KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAŃ, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady 1?,racy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Rucn', zamawiają prenumeratą w tych Oddziałach; instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u dor czycieli osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach QQcztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla mIejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują- użyąjąc "ólankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa- Książka- Ruch".

Prenumeratę ze zleceniem wy-syłki za granicę przyjmuie RSW n'; Prasa- Książka- Ruch Centrala Kolportażu Prasy l Wyaawnictw ul. Towarowa 2g, 00958 warszawa, konto NBr XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą ię t droższa od prenumeraty krajowej o 5J% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 50 zł. prenumerata roczna - 200 zł.

Egzemnlarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka- Ruch" , Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

\Zbignie.fv Kaja \

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poiand WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1987 Wydanie I. Nakład 2700+100 egz. Ark. wyd. 14,1; ark. druk. 11,625. Druk ukończono w kwietniu 1987 r.

Zam. nr 43;86 B-17 Zlec. druk. 420/182 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0707-4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry