakiewicz.

Bawiący w Poznaniu prezes Polsko-Australijskiego Towarzystwa Kulturalnego w Sydney Harry Hefka przyjęty został przez prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego. 13.7. O godz. 9 nad Wartą rozpoczął się wielki piknik, na który zaprosili mieszkańców Poznan;a dziennikarze z Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia, w ramach popu' arnej audycji Lato Z radiem. Po południu piknik przeniósł się nad Jezioro Kierskie.

W muszli koncertowej Parku im.

Marcina Kasprzaka śpiewał gościnnie ho1ende-ski chór ,.Crescendo", pod dyrekcja Theo Heunena. Zwycięzcą XVTII Maratonu "Wpław przez Kiekrz" po km) został w czasie 1.41,05 Zbigniew

Teresa Zarzeczańska

Wydarzenia w Poznaniu (13-16. 7.)

Pożegnanie Teresy Zarzeczańskiej. Podziękowanie składa prezydent miasta Andrzej Wituski. Obok Zdzisław Łominski, kierownik Wydz aiu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego.

Wróbel z Kolejowego Klubu Sportowego "Lech". Podczas uroczystości rozdania nagród triumfatorom zawodów odbyło się pożegnanie Teresy Zarzeczańskiej, która ostatecznie zakończyła karierę sportową. "Warto w tym miejscu przypomnieć - pisał sprawozdawca »Expressu Poznańskiego« największe sukcesy tej znakomitej pływaczki, przez długie lata reprezentującej barwy poznańskiego »Lecha«. W barwach tego właśnie klubu, Teresa Zarzeczańska ustanowiła jedenaście rekordów Polski, zdobyła trzynaście tytułów mistrza Polski, giów"ie na 100 i 200 m stylem klasycznym. W 1968 r. była najlepszą pływaczką w Polsce. W dniu 30 sierpnia 1975 r. Teresa Zarzeczańska jako pierwsza Polka pokonała kanał La Manche - z angieTskiej mieiscowości Dover do Visant (Ca'ais) we Francji; w ciągu 11 godzin i 10 mi Aut przepłynęła wówc7as 42 kilometry. Zarzeczańska zdobyła ponadto siedem medali w mistrzostwach Polski płetwonurków jest medalistką mistrzostw Polski w ratownictwie wodnvm". W czasie uroczystego pożeenania Teresa Zarzeczańska otrzymała z rąk prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego specjalną nagrodę i bukiet czerwonych -óż. 14.7. W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert hoAndersVego chóru Crescendo" , pod dyrekcją

Theo Heunena, i poznańskiego chóru "Polihymnia', pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. ft O godz. 15 na torze "Poznań' rozpoczął się Rajd Folkloru Polskiego dla Polaków zamieszkałych poza krajem, czyli "Rajd Polonusów". Trasa wiodła przez Kalisz do Krakowa a stamtąd do Warszawy. Z podróży artystycznej po Republice Federalnej Niemiec powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmo-ui Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Koncertował sześciokrotnie w dużych miastach Republiki. 15.7. W godzinach popołudniowych z okna mieszkania na trzecim piętrze przy ul. Polnej wypadła na ulicę trzynastomiesięczna dziewczynka. Do tragedii doszło na skutek nieuwagi dorosłych. Pogotowie Ratunkowe przewiozło dziecko w bardzo ciężkim stanie do Szpitala im. Bolesława Krysiewicza. Problematyka popu1arvzacii zagadnień polonijnych była tematem spotkania członków sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Pa-tu Robotniczej z przedstawicielami prezydium wielkopolskiego oddziału Towarzystwa "Polonia".

16.7. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęła się międzywojewódzka konferencja naukowo-techniczna, z udziałem przedstawicieli województw: bydgoskiego, kaliskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego, toruńskiego i włocławskiego. Celem konferencji było uczczenie czterdziestolecia powrotu Polski na ziemie zachodnie i północne oraz podsumowanie dorobku rolnictwa wielkopolsko-pomorskiego. Uroczyste obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. Przewodniczył I sekretarz Edmund Bruch. Wręczył on dyplomy pamiątkowe 23 działaczom i pracownikom nowomiejskich przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy szczególnie ofiarną pracą i działalnością społeczną zasłużyli na miano wybitnego przodownika pracy socjalistycznej. Byli to: Jadwiga Andrzejewska, Jan Baranek, Marta Cegłowska, Janusz Ciesielski. Zofia Deutschman, Roman Dziura,

Elżbieta Frankowska, Eugeniusz Grześ, Henryk Horwacik, Czesława is.aoaci.aSKa. j_,eon Kaiser, T adeusz Lofek, Andrzej Michalak, Bolesław Mielcarek, Jerzy Panufnik, Kazimierz Płech, Sabina Skręta, Sylwester Skrzypczak, Barbara Stroińska, Kazimierz Tarkowski, Stanisiaw Wojtkowiak, Dominik Wyszkowski, Steian Zygmuntowicz. , Dzielnicowa akademia z okazji Swięta 22 Lipca odbyła się w Domu Przyjaźni "Trojka". Wśród zaproszonych gości obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Włodzimierz Wełnicz. Po raz drugi rozpoczął się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza kurs polskiej ekonomiki i handlu zagranicznego, obejmujący problematykę ekonomiczną z zakresu reformy gospodarczej, handlu zagranicznego, warunków działania obcego kapitału w Polsce. W godzirach popołudniowych uczestnicy kursu spotkali się w siedzibie Towarzystwa "Polonia" przy ul. Jaskółczej. 17.7. Z Republiki Federalnej Niemiec przybyło do Pozrania pociągiem 250 członków chórów polonijnych, skupionych w Związku Polaków "Zgoda". Goście powitani zostali przez przedstawicieli władz miasta, wielkopolskiego oddziału T 0warzystwa "Polonia" oraz przez młodzież. Zespół Pieśni i Tańca "Łany" Akademii Rolniczej dał krótki występ, z programem polskich tańców.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pt. Mone*y i bankvoty P RL. Na ekspozycji zgromadzono wiele eksponatów, pochodzących ze zbiorów członków Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego - Kazimierza Franka i Micha« ła ŻukoW'k"eeo.

18.7. Przed zbliżającym się Świętem Odrodzenia w siedzibie Komitetu

Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie weteranów ruchu robotniczego z przedstawicielami władz politycznych województwa. Wzięli w nim udział m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus oraz sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, Jan Mielcarek i Grzegorz Romanowski. Podczas spotkania Stanisław Kałkus i Jan Mielcarek udekorowali zasłużonych działaczy wysokimi odznaczeniami państwowymi. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina KasprzaKa wręczono nagrody zwycięzcom w konkursie na pamiątki robotnicze. Sąd Konkursowy, pod przewodnictwem prof. dra Stanisława N a

Moment wręczenia nagrody Kazimierzowi Suchowiakowi (od lewej). W środku -. prof. dr Stanisław Nawrocki, z prawej - dokumentalistka Hanna Nowakwrockiego, I Nagrodę przyznał Kazimierzowi Suchowiakowi za dokumentację działalności Chóru Męskiego "Arion" oraz dokumen - ty z lat 1919-1920 i czasów okupacji w Wielkopolsce. Dwie równorzędne II Nagrody otrzymały Halira Radomska i Zofia Ziółkowska. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyły się akademia i spotkanie kombatantów. W uroczystościach uczestniczyli sekretarz Komitatu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak, wicewojewoda poznański Broni

Wydarzenia w Poznaniu 18 - 19.7.)

sław Stęplowski oraz przedstawiciele bratnich organizacji kombatanckich. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrojzenia Polski udekorowano Teoaora Janickiego, Władysława Krupskiego, Szymona Lisowicza, Stanisława Łagodę, Tadeusza Łuczyńskiego, Brunona Mod.zyka i StaniSiawa Ste1maszyka. W Prokuraturze Wojewódzkiej zorganizowano ,uroczystą akademię z okazji Swięta Odrodzenia oraz 'trzydziestopięciolecia powołania Prokuratury PRL. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem, wicewojewodą poz-ańskim Bronisławem StępIowskim. przewodniczącym Miejskiej Bady Narodowej Stanisławem Antczakiem, prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Okolicznościowy referat wygłosił prokurator Wojewódzki Wojciech Kłos.

W "Empiku" przy ul. Ratajczaka uroczyście uhonorowano pracowników Robotniczej Spółdzie1

"Pamiątkowa" fotografia w siodle Pegaza. Zdjęcie wykonane przez Romualda Świątkowskiego w dniu 18 lipca 1985 r.

nI Wydawniczej "Prasa- Książka-Ruch" wysokimi odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi. W spotkaniu wziął udział m. in. sekretarz Komifeiu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gri&goiz Romanowski. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Janusz Raczkiewicz. 19.7. Uroczysta, wspólna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Sali Wielkiej Pa.acu Kultury. Oprócz radnych obu Rad, w sali zajęli miejsca kombatanci walk o wyzwolenie narodowe i społeczne, przedstawiciele Wojska Polskiego, zasłużeni ludzie pracy, działacze organizacji społecznych i młodzieżowych. Na sesję przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus. wiceprezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Domi-ik Ludwiczak. członek Prezydium Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. członek Rady Państwa Alfons K'afkowski i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patrotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. 0becAa była de1egacia województwa gorzowskiego: wiceprzewodniczący Wojewód?k"ej Rady Na-odowej Lucjan Sobkowiak i wicewojewoda gorzowski Mirosław Jutkiewicz Przybył też konsul generaliny Związku Socialistvcznvch ReP"bMk Radzieck<ch w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan FoiAo. Po wprowadzeniu sztaba-ów Wojewódzkiej i Mieiskiej Rad N arodowych i po odegraniu hymnu, przemówienie wygłosił przewodnirzacy Wojewódzkiej RaJy Narodowej Tadeusz Czwojdrak Odrzytał on również teKst ttAegrnrou, ytff-y na-'ps1aty władze za"fzyiaźnionego C.itrkowa Nasiennie głos zabrał wicewoiewidri goizowski Mirosław Jutkiewicz. który stwierdził, że powoienne zagospodarowanie Ziemi Gorzowskiej iest zasługą Wie'kono1an. Prezydium Wniewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielopolskim, w uznaniu t y h zasług, przygnało poznańskiej Wojewódzkiej Radzie Narodowej Złotą Odznakę Honorową "Za

zasługi dla województwa gorzowskiego". Aktu dekoracji szt. uajuru Raay dokonał wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Lucjan Sobkowiak. Grupę zasłużonych w pracy zawodowej i dziaia1ności społecznej mieszkańców województwa poznańskiego udekorowano odznaczeniami państwowymi. M. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Alojzy Sobczak. Następnie wręczono Nagrody Województwa, przyzrane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej za upowszechnianie kultury. Nagrody indywidua1ne otrzymali: Hilaria Brust - za całokształt działalności bibliotekarskiej i zorganizowanie pierwszego w województwie poznańskim młodzieżowego klubu miłośników książki "Pro Libris"; doc. Rajmund Dybczyński - za upowszechnianie kultury p"'styczriej wśród młodzieży; prof. dr Marceli Kosman - za całokształt pracy literackiej, popu'aryzujacej wydarzenia historyczne z dziejów Wielkopolski; Józef Swiątkiewicz - za działalność w Czempińskim Towarzvstwie Kulturalnym; Klemens Waberski - za picrdTes:ęcio1etnią działalność w dziedzinie upowszechniania muzyki wśród młid7ieżv. Nagrodę Młodvch otrzymał Kazimierz Grochmalski - za działalność twó-czą w dziedzinie teałru stu"'enck;eeo Na?rodv zespołowe przyznano; Chórowi Teatru Wielkiego im Stanisława Mon'uszk; - za szczppó1ne osiaf-iecia a"'tvpt"'czne: TCHihowi .. Orb'ta" Pnznańsk;ei Spółdzielni Mieszkaniowej ooWinofradv". w składzie: Al'cia T.ech Orzopnrz Ca'uszka i Rvsz-"'rd Tomaszewski - za nowatnrsHe D"'ono'vc'p p-o"'a"'o«'? i "'7"'łp 1 nnść ki"'turcjlna wźrhA mipszkańców osiedli winoeradzkich; Wydawnictwu Poznańskiemu za pptnt-ształt trzydziesto' etn' ej działalności wydawniczej. N a sesji poinformowano również, że wojewoda poznański przvzna1 Nagrodę Literacką im. W1advs1awa Revmonta Józefowi Ratajczakowi. W części artystycz" ej koncertowa' a Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego, pod dyrekcją Stefana Rachonia, wraz z solistaminiu( 19. 7.)

Podpisano umowę między Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców "Społem" a władzami spółdzielczości z P10wdiw. Bułgarscy handlowcy zakupili u nas dużą partię kosmetyków i kawę "Brazylijkę"; poznańscy - wykładzinę podłogową, płytki ścienne, dywany oraz wyroby z tworzyw sztucznych. W godzinach rannych Wojewódzka Rada Narodowa zebrała się na VIII Sesji roboczej. Przy jednym głosie wstrzymującym się, Wojewódzka Rada Narodowa podjęła uchwałę o powołaniu 709 kontrolerów społecznych Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w województwie poznańskim, a jednomyślnie uchwałę o zaliczeniu dróg publicznych województwa do kategorii dróg krajowych. W Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza odbył się uroczysty koncert kameralny, podczas którego kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesław Nitecki udekorował 35 par obchodzących pięćdziesiątą rocznicę zawa-cia związku małżeńskiego Meda' ami "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Medale otrzymali: Ludwika i Leon Adamscy, Jadwiga i Teofil Banaszakowie, Stanisława i Franciszek Bienertowie, Michalina i Bernard Borkowscy, Zofia i Józef Burzyńscy. Marianna i Józef Chaławowie. Władysława i Jan Chwiałkiewiczowie. Pelagia i Nikodem Drzewieccy, Teresa i Sylwester Górzyńscy, Pe'agia i MaksymiMan Góreccy, Anna i Feliks Herzogowie, Franciszka i Jakub Jarzębowscy, Marta i Antoni Kaczmarkowie, Wiktora i Walenty Kijanowscy, Marta i Franciszek Ku'czynscy, Joanna i Władysław Ku1czyńscy, Ma.rianna i Kazimiprz Krajewscy. Janika i Alfons Królikowscy, Cecylia i Henrvk Lewiccy, Ludwika i Roman Lisowie, Aniela i Wojciech Michalscy, Marianna i Witold Michałowscy. Helena i Antoni Marciniakowie, Wale. ria i Bolesław Markowscy. Marianna i Stanisław Nawrotowie, Krystvna i Jan Pa'akowie, PeiaĘ;a i Stefan Prętny, Magdalena i Ludwik Przyb y l akowie Agnieszka i Józef Spyrowie. Janina i Bronisław Szymaniakowie, Anna i Wacław Szymczakowie. J oan - a i Tomasz Trypanscv, Marianna i Franciszek W ojtkowiakowie , Józefa i

Kazimierz Woźniakowie, Genowefa i Czesław Zającowie. W salach bankietowych hotelu "Merkury" rozpoczęły się "Dni Kuchni Bułgarskiej". W kilkunastoosobowej grupie gastronomików z Płowdiw znaleźli się kucharze, cukiernicy, kelnerzy, muzycy idyrektor hotelu "Trimontium" Nikoła Kyu1hanow.

Niecodzienny pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym na Junikowie. Zamiast tradycyjnej trumny do grobu o wymiarach 40X60 cm złożono urnę z prochami. Był to pierwszy na tym Cmentarzu pochówek poprzedzony kremacją zwłok. Urnę przeniesiono z domu przedpogrzebowego do specjalnej kwatery w sąsiedztwie ul. Grunwa1dzkiej. W uzraniu zasług Rada Państwa przyznała załodze Kombinatu N aramowice Order Sz.andaru Pracy I klasy. Na uroczystość dekoracji na stadionie naramowickim przybyli przedstawiciele władz: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, · wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Kazimierz Grzesiak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stromrictwa Ludowego Tadeusz Zaiąc, wojewoda poznański Mar; ai Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Gości powitał dyrektor Kombinatu Marian Mikołajczyk, a okolicznościowy referat wygłosił I sekretarz Komitetu Zasadowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Piotr Faikenste'n. Przewodniczący Rady Pracowniczej Ryszard Zawadzki odczytał akt przyznania przez Radę Państwa Kombinatowi tego wysokiego odznaczenia. Sztandar Kombinatu udekorował i złożył gratulacje Stanisław Kałkus. W Święto Odrodzenia Polski mieszkańcy Poznania oddali hołd poległym w walce o wyzwolenie naszego kraju spod okupacji hitlerowskiej żołnierzom polskim i radzieckim. O godz. 11 przed Pomnikiem Bohaterów w Parku Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej na stokach Cytadeli wieńce i wiązankikwiatów złożyły delegacje: Polskiej Zjeanoczonej Partii Robotniczej - z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisiawem Kaikusem oraz przedstawicielami · Komitetu Wojewódzkiego, Wojewódzkich Komitetów Zjednoczouego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, rad narodowych i władz administracyjnych województwa i miasta, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Wojska Polskiego, organizacji społecznych, kombatanckich i młodzieżowych. Przybyła delegacja Konsulatu Ge 1era1nego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Pozraniu. Honory oddała kompania honorowa Wojska Polskiego. O godz. 12 przed pomnikiem Armii "Poznań" rozpoczęła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Po dokonaniu przez oficera inspekcyj -ego przeglądu zgromadzonych pododdziałów wartowniczych, dokonano zmiany wartowników na posterun - ku honorowym. Na płycie pomnika złożono wieńce i wiązanka kwiatów. Uroczystość zakończyła defilada. Dużvm powodzeniem cieszvłvsię koncerty orkiestr dętych Miejskiego Przedsipb;O"stwa Komunikacyjnego, "Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Zak'adow Przemysłu Meta10wpgo . H. Cegielski" w Parkach Kasprzaka i Tys;ac1ecia, na Starym Rynku, na polanie rad Wartą i na Lemach Dębińskich. Wielu sympatyków zyskały "Kapela zza WipA a ", koncertująca w Pa-rku Tysiąclecia, i Kanelą S p a - rzy występująca na polanie nad Warta. W muszli w Parku Kasprzaka koncertował z A n A ł W oiciecha Skowrońskiego. Wysterował t»m też gościnnie ZOsnół Pipśni i Tańca z P10wdiw (Bułcan"at.

,7. W uznaniu zasług, za długoletnią pracę zawodowa i dz;ała'ność społeczną w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym, Rada Państwa odznaczyła doc. dr Marię Wojciechowską Orderem Sztandaru Pracy II kasv. W południe do mieszkania Marii Wojciechowskiej pi-zvbvli: p-ezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kazimierz A"orawski I sekAtorr Komitetu Wot'TM'ódzkiego PoAkiej 7jednoczonei Partii Robotniczej TAdvard Tukas-'k, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Aktu dekoracji dokonał Augustyn Kogut. Tadeusz Czwojdrak wręczył przyznaną Marii Wojciechowskiej Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Tradycyjnie w okresie lipcowego święta odbyła się w dzielnicy staromiejskiej uroczystość wpisu do Ks-ęgi zasłużonych dzielnicy. W Sali Heirbowej Urzędu Wojewódzkiego do Księgi zostało wpisanych trzydzieści nazwisk ludzi, zasłużonych dla dzielnicy.

W Urzędzie Wojewódzkim grupa długoletnich i zasłużonych sołtysów spotkała się z przewodniczący Wojewódzkiej Rady NarodoweJ Tadeuszem Czwojdrakiem oraz wojewodą poznańskim Marianem Królem. Obecni byli m. in. wiceprezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominik Ludwiezak i sekretarz Korni tetu - Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc.

Na cmentarzu komunalnym na J unikowie odbył się pogrzeb zmarłego w di"iu 16 lipca działacza. ruchu robotniczego Adama Fi1iip'aka, w latach międzywojennych aktywnego członka Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, po wyzwoleniu sekretarza poznańskiego Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz m. in. kierownica Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego. W latach 1954-1<W8 był dyrektai-em za-zndu miękkich nrzpds'ehio'-stw hiHowlanych. U dekorowany Orderami Sztandaru Pracy I i II klasy oraz Kirzyzem Komandorskim Orderu f'M»wfT4»r.i"a Polski. Żył siedemdziesiąt dwa lata.

24.7. W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Czesław Sobieraj , zasłużony działacz kultury fizycznej, kajakarz, reprezentant Polski na Olimpiadzie w Londynie (1946). Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł harcmistrz Polski Ludowej Stefan Szymański drużynowy 1. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego (1938 - 1939), hufcowy I Hufca im. Bolesława Chrobrego (1945-1950), I Hufca Garbary (1957- i960), I Hufca Stare Miasto (1960 - - 1962), przewodniczą y" Komisji Historycznej Hufca "PIast (1980-1985). U dekorowany Krzyże!ll Kawalerskim Orderu OdrodzenIa Polski.

26.7. Uruchomienie międzynarodowych automatycznych połączeń telefonicznych z abonentami w Be'gii (0-032) i N iemieckiej Republice Demokratycznej (0-037).

Obrady plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, pod przewodnictwem

Wydarzenia w Poznaniu (26.7. - 3.8.)

Alojzego Bryla. Wiceprzewodniczący Komitetu Henryk Hybiak zgłosił kandydatury na posłów w imieniu organizacji wojewódzkiej. Kandydatury zostały przegłosowane i pizyj ęte. 27.7. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Mielcarka, wojewody poznańskiego Mariana Kró a, wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej a Malinowskiego, przewodniczącego Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyna Koguta. Przewodniczący Zespołu, poseł Walenty Kołodziejczyk scharakteryzował wszechstronnie dz;a.alrość poznańsk;ch posłów, m. in. w komisjach sejmowychtfrnw/mtik

. AHMHKSBHIAHIV-:

28.7. Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej, udał się w podróż artystyczną do Wielkiej Brytanii.

29.7. Chór Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, pod kierownictwem Przemysława Pałki, udał się w podróż artystyczną do S zwaj c arii.

30.7. P enarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto, pod przewodn'ctwem I sekretarza Edmunda Brucha. Rozpatrywano stopień zaawansowania przygotowań do kampanii wyborczej do Sejmu. Zaakceptowano zg'oszone, w porozumieniu z Radą Dzielnicową Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, propozycje kandydatów dzielnicy na posłów do Pelnw: Cabrvpij Rpmbisz LPSZka Twardego i Ryszarda Witkowsk;"Po. 7e"*r A ól lekarzy z KHnfkl Chirurgu' Ogólnej i Gastroenteroiogi<-znej, KMniki N ewralgicznej oraz Instytutu Ane<-tp7io'og'i i Intensywnej Teraoii Akademii Medycznej przy współudziale lekarzy z Kliniki In

tensywnej Terapii Szpitala im. Pawłowa, doka.iał w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 (ul.

Przybyszewskiego 49) pierwszej w Poznaniu operacji przeszczepienia nerki. » "Rzadko zdarza się - pisał reporter "Głosu Wielkopolskiego" (l VIII 1985) - by ktoś umierał w tramwaju. A jeszcze rzadziej, by jedynym jego pasażerem na trasie b y ł . .. nieboszczyk. Tak tymczasem było właśnie wczoraj rano w «dwunastce». O godz. 6 10 zraj dowała się u zbiegu ulic Hetmańskiej i Madalińskiego (podążając w kierunku ul. Głogowskiej), gdy zasłabł mężczyzna w średnim wieku. Lekarz pogotowia ratunkowego krótko potem stwierdził zgon 57-letniego · - jak się okaza'o - mieszkańca Poznania Zbyt dłueo jednak trwałyby związane z tym formalności i powstałby «korek». Wszyscy więc wvsieili z «dwunastki» j skierowana zoda'a do zajezdni przy ul. Głogowskiej, wioząc jedynie nieboszczyka" 11.8. W siedzibie Wojewódzkiego Porozumien;a Związków Zawodowych odbyła się konferencja p-asowa. Przedstawicieli prasy i radia zaznaiomiono z aktualnym s'anem rozwoju ruchu zawodowego w województwie poznańskim. 2.8. Wyznaczeniu za Aań członków staromiejskiej o-f*a"i7acu partyjnej w okresie przpdwvbirczym pnśw<ę_ cone było rVenarne posiedzenie Kom'iCtu Dzielni nowego Poi Ak'ej ZipAnonzonpj Partii TonotniP7ej Sł are Miasto. Przewodniczył I sekretarz Anrir70i Rnko"reki pOfe_ r» t wro-elosił spk -ptar7 J P T» T ,;tpr_ ski. N a 7"kończpnip przpofnsnwano propozycję jedenastu kandvriatow na pOSłÓW do Sejmu IX kadencji. 3.8. N a s'adiom'ie p r zv ul. Bu łer arskiej o A b A ł o <ue m i p A Z A n a r o J o ' , T ° S n o t - kanie piłkarzy w ramach "Pucharu lata". pomipd7v driizv-a pp'nanpVipffo T pnh 0" a r'unsk'm 7 p A no - łem "Proendby TF", zakończone wynikiem 5 : l (?: Ol. Pramki zAoby!!: Mi-o=ław OAońs A ; (4) i Bogusław Pachpiski (l). Dla gości - Lars O'son (l).

W wieku pięćdziesięciu trzech lat 7mpr> -Ir F'iWpr-l TAo a TAi Hvr'k+or 7ak'ariu rAośw-AAc-AnptJo CenWnego Laboratorium Akumulatorów i Ofniw (9 7 0 - 197*>V pierwszy zastępca dyrektora Zjedno

£ . - ....1

czonych Zakładów E1ektrochemicznycn "Cenua". 4.8. Z podróży artystycznej do Szwajcarii powrócił Chór Akademii Medycznej im. Karo'a Marcinkowskiego pod dyrekcją Przemysława Pałki gdzie brał udział w Międzynarodowym Festiwa u Chora nym w N euchatel. Chór zdobył III N agrodę w kategorii chórów mieszanych. 5.8. W salonie "Cepelii" przy ul. Świerczewskiego swe wyroby eksponowała Wielkopolska Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Na wystawie połączonej ze sprzedażą zgromadzono kilkadziesiąt rodzajów kolorowych kilimów, narzut, zasłon i futrzaków. Obrady plenarne Komitetu Dz'e rVowei Po'sk-'ei Zjednoczonej Partii Robotniczej Jezvce. W obradach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Węzłowe zadania dzielnicowej organizacji w kampanii wyborczej do Sejmu omówił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kaz-iwerz Pawłowski. Po dyskusji uczestnicy udzielili mandatu zauf nia pięciorgu członkom P o c i ej 71edno<-zonej Partii Pobotn;czej 70-}ns7 A "v>i "a kandydatów w wy boAch do Sejmu. Pos;edzenie p'enarAe Komitetu Dzielnicowego Pilskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald z u Ma'em sekretarza Konrtetu Wojewódzkiego Grzegorza Romanowskiego Przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Jpsińs"i. a referat na temat zadań członków partii w kampanii wy* bO"-czej do Seimu przedstawił sekretarz Komitetu Jan WoHecAowski. W dyskusji zabrał również głos

członek Komitetu Centralnego Hieronim Andrzejewski, który poinfo mował o przeoiegu obrad ostatniego Plenum Komitetu Centralnego. PIej num udzieliło partyjnej rekomendacji kandydatom na posłów do Sejmu. Obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wiida, poświęcone zadaniom członków partii w kampanii wyborczej do Sejmu. Referat wygłpsił naczelnik dzielnicy Piotr Męcwa1dowski. Plenum zatwierdziło jednogłośnie osoby zaproponowane na kandydatów na posłów do Sejmu. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Eueeniusz Łomdński podziękował posłowi J ózefowi Słuszczakowi za pracę w Sejmie VIII kadencji.

Zespół Pieśni j Tańca , Łany" Akademii Rolniczej, pod kierunkiem Wiesława Kaszubkiewicza udał s;ę w podróż artystyczną do' Francii, Hiszpanii i Republiki Federalnej Niemiec. 6.8. Obradował Komitet Wykonawczy Ra 1y Wojewódzkiego Patriotycznenego Ruchu Odrodzenia N aro dowego. Podjęto uchwałę o składzie listy kandydatów ra pos'ow proponowanych przez poznańską Radę Wojewódzką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Wykaz kandydatów przekazano WojewódzA'pmu TA onwen+ owi Wyborczemu. Woiewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego na p1erarnym posiedze"'iu zraprobował swych kandydatów na posłów do Sejmu i zgło=;ił ich W oiewódzkiemu Konwentowi Wyborczemu.

W wieku sześćdz;esieci'i 'at zmarł artysta-plastyk Janusz Bersz

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 8.8.)wybitny malarz i ceramik, autor malarstwa ściennego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej i II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Mo irzejewskiej, wystroju ceramicznego w hotelu i "Merkury", przedszkola ..Zbvszko i Jagienka" ra Osiedl Jagiellońskim i in. U dekorowany K'zvżAm t A a-a1erskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.8. Pauający nieusiannue deszcz wywo.ax perturbacje w kursowaniu tramwajów na ul. Głogowskiej. O godz. 15.10 na pętlę górczynską inusiaiy Uuac się avvie jeanostki straży pożarnej, aby wypompować wouę z za.anych torowisk. Trwaxo to do godz. 17.30. Do tego czasu między ul. Hetmańską a Górczyrnem kursowaio pięć autobusów, a trawmaje zawracały w... zajezdni przy ul. Głogowskiej. Otwarcie Wakacyjnej Ogólnopolskiej Szkoiy Językowej na U niwersytecie im. A A ama Mick;ewicza. Uczestniczyło w zajęciach 240 studentów fno10gii a.,gi=lskiej z dziewięciu uniwersytetów i dwóch wyższych szkół pedagogicznych z całego kraju. Wojewódzki Konwent Wyborczy zakończył rejestrację kandydatów na pis.ów do po1sk.ego parlamentu. Na liście osób, które wezmą następnie udział w obywatelskich spotkaniach konsultacyjnych, znalazło się 95 nazwisk. Problematyce zbliżających się wyborów do Sejmu oraz ocenie zadań stojących przed ogniwami i instancjami Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poświęcone było plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa. Obradom, w których uczestniczyli m. in. wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak i sekretarz Kazimierz 01es'ak. przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Andrzej Bobrowski. Plenum jednogłośnie zatwierdziło imienne propozycje dwunastu kandydatów na posłów do Sejmu. Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej, / poświęcone pi<Wnie zw'ek-zarnu skuteczności polityczno-organizatorskich działań na ostatnim plenum Komitetu Centralnego. Dokonano także usta

lenia wykazu kandydatów na posłów do Sejmu z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz przyjęto do akceptującej wiadomości lisoy kandydatów bezpartyjnych. W obradach uczestniczyli m. in. sekretarze organizacji partyjnych największych zakiaaów pracy Poznania. Przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. W trzech okręgach wyborczych woj. poznańskiego na posłów kandydować będzie ośmiu członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; po trzech z Okręgów Nr 52 j 53 oraz dwóch z Okręgu Nr 54. Zgłoszono w nich łącznie pięćdziesiąt cztery osoby. Akceptując propozycje egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, po zaprezentowaniu wszystkich sylwetek przez sekretarza Jana Mielcarka, plenum udzieliło swego poparcia kandydatom na posłów członkom partii oraz bezpartyjnym. N azwiska ich zostały następnie przekazane Wojewódzkiemu Konwentowi Wyborczemu.

W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł Henryk Kołomecki, dyrektor Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych i Rejonu Budowy Dróg i Mostów (1953 -1973), laureat Zespołowej Nagrodv Budownictwa i Architektury Miasta Poznania i Woiewództwa Poznańskiego za rok 1966. Za wybitne osiągnięcia w budowie i rekonstrukcji technicznej sieci dróg państwowych w Wielkopolsce udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8 8. Przebywał w Poznaniu kierownik Urzędu Pos+enu Na"kowo- T>chnicznego i Wdrożeń Konrad Tott. Spotkał się on z dyrektorami instytutów naukowo-badawczych 1 sekretarzami organizacji partyjny en ty en p1aeuwtK, człuiiitaini Zespołu Nauki Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Polskiej Akaaemii Nauk. Celem spotkan.a byio zapozi_ anie zebianych z programem postępu naukowo-techniczniego, . 9.8: W Paiacu Kultury obradował, pod przewodnictwem Macieja Olejniczaka, Wojewódzki Konwent Wyborczy. Konwent przyjął zgłoszenia kandydatów na posłów do Sejmu od 'uwudaiestu sześciu uprawnionych do tego organizacji. W sumie przyjęto kandydatury 93 osób (w nawiasach wiek):

Okręg Wyborczy Nr 52 - Poznań-Grunwald 1. Halina Bartosiewicz (34). inżynier-ro1nik, brygadzistka w Kombinacie Państwowego Gospodarstwa Rolnego Ptaszkowo gm. Grodzisk. Zgłoszona przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicza j. 2. Jan Chojnacki (38), nauczyciel inspek-or oświaty i wychowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Do1sku. Zgłoszony jw. 3. jaj Ciapa (49), uutszynisia lokomotywy w Państwowym Przedsiębiorstwie Wód Mineralnych w Grodzisku. Zgłoszony jw. 4. Bronisław Kaczmarek (63), dr nauk leśnych, emeryt, zamieszkały w Porażynie gm. Opalenica. Zgłoszony przez Kadę Wojewódzką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 5. Krzysztof Komodziński (30), inżynier budownictwa w Przedsię biorstwie U przemysłowio - nego Budownictwa Rolniczego. Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 6. Jairogniew Kozłowski (54), lekarz weterynarii, dyrektor Wojewódzkiego 7akładu Weterynarii. Zgłoszony przez oddział wojewó izki Zrzeszon;a Lekarzy i Techników Weterynarii. 7. Józef Krawczak (55), lekarz medycyny, profesor Katedry Farmakologii Akademii Medycznej. Zgłoszony przez Wo

jewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 8. Jan Kwiatkowski (44;, piawnik, prezes Sądu Rejonowego w CroiuzisKu. Zgioszony pj.zcz Zairząd Vvoj ewo dzki Związku Prawników Polskich.

9. Dominik Ludwiczak (46), rolnik zamieszkaiy w Trzebawiu gm. Stęszew, wiceprezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 10. Edward Łukasik (59), pedagog, gen. bryg., I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczoi..ej Partii Robotniczej'. Zgioszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjedno_ezonej Partii Robotniczej.

11. Stanisław Łyczyński (42), rolnik zamieszkały w Daszewicach gm. Masina. Zgłoszony przez Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Luaowego. 12. Jan ivj.ajsner (38). technik-mechanik, przewodniczący Związku Zawua9wego Praco\yników Odlewni Zeliwa w Sremie.

Zgłoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Pairiii Robotniczej.

13. Elżbieta Micha1kiewicz (30), technik-rolnik, specjalista ds. samorządowych i Kół Gospodyń Wiejskich w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kórniku.

Zgłoszona jw.

14. Bogdan Minge (32), monter aparatów i sprzętu medycznego w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych "Chifa'" w N owym Tomyś1u. Zgłoszona jw.

16. Ryszard Napiera.a (40), technik, rolnik zamieszkały we wsi Kałwy gm. Buk. Zgłoszony prz z Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 17. Andrzej N owak (43), technik ro1ni.k, pirezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Róży gm. Nowy Tomyś1. Zgłoszony JW.

18. Maria Nowak (38), nauczycielka, inspektor oświaty i wychowania w Urzędzie MAsta i Gminy w Opalenicy. Zgłoszona przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

19. Kazimierz Olesiak (48), dr hab.

ra uk rolniczych i leśnych, sekretarz Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stionnictwa Ludowego, zamieszkały w Warszawie. Zgioszony pi zez Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

20. Taaeusz Paczek (61), technik-mechanik, emeryt inwalida wojenny, zamieszkały w Poznan.u. Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 21. Wojciech Weiss (55), inżynier energetyk główny specjalista w Zachodnim Okręgu Energetycznym. Zgłoszony przez Radę Wojewódzką Naczelnej Organimizacjd Technicznej. 22. Ryszard Witkowski (55), prawnik, przewodniczący Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej . "Osiedle Młodych". Zgłoszony przez Radę Wojewódzką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 23. Ryszard Wosiński (39), nauczyciel, naczelnik Związku Harcerstwa PoAkiego. zamieszkały w Warszawie. Zgłoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

wodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Zgłoszony przez Wojewódzki Komitet Stronnifftwa Demokratycznego.

6. Da.iuAa Duua (48), szwaczka w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Polanex" w Gnieźnie. ZgiOiZona przez Wojewódzkie Poiozumierne Związków Zawodowych. 7. Henryk L. Dziczkowski (63), technik, dyrektor Wielkopolskich Okręgowych Zakładów Cazownictwa. Zgłoszony przez Radę Wojewódzką Naczelnej Organizacji Technicznej.

8. Kazimiera Grabowska (40), szwaczka w Zakładach Pierzarskich w Swarzędzu. Zgłoszo a przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

9. Wojciech Gugias (36), lekarz medycyny, kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Peonej k. Mosiny, przewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zgłoszony przez Wojewódzkie Porozumienie Związków Zawodowych. 10. Leszek Herra (3 9 ). mistrz warsztatów w Miejskim Przedsięb'd' -stwie Komunikacyjnym. Znoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

11. Mariusz Kania (21), starszy rzemieślnik, specjalistą w Odcinku Robót Zmechanizowanych Poznań 1. Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 12. Robert Kołecki (44). docent dr hab. w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu dm. Adama Mickiewicza, ogłoszony przez Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego. 13. Stanisław Marchwiak (54), komendant Straży Zakładowej Zakładów Wytwórczych Głośników "Tonsil" Września. Zgłoszony przez Wojewódzkie Porozumienie Związków Zawodowych. 14. Włodzimierz Mrowiński (29), technik -mechanik, tokarz w Fabryce Zespołów Napędowych i Części Zamiennych "ZREMB" .

Okręg Wyborczy Nr 53 Poznań - Nowe Miasto 1'. Edmund Ba1cerzak (38), lnzynier rolnik, główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Zydowie gm. Czenriejewo. Zgłoszony przez Radę WoiewóAką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

2. Kazimierz Bałęczny (46), inżynier, dyrektor Rejonu D-óg Publicznych w Gnieźnie. Zełoszony przez Komitet WojevoA'k" PoAkiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

3. Bogumiła Bartkowiak 52), 1eka-z stomatolog. dyrek or Medvczneeo studium Zawodowego Nr 2 ZrAoAona iw. 4. Antoni L. Borek (35), inżynier irOnik, zamieszka,ły we wsi Starkówiec, gm. Sroda. Zgłoszony przez Wojewódzki Związek Kółek 1 Organizacji Rolni czvch. 8. Aloizv Brv1 (3Q). geograf, wicewojewoda poznański, prze

Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 15. Włodzimierz N eneman (49), rolnik we wsi Wełnica gm. Gniezno. Zgłoszony przez Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

16. Zdz;sław Noska (42), inżynier rolnik we wsi Woźniki gm. Łubowo. Zgłoszony jw.

17. Hanna Pile (30), ekonomistka, k'erowinik dz;ału w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowvch. Zgłoszona przez Zarząd Woiewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 18. Gabriela Rembisz (48), mistrz p-odukcii w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych ..Stomi1". Zgłoszona przez Komitet W oiewódzki PoTskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 19. Marian J. Roszak (45), masażysta dyplomowany w Zespole Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto. Zgłoszony przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. 20. Zdzisław Skakuj (53), inżynier mechanik, specjalista ds. eksportu w Zakładach Przemysłu Me'a10wego "H. Cegielski".

Zgłoszony przez Radę Wojewódzką Patriotycznego Ruchu Od-odzenia Narodowego.

21. Jerzy Szczyg'e1ski (37), rolnik we wsi Sobesiernie gm. Września. Zgłoszony przez Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 22. Leszek Twardy (33). ekonomista, dyrektor I Oddziału Przedsieb'O-stwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa " Transbud " . Zgłoszony przez Radę Woiewódzką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 23. Bożena Urbańska (47), nauczycie1a, dyre,ktor Biblioteki Publicznej w Srodzie W'krj. Z n 0szą-a przez Zarząd Wojewódzki L'gi Kobiet Po'skifh. 24. 7 eno" wAivm>n'ak (iR). frezer w Zakładach Wytwórczych .Tonsf" ""ro W"Z"Ś-,j, Ztf"nc"omy ir-zez Komitet W oiewód 7 ki Pilskiej Zjednoczonej Partii Po V> otnic 7 . 0i.

25. Marian Wieczorek (63), technik

-mechanik, emeryt, zamieszkały w Poznaniu. Zgłoszony przez \ Zarząd Wojewódzki Zw.ązku Bojowników o Wolność i Demokrację. 26. W;ktor M. Wysłouch (54), lekarz weterynarii, kierownik Oddziału Higieny Żywności w Wojewódzkim Zakładzie Weteryrari. Zełoszory przez Wielkopolski Oddzał Poisk:ego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. 27. Waldemar Żukowski (50), profesor zwyczaj "y. wxedvrek'or Instytutu Bio'ogU Un'wersvtet" "m. AdAma Mickiewicza. 7słoszonv przez Woiewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego.

Okręg Wyborczy Nr 54 Poznań - Stare Miasto 1. Edmund G. A1exiewicz (64), prawnik, radca prawny w Kombiracie Budowlanym "Poznań - Wschód" . Zgłoszony przez Zarząd Woiewódzki Związku Prawników Polskich.

2. Leszek Bajda (27), biolog, kierownik Biura Rejonowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki ki Ligi Ochrony Przyrody. 3. Jerzy Derza (53), prezes Zarządu Zrzeszenia Hodowców Nutrii. Zgłoszony przez Zrzeszenie Hodowców Nutrii. 4. Stanisław Dobak (65), ekonomis'a prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych. Zełoszony przez Komisję Współdziałania Organizacji Społecznych Inwalidów, Emerytów i Osób Nieppłnosnra Anych. 5. Edward Frąckowiak (49), pedaeog. przewo-1niczący Zarządu Oddz-'a u Miejskiego Stowarzyszenia PAX w Gnieźnie. Zgłoszony przez Oddział Woipwó->7ki PAX. 6. Stanis'aw Giervn (55). ma'arzbrvfadzista w kombinacie Budowlanym Poz"ań-Ce-trum. Znoszony przez Komitet Wojewodzin po'sAipi Zjednoczonej pp-tji Tohotnirrpi. 7. Lech H-xn pwiecki, (56V doc nt dr w K 'nlce Gas ropntpr.nlogii Akademii Medycznej. Zgłoszony przez Radę Wojewódzką

Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N aroaowego. 8. Wojciech J anus (46), inżynier budownictwa, dyrektor Przeda.«;Di\u8iWd Kouoc liisiaiacyjno- Montażowych Budownictwa Wo.niczego w Poznaniu. Zgłoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

9. Krzysztof Jeżewski (30), szlifierz w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama'. Zgaszony jw. v 10. Zbigniew Kaczmarek (57), rolnik w Chybach gm. Tarnowo Podgórne. Zgłoszony przez Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. 11. Kazimierz Kamzol (44), monter samochodowy w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych Nr 5. Zgłoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 12. Witold Kawecki (54), inżynier budowy maszyn, dyrektor Zrzeszania Producentów Sprzętu 'iraiusportu Wewnętrznego, Pirze.adunKowego i Magazynowego. Zgłoszony przez Radę VvojewaaAcj x\aozeuiej Oiganizacji 1ecnaicznej. 13. M anan Król (40), dr nauk rolniczych, wojewoda poznański. Zg.osziouiy piz.cz wojewouzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa ijU-OvVcgO. 14. Andrzej Kubacki (57)" dr medycyny, kierownik Zakładu Fizykopa A o10gii Układu Oddechowego Akademii Medycznej. Zgioszony przez Radę Wojewóazką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

15. Elżbieta Lochyriska (48), drobiarka, brygadzistka w Poznańskich Zakładach Drobiarskich - Zakład w Obornikach. Zigioszora przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

16. Jerzy S. Lutomski (54), profesor nauk farmaceutycznych, dyrektor Instytutu Przemysłu Zielarskiego. Zgłoszony jw.

17. Wojciech J. Lutv (39). inzvnier zootechnik i ekonomista, dziennikarz "Słowa Powszechnego" . Zgłoszony przez Polski Klub Ekologiczny.

18. Rysza d Ławniczak (45), docent dr hab. w Instytucie Ekonomii Politycznej Akademii IkOL omicznej. Zgłoszony przez Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Organizacji Narodów Zjednoczonych. 19. Franciszek Łozowski (57), bibliotekarz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Zgłoszony przrz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

20. Bolesław Maćkowiak (38), inżynier rolnictwa, dyrektor Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kaźmierzu. Zgłoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej. 21. Włodzimierz Maćkowiak (41), rolnik w Pniewach. Zgłoszony przez Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Drobiu. 22. Włodzimierz Mager (52), główmy księgowy w Poznańskich Zakładach Obuwia "Domena".

Zgłoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 23. Jpcok i A ic1T A ski '60). leśnik entomolog, docent w Katedrze Entomologii Leśnej Akademii Rolniczej. Zgłoszony przez Polski KI ub Ekologiczny. 24. Danuta Migdalska (38), biolog, zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego N r VI.

Zełos7 ona przez Polski Klub Ekologiczny.

25. A'ekSctnder Mrozikiewdcz (54), profesor medycyny, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej IinstA'utu Kardiolog'; Akademii Medycznej. Zgłoszony przez Radę Wojewódzką PatTi'oWczneco Ruchu Odrodzenia Narodowego.

26. T a A u A Z Nowak (56), prawnjk, profesor dr hab., kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama ]\"i- III koivir7a 7"'0=70nv n-zez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 27. Norbert Nowicki (62), ekonomista, zastpnoa dvrfkto"a Zakładu Energetycznego. Zgłoszony przez Oddział Wojewódzki PAX.

28. ,Waivs1aw Ogrodowczvk (42), inżynier rolnik, kierownik Zakładu Przemysłu Rolnego Pań

stwowego Gospodarstwa Rolnego Kwilcz. Zgłoszony przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 29. Romualda Osińska (29), dietetyczka w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1. Zgłoszona przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.' 30. Wiktor Pawlak (70), profesor w Katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 31. Donata Piechowiak (54), kierowca taksówki, zamieszkała w Poznaniu. Zgłoszona przez Zrzeszenie Transportu Prywatnego. 32. Bożena Ratajczak (55), sędzia Sądu Wojewódzkiego Zgłoszoira przez Zarząd Wojewódzki Związku Prawników Polskich.

33. Zdzisław Schiller (65), politolog, emeryt, zamieszkały w Poznaniu. Zgłoszony przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

34. Ryszard Słupczyński (45), sędzia Sądu Woiewódzkiego. Zgłoszony przez Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. 35. Jacek Sobczyk (39), sędzia Sądu Wojewódzkiego. Zgłoszony przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 36. Ewa Spychalska (36), nauczyc'e1ka, przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Fede-acji Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa. Zgłoszona przez Wojewódzkie Porozumienie Związków Zawodowych.

37. Alojzy Swoboda (57), technik ekonomista, dyrektor Banku Spółdzielczego w Sierakowie.

Zgłoszony przez Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 38. Henryk Szabowski (61). ekonomista prezes Gminrej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pniewach. Zgłoszony jw. 39. Alfred Wawrzyniak (52). socjolog, przewodniczący Za-ządu Oddz;ału Woiewódzkiego Stowarzyszenia PAX. Zgłoszo

10 Kronika 1;87ny przez Oddział Wojewódzki PAX.

40. Ligia Wojtkowiak (52). prawnik, emeryt, zamieszkała w Poznaniu. Zgłoszona przez Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich.

41. Julian Wyszowski (46), matematyk, główny specjalista ds. technologii w Zak'adzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zgłoszony przez Komisję Współdziałania Organizacji Społecznych Inwalidów, Emerytów i Osób Niepełnosprawnvch. 42. Alina E. Zwo1ska (62) lekarz medycyny, zamieszkała w Puszczvkow'e. Zgłoszona przez Polski Klub Ekologiczny 43. Wolfgang Żmudziński '51). prawnik, kierownik Państwowego B 'ura Notarialnego Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku p'awMknw Polskich.

10.8. Spotkanie grupy poznańskich uwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie z przedstawicielami w' adz .w siedz'b'e Komitetu Wojewódzkiego Po'skiei ZiednoczO"ei Partii Robotnicze! Obecni bv]j I sekretarz Pdwa-'d Łukasik i sekretarz Jan MiVca-ek.

12.8. W Domu Technika rozpoczął się XXIT Polski Kongres Esperanto, z udziałem ponad 350 osób z całego kraju oraz gości z Belgii. Bułgarii, Holandii. Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Szwecji i Węgier.

Przybyła do Pozna-iia delegacja Charkowskiego Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy, z Aratolijem Jemjesem na czele. W godzinach popołudniowych radzieccy goście spotkali się z zespołem redakcyjnym "Expressu Poznańskiego" .

W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada przewodniczących rad narodowych, prezydentów i naczelników terenowych organów administracji państwowej oraz pełnomocników wojewody do spraw wyborów, poświęcona sprawom te ch - niczno-organizacyjnym wyborów do Sejmu IX kadencji. Naradę prowadził przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak. U czestniczyli w niej także m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan

Mielcarek oraz przewodniczący wojewódzkiego Konwentu Wyborczego Maciej Olejniczak. Burza, która przeszła w nocy (z 12 na 13) nad Poz'andern, spowodowała uszkodzenie sieci energetycznej aż w 40 punktach miasta. Szczególnie trudna sytuacja panowała w Krzesinach i Spławiu. Strumienie wody za'a1y wiele piwnic, kotłownię Szkoły Podstawowej Nr 59, magazyny restauracji "Turystycznej" na Starym Rynku i inne obiekty. Siny wiatr powalił wiele drzew. Zata-asowały one ul. Półwiejską, Majakowskiego, Solną, Ro1rą i Hetmańską. Spadające potężne konary pozgniatały parkujące w pobliżu samochody. W czterdziestą pierwszą rocznicę męczeńskiej śmierci czionków podziemnej Polskiej Partii Robotniczej w ooozie w Żaoikowie, oddano hołd ofiarom zbrodni hitlerowskich. Przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, wicewojewoda poznański Bronisław Stępiowski, weterani ruchu robotniczego i kombatanci drugiej wojny światowej oraz mieszkańcy Lubonia. Przemówienie wygłosił członek Komitetu Centralnego Hieronim Andrzejewski. Wiązanki kwiatów złożono pod pomnikami i obe'iskami upamiętniającymi pomordowanych. W sali sesyjAej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie kandydatów na posłów z województwa poznańskiego oraz przedstawicieli dwudziestu sześciu organizacji politycznych, społecznych, związków i stowarzyszeń. k' óre te ka-dydatury wysunęły. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący Ra- . dy Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Mirosław Kopiński. Przedstawicielom organizacji wręczono oficjalne protokóły przyjęcia zgłoszonych przez n;ch kandydatów. Kandydaci na posłów natomiast otrzymali materiały prezentujące dorobek społeczno-gospodarczy województwa poznańskiego, jak też propo - owane koncepcje rozwojowe województwa do roku 1990. Otrzymali t?kże dok'adnv terminarz obywatelskich zen ań k\>Y su1*"acvinvrh. Radzieccy goście z Ukrainy spotkali się z sekretarzem Komitetu

Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorzem Romanowskim. Odbyli także spotkanie z kierownictwem Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego, podczas którego zapoznali się z jego działalnością oraz zwiedzili Zakład Poligraficzny na Jungowie. Po południu radzieckich dziennikarzy gościł zespół redakcji "Gazety Poznańskiej".

14.8. Poziom wody w Warcie osiągnął 3,60 m.

15.8. O świcie, po raz pierwszy czterdzieści pociągów tramwajowych wyjechało na swe trasy nie z miejsca nocnego postoju na torowisku przy ul. Przybyszewskiego, lecz z nowych torów odstawczych przy ul. Budziszyńskiej na J unikowi e . Dzięki temu przejezdna przez całą dobę stała się ul. Przybyszewskiego. 16.8. P;erwsze obywateAip zebi-anie konsultacyjne w Okręgu Wyborczym Nr 52 (GrunwąH) odbv10 się w auli Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Karola Marcinkowsk.ego. Prowadził je wiceprzewodniczący Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Krzysztof Cholewa. Sylwetki kandydatów na posłów zaprezentował przedstawiciel Wojewódzkiego Konwentu Wyborczego Bogusław Bardziej ewski.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł mgr inż. Tadeusz Kończak, dyrektor Spółdzielni Rzemieślniczej "Motor" (od 1982). 17.8. Pogoda sierpniowa okazała się fatalna. W nocy (z 16 na 17 sierpnia) nad Poznaniem i okolicami przeszła , .g-gantyczna burza z oberwaniem chmury. Dosłowniezalała Poznań już nie potokami ale wręcz oceanem wody pisał sprawozuawca «Gazety Poznańskiej». - Spadło jej w sumie 33,5 mm, z czego 95 procent w przeciągu zaledwie pół godziny! Dla porównania - jest to połowa wszystkich dotychczasowych opadów tak przecież mokrego sierpnia. Mieliśmy zatem do czynienia z klasycznym oberwaniem chmury, poiączonym z lokalnymi opadami giadu i silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Szybkość wiatru dochodziła w'porywach do 15 misek." Jeszcze w nocy rozpoczęły piacę służby usuwania skutków klęsk żywiołowych: pogotowie e. ergetyczne, straż pożarna. Ta ostatnia otrzymała ok. 40 wezwań do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. W pierwszej kolejności przystąpiono do usuwania wody z trzech zalanych szpitali - przy ul. Długiej. Łąkowej li Gąsioirowskich, z magazynów Centralnej Piwnicy Win Importowanych oraz "Herbapolu" . Całkowicie zalana została ul. Bema. Padaiące drzewa pozrywały sieć elektryczną w Plewiskach i Szczepankowie. Awaria systemu zasilania pozbawiła energii Osiedla Sobieskiego i Marysieńki. W sali kina "Grunwald" rozpoczęły się gościnne występy Zespołu PieśAii i Tańca "Roma" (tańce i pieśni Cyganów polskich, rosyjskich i węgierskich). 19.8. Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego omówiono wariantowe założenia nolityki zatrudnienia na lata 1986-1990. Przy wodowskazie o 68 cm przekroczony był przed południem stan a1armowv Wa»-ty i wynosił 518 cm. Miejski Komitet Przeciwpowodz'OWY zwrócił sie z apelem do rodziców i op;ekunów dzieci o niedopuszcrsnie do zabaw w rozAwiskach Warty na obszarze od Pnszcz- "kówka do północnych granic nrasta. 21.8. Z powodu deszczu, koncert Marka Grechuty i zespołu "Anawa" przeniesiono z estrady na dziedzińcu do Sali Kominkowej Pałacu Kultury.

22.8. Teatr Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Maya" zorganizował przegląd teatrów ("Expanded Theatre"), które w formie eksperymentalnej próbują koordynować sztukę teatralną z plastyką. Inauguracją

10*imprezy było wystawienie sztuki Wyprawa do krainy konfitury prztz zespół Teatru "Maya". Sąd Wojewóazki ogiosił wyrok w procesie przeciwko Edmunaowd Kunowskiemu, oskarżonemu o zabójstwo czternastoletniej Aliny G. i rabunek w dniu 17 maja 1984 r. biżuterii wartości ok. 2uu tys. zł. Kunowski skazany został na karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł mgr Ludwik Grają, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w latach 1959 - 1972. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowa"y tytułem "Zasłużony Nauczyciel PRL".

23.8. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych spotkali się laureaci konkursu "Zwycięstwo w moich oczach", ogłoszonego - z okazji czterdziestej rocznicy zwycięstwa rad faszyzmem niemieckim - przez redakcj e "Głosu Wielkopolskiego" i tygodnika "Wiraże". Przybył zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek. Zebranych powitał redaktor naczelny "Wiraży" Andrzej Gorczyński. Nagrody wręczyli laureatom: gen. bAyg. Jan Ce'ek, Andrzej Gorczyński, i zastępca redaktora naczelnego "Głosu Wielkopolskiego" Marian F1ejsierowicz. Nagrodę snecja'na dowódcy Wojsk Lotniczych otrzymał Józef Król (Oleśnica), I nagrodę · - Zygmunt Hoff. II - Bogusław Leśniewski (Poznań) .

Święto Lotnictwa. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbył

się koncert, na który - oprócz żołnierzy Wojsk Lotniczych - przybyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanis1aw Ka1kus i sekretarz Korni tetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek oraz delegacje górników z kopalni węgla kamiennego i miedzi. Po odegraniu hymnu państwowego, przemówienie wygłosił zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek.

W Sali Tradycji Wojsk Lotniczvch zorganizowano spotkanie na które przybyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus. sekretarz Komitetu WojOwódzkieeo Jan Mie1carpk o az przedstawiciele Rady Woiskowej Wojsk Lotniczvch, z dowódca gen dyw. - pilotem Tvtusem Krawczvcem. Obecni bvli tpW O t-!r7pdctawiHp 1 e Armii Fadzieck;ef gen mjr Andrzej Dubów i non mir Aleksander SzaAhuAow. Pa A a Państwa na-dA'a tv*nłv i cdzno1cf Za=Hiż-i"v P'lot Woiskowy PRL" wvrozAia'acvm s;p oilotom.

W'PC70no równ'eż Mpda1e .Zasłużonemu dla Lotnictwa". Odznaki Wzorowego Dowódcy, statuetki Ikara oraz b;ałą broń boczną. Gratulacje wyróżnionym złożył gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc a w ich imieniu no-iziekował płk - pi'ot Roman Formoza.

Do Poznania przvby1 prezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" Wiesław Rydvgier. k' orv uczpstHczv1 w posiedzeniu eezekutvwv Komitetu Wojpwódzk;eeo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W godzinach ranAvch Wiesława Rvdvgipra orzvjał I sek-ptarz KomjtPtn Wojewódzkiego Edward Lukas'k TTczestn"'czvli w snotkaniu sekretarz Komitetu Woiewodzkipeo Grzegorz Romanowski oraz redaktor nacze1riv . .Pazpf y Poznańskiej" Roman Czarnański.

Na Stadionie im. 2? Linea rozpn"7e'n «:e Zpronr A enie Swiadkńw Jphowy pod hasłem .Lud zachowujacv prawość" . W modlitwach i śpiewach religii"vch brało udz'a1 ok. 18 tys. osób z północnych i zachodnich woipwo- 'ztw krain a taVże gnsyip z zAeran'py. Zgromadzenie poprzedził czyn spo

łeczny, w ramach którego na stadionie wymieniono zniszczone ławki, odmalowano kilka pomieszczeń, skoszono trawę.

W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych Poznania z grupą byłych posłów na Sejm. U czestniczyli w nim m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, prezes W ojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, W uznaniu zasług w działa1ności parlamentarnej, przewodniczący Wojpwódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak udekorował byłych posłów Medalami 40-lecia Polski Ludowej. W imieniu odznaczonych za wyróżnienia podziękował Jan Sajdak, członek Krajowej Rady Narodowej w 1945 r.

24.8. Zakończenie Turnieju Tenisowego Dziennikarzv o Puchar Prezvdenta na kortach Akademickiego Zrzeszenia Sportowego. Puchar zdobył Przemysiaw Garczarczyk ("Gazeta Poznańska ").

.8. Rano nad miastem przeszła gwałtowna ulewa która zakłóciła wielki Festyn Lotniczy Mimo niepewnej pogody, ra Ławicę przybyły tłumy poznaniaków. Obok budynku Portu Lotniczego czynna była wystawa sprzętu lotniczego wojskowego i cywilnego. Sensację wśród zwiedzających wzbudziła os'atnia nowość polskiego przemysłu lotniczego - szko' eniowy samo1ot "Orlik". Jednocześnie odbywa1v się wvstepv amatorskich zespołów artystycznych z jednostek lotniczych Z pokazem musztry paradnej wvstarr'la Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych. W

kinie, urządzonym w wielkim namiocie wojskowym, wyświetlano filmy o tematyce lotniczej. A tuż obok swoje fotogramy lotnicze prezentował fotoreporter Wojskowej Agencji Fotograficznej - red. Leszek Wróblewski. Ok. godz. 15 rozpoczęła się najbardziej widowiskowa część festynu · - pokazy lotnicze. "Oglądaliśmy więc - pisał reporter «Głosu Wielkopolskiego» - loty modeli zdalnie sterowanych i na uwięzi oraz motootni napędzanej si'nikiem z »Trabanta«, na której wystartował specjalizujący się w lataniu na tego tyPU aparatach pilot z Aeroklubu Poznańskiego - Roman Wawrzyniak. Później akrobacje lotnicze wykonywali piloci szybowców typu »Pirat« i »Kobra« oraz samolotów sportowych; oglądaliśmy też skoczków spadochronowych. Po kilkuminutowej przerwie do akcji wkroczyli piloci wojskowi. St. chor. -pilot Mirosław Mocek dokonywał nad płytą lotniska teoretycznie niemożliwych a,krobacji na śnrgłowcu Mi-2. Smigłowce bow'em nie są w ogóle przystosowane do wykonywania na nich akrobacji powietrznych. Pnłk. -p'lot Maciej Olejniczak po-iobne akr"'bacie wvko"vwał na szko1no-bojowym odrzutowcu ZS-ll <<Iskra», zaś jego nieco młodsi koledzy - kpt -pilot Krzvsztof Jlirpk, kpi. -pilot Ryszard N owak i kpt.-niint Ta-ipuc:7 "'''s'''or o-az no' -nilot Roman T chorzewski wystąpili z pokazem na sar"Ol"ta"h odrzutowych <<Isk"a». Swój kunszt pilotażu prezentowa- też piloci naddźwipkowych odrzutowców Mig-21 i Su-!>O. wykonu ia"'y na swyjj srebrzystych maszvriach przeloty lub akrobacie powietrzne. I w końcu nad lotniskiem pojawiły się lecące z Krakowa trzy fanspoirtowce An- °6 k+óre zrzuciły desant woiskowv. W tej części pokazów swoje umiejptności zademonstrowali widzom żołnip"ze ze słynne! 6 Po"'orsk-pj Dywizji Powietrzno- Desantowej".

W godzi"'anh pooo1udniowvch przebyła do Pora-'''a ston"'dziesfec'oteoho«*« II Brvfada Młi"'z'eżv Ku"ańoki'pi im. Ca "'osa Ro'offa Miałowskieeo. Kierownictwo

dinskip"'o K1nhu Sno"'towpgo ..Olimpia" W późmrrh godzinach w'eczornych młodzież udała się specja1nymi tramwajami do Pałacu Kultury. Za pierwszy dzień pobytu w mieście goście odwdzięczyli się gospodarzom koncertem zespołu "Czwarty Sierpień". Gdy zabrzmiały skoczne rytmy, w Sali Wielkiej utworzył się gigantyczny wąż tańczącej młodzieży polskiej i kubańskiej. 26.8. Dziewczęta i chłopcy z II Brygady Młodzieży Kubańskiej im Carlosa Ro10ffa Miałowskiego spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i z członkiem Biura Politycznego Kom;tptu Centralnego Stanisławem Kałkusem. W grupach odwiedzili 7a"ła ty Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Swarzędzkie Fabryki Mebli. Zakłady Piwowarskie i Zakłady Przemysłu Cukierniczego , Gop1a"a". Członkowie II Brvgadv złożyli wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli i zwiedzili Muzeum Wvzwo1enia Poznania Po południu wzięli udział w dyskusji "okrągłeffo stołu" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Prowadzący spotkanie prof. dr Antoni Cznbinpin przp"'t"'TM'''! go"'ip-m najistotniejsze problemy po1sko-miemieckie w cia "'u dz/piów. Wipczorem dz'ewczOta i chłopcy z Kuby odwieczni Dom KuUunr Milicji Obywatelskiej; wysłuchali tam. m.

in. koncertu młodzieżowej grupy . . Lombaird" .

27.8. 7 p"'d"'óży airtvstvoznej do Wielkiej Brytanii powrócił zespół TeaCywińskiej, gdzie występował w IonrivnV i ra fpcti""a'" w Fdvn1-ifuCfu jM/\tO/\ T.prh T-otocfci nowiedz'a1 red. W'ndzimipr'owi B'am'eckiemu (,.Gł"'s Wip1kopo1eki", 28 siprnnia): ,.Wvstępowaliśmv w W i ę c ej Brytanii ze snpkłakipm Janusza W:ś"iewskipgo Koniec Europy D->liśmv 33 przedstawienia - 16 w Londynie i 17 w Fdvnburgu. Nasze wvstppv przyjmowano z ogrommvin an'auzPm, z bardzo dTa ras pochlebnymi, o;pknymi recpnziami w p-asie. Pzrzetrfi1ne wrażenie zrobił na mnie Edynburgo""byT'arv s'ip p"'ezp"'tacie z roznvch dz'pdz- 'n sztuki I o+n przyznano riam jpd"a z gJn"'mveh na <<".00 - dla naie'pkaws"'pco wvda"'zpm'a teatralnego na festiwalu w Edyn

Wydarzenia w Poznaniu (27.8 -1. 9.)burgu. Tam się nagradza właśnie nie tego, kto jest pierwszy, drugi, a tego - kto naj ciekawszy. A ja miaiem i dodatkową swoją własną radość: 2 sierpnia ukazała się wielka recenzja w londyńskim »The Guardian« z moim dużym zdjęciem; znalazłem się także na okładce edynburskiej gazety festiwalowej . To dla aktora jest zawsze jakby takie wskazanie przez los". 28.8. Obrady V Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Poligraficznych Spółdzielni Pracy.

II Brygada Młodzieży Kubańskiej im. Carlosa Ro10ffa Miałowskiego opuściła Poznań i udała się do Wrocławia.

29.8. Na Ławicy oddano do użytku budowane od trzech lat obiekty Zespołu Lotnictwa Sanitarnego. W ich przekażą "iu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, wojewoda poznański Marian Król oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Op:eki Soołecznej: dyrektor Departamentu Techniki Medycznej i Transportu Sanitarnego Rvszard Pokrowski i dyrektor Centralnego Zespołu Lot"ictwa sanitarnego Zdzisław Olszański. Dowództwo Wojsk Lotniczych reprezentował gen. bryg. Józef Tenerowicz. W sali konferencyjnej Wielkopolskich Zakładów Te1ee1ektronicznvch "Te1kom - Te1etra" przy ul. Bułgarskiej obradowała na X Sesji Dzielnicowa Ra a Narodowa Grunwald. Zasadniczym tematem obrad było sprawozdanie z wykonania p1aru i budżetu za I półrocze 1985 r. Przedstawiona zosta' a także informacia o działalności Społecznych Komisji Pojednawczych. Omówiono stopień realizacji wniosków i postu'a'ow z kampanii wyborczej do rad na-odowych. 30.8. W siedź bie Wojewodzkieeo Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbv10 się posiedzenie WoiewoAzk'ej Komisji Współdziałania. Obiadom przewodn>'czvł prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając fm m k-omhi+antńw - bAłvch żołnierzy Września 1939 r. spotkała sre z I sekreta-zfm Komitetu Wo. fwór>zk->eo Po1sk'pi Zjednoczonej Partii Robotniczej TTHwardem Łukasikiem. Przemawiali prezesi po

znańskich organizacji kombatanckich: Marian J akubowicz (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację), Stanisław Dobak (Zwiąrzek Inwalidów Wojennych) i Antoni Niewiada (Związek Ociemniałych Żołnierzy) oraz Jerzy Męczyński, Czesław Knoll, Marian Czapski, Hieronim Waj s i Marian Olszewski. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek i Grzegorz Romanowski.

W godzinach południowych tramwaje linii 23 pojechały po raz pierwszy trasą z Osiedla Lecha Jedności Słowiańskiej - do S taro.

łęki. Skierowane tam zostały wozy starego typu. "Niestety - pisał komentator »Głosu Wie1kopo1skiego« - innej możliwości nie ma, bo zasilanie trasy jest prowizoryczne. Nie ma bowiem dotychczas stosownego kabla ziemnego i prąd doprowadzono siecią napowietrzną. Oby jak najszybciej moż-ra tam było skierować więcej taboru. Dobrze jednak, że ułatwienie komunikacji połączono z końcem okresu wakacyjnego, bo wielu poznaniakom - zwłaszcza uczniom - skończy się udręka podróżowania w ten rejon miasta". W auli uniwersyteckiej - niezwykłe wydarzenie muzyczne. U progu oficjalnej inauguracji sezonu, wykonano słynne oratorium Jerzego F. Haend1a Mesjasz. Była to prezentacja międzynarodowa, a ściślej - przygotowana przez artystów dwóch współpracujących ze sobą miast targowych: Hanoweru i Pozraria. Całością dyrygował znany i ceniony, kapelmistrz Hans Herbert Joeris. Spiewali: Ha.

rowerski Chór Oratoryjny oraz soliści: Tamoko Nakamura (sopran), TTrczu'a K"nz (alt). Uwe Heiln-aAn (tenor) i Ra1f Lukas (bas). Grała o'kiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej.

1.9. Czterdziesta szósta rocznica wybuchu drugiej wnj-y św'ato«'fi. O godz. 10 na placu przed pomnikiem Armii ..Poznań" rozpoczęła się urnczvs'osc p'-omocii absolwentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pa.ncernvch im. Ste'ana Czarnieckiego. PAzvbvli: zastępca członka Biura Poetycznego Komitetu CentAnefo PoTsk'ei Zjednoczonej Pa-tii Robotniczej minister obrony narodowej gen. armii F10

rtan Siwicki, szef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. dr Stanisław Żak, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilo,t Tytus Krawczyc, dowódca Sląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Jan Kuriata oraz komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego gen.. bryg. Zbigniew Głuszczyk. Władze polityczne i administracyjne województwa i miasta reprezentowali: I sekretarz Komitetu Woiewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przedstawiciele bratnich stronnictw politycznych, przewodniczący Wojewóizkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwoi Arak. przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Aueustyn Kogut, wojewoda poznański Marian Król c a z prezydent Poz" an' a Andrzej Wituski. Obecny by1 konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radeckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. U stóp monumentu stoneły poczty sAanAa'-nwe o-eanjzacii kombatanckich poiitycznych. społecznych i młodzieżowych. Po z'ozemiu meldunku przez zastępcę komendanta Szkoły płka dypl. Kazimierza Sto]f)-rcv;pPn ppn. prrY\i< TAorian S'wicki dokonał przeglądu pododdziałów Szkoły; na maszt wciągnięto flagę państwową, odegrano hymn. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy podczas blisko sześcioletnich zmagań z wrogiem oddali życie za wolność Ojczyzny. W inreni u społeczeństwa, gen. armii Florian Siwicki oraz reprezentanci władz Poz-ania i województwa złożyli pod pomnikiem Armii "Poznań", na stylizowanym Krzyżu Virtuti Militari, wieniec z biało-czerwonych kwiatów. Następuje kulminacyjny punkt uroczystości: odczytanie Uchwary Rady Państwa rur 36 z dnia 31 sierpnia o mianowaniu absolwentów poznańskiej uczelni pancernej na pierwszy stopień oficerski. Jako pierwszy dosłąpił tego zaszczytu prymus ppor. inż. Waldemar Janiak. Najlepszym z młodych oficerów wręczono me· dale pamiątkowe i dyp'omy. Po odśpiewaniu Pieśni rycersA'ej, głos zabiał gen. armii F' orian Siwicki. N astępnie, po złożeniu gratulacji

absolwentom przez rodziny i przyjaciół, odbyła się defilada pododdziałów. Bezpośrednio po uroczystości, gen. armii Florian Siwicki spotkał się w Sali Królewskiej Ratusza z przedstawicielami kierownictwa polityczno - administracyjnego województwa i miasta. Na zakończenie wizyty w Poznaniu, minister obrony narodowej zwiedził Muzeum Tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Spotkał się rówrież z przedstawicie1ami Komendy Szkoły. W roczniicę wybuchu drugiej wojny światowej, pod pomnikami bohaterów oraz w miejscach pamięci narodowej złożono kwiaty. Delegacie społeczeństwa oddały hołd i złożyły wieńce na cmentarzu żołnierzy Wrześmia 1939 na Cytadeli, na cmentarzu w Miłostowie, pod Pomnikiem Lotników na Ławicy. ,.Są zdarzenia - piisał reporter «Expressu Poznańskiego» (? wrześni;a A - do ktorych dochodzi tak rzaJko. że wzbndzaią m'ema'e zdziwienie. Jeszcze nie w'adomo jak to było możliwe, aby z bifli co bądź strzeżonej zajezdni 1VIPK ktoś niepowołany mó" ł... ukraść autobus! A jednak tak sie stało ostatniej nocy na ul. Pustej. Po północy stwierdzono tam brak jednego z autobusów. Własie poszukiwania pracowników MPK na nic się nie zdały, zawiadomiono więc oficera dyżurnego MO. Okazało się, że ktoś właśnie urządza sobie kaskaderską przejażdżkę ulicami miasta. To, co stało na drodze - było niszczone. Taki los spotkał m. in. pięć samochodów osobowych na Osiedlu Piastowskim. Piracka runda zakończyła się na słupie i płocie przy ul. Mińskiej. Sprawcę ujęto, okazał się nim 19-1etnd mężczyzna, który nigdzie nie pracuje ani się nie uczy (jego ojciec jest kierowcą). Pewnie z nudów zrobił to co zrobił, choć naturalnie za wcześnie jeszcze na określenie motywów tej kradzieży. Dodajmy tylko, że autobus jest poważnie uszkodzony". Decyzją p-okunatora Andrzej S. został aresztowa-y. Straty wynikłe z je?o eskapady wynoszą ok miliona zł. 2.9. Imię Anroil .Poznań" nadano księgarni na Osiedlu Prz-<Hażni. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy, wyko

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 4.9.)

nanej według proj ektu artysty-plastyka Józefa Kopczyńskiego,.

dokonali prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz były żołnierz Armii "Poznań" Czesław Kno11. W uroczystości wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Alojzy BryI oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz Patriotyczna manifestacja młodzieży wildeckiej pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/ /1919. Przemawiał wiceprzewodniczący Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Wacław Duda. Delegacje młodzieży złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. W "Małej Śluzie", w pobliżu Muzeum Armii "Poznań", zebrali się kombatanci - byli żołnierze wojny obronnej w 1939 r. Odsłonięto tam tablicę pamiątkową z napisem: Żołnierzom 7 pułku, 14, 17 i 25 dywizjonu ar*ylerOi eężkiej, polealym w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny - Towarzysze Broni. Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów.

Szkoła na Osiedlu Chrobrego

Inauguracja roku szkolnego 1985/ /1986. Na Osiedlu Chrobrego dzieci przybyły na uroczystość otwarcia roku do nowego budynku szkolnego. 3.9. Rozpoczęła się V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczra, otwarta przez prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Edwarda Pieścikowskiego. Wobradach polskich językoznawców uczestniczyli goście z Bułgarii. Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku · Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie przewodniczących obwodowych komisji Okręgu Wyborczego Nr 54 Poznań-Stare Miasto. W obecności przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych dzielnicy, akty nominacyjne na funkcję przewodniczącego wręczył zastępca przewodniczącego Dzielnicowej Rady Narodowej Tadeusz Pustkowiak. Rozpoczęły się obrady I Europejskiej Konferencji, poświęconej problemom autoimmunizacji w chorobach reumatycznych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pn. "Najwierniejszy " - pies w literaturze. Chór mieszany "Cantemus" parafii Sw. Andrzeja Boboli, pod batutą Jadwigi Gołęskiej- Tritt, udał się w podróż artystyczną do Szwajcarii. 4.9. Rozpoczął się V Krajowy Zjazd Drogowców Miejskich.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zau augurowano obrady zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Przybyło 600 osób z całego kraju oraz deAgaci z Anglii. Czechosłowacji, Francji, Niemieckiej Republice Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec.

Bez mała 350 osób wzięło udział w spotkaniu z kandydatami na posłów z Okręgu Wyborczego Nr 53. które odbyło się w Zakładach Przemysłu MeAa'oweego .H. Cegie1ski". Wśród pracowników Zakładów - inżynierów, robotników, techników - znaleźli się przedstawiciele władz poetycznych i administracvjnvch zak'aHu. dzielnicy i woiewództwa z I sOkrptarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i wicewojewoda poz-ańskim Bronisławem Sten10wskim. Po wprowadzeniu, k+óre wvełosił przewodniczący zakładowej organizacji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Zbigniew Spychała, przedstawiciel Wojewódzkiego Konwentu Wyborczego S fanisław Gagracz zaprezentował dwudziestu trzech kandydatów ubiegających się o mandat poselski w Okręgu Nr 53. Potężny warkot ciężkiego helikoptera zwrócił uwagę wielu poznaniaków. Długa lira zwisająca z pokładu świadczyła, że odbywają się roboty montażowe z powietrza. Zamówienie na skomplikowaną usługę złożyły w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu 00 Insta1" w Nasie1sku Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Przy ul. Robo-. czej przystąpiono do modernizacji hamowni, polegającej m. in. na instalacji układu wydechowego, składającego się z szeregu elemen - tów o wadze ponad 3 t. Załoga z N asieIska spisała się bardzo dobrzą. Działalność Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Po10n;a" oraz sprawa utworzenia w mieście "Domu Polonu" były tematem spotkania I sek-etarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Fdwarda Łukas;ka o*"az orezvdenta Poznania Andrzeja Wituskiego z przedstawieie'ami kierownictwa poz-ańskieffo oddz'ahi tei orBanizacii. Jej prezes, prof. dr Alfons K1afkowski oraz wiceprezesi Jerzy Błoszyk i Wojciech Ows-'anowski poinformowali o stanie prac, mających na celu uruchomienie placówki w 1987 r. W galerii "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę dzieł ma'arskich JaAa W. Ma1ka. Zakończenie II Międzynarodowych Spotkań Teatru Rozszerzonego (warsztaty artystyczne teatrów studenckich). 5.9. Poematem symfonicznym Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza rozpoczął się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza VI Festiwal Muzyczny, poświęcony w całości twórczości tego kompozytora. Wykonawcą pierwszego programu była Wielka Orkiestra Symfoniczna Po1sk;ego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Jerzego Sa1warowskiego. Publiczność nagrodziła wy· konawców gorącymi oklaskami.

Na widowni zasiedli m. in. kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno

Otwarcie Festiwalu (5 IX). Orkiestrą dyryguje Jerzy Salwarowskiczonej Partii Robotniczej /Witold N awrocki i przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych województwa i miasta. Konferencja przewodniczących dziewięćdziesięciu samorządów pracowniczych z woj. pozrańskiego w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej.

Prezydent Poz-ania Andrzej Wituski i kierownik Wydziału Kultury i Sztuki U rzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski pożegnali odchodzącego na emervtu-e - po przeszło dwudziestopięcioletniej służbie d'a m;asta - dyrektora Teatru Po1skieeo Tadeusza Peksę. Wraz ze słowami podz ekowan'a, wręczyli mu Honorowy Medal Miasta Poznania.

Dzień Kolejarza. Podczas spotkania w którym udział wz-'ęli m. in. sek-etarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZieAnorvonpi Partii Robotniczej Jan Mackow'ak. wicewojewoda poznański Romuald Zvsna-ski oraz wiceprezydent Poznan-'a Łucjan Majewski, odznaczono 160 wvróżniajacvch się pracowników poz-ańskieso węzła Polskich Kolei Państwowych. vI K uK;o 7ak ł adów Naorawczych Taboru Ko1ejoweso odbył sńe gościnny koncert zespołu folklorystycznego z Topo10veni (Rumunia). W podróż artystyczna do Danii udał się zespół Teatru Nowpffo, pod dyrekcją Izabelli Cywińskiej. 6.9. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się akademia z okazji Dnia Kolejarza oraz stopiętnastolecia

działalności produkcyjnej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Przybyli na niią, obok wyróżniających się pracowników i ich rodzin: wicepremier Mieczysław F. Rakowski. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwaird Łukasik, wiceminister komunikacji Zbigniew Paczewski. Dzieje Zakładów i osiągnięcia przedstawił dyrektor Marian Łukaszewski. Wicepremier Mieczysław F. Rakowski, kandydat na posła z Krajowej Listy Wyborczej, spotkał się z wyborcami w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, poświęcone zadaniom wojewódzkiej organizacji Stronnictwa i jej og"iw w umacnianiu działa Aości ideowo-wy chowa wczej. Referat wygłosił prezes Komitetu Tadeusz Zając. Obecni byli: wiceprezes N acze1nego Komitetu Domnik Ludwiczak oraz sekretarz Kazimierz Olesiak i wojewoda poznański Marian Kró l.

Bawiący w Poznaniu dziennikarze jugosłowiańscy Dobriwoje Djakowić i Mirko Cupić przyjęci zostali przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczorej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego. Zakończenie obrad V Krajowego Zjazdu Drogowców Miejskich.

Z okazji czterdziestolecia T owarzystwa Przyjaźni Po1sko- Raizieckiej odbyło się uroczyste posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Pa- ku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Po1sko- Radzieckiiej. Drugi koncert w ramach VI Feistiwa'u Muzycznego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pieśni i Sererade na orkiestrę Mieczysława Karłowicza wvkona.a Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dvrekeja Agnieszki Duczmal. Wieczo-em koncertowała Wielka Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji pod dyrt- kcią Jerzego Sa1warowskiego; wvkona'a m. in. Epizod na maskaradzie. Na plenarnym posiedzeniu obradował Komitet Wojewódzki Po1

7.9.

skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obrady, w których uczestniczyli m. in. Stanisław Kaikus - cziontk Biura Politycznego K6rnig tetu Centralnego, Andrzej Grudziński - sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Poświęcone były ocenie działalności instancji i organów w rozpatrywaniu skarg i sygnałów od ludności w latach 1984 - 1985. W drugiej części obrad dokonano oceny dotychczasowego przebiegu kampa ii przed wyborami do Sejmu; udzielono rekomendacji kandydatom na posłów - członkom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz poparto kandydatury na posiów bezpartyjnych. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania, któremu przewodniczył A Ajzv BryI - przewodniczący Wojewódzk;ego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Podsumowano dotychczasowy przebieg kampanii wyborczej do Seimu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończył się VI Festiwal Muzycz"v. poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi. Ostatnim wt1ik;m akordem bv'a Symfonia ..Odrodzeni?' w wykonaniu WieTkipj O-k"estry Symfnniez"ej PoAk'eAo RaA'a i TVewizu pod dyrekcią JprzQ<*o S a A a A owsk A o. Pnezia a Abska. muzyka ool- A ka inspiAoAaAa Orientem a takAe firny dokumentalne z Libii i Maroka złożyły sre na program koncertu, który odbył się w poznańskim

Studenci z Trypohsu koncertują

Pałacu Kultury. Jego organizatorem było Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Arabskiej . Na koncert przybył m. in. Su1ejman a1-Urajbi - sekretarz Biura Ludowego Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Soejalistycznej w Warszawie. Prawdziwą niespodzianką dla miłośników kultury arabskiej był występ zespołu muzycznego z Trypolisu.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarła Wiktoria Hetmaaska. zasłużona działaczka ruchu robotniczego, w 1945 r. eta .owa pracownica aparatu Polskiej Partii Robotniczej, delegatka na Kongres Zjednoczeniowy, zastępca członka Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1948 - 1954. W latach 1950- 1954 pełniła funkcję sekretarza rolnego Komitetu Wojewódzkiego. W lalach 1948- 1950 była przewodniczącą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, posłem na Sejm (1952 - 1956). U dekorowana m. in.

Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9.9. Wojewódzki Konwent Wyborczy ustalił ostateczną listę kandydatów na posłów do Sejmu IX kadencji z Okręgów Wyborczych Nr 52, 53 i 54. Z grona dziewięćdziesięciu trzech kandydatów, zgłoszonych przez dwadzieścia sześć uprawnionych do tego organizacji społecznych, stronnictw i partii politycznych, wyłoniono trzvdziesq osób. W godzinach ponołud* n;owvch przedstawicie- Wojewódzkiego Konwentu Wyborczego, -z przewodniczącym Maciejem Olejniczakiem, przekazali listy kandy

datów Okręgowym Komisjom Wyborczym. Listy te zostały przyjęte a następnie zarej estrowane. Bezpośrednio po zakończeniu obrad Wojewódzkiego Konwentu Wyborczego, z inicjatywy Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, odbyło się spotkanie ze wszystkimi kandyda.ami na posłów. Przewodniczący Rady Augustyn Kogut złożył im podziękowanie za udział w kampanii wyborczej, wyrażając jednocześnie nadzieję, że swą wiedzą i doświadczeniem służyć będą społeczeństwu regionu poznańskiego . W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego odbyła się narada p-zewodniczących i sekretarzy miejskich oraz uczelnianych komitetów i kół Stronnictwa, poświęcona omówieniu zadań w bieżącej pracy partyjnej do końca 1985 r. W nomu Technika rozooczęło się VII Seminarium na temat unieszkodliw;an;a osadów ściekowych i odpadów s*a\ch. W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę artvstów-piastvków z F aniweru (Republika Federalna Niemiec) Petera Basselera i Giso Westinga.

Pamięci wielkiego rewolucjonisty i żarliwego Polaka - Marcina Kasprzaka poświęcora była wieczornica, zorganizowana przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego oraz "Empik" przy ul. Rataj czaka. Wiersze i pieśni - w większości anonimowych autorów, zanotowane w więzieniach w 1881 r. recytowali i śpiewali aktorzy scen pjznańskich. Na zdjęciu: Teresa Bogdanowicz podczas wykonywania Kołysanki robotniczej nieznanego autora

Wydarzenia w Poznaniu (9-12.9.)

Włączono do ruchu odcinek ul.

Dolna Wilda od ul. Wspólnej do ul. Piastowskiej przy wiadukcie. Prace na tysiącu zystametrowej ulicy rozpoczęto w 1984 r. wykonaniem kanału oraz usunięciem licznych koLzji sieci urządzeń komunalnych. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wykonało siedmiometrową jezdnię. Trwało jeszcze utwardzanie poboczy, układanie chodników oraz insta'owa Aie ośw;et1en'a 10.9. Obradował Miejski Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, pod przewodnictwem prezesa / enona Tomczewskiego. Przybyli: prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz 7ając i wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. Sekretarz Mieiskiego Komitetu Marek Ługowski przedstawił działalność Stronnictwa w pierwszym etapie przygotowań do wyborów do SOjmu oraz najbliższe zadania z nimi związane. Grupie zasłużonych dz.ałaczy ludowych wręczono z okazji dziewięćdziesięciolecia ruchu ludowego dyplomy uz>-a"ia. Odbył się III Ziazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Spółdze1ni Pracy. Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Adam Wolski. Podczas obrad najbardziej zasłużonym spółdzielcom wręczono wysokie odznaczenia państwowe. W obradach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Sta-isław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Alojzy BryI i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza uroczyście nadano imiona dwudziestu czterem malcom urodzonym w dniu 22 lipca 1985 r. Rodzicom wręczono pamiątkowe dokumenty oraz policy ubezpieczeniowe z trzymiesięcznym wkładem. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył sie koncert hiszpańskiego zespołu flamenco "Paco Pena" . Rozpoczęła się spartakiada funkcionqi-'''ns7y reportów snraw wewnętrznych krajów socjalistycznych. ll.ft. W Poznańskim Kombinacie Budowlanym w Suchym Lesie odbyła się uroczysta sesia pod hasłem: "Budowlani dla Narodu", zorganizowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa. Na obrady związkowców przybyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej IJartii Robotniczej Albin Siwak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Sytuację związków zawodowych w budownictwie przedstawiła przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Federacji Ewa Spychalska. Ok. 200 pracowników budjwnictwa udekorowanych zostało odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i związkowymi. O ó r mieszany" Cantemus" parafii Sw. Andrzeja Baboli, pod batutą Jady ligi Gołęskiej- Tritt, powrócił z podróży artystycznej do Szwajcarii. Chór koncertował w Lozannie, Morges i in. miastach. ;.9. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotiniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika z sekretarzami komitetów zakładowych, podstawowych organizacji partyjnych i dyrektorami zakładów pracy o podstawowym znaczeniu dla gospodarki województwa. Tematem spotkania była m. in. ocena realizacji planu produkcyjnego w 1985 r.

Sprzed pomn'ka Armii "Poznań" wystartował XITI Poznański Międzynarodowy Raid Samochodów Zabytkowych. Uczestniczyło w nim 97 pojazdów z Polski, Niemieckiej RApubMki Demokratycznej. Republik' Federalnej Niemiec. Holandii, Czochosłowacji i Szwairarii.

Rozpoczął obrady XII Kongres U"U Europejskiej Foniatrów. Przybyło kilkuset lekarzy i naukowców z dwudziestu krajów. Odby1a się sesja naukowa poświecona dorobkowi poznańskiej szkoły rehabilitacji, stworzonej przez prof. Wiktora Degę. VI Kraiowe Sympozjum Psycho10g;ów oraz konferencja toksyko10 T ÓW .

Na inaugurację SPZO"U artystycznego 1 «85/1086 w Teatrze Polskim (sto dziesiąty sezon w historii) dano <!7t'i>ę 17""Ł-a Pabla 7m er?rh (premiera prasowa) w rezysprii Jacka Pazdry. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych, z I se

kretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, członkowie Narodowej Rady Kultury, reprezentanci władz kulturalnych województwa i miasta Poznania. O znaczeniu Sceny przy ul. 27 Grudnia mówił dyrektor Grzegorz Mrówczyński. Na cmentarzu komura1nym na Junikowie odbył się pogrzeb zasłużonej działaczki ruchu robo'nicze. go Wiktorii Hetmańskiej. Żegnali ją współtowarzysze walki i pracy. Przemówienie żałobne wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarekska inauguracja Roku Oświaty DorosłyGh. Zgromadziła oAa przedstawicieli resortów, organizacji społecznych, organizatorów oświaty dorosłych z całego kraju. Wśród gości byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej 7iednofzonei Partii Robotniczej Stanisław Ka1kus. sekretarz Komitetu Centralnego Henryk Bedrarski. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wiceminister oświaty i wychowania Wacław Kiipper, prezes Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Andrzej CieśAk. wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Zbigniew Cierpka.

InauAuAacia sezonu artystycznego 1985/1986 Filhar-monii Poznańskiej w a"li U"iwersvteckiej. Dyrygował Petard CzaikoA'ski. Solistą był Waldemar Malicki (fortep:an). Z okazji D"ia Budowlanych, do Sali Białej Urzędu Miejskiego prezydent Poznan'a Andrzei Wituski zaprosił szefów przedsiębiorstw budownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozpoczął się ogólnopolski zjazd farmaceutów - nieprofesjonalnych twórców sztuki. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się akademia z okazji trzydziestopięciolecia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Przemysłu Lekkiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele zakładów pracy, inwestorów oraz władz - m. in. wiceminister przemysłu chemicznego i lekkiego Marian Skowerski. przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, wicewojewoda poznański Bronisław Step'owski i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Dyrektor Zdzisław Mas'ak przedstawił historię, dorobek, osiągnięcia oraz problemy, z którymi boryka się Przedsię biorstwo. Na inwalidzkim wózku przybył do Poznania Rick Hansen (28 la'), odbywający maraton dookoła świata, rozpoczęty 21 marca 1985 r. w VaAcouver (Kanada). Ul. Głogowską przez pi. Wielkopolski i dalej na Osiedle Lecha sunął przystrojony tramwai (105-N), w którym obok motorniczego

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł dr hab. Kazimierz Siwek, profesor Akademii Rolniczej kierownik Zakładu Klejów i Klejenia Instytutu Technologii Drewna (od 1972). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 13.9. WchoAza<-e w skład Fabryki Samochodów Rolniczych Zakłady Nr 3 i 4 (dawnipjsze Poznańskie 7ak1ady Napraw Samochodów oraz Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych) obchodziły jubi1eusz czterdziestolecia Z tej okazji, w klubie Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego przy ul. Roboczej odbyło się uroczyste spo'kanie przedstawcieli załóg obydwu zak'a-'ow. Przypomniano historię i dorobek tych - od początku związanych z przemysłem samochndowvm - firm. Długoletnim zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia naństwowe. w ZakłAdarA Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" ogó1nopo1

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 14.9.)siedziała młoda para - pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Leszek Bartosik i poślubiona dwudziestosześcioletnia pielęgniarka Violetta Jaszczak. Wnętrze wagonu zajęli goście weselni. "Były karety, wozy zagranicznych marek, zwyczajne taksówki a niektóre orszaki weselne maszerowały do Ratusza ... pieszo - pisał reporter «Expressu Poznańskiego». - A czy jechał ktoś do ślubu tramwajem? [...] Tego jeszcze nie było. ale może stworzy nowe obyczaje?" 14.9. Pierwszy dzień zajęć dla studentów I roku Akademii Medycznej. W odświętrie udekorowanej sali kinowej Pałacu Kultury odbyła się akademia z okazji Dnia Budowlanych. Przybyli na nią przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych z województwa poznańskiego. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, minister bu 10wn'r'w 1 i r> ztmyAłu matę Aa_ łów budowlanych Stanisław Kukuryka, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wojewoda poznański Marian Król, prezydent miasta Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Poznańskie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 i 2 udekorowane zostały Orderem Sztandaru Pracy II k'asy. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - Gustaw Ciu1a dyrektor Przedsiębiorstwa Nr 2, a Krzyżem Oficerskim - Aleksander Bobowski dyrektor kombinatu w Suchym Lesie. W okolicznościowym wystąpieniu wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski przedstawił dokonania budownictwa.

czonego Stronnictwa Ludowego Tadeuszem Zającem, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem, wojewodą» poznańskim Maria.,em Królem i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku SoCjtiutjŁyciziiycin LtAj-uóiuK :TI«>C.izLeekk'On w .FOiiniani'u 19oir Boiryso w.. Gości powinął sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego StLOinmiCtwa Ludowego Andrej Baiixo'vVBiki. Odśpiewano hyimn państwowy. Referat na temat historia ruchu dudowego wygłosił Tadeusz Zaj ąc. W uizman1iiU zasług dla Ł a - ju i iregiioou, kuLkuidiziiesnęciiu dzdałaczy ludowych udekono wanycih zostało odznaczeniami państwowy md. Koneeutował Chór Chłopięcy i Męski J iihaimonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Studugrosizia. Akademii ę popireedizdła sesja popuilarnonauikowa. Referaty wygłosili: p,rof. dir hab. Antoni Czubińskd, dir Andrzej Ohoiniiawko oiraz doić. dr hab. Andrizej Wojtas.

Przed sijedaibą Okręgowej Rady Adwokackiej .przy ul. Długiej dokoinEoo odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci poległych, zamordowanych d zaginionych w czasie drugiej wojiny światowej adwokatów i aplikantów adwokackich. W

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wojewódzkie obchody dziewięćdziesięciolecia ruchu ludowego na ziemiach polskich. Przybyli: członek Biura Politycz"ego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus. przedstawiciele władz wojewódzkich z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjedno

Moment po odsłonięciu taDlicy ceremonii udział wzdęli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partdii Robotniczej Jan Mielcarek, wiceprezes Wojewódzkiego Koimiitetiu Zjednoczonego Stiromnicitiwia Ludowego Andirzej Malinowski, sekretarz Wojewódzkiego Ko<rrdtetu Stronnictwa Deimolkratycizineigo Andnzej Grudziińsikd, prezydent Poizmanda Andrzej Wituski. Okolicznościowe przemówiernie wygłosu dziekan Okręgowej Bady WiAo1d Knoppeik. Odstanięoia tablicy dokonali Michał LOTikieiwicz, Aleksander Manikowski, Zenon Gniatkowski i Antoni N 0wicki. Pierwsize przedstawienie w sezonie artystycznym d9S5jHi3'6 Teeitiru Muzycznego. Damo Targ na dziewczęta, z muizyką Jana Tomaszewskiego. Działalność artystyczną wznowiła "Soeria na piiętiuzie", przy uli. MaisizitailaL-skdej. Damo Aleksandra Gei1maina Sami ze wszystkimi, w reżyserii Marka Okopmakiegoi, z udziałem pary wybitnych aktorów: Barbary Wrzesińskiej i Zbigniewa ZepaaJ e wiozą.

fi

Fragment wystawy Otwanciie VII Wystawy Fotografii Rzemiosła Wielkopolskiego w Izbie Rzemieślniczej.

iZ festiwalu artystycznego w Aarhus (DaoJa) powrócił zespół Teatiru N owego, pod kierownictwem. Izabelli Cywińskiej.

15.9. Zakończył si;ę XIII Poizinańsiki Międzynarodowy Rajd Samochochcdów Zabytkowych będący jednocześnie eliminacją do IV Mistrzostw Polski. Startowali reprezentanci Czechosłowacji, Holandii, Kiieurieokiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Nieimiee, Szwajcarii i Polski. W trzydniowej imprezie wzięło udział 97 samochodów z sędziwymi metryifcamii. N aj starszym samochodem był "Siizaiire N audin" z 1908 r. Wennera Hartiema z Republiki Federa Aej Niemiec. M'eszkaAcy Poznania mieli okazję podziwiać wspaniale utrzymane pojazdy, któ, ne sklasyfikowano według roczników w czterech kategoriach. Za na j piękniejszy uznano samochód

Zabytkowe samochody na Starym Rynku "Rolls- Royce" z 1955 r. Szwajcara Heimza Schmidta. Pogoń aa ba10ine.n "iGamicin" wygrał Juargen Pa1imam (Nierriiecka Republika Demo]ki atyozma), jadący na "Porsche" <z 19128 r, Generalnie zwyciężył Ste(an Airenićiauczyk (Auiioi.no-biikłub Sląski) na "Oplu" a. 193(1 r., p aed Apo maiyrn Eartnickim (Automobilklub Opole) na "Adiejze" z 1S'33 r. i Tamiasaam Skrzelińskim (Automobilklub Wielkopolski) na "DKW - Ih1e" z 19Bó r.

Nowy sezcn artystyczny rozpoczął się w "Tyatrze" pAzy Starym Pyn AU 44. Wznowiono przedstawienia Szkoły Zenona Laskowi' a. Inwalida-maratończyk Rick Hausen wyruszył na wózku w drogę do Warszawy va Konin.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł artysta-grafik Jan Iteme1ski, autor wielu dzieł związanych z Poznaniem. W latach okupacji hitlerowskiej - żołnierz Armii Krajowej. Jako członek komórki legalizacyjnej, wykonał ponad dwieście pieczęci hitlerowskich urzędów i organizacji politycznych, m. in. Kancelarii Rzeszy, dzięki

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 18.9.)

czemu wielu Polaków - zaopatrzonych w ip'OdirobiiGine dokumenty - uratowało życie lub uniknęło deportacji. 16.9* Pu elekcją o proif. Józefie Kostrzewskkn Towarzystwo Miłośników Miasita Poiznamia wznowiło powakacyjny cykl Sipotikań w Pałacu Diztałyńsikuch.

W siedzibie Wojewódzkiego Koimitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyła się narada aktywu Stronnictwa, poświęcona omówieniu przygotowań do wyboiru posłów ma Sejm IX kadencji oraz kierunków działania Stronnictwa na nzeez porozumienia narodowegoPosiediziemie Kolegium Wojewody Poznańskiego poświęcone ocenie zapobiegania ohoroboim nowotworowym d ich zwalczania. W Pełaou Kultury otwairto wystawę fotog-eficzną Konserwacja zabytków Cmentarza Powązko wskiego w Warszawie. W otwarciu uczestniczyli prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz przewodmiicząey Społecznego Koirrdtetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy WaidoAff 17.9. Rozruch Oczyszczalni ścieków w Komiertowach.

Przybyła, z czterodniową wizytą, delegacja sekretarzy komitetów zakładowych Komunistycznej Partii 'Oechosłowaejii z pięoiu brneńsfcich zak'adow p-aey. IRozpoozęły się 44. Targi Krajowe "Jesień 85". Otwarcia Targów dokonała minister handlu wewnętrznego i usług Anna Kędzierska, Obecni byli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz wojewoda poznański Marian Król. Goście zwędzili ekspozyc:ę targową. Problemom kształtowania jakości i nowoczesności produkcji w systemu reformowanej gosoodarki poświęcone było p'enarne posiedzenie Komitetu Dzie'nicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Mias+o. Obrady prowadził I sekretarz Edmund Bruch, a uczestniczyli w nich m. in. przedstawiciele centralnych wła AZ "artyinych, instytucji zainteresowanych sprawami jakości i no-maiizacji, nowomieiskich zakładów pracy oraz kandyia<"i na posłów: prof. dr Jerzy Lutomski i Włodzi

mierz Mrowiński. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił sekretarz Komitatu Dzielnicowego Grzegorz Ziółkowski.

18.9. W salach "Odwachu" na Stajam Rynku otwarto wystawę 100 lat dziennika "Rovnost' zoirganizo walną przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka wspólnie z Muzeum Ruchu Robotniczego w Bunde (Czechosłowacja). "Rovnost" by1 pierwszym, ukazującym się do' dzisiaj, dzienIJikiem socjalistycznym w Europie Srodkowej. W otwarciu wystawy uczestniczyli kierownik Wydziału Pracy Wewnątrzpartyjnej Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji w Brnie Oddirzich N ovotny oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romemo wsJkii.

Odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla z ordynariuszem Archidiecezji Poznańskiej ks. arcybiskupem Jerzym Strobą.

Konferencja Samorządu Pracowniczego Centrali Produktów Naftowych, na którą - obok zasłużonych p aoowndków przybyli rn. in.: sekretarz Koirmitetu Wojewódzkiego Pol Jkiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Gzwojdorak, wojewoda poznański Marian Król i dyrektor naczelny Centrali Produktów Naftowych J enzy Szewczyk Dyrektora Ok-ęgowej Dyrekcji Centrali w Poznaniu Stanisława Jusjkowiaka odznaczono Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Feprazentanoi działających w Poznańskiem 918 organizacji i stowarzyszeń społecznych, zrzeszających ponad 400 tys. członków, spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, sekretarzami Kom'tetu Wojewódzkiego J enem Mielcarkiem i Stanisławem Piotrowiczem, wicewojewodami poznańskimi Bronisławem Stęo10wskim i Romualdem ZysnarsHm. Na zap-oszenie belgijskiego zespołu z Lamalen, udał się w podróż artystyczną do Belgii chór "Polihymnia", prowadzony przez Janusza Dzięcioła.

19.9. Rozpoczęły się prace pnzy remoncie torowisk tramwajowych na Trasie Ghwaiiiszewskiej od ul Garbary do ronda Sródka. W sald konferencyjnej Zakładów Mięsnych pczy ul. Garbary odbyło się spotkanie z okazji osi erndzies: ęoiodeoiia uruchomieni a rzeźni miejskiej, na Ikitóire przybyli prezydent Poznania Andrzej Wituski, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partei Robotniczej Stare Miasto Andirzej Rakowski i 'naczelrniik dzielnicy Stare Miasto C1h1ebosław Adamczyk. Historię Zakładów pnizypoimniał Kazimierz Stroiński. 'Zasłużeni ipiacowniey udekorowana zostali odznaczeniami państwowymi'" i repicinainymi. Przemawiał także dawny p acowmik zakładów, prezydent miasta Andirzej Wituski. Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej. Prof. dr Andrzej K wileeki, który 'kieiro'wa1 pracami Rady w ostatnim roiku, przekazał przewodnictwo profesorowi Aka

Prof. dr Klemens Ratajczakdemdd Rolniczej dirowii Klemensowi Ratajczakowi. Ponadto wojewoda poznański Marian Król wręczy! akty nominacyjne nowym członkom: profesorom dirowi Jerzemu Lutomskiemu i dirowi Stanisławowi Sołtysi ńskd emu oiraz dyrektorowi Okręgowego Urzędu Poczt i Telekomunikacji Antoniemu Karwackiemu. Tematem obrad były założe* nda Planu Społeczno- Gospodarczego Województwa Poznańskiego na lata 1-9B5 - 1990.

11 Kronika 1;87

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Leon Muzo1f, dyrektor Poznańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego (1951-1965). Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.9. Sto lat upłynęło od zainstalowania w mieście pierwszego telefonu. Jubileusz ten stał się okazją do spotkania pracowników najnowocześniejszej centrali te1ee1ektronieznej w Polsce z I sekretarzem Koimdtetu Wojewódzkiego Poilskiej Zjedinioiczoinej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. Jego wizyta w Urzędzie Telekomunikacji na Osiedlu Przyjaźni, gdzie zaiostailowarna jest ta centrala, imiała charakter roboczy. Sprawy budownictwa mieszkaniowego w bieżącej pięciolatce oraz perspektywy na lata 198'6 - 1990 były tematom VIII Sesji Dzde1nueowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Uczestniczyli w niej wicewojewoda poznański Stanisław StępIowsiki, wiceprezydent Poznania Zbigniew Ha bel, radni Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narrodowej, przedstawiciele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. jW Pałacu Działyńskieh rozpoczęło się trzydniowe, zorganizowane przez Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, ogólnopolskie forum autorów zajmujących się propagowaniem tu *ystycznyoh walorów naszego fcfaiu. Na Targi Krajowe "Jesień 85" przybył wiceprezes Fady Ministrów Zbigniew Szałajda, któremu towarzyszyli ministrowie: handlu wewnętrznego i usług Anna Kędzierska, przemysłu chemicznego i

Wydarzenia w Poznaniu (20.9.)ii mmits. w mstar:

Magdaleną Wairkoiozewsiką. Otwardiia wystawy dokonał prezydent Poznania Andxzej Wutuukd.

Ilinauguiracja Roiku Kulturalnego 19Bi6ji'9bi6. bpotikaniie oiaiafaozy» ruicibu kuiiŁuiiainego, 'iiepi -ezeiniotiotów środowdsik twórczych, przeds"'a wiiciielli placówek artystycznych odbyło sdę 'w nowym Osiieddo wym Doimiu Kultury w Osiedlu Kraju Rad (1213 - 1124). Obok otozernej sald widowiskowej, znajdują sdę tam polko je do zajęć, jest irówndeż sala ,z apanatuirą victoo i ninLkoLirputeiraimi, Wiceprezydent Puiznainia Mirosław Kopiński wiręozy1 d1a:ała iaam kulturalnym nagrody i wyLOżnienda onaz Medale 40-decUa PRL. IW aiuM Uniwersytetu tum. Adamia Mickiewicza odbył sdę koncert orkiestry symifoindiciznej Fddhairimonii Poznańskiej" pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistką była Lidia Grychtołówna flfcctepóam).

PreimieTO we przedstawienie w cyrku "AS", któi.y rozbił namioty u izbiieigu ul. Garbary iW1elikiej. 'N owy seizoin ainystycizny rozpo« icizął się w Teatrze Nowyim wznowieniem Audiencji III Bogusława Schaieira.

W nowo otwartym Doirnu Kultury na Oufedlju 'Kiraju Rad odbył silę sejmik kultuualiny na temiat: "Społeczne szanse kultury w Poznaniu" . Bawiąca w Poznaniu a Wia1kopoilsioe grupa działaczy partyjnych iz B ma (Czechosłowacja) udała sdę w drogę powroitną do 'kraju. W Aled Zasłużonych na cmentatrzu kamuinia1nym mh Juriikowie gd'był się pogrzeb amarłeigo w dniu '16 września płka Henryka Wielocha, izaisitępcy szefa Wojewódzkiego Ui izędiu Sipi aw Wewnętrznych. Opiróiciz irodzdiny, w ostaioiej drodze towarzyszyli Zimerłemu cfMnkcjoinainiIjsize z jednostek woj. poznańskiego i z innych stron kraju, wiele delegacji poznańskich eekładów p-iaey, oirgardzaejd społecznych, imłodizieżowych, liczne gwarno przyjaciół i wspol'priacio'wrrikow. W uroczystości poigrzebo'wej uicizes'tnic"'yt3i członek B:u*-a PolityeiTirieigo Komiteitu Centralnego Polskiej Zjednoioacnej Partei Roibo"'irrczej Sitainisław iKałikus, I seikiefeirz Koimiteitu Wiojiewódizlkieigo Ediward Ł ukasi'Jk, wicem1jniisitieir SIOTW wewnętirznych -gen. toiryg. .Stainliiliaw Zaozkowslkd oiraiz sizef Wojewódizkieigo

ilelkkde,go Edward Grzywa, leśnictwa i przemysłu driaewnego Wa1de'" .air Koiztowslkd oraz ii zastępca injimisitira przemysłu (maszynowego i hutnictwa Edwatrd Sitańcizykiiewioz. Pirobdeimy nandllu omawiane były ma nai adzie, w której - obofe przedstawicieli nządu - ucaesitoiczyii sizetowie araeuizeń gospodarcizycivoiraz organizacja nand10iwycn. 'Poi dłuższej p.izeirwie roiadamo izłoiie i srebrne imiedade teirgowe dla wyrobów wyiróżir.domyeh w 'kcnkurslie ,,(Dobre - Łaone · - Poszukiwanie". Wśród wyróżnionych zoa1eełii a;ę producenci wielkopolscy: Swianzędzkie Fabryki Mebli (10 złotych), Jarcidinsfkde Fabryki Mebli (za szafą "Daria") oi aa Po iznańsikie Za1kłady Przemyślu Odzieżowego "Modiema" (iza komplet dBimsiki) . W Muzeum Miasta Poznania otwarta została wystawa widoków miasta w malarstwie, igratfdoe ii ft>togradiid pcd nazwą Posnania elegans Poloniae civitas, przygotowana przez kustosza Muzeum dr

Posnania e1egans Po10niae civitas

Uirizędiu Spnaw Wewnętrznych pik iZidiziiste N Stoicki, W mowach żałoibniytch przypomniano @zteirdzdestoiletaią służbę Zmarłego w Miiliiqu Obywatelskiej na różnych odpowiedzialnych stanowiskach w Wiiełkcpoisoe. Po trzykrotnej salwie roi rpsmid honorowej, mogiłę Henryka Wielocha p: iryły wieńce i WIqjzeinlkd kwiatów. Zył sześćdziesiąt lat. W wieku siedemdziesięciu sied A iniiiu lat zmarł Karał Sęp, organdizator ii wychowawca kadr bankowych" dyekitoir I i IllI Oddziału NEI odowego Banku Polskiego (419ff) - 1'974). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odirodrieiria Po1aki.

2.1.9. Bada Faństwa nadała poznańskiemu dkiręgowd k.iajowej Państwowej Kicmiuir.ikaiejd Saimochiodowej Oirdeir Siziuandianu Puacy PI kil asy .

U deka owande nim zakładowego siztiairndaru nastąpiło podczas spotkania w Pałacu iKultuiry. Aktu tegio diciktoiniał członek Biura Połdtycznieigo, sekretarz Komitetu Ceinitirałnego Polskiej Zjednoczonej Pilltntdd 'Robotir-tozej Kazimierz Bareitaw

Kazimierz Barcikowski dekoruje sztandar Orderem SzAanuaru P.racy II ki;

11*

siki, a podizdęikował dyrektor Anduzej Bouczyńskd. I sekretarz. Komiiltietu Zakładowego Zenioin Rok złożył meldunek o. uiczczemiiu ezterdziesio1ecia czynami społecznymi. liczna gLiuipa pL'zodujaicyeh praco"wmuków udefcoiiO'Aaaa aoutaia odizoaozeniiaurid państwoiwymi, odznakarni 'resioirtowyu.ii d regionalnymi oraz Medalami 40-1ecia PRiL. Krzyżiam1i Oifdoeiriskimi Orderu Odrodzenia Poilskd udeka cwano dyrektorów okręgów: Andrzeja Borczyńsikdego d Mieczysława Kopertę (Katowice). Aktu dekoracji dioikoinai1i: Kazimierz, Banaikowsiki, I sekretarz Komitetu Wojewódizlkiego. Edwaird Łukasik, minister komunikacji Janusz Ka:miiński, wicemiinisi.ar Andinzej Markowski, wojewoda po»ziniań.fci Mairdam Król i pi ezydenlt Poznianiia Andirzej Witusikd. W spoitkandiu uczestniczyła również pAzedsitawiciełe władiz sąsiednich woje.wódiztw: ka1iHikiego-, konińskiego d leszczyńskiego. Pio części oficjalnej koncertował Poizirański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. (W drodze do Peiryża aatrzymiał się w Poznaniu d koinoeirtowiał dwukrotnie w sald wiidoiwirkowio-sporto'wiej "Areinia" zesipół kubańskiej rewii "Tircpioana". (Zakończyły się Tairgi Krajowe "Jesień 85". Zwiedziło je 90 tys.

osób. 212.9. Poznańskie Zakłady Graifriczoe dim.

Mairoioa Kasp żaka wizytował wiceprzewodniczący Komisjii Płiara> waniia pnzy Raidiziie Ministrów Ludwik Ochocki. Towarzyszył ffilU wicewojewoda poznański Bronisław Stęptowsikd.

213;.9. Jubileusz icizteirdizdestollecfa dzuała1miości Prciedisiębiiorstwa U sług Inwestycyjnych d Wykonawstwa Wojewódiz1kiego Z'wiaiziku Spółdzielni Preicy. Piodcizias uroczystości, w kt ó rej uiciziestiniczyi1d im. lin. pinziewodmicząicy Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz. Gzwojdrak oinaz wiceprezydent Poznania Bngdam ZiarJta'vvniy, ocieniono czterdizdesto'etnia działalność Przedsiębiorstwa, iktóire odiznaczome aoistało izbiorowyirrd Odizrptoamii Honioinoiwy\mi Miasta Pioiznisinia o v az "Za 'ziasłuied w rozwoju wojeiwództwa poiznańskieAio" .

W foitopliastikoinde pinzy mi. CAeirwonej Anmi'i 53 ip-emiera cyklu trójbarwnych prizeźiroczy Bock

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 26.9.)

Arena '85 oraz otwarcie wystawy impresja fotograficznych Antoniego Ruta z wydainzeń autystycznych w "Arendę" .

IW wieku sdedemdziesdecdu dwóch lat zmarł Łucjan Czarnecki, honorowy komandor Klubu Żeglarskiego Ligii Obrony Kraju, działacz żeglarstwa wielkopolskiego. 24.9. Brzebywał w Pozniandu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Demokratycznej Republiki Afganistaniu w Polsce Mahomed Farouq Karmand. Ambasador został przyjęty pnzee wicewojewodę poznańskiego Romualda Zysinarsikiego. W Ureędizie Miejskim, w obecności praf. dra Alfonsa K1afkowskiego - prezesa wieikopo skiego oddzuału Towarzystwa Łączności z Polonią Zag.amdoziną "Bolonia", przedstawicieli hierarchdd koścde1nej oraz Towarzystwa Chrystusowe>}X) dla Polonii Zagranicznej, prezydent Poznania Andrzej Witusikii wręczył ks. Edmundowi Foryckdeimu Odznakę Honorową Miasta Poznania i medal pamiątkowy "W uizniEindu zasług - wdzięczne miasto". Ks. Edmund FoiIyefcd od lat pełni funkcję prezesa Związku Polaków w Niemczech, z siedzibą w Bochuim. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza gościnny koncert Szkockiej Oirtkiestry Syimtloniioznej z Glasgow, pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Solistą był Krzysztof Jakowicz (skrzypce).

W galerii "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę prac studentów Uniwersytetu w Trypolisie zatytułowaną Sztuka dla ludzi. W otwarciu uczestniczyli m. in. Sudejmam a1-0raj.hd - sekretarz Biuira Ludowego Libijskiej DżamaMriji Ludowej w Wa szawie, iROimua1d Zysnarsfci - wicewojewoda poizimańsiki o az przedstawiciele Zainządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni BodiSiko- Libijskiej. .W ga1erlid "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę malarstwa J erzego Jiuirgd. 215.9. Plenum Zarządu Zakładowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zakładach Przemysłu "H. Cegielski" podjęło uchwałę o przekazaniu na konto "Ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku" 100 tys. zł, wypracowanych w ramach funduszu akcjd socjalnej młodzieży,

oraz 30 1 krwi z banku Klubu Honorowego Dawcy Krwi. IZ Ławicy wystartował w rejs do Addds Abeby samolot polskiej eskadry Wojisik Lotniczych, na którego pokładzie znalazła sdę druga już przesyłka żywności i odzieży z przeznaczeniem dla 'mieszkańców Etiopji. Worki z artykułami sipożywozyrni, odzieżą i bueuzną to rezultait zbióriki prowadzonej przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia z siedzibą w Poiznandu. Inicjatywa udzielenia po.noey temu afrykańskiemu państwu, dotkniętemu suszą, narodzdła sdę po powrocie z Eoiopii pielęgniarek Ireny Gut z Poizoanda i Jadwigi Skowrońskiej z Leszna, które przebywały tam jako uczestniczki Międzynarodowej Biygady Pomocy SP9łecznej, zorganizowanej przez Swiatową Federację Związków Zawodowych. Pacjentom Szpitala Klinicznego Nr 2 przy ud. Przybyszewskiego podano na kolację .pasztet z kuchni szpitalnej, przyrządzony z zakup.onyoh kurczaków, do którego dodano jajo kutrze. Nocą u niektórych chorych wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego. Do rana by'o już 126 takich przypadków. Badania bakteriologiczne ustaliły, dż przyczyną zatrucia była pałeczka salmonelli. W związku z tym, zastosowano reżim szpitala zakaźnego. Wstrzymane zostały aż do odwołania przyjęcia chorych, jak trównież odwiedziny. W szpitalu prowadzono dezynfekcję pomieszczeń, jak 'również inne przedsięwzięcia imające na celu niedopuszczenie do rozszerzenia siię zatruć. O sukcesach zespołu Teatru Nowego w Edynburgu (Wielka Brytania) mówiła na otwartej konferencji prasowej dyrektor Izabella Cywińska.

W podróż artystyczną za ocean udała się via Warszawa - Londyn Orkiestra Kamera'na PoAkiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

iW podróż artystyczną do Niemieckiej Republiki Demokratycznej udał sdę poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. 06.9. W Domu Kultury Zakładów "Storni!" odbyło się spotkanie wicemimistira sprawiedliwości Zdzisława Jędrzejczaka z długoletnimi ław

milka ma. Uczestniczyli w mim sefc.etanz Koimiitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partia Robotniczej Jan Mielcarek i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. (Ocenie stanu bezpieczeństwa publicznego w woj. poznańskim poświęcona była narada, która odbyła się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W spotkaniu, któremu przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, uczestniczyli przedstawi.oie1e organów stasowania prawa, kontroli i wymiaru sprawiedliwości. Przybyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, wiceminister isip a w wewnętrznych Lucjan Czubiński i kierownik Wydziału Społeoano-Pirawnego Komitetu Centralnego Janusz Kubasiewioz. Ocenie funkcjonowania przedsiębioirstw w dizielniicy Grunwald na tle założeń programowych partii i rządu poświęcone było posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnieowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W ob-adach, któ-ym przewodniczył, I sekretarz Kazimierz Jasiński uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Janusz Brzóska, przedstawic i e - administracji zakładów przemysłowych, organów samorządowych i organizacji związkowych. Na scence Teatru Wielkiego odbył się pierwszy gościnny występ zespołu operowe?@ z Hanoweru {Feipub1iike Federalna Niemiec). Dano Angielską kotkę Hansa W. Henizego, pod kierownictwem miuizycAnym Knuta Mah1kego w inscenizacji Piierre-Jeaina Va1entina i scenografii! Hansa J. Baumhofnera W Muzeum Narodowym zorganizowano naradę muzeoAgów pcństw socjalistycznych, poświęconą technice ochrony zbiorów c-az budownictwu miuizelneiTiu Przygotowano ekspozycję oferty sIjnzetu służącego zabezpieczeniu obiektów mui7ea1nyoh. 27.9: Strefowa nagada poświecona prob1eimo"n społeozno-noflityeznym i gospodarczymi, iz udrrółem wieepiremieina Romana MalimowsIkiego.

Ulicami Poznania, iz zapalonymi [poiohodniami, przemaszerowali wieczorem haarcerze Hufca "Piast". Pod pomnikiem A/nnii "Poznań" odbył się apel. iW Doimu Kultowy "Orle Gniazdo" (Osiedle Lecha) uroczysta inauguiiacja działalności kultura Ino-oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" . W części artystycznej wystąpił harceirski zespół młodzieżowy "Słonecizna Rięcioliinia". Inauguiracji towarzyszyły d wi; wystawy prac piastyków-amatxrów. "S@ iia tragicznych wydarzeń w poilakiich szpitalach, która nie ominęła irównicż poznańskich placówek, z całą ostrością uzmysłowiła obradującym na IX Seeji radnym Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce problemy, z jakimi boryka się służba zdrowia - napisał sprawozdawca "Głosu Wielkopolskiego" (28 - 29 września). - Podstawową opiekę zdro wtmą nad ponad 94 . mieszkańców Jeżyc zapewnia sześć przychodni rejonowych. W większości zajmują one pomieszczenia adaptowane, niezbyt nadające się dla potrzeb lecznictwa. Często przychodnie stanowiące organizacyjną całość mieszczą się w różnych, odległych od siebie budynkach, co znacznie utrudnia pracę lekarzom a pacjentów zmusza do wędrówek po mieście [...] We znaki daje się także niedostatek kad-y. Braku ie nie tylko lekarzy, aie także pielęgniarek i salowych [...] Omawiano także zagadnienia ochrony środowiska w dzielnicy, zwłaszcza jezior Kierskiego i Rusałki, na których dalsze zamieczysizczenie nie można pozwolić". Drugi gościnny występ zespołu operowego z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). Dano operę Richarda Straussa Salome, pod kierownrctweni muzycznym Georga A. Albrechta, w reżyserii Uwe D-eehse1a i ze scenografią OttoWernera Meyera. Tytułową partią śp->wała Sylwia Anderson W Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Centra" odbyło się symoozjum poświęcone siedemdziesi ecioipi ęc io1eciu pr zedsi e bioirst wa. 1.9. Jubileusz siedemdiziesr'ecaopiecio1ecia Zjednoczonych Poznańskich ZaKładów Elektrochemicznych "ceiritira" - największego krajowego producenta chemicznych źródeł

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 30.9.)prądu. 'W uroczystości wzięli udział m. In. członek Biuira PoMtycizinego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stao1sła w Kałkuis, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edwaird Łukeaik, wiceminister hutnictwa i pjzemysiłu maszynowego Krzysztof Biadaimlinowisikii. Załodze ". Centry" wręczony zos1.ał nowy sztandar, ufunidoi 'Viany pnzeiz iminisitra hutnictwa i przemysłu maszynowego. Najbairdizaiej .zasłużoinyeih pracowników przedsiębiorstwa udekoirowaino odznaczeniami państwowymi.

, :. «U 1 srała l'i VVii

W EIUM Uniwersytetu tai. Adama Miekiewiozą odbył się koncert Chóim CMopięcego> i Męskiego oraz orkiestry symfonicznej Filharmonii Boizinańsfciej" pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Wykonano oratorium Jerzego F. Haendła Samson. Soliści: Grażyna Fliicińska (sopran), Poda Lipińska (alt), Krzysztof Szmyt '(tenor), Piotr Liszkowski i Czesław Gałka (basy).

[Premiera prasowa Trzech sióstr Antoniego Czechowa w Teatrze Nowym.

Rozstrzygnięty ,zos'tał konkurs foA tograHiazny - "Interfoto Przyjaźń @5", zapoczątkowany przez fotografików z Niemieckiej Republiki Demokratycznej 01974). 1 miejsce zajęły ex aequo Izersky Fotoklub Hejriee (Czechosłowacja) i Katowickie Towarzystwo Fotogtrafriczine, II - Poznańskie Towatnzyistwo Fotograifdczoe. tZespół operry hamoiweirslkiiej zwiediził 'miasto. Delegacja złożyła wiązankę kwiatów pAized popiersiem. Stanisława Moniuszki w parku jego imienia. W POTIlU Kultury Milicji Obywatelskiej odbyły się uroozystości zwiąnane z czterdziestoleciem działa1ności "poznańskiej przemysłóiw

Iki", ożyli Poznańskiego PnzedisiębioiMtwa Budownictwa Rrzemysiowego Nr 1. 29.9. Zjawd sprawozda ,vazo-wybieirezy (miejskiego oddziału Ligi Ocbrony Brizyiiody, który podsiuuwwał czteroletnią kadencję. Prezesem oddziału 'został poiruowinie dir Bogdan Dziabasizewsiki.

W saui wiidowiisikowo-spoirtowej "Aiieoa" 'Odbyły się dwa półtoragodzinne kcniceuty Shakinia StevenAa. Bittet oa ten koneieiit kosztował HOOO zł.

iHJaroeirze z Hufca "Piast" zaciągnęli wauty honorowe pod miejscaimi paimiięai w dzielnicy .Stare Miasto. 30 ,Q. iZ okazji rozpoczynającego się nowego .roku akademickiego., przedstawiciele władiz Wielkopolski, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Pairtii Rioboitnicizej Edwardem Łukasi - kieim, przewodniczącym Wojewódzkiej Bady Narodowej Tadeusizem Czwojdirakriem, wicewojewodą poznańskim Rjoimuia1dem Zyisnairskim, p-izewodiniozącym Ko1egiuim Bektoaroiw sizkół wyższych Poizinianta prof. drem hiab. Januszem Piasnyim, epotfcali aię w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego z reprezentantami poznańskiej nauki. Przybyli praco wniiicy uczelni, placówek Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów resiorto'wyiQh i p-izemys10wych. Obecni by1d sekretatnze uozelinianych organizacji partyjnych oraz członkowie władz rektorskich. Pnzemiawfeł sekratainz Ko'miiitettu Wojewódzkiego Jam Maćkowiak.

Po dc as .spoitkciniia siedemdziesięciu przedstawicielom wszystMrh dziedzin nauki wręczono Medale 40-led'a PRL. Za wyróżnienia podziękował p'-of dir Czesław Łuc a k Głos ziab"ał irówntież I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. IX Sesja Miejskiej Rady N arodowej, poświęcona w głównych punktach porządku dizienireeo ocenie stopnia realizacji Miejskiego Programu Wyborczego o-aiz Pnoig'-aiTU ri7tiailainia Miejskiej Bady N ancdowej ra lata 1984 - 1'987.

N arada aktywu w Komitecie Wojewódzkim P10ilskiej Zjedinoozonej Partii Pobotniicej. Wp-owadraemcem do dystoun'i .stały sre wystapienra sekretarzy: SłPinnsława Piiottroiwioza, Gnzegoinza Romanow

slkiego ii Jania Mielcarka, zawierające analiizę i ocenię sytuacji gospodarczej oraz sipołeezinjo-poliityczn ej w iwojeiwódizifcwiie. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się akademia z okazji stulecia telefonii w Pozoatiiiu. Wśród zaproszonych gości byli m. in., sekretarz KourA6tu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Roiboitniezej Sitainiuław Piotrowicz, wojewoda pozinianslki Mainian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Koimitetu Sitroirunictwa Demokreltyezinego Alojzy BryI. HiEtanie poznańskiej teilefonii pnzypoimncai dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego Henryk Storczyk. Kulminacyjnym ipunfcteim uroczystości było wręczenie załodze Wojewódzkiego Umzędu Teilelkoii-rauniiikiacyjniego szt an - daru. Pileniuim Zairządu Wojewódzkiegoi Związku Socjalistycznej Młodzieży Po'skiej, podczas którego wystosowano apel do wszystkich członków organizacji o udział w zbliżających się wyborach do Sejmu. Zwolniono z funkcji wiceprzewodinieząoegio Zeinządu Wojewódzkiego Czesława Jóźwiaika" w związku z jego przejściem do pracy w Zarządzie Głównym.

IFrzy ul. Oborniidkiej urOCZYSCle lWimuiroiwanio afct e re kcyj ny po d bu

do iwę akademickiego zespołu doimów zdrowia" według proj ektu .migną ima. a.eh. Jeuzago Gnawsikdego. Na uroczystość .przybyli sekretarz Koirraketu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jem Maćkowiak, wojewoda poLiniańsiki Marian Król, pnziewcdiniiciząey Wojewódzkiej Eady N a odiowej Tadeusz Cziwojdrak, prezydent Poznania Andrzej WitusIki, pnzedislfcawiciełe świata nauki, studenci. Obecni byiii także wojewodowie województw padtyeypujących w kasztach budowy o'biektu: kakisfciego, leszczyńskiego, piiikiego. Zebranych powitał przewodniczący Kolegium Rektorów prof. dir hab. Janusz Piasny. Budowę powierzono Poznańsikiemu Pirzedisiębioinsitiwu Budoiwnliic1tiwa Rnzemysłoweigo Nir 2. W .siedzibie Zarządu Wojewódizikiego Związku Bojowników o Wolność i Oemofc acj ę odibyło isię uroczyste otwarcie Iizby Pamięci N arodowej. W uroczystości ucizestaiczył sekretarz generalny Mię izyinarodoiwego KoTitetu Oświęcii-nsIkiego Lucjan Moltyka. Spoilkał się on iz 1 sekretarzem Komitetu Wojewódizikiego Polskiej Zjednoczonej Partii Rotatmiczej Edwardem Łukasikiem.

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry