J36

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4

Czas czytania: ok. 30 min.

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 31.5.)

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł dO'C dir hab. Michał Grześkowiak, pracownik naukowy Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Ergonomii, dyrektor Międzywydziałowego Instytu tu Ochrony Pracy i Ergonomii w latach 1980-1982, kierownik Pracowni Technologii Skrobii i Hydi.-oildeatorów w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ziemniaczaregn. 29.5. W Domu Prasy, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z kierownictwami redakcji gazet, radia i telewizji. Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, z udziałem specjalistów kardiologów i farmakologów, poświęcona postępom farmakologii klinicznej leków krążeniowych. Rozpoczęło się sympozjum zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Radę Młodzieżową Wojsk Lotniczych, poświęcone 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W Klubie "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę fotograficzną pt. Witkacy. W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyła się uroczystość z okazji trzydziestopięciolecia działalności Spółdzielczego Ogniska Muzycznego. Referat wygłosiła prezes zarządu Łucja Zwolakiewicz. W części artystycznej popisywali się uczniowie Ogniska. 30.5. Uroczyste posiedzenie Rady Wy

działu Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, poświęcone czterdziestoleciu pracy Wydziału powołanego we wrześniu 1945 r. O bogatej historii Wydziału przypomniały okolicznościowe referaty, jak i przygotowana na tę okazję wystawa pt. Wydział Budownictwa Lądowego - gospodarce narodowej w latach 1945 - 1985.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Franciszek Wojciechowski, organizator handlu, dyrektor państwowego przedsiębiorstwa Zakład Usług Radiowych i Telewizyjnych w latach 1956 - 1976. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.5. W Szkole Podstawowej Nr 44 im.

Henryka Sienkiewicza przy ul.

Taczanowskiego otwarto Izbę Patrona. Uczestniczyła w otwarciu m. in. wnuczka pisarza Maria Sienkiewicz, która dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Przebywający w Poznaniu I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów Wojciech Jaruzelski odwiedził w godzinach popołudniowych Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", zapoznając się z warunkami pracy załogi podczas drugiej znrany. Premierowi towarzyszyli Kazimierz Barcikowski, Stanisław Kałkus, Manfred Gorywoda, Zbigniew Szalajda, gospodarze miasta i województwa. Zwiedzanie tego największego przedsiębiorstwa przemysłowego W.elkopolski rozpoczęło się od kuźni, należącej do najstarszych oddziałów Zakładów.

W Pałacu Kultury rozpoczęła! się krajowa narada partyjno-gospodarcza, którą prowadził I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów Wojciech Jaruzelski. Celem narady była wszechstronna ocena realizacji i rezultatów reformy gospodarczej oraz sformułowanie wniosków, które pomogą udoskonalić mechanizmy ekonomiczne. U czestniczyło w niej ponad 500 osób. Obecni byli członkowie Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego: Kazimierz Barcikowski, Tadeusz Czechowicz, Zofia Grzyb, Stanisław Kałkus, Zbigniew Messner, Stanisław Opałko, Marian Woźniak, Stanisław Bejger, Zbigniew Michałek. W naradzie brali udział: prezes N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Malinowski, przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz W. Młyńczak, wicemarszałek Sejmu - Zbigniew Gertych, wicepremierzy: przewodniczący Komisji Planowania Manfred Gorywoda, Zenon K6rnender, Edward Kowalczyk, Janusz Obodowskd, Mieczysław F. Rakowski, Zbigniew Szałajda, a także przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Alfred Miodowicz. Naradę rozpoczęło wystąpienie Wojciecha J aruzelskiego. W przededniu święta najmłodszych przebywajcy w Poznaniu Wojciech Jaruzelski odwiedził wychowanków Państwowego Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej 28.

W zakładach pracy Poznania odbyły się spotkania przedstawicieli centralnych władz z załogami. P a co wnuków Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" odwiedzili Zbigniew Messner. Roman Malinowski i Zbigniew Michałek. W Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telkom - - Teletra" z pracownikami spotkali się Zofia Grzyb d Mardam Woźniak. W Zakładach Metalurgicznych "Pornet" przebywali Zenon Kernender oraz ministrowie kilku resortów .Wśród załogi Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego przebywali Tadeusz Czechowicz i Stanisław Opałko. Z pracownikami Poznańskiej Fabryki Łożyskyyj

Tocznych spotkali się Stanisław Bejger, Edward Kowalczyk i J anusz Obodowski. Przebywający w Poznaniu przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz W. Młyńczak spotkał się z aktywem Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. W Domu Drukarza odbyła się akademia z okazji Dnia Drukarza i sto piętnastej rocznicy branżowych związków zawodowych. O dokonaniach ruchu związkowego oraz bieżących problemach krajowej poligrafii mówił Stanisław Wiśniewski, sekretarz Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego. Licznej grupie pracowników wręczono odzraczenia państwowe. Krzyżem Komandorskim Ordern! Odinodzemia Polski udekorowano Antoniego Leśniewskiego z Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Krzyżami Kawalerskimi: Stanisława Antkowiaka, Marię Boczek- Krawczak, Fueeniusza Czepezyńskiego, Edwina Drejskiego, Włodzimierza Górkę, Zygmunta Kujawę, Radziwoja Kotorowskiego. Jerzego Nowakowskiego, Zofię Magdziarz, Janinę Różańską i Marię Wuttke. Uczestniczący w akademii sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jezvce Ryszard Tomaszewski i I sekretarz Komitetu Środowiskowego Spółdzielczości Piotr Zieliński udekorowali też Mewią grupę drukarzy Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz odznakimi regionalnymi, resortowymi i związkowymi. W ich imieniu zabrał głos semor drukarskiej sztuki Kornel Adamk;ew'cz. Co zrobić z hałdami śmi"c'? Ten temat omawiany był w Urzędzie Wojewódzkim >-a spotkaniu przedstawicieli Wydziałów Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Komunalnej. Mieszkaniowej oraz instytucji i przedsiębiorstw zainteresowanych problematyką utylizacji odpadów - z grupą specjalistów, reprezentantów czterech największych finm ziachodrroniemieckxh nrorlukuiacvch urządzenia dla b'ch celów. Na czeV delegacji stal dr Arnold F. I ahrem. Goście przedstawili własne dwudziestoletnie doświadczenia w pra

Wydarzenia w Poznaniu (31.5. - 1 6.)źroczy zaprezentowali nowoczesne urizaii'zeiniia do spadania i tarnpostowania odpadów. W auli Uniwerystetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmoraid Pioiziniańsikiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistami byli: Danuta Taczanowska {wiolonczela) i Maciej Szyrner (fortepian) .

1.6. Zakończyła się krajowa narada partyjno-gospodarcza. Jej obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów Wojciech J aruzelski, który wygłosił także przemówienie końcowe. Dyskusję plenarną i w zespołach podsumował wicepremier Zbigniew Messner. W Teatrze Muzycznym odbyła się akademia z okazji sześćdziesięciolecia Fabryki Kosmetyków "Pollena- Lechia", na którą obok załogi przybyli: I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto Edmund Bruch i wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. Zakłody otrzymały s-ztemdiar. N ajotBia.-iriięj'Sii pracownicy udekorowani zostali odznaczeń.ami państwowymi i regionalnymi. W ramach imprez "Dnia Dziecka", w Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej przedstawiciele załogi Zakładów Systemów Automatyki "Meramont" wręczyli dzieciom prezenty zakupione ze składek pracowników zatrudnionych w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Lech Konopiński dedykuje W sa'ach "Arsenału" Lech Konopiński i Włodzimierz Scisłowski dedykowali dzieciom swoją ostatniąkteiążkę, którą można było nabyć przy stoisku oboik. Stanisław Mrowiński natomiast rysował maluchom portrety.

Wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński dekoruje sztandar Szkoły Odznaką Honorową Miasta Poznania

E cikaizjii tazydizfestoleeia Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr, 1 im. Henryka Wieniawskiego odbył się koncert galowy, z pop. sami uczniów i chóru prowadzoi ego przez Henryka Górskiego. Szkoła otrzymała sztandar ufundowa.ry przez pracown.ków, rodziców i zakłady opiekuńcze. Wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński udekorował sztandar Odznaką Honorową Miasta Poznania. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiew-cza odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Państwowej Filharmondi, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Solistką byia Zdzisława Waliszewska. W Teatrze Nowym premiera baśni muzycznej dla dzieci Eugen.usza Szwarca pt. Zając w potrzasku albo Czerwony Kapturek, w przekiadz e, adaptacji i z piosenkami Mariana Niewiarowskiego i Kazimierza Winkiera, reżyserii Ewy Kolrgórskiej, scenogra.ii Barbary Jankowskiej, choreografii Zygmunta Kamińskiego. Muzyka Władysława Szpilmana. W premierowej obsadzie grali: Sława Kwaśniewska (Babcia), Flżb.eta Jarosćik (Mama), Bożena Krzyżanowska (Kapturek), Zbigniew Grochal (Zając), Jacek Różański (Miś),

Sława dzana

Kwaśniewska (Babcia) uprowaprzez Rajmunda Jakubowicza (Wilk)

Andinzej Siaar (Jeż), Jaousiz Michałowski (Pan leśniczy), Edward Warz cha i Paweł Hadvnski i(Straż leśna), Rajmund Jakubowicz (Wilk), Krystyna Feldman (Lis), Leszek Łjtocikii i Waldemar Saczepainiiafc (PtaspM), EdmumicJ Rtetaryk (Żuk), Jan Czechowicz (Swierszcz).

W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora (Scena przy ul. Wioślarskiej) premiera sztuki Andrzeja Maleszki Ballada o Kasi i drzewie, w reżyserii autora, scenografii Marka Sobocińskiego. Muzyka Krzesimira Dębskiego. W premierowej obsadzie graM: Maryla Wcisło (Kasia), Bogdan Żyłkowski (Drzewo; Chłopiec), Andrzej Marcin'ak (Krawiec), Maciej Lejman (Gwiazdor).

Do tragicznego zderzenia doszło w południe na łuku ul. Lechickiej, pomiędzy ul. N ararnowicką a Hawelańską. Fiat 126 jadący w stronę mostu ra Warcie zjechał nagle na lewy pas i uderzył w bok c'ężarowego mercedesa holującego inny samochód ciężarowy. Jadące samochodem osobowym małżeństwo poniosło śmierć na miejscu.

(1-4.6.)

W Teatrze "Maya" gościnny występ londyńskiego zespołu teatralnego "Trickster Theatre Company" , który przedstawił widowisko pt. Charavari. Z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, w sali Kominkowej Pałacu Kultury ogłoszono wynikli komikursu Młodsi roku 1945 oiaz rozdano nagrody i wyróżnienia. Pierwszej ragrody nie przyznano. Trzy drugie nagrody otrzymali: Henryk Kaczmarek, Romualda Winkiel, Zofia Mosiężna-iAindirzejiewsfea. Cztery trzecie niagirody zdobyli: Leonard Wierzbicki, Lech Rybicki, Romuald Grizicmka i Irema Mailach.

Lekarze wielu specjalności spotkali się w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk, na zaproszenie działającego w Poznaniu Stowarzyszenia Andrologicznego. Przybyła do Poznania delegacja wydawnictwa "Bauern Verlag" z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z Ewą Rigo na czele. Pierwszy dzień gościnnych występów Teatru Animacji z Jeleniej Góry na scenie przy ul. Wioślarskiej. Dano przedstawienie Jaś i Małgosia Jana Brzechwy, w reżyserii Janusza Ryl-Krystianowskiego . Obradowała VIII Kapituła Bractwa "Żelaznej Szekli" - organizacji społecznej zajmującej się morskim wychowaniem miodzieży. Dokonano podsumowania działalności organizacji oraz wyboru nowego komandora kapituły. Został nim Augustyn Kogut - przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Siedzibą Kapituły został Poznań. Na Cmentarzu Komunalnym w Miłostowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 29 maja w Warszawie Czesława Gaja, dyrektora Poznańskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego w latach 1952- 1972. U dekorowanego Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył pięćdziesiąt dziewięć lat. 4.6. Ocenie działalności Poznańskiej Fabi-yfci Maszyn Żniwnych poświęcone były obrady Wojewódzkiego Komitetu Obrony.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się reci

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 5.6.)tal gitarowy Dagoberta Iinhatresa (Brazylia) .

Przed Sądem Wojewódzkim zakończył się trwający blisko pół iroku proces przeciwko Edmundowi Kolanowskiemu. Oskarżony był o zamordowanie trzech kobiet, o zbeszczeszczenie zwłok pięciu kobiet i zagarnięcie pierścionka. Sąd ogłosił wyrok. Uznał Kolanowskiego winnym tych przestępstw i skazał go łącznie na karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze.

Morza Andrzeja Matuszkiewicza, kmdr Mieczysław Waryszak*przedstawił m.in. udział "Błyskawicy" w walkach z hitlerowską Kriegsmarine. Gościom wręczono zbiorową Odznakę Honorową Miasta Poznania, natomiast oni przekazali miastu, z przeznaczeniem dla Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, znaki i bandery niszczyciela i szablę oficera Marynarki Wojennej. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Młodych Pracowników Administracji Państwowej. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych otwarto wystawę degestańskiej sztuki użytkowej. W otwarciu uczestniczył wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Obecny był także wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - Jurij Bobrowicki. Zaprezentowano m.in. wyroby z czerwonej gliny: dzbany i wazony o białej ornamentyce. Akademia z okazji czterdziestolecia Zakładu Chemiczno- Farmaceutycznego "Farma pol" . Kilkudziesięciu zasłużonym i wyróżniającym się pracownikom wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej, odznaki resortowe i regionalne. Pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika odbvla się narada pierwszych sekretarzy instancji partyjnych, przewodniczących rad narodowych stopnia podstawowego oraz prezydentów i naczelników miast, dzielnic i gmin. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda N a wstępie z kilikiudi7iiesr'ęe:ioi rinutowym programem artystycznym z okazji "Dnia Dz ecka" wystąpiła liczna grupa wildeckich przedszko' akow. Zasadniczym tematem obrad była dyskusja nad propozycjami przebranżowienia i modernizacji sieci handlowo- usługowej. Podczas obrad radni zatwierdzili kandydatów na kontrolerów społecznych Inspekcji'" Robotniczo-Chłopskiej.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Tadeusz Starnowski, radny Miejskiej Rady N a '" dowej bieżącej kadencji, wiceprezes Powszechnej Spo'dzielni Spożywców

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Marceli Tritt, długoletni członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (delegat na VI Zjazd), mistrz Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego, działacz Związku Zawodowego Kolejarzy i rady robotniczej przedsiębiorstwa. Odznaczony w 1971 r. Orderem Budowniczych Polski Ludowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polska.

5.6. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z kmdrem ppor. Mieczysławem Waryszakiem, kpt. Markiem Miszewskim oraz bosmanem sztabowym Lechem Rakiełem -. członkami dowództwa OkrętU'iMuzeum "Błyskawica". Przybyli także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Po wystąpieniu wiceprezesa Poznańskiego S towarzyszenia Miłośników

J4J

"fc>połem" do spraw produkcji i obrotu artykułami mięsnymi. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6.6. Przed południem, procesja Bożego Ciała przeszła od Katedry przez most Chrobrego, Chwaliszewo i ul. Wielką do Starego Rynku, gdzie" odbyła się msza. Koncelebrował ją i homilię wygłosił metropolita poznański ks. arcybiskup Jerzy Stroba. Procesja podążyła następnie do Fary. Przedszkole Nr 21 na Osiedlu Lecha otrzymało imię Akademii Pana Kleksa.

ciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i świata nauki, reprezentujący wszelkie krajowe placówki zajmujące się badaniami nad Polonią, oraz towarzystwa "Polonia" z zastępcą sekretarza generalnego Zbigniewem Tomkowskim. Wygłoszono dziewięć referatów, dotyczących m. in. udziału Polonii w zasiedlaniu ziem odzyskanych i stanowiska Polonii zachodnioeuropejskiej wobec granicy na Odrze i Nysie.

Oddanie do użytku odcinka zmodernizowanej trasy na Dolnej Wildzie. W poznańskim oddziale Towarzystwa "Polonia", w którym uczestniczyli m. in. prezes Towarzystwa "Polonia" Tadeusz W. Młyńczak, wicewojewoda poznański Alojzy Bryi oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Goście zostali poinformowani o zamierzeniach poznańskich działaczy wobec skupisk polonijnych. Szczególnie zasłużonych działaczy wy«różndono imedalamd i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania.

W Domu Technika otwarto Forum Polonijne. Przybyła min. prezes Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" Tadeusz W. Młyńczak, wicewojewoda poznański Alojzy BryI. U czestników i gości powitał wicemarszałek Sejmu Zbigniew Gertych, a w imieniu władz miasta - prezydent Andrzej Wituska. Wicepremier Edward Kowalczyk przemawiając w imieniu rządu podkreślił, iż rząd jest zainteresowany w intensyfikacji ikontaktów gospodarczych z przedstawicielami Polonii. W auH Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny dla uczniów zbiorczych szkół gminnych. Wystąpiłai orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Rerarda Czajkowskiego. Solistą był Edward Wołani (fortepian). Słowo wiążące wygłosił Aleksander Kaźmierczak. Pamiętam, chociaż minęło 40 lat - pod takim tytułem przebiegał konkurs na wspomnienie o roku 1945, ogłoszony przez "Gazetę Poznańską" , Wielkopolskie Wydawnictwo Prasowe i S towarzyszenie Popularyzacji Prasy. Wpłynęło 161 prac. W Domu Prasy przy ui. Grunwaldzkiej odbyło sdę .spotkanie

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł artysta-lutnik Zygmunt Liebig, członek władz Związku Polskich Artystów Lutników, wybitny twórca, znakomity specjalista w zakresie rekonstrukcji ikonserwacji instrumentów historycznych, były kapelmistrz orkiestry VII Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

7.6. W Pałacu Działyńskich odbyła się *sesjia naukowa ma tamalt "Polonia wobec powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy" . Uczestniczyli w niej przedstawi

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.6.)

laureatów konkursu, podczas którego wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Zdobywcami nagród głównych zostali: Antonii Morgowicz (Poznań), Andrzej Bartkowski (Murowana Goślina), Tadeusz Lisiak (Konin), Józef Molka (Kalisz) . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Poznański Zespół Perkusyjny. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczął się ogólnopolski kongres brydżystów. Kongres zainiattigwawiał turniej par (272 zawodników) po 44 rozdania. Zwyciężyła para poznańska PrizemySiaw Krasiński - Ryszard Lisewski (2369 plot.). 8.6. W sobotnie południe, ra tuszowe koziołki dały sygnał do rozpoczę<;ia jubileuszowego X Jarmarku Swiętojańskiego. Swoje wyroby

Fragment Targów Staroci

*»-«

dzieci były te, które dostały przezroczyste piłki z wizerunkiem kaczora Donalda - nie cia wszystkich jednak ich wystarczyło. Powodzeniem cieszyły się też zabawki kosmiczne". Jednocześnie roizip.częły się XII Targi Staroci. Inaugurację Jarmarku uświetniły Młodzieżowy Zespół "Parada" oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych.

800 zuchów (m. in. z Obornik, Mosiny, Buku) spędziło sobotę pod opieką lotników na Ławicy. Gospodarzem kilkugodzinnego spotkania był zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Jan Celek.

Podczas imprezy dzieci obejrzały wystawę sprzętu lotniczego, pokaz modeli latających, popisy akrobatyki lotniczej i skoki spadochronowe w wykonaniu członków Aeroklubu Poznańskiego. Przebywał w Poznamu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Włoch w Polsce Guglielmo Folchi.

Został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wicewojewodę poznańskiego Romualda Zysnarskiego oraz prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego.

Rozgłośnię Polskiego Radia odwiedził przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz W. Młyńczak, w towarzystwie przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Alojzego Bryla.

U roczystość wręczenia sztandaru Zespołowi Szkól Chemicznych im. Hanki Sawickiej. Sztandar przekazał srakole I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej

Koncertuje Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych

oferowało 170 rzemieślników z całej Polski, przeważali masarze i cukiernicy. "Wszystkie stoiska - pisał reporter »Głosu Wielkopolskiego« z wyrobami kulinarnymi były oblegane, a było w czym wybierać: krupnioki, serdelki, parówki, kiełbasa śląska, biała. Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się rozmaite słodkości i lody. iBogato zaopatrzone były stoiska z zabawkami, zwłaszcza w porównaniu z tym, co na co dizćeń oferują sklepy. Niektórzy rodzice z trudem odciągali swoje pociechy od kolorowych straganów. Kupowano głównie piłki i zabawki plażowe. Najszczęśliwsze z

Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto Edmund Bruch.

Wielki dzień w życiu Szkoły zbiegł się z otwarciem nowych gabinetów i pracowni, m. in. do prowaidzenia zajęć z technologii, matematyki oraz języka polskiego. W Szkole Podstawowej Nr 41 im. Małgorzaty Fornalskiej na Osiedlu Bolesława Chrobrego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru. Oprócz 2 tys. dzieci, które się w tej Szkole uczą, przybyli rodzice i goście, a wśród nich córka patronki Szkoły - Aleksandra Jasińska-Kania. Przed stztamdairem młodzież złożyła uroczystą przysięgę uczniowską. Odsłonięto także płaskorzeźbę patro nki Szkoły oraz otwarto Szkolną Izbę Pamięci. Rozpoczął działalność Międzynarodowy Hotel Studencka. W czternastu domach akademickich przygotowano łącznie 2500 miejsc. W Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych N aramowice otwarcie wojewódzkiej wystawy zwierząt hodowlanych. Uczestniczyli wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Kazimierz Grzesiak, sekretarz Komitetu 'Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Obecni byli również ambasador Czechosłowacji w Polsce - Jiri Divis, przedstawiciele nauki i praktyki zootechnicznej z Francji i Republiki Federalnej Niemiec oraz przedsiębiorstw rolnych i pracujących na nzecz trodniiiOtwa. Konferencja prasowa ministra handlu zagranicznego Tadeusza Nestorowicza.

W przeddzień otwarcia 57 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się konferencje prasowe wystawców radzieckich oraz z Koreańskiej Republiki Ludowo- De mo kra tycznej.

9.6. Otwarte zostały 57 Międzynarodowe Targi Poznańskie, z udziałem 3800 firm, w tym 2100 z zagranicy, z 39 państw. Ekspozycje zlokalizowano na powierzchni 123 tys. m 2 . W 'otwarciu udział wzięli przedstawiciele najwyższych władzi partyjnych i państwowych, z

członkiem Biura Politycznego, wicepremierem Zbigniewem Messnerem, członkami Biura Politycznego Tadeuszem Czechowiczem i Stanisławem Kałkusem, przewodniczącym Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeuszem W. Młyńczakiem, wicepremierem Januszem Obodowskim, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz liczne delegacje zagraniczne. Obecni byli przedstawiciele władz Poznania, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Marianem Królem. Przybyłych gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Oficjalnego otwarcia Targów dokonał mdiniisteir haindlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz. Przedstawiciele najwyższych władz oraz oficjalne delegacje zagraoiozne zwiedzili ekspozycję targową. W godzirach wieczornych w Teatrze Wielkim odbył się koncert galowy. Dobiegł końca Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Ochotniczych Hufców Pracy. Dorobek swój prezentowało dwadzieścia osiem zespołów wokalno-instrumentalnych. Występowali soliści-amatorzy. W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych I miejsce zajął zespół ze Strzelec Opolskich. W konkursie piosenki estradowej zwyciężył Bernard Gasz (Tvchy). W kategorii piosenki poetyckiej bezkonkurencyjny okazał się Jerzy Szyszka (Kraków).

W Teatrze Polskim odbyła się prenv'era dramatu Izaaka Babia Zmierzch, w przekładz;e Jerzego Pomianowskiego, reżyserii Jacka Pazdry, scenografii Władysława Wigury. Muzyka Janusza Stokłosy. W premierowym przedstawieniu grali: Andrzej W;ik (Mendel Krzyk), Irena Maślińska (N echama, jego żona), ich dzieci: Wojciech Kalinowski (Benia), Piotr Zawadzki (Lowka), Mara Skowrońska (Dwojra), Włodzimierz Kłopocki (Arie- Lejb), Stanisław Raczkiewicz (Nikofor), Wiesław Zwoliński (Iwan P:atirubel), Henryk Olszewski (Ben Zahqria), J anina Jankowska (Jewdofcia Potapowra), Katarzyna Terlecka (Marusia), Jerzy Głębowski (Riabcow), Adam iKrajewicz (Mitia; Wajneir)

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.6.)

Od lewej: Wojciech Kalinowski (Benia) i Andrzej Wilk {Mendel Krzyk)

Irena Grzonka (Madame Fopiatnik; Sąsiadka), Piotr Wypart (Urusow), Leszek Wojtaszak /(Semen), Józef Jachowicz (Bobrimiee), Elżbieta Anusik (Kłasza Zubariowa), Mariusz Puchaiski (Mesje Bojarski), Andrzej Szczydko (Sieńka Tuipacz), Wiesław Krupa (Kamtioir Gwiibak), Stanisław Boryń, Aleksander Podolak i Marek. Sikora (Ślepcy), Wojciech Siedlecki (Marynarz), Olga Dorosz (Dziewka), Małgorzata Peczyńska (Skrzypek). Na "Scenie na Piętrze" odbyła się premiera salonowej farsy Wacława Grubińskiego Niewinna grzesznica, w reżyserii Edwarda Dziewońskiego i scenografii Marcina Stajewskiego. W rolach głównych wystąpili: Gabriel Kownacka, Damian Danręcki, Krzysztof Wakuliński, Tomasz Mędrzak.

W sali sportowo - widowiskowej "Arena" zakończył się kongres brydżystów. Mocno przeciągnął się turniej "Grand Prix" (czterogwiazdkowy), z udziałem gości zagranicznych (60 xozdan). Wręczo

no jednak nagrody za trzy pierwsze turnieje i klasyfikację kongresową, którą wygrał Mirosław Soroka (Gorzów) przed »poznaniakiem Edwardem Kaczmarkiem i Włodzimierzem Starkowskim. Puchary, gratyfikacje, dyplomy i upominki otrzymali oni z rąk prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, który sprawował patronat nad tą imprezą. 10.6. Z aktywem polityczno-gospodarczym rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia spotkał się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. Goście zwiedzili studia radiowe i budowany nowy obiekt fonoteki. Na Międzynarodowe Targi Poznańskie przybyły delegacje: Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokra tycznej, z ministrem handlu zagranicznego Cze Dzon Gunem; Wielkiej Brytanii, z przewodniczącym brytyjskiej rady handlu zagranicznego lordem J ellicoem; Organizacji Wyzwolenia Palestyny, z kierownikiem sektora gospodarczego Abu Alladem; Berlina Zachodniego, z senatorem do spraw gospodarczych Ellmarem Pierothem oraz Izby Przemysłu i Handlu, z prezesem Horstem Krampem; delegacja Kilonii i Lubeki, pod przewodnictwem Manfreda Biermana; Włoskiego Instytutu Handlu Zafgranicznego, z dyrektorem generalnym Masimo Mancinim; Izby Handlu Zagranicznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z prezesem Hansem Leintzerem. Przebywał w Poznaniu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Demokratycznej Republiki Afgatrstanu w Polsce Mohammed Faroug Karmand. Został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika oraz wojewodę poznańskiego Mariana Króla. 30 rodzin otrzymało klucze do mioszkań na Osiedlu ZMS, w bloku w pobliżu ul. Ostrowskiej. Otwarcie wystawy włoskiego wzornictwa przemysłowego Premio Compass d'Oro 1954 - 1984 w Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał". Eksponowane urządzę

nia cechowały wysoka funkcjonalność i oryginalność, będące połączeniem estetyki z doskonałym, warsztatem. Dowodem tego były przyznane im nagrody "Złotego cyrkla" - najstarszego i najważniejszego wyróżnienia w tej dziedzinie we Włoszech. W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem wicewojewodą poznańskim Ro mualdem Zysnarskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Przybyli również: ambasador Republiki Włoskiej w Po s<.e Guglielme Folchi oraz dyrektor Instytutu Kultury Włoskiej w Warszawie Romolo Cegra W "Fotoplastikonie" premiera trójwymiarowych przezroczy pt. Iron Ma iden , Kajagrogoo, Slade oraz wystawa fotografii Antoniego Ruta o tych zespo ach rockowych występujących gościnnie w Poz- aniu.

11.6. Międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa Polski były tematem konferencji teoretycznej w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Referaty wygłosili: Antoni Czubiński (Decyzje jaltańsko-poczdamskie podstawą powojennej równowagi politycznej), Jerzy Tyranowski (Prawno-międzynarodowe podstawy bezpieczeństwa Polski), Lech Janicki (Republika Federalna Niemiec wohec powojennego status quo w Europie) oraz Władysław Kozłowski (Rola Po 'ski w kształtowaniu programu wychowania dla pokoju).

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław P .otrowicz, prezes Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Tadeusz Zając i minister handlu zagranicznego Tadeusz N estorowicz.

W godzinach rannych, na Międzynarodowe Targi Poznańskie przybył prezes Naczelnego Komi. tetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Roman Ma'inowski. W zwiedzaniu ekspozycji targowej towarzyszyli mu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego

N a międzynarodowych Targach Poznańskich gościli: przewodniczący Bundesratu, premier Badenii- Wirtembergii Lothar Spaeth (spotkał się m. in. z wicepremierem Romanem Malinowskim i ministrem handlu zagranicznego Tadeuszem N estorowiczem); wicepremier Słowacji J aroslav Kansky. belgijski sekretarz stanu do spra handlu zagranicznego Andre Kempinair; prezes Izby Handlowej Republiki Kuby Jose D. Mirobal.

Targi zwiedzały też: delepacje gospodarcze z: Finlandii, Holandii erlina Zachodniego. Z ekspozy CJą zapoznawali się cz.o.ikowie dwóch seimowych Komis;i: Przemysłu oraz Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Gospodarki Morskiej.

Wojewódzkie podsumowanie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w sali konferencyjnej Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski". Wręczono wyróżni ia i nagrody za ciekawe rozwiązania techniczne w dwóch pionach: szkól i zakładów pracy. Wśród uczm ów wyróżniono za najlepszą pracę dyplomową Roberta Trawińskiego, Marka Kaczmarka i Wojciecha Grzeszczaka (Września). Z pomysłów technicznych najwyżej oceniono pracę Tomasza Jedwabnego i Grzegorza Wiczyńskiego (Poznań). Iwona Kaczkowska i Anna Knap (PozAai) nagrodzone zostały za naiVpszy estetyczny wzór przemysłowy. Pierwsze miejsce w rywalizacji debiutujących zajęli Maciej Ziółkowski, Bronisław Matuszczak J a, nusz Rzadkiewicz i Tadeusz Michalczyk z Zakładów Przemysłu Meta'owego "H. Cegielski". W grupie prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych, najlep

19 Kronika.. . 4/86 /

Wydarzenia w Poznaiu (11 - 13.6.)

szą ocenę uzyskało dzieło Wojciecha Wietrzyńskiego z Poznańskich Zakładów I Przemysłu Muzycznego "Muza", a wśród pozostałych - praca Krzysztofa Borowiaka (Gniezno). Uhonorowani zostali również laureaci Plebiscytu na Najlepszego Mistrza, Nauczyciela i Wychowawcę Młodzieży. U

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Brunon Konieczek, kierownik Szkoły Podstawowej Nr 56 im. Janka Krasickiego w latach 1952 - 1969.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarła dr med. Aleksandra Durska-Zakrzewska, emerytowany docent Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej. Całe życie poświęciła opiece i leczeniu chorych, kiórym była bezgranicznie oddana. Wyszkoliła licznych specjalistów w otolaryngologii. Odznaczona byia Krzyżem

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.6. Odbyło się II Forum Młodego* Pokolenia, w którym uczestniczył także wiceprzewodniczący Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Andrzej Elbanowski, poświęcone tematowi: "Zagrożenie pokoju w świadomości młodego pokolenia". Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. dr Antoni Czubiński. Na 57 Międzynarodowych Targach Poznańskich goscilv m. in.: delegacja parlamentarzystów Indii, z ministrem do spraw parlamentarnych H. K. L. Bhagata, oraz delegacja Organizacji Narodów Zjednoczonych, z Iszefem Obsługi Zakupów i Kontraktów H. Stellingiem. Przybyli na nie ,też minister handlu wewnętrznego i usług Anna Kędzierska oraz minister gospodarki materiałowej J erzy Woźniak. Na wysokości ul. Świerczewskiego ok. godz. 12 wykoleił się drugi wagon jadącego w stronę Ronda Kopernika tramwaju linii 21. W przeciwnym kierunku podążał tramwaj tej samej linii i uderzył w wykolejony wagon. W wyniku zderzenia, rannych zostało dziesięć osób. Ruch tramwajowy wznowiono o godz. 13. W sa'onie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Gwidona Rosińskiego Konie.

13.6. W wieku osiemdziesięciu. trzech lat zmaiia Bogna Schectuel, .emerytowana nauczycielka śpiewu w państwowej Szkole Muzycznej, w latach 1921 - 1939 czło: k ni Syndykatu Dziennikarzy, redaktor m. in. "Gońca Wielkopolskiego" .

W wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zmarła gimnastyczka Klubu Sportowego "Wanta" Władysława KamkowBika, uczestniczka mistrzosItw w Bazylei i(1950) i Olimpiady w Helsinkach (1952), trener i wychowawca młodzieży. 14.6. Z ekspozycją polską i zagraniczną Międzynarodowych Targów Poznańskich zapoznali się członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Stanisław Kałkus, Stanisław Opałko i Jerzy Romanik. Spotkanie naukowców z dyrektorem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej Kazimierzem Kąkolem.

Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. W tym uroczystym akcie uczestniczyli przedstawiciele centralnych i wojewódzkich władz partyjnych: członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanislaw Kałkus i Jerzy Romanik, I sekretarze Komitetów Wojewódzkich Bogumił Ferensztajn i Edward Łukasik, członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu. Odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, "poświęcone ocenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Rozpoczęły się X Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich.

W Zakładach Przemysłu Meta

10«lowego "H. Cegielski" J ewgienij Pitowranow - prezes Izby Handlowo- Przemysłowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Ryszard Karski - prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego spotkali się z przedstawicielami dwudziestu sześciu działających w Polsce Klubów Współpracy Gospodarczej Polska Związek Radziecki. Osiemnaście zakładów przemysłowych wyróżnionych zostało dyplomami i medalami honorowymi Izby radzieckiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończenie sezonu artystycznego 1984/1985. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistką była Jadwiga Kaliszewska (skrzypce). O godz. 2.59 w pobliżu stacji J eżyce pociąg towarowy najechał na pociąg pospieszny relacji Kołobrzeg - Tarnów. Ostatni wagon (sypialny) pociągu pospiesznego przewrócił się i spadł z dość wysokiego nasypu na ul. św. Wawrzyńca. Jednostki Straży Pożarnej wydobyły z wagonu trzydziestu pasażerów, z których na szczęście tylko czterech odniosło obrażenia. 15.6. Pod pomnikiem Armii "Poznań" , w obecności przedstawicieli władz, złożyło uroczyste ślubowanie 400 junaków Ochotniczych Hufców Pracy woj. poznańskiego.

Ślubowanie junaków W hotelu "Poznań" odbył się Dzień Polski na Międzynarodowych Targach Poznańskich. U czestni

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 17.6.)

czyli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, minister handlu zagranicznego Tadeusz N estorowicz, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Staaisiaw Piotrowicz i Grzegorz Romanowski, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Gości powitał dyrektor Targów Andrzej Byrt, który w towarzystwie prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Ryszarda Karskiego wręczył symboliczne klucze przyznawane w konkursach o tytuł "Mistera" i "Juniora Eksportu" . Wystawcom obchodzącym jubileusz uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Poznańskich wręczono pam a*k we puchary Ptrzvmali je: za pięćdziesiąty udział przedstawicie e W.och i bzwajcari oraz za trzydziestą piątą ekspozycję przedstawiciele Republiki Federalnej Niemiec i Norwegii. Wręczono także Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich, nadawane wyrobom o najwyższych wa'orach technicznych i technologicznych.

Kapela dudziarzy z Krobi koncertuje w pawilonie radzieckim

W pawilonie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ogłoszono wyniki konkursu dziennikarskiego na publikacje o ekspozycji Kiaju Rad oAaz konkursu Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radź eck. ej ra najlepsze publikacje poświęcone jej udziało

wi w Targach. W pierwszym konkursie główną nagrodę zdobyła Redakcja Publicystyki o Krsfjach Socjalistycznych Telewizji Polskiej, zaś dwie drugie: Marek Przybylski (" Głos Wielkopolski") i Zygmunt Lempe ("Rzeczpospolita"). W konkursie drugim nagrodę specjalną przyznano Waoawowi Rogale wieżowi ("Gazeta Poznańska") W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyt się koncert Nauczyciele Wielkopolski społeczeństwu PoWielkopolski społeczeństwu PoZwiązku. NauczYcielstwa Polskiego.

16.6. Zakończenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z ekspozycją zapoznało się ponad 400 tys. osób. Zanotowano też rekordowy (od 1979 r.) udział gości zagranicznych. Niektórzy zanotowali wręcz rekordowe obroty, co podkreślił np. radca handlowy Bułgarii w Polsce Weselin Marków.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Poznańskiego Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych. Oceniło ono dwuletni okres pracy S towarzyszenia. Prezesem nowego zarządu został ponownie Zenon Schubert. Zakończenie X Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich.

Udz ał wz.ęło osiemnaście kapel i dwudziestu solistów. Pierwsze miejsce zajęli dudziarze z Gostynia, a wśród kapel młodzieżowych najlepsze okazały się zespoły ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu Górnym i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zbąszyniu.

Pierwsze miejsce w grupie solistów-instrumentalistów 'zaAął Micnal Adamkiewicz z Gostynia. Zakończyło się trzydniowe seminarium poświęcone kształtowaniu nowych form spędzania wolnego czasu, zorganizowane przez Ligę Kobiet Polskich. Uczestniczki seminarium wzięły udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych dla rodzin. M. in. w "Spotkań'u niedzielnych przyjacół" w Pałacu Kultury. W trzydniowej imprezie udział wzięła sekretarz Zarządu Głównego Hanna Konopińska. Rozpoczął się II Ogo 'nopolski Festiwal Harcerskich Orkiestr Dętych. 17.6. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii

\Ąty

Robotniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, Prezydium Radv Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, przewodniczących I wojewódzkich władz stowarzyszeń katolików świeckich. Zebrani podkreślili wagę kampanii wyborczej do Sejmu w procesie stabilizacji społecznej, wychodzenia z kryzysu i realizacji linii reform. Uznali za niezbędną systematyczną i bliską współpracę wszystkich sygnatariuszy deklaracji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w przebiegu całej kampanii wyborczej. '18.6. Przebywająca w Polsce na zaproszenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej delegacja Komunistycznej P art ii Związku Radzieckiego przybyła do Poznania Stojącego na jej czele członka Biura Politycznego, przewodniczącego Komitetu Kontroli Partyjnej Komitetu Centralnego Michaiła Sołomiencewa oraz przewodniczącego Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy Aleksandra Botwina i przewodniczącego Komisji Kontroli Partyjnej Brzeskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Białorusi Iwara Kaczucra, a także towarzyszących im ambasadora Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Warszaw-ie Aleksandra Aksio nowa i przewodniczącego Cenrtalnej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Urbańskiego powi tali na lotnisku członkowie wojewódzkich władz partyjnych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kontrola Partyjnej Marianem Olszewskim. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Boko.

Księgarnia św. Wojciecha obchodziła dziewięćdziesięciolecie " swej działalności. Miejska Rada Narodowa przyznała jej Odznakę Honorową Miasta Poznan'a, którą dyrektorowi Księgarni ks. drowi Michałowi Maciołce wręczyłprzewodniczący Rady Stanisław Antczak.

W salach Klubu Wojsk Lotniczych otwarto dwie wystawy: Morze w malarstwie, grafice i rzeźbie oraz wystawę tioleow i dokumen - tów Teresy Zarzeczańskiej (w dziesiątą rocznicę jej przepłynięcia wpław przez kanał La Manche). W uroczystości uczestniczyli m. in.

sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz dowódca "Błyskawicy" - okrętu-muzeum kmdr ppor.

Mieczysław Waryszak.

Zakończenie II Ogólnopolskiego Festiwalu Harcerskich Orkiestr Dętych. Dwa równorzędne I miejsca jury przyznało Orkiestrom Dętym Chorągwi Katowickiej i Zielonogórskiej. N a czele jury stał doc. Józef Szweda (Katowice). Sala Odrodzenia Ratusza Poznańskiego gościła dwudziestu najmłodszych poznaniaków, którzy przyszli na świat w dniu 9 maja 1985 r. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dokumenty i polisy ubezp eczeniowe z trzymiesięcznym wkiadem. Dwudziestu wysłanników Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej rozpoczęło wnikliwą ahalizę funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w różnych aspektach. 19.6. W auli Akademii Ekonomicznej obradował zjazd Oddziału Wojewódzkiego Puznansk ego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja na temat techniki rolniczej w gospodarstwach chłopskich. W Teatrze Wielkim odbyła się prem-'era ba'etu "Ostatnia niedziela" do muzyki Józefa Skrzeka pfzeds:awirma ni rzez Zespói Polskiego Teatru Tańca - Balet Pozna, iski w choreografii Konrada PrAew'eckieco. scenografia Warka Heliasza. Główną partię tańczyła Roma Juszkat. Prapremiera odbyła się w ramach Łódzkich Spotkań Baletowych (27 V 1985).

Początek Og61nopo 'skich Igrzvsk Szkół Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. Zakończył działalność Wojewódzki Społeczny Komitet Obchodów 40-1ecia Polski Ludowej.

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 22.6.)

Rozpoczęły się egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych. 20.6. Obradowało Tymczasowe Wojewódzkie Porozumienie Związków Zawodowych. Przewodniczył Wojciech Guglas. W Urzędzie Miejskim wiceminister kultury i sztuki Edward Gołębiowski wręczył akty nominacyjne członkom Rady Programowej - placówki, której zadaniem jest stwarzanie wszechstronnych warunków rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży. Przewodniczącą Rady została prof. dr Maria Tyszkowa. Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Ro botniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obrady zgromadzenia przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Ogrodniczej.

Ogłoszono wyniki konkursu na dokumenty i pamiątki z czasu wojny i okupacji. Wśród nadesłanych materiałów znalazły się m. in. fotografie, akcesoria obozowe, grypsy, listy oraz dokumenty wystawione przez władze hitlerowskie. Jury, pracujące pod przewodnictwem prof. dra Stanisława Nawrockiego, I nagrodę przyznało Franciszkowi Andrzejakowi z Poznania. Po uroczystości, uczestnicy konkursu złożyli kwiaty pod "ścianą śmierci" Fortu VII. Obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa Stare Miasto. Rozpatrywała problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Sporo zastrzeżeń wzbudziła ochrona przeciwpożarowa, m. in .stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Teatrze Wielkim. W czasie obrad, radny Antoni Klimecki wybrany został na przewodniczącego Komisji Rozwoju Dzielnicy, Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności. W lokalach Oddziału Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr (ul. Wielka 20) udostępniono publiczności wystawę pamiątek działacza Związku prof. Mariana Weigta.

21.6. Odbyła się, zorganizowana przez Instytut N auk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Poznańskiej, konferencja naukowa na temat budownictwa mieszkaniowego w czterdziestoleciu Polski Ludowej.

W sali kina "Apollo' spotkanie z okazji Dnia Spółdzielczości. Otworzył je prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stanisław Witecki. Wicewojewoda poznański Bronisław Stępi owski i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny udekorowali szesnaście osób Medalami 40-1ecia Polski Ludowej i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania.

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcone przygotowaniom do wyborów do Sejmu i powołaniu Okręgowych Komisji Wyborczych.

Informację o przygotowaniu do wyborów przedstawił przewodniczący Wojewódzkiego Biura Wyborczego Romuald Zysnarski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomowy. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Henryk Nowotka.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr Tadeusz Kornowski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w latach 1972 - 1980, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

22.6. Po raz szósty dokonano podsumowania powszechnego współzawodnictwa kół Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Wyłoniono "złotą dziesiątkę" , w której znalazły się m. in. koła: Biura Projektowego Budownictwa Komunalnego i fabryki W-3 Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski". Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i wicewojewoda poznański Alojzy BryI. Odbyło się wręczenie dyplomów absolwentkom Medycznego Studium Zawodowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Po raz pierwszy wręczono je również absolwentkom wydziału dla pracujących. Spotkali się przedstawiciele szkolnych spółdzielni uczniowskich. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z władzami partyjnymi i administracyjnymi spotkali się księgarze. W spotkaniu uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnic - twa Ludowego Andrzej Malinowski. Na ręce dyrektora "Domu Książki" Macieja Frajtaka przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckie przekazali Złotą Honorową Odznakę Towarzystwa, a wojewoda poznański Marian Król wręczył księgarzom medal "Za Wkład w krzewienie kultury" . 23.6. W Izbie Rzemieślniczej demonstrowali swoją technikę fryzj erską rzemieślnicy włoscy z Modeny, wśród nich mistrz Franco Martini, wychowanek Sandro Andrettiego.

24.6. Ukonstytuował się Wojewódzki Konwent Wyborczy. W jego skład weszli przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, wojewódzkich władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, stowarzvszen katolickich, związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, socjalistycznych związków młodzieży, oream'zacji kombatanckich i kobiecych. Przewodniczący: Maciej Olejniczak wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotyczt nego Ruchu Odrodzenia Narodowego; zastępcy przewodniczącego: Dorota Juszczyk - redaktor poznańsk-ej rozgłośni Polskiego Radia, Mirosław Kopiński - wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Andrzej Malinowski - wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Jan Mielcarek - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; sekretarz: Henryk Półrolniczak - kierownik Wydziału Polityczno - Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; członkowie: Witold Bajerlein - rolnik, Bogusław Bardziejowskiwiceprzewodniczący zarządu oddziału poznańskiego " PAX" . Jarosław Jakubowski - rzemieślnik, Stanisław Gagracz - tokarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Adam Hanke - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej, Zdzisław Herzog - dyrektor Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej, Marian J akubowicz - prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Wojciech J ankowiak - kierownik Wydziału Organizacyjnego Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Daniela Kaźmierczak sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich, Stefan Łukaszkiewicz - zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Zdzisław Nowicki inżynier w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1, Tadeusz Kubiś · - pracownik naukowy Instytu tu Gospodarki Magazynowej, Jerzy Polus - elektryk w Poznańskiej Fabryce Maszyn Pakujących "Spornasz" , Henryk Przybylski - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Jan Rędziniak - pracownik naukowy PoMtechniki Poznańskiej Leszek Różański przewoniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich, Henryk Sydoruk - inżynier-rolnik. Józef Waligóra - rolnik, Włodzimierz Warchalewski - komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Wojewódzki Konwent Wyborczy znalazł siedzibę w Pałacu Kultury. Szkoła Podstawowa dla Pracujących przy ul. Głównej oraz Mu

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 25.6.)

zeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka podpisały porozumienie o współpracy. Otwarto też pierwszą wystawę: Rewolucja 1905 roku na ziemiach polskich. Rozpoczęły się obrady konferencji naukowej pod hasłem "Motywacyjne problemy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem". U czestniczyło w niej blisko 200 przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej. Rozpoczęło się seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Zachodni oraz Towarzystwo Niemiecko- Polskie w Republice Federalnej Niemiec, którego głównym tematem były zagadnienia związane z piętnastoleciem funkcjonowania układu o podstawach normalizacji stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec. W galerii A . Empiku" na Ratajach otwarto wystawę exlibrisow i grafik znanego bibliofila Feliksa Wagnera pod wspólnym tytułem "Morze" . W Muzeum Archeologicznym, dyrektor doc. dr Lech Krzyżaniak otworzył wystawę pt. Wielkopolski sezon archeologiczny, ukazującą zabytki i dokumentację z 23 stanowisk archeologicznych. 25.6. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę prac pokonkursowych, zorganizowaną przez Spółdzielnię Pracy Wytwórców Rękodzieła Artystycznego "Folklor". Zgromadzono 80 najlepszych prac hafciarskich i 49 rzeźbiarskich. Stan i perspektywy ruchu laickiego w województwie poznańskim były tematem obrad IX plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzk.ego Tow,arzystwa Krzewienia Kultury Swieckiej. U czestniczyli w nim m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski oraz sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Bolesław Ciesielski. W Politechnice Poznańskiej odbyło się plenarne posiedzenie uczelnianej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W obradach poświęconych współpracy szkoły z jednostkami gospodarki narodowej Wielkopolski, uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanislaw Kałkus, kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Kttliury Komitetu Wojewódzkiego Mirosław Słowiński oraz wicewojewoda poznański Bronisław Stępłowski. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Janusz Zwożdziak w referacie wprowadzającym do dyskusji zasygnalizował najważniejsze prob'erny, z jakimi partia boryka się w środowiskach twórczej inteligencji technicznej. Problemom związanym z rozwojem wszechstronnych kontaktów woj. poznańskiego z Polonią zagraniczną poświęcone było wspólne posiedzenie prezydiów Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz wielkopolskiego oddziału Towarzystwa "Polonia". Rozstrzygnięcie konkursu pt.

Zwycięstwo w moich oczach rozpisanego przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego" i tygodnika "Wiraże". Wpłynęło 50 prac. Sąd konkursowy, na czele którego stdnął red. Marian Flejsierowicz, przyznał nagrody: I - Zygmuntowi Hoffie, a II - Bogumnowi Leśniewskiemu (obaj z Poznaaia). Nagrodę specjalną dowódcy Wojsk Lotniczych przyznano Józefowi Królowi (Oleśnica).

" Umacnianie przewodniej roli klasy robotniczej codziennym obowiązkiem organizacji partyjnej" - to temat posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Jasiński, uczestniczył m. in . sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski.

Trzy największe hotele poznańskie: "Merkury", "Polonez" i "Poznań" gościły handlowców i przedstawicieli zakładów przemysłu spożywczego (także firm polonijnych) uczestników ogólnokrajowych giełd koncentratów spożywczych, wyrobów cukierniczych i przetworów owocowo-warzywnych. Rozpoczęli oni kontraktację towarów, które na pólkach sklepowych miały znaleźć się w III kwartale 1985 r.

Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej M łodzieży Polskiej, z uazidiem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika.

W czasie plenum zasłużonych działaczy organizacji udekorowano odznaczeniami państwowymi i młodzieżowymi. 26.6. VIII Sesja Miejskiej Rady N arodowej poświęcona stanowi i rekonstrukcji zieleni w mieście do 1990 r.

W sali Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa N owe Miasto. Porządek obrad przewidywał ocenę realizacji programu wyborczego, omówienie problemów związanych z zaopatrzeniem dzielnicy w wodę, informację o wynikach zabiegów na rzecz ochrony środowiska. Z aktywem partyjnym Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" spotkał się po XX Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczsnej Partii Robotniczej członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus.

Bawiący w Poznaniu minister, kierownik Urzędu do spraw Wyznań Adam Łopatka - w towarzystwie wojewody poznańskiego Mariana Króla - zwiedził zakład poligraficzny Księgarni Sw. Wojciecha, obchodzącej jubileusz dziewięćdziesięciolecia. Dyrektor Księgarni ks. dr Michał Maciołka przedstawił zarys dziejów placówki. Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego. Z wynikami współzawodnictwa ikonkursów na najlepsze projekty oraz eliminowanie importu i oszczędne gospodarowanie paliwami i energią zapoznał zebranych sekretarz Klubu Zbigniew Ciupiński. Tytuły mistrzów racjonalizacji zdobyli Bonifacy J ankojć i Bogdan Sobala. Podpisano porozumienie pomiędzy Państwowym Przedsiębiorstwem "Orbis" a Akademią Wychowania Fizycznego o współpracy w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki w okręgu poznańskim.

W Urzędzie Wojewódzkim otwarto wystawę ukazującą planowanie przestrzenne w służbie rad narodowych w latach 1955- 1985.

27.6. W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasu odbyia się w Domu Technika sesja popularnonaukowa na temat stanu gospodarki leśnej. W Urzędzie Wojewódzkim posiedzenie Rady do spraw Młodzieży. Przewodniczył wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Z okazji Dni Morza, wiadze poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Morza spotkały się z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Ka.kusem. Odbyło się spotkanie działaczy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w "Klubie Myśli Pronowskiej". Tematem zebrania była rola i zadania posłów. Wprowadzenia do dyskusji dokonał poseł Alojzy BryI.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury uroczyście wręczono N agrody im. Marcina Kasprzaka za szczególne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i redakcyjnej . Na wniosek zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, nagrody otrzymali: red. Feliks Biłoś z "Gazety Poznańskiej" i red. Kazimierz Młynarz z miesięcznika "Nurt". Wręczali wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznana Andrzej Wituski. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i prezes Zarządu Stowarzyszenia Leonard Wąchaiski. N a zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, przebywała w Poznaniu radziecka delegacja Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodowych. Goście spotkali się

Wydarzenai w Poznaniu (27 - 28.6.)z aktywem Fabryki Kosmetyków "Polelena- Lechia", a następnie z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy. Sytuację materialną grunwaldzkich szkół i przedszkoli rozpatrywano na sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald.

Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wiida, poświęcone ocenie realizacji uchwały Komitetu Centralnego w sprawie lilstów i skarg zgłaszanych do insltytucji i organizacji partyjnych w tej dzielnicy. Posiedzeniem kierował sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wiesław Jankowski, a wprowadzenia do dyskusji dokonał sekretarz Mieczysław Wagner. Obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Stare Miasto, poświęcone roli i zadaniom organizacji partyjnych w realizacji głównych założeń polityki kadrowej. W obradach uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Referat wprowadzający do dyskusji przedstawił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Roman Machalla.

Polski Teart Tańca - Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego udał się w podróż artystyczną do Bułgarii.

chali informacji o realizacji Programu VVyborczego. W Pałacu Działyńskich powołano tymczasowy zarząd wojewódzki Stowarzyszenia "Wisła-Odra", na czele którego stanął red. Wiesław Porzycki. O celach działalności Stowarzyszenia mówił członek Tymczasowego Zarządu Głównego prof. dr Antoni Czubiński. Zarząd Wielkopolskiego T owarzystwa Kulturalnego spotkał się z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim, aby przedyskutować formy współpracy ruchu regionalnego z administracją państwową. W trakcie spotkania wręczone zostały Medale im. Konstantego Zupańskiego zasłużonym wydawcom, drukarzom, księgarzom i bibliotekarzom. Otrzymali je: wydawca Antoni Bocheński, drukarz Karol Adamkiewicz, księgarz - były długoletni dyrektor "Domu Książki" - Alojzy M urawa oraz bibliotekarz - Czesław Krolek. N arada sekretarzy rolnych komitetów gminnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcona aktualnym zagadnieniom gospodarki żywnościowej i działalności społeczno-politycznej ma wsi. W 29 rocznicę wydarzeń czerwcowych przed pomnikiem na pi. Adama Mickiewicza odbyła się ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów, zorganizowana z inicjatywy Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Na masztach - obok pomnika, przed którym płonął znicz - powiewały biało-czerwone flagi. Przy łoskocie werbli, pierwsza złożyła wieniec delegacja Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i sygnatariuszy ruchu. Na płycie pomnika wiązanki kwiatów złożyły delegacje: rad narodowych i władz administracyjnych województwa i miasta oraz ponad czterdziestu poznańskich zakładów przemysłowych, instytucji i uczelni. Wiązanki kwiatów złożono też przed tablicami przy Zakładach Przemyślu Metalowego "H. Cegielski" i Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego oraz przed zajezdnią tramwajową przy ul. Gaj owej i Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł Stefan Ruszkowski, pracownik i dyrektor Poznańskich Zakładów Obuwia "Domena" w latach 1947 - 1978. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28.6. Na VIII Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce radni wysłu

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł dr Mieczysław Missal, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w latach 1960- 1982. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 29.6. W Teatrze Nowym premiera dramatu Antoniego Czechowa TrzY siostry, w przekładzie N atalii Gałczyńskiej i Bronisława Dąbrowskiego, reżyserii Janusza Nyczaka, scenografii Michała Kowalskiego, z muzyką Andrzeja Głowińskiego, układami tanecznymi Henryka Konwińskiego. W premierowej

Od lewej: Kazimiera Nogajówna (Olga), Maria Maj (Masza), Grażyna Wolszczak (Irina)

obsadzie grali: Kazimiera N ogajówna (Olga), Maria Maj (Masza), Grażyna W olszczak (Irina), H anna Kulina (Natasza), Wiesław Komasa (Andrzej), Jerzy Stasiuk (Kuługin) , Tadeusz Drzewiecki (Wierszynin) , Marian Kozłowski (Tu

(28-29.6.)

zenbach) , Michał Grudziński (Solony), Wojciech Standełło (Czelutykin), Paweł Hadyński (Rode), Waldemar Szczepaniak (Fiedotek), Bolesław Idziak i(Fierapont), W anda Ostrowska (Amfisa) oraz Edmund Pietryk i Edward Warzecha. W teatrze Muzycznym premiera komedii muzycznej Antoniego Marianowicza i Jan usza Minkiewicza, z muzyką Stefana Kisielewskiego Madame Sans-Gene. Libretto polskie według Wiktoryna Sardou. Aranżacja · - Czesław Majewski, Bernard Matracki i Stefan Rudko, reżyseria - Bogusława Czosnowska, scenografia Małgorzata Treutler, choreografia

Michał Kuleczka (Lefebre) i Krystyna Westfal (Katarzyna)

J erzy Wojtkowiak, kierownictwo muzyczne - Stefan Rudko. W premierowej obsadzie grali: Krystyna Westfal (Katarzyna), Janina Gu ttnerówna ( Cesarzowa), Jerzy Dzianysz (Cesarz), Marian Pokrzycki - gościnnie (Pouche), Michał Kuleczka (Lefebre), Adam Halisz (N eipperg), Anna Bajeirska Witczak (Karolina), Mirosława Swięcicka (Eliza), Rajmund Wolff (E'.ernel), Jerzy Wojtkowiak (Jojo). Maria Tomaszewska (Pani von Buelow), Katarzyna Góralczyk (Pani Rovigo), Jan Chmaj (Pan Rovigo), Anna KOrZ (Julia) Aleksandra Rybacka (Toinon) , Bożena Scharf (Rousette), Czesława U roan (Susanne), Jan Adamczyk (Vaboutrin), Marek Czajka (Jolicoeur), Bogdan Kamiński (Jasmin), Ma

rian Wojciech (Mameluk I), Bogdan Kamiński (II), Tadeusz Dobrowski (Sąsiad I), Sylwester Pucek (II), Andrzej Nowicki (III), Jerzy Bandei (IV), Mariusz Wojciechowski (Mathurin), Janusz Peda (Vinigre), Jerzy Kubiak (Carnouville), Maria Hoffman (Jego żona), Michał Talkowski (Corso), Barbara Ciernioch (Jego żona), Błażej Liczmański (Pan Jurnee), Hanna Sakowska (Jego żona), Wojciech Zyffert (Constant).

W szczycie zimowego okresu przekazano do eksploatacji kolejne bloki ciepłownicze karolińskiej EC-1I. Nie byio wiedy czasu na "uroczystości". Teraz odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw wykonawczych z władcami wojewódzkimi i miejskimi oraz resortu górnictwa i energetyki. Wzięli w nim udział m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej" Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Alojzy BryI. wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, naczelny dyrektor Zachodniego Okręgu Energetycznego Tadeusz Widerski. N ajlepszym pracownikom zaangażowanym' przy karolińskiej inwestycji wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Bronisława Karę - spawacza z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych, Romana Linette dyrektora Zespołu Elektrociepłowni oraz Henryka

Przybyłe - pracownika Zespołu.

Instytut Ochrony Roślin, przy ul. Miczurina udzielał w godz. od 10 do 15 porad oraz udostępnił wystawę śroaków, aparatury i wydawnictw dotyczących uprawy, nawożenia i _ochrony roślin. Zakończenie roku szkolnego.

"Pociągiem Przyjaźni" przybyła czterystutrzydziestoosobowa grupa młodzieży ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 30.6. Na scenie Teatru Polskiego rozpoczęły się gościnne występy zespołu Teatru Narodowego z Banjaluki (Jugosławia). Zespół przywiózł spektakl Dusana Kovacevicza, w reżyserii Petera Veceka pt. Bałkański szpieg komedię o sensacyjnej akcji. W roli głównej wystąpił ceniony aktor Pere KvrgiC.

W muszli koncertowej w parku Kasprzaka rozpoczęła się kolejna prezentacja amatorskich zespołów artystycznych. Wystąpiły zespoły działające przy. Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Opalenicy: zespół wokalny "Dzwoneczki" ze Szkoły Podstawowej Nr 2, dziecięca kapela "Bąki" oraz zespół ludowy i kapela "Poznańskie Pyry" z Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sielinku. Wystąpiły także ludowy zespół wokalny "Rudniczanka" , dziaiający przy Wiejskim Domu Kultury w Rudnikach, oraz ludowy zespół wokalny "Harmonia" z Wojnowic. Koncert prowadził Władysław Przybylski. Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry