SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Aleksander Łuk a s i e w i c z - Projekt trwałego zachowania nienaruszalności terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych w aglomeracji poznańskiej. .5 Piotr P i o t r o w s k i Artystyczne oblicze Poznania. Przegląd problematyki badawczej. .1 .19

MATERIAŁY

Małgorzata H e n d ryk o w s k a - Kino w życiu kulturalnym miasta w latach 1928-1939. .31 Aleksander W e s o ł o w s ki - Z badań nad starością w wielkim mieście (na przykładzie miasta Poznania). .57

Z teki pośmiertnej Jan S t o i ń s ki - Szkolnictwo średnie ogólnokształcące i zawodowe 1945-197 O. A n e k s: B olesław S z c z e p a ń s k i - J a n S to iński ( 1904 -19 8 4 ) 75

ŻYCIE KULTURALNEo 19ierd B ł a ż e w i c z Cywińskiej.

Teatr Nowy w latach 1973-1978. Dyrekcja Izabelli

.89

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej.

Aneksy: Uchwały Rady w sprawie Planu 1 budżetu na 1986 r.; Wykaz nowo nazwanych ulic i placów. .105

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1985 roku. Część trzecia 127 Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 169 - 40 lat temu w Poznaniu ., ., · .173 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 81

ZDJĘCIA

Krystyny Andrzejak, Tomasza Koebscha, Jacka Kulma, Janusza Nowackiego, Zdzisława Nowickiego, Zbigniewa Staszyszyna, Romualda Świątkowskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Romualda Zie1azka

RYSUNKI

Mieczysława Bregie1a i Franciszka Burkiewicza

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry