FAHTJIAKZnictwa typu folderowego, również w składanki i pocztówki o tematyce poznańskiej. Dwukrotnie spotkano się z Jerzym Czapskim - prezesem "Społem".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

M. in. w dniu 22 stycznia 1985 r. omawiano sprawy funkcjonowania punktów gastronomicznych na Starym Rynku, ich wyglądu i estetyki. Odbyły się dwa spotkania z inż. Ignacym Soszyńskim - dyrektorem Przedsiębiorstwa Polonijnego "Inter- Fragrances", od którego otrzymano pomoc finansową na zakup 2 magnetofonów i przenośnego megafonu. Przedstawiciele prezydium trzykrotnie brali udział w spotkaniach organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. W lipcu 1985 r. odbyło się doroczne spotkanie prezydium z uczestnikami Letniej Szkoły Ekonomicznej. Dnia 16 stycznia 1986 r. w programie poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia odbyła się audycja z udziałem prezesa prof. dra Stanisława Nawrockiego pt. Dzieje Kopca Wolności na Malcie. Dnia 17 grudnia 1985 r. w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki odbyło się pierwsze zorganizowane wspólnie z redakcją "Głosu Wielkopolskiego" spotkanie pt. Porozmawiajmy o Poznaniu.

KOŁO PRZYJACIÓŁ OSIEDLA WARSZAWSKIEGO

Koło wg stanu na dzień 31 grudnia 1985 r. zrzeszało 61 członków (nastąpił wzrost ich liczby o 4). W dniu 22 marca 1985 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano władze Koła. Zarządowi przewodniczy Włodzimierz Wełnicz. Zarząd odbył 5 posiedzeń. Realizowano tradycyjne formy działalności, jak np. przegląd ogródków z udziałem studentów Wydziału Ogrodnictwa Akademii Rolniczej, konkurs rysunkowy "kredą na asfalcie" dla młodzieży szkolnej, 5 wystaw rysunkowych młodzieży szkolnej w tunelu Łomżyńskim oraz konkurs rysunkowy pt. Powstanie Wielkopolskie - w 67 rocznicę, jak również nowe - m. in. zorganizowano wycieczkę krajoznawczą autokarem do Uzarzewa, Gniezna i Czerniejewa, czy wieczór osiedlowy (10 XII 1975) dla mieszkańców osiedla, z udziałem artystów Teatru Muzycznego. Zawiązano -też dwa zespoły redakcyjne z młodzieży szkolnej, które zobowiązały się opracować ilustrowaną kronikę Osiedla.

KOŁO TOWARZYSTWA PRZY ZAKŁADACH PRZEMYSŁU METALOWEGO "H. CEG IELSKI"

Koło wg stanu na dzień 12 grudnia 1985 r. zrzeszało 30 członków. Nastąpił wzrost ilościowy członków o 6 osób. W okresie sprawozdawczym .odbyły się 4 zebrania plenarne członków Koła oraz 6 posiedzeń zarządu.

"'Tematyka zebrań dotyczyła przede wszystkim działalności bieżącej. Kontynuowano również cykl tematyczny o Poznaniu i Wielkopolsce. W zakresie wystawiennictwa ośmiokrotnie zmieniano wystawki okolicznościowe. Na przełomie lutego i marca 1&85 r. zorganizowano wystawę fotograficzną pt. Poznań w czterdziestoleciu PRL. W dniu 28 marca 1985 r. w Osiedlowym Klubie "Komar" odbyła się W dniu 14 września 1985 r. dla członków Koła i ich rodzin urządzon« wycieczkę autokarową na trasie Gołuchów - Września. W 1285 r., dzięki inicjatywie Koła, rozpoczął działalność Klub "Poz . " nanlana . Współpracowano z Redakcją gazety zakładowej "Nasza Trybuna' szczególnie z jej dodatkiem turystycznym "Kociołek". Członkowie Kol; aktywnie działali w Komitecie Obchodów Czterdziestolecia Zakładóv w PRL. Społecznie przepracowano ok. 430 godzin.

OSIEDLOWE KOŁO NA DĘBCU Na początku roku 1985 podjęto starania o utworzenie Koła, któr zakończyły isię sukcesem w dniu 8 lutego 1&85 r. Wg stanu na 31 grud nia 1985 f., Koło zrzeszało 15 członków. Zarządowi przewodniczy Prze mysław Kwilecki. W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 zebrań plenarnych człon ków Koła, poświęconych głównie sprawom organizacyjnym. Członkowi Koła przepracowali społecznie 40 godzin, dyżurując podczas "Dni Pa3 ffilarnl

KOMISJA WYKŁADÓW I PRZECHADZEK

Komisja, której przewodniczyli Zbigniew Zakrzewski i Ludwik Gom< lec, prowadziła działalność cieszącą się wyjątkowym uznaniem społecze A stwa Poznania, pragnącego pogłębić wiedzę o dziejach i teraźniejszo; M miasta i regionu. Staraniem Komisji odbyło się 28 wykładów d prelek cji. Frekwencja wynosiła średnio 87 osób. Największą cieszyły się spot kania pt Duet -poznańskich humorystów, z udziałem Lecha Konopińskie go i Włodzimierza Scisłowskiego, a także prelekcja Bolesława Szałk Zieleń Poznania.

Członkowie Komisji wygłosili dla młodzieży szkolne] 5 prelekcji d temat wojny obronnej 1939 r. i Powstania Wielkopolskiego 1918/191S Ludwik Gomolec gościł również z wykładem na Osiedlu Jana III SobieS W roku sprawozdawczym odbyło się 10 "Przechadzek po mieście ' Wzięły w nich udział 333 osoby.

KOMISJA WYSTAW

Komisja któirej przewodniczył Łucjan Rabski, prezentowała społe czeństwu różne formy twórczości artystycznej, uprawianej zarówno oro fesjonalnie, jak i amatorsko, łącząc je równocześnie z działalnością oswiaWZorganizowano łącznie 12 wystaw, w tym 6 prezentujących twóirczośi malarzy nieprofesjonalnych o tematyce pejzażowej (5) i batalistyczne] (l) 2 poplenerowe - w tym 1 o tematyce marynistycznej, jedną pokonkursową uczniów pt. Moje miasto - moja wieś w 40-leciu Polski Lu stycznych, 1 na Międzynarodowy Dzień Kobiet (zbiorowa) i 1 poświęconą pejzażowi i portretowi wielkopolskiemu (malarstwo, rysunek, grafika). Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem dla wystawców i organizatorów.

KOMISJA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ

Komisja, której przewodniczy Jerzy Mądrzak, współpracowała z władzami miejskimi w zakresie przyznawania zasłużonym członkom i sympatykom Towarzystwa indywidualnych i zbiorowych Odznak Miłośników Miasta Poznania.

W okresie sprawozdawczym przyznano 18 odznak indywidualnych, w tym 15 złotych oraz 4 odznaki zbiorowe. Z tej liczby 6 odznak złotych otrzymali nauczyciele - opiekunowie Kół Młodego Miłośnika Poznania.

Sprostowanie i uzupełnienie

1. W Raptularzu Nr 3 (R. 1985) na ą 147, w informacji o Chórze Nauczycieli Emerytów podano mylnie nazwisko ąkompaniatorki Aniela Ziembińskiiej; mylnie podano także nazwisko wiceprezesa Zarządu Głównego Jana Zaciuxa. II. Prezeska Chóru Janina Ristow- Michałowska nie tylko prowadzi słowo wiiążące na koncertach Chóru w oparciu o literaturę piękną i historyczną ale jest także autorką przepojonych patriotyzmem tekstów.

Wawrzyniec Galant

Redaguje zespół: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zbigniew Karolczak 1 prof. dr Stanisław N awrocki. Winietę projektował i Zbigniew Kaja I

12 Kronika... 4/88

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry