SESJA NAUKOWA "JÓZEF KOSTRZEWSKI - DZIEŁO I DZIEDZICTWO"

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4

Czas czytania: ok. 61 min.

Pod takim hasłem w dniach 2 i 3 grudnia 1985 r., w sali Muzeum Archeologicznego, odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Komisję Archeologiczną przy poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk, poświecona wybitnemu archeologowi w stulecie Jego urodzin. Wieńczyła ona cykl przedsięwzięć podejmowanych przez Wielkopolan, przede wszystkim archeologów, w roku 1985 - Roku Profesora Józefa Kosirzewskiego. Przypomniała o nich prof. dr Zofe Kiuiriniatowsfca <z Zakładu Archeologii Wielkopolski Instytu tu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w podsumowaniu dorobku sesji. Były to: nadanie oddziałowi poznańskiemu Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego imienia Józefa Kostrzewskiego oraz wybicie przez ten oddział pamiątkowej plakietki; odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Kostrzewskiemu w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Seweryna Mielżyńskiego, ufundowanej przezKazimierza Frankego ; nadanie Szkołom Podstawowym w Węglewie kolo Pobiedzisk, rodzinnej miejscowości Profesora, oraz w Krzyżownikach, gdzie mieszkał do końca życia - imienia J ózefa Kostrzewskiego; wydanie ku pamięci Profesora tomów "Fontes Archaeologici Posnanienses", "Folia 'Praehistorica Pcsnaniensia", "Przeglądu Archeologiaenego" i "Slavia Antiqua"; wybicie przez Muzeum Archeologiczne medalu ku pamięci Józefa Kostrzewskiego oraz odsłonięcie poświęconych Mu tablic w

. Muzeum Archeologicznym i przy sali Jego imienia w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Sesja pod hasłern "Józef Kostrzewski - dzieło i dziedzictwo" miała charak - ter ogólnopolski, wzięło w niej udział pomad 200 luczesitiników z wsizysitikioh instytucji archeologicznych kraju oraz przedstawiciele środowiska naukowego Poznama, a wśród nich: prof. dr Witold P /Iichałkiewicz - sekretarz generalny poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, prof. dr Gerard Labuda - członek Prezydium poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, prof. dr Zbigniew Zakrzewski - przewodniczący Prezydium Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i doc. dr Alicja Kamzowa - sekretarz generalny Poznańskiego Towarzystwa. Przyjaciół N auk. Organizatorami tego spotkania naukowego! były poznańslkie 'instytucje archeologiczne: Komisja Archeologiczna przy oddziale Polskiej Akademii Nauk, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza, Muzeum Archeologiczne, Zakład Archeologii Wielkopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Otwarcie sesji poprzedziła skromna uroczystość na cmentarzu w Krzyżownikach, gdzie na grobach Józefa Kostrzewskiego i Jego syna Bogdana -. również archeologa, delegacja poznańskiego środowiska archeologicznego złożyła wiązanki kwiatów. Uroczystego otwarcia sesji dokonał prof. dr Jan Żak - dyrektor Instytutu Prahistorii Uniiwersy"tetiu im. Adama

Sprawozdania

MB mmismut SIWI ł BIIEBZICTWO

Prof. dr Jan Żak dokonuje otwarcia sesji naukowej "Józef Kostrzewski - dzieło 1 dziedzictwo". Za stołem prezydialnym od lewej: prof. dr Zofia Kurnatowska, dr Ryszard Mazurowski i prof. dr Witold Michaikiewicz (2 XII 1985)

Mickiewicza. Powitał uczestników sesji w imieniu własnym i organizatorów, i zaprosili do stołu pirezydiiakiego pirof. dra Witolda Hensla, doc. dra Michała Kobusiewicza, doc. dra Lecha Krzyżaniaka, prof. dr Zofię Kurnatowską, dra Ryszarda Mazurowskiego i pirof. dra Witolda Michałkiewicza. Referat wprowadzający w obrady sesji pt. Józef Kostrzewski na tle swoich czasów wygłosiła prof. dr Zofia Kurnatowska. Dokonała w nim próby ukazania osobowości i działalności Józefa Kostrzewskiego na tle współczesnej Mu rzeczywistości społecznej i politycznej Polski, zwłaszcza Jego rodzinnej Wielkopolski, na tle środowiska, w którym wzrastał i pracował. Przypomniała koleje życia Profesora, naświetliła atmosferę tamtych czasów - lat wzmożonej walki o utrzymanie tożsamości narodo

wej, co zwłaszcza w Wielkopolsce znalazło odbicie w diziałalności gospodarczej d kulturalnej Polaków. Wyraziła pogląd, że na wybór kierunku studiów Profesrra wpłynęły nie tylko same zainteresowania, lecz także świadomość konieczności podjęcia dyskusji z nacjonalisiyczną propagandą niemiecką, posługującą się ano in. argumentami zaczerpniętymi z historii i archeologii. Józef Kostrzewsikii jesizcze jako sbudeirat napisał pracę dotyczącą pradziejów Wielkopolski, w której wyraził pogląd o autochtonizmie Słowian na ziemiach między Wisłą i Odrą, pogląd, który rozwijał i uzasadniał w trakcie całej swej działalności naukowej. Po obronieniu doktoratu i objęciu posady w Muzeum im. Mielżyńskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk rozpoczął wielostronną działalność naukową, organizacyjną i społeczną, czego wynikiem było m. in. utworzenie Uniwersytetu Poznańskiego. Jego kadrę naukową stanowili ludzie młodzi, tu zdobywający doświadczenie pedagogiczne, ale ich wspólne działania sprzyjały integracji, dając dobre podstawy do formułowania interdyscyplinarnych programów naukowych. Diziięka działalności Jóizefa Kostnzewskiego, wzrastała poznańska archeologia, zaś on sam realizował jednocześnie diziałanie społeczne i patriiotyozne, zabiegając o odzyskanie innych ziem po. 'skich (brał m. in. udział w akcji plebiscytowej na Śląsku). Zofia Kurnatowska omówiła bogatą działalność naukową Profesora, wskazując na dwa jej nurty - jeden zmierzający do stworzenia pełnej klasyfikacji chronologiczno-chorologicznej źródeł archeologicznych, drugi zaś to sformułowanie i rozwijanie teorii tubylczości Słowian na ziemiach polskich. Z tego bogatego piśmiennictwa naukowego wiele hipotez pozostało aktualnych do dziś. Wystąpienie swoje Zofia Kurnatowska zakończyła stwierdzeniem, że życie J ózefa Kostrzewskiego nie było wolne od osobistych i zawodowych ciosów, należał on jednak do pokolenia ludzi urodzonych w niewoli, których nie załamywały trudności i którzy umieli do końca realizować zamierzenia młodości - było to życie człowieka szczęśliwego. N astępni mówcy relacjonowali dokonania naukowe Profesora, oceniane z perspektywy obecnej wiedzy o pradziejach i wczesnym średniowieczu. Prof. dir Tadeusz Wiślańsiki z Zakłsdiu Archeologii Wielkopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk przedstawi} referat Józef Kostrzewski a nauki przyrodnicze. Odwołał się w nim do życiorysu Profesora - Jego bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wynikającego z pochodzenia oraz podjętego przed studiami archeologicznymi studium medycznego na U niwersytecie Wrocławskim. Co prawda nie ukończył medycyny, pochłonięty

95,bardziej pracą społeczną, jednak dała Mu ona orientację w antropologii fizycznej. Ponadto w trakcie studiów w Berlinie stykał się Józef Kostrzewski z naukowcami z pokrewnych dyscyplin, chociażby publikując swe prace w "Zeitschrift fur Ethnologie" razem z niemieckim anatomem i patologiem Rudolfem Virchowem i innymi kolegami - przyrodnikami. Tam nauczył się kompleksowego opracowywania materiałów. Takiemu podejściu do źródeł sprzyjał również okres formowania U niwersytetu Poznańskiego, w którym - jak to już wcześniej podkreśliła Zofia Kurnatowska - istniał korzystny klimat do działalności inteirdysicypilAnaniej. Stąd w publikacjach z badań archeologicznych nie brakowało też opracowań ziaren i kości zwierzęcych. Józef Kostrzewski bowiem, sam opracowując materiały archeologiczne, inspirował prace botaniczne i zoologiczne, doprowadzając m. in. do powstania nowej metody do dziś stosowanej · - metody określania najmniejszej ilości osobników w zespole. Ta dążność do pełnego opracowywania źródeł pozyskanych w trakcie badań archeologicznych zaznaczyła się zwłaszcza przy sprawozdaniach tz badań w Bdsikupiinie, w których - obok opracowań botanicznych i zoologicznych - zostały opublikowane: diagram palynologiczny, dane malakologiezne, geologiczne i hydrologiczne. Od tego czasu każde kolejne badania kończyły się kompleksowym opracowaniem źródeł . Józef Kostrzewski inspirował też swoich uczniów do podejmowania dodatkowych studiów z nauk pofcrewnych gircheologii. Powiązania Profesora z naukami przyrodniczymi znalazły swój najpełniejszy wyraz w książce Kultura prapolska (1947), w której wykorzystał całą wiedzę przyrodniczą w odmienny niż dotąd sposób, rekonstruując środowisko naturalne społeczeństw wcz esnośre dniowiecznych.

iPiroif dir Witold Hansel, dyrektor Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w referacie Etnogeneza Słowian w uję

Sprawozdaniaciu Józefa Kostrzewskiego w świetle współczesnych badań przedstawił syntetyzujące» poglądy Profesora na ten problem. Po wstępnych poszukiwaniach, Józef Kostrzewski stanął na stanowisku hipotezy neoautoch'tonizmu, za ojczyznę Prasłowian uważając w przybliżeniu rdzenny obszar archeologicznej kultury łużyckiej, powstałej - Jego zdaniemna tle skrzyżowania się kultury przedłużyckiej z kulturą trzciniecką. Obszar ten to mniej więcej teren dzisiejszych Łużyc i dzisiejszej Polski bez peryferii pomorskich i mazurskich, które były przez ludność tej kultury zasiiedlaine w późniejszych czasach. Za taką lokalizacją ojczyzny Słowian, według Józefa Kostrzewskiego, zdaje się przemawiać konfrontacja danych archeologicznych (przemiany kultury archeologicznej) z wynikami badań językoznawców, antropologów, historyków (kwestia W enetów) oraz częściowo też paleobotaników i etnologów. Oczywiście, dziś można kwestionować niektóre aspekty uzasadnienia tej koncepcji, jej ograniczenia przestrzenne i zbyt szerokie ramy chronologiczne, nie sposób jednak nie dostrzegać jej stron dodatnich. W swoim czasie stanowiła ona znaczny postęp w badaniach etnogenetyc7,nvch, była odpowiedzią na "'hipotezy prahistoryka Gustafa Kossinny ii jego zwolenników.

Część przedpołudniową pierwszego dnia sesji (2 XII) zakończył referat Wkład Józefa Kostrzewskiego w badania nad neolitem oraz epoką brązu i wczesną epoką żelaza, przygotowany przez 'prof. dra Tadeusza Wiś"'ńskie"'o ora? prof. dra Bogus'awa Gedigę z Zakładu Archeo'ogii Nadodrza Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tadeusz W\ślański stwierdził, że Józef Kostrzewski niemal nie zajmował się naj starszymi okresami dzieiów ludzk'ch - paleolitem i mezolitem, zajmował się dopiero młodszą epciką tamtenda - neolitern, choć w ograniczonym zakresie. Niemniej działania Jego w tym zakre

sie były bardzo istotne, gdyż mając dostęp do najnowszych wyników badań nad tym olkresem dofeaoywanyeh w Barlinie i Halle przeniósł je dla opracowań materiałów z ziem polskich. Tym samym stworzył podstawy dla ujęć klasyfikacyjnych materiałów neolitycznych i wczesno brązowych, a także opracowań syntetyzujących, dokonywanych przez Jego uczniów i kolegów. Bogusław Gediga podkreślał zwłaszcza te aspekty działalności naukowej Kostrzewskiego, które są wciąż aktualne w polskiej prahistorii. Całe życie interesowały Go zwłaszcza zagadnienia genezy kultury łużyckiej, jej związków z kulturami młodszych okresów /i jej przynależności etnicznej. Genezę tej kultury widział w połączeniu dwóch wcześniejszych ugrupowań kulturowych - kultury łużyckiej i trzcinieckiej. Opowiedział się za prasłowiańskim etnicznym pochodzeniem kultury łużyck;ej, wykazując ciągłość kultury materialnej od ok. 1500 r. p.n.e do momentu wystąpienia historycznych Słowian na ziemiach między Odrą i Wisłą. W ciągu swego życia teorię tę modyfikował w szczegółach, ale jej zasadniczy zrąb nie uległ zmianie., Rozważania swe oparł Profesor na typologii i pracach konkretnych, dając im mocną podstawę. Schematy klasyfikacyjne, jakie opracował dla epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w oparciu o środikowoeiuiropejisikie raimy ehroooilogiczne, są w swym zasadniczym zrębie takie same. W wyniku nowszych badań archeolodzy tylko je nieznacznie korygują lub uszczegółowiaj.

W części popołudniowej pierwszego dnia sesji, w Pałacu Górków - siedzibie Muzeum Archeologicznego - Witold Hensel, uczeń Józefa Kostrzewskiego, odisłomćł tablicę piamiiątikową. Owalna p I akieta z brązu zawiera popiersie Profesora z napisem: Józef Kostrzewski 1885 - 1969, Wielkopolanin - prahistoryk - muzeolog służył ojczyźnie; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w stulecie urodzin. Po tej uroczystości doc. dr Lech Krzyżaniak, dyrektor Muzeum,

Tablica pamiątkowa ku czci prof. dra Józefa Kostrzewskiego, odsłonięta w dniu 2 grudnia 1985 r. w Muzeum Archeologicznym. Proj. Marian Banasiewicz

otworzył wystawę zatytułowaną: Profesor Józef Kostrzewski, prahistoryk i muzeolog - w 100-lecie urodzin. Władze państwowe na otwarciu reprezentował prezydent miasta Poznania Andrzej Wituski. Autorkami scenariusza i komisarzami wystawy były mgr Małgorzata Wimarska - Kabacińska i mgr Maria Dardas, aranżację plastyczną wykonał mgr Jerzy S tiller. W gablotach wyłożono medale, wybite w różnych okresach życia i po śmierci Józefa Kostrzewskiego i związane z Jego jubileuszami. Zaprezentowano też wybór materiałów archeologicznych z prowadzonych przez Niego badań wykopaliskowych na wielu stanowiskach w samym Poznaniu i na obszarze Wielkopolski, np. na cmentarzysku kurhanowym z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych, na osadzie obronnej z wczesnej epoki żelaza w Biskupinie, na cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich

T Kronika. 4/88

Dyrektor Muzeum Archeologicznego doc. dr Lech Krzyżaniak otwiera wystawę poświęconą prof. drowi Józefowi Kostrzewskiernu. Stoją od lewej: prof.

dr Witold Hensel, prezydent Poznania Andrzej Wituski, prof. dr Jacek Fisiak, Bogna Uske-Wierzbanowskaw Wymysłowie i Młodzikowie oraz na stanowiskach wczesnośredniowiecznych w Sledleminie i Gn.eżnie. Pozostałe gabloty zawierały: oryginały i kopie prowadzonej przez Profesora dokumentacji muzealnej (księgi inwentarzowe i karty katalogu naukowego), wybór dokumentacji z prywatnego archiwum naukowego, prace napisane przez Józefa Kostrzewskiego lub przez Niego redagowane, a także liczne odznaczenia państwowe, społeczne, kościelne oiaz naukowe, w tym dyplomy doktoratów honoris causa. Materiały wystawione w gablotach uzupełniały fotogramy przedstawiaiące Józefa Kostrzewskiego w różnych okresach Jego życia i działalności, w tym pokazujące Go w otoczeniu pracowników Muzeum Archeologicznego. W drugim dniu sesji (3 XII 1985) jej uczestnicy mogli wysłuchać trzech referatów, z których pierwszy przedstawił prof. dr Kazimierz Godłowski z Insty

FragI?ent ystawy w Muzeum Archeologicznym: Profesor Józef Kostrzewski, prahlstoryk l muzeolog - w JOO-lecie urodzin, otwartej w dniu 2 grudnia 1985 r.

tu tu Archeologii Uniwersytetu J agiellońskiego w Krakowie - dotyczył -on wkładu Józefa Kostrzewskiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim. Okresem tym zajmował się Kostrzewski przede wszystkim u progu swej działalności naukowej, imdainowioie poświęcił mu swój doktorat. Praca wydana została w 1919 r. w języku niemieckim pt. Die os erman che Kuhur der Spailatenezeit. W pracy tej podjął typologię materiałów z Wielkopolski 1 Pomorza, przede wszystkim zapinek i części uzbrojenia, zwłaszcza mieczy. Jego podziały typologiczne były niezwykle trafne i są do dziś w pełni aktualne. Obok taksonomii archeologicznej interesowały Go problemy przynależności etnicznej ludów tworzących kultury archeologiczne tego okresu, m. im. rozważał kwestię Silingów w powiązaniu z późnolateński - mi pochówkami szkieletowymi w Wielkopolsce. Pro f. dr Lech Leciejewicz z Zakładu

Archeologii Nadodrza Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii N auk we Wrocławiu przedstawił referat Kultura prapolska Józefa Kostrzewskiego w dzisiejszej perspektywie. Dokonał w nim oceny najważniejszego dzieła spośród prac naukowych Kostrzewskiego, mianowicie książki Ku hura prapolska. Praca ta dotyczy prohleimiatyiki -wczesnego średniowiecza, która to problematyka najpóźniej weszła w krąg zainteresowań Profesora. Niejako jej zapowiedzią było podjęcie jeszcze przed II wojną światową badań terenowych na wielowarstwowych Stanowiskach wczesnośredniowiecznych w Poznaniu, Gnieźnie czy w Kłecku oraz opublikowanie kilku mniejszych lecz istotnych prac, dotyczących ceramiki tego okresu, importów ,,'wiitoiństoioh" d grodów wiielkoipolskich.

Zbierał On 'materiały do omawianego okresu, inspirował swych uczniów do podejmowania nad nim badań. Wszystkie dostępne Mu dane opracował Profesor

. . i*-..

Medal pamiątkowy wybity w stulecie urodzin Józefa Kostrzewskiego. Proj. Zuzanna Pawlicka- Dutkowiak

w latach okupacji hitlerowskiej, a książka ukazała się w 1947 r. Kostrzewski, opierając się na schemacie Kazimierza Moszyńskiego, opracował w niej zagadnienia kultury materialnej, duchowej i społecznej, wykorzystując w tym celu dane językowe, etnograficzne, historyczne i przyrodnicze. Praca ta zawierała nowatorskie podejście do źródeł, wychodziła poza schematy, jakim podlegały dotychczasowe opracowania archeologiczne. Dowodziła nie tylko ogromnego zasobu wiedzy Autora o tym okresie, ale i umiejętności rekonstrukcji całości kultury, stanowiąc nową jakość w prahistorycznym piśmiennictwie naukowym. O jej znaczeniu, nie tylko dla polskiej archeologii, świadczyć może m. in. szybkie jej wydanie w języku francuskim i kilka wydań polskich. Pracą tą zainicjował Kostrzewski powojenne badania mi1enijne.

Część naukową sesji zamknął referat prof. dra Jana Żaka poświęcony ujęciom syntetyzującym pradzieje społeczeństw wiślańsko - odrzańskich Józefa Kostrzewsikdeigo w aspekcie metodologiiczmyim Stanowił on próbę odtworzenia założeń metodo! ogicznych tego wielkiego prałiistoryka. Odtworzenie ich nasuwa wszakże trudności, a to ze względu ina fakt, że Kostrzewski nigdzie ich global

7»nie nie sformułował. Z konieczności więc Jan Żak oparł się na lakonicznych wypowiedziach Profesora oraz głównie na analizie Jego prac. Na ich podstawie można sądzić, że Józef Kostrzewski korzystał w swej praktyce badawczej z metodologii historyzmu pseudoteoretycznego, mieszczącego się w ramach szeroko pojętej orientacji pozytywistycznej, wykazując przy tym stosunkowo najwięcej zbieżności ze zmodernizowanym ewolucjonizmem w wydaniu prahistoryka szwedzkiego Oskara Monteliusa, uzupełnionym jednak elementami z dociekań Gustafa Kossinny oraz własnymi przemyśleniami. Akceptował więc założenia o światopoglądowej funkcjonalności prahistorii, o ludzie (grupie etnicznej) jako podmiocie dziejów, o identyfikacji w zasadzie zasięgu określonej kultury archeologicznej z zasięgiem grupy etnicznej, wypowiadał się jednak w tym zakresie przeciw permanentnemu migracjonizmowi i wysuwaniu koncepcji o zmienności kultury archeologicznej przy ciągłości etnicznej oraz preferowaniu politycznego aspektu dziejów kosztem innych ich aspektów. Fakt, że Jego poglądy metodologiczne wiązały się z orientacją pozytywistyczną nie umniejsza bynajmniej Jego znaczenia jako twórcy nowoczesnej prahistorii

Sprawozdania

w Polsce i współczesnej prahistorii europejskiej. Albowiem wówczas orientacja ła przyczyniła się do powstania i rozwoju prahistorii jako odrębnej dyscyplin} w całej Europie. Podsumowując sesję, Zofia Kurnatowska stwierdziła, że wyjątkowy, jubileuszowy jej charakter nie pozwolił na dokonanie pełnego bilansu dzieła Józefa Kostrzewskiego. Bez względu jednak na to, jaka część dorobku naukowego Profesora jest dzisiaj w pełni aktualna, a jaka należy już do historii dyscypliny, J ego dzieło jest bezsprzecznie fundamentem współczesnej archeologii. Postać Józefa Kostrzewskiego to nie tylko wzór

naukowca, który pracę pojmował w kategoriach służby społecznej, lecz również wzór osobowy, wywierający bardzo silny wpływ na swe otoczenie. Sesję zakończył wyjazd jej uczestników do Gnaezmia, igdizde m. in. zapoznali się ze zbiorami Muzeum Początków Państwa Polskiego. Prezentowane na sesji referaty zostaną wydane drukiem i stanowić będą wstępny eta p ao pełnego opracowania sylwetki naukowej Józefa Kostrzewskiego i stworzonej przez Niego szkoły.

Hanna

Koćka - Krenzowa

Część druga

1.4, W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się posiedzenie rady poznańskiego oddz.aiu Towarzystwa - Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia", z udziałem gości: wicewojewody poznańskiego Alojzego Bryla, prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, wiceprezesa Rady Naczelnej, prbf. dra Wiadysława Markiewicza, wicewo

. ... I V 'lifciO S;B

Tablica odsłonięta w dniu 1 kwietnia 1985 r. na fasadzie domu. przy ul. Kramarskiej 15, na pamiątkę dziaia'nosci Wydziału Organizacyjnego poznańskiego okręgu Związku Waiki Zbrojnej w latach 1940-1941

Tablica odsłonięta w dniu 1 kwietnia 1985 r. na frontonie domu przy ul. Mostowej 15 dla upamiętnienia punktu kontaktowego komendy poznańskiego okręgu Armii Krajowej

Tablica odsłonięta w dniu 1 kwietnia 1985 r. na fasadzie domu przy ul. Dominikańskiej 8, na pamiątkę powoiania Wojska Ochotniczego Ziem Zachodnich (8 XII 1939)

Tablica odsłonięta w dniu 1 kwietnia 1985 r. na frontonie domu przy ul. Wrocławskiej 5, na pamiątkę działalności ara Franciszka Witaszka (1941 - 1942)

-.:. ;..-r/\. A£:"mmjewodziny leszczyńskiej Joanny Krumrey i prezydenta Gniezna Mariana Górnego. Posiedzenie zagaił, prof. dr Alfons Klafkowski. Zasłużonym działaczom wręczono medale, dyplomy i Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Doc. dr Maria Szenie- Paradowska wygłosiła odczyt pt. Wielkopolanie na szlakach świata. Z udziałem członków organizacji kombatanckich, przedstawicieli świata nauki i kultury oraz towarzystw i organizacji społecznych odbyła się w Sali Białej Urzędu Miejskiego uroczysta inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej.

Przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Przewodniczył prezydent miasta Andrzej Wituski. Przemawiali: przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pamięci N arodowej doc. dr Marian Olszewski oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Wyróżniającym się działaczom społecznym wręczono medale ii odznaki "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" . W godzinach popołudniowych, w Muzeum, Armii "Poznań" w tzw.

Małej Sluzie na Cytadeli otwarto wystawę pt. Wielkopolska walcząca w latach 1939 - 1945. W "Odwachu" na Starym Rynku otwarto wystawę będącą plonem konkursu "Młodzi Wielkopolanie w 40-1eciu PRL, czyli młodzieżowe lekcje historii". Eksponowano prace uczniów z Poznańskiego i sąsiednich województw. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert galowy z okazji czterdziestolecia szkół muzycznych I i II stopnia. Wielkopolską Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Kurpińskiego, z udziałem chórów, dyrygował Zenon Schubert. Przed południem w Sali Koncertowej im. Feliksa Nowowiejskiego ' w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 odbyło się poszerzone posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Ziapnzesltalo działalności Przedsdębiorstwo Handlu Alkoholem "P6nal". Jego funkcję przejęło Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego. Dowcipy prima aprilisowe z poznańskiej prasy: "Gazeta Poznańska" w d'oindesiiewiu pL -Ostatni statek w Suezie. (Obsługa własna Z Egiptu) poinformowała: "Kanał Suesikii [...] pomad stuletni staruszek nie odpowiada współczesnym wymogom, a na dodatek jesit bardzo drogi w eksploatacji. Postanowiono więc kanał zasypać. Ogłoszono przetarg, który wygrała jedna z firm polonijnych, mająca swoją siedzibę w Poznaniu. Na zdjęciu; odpływa ostatni statek z Suezu, przewozi się już kamienie do zasypania kanału". "Głos Wielkopolski": Nie ciężarówkami lecz tramwajami nocne dostawy towarów. "Lada dzień na ulicach Poznania pojawi się kilka tramwajów, z nietypowym oznakowaniem i kursujących o nietypowej porze. Wyłącznie w trzech pierwszych godzinach po północy, a na dachu wagonów widnieć ma litera "Z" czyli "zaopatrzenie" [...] Przewozić się nimi będzie rozmaite artykuły do sklepów, wyposażonych w (specjalne) komory do przyjmowania dostaw w godzinach nocnych". "Gazeta Poznańska": "Znów dorożką po Poznaniu, "Po kilkunastu latach przerwy, znów mamy w Poznaniu dorożkę i przejażdżki po Starym Mieście. Tę miłą tradycję postanowił podtrzymać syn ostatniego poznańskiego dorożkarza pan Stanisław Kaczmarek. Odrestaurował rodzinny wehikuł, uzyskał specjalną koncesję z Urzędu Miasta, a konia podarowała na ten cel Stadnina Koni w Iwnde. Pdeirwsza przejażdżka odbyła się wczoraj po południu, wzbudzając ogromne zainteresowanie [.. . j godzinna atrakcja w starym stylu kosztuje 200 zł, a Poznań z dorożki wydaje się zupełnie inny. Może inicjatywa pana Kaczmarka spowoduje, że na postoju dorożek, zlokalizowanym w dawnym miejscu czyli przy ul. Walki Młodych, pojawią się także następne, stanowiące dodatkową a trakcj ę turystyczną naszego miasta" . "Gazeta Poznańska": Vispol przywraca młodość "Do Apteki Leków Zagranicznych przy ul. Ratajczaka dostarczono w tych dniach sondażową partię nowego, rewelacyjneeo leku o działaniu... odmładzającym [...] Badan'a naukowców udowodniły, że spożycie pięciu opakowań powoduje takąregenerację organizmu, iż pacjent po kuracji czuje się co najmniej o dziesięć lat młodszy!" "Gazeta Poznańska": Od dziś przedpłaty na "Beskida" {...J "Zastąpić ma on już wkrótce popularnego malucha. Otrzymaliśmy właśnie wiadomość, iż z dniem dzisiejszym przyjmowane będą do końca kwietnia we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polkiego przedpłaty na mowy nasz samochód »Beskid«. Wpłacić należy kwotę 200 tys. złotych. Pod koniec roku odbędzie się losowanie, w wyniku którego ustalona zostanie kolejka odbierania z placówek »Polmozbytu« tych samochodów. Pierwsze wozy trafią do klientów w 1987 roku. O ich cenie i wysokości dopłaty poinformujemy w terminie nieco późniejszym" . "Głos Wielkopolski: Czas w pociągach dalekobieżnych najbardziej dłuży się nocą. W lokalach "Warsu" wszystkich pociągów dalekobieżnych wyznaczy się "parkiet" , n a I którym będzie można potańczyć. Na początek, do sprawdzenia tej innowacji, wytypowano pociąg pospieszny relacji Szczecin - Poznań (odjazd o 22.20) iPrzemyśl. Pierwszy »dancing« odbędzie się w nim 15 kwietnia". "Głos Wielkopolski": Wkrótce banknot lO-tysięczny. "Narodowy Bank Polski postanowił rozpocząć w najbliższym czasie emisję banknotów o nominale 10 000 złotych [.. .] Tymczasem NBP postanowił rozpisać ogólnopolski konkurs na projekt plastyczny nowego banknotu. Również nasza redakcja przyjmować będzie propozycje. Należy zatem [ . . . ] przesłać projekt pod naszym adresem: 60-959 Poznań, ul. Grunwaldzka 19 - do 15 maja 1985".

2.4. Rozpoczęła się konferencja naukowa nt. kooperacji firm polonijnych i mieszanych z krajowymi oiraz zagranicznymi jednostkami gospodarczymi. Problemy środowiska akademickiego były głównymi tematami podczas spotkania k' erowniotwa aktywu Zrzeszenia Studentów Polskich z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. Rejonowa narada delegatów na

IV Zjazd Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Uczestniczyło w niej 187 delegatów z województw: poznańskiego, pilskiego, leszczyńskiego i szczecińskiego oraz reprezentanci ludowego Wojska Polskiego.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego otwarto wystawę fotografika Janusza Kostrzewskiego pL Dzieci. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się w cyklu "Jazz w Filharmonii" koncert pt. Top Jazz '84. Wystąpili w nim laureaci plebiscytu dwumiesięcznika "Jazz Forum". Program prowadzili Andrzej Jaroszewski i Tomasz Tłuczkiewicz.

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powrócił zespół Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondaj ewskiego.

W wieku siedemdziesięc. u sześciu lat zmarł profesor zwyczajny, doktor wszechnauk lekarskich Aleksander Zakrzewski, emerytowany kierown.k Katedry i Kliniki Otolaryngologii, prorektor Akademii Medycznej, wykładowca Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w labach okupacji. Czionek Honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, redaktor naczelny "Otolaryngologii Polskiej" w latach 1955 - 1958 i od 1975 r. U dekorowany Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 8.4.)

3.4. Narada poświęcona sposobom pokonania barier budowlanych. Uczestniczyli; członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław KaAkus, minister budownictwa i przemysłu materiałów budów anych Stanis.aw Kukuryka, wiceminister administracji, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Wacław Kulczyński, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda pozrański Marian Król. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spo.kanie pracowników siużby zdrowia z przedstawicielami władz. Uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, wic ewojewrdzma pozra.iska Zofia Dąbrowska oraz przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia dr Wojciech Gug'as. Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeria Polski udekorowana została dr EmiLa Kordyl z Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Zak.adach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Rozpoczął s.ę sezon normamej komunikacji na Warcie. Barki transportowały p asek dobywany z dna rzeki na wysokości Puszczykowa

W, wiekiu siedemdziesięciu pięciu lat zmarł lckarz-ped.atra dr med. Zenon Włoch, dyrektor Miejskiego Ośrodka Matki i Dziecka w la; ach 1963 - 1966, związany z tą dziedziną służby zdrowia od

1954 r. Wniósł do niej pionierskie zasługi. o 4.4 Na temat uzyskiwania gazu ze ścieków przemysłowych oraz oszczędzania prądu w przemyśle włókienniczym, dyskutowano na sympozjum w Instytucie Krajowych Włókien Naturalnych. Porównywano doświadczenia polskie i ang:elskie. Te ostatnie przedstawił prof. Malcoms S. Fox z politechniki w Leicester. 5.4. W Pałacu Kultury udostępniono publiczności wystawę fotografii i dokumentów związanych z życiem poznaniaków w 1945 r. Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 1 kwietnia Edmunda Modzelewskiego, działacza ruchu robotniczego, pracownika Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1953 - 1956, I sekretarza Komitetu Zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunika- jnym w latach 1971 - 1976. U dekorowany był Krzyżem Kawaler.skim Orderu Odrodzenia Polski. Zył sześćdziesiąt dwa lata.

6.4. W wieku sześćdziesięciu lat zmarł inż. Zdzisław Gerwaz.k, dyrektor Kolejowych Zakładów Maszyn i Sprzętu Drogowego w latach 1956 - - 1960, dyrektor Centralnego Biura Konstrukcyjno- Technologicznego Zak_adów Naprawczych Taboru Kolejowego w latach 1979- 1981. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6.4. Poznański Teatr Lalki i Aktora, pod kierownictwem Antoniego

Kończala, powrócił z podróży artystycznej do Japonii. 10.4. Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, w Pałacu Działyń-, skich odbyła się akademia zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm" oraz oddział poznański Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zasłużonych pracowników "Cefarmu" udekorowano Medaami 40-1ecia PRL oraz odznakami resortowymi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert belgijsk.ego Chóru Młodzieżowego "Carrnina", pod dyrekcją Josefa Cleymansa. Solistką byia harfistka Sacha Nierich. 11.4. Lustracja poznańskiego rynku przez Zespół Poselski Sejmowej Komisji Handlu Wewnętrznego, Drobnej Wytwórczości i Usług, pod przewodnictwem posłanki Jadwigi Biernat.

W Teatrze Polskm spotkali się na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia pracownicy Akademii Medycznej. Ok. 300 osób, które w Akademii przepracowały ponad trzydzieści lat, rektor wyróżnił listami pochwalnymi. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Akademii Medycznej, pod batutą Przemysława Palki. W Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wręczono doroczne nagrody Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika". Otrzymali je: muzykolog Danuta Gwizdalanka, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. Antoni Kłak, lekarka Jolanta Korrecka oraz krytyk muzyczny Tadeusz Szantruczek. W Sali Malinowej Pałacu Dzlałyńskich rozpoczęło się krajowe sympozjum poświęcone wystawiennictwu muzealnemu. Przybyło ponad 100 specjalistów i dyrektorów muzeów centralnych, regionalnych i okręgowych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital wokalny Ewy Podłeś (mezzosopran). Przy fortepianie towarzyszył śpiewaczce Jerzy Marchwiński. 12.4. W Dniu Kosmonautyki, w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie najlepszych w 1984 r. pilotów jednostek lotniczych Wojska Polskiego. Przybyli także piloci przedstawiciele Północnej Grupy Wo.sk Armii Radzieckiej. Zebranych powitał dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc. N ajlepsi z najlepszych otrzymali pamiątkowe dyplomy, odznaki i nagrc d y rzeczowe. W czterdziestolecie szpitala wojskowego, w dawnym hoietu "Po10nia" przy ul. Grunwaldzkiej odbyła s.ę okolicznościowa akademia, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, przewodniczącego' Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka, dowódcy Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilota Tytusa ,Krawczyca oraz przedstawicieli Sląskiego Okręgu Wojskowego.

Dokładnie przed czterdziestu laty, 12 kwietnia 1945 r. otwarta została przy Al. Marcinkowskiego pierwsza polska księgarnia w wyzwolonym mieście (dz.ś im. Ewarysta Estkowskiego), a jej pierwszym kierownikiem był Julian S tefańska Podczas jubileuszowego spotkania, dyrektor "Domu Książki" Maciej Fraj tak wręczył pierwsze odznaki za wybitny wk.ad w rozwój księgarstwa wielkopo'skiego "Zasiużemu dla Domu Książki" seniorom - pierwszym pracowninłkoim Księgarni: jubilatce Annie Siemianowskiej, Kazimierzowi Laskowskiemu, Mieczysławowi Szymańskiemu i Mieczysławowi Siemianowskiemu oraz jej późniejszym kierownikom Leszkowi Walkowiakowi i Alojzemu Troszczyńskiernu. W Teatrze Polskim odbyła się premiera sztuki Jonasza Kofty i Bene Rychtera Kompot, w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego (scenografia Mariana Iwanowicza) .

Konsultant dr Andrzej Rajewski.

W premierowej obsadzie grali: Piotr 7awadzki (Lowe), Olga Dorosz (Monroe), Wojciech Siedlecki (Amigo), Mariusz Puchaiski (Tumoroł), Marek Sikora (Budyń), Remcita Husarek (Maroec-o), Stanisław Boryń (Brando), Michał Frydrych (Gołkin), Ireima Gnziomka (Szefowa), Jolanta Szaina (Lekarka), Wiesław Zwoliński (Kadrowiec), Wojciech Kalinowski (Strażnik), Piotr Wypart (Facet),

Wydarzenia iw Poznaniu (12-14.4.)

Od lewej: Olga Dorosz (Monroe) 1 Wojciech Siedlecki (Amigo)

Sławomir Pietraszewski (Osoba I), Jerzy Głębowski (Osoba II), Adam Krajewicz (Osoba III), Irena Maślińska (Matka I), Małgorzata Paczyńska (Matka II), Józef Jachowicz (Ojciec Lowe). 13.4. 340 Junaków Ochotniczych Hufców Pracy z Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych i Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" złożyło ślubowanie, które zakończyło okres szkolenia podstawowego w ramach obrony cywilnej. Dzień Rzemiosła. Akademię w Izbie Rzemieślniczej zagaił prezes Zarządu Izby Czesław Skrzypczak.

Uhonorowano przedstawicieli rzemios a, wręczając im medale i odznaczenia. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 213 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry sym fonicznej Filharmonii Poznańskie; pod dyrekcją Renarda Czajków skiego. Prezentowano polską eki pę na XI Międzynarodowy Kon kurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

W Teatrze Muzycznym odbyłf się premiera operetki Ja" a Toma szewskiego (na motywach Victore J acobiego} Targ na dziewczęta przedstawionej jako western. Libretto polskie i te,ksty piosenek napisała Krystyna Sląska, a dra maturgicznie rzecz opracowała Be ata Artemska. Reżyserowała Bar bara Fijewska, scenografia Barba ry Wolniewicz, choreografia Zygmunta Kamińskiego. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Jana Tomaszewskiego. W

Od lewej: Stanisław Meus (Kokj), Bożena Scharf (Bessy), Jadwiga Kurzewska (Flora)

14.4premierowej obsadzie śpiewali: Czesław Pręgowski {Jack Harrison), Jadwiga Kurzewska (Flora), Maria Pawłowska (Lucy), Michał Kuleczka (Tom Fleetwood), Jerzy Golfert (Lichtenberg), Stanisław Meus (Koko), Bożena Scharf (Bessy), Antoni Urban (Szeryf; Kapitan), Jerzy Bandei (Fryzjer), Marian Wojciechowski (Chiopak I), Wojciech Zyffert (Chłopak II).

W Teatrze Wielkim odbyła się premiera opery Richarda Straussa Ariadna na Naxos, w reżyserii Uwe Dreschela, scenografii Roberta Geigera i pod kierownictwem muzycznym Knutha Mahlkego (wszyscy z Republiki Federalnej Niemiec). W premierowej obsadzie śpiewali: P r o log: Władysław Wdowic

Od lewej: Danu.a Trudnowbka (--ajada) , Stefania Kondella (Ariadna), Krzysztof Szaniecki «(Arlekin)ki (Ochmistrz), Jerzy Fechner (N auczyciel muzyki), Elżbieta Ardam (Kompozytor), Józef Kolesiński (Tenor), Jarosław Gwoździk (Oficer), Michał Marzec i(Baletmiistrz), Stanisław Olenderek (Perukarz), Wiesław Bednarek (Lokaj), Antonina Kowtunow (Zerbinatta), Stefania Kondella (Primadonna), Marian Kępczyński (Truffaldino), Paweł Antkowiak (Brighella). O p e r a: Stefania Kondella (Ariadna), Józef Kolesiński (Bachus), Antonina Kowtunow (Zerbinetta) , Krzysztof Szaniecki (Arlekin), Aleksander Burandt (Scaramuccio), Marian Kępczyński (Truffaldino), Paweł Antkowiak (Brighella), Danuta Trudnowska (Najada), Iwona Podilewska (Driada), Danuta Kaźmierska (Echo). Zakończenie Przeglądu Piosenki Miłosnej i Erotycznej "Blyrwa i Amory" w Klubie Studenckim "Esc ula p" . Pierwszą nagrodę zdobyła wrocławska grupa "Ocipiec" za tryptyk erotyczny. Poznański Chór Katedralny, pod kierownictwem ks. Zdzisława Bernata, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemieć, Francji, Belgii i Holandii. 15.4. IV Zjazd Miejski Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego . Uczestniczyli w nim: wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Malinowski oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanis.aw Piotrowicz. Wybrano trzydziestojednosobowy Miejski Komitet, na czele którego stanął Zenon Tomczewski. W Międzynarodowym Dniu Kombatanta odbyło się w Komitecie Wojewódzkim Polsk' ej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkanie byłych więźniów politycznych z przedstawicielami władz. Obecni byli m. in.: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, sekretarze Jan Maćkowiak i Grzegorz Romanowski oiaz przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Instytutu Pamięci Narodowej doc.

dr Maran Olszewski. W Forcie VII odbyła się manifestacja mieszkańców Poznania. Przybyli byli więźniowie hi tlerowskich więzień j obozów koncentracyjnych, kombatanci II wojnyświatowej 10raz młodzież szkolna. Uczestniczyli przedstawciełe władz, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem. Byli więźniowie Łucja Janowska, Stanisław Bieńka i Benon Marcinkowski zapalili znicz. Minutą ciszy oddano hołd tym, którzy zginęli w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Przemawiał Henryk Powelski. Po złożeniu wieńców i kwiatów pod "ścianą śmierci", śpiewał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

'j

.... , .,

Budowa wieżowców na "Klinie Dębieckim" . Fot. z 15 kwietnia 1985 r. , W salonie "Cepelii' przy ul.

Swierczewskiego otwarto kiermaszową wystawę wyrobów Spółdzielni Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Cha. upnik" z Iłży. Katedra Instrumentów Dętych i Akordeonu Akademii Muzycznej zorganizowała spotkanie, na którym zaprezentowano jej osiągnięcia. W.eczorem odbył się koncert pedagogów i absolwentów. W Paiacu Kultury galowy koncert Orkiestry Dętej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, z okazji trzydziestolecia jej dz aialności. Dyrygował Marian Frankowski.

Zespół Tańca Ludowego Akademii Wychowania Fizycznego, pod k erownictwem Dariusza Majchrowicza, udał się w podróż artystyczną do Holandii.

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 17.4.)

16.4. W Poznaniu przebywała delegacja muzeum byłego obozu koncentracyjnego Dora-Nordhausen, z dyrektorem Kurtem Pełnym i byłym więźniem tego obozu Franzem Kowalskim. Delegacją przyjął I sekretarz' Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Z okazji 40 rocznicy rozpoczęcia operacji berlińskiej i forsowania Odry oraz iNysy, członkowie kierownictwa Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników \ o Wolność i Demokrację, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz przedstawiciele wszystkich środowisk kombatanckich złożyli kwiąty pod pomnikiem gen. Karola Swierczewskiego. Zakończenie krajowej konferencji spółdzielczości mieszkaniowej, biur projektowych i przedsiębiorstw budowlanych, poświęconej problemom budownictwa mieszkaniowego do roku 2000. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto w sali Zespołu Szkół Chemicznych, poświęcone aralizie działalności politycznej i ideowo-wychowawczej w szko.ach. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Edmund Bruch, uczestniczyli m. in. członek Komitetu Centra'nego Edmund Bączkiew:cz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, przedstawiciele władz oświatowych, organizacji młodzieżowych, sekretarze szkolnych organizacji partyjnych.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada partyjno-służbowa nt. funkcjonowania administracji państwowej w Poznańskiem. W naradzie uczestniczyli czio.ikowie kierownictwa wojewódzkiej instancji partyjnej, a wśród nich sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Miel

carek. Obecni byli również przewodniczący Wojewódzkiej (Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego Walenty Kołodziejczyk i dyrektor gabinetu ministra administracji i gospodarki przestrzennej Andrzej Szaraus. Referat wprowadzający wygłosił wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

Przedkongresowa narada delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w której uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno1 czonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz sekretarz Zarządu Głównego Józef Szkuta.

Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się ogólnopolska giełda obuwia. W salonie Poznańskiego - Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę indywidualną Antoniego Ruta.

17.4. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukask oraz wiceminister leśnictwa i przemysłu drzewnego Zbigniew N ocznicki spotkali się z delegacją leśników i drzewiarzy.

W salach "Odwachu" otwarto wystawę pt. Wielkopolanie w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. W otwarciu wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. W godzinach popołudniowych członkowie zarządu Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem spotkali się z delegacją Muzeum Martyrologii Dora- N ordhausen (Niemiecka Republika Demokratyczna).

Poznaniu (17 -19.4.)

Rozpoczęły się Wiosenne Spotkania z Filmem Radzieckim. Wyróżniono laureatów VII edycji rywalizacji o lepszą jakość mieszkań w Wielkopolsce pod hasłem: "Dom z jedynką". W rywalizacji brały udz.ał budynki mieszkalne zbudowane w 1984 r. Spośród ok. czterdziestu zgłoszonych obiektów wybrano osiem najlepszych. Ich wykonawcom wręczono symboliczne znaki jakości. W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert monograficzny studentów. M. in. wykonano wszystkie Kaprysy na dwoje skrzypiec Henryka Wieniawskiego. 18.4. Do Poznania przybyła delegacja Charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy - grupa konsultacyjna do spraw organizacji letniego wypoczynku dzieci. Plenum Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcone współpracy Uniwersytetu z regionem. Uczestniczyli: minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Benon Miśkiewicz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak.

Ina uguracj a Dni Kul tury Radzieckiej. Ponad 800 książek, płyt i reprodukcji zgromadzono na wystawie wydawnictw radzieckich, otwartej w Sali Marmurowej Pałacu Kultury. W otwarciu uczestniczyli m. in.: sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i Grzegorz Romanowski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecni byli sekretarz Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Botorowicki oraz przedstawiciel "Mieżdunarodnoj Knigi" w Polsce Wiktor Iwanow.

Potrzeby medyczno-spoleczne ludzi niepełnosprawnych były tematem ogólnopolskiego sympozjum, przygotowanego z okazji dwudziestopięciolecia Towarzystwa do Walki z Kalectwem, w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Patronat nad nim objął nestor polskiej rehabilitacji prof. dr Wiktor Dega. W otwarciu obrad uczestniczył m.

in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek. Zasłużeni działacze Towarzystwa odznaczeni zostali Złotymi Odznakami Towarzystwa, Odznakami Honorowyimii Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W Poznaniu przebywała grupa dziennikarzy - członków Klubu Publicystów Oświatowych Zarządu Głównego S towarzyszenia Dzienni karzy PRL zainteresowanych nowatorstwem pedagogicznym. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się akademia z okazji czterdziestolecia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych. Sztandar Przedsiębiorstwa udekorowany został Złotą Odznaką "Za zasługi dla budownictwa i przemysłu materiałów budowalnych" . Przyjechała do Poznania delegacja Centralnego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej, z Nelly Kiry jakiem - wicepremierem Mołdawskiej Republiki Radzieckiej. Z członkami delegacji spotkał się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I sekretarz Edward Łukasik.

Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej z okazji czterdziestolecia Towarzystwa. Wzięli w nim udział członkowie delegacji Centra'nego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej z łNelly Kiry jakiem i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny - Iwan Bojko. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkie

Wydarzenia, w Poznaniu (19 - 20.4.)

go Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augusityn Kogut, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz sekretarz generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Stefan Nawrot. O działalności Towarzystwa mówiła przewodnicząca Zarządu. 'Y0jewódzkiego Maria RynkIewIcz. Życzenia dalszych ukcesów s ładali Edward ŁukasIk, Nely KIryjak i Stefan Nawrot. Po części oficjalnej, odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska". Natomiast w hallu Pałacu Kul-, tury otwarto wystawę obrazującą czterdziestoletnią działalność Towarzystwa. Przed uroczystym posiedzeniem, w P łac.u ultury liczną grupę członkow I dZIałaczy Towarzystwa udekorowano odznaczeniami państwowymi, Medalami 40-1ecia Polski Ludowej, odznakami regionalnymi oraz Złotymi Odznakami Towarzystwa. Wyróżnionym gratulacje złożył, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak.

Przybyła do Poznania delegacja / radzieckich działaczy kultury, z zastępcą kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii iZwiązk Radzieckiego Zoją Tumanową I wiceministrem kultury Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Giergijem Iwanowem. Ze strony polskiej towarzyszyli m. in. kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Witold Nawrocki oraz wiceminister kultury i sztuki Wacław J anas.

Rozpoczęła się II Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Zrzeszenia Studentów Polski c h. W auli Uniwersytetu iim. Adama · Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Horsta Forstera (Niemiecka Republika Demokratyczna), z udziałem radzieckiego pianisty Eliso Wirsaładze.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmairł ks. kanioiniik mgr Stanisław Walkowiak, radca Kurii Metropolitalnej, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego" w la" tac h 1973 - 1984. 20.4. W Akademii! Ekonoimdezinej zaikończyła się II Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Zrzeszenia Studentów Polskich.

Dyskusji przysłuchiwali się: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak oiraz przewodniczący Rady N aczelnej Zrzeszenia Studentów Po.lskich Antoni Dragan. Konferencja wybrała nowe władze. P ewodiniiczącyim Rady Okręgowej został Lesizek Różański - absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Goście radzieccy złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów w Parku- Pomniku Brate- istwa Brand i Przyjaźni Folsiko- Radzieckiej, a także zasadzili drzewka przyjaźni" w parku na Cytadeli. Spotkali się .kiero nictwem polityczno-admInIstracyjnym województwa i miasta; dwiedzili Zakłady Przemysłu OdzIeżowego "Modena". Delegacja r dziecka uczestniczyła w otwarCIU wystawy Współczesna literatura radziecka w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Polskim wydawcom, drukarzom i bibliotekarzom za. popularyzowanie książki radzieckiej dziękował mim. Gieorgij Iwanow. Gościom radzieckim wręczono medale pamiątkowe z okazji stopięćdziesięciolecia Biblioteki. N astępnie delegacja zwiedziła w Muzęurn Narodowym wielką wystawą Byliśmy - jesteśmy - będziemy.

Polska granica zachodnia w 1000-leciu.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł Czesław Czaplicki, dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Poznania w latach. 1945-11949.

21.4. Ch?r Akademicki Katolickiego U nIwersytetu Lubelskiego koncertował, pod batutą Kazimierza Górskiego, w cyklu "Musica Sacra" w Katedrze Poznańskiej. Solistami byli artyści Teatru Wielkiego Antonina Kowtunow (sopran) i Piotr Liszkowski (bas). W isali sportowo - widowiskowej "Arena" odbył się Turniej Tańca "Wiosna 85" w obsadzie międzynarodowej. 22.4. VI Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto, poświęcona ocenie realizacji remontów domów w 1984 r. oraz sprawom porządku i. czystości. W związku z rezygnacJą Adama Dunajewskiego z funkcji przewodniczącego, przeprowa

Antoni Radajewski

dzol}o wybory. W tajnym głosowanIU, na nowego przewodniczącego wybrano Antoniego Radajewskiego - prezesa zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" .

Przybyła czteroosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego Charkowa . ' z pIerwszym zastępcą przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Wiktorem S. Woznyjem na czele. Goście zwiedzili miasto, spotkali się z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeuszem Czwojdrakiem, wojewodą poznańskim Marianem Królem. Przyjął ich też I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W godzinach wieczornych brali udział w gościnnym koncercie Ludowego Zespołu Tańca "Skowronek" i Zespołu Instrumentów Ludowych z Charkowa.

W Domu Drukarza rozpoczęła się konferencja krajowa Policon 85", z udziałem ok. 200 poligrafów.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się na specjalnym pokazie z najnowocześniejszymi systemami fotoskładów oraz urządzeń reprodukcyjnych zachodnioniemieckiej firmy "Berthold Fototyipe". Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Jan Stryjski.

W sali sportowo - widowiskowej "Arena" rozpoczęły się (po raz

Śpiewa solista "Mazowsza" Stanisław Jopek

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.4.)

dziesiąty) gościnne występy Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". Przybył do Poznania balet moskiewskiego Teatru "Bolszoj" . W godzinach wieczornych odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: zastępca dyrektora generalnego Teatru Wladimir Kokonin, kierownik zespoiu baletowego Gierman Silników, kapelm; strz Aleksander Kopyłow. 23.4. W pawilonie Nr 9 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto międzynarodowe ekspozycje "Poligrafia" i "Taropak 85". Otwarcia salonów dokonał minister Urzędu Gospodarki Materiałowej J erzy Woźniak, w obecności wojewody poznańskiego Maria a Króla oraz sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Maćkowiaka, Stanisława Piotrowicza i Grzegorza Romanowskiego.

W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polsk.ch odbyło się spotkanie specjalistów, poświęcone problemom przestrzennym zabudowy Sródki. Przebywał w Poznaniu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Królestwa Danii w Polsce J6rgen Korsgaard- Pedersen. Został przyjęty przez wojewodę poznańskiego Mariana Króla oraz spotkał się z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej 'Stanisławem Antczakiem i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza miejskiej organizacji Ligi Obrony Kraju. Obecny był prezes Zarządu Wojewódzkiego, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Przyjęto program działania na nową kadencję. Prezydent Poznania Andrzej Wituski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak gościli w Sali Błękitnej Urzędu Miasta delegację moskiewskiego Teatru "Bolszoj" .

W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę ze zbiorów Muzeum Historii Włókiennictwa pt. Tkanina artystyczna w 40-leciu PRL. Zespół Tańca Ludowego Akademii Wychowania Fizycznego, pod kierownictwem Dariusza Majchrowicza, powrócił z podróży, artystycznej do Holandiifnnri

24.4. W Teatrze Wielkim pierwszy gościnny występ baletu Teatru "Bolszoj" z Moskwy. Dano fragmenty baletów wybitnych choreografów Julesa Perrot'a, Mariusa Petipy, Jeana Coralli, opracowanych przez Piotra Gusiewa. Ponadto Adagio Eginy i Krassusa z baletu Spartakus Arama Chaczaturiana, w układzie Jurij a Grigorowicza. Boris Akimow kreował postać rzymskiego wodza, a partnerowała mu Marija Byłowa. Zachwycały kreacje Łarisy Ochotnikowej i Stanisława Czasowa (w pas de deux z I aktu Giselle) , Ałly Michalczenko, Tatiany Golikowej, Michaiła Cywina, Marija Zubkowa, J eleny Radczenko, Leonida Nikonowa, Jurija Posochowa (w suicie z baletu Najada i Rybak Cesara Pugni), Aleksandra Wietrowa Gako Boga Wiatru w Talizmanie Riccardo Drigo). N ajwspaln.alszą wirtuozowską perfekcję zaprezentowali N atalia Biessmiertnowa, Marija Byłowa, Jurij Wasiuczenko i Gieduminas Taranda w II akcie Giselle. Fenomenalne były epizody: Łabędź Camila Saint Saensa w wykonaniu Ludmiły Siemieniaka oraz Korsarz Adolphe Adama "'Witalij Artuszkin i Nina Aman ija&zwd li) .

W Międzywojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej przy uJ. Wiśniowej odbyło się repetytorium dla naczelników i dyrektorów wydziałów oraz dyrektorów jednostek i zakładów podporządkowanych Wojewódzkiej Radzie Narodowej z zakresu znajomości zasad funkcjonowania władzy i administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa budżetowego, zasad planowania społeczno-gospodarczego oraz reformy gospodarczej. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. W obradach, którym przewodni

czyi I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Jasiński, uczestniczył m.in, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Janusz Brzóska. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Pożywilko.

Odbyła się sesja zgromadzenia ogólnego członków oddziału poznańskiego Polskiej Akademii N auk poświęcona tematowi: "Nowe technologie - szansa czy zagrożenie dla człowieka i jego środowiska". Referat wygłosił prof. dr Maciej Wiewiórowski.

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego posiedzenie Prezydium Komitetu, z udziałem przedstawicieli Związku Socjalistycznej Młodz;eży Polskiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Armeńskiej Orkiestry Kameralnej (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), pod dyrekcją Rubena Aroganiana.

W Ośrodku Teatralnym "Maski" przy ul. Stalingradzkiej 26, austriacki teatr "Nestroy Theatre Company Vienna" wystawił gościnnie dwie jednoaktówki J ohana N estroya: Zetteltriiger Papp i Friihere Verhiiltnise. W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się ogólnopolska sesja na ukowa na temat mikroklimatu i parowania terenowego, poświęcona pamięci prof. dra Mariana Molgi.

W klubie " Nurt" przy ul. Dożynkowej koncertowała dwójka poznańskich gitarzystów "Superduo ": Piotr Soszyński i Cezary Ray.

" Zlekceważenie przepisów ruchu drogowego przez kierowcę ciężarówki było przyczyną półtoragodzinnego "zakorkowania" ul. Czerwonej Armii. Na samochód o ła

8 Kronika... 4/8«downości 3,5 t załadowano 5 ton koksu. Podczas hamowania, nie wytrzymała tylna klapa skrzyni ciężarówki, wskutek czego prawie 2 t opału zralazły się na jezdni.

Do akcji włączorfo natychmiast wozy Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej, które silnym strumieniem wody starały się zepchać zwały koksu na pobocze ulicynn

25.4. Drugi gościnny występ baletu Teatru "Bolszoj" z Moskwy na scenie Teatru Wielkiego. Podobnie jak poprzedniego wieczora, po opadnięciu kurtyny, długo trwały owacje. Odbyło się jeszcze spot- v *. kanie władz województwa i miasta z radzieckim zespołem. Przybyli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Rpbotniczej Jan Maćkowiak, Jan Mielcarek i Grzegorz Romanowski, wojewoda poznański Marian Król oraz prezydent Pozmamiia Andmzej Witustoi. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Za wspaniałe występy, podziękował zespołowi Teatru "Bolszoj" dyrektor Tea tru Wielkiego Mieczysław Dondajewski. VII Sesja Miejskiej Rady N arodowej, poświęcona ocenie realizacji Planu Spoleczno-Gospodarczego i budżetu Poznania na rok 1984.

W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się VIII walne zgromadzenie ozłciników oddiziiału poemań· skiego Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL. W obradach uczestniczyli: prezes Zarządu Głównego -kmdr Czesław Kr-zysBkowsM i wicewojewoda poznański - Alojzy BryI. Prezes zarządu oddziału Antoni Niewiada udekorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas walnego zgromadzenia przedstawicieli Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Produkcji Prefa

· 1

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 26.4.)brykatów i Robót Instalacyjnych wręczono Przedsiębiorstwu sztandar przechodni. 140 specjalistów fe całego kraju przybyło na konferencję naukowo-techniczną, poświęconą racjonalizacji gospodarki magazynowej oraz przemieszczaniu materiałów i wyrobów. W ostatnim dniu wystawy obrazów Roberta Frąckowiaka, w sali Ośrodka Kultury "Wierzbak" przy ul. Wojska Polskiego 6/8, odbyła się aukcja, z której dochód autor przeznaczył na "Fundusz pomocy dla Etiopii". Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda, z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Grzegorza Romanowskiego, poświęcone zagadnieniom p r e c y iideoiloigiczinej. W siedzibie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się, z udziałem wicekurator ra Oświaty i Wychowania Stefana Barłoga oraz pisarza Gerarda Górnickiego, spotkanie członków i opiekunów szkolnych kół z członkarni Prezydium Związku. Po spotkaniu, młodzież złożyła kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli, pod pomnikiem Armii "Poznań" oraz w Forcie VII.

pian) oraz orkiestra Teatru Wielkiego, pod batutą Miecaysława Dondajewskiego.

W sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się dyskusja panelowa na temat "Co to jest Wielkopolska i co z tego wynika dla ruchu regionalnego"; zorganizowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Jubileusz trzydziestopięciolecia Poznańskiej Chemicznej Spółdzielni Pracy" Unia". Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald, poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa. Podczas sesji Medalami 40-1ecia Polski Ludowej oraz odznakami regionalnymi udekorowano kilkunastu zasłużonych mieszkańców dzielnicy. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył Jsię koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, z udziałem Elizabeth Patches (Stany Zjednoczone Ameryki płn.) i radzieckiej wiolonczelistki N atalii Gutman.

Jubileusz czterdziestolecia poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia. Z tej okazji w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie radiowców z władzami, a następnie koncertowała Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Agnieszki DuczmaI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, poznańskiego i Poznania. Wzięli w nim udział także przedstawiciele wojewódzkich władz stronnictw politycznych, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji społecznych, Milicji Obywatelskiej i zakładów pracy województwa poznańskiego. Przybyli również dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc, dyrektor programowy Polskiego Radia Erazm Fetke, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, min,ister pełnomocny Iwan Bojko. Srodowisko dziennikarskie reprezentował ppłk Zdzisław Janos .- wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Oddz.ału Stowarzyszeń.a Dziennikarzy PRL.

N a jubileuszowym spotkaniu obec

26.4. Początek finału VI Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego. O godz. 16 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęły się przesłuchania finałowe utworów konkursowych. Jurorzy, pod przewodnictwem Stanisława Wisłockiego, wysłuchali dwóch utworów na skrzypce solo, czterech - na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu i jednego z orkiestrą. Wykonawcami byli: Jadwiga Kaliszewska, Asa Konishi -J ankowska, Wojciech Maliński i Henryk Tritt, Jolanta Nowakowska, Jacek Poiańsiki, Aindtrzej Tatarski (forteny był takżei pierwszy w okresie powojennym dyrektor radia Adam Kostaszuk. Aby radiowym tradycjom stało się zadość jak stwierdził redaktor naczelny J erzy Lorych - zamiast okolicznościowego przemówienia, zebrani wysłuchali audycji o minionym czterdziestoleciu. Wspominano w niej pierwsze powojenne chwile ludHi związanych z poznańską placówką, naj popularniejsze audycje. N astępnie zasłużonych pracowników rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu udekorowano odznaczeniami państwowymi, odznakami regionalnymi i innymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: Mariana Augustyniaka, Danutę Burdajewicz, Stanisława Kamińskiego, Zofię Staniszewską. Kilkunastu pracowników 'udekorowano Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi. Podczas spotkania, głos zabierali dyrektor programowy Polskiego Radia Erazm Fetke, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robołtniczej Grzegorz Romanowski. Przemawiał także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Odczytano listy i telegramy gratulacyjne, m. in. od przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji Mirosława Wojciechowskiego, kierownika Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana J achacza, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika. 27.4. W Teatrze Polskim odbyła się prapremiera Próby Pierre Marivaux, w przekładzie Stanisława Hebanowskiego, w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego, ze scenografią Władysława Wigury. W premierowej obsadzie grali: Irena Grzonka (Pani Argante), Katarzyna Terlecka (Anżelika), Renata Husarek (Lizeta), Grzegorz Mrówczyński (Lucidor) , Mariusz Puchaiski (Frontyn) i Wojciech Siedlecki (Błażej). Fragmenty Koncertu Smyczkowego G-moll op. 74, nr * 13 "Jeździec" Josepha Haydna wykonał zespół kameralny: Janusz Nykiel i Małgorzata Strzeszak (I skrzypce), Tadeusz Żmijewski i Wanda Krawczyńska (II), Izabella

Od lewej: Wojciech Siedlecki (Błażej), Renata Husarek (Lizeta), Katarzyna Terlecka (Anżelika)

Krajewska i Marianna Gąsiorowska (altówki) i Stanisława Dziedziniewicz (wiolonczela).

Drugi dzień finałów VI Konkursu Kompozytorskiego. Podczas drugiego przesłuchania wykonane zostały cztery kompozycje na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry. Soliści: Barbara Górzyńska, Jadwiga Kaliszewska i Kazimierz Olechowski wystąpili wraz z poznańskimi filharmonikami. Koncert poprowadzili Renard Czajkowski i Krzysztof Dziewięcki. Zamknięcie Międzynarodowych Salonów "Poligrafia" i "Taropak"fi

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 29.4.)na Międzynarodowych. Targach Poznańskich.

28.4. Galowym koncertem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na którym wykonano nagrodzone utwory, zakończył się VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. Spośród 110 prac nadesłanych z 26 krajów świata, jury · - pod przewodnictwem Stanisia-wa Wisłockiego zakwalifikowało (w styczniu 1985 r.) do finału 11. Jedną, ze względu na przekro - czenie regulaminowe (była zbyt długa), zdyskwalifikowano. Ogłoszono werdykt. W kategorii utworów na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry I nagroda przypadła pracy oznaczonej godłem "OP 63". Twórcą Concertino per violino, orchestra sinfonica okazał się Pal Rozsa (Węgry). II nagrodę otrzymał utwór Poem i na skrzypce Z towarzyszeniem orkiestry godło "Magnus" - Raflidi Hallgrimasoina (Wielka Brytania). Nagrodą trzecią uhonorowano Koncert na skrzypce Z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej - godło- "Ohatsu" - Baldura Boehmego (Niemiecka Republika Demokratyczna). Wśród utworów kameralnych ni@ przyznano pierwszej i trzeciej nagrody. Dwie drugie zdobyły: Fuga na skrzypce solo - godło "FOl" której twórcą okazał się Mieczysław Makowski oraz Poem pour vio lin e et piano - godło "V eritas Odium- Parit" - Andrzeja Tanasescu (Rumunia). Po części oficjalnej, nagrodzone dzieła wykonały: skrzypaczki Jadwiga Kaliszewska i Asa Konishi-Jankowska, z towarzyszeniem Andrzeja Tatarskiego (fortepian); orkiestra Teatru Wielkiego pod batutą Mieczysława Dondajewskiego i skrzypek Henryk Tritt; I orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego i skrzypaczki Jadwiga Kaliszewska i Asa Konishi-Jankowska.

29.4. W Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia " PAX" odbyła się» konferecja poświęcona sprawom oświaty i wychowania, z udziałem dyrektora Wydziału Nauki, Kultury i Oświaty Stowarzyszenia "PAX" Zbigniewa Czajkowsk'ego.

Kierownictwo Urzędu Wojewódzkiego spotkało się z członkami Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Obecny był prezydent Poznania Andrzej Wituski. Podczas spotkania, członkom Związku wręczono podpisane przez przewodniczącego Wojewódzkiego i Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz prezydenta Poznania listy gratulacyjne oraz książki pt. Z piastowskim orłem. Dzień upłynął pod znak:em pierwszomajowych spotkań i akademii. W uroczystości w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" uczestniczyli m. in. członek B lura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus oraz konsul Konsulatu Generalnego Związku Socialistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow. Zasłużeni "cegie'szczacy" udekorowani zostali Medalami 40-lecia Po'ski Ludowej oraz Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Dwunastu pracowników, których nazwiska wpisane zostały w 1984 r. do Zakładowej Księai Dobrej Roboty, wyróżniono listami pochwalnymi. W Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego na akademię przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łu, kasik oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny, Iwan Bojko. Trzydziestu dziewięciu pracownikom Zak ' ad6w, wyróżniającym się ofiarną pracą zawodową i społeczną, wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej. W "Galerii Nowej" (foyer Teatru N owego) otwarto wystawę grafiki i malarstwa Elżbiety Łosik- Kodym. Sposób i 'tryb rozpatrywania skarg i wniosków, jakie wpływają od ludności do instytucji i zakładów pracy, były przedmiotem plenarnego posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczo

nej Partii Robotniczej Stare Miasto. Obecny był także członek Komitetu Centralnego prof. dr Tadeusz Pisarski. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Andrzej Rakowski. Szczegółową informację o sposobie za.atwiania obywatelskich skarg i próśb złożył 'naczelnik Urzędu Dzielnicowego Chlebosław Adamczyk. Posiedzenie Kolegium Wojewody Poznańskiego, które zajęło się problemami związanymi z zatrudnieniem absolwentów szkół. Oceniono także "Raport o stanie turystyki", zapoznano się z informacją p wynikach kontroli, która badała prawidłowość rozdziałów miejsc w przedszkolach j żłobkach, działek budowlanych itp.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa Komitetu z weteranami ruchu robotniczego. Przybyłych na spotkanie przywitał I sekretarz Edward Łukasik, a następnie dokonał dekoracji weteranówodznaczeniami państwowymi. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Leon Dobiala i Czesław Duda; Krzyże Kawalerskie: Helena Andrzejewska, Henryk Anioła, Leon Buszewski, Florian Chojka, Zenon Herrmann, Kazimierz Jędrusik, Kazimiera Kalicka, Stanisław Łapawa, Edward Sobański, Jan Dawidowski. Władysław J acczak, Antoni Janowski. Roman Melerowicz, Stefan Najdek, Jan Nowaczyk, Alfons Suszyński, Teodor Tomczak, Franciszek Troszczyński, Stefan Trzybiński, Stefan Walewski i Albin Wypłata oraz - pośmiertnie - Stanisław Skrzypczak.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zespołu Partyjnego Filozofów przy Wydziale Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 30.4. W przededniu 1 Maja, przedstawiciele władz politycznych oraz administracyjnych Poznania i województwa udali się do Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli, by pod pomnik.em Pol-, sikdej Fartu Robotniczej złożyć wieńce i wiązanki kwiatów. N a czele delegacji stanęli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut. Obecny był również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyło się, zorganizowane przez Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald, spotkanie, które prowadził I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Jasiński. Zasłużonym weteranom pracy i działaczom społecznym wręczono Medale 40-1ec:a Polski Ludowej.

W salach Muzeum Historii Ruchu Robotniczego odbyła się uroczystość wręczenia Medali im. Marcina Kasprzaka. Przybyli; członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, człorkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczcy W ojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Koflut, oraz przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz administracyjnych, z wojewodą

Wydarzenia w Poznaniu (30.4. - 1. 5.)poznańskim Marianem Królem. Obecny był również zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek. Sesja naukowa na temat udziału Uniwersytetu Poznańskiego w walce o polskość Ziem Zachodnich i Północnych. W obradach, zorganizowanych przez, uniwersytecką organizację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wzięli udział wybitni polscy historycy. , W pcreeddaień Maędizynuarodowego Swięta Pracy, z okazji czterdziestej rocznicy zawarcia Układu o Przyjaźni, Pomocy i Współpracy Wzajemnej między Polską i Związkiem Radzieckim, a także trzydziestolecia Układu Warszawskiego, zespół "Gazety Poznańskiej" spotkał się z konsulem generalnym Związku Socjalisytcznych Republik Radzieckich w Pozinanliu, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko oraz konsulem Michaiłem Mogiłatowem.

W obecności prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego i rektora U niwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra Franciszka Kaczmarka, dyrektor prof. dr Aleksander Łukaszewicz udostępnił mieszkańcom Poznania Ogród Botaniczny wraz z nową pięciohektarową częścią (od strony ulic Dąbrowskiego Botanicznej iSw. Wawrzyńca), obsadzoną głównie roślinami z Ameryki Północnej i Azji Wschodniej. Chór Akademii Medycznej, pod kierownictwem Przemysława Pałki, udał się w podróż artystyczną do Belgii.

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł inż. Tadeusz Kuleczka,dyrektor Zakładów Mechanicznych Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz" w latach 1972 - 1985. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu, został wybudowany i uruchomiony w latach 1971 - 1974 nowoczesny zakład budowy i remontu maszyn poligraficznych. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

1.5. W dniu Międzynarodowego Święta Pracy, na ulice Poznania (w zimowej scenerii) wylegli tłumnie mieszkańcy. "Padał gęsty śnieg - pisał reporter »Głosu Wielkopolskiego«' zacinał zimny wiatr. Najstarsi poznaniacy nie pamiętali, by kiedyś na powitanie maja wróciła zima. Biel śniegu i czerwień sztandarów - to były dominujące kolory nad pierwszomajowym pochodem, który przeszedł tą samą co w roku ubiegłym trasą: od Ronda M. Kopernika, ulicami Roosevelta i Głogowską do pomnika Marcina Kasprzaka". Punktualnie o godz. 10.00 przez zainstalowane megafony rozpoczęła się transmisja radiowa manifestacji warszawskiej, na której przemawiał I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciech J aruzelski. N astępnie rozległy się dźwięki syren poznańskich fabryk i pochód iruszył. Za Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych i pocztami sztandarowymi szli członkowie Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Obchodów 40-1ecia Polski Ludowej, a wśród nich członkowie Komitetu Wojewódzkiego z I sekretarzem Edwardem Łukasi - kiem, przedstawiciele stronnictw politycznych, rad narodowych i władz administracyjnych woje

wództwa i miasta z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady N rodo wej Tadeuszem CzwojdrakIem I wojewodą poznańskim Marianem Królem, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Augustynem Kogutem, generali ja Wojska Polskiego z dowódcą WOjsk Lotniczych gen. dyw. - pilotem Tytusem Krawczycem. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. W czołówce pochodu kroczyli weterani ruchu robotniczego oraz kombatanci, którzy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marcina Kasprzaka. Za czołówką pochodu szli harcerze, maszerowali junacy z Ochotniczych Hufców Pracy. Wielki emblemat ze znakiem "HCP" górował nad długą kolumną pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski", w których gronie najdował się członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. Razem z załogą "Cegielskiego" szli te.ż oficerowie z Dowództwa WOjsk Lotniczych. Za tą kolumną kroc.zył załogi zakładów pracy robotnICZej Wildy, kolejarze z węzła ,poznań skiego, pracownicy Pan t'Y0wej Komunikacji Samochodowej I Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych oraz działacze i sportowcy Kolejowego Klubu Sportowego "Lech". W kolumnie wildeckiej nie zabrakło też młodzieży z wielu szkół średnich i podstawowych oraz pracowników nauki i studentów (w tym również zagranicznych) z Politechniki P?znańskiej i Akademii WychowanIa Fizycznego. Przemarsz kolu ny wildeckiej zamknęli pracownICY Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Po zachodniej stronie ul. Głogowskiej szły w tym czasie załogi zakładów i instytucji oraz młodzież i nauczyciele ze szkół Nowego Miasta.

Liczna była kolumna Starego Miasta, złożona m. in. z pracowników spółdzielczości mieszkaniowej, naukowców oraz studentów * z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej oraz przedstawicieli poznańskich tea

J \gtrów, muzeów I innych "placówek kulturalnych. W kolumnie Jeżyc szły m. in.

załogi fabryk i przedsiębiorst budowlanych, kroczyli pracownIcy służby zdrowia, sportowcy, profesorowie i studenci z Akademii Rolniczej.

Trwający prawie dwie godziny pierwszomajowy pochód w . Po naniu zamknęła kolumna dZIelnIcy Grunwald. Nie odbyły się 'zapowiedziane kiermasze, festyny, parady orkiestr, popisy kapel ludowych, koncerty zespołów młodzieżowych, pokazy gimnastyczne.. W . parku Marcina Kasprzaka, gdzIe mIał odbyć się kiermasz, stały tylko puste, przykryte brezente kioski. Jedynie w halach "Areny, "Energetyka" i "Surmy" roz!?rywano turnieje sportowo-rekreacYjne. W kręgielni hali "Energetyka" do zawodów sprawnościowych stanęło 70 osób. Do późnych godzin popołudniowych trwał w hali "Surmy" turniej tenisa stołowego. W hotelu "Polonez" rozpoczęło działalność biuro podróży amerykańskich linii lotniczych "Panam". 2J5. W Tea'trze Wielkim galowy komrcert muzyki polskiej. W programie znalazły się: Stabat Ma ter Karola Szymanowskiego, uwertura do opery Halka Stanisława Moniuszki, psalm Ojczyzna Feliksa N owowiejskiego oraz I Koncert skrzypcowy jis-moll Henryk Wie niawskiego. WykonawcamI bylI Antonina Kowtunow (sopran), Ewa Werka '(mezzosopran) i Jan Czekay (baryton) oraz Klaudyna Broniewska (skrzypce). Wystąpiły chóry: Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, "Polihymnia" oraz chór i orkiestra Teatru Wielkiego. Dyrygowali Renard Czajkowski i Mieczysław Dondaj ewski. Setna rocznica powsitainda Koła Śpiewackiego Polskiego, którego spadkobiercą jest Towa zy two . Muzyczne im. Henryka WIenIawskiego. Przed południem, na domu przy Starym Rynku 73/74, w którym odbyło się zebranie .założyciel skie, prezydent PoznanIa .Andrzej Wituski - w towarzystwIe prof.

Stefana Stuligrosza - dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się otwarte posiedzenie za

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 3.5.)

Stefan Stuligrosz odsłania tablicę pamiątkową rz du Towarzystwa, które prowadZIł prezes - Stefan Stuligrosz. Okolicznościowy referat wygłosiła Krystyna Winowicz. Odczytana gratulacje. Towarzystwo 'wyróżnione zostało zbiorową Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańsk:ego". Jubileuszowe spotkanie zakończył koncert skrzypcowy Asy Konishi-Jankowskiej i pianisty Andrzeja Tatarskiego. W pawilonach Nr 5 i 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich wiceminister leśnictwa i przemysłu drzewnego Józef Kardyś dokonał otwarcia proeksportowej wystawy "Polskie meble". W otwarciu udział wzięli m. in. wiceminister handlu zagranicznego Antoni Karaś i wiceprezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Jerzy Szopa oraz przedstawiciele władz Poznańskiego: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i wojewoda poznański Marian Król. Klientom zagranicznym przedstawiono meble stylowe, stylizowane oraz współczesne, m. in. 50 zestawów stołowych i 23 sypialnie. Do Poznania przybyła "Sztafeta przyjaźni" III Festiwalu Amatorskiej Twórczości Artystycznej rajów Socjalistycznych, odbywaJącego się w 40 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Na Dworcu Letnim amatorskie zespoły powitali m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kop.ński. Wraz z grupami artystycznymi przybyły delegacje ministerstw kultury państw biorących udział w Festiwalu. Delegacja polskiej przewodn czył wiceminister kultury i sztukI Edward Gołębiowski. Wieczorem goście zagraniczni wzięli udział w manifestacji antywojennej na stokach Cytadeli. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych Poznania. Lidia Grochot z Zespołu Pieśni i Tańca Nowa H u ta" odczytała tekst ;pelu młodzieży o pokój na świecie. Po manifestacji uczestnicy Festiwalu spotkali się w salach Pałacu Kultury. W Środowiskowym Domu Kultury "Ratajan" na Osiedlu Piasto skim, rozpoczął się OgólnopolSkI Konkurs Amatorskiej Twórczości Filmowej "Młoda Polska 85" .

W Bibliotece im. Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki", podczas którego z czytelnikami spotkała się Łucja Danielewska. 3.5. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich przewodniczący Wojewódzr kiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi otworzył sesję popularnonaukową na temat: "Konstytucja 3 Mf,ja a praca organiczna. Różnice i kontynuacja myśli". W przerwie obrad, jej uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną na frontonie Pałacu Działyńskieh. Kulminacyjnym punktem obchodów było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Asystowała kompania honoirowa Wojska Polskiego. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii

Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut.

W godzinach popołudniowych w Teatrze Wielkim odbyła się akademia, podczas której przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi przypomniał ideowe dziedzictwo Stronnictwa. Zasłużonym działaczom Stronnictwa wręozon@ odznaczenia państwowe i organizacyjne. W części artystycznej śpiewali: Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurcze wskaego i soiiśca Teatru Wielki e g o . Sprzed siedziby dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji wyruszył niecodzienny ambulans pocztowy. Upamiętnił on podróż poznańskich pocztowców, która odbyła się dokładnie przed 40 laty do Szczecina, gdzie organizowali oni wtedy pierwszą polską placówkę pocztową. Ambulans pocztowy, którego trasa wiodła historycznym szlakiem przez Rogoźno, Chodzież, Piłę, Wałcz, Stargard zabrał ze sobą okolicznościową korespondencję oraz tablicę pamiątkową dar dla szczecińskich pocztowców. Ekipie przewodził - jak przed 40 laty - Teodor Antowski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Hansa H. Jorisa, z udziałem słynnej sopranistki Helen Donath (oboje z RFN).

W Domu Studenckim przy ul.

S talingradzkiej gościnne występy rozpoczął angielski zespól N orthern Black Light Theatre, bawiący w Poznaniu na zaproszenie Teatru "Maya". W repertuarze: Kalima and the Cenie oraz musical dla dzieci The Wereplant. 4.5. W czterdziestolecie zwycięstwa nad faszyzmem, na frontonie domu przy ul. Rogalińskiego 6, odsłonięto pamiątkową tablicę z · rapisem: 1945 - 1984. W tym i okolicznych budynkach stacjonował po wojnie sztab II Armii Wojska Polskiego, który kierował służbą ochrony zachodnich granic Rzeczypospolitej wraz Z zasiedlaniem i zagospodarowywaniem ziem zachodnich i północnych. W 40 rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem społeczeństwo dzielnicy Poznań-Grunwald. Odsłonięcia tablicy dokonał były oficer sztabu II Armii Wojska Polskiego płk w st. spocz.

Bronisław Staszczuk. W uroczystości uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald Kazimierz Jasiński. Koncertem galowym w sali sportowo-widowiskowej "Arena" pożegnano w Poznaniu uczestników III Festiwalu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Państw Socjalistycznych. Uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, minister kultury i sztuki - Kazimierz Zygulski oraz przedstawiciele władz województwa i miasta. Kilka tysięcy uczniów szkół województwa poznańskiego wzięło udział w manifestacji u stóp pomnika Armii "Poznań". Izabe'a Żurawska, wicemistrzyni Polski w gimnastyce artystycznej odczytała Apel Pokoju. Następnie kolumna uczestników manifestacji przemaszerowała na Cytadelę, gdzie rozegrano "Biegi Zwycięstwa", w których wzięło udział przeszło 1000 młodych sportowców. Wśród dziewcząt zwyciężyła Renata Jankowska z Czerwonaka i Valetta Kasipozyk z Puszczykowa. Wśród chłopców - Tomasz Adamski z Kiszkowa i Dariusz Wawrzyniak z Grzybna. W podróż artystyczną do Holan

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 6.5)diii, Belgii i Francja wyjechał Chór Chłopięcy i Męsfai Państwowej Filharmonii w Poznaniu, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł red. Kazimierz Flieger, współpracownik "Expressu Poznańskiego" od 1955 r., w którym prowadził dział kultury, a następnie dział sportowy. Jego inicjatywie Poznań zawdzięcza, Mały Wyścig Pokoju, ale także Swięto Babci, którego dzień - 21 stycznia Kazimierz Flieger po prostu ustalił. Wiele pracował społecznie w organdiaaicjaich sportowych. 5.5. Przybyła do Poznania przebywająca w Polsce, na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, grupa związkowców-kombatantów wojny z faszyzmem niemieckim i militaryzmem japońskim z sześciu europ ej - skich krajów oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kuby, Mongolii i Wietnamu. Na granicy miasta gości powitali: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i przewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych Wojciech Guglas. Goście złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli, a także zwiedzili Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania. W salach Ratusza wysłuchali koncertu Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego oraz zwiedzili wystawę Byliśmy - jesteśmy będziemy. Polska granica zachodnia i północna w Tysiącleciu w Muzeum Narodowym. » Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych lim. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Nowe Miasto otrzymało sztandar. W obecności przedstawicieli władz politycznych, z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Marianem Olszewskim, sztandar z rąk I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Edmunda Brucha odebrał prezes Zarządu Wojewódzkiego Henryk Kudła i wręczył go prezesowi Koła Mirosławowi Skoniecznemu. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem kompania honorowej Wojska Polskiego. N a trasie wokół pi. Wolności rywalizowały ae sobą kandydatki do tytułu mistrzyni Polski w chodzie na dystansie 10 km. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec, Francji, Belgii i Holandii powrócił Pozoańsikii Chór Katedralny, pod dyrekcją ks. Zdzisława Bernata. Z podróży artystycznej do Belgii powrócił Chór Akademii Medycznej, pod kierownictwem Przemysława Pałki. Na Międzynarodowym Festiwalu w Neerpelt zdobył I nagrodę w kategorii Chórów. 6.5. Przybyły do miasta 33 załogi mię'" dzynarodowego rajdu samochodowego "Zwycięstwo-40" (od 18 IV). Kolumna samochodów przyjechała pod pomnik Armii "Poznań". Tutaj gości przywitał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Komandorzy poszczególnych ekip narodowych, w towarzystwie dowódcy garnizonu poznańskiego gen. bryg. Michała Polecha, oraz sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Maćkowiaka i Grzegorza Romanowskiego, złożyli wieńce u stóp pomnika. W godzinach popołudniowych goście zwiedzili Stary Rynek, a w Ratuszu wysłuchali koncertu Chóru Dziewczęcego "Skowronki", pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej. Rozstrzygnięcie konkursu literack' ego z okazji czterdziestolecia Polski Ludowej. I nagrodę za opowiadanie otrzymał Edmund Pietryk, II - Janusz Mieczarek (Czę

J23

stochowa), III - Ryszard Danecki. Za wiersze: dwie II: Stanisław Gola {Bielsko-Biała) i Jerzy Grupiński. N a czele jury stał Jan Koprowska. Nadesłano 102 prace.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak spotkali się, z uczestpikami XVIII Dekady Pisarzy Srodowiska Wielkopolskiego. Szczegóły imprezy przedstawił dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego Jan Stryjski. W czasie spotkania Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Lech Konopiński. Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Grochowską.

7.5. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Omówiono polityczno-organizacyjne problemy powoływania Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Spotkanie kombatantów, członków koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Jeżyce-Sołacz. Grupie uczestników II wojny światowej prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył medale "Za udział w wojnie obronnej 1939 r." W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kilkudziesięcioosobowej grupy żołnierzy-kombatantów z Wielkopolski i Zielonej Góry. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem i sekretarzem Janem Mielcarkiem. Uczestniczący w spotkaniu konsulowie KonsAatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michał Mogiłatow i Igor Borisów wręczyli kombatantom "Medale 40-lecia Zwycięstwa w "Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941 - -1945". Gratulował odznaczonym Edward Łukasik.

95 rocznica powstania pierwszych polskich spółdzielni mieszkaniowych. W uroczystości z tej okazji uczestniczyli minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisław Kukuryka, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Marian Król, wiceprezydent miasta Bogdan Zastawny, przewodniczący Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Zdzisław Błażejewski, przedstawiciele związków zawodowych oraz wielkopolskich przedsiębiorstw budowlanych. Dzieje spółdzielczości mieszkaniowej przedstawił Tadeusz Skubiszyński, a dorobek poznańskich spółdzielni wysoko ocenił Stanisław Kukuryka - uznając je za najlepsze w Polsce. Specjalnym podziękowaniem j gratulacjami uhonorowano seniora spółdzielczości mieszkaniowej Ludwika Klucka, który zawodowo i społecznie był z nią związany przez ponad 60 lat. Ostatni dzień proeksportowej wystawy "Polskie meble". Producenci sprzedali meble wartości 3,5 min dolarów. O godz. 7 rajdowa kolumna "Zwycięstwo 40", wioząca historyczny sztandar, który w 1945 r. zawisł ma Reichstagu w Berlinie, opuściła Poznań.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł dr Jerzy Młodziejowski, geograf, pisarz-publicylsta, kompozytor i dyrygent, popularyzator muzyki. Niewielu tak wrosło w kulturalną panoramę Poznania jak Jerzy Młodziejowski, kierownik artystyczny i dyrygent Wielkoplskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego w latach 1954-1970, członek Kolegium Redakcyjnego "Kro

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.5.)niki Miasta Poznania" w latach 1945 - 1946.

8.5. U dział Polaków w II wojnie światowej przypomniano podczas spotkania z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przedstawiciele władz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych Zołnierzy. W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się posiedzeń.e plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Czwojdiraka i wojewody poznańskiego Mariana Króla, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyna Koguta, prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego oraz komendantów Wyższych Szkół Oficerskich Wojsk Pancernych i Służb Kwatermistrzowskich gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka i gen. bryg. Piotra Przybyszewskiego. Obrady otworzył przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Marian Jakubowicz. Okolicznościowy referat wygłosił płk Janusz Radłowski. Kilkudziesięcioosobową grupę kombatantów z wszystkich frontów II wojny światowej udekorowano odznaczeniami państwowymi i medalami wojennymi. W Koinisutocie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu odbyło się spotkanie z obywatelami polskimi - byłymi żołnierzami Armii Radzieckiej, którzy brali udział w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941 -1945. Konsul generalny, miniester pełnomocny Iwan Bojko odznaczył kombatantów medalami "Za obronę Moskwy", "Za obronę Stalingradu", "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941 - 1945". Do Poznania przyjechała dziesięcioosobowa grupa kombatantów radzieckich - weteranów II wojny światowej, pod przewodnictwem płka Iwana Jakowlewa. Powitała

ją przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. W grupie znajdowali się m. in. Iwan Garanża, Konstantin Siergiejew i Stepan Wagarszak - którzy walczyli o wyzwolenie Poznania. W sali widowiskowej "Olimpii" odbyło się zebranie zakładowego koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych. Okolicznościowy referat wygłosu prezes Wacław Wdernicki. Kilkudziesięciu osobom wręczono Krzyże Partyzanckie i medale. W godzinach wieczornych z pi.

Wolności wyruszył uroczysty capstrzyk. Pododdziały garnizonu oraz delegacje młodzieży przemaszerowały ulicami miasta, prowadzone przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych oraz kompanię honorową Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatenmiisirzowskich. Pod Cytadelą capstrzyk został rozwiązany. W cyklu "Estrada kameralna" w sali Towarzystwa Muzycznego im. Henryka W.eniawskego odbył się koncert poświęcony twórczości Stefana B. Poradowskiego.. Jego utwory wykonali Mar an Derwecki (skrzypce) i Wojciech Sko A wroński (fortepian).

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Michał Dusik, zasłużony dla sportu polssiego piłkarz Klubu Sportowego "Warta", reprezentant Polski, m .in. na Olimpiadzie w 1936 r. * ,

Hołd poległym oddali także przedstawiciele Wojska Polskiego, z dowódcą Wojsk Lotnjczych gen. dyw. - pilotem Tytusem Krawczycem, kombatanci polscy i radzieccy. Kwiaty złożyli przedstawiciele Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, z wiceprezesem Naczelnego Komitetu Dominikiem Ludwiczakiem; Stronnictwa Demokratycznego, z przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Alojzym Brylem; Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; urzędów wojewódzk.ego i miejskiego, z wojewodą poznańskim Marianem Królem i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim, delegacje organizacji młodzieżowych, społecznych, zakładów pracy. Ceremonię zakończyła Międzynarodówka. Przebywającą w Poznaniu grupę radzieckich weteranów II wojny światowej przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W spotkaniu uczestniczyli także dowódca Wojsk Lctaćczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz. Obecny był także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Iwan Bojko. Po południu, w Domu Przyjaźni "Trojka" goście uczestniczyli w wieczornicy przygotowanej z okazji Dnia Zwycięstwa. Z okazji 40 rocznicy rozgromienia hitlerowskiego faszyzmu, konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko, wydał w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej przyjęcie. Zwracając się do 'zebranych, Iwan Bojko powitał kierownictwa polityczno-administracyjne województw: jeleniogórskiego, kaliskiego, konińskiego, legnickiego, leszczyńskiego, opolskiego, poznańskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego i · wroelawsikfeigo. Obecni byli pirraedisltawiciele Wojska Polskiego, Miii

W wieku siedemdziesięciu siedmiu- lat zmarł mgr Józef Filipowski, pracownik poznaaskiego przemysłu zielarskiego od 1935 r., k e - rownik firmy "Erbe" od jej uruchomienia w 1940 r. do 1950 r., następnie dyrektor techniczny i zastępca dyrektora naczelnego Centrali Zie'arskiej i Państwowych Zakładów Zielarskich "Herbapol" (do 1973 r.). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Or, deru Odrodzenia Polski.

9.5. O godz. 12 00 dźwięki hymnu państwowego, głosy fabrycznych syren i huk 24 salw artyleryjskich poprzedziły uroczystą odprawę wart garn.zonu poznańskiego przed pomnikiem Armii "Poznań". Po zaciągnięciu posterunku honorowego, oddano hołd poległym, składając wiązanki kwiatów. Obecni byli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus oraz dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawozyc, kombatanci różnych frontów II wojny światowej, organizacji społecznych i politycznych. Na zakończenie odbyła się defilada. W Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli, przed Pomnikiem Bohaterów złożono wiązanki k w i - tów. Pierwsza złożyła kwiaty delegacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnczej, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem i 'I .seikiretanzem Komitetu Woje-wódzkiego Edwardem Łukasikiem.

Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko.

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.5)cji Obywatelskiej, zakładów pracy, organizacji społecznych i kombatanckich.

Ms", założonej przez wykładowcę Akademii Muzycznej Leona-Zaborowskiego. Zespół debiutował w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich. Program koncertu wypełniła muzyka cerkiewna. W Sali Reprezentacyjnej Izby Rzemieślniczej otwarta została VIII Wielkopolska Wystawa Rzemiosła Artystycznego, z udziałem il20 irzemdeślmików z czterech województw; 60 z nich posiadało t yituły "Mistrza Rzemiosła Artystycznego" . " Podczas spotkania w siedzibie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował Iwana Garanża, Konstantina Siergiejewa i Stepana Wagarszaka Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Uroczysta Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto.

Przemawiał przewodniczący Dzielnicowej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Grzegorz Jaworowicz. Grupie osób wyróżniających się w pracy społecznej wręczono medale i odznaczenia. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Igor Borysów .

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją skrzypka Sidneya Hartha (Stany Zjednoczone Ameryka Płn.). W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego podpisano porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Politechniką Poznańską a Wielkopolskim Zrzeszeniem Przedsiębiorstw Budownictwa Rolniczego.

W Teatrze Wielkim odbyło się premierowe przedstawienie Krainy uśmiechu Franciszka Lehara, w reżyserii Sławomira Żerdzie - kiego, scenografii Hermana Scherra (kostiumy Barbary Wolniewicz) i choreografii Borisa Slovaka. Kierownictwo muzyczne sprawował Mieczysław Dondajewski. W premierowej obsadzie śpiewali: Andrzej Kizewetter (Hrabia Lichtenfels), Ewa Iżykowska (Liza), Władysław Wdowicki (Hrabia Gustaw), Marek Bieniasizewski (Książę Su Czong), Joanna Kozłowska (Mi), Piotr Liszkowski (Czong), An

Plakieta Zygmunta Berlinga

N a frontonie winogradzkiej Szkoły Podstawowej Nr 12 odsłonięto tablicę z wizerunkiem patrona - gen. Zygmunta Berlinga. Na dziedzińcu zebrali się uczniowie, ich rodzice, zaproszeni goście - przedstawiciele Wojska Polskiego, władz społeczno-politycznych. Punktem kulminacyjnym spotkania było przekazanie urny z ziemią spod Lenino, którą przywiózł kurier Ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Warszawie. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu "Gazety Poznańskiej" pL "Pamiętam chociaż minęło 40 lat".

Wpłynęło 161 prac. I nagrodę zdobył Antoni Morgowicz (Poznań), II -. Andrzej Bartkowski (Murowana Goślina), III - Tadeusz Lisiak (Konin). Rozpoczęła się konferencja naukowa na temat skutecznego wprowadzania postępu organizacyjnego. Na placu apelowym Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru, ufundowanego przez zakłady pracy Poznania i województwa. U dział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak.

10.5. Pierwszy koncert publiczny "Cappela Musica e Antique Orienta

Ewa Iżykowska (Liza), Władysław Wdowicki (Hrabia Gustaw)

drzej Ogórki-ewicz (Eunuch), Włodzimierz Kalemba i Jerzy Szalaty (Służący). W scenach baletowych wysitąpili: Grażyna N aj der (I Zona), Eugenia Pisarczyk (II), Zofia Stróżniak (III), Ewa Pawlak (IV) oraz Ryszard Baranowski, Wiesław Kościelak, Jacek Szczytowski. Otwarcie wystawy kaktusów w Domu Kultury Kolejarza.

W sali kinowej Pałacu Kultury, z udziałem 150 uczestników, rozpoczął się XIII Festiwal Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych, wznowiony po kilku latach. Przesłuchania jedenastu chórów-laureatów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z siedmii'u województw: goireowsikiegO ' , konińskiego, kaliskiego, leszczyń - skiego, pilskiego, poznańskiego i zielonogórskiego. W Teatrze Lalki i Aktora odbył się koncert, w którym wystąpiły: poznański Chór (Kameraliny "Collegium Cantorum" , pod dy* rekcją Małgorzaty KwaśnikChmieilewsikiej oiraz Kwartet Tomasza Jorgii. Program obejimował m. in. muzykę renesansu, ballady irlandzkie w wykonaniu so

J27listki Barbary Mossor- Wilińskiej oraz - prezentowaną przez Kwartet Tomasza Jorgi - muzykę "zielonej fali". 12.5. Ogłoszenie wyników XIII Festiwalu Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych. Jury najwyżej oceniło zespół muzyczny "Dagu" z Madagaskaru. Wśród zespołów tanecznych dwie pierwsze nagrody przyznano grupie z regionu Ameryki Łacińskiej oraz grupie z J emenu. Wśród solistów najwyżej oceniono czarnoskórą Betty z Kenii, studiującą na uczelni plastycznej w Łodzi. Pierwszą nagrodę za piosenkę zaangażowaną przyznanomiędzynarodowemu zespołowi wokalno-muzycznemu "Asiko" , składającemu się ze studentów z Angoli, Madagaskaru, Konga, J amajki, Nigerii, Kenii i Beninu. Finał przesłuchań jedenastu chórów laureatów ze sizikół podstawowych i ponadpodstawowych. Zwyciężył Chór Szkoły Podstawowej Nr 65 (na Osiedlu Kosmonautów), pod kierownictwem Grażyny Wiichłacz- Pindur. Dwa następne miejsca zajęły Ohór Zespołu Sizkół Elektrotechnicznych w Zielonej Górze oraz Chór Ostrowskiego S tudium dla Wychowawczyń Prizedsizkoli. '13.5. Jubileusz sześćdziesięciolecia Okręgu I Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Uroczystość rocznicowa odbyła się w auli Liceum Muzycznego przy ul. Solnej 12, z udziałem Orkiestr Dętych Zakładów Naprawczych Taboru Ko'ejowego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz chórów. Początek egzaminów ma turalnych w poznańskich liceach. W Domu Technika odbyła się akademia z okazji Dnia Drogowca, podczas której liczni pracownicy otrzymali Medale 40-1ecia Polski Ludowej. W uroczystości uczestniczyli: wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Kazimierz J asiński. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital gitarowy Narcisa Yepesa (Hiszpania). Koncert" laureatów elim'nacji wojewódzkich XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Ra

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 17.5.)dzieckiej w Sali Wielkiej Pałacu Kul tury.

14.5. W sali Domu Prasy odbyło sae.

nieco dzienne spotkanie z dziennikarzami -sernorami Andrzejem Trellą i Antonim W. Walczakiem. Red. A. Trelła ukończył osiemdziesiąty czwarty rok życia, w prasie pracował sześćdziesiąt pięć lat. Red. A. W. Walczak ukończył siedemdziesiąty czwarty rok życia i ma blisko pięćdziesiąt lat pracy dziennikarskiej, naukowej i społecznej. Seniorzy spod znaku "kaczki" 0trzymalii nagrody jubileuszowe, w ązanki kwiatów oraz przyjęli giatulacje. W Instytucie Gpspodarki Przestrzennej Akademii Ekonomicznej rozpoczęło się seminarium międzynarodowe na temat współczesnych problemów miast i regionów. Wzięli w nim udział uczeni ze S tanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Republiki Federalne i Niemiec i Austrii. Główną częścią seminarium była dyskusja panelowa. 15.5. W Poznaniu przebywały działaczki organizacji kobiecych z Niemieckiej Republiki Demokratycznej Zwiedziły Zak ady Przemysłu Cukierniczego "Goplana", gdzie interesowały się rozwiązywaniem problemów socjalnych i bytowych. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wys.awę ceramiki Luisa Gosselina (Kanada) .

Zakończyła się giełda części zamiennych w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa "Zremb" . 16.5. Jubleusz trzydziestolecia pracy artystycznej pianistki Aleksandry

Utrecht. Prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował artystkę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele muzycznych instytucji miasta' i przyjaciele. Przybyła trzyosobowa delegacja Gruzińskiej Akademii Nauk w celu nawiązania kontaktów z poznańskim oddziałem Polskiej Akademii Nauk.

W Muzeum Narodowym odbyło się zakończenie etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego ko.ikursu dla młodzieży pt. Najciekawszy eksponat. Uczestniczyło 155 osób z szesnastu szkół. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę Towarzystwa Muzycznego im .Henryka Wieniawskiego. N a otwarcie przybyli m. in. wicewojewoda poznański Romuald Zysnanski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, naj starsi działacze Towarzystwa, rodzina pierwszego prezesa, dyrektora i dyrygenta Bolerława Rawicza-Dembińskiego, muzyJrolocLy. N a scenie świetlicy Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego dzieci z wildeckich przedszkoli prezentowały widowisko pt. Piękna nasza Polska cala. W wieku siedemdziesięciu sześaru lat zmarł dr hab. Zbigniew Borna, emerytowany profesor nadzwyczajny Akademii Rolniczej, były kierownik Katedry Warzywnictwa, prodziekan Wydziału Ogrodniczego, wicedyrektor Instytutu Produkcja Ogrodniczej, redaktor naczelny i wydziałowy "Roczników Naukowych". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na Cmentarzu Komunalnym w Juninkowie odbył się pogrzeb Jana Żurka, zmarłego w dniu 10 maja dzia'acza międzynarodowego ruchu robotniczego, członka Francuskiej Partii Komunistycznej (1935 - 1946) i Hiszpańskiej Partii Komunistycznej, żołnierza Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. Udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym K-ł:zyżem Orderu Virtuti Militari. Zył siedemdziesiąt dwa lata. 17.5. Bawiąca w Polsce delegacja Krajowej Federacji Robotniczych Spółdzielni Produkcyjnych Budownictwa i Robót Publicznych Francji przybyła do Poznania. Przyjął ją prezydent Poznania Andrzej Wituski. O godz. \n rozpoczął się doroczny maraton muzyczno-rozrywkowy ,,(Rocik Arena 85". Wysitąpił zespół "Klaus Mitffoch" . Dla przybyłych spoza Poznania przygotowano pola namiotowe w Baranowie i Strzeszynku.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego. Solistą była Aleksandra Utrecht i(iortepian). Do grona osób wyróżnionych przez Akademię Medyczną tytułem doktora honoris causa przyjęto prof. dra Wiktora Tomaszewskiego z Edynburga. Urodzony w Wielkopolsce, tytuł doktora wszechnauk lekarskich uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W czasie II wojny światowej walczył w (szeregach Wojska Polskiego we Francji. Po jej kapitulacji, wraz z innymi ewakuowany był do Szkocji, skąd w 1941 r. powołany został do zorganizowania Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, gdzie prze bywa do dzisiaj. W Zakładzie Historii Nauk Medycznych przy ul. Sierocej, otwarto wystawę pt. Edynburg, Polacy i Polski Wydział Lekarski ze zbiorów kierownika Zakładu, dra Romana Meissnera.

BjW

W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę prac Moniki Małkowskiej pt. Dedykacje i rededykacje.

3 Kronika... 4/86

18.5. Rozpoczął się wiosenny przegląd dorobku osiedlowych klubów i domów (Kultury Pozna ńsikdej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winograd " y. Inauguracja Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Na irynku Starego Miasta odbył się apel pododdziałów strażackich. Następnie strażacka kolumna piesza i zmotoryzowana udała się na Cytadelę oraz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich 1918/1919; gdzie złożono wieńce i kwiaty. Wkrótce po wyzwoleniu Poznania w 1945 r. rozpoczęło działalność handlową Przedsiębiorstwo "Żelazo-Hurt" oraz Biuro Sprzedaży Huty "Pokój". W ciągu minionych 40 lat zmieniły się nazwy, lecz istota działalności Przedsiębiorstwa Państwowego Obrotu Wyrobami H u tniczymi "Centroistal " pozostała ta sama. Jubileusz stał się okazją do spotkania pracowników z przedstawicielami władz Poznania i województwa. N ajbardziej zasłużonych udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Baraniecki - pracownik o trzydziestopięcioletnim stażu pracy w .. Centrostalu" .

Jubileusz dwudziestolecia działalności przedsiębiorstwa obchodziła załoga Zakładów Systemów Automatyki "Meramont" . Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika" zorganizował w Sali Białej , Urzędu Miejsikego tradycyjne Swięto Pełno1etności. Z honorami powitano osiiermnastolaŁków "Pro Simfoniki". Ogłoszono yniki turnieju muzycznego pt. Zycie i twórczość Fryderyka Chopina. Pierwsze miejsce zajął Klub "Pro Sinfoniki" przy 'IX Liceum Ogólnokształcącym.

Nowymi członkami honorowymi zostali Antonina Kawecka i Marian Weigt. Odbył się koncert pieśni w wykonaniu Elżbiety Ardam. Srebrny jubileusz Szkoły Podstawowej Nr 39, pierwszej "tysiąclatki" zbudowanej w mieście (i960). Podczas apelu, Felicja HalbsguthHenicz - dyrektorka szkoły - omówiła dwudziestopięcioletni dorobek placówki. Ogłoszono, że w uczniowskim konkursie pod hasłem "Nauczyciel moich marzeń" wyróżnieni zostali pedagodzy:

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 21. 5.)

Krystyna Koludo, Barbara Piotrowska, Iwona Rudzka i Jerzy Sygidus. Apel zakończył się odnowieniem ślubowania na sztandar Szkoły.

B/A

W Biurze Wystaw Artystycznych otwarto wystawę 100 najlepszych plakatów z lat 1944-1984. Eksponowano prace 35 autorów, przy czym numerem pierwszym był Grunwald 1410 - Berlin 1945 Tadeusza Trepkowskiego. Wśród prac: słynne NIE tegoż autora, Nigdy więcej Zbigniewa Kai, 7 plakatów Franciszka Starowieyskiego, 13 - Henryka Tomaszewskiego, 7 - Romana Cieślewicza. Odbyła się także XIX Ogólnopalska Giełda Plakatów, połączona z aukcją. Z podróży artystycznej do Belgii, Holandii i Francji powrócił Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Fiiharimooii, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 19.5. Zakończenie "Rock Areny 85". uczestniczyło w niej 18 ,zespołów (w tym 4 zagraniczne). Trzy festiwalowe koncerty zgromadziły kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całego kraju. Dziesięć jednostek straży pożarnej uczestniczyło w gaszeniu pożaru, który wybuchł ok. godz.. 11 w sali reprezentacyjnej Izby Rzemieślniczej. Spaliły się instrumenty muzyczne, a straty oceniono na ok. 300 tys. zł. Przy ul. Margonińskiej, w pobliżu wykopów kanalizacyjnych, bawiło się kilkoro dzieci. Zabawa została tragicznie przerwana. Ziemia zasyłała pięcioro z nich. Krzyki i płacz zaalarmowały mieszkańców pobliskich domów. Po odkopaniu i reanimacji, dwójka dzieci w stanie ciężkim została odwieś zioną do szpitala. 20.5. W Muzeum Narodowym odbyło się spotkanie twórców i działaczy kultury. Obecni byli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wicewojewoda poznański Romuald Zy

snarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Franciszek Łozowski, Tadeusz Peksa; Krzyżami Kawalerskimi: Jerzy Bandel, Tadeusz Jędrzejczak, Zygfryd Ra A tajczak, Krystyna Kaźmierowska i Anna Rodzińska- Iwiańska. Aktu dekoracji dokonali: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski Gratulacje odznaczonym złożył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego [Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Jubileusz trzydziestopięciolecia Zakładów Graficznych Politechniki Poznańskiej. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczył wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr Czesław Królikowski.

W Poznaniu przebywał ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ludowo - Demokratycznej Republiki Algierii w Polsce Abdelghani Kersi. Ambasador został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika. Gość złożył ponadto wizytę władzom Akademii Ekonomicznej. Ruch Anonimowych Alkoholików uruchomił telefon zaufania, cizyainy od godz. ii 9 do' 212 w Poradni Odwykowej przy ul. Małecki e go. iW ekspozyturze Ośrodka Rozpowszechniania Publikacji Polskiej Akademii Nauk otwarto wystawę czechosłowackiej książki naukowej ("Academlia" z Pragi i "Veda" z Bratysławy).

Roizstozygniięto organizowany już po raz drugi przez "Gazetę Poznańską" poetycki konkurs dla debiutantów "Przedpole". I nagrodę zdobył Krzysztof Martyna (Kalisz) . 21.5. Czterdzieści lat zwycięstwa czterdzieści lat sojuszu i współpracy - to tytuł sympozjum naukowego w Pałacu Kultury. Przybyli działacze n lektorzy Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Z jedno

J3 Jczonej Partii Robotniczej N owe Miasto pOSWlęcone pełniejszemu wykorzystaniu mechanizmów funkcjonowania gospodarki dla wzrostu produkcji i podwyższenia jej efektywności. Prowadził je sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski.

Odbyło się spotkanie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lektorami. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. W Domu Drukarza obradował I Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" .

Z okazji 40 rocznicy powstania Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Domu Kultury Milicji Obywatełsikiej odbyła się uroczysta wieczornica. Przybyli m. in. prezes Zarządu. Wojewódzkiego Związku byłych Zołnierzy Zawodowych pik Henryk Kudła oraz zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Edward Miętkiewicz. Grupę osób wyróżniono Medalami 40-1ecia Polski Ludowej i Medalami "Za zasługi dla obronności kraju". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert kameralny Kwartetu Wilanowskiego. W auli Szkoły Baletowej koncert z okazji czterdziestolecia pracy dziennikarskiej i działalności społecznej w Stronnictwie Demokratycznym ,red. Teodora Smiełowskiego. Spiewał Chór Męski "Hasło" .

22.5. VI Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Oceniono aktualny stan inwestycji szkolnych i placówek wychowania przedsziko ' lnetgo. Inspektor oświaty i wychowania Henryk Mierkiewicz zapoznał Radę z sytuacją kilku wybranych szkół i przedszkoli. Zasłużonvm działaczom społecznym wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej, Odznaki Honorowe Miasta Poznania oraz "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W sesji uczestniczył wiceprezydent Poznania Zbigniew :ĘIabel. Inauguracja obchodów Swięta Ludowego. O godz.- 12 w Sali Od* rodzenia Ratusza Poznańskiego spotkali się przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,

zaproszeni goscle i zasłużeni działacze ruchu ludowego. Przybyli wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak, sekretarz Roman Maćkowiak, prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Marian Król oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Podczas uroczystości nazwiska 24 zasłużonych diziałaczy ruchu ludowego wp;sano do Księgi Zasłużonych. Grupa ludowców otrzymała Medale 40-1ecia Polski Ludowej. Kolorowe zaprzęgi zawiozły potem gości pod pomnik powstańców Wielkopolskich 1918/1919, gdzie odbyła się manifestacja. Wzięli w niej udiziiał również pirizedsltawiciele zakładów pracy i fabryk produkujących dla rolnictwa oraz delegacje organizacji Stronnictwa z województwa. Przybył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikern, ruszył przez miasto barwny pochód. Korowód skierował się przed Paląc Kultury, gdzie odbywał się koncert estradowy i kiermasz "Wieś - miastu". Ostatnim akcentem uroczvstosci była akademia w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Przybył członek Biura Politycznego Koimiłetu Centralnego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kaikus. W części artystycznej wystąpiły zespoły folklorystyczne "Cepelia" i "Łany".

Odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcone zadaniom wojewódzkiej organizacji partyjnej w realizacji głównych zasad polityt»

Wydarzenia w Poznaniu (22-24.5.)

ki kulturalnej. W obradach wzięli udział m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, zastępca ikderowinriika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Grzegorz Sokołowski, wiceminister kultury i sztuki Jerzy Bajdor , przedstawiciele stronnictw politycznych, a także władz administracyjnych województwa i miasta. Zaproszona była ponadto sześćdziesięcioosobowa grupa osób reprezentujących środowisko kultury. Referat egzekutywy wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. 23.5. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej rozpoczęły się strefowe eliminacje III Przeglądu Zespołów Artystycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Otwarcia imprezy dokonał płk Edward Miętikdewiaz. Delegacje zespołów złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej. Po raz trzeci Klub "Nostromo" i Dział Filmu i Fotografii Pałacu Kultury zorganizowały Konfrontacje Filmu Fantastycznego. W jubileuszowym "Czwartku dla porządku" , akcji zaaranżowanej przez "Express Poznański" w dniu 26 maja 1984 r., prezydent Poznania Andrzej Wituski przyjmował telefony w redakcji (66-55-37) w godz. od 11 do 13. VII Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu województwa poznańskiego na rok 1984, Rada udzieliła wojewodzie poznańskiemu absolutorium.

ks. Stefana Tomaszkiewicza bezcenne przedmioty skradzione z Muzeum podczas włamania 'Y. nocy iz 21 ma 2)2 paźdizternilaa 19A1 ir., wśród nich obraz Antoniego van Dyoka Opłakiwanie Chrystusa. W Sali Białej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie ze zwycięzcami plebiscytu "Gazety Poznańskiej" na najlepszych sportowców czterdziestolecia. Przybyli przedstawiciele władz z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem, stronnictw politycznych oraz władz administracyjnych, z wicewojewodą poznań· skim Romualdem Zysnarskim. Obecni byli reprezentanci władz sportowych, z dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego Henrykiem Szydłowskim, Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego oraz prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Leonard Wąchaiski. Zebranych powitał prezydent miasta Andrzej Wituski, a wśród nich zwycięzcę plebiscytu, piłkarza Teodora Aniołę (14 493 pkt.), sprintera Mariana Dudziaka (9 782), oraz w kolejności zajętych miejsc: kolarza Zenona Czechowskiego (8165), zapaśnika Władysława Stecyka (7 895), bojerowca Bogdana Kramera (7179), kolarza Janusza Kowalskiego (6 949), koszykarza Eugeniusza Kijewskiego (5 598), lekkoatletę-biegacza Zdobysława Stawczyka (4 270). Na spotkanie nie przybyli tenisista Wojciech Fibak (10 714) oraz tenisista Wiesław Gąąiorek (6 631). Wyróżnionym sportowcom wręczono upominki oraz listy gratulacyjne prezydenta Andrzeja Wituskiego.

W salonie "Empiku" otwarto wystawę z okazji trzydziestopięcio'" lecia działalności Klubu. Zgromadzono na niej 40 prac plastyków poznańskich, którzy wystawiali w Klubie w latach 1956 - 1985.

24.5. W Muzeum Archidiecezjalnym funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej przekazali na ręce dyrektora

W Domu Technika odbył się XV Zjazd Delegatów Kół Zawodowych Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Podsumowano dorobek Stowarzyszenia od maja 1981 r. Jubileusz sześćdziesięciolecia obchodziła w Teatrze Muzycznym załoga poznańskiego Przedsiębiorstwa Aparatury li Urządzeń Komunalnych "Powogaz" . Z rąk ministra administracji i gospodarki przestoeiranej Włodzimiieirtza Oliwy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał długoletni pracownik "Powogazu" Czesław KończalAle W spotkaniu ucizestaiczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Marian Król oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Rola środków masowego przekazu, w kształtowaniu dialogu i porozumienia narodowego była tematem spotkania redaktora naczelnego tygodnika "Odrodzenie" J erzego Grzybczaka z dziennikarzami w Urzędzie Wojewódzkim. W sali Domu Studenckiego "Esculap" odbył się koncert francuskiego skrzypka jazzowego Didiera Lockwooda.

25.5. Zakończenie III Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Z Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych z Bydgoszczy, Jeleniej Góry, Kalisza, Koszalina, Legnicy, Opola, Słupska, Szczecina i Wałbrzycha na scenie Domu Kultury Milicja Obywatelskiej. Jury, pod przewodnictwem pika Stanisława Ludwiczaka. przyznało nagrody m.in. teatrowi poezji z Koszalina, zespołowi esitradowo-kabaretowemu z Kalisza, zespołowi estradowemu z Bydgoszczy. Ina uguracj a koncertów zespołów amatorskich w muszli parku Marcina Kasprzaka. Wystąpiły zespoły z Dusznik koło Szamotuł: Chór dziewczęcy "Anka", rmodzieżowy zespół wokalno - instrumentalny "Zakaz wjazdu" , młodzieżowy zespół muzyczny "Plus- Minus". Szkole Podstawowej Nr 7 na Osiedlu Kopernika nadano imię Erazma z Rotterdamu. W uroczystości uczestniczył m. in. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Kazimierz J asiński. W hallu Szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. W V Liceum Ogólnokształcącym odbył się finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczestniczyło około tysiąca uczniów szkół średnich woj. poznańskiego.

W Teatrze Lalki i Aktora premiera sztuki Anny Bocian O deszczu i Izach, w reżyserii Macieja K. Tondery, w scenografii Elżbiety Stalony- Dobrzańskiej (muzyka Antoniego Mleczki). W premierowym przedstawieniu udział wzięli: Bożena Tychanicz- Hoffman (Mała wróżka), Jan Herenda (Luo-Czarodziej), Maria Korzeniowska (Królewna), Stanisław Słomka (Król), Teresa Sreberska (Prudencja), Henryk Dąbrowski (Szambelan), J\}ałgorzata Hańczyk - Mia ga, Irena Sleszyńska, Małgorzata Sleszyńska (Chmury; Deszcz; Dżdżownice; Kuchcicki) , ,Henryk Dąbrowski, Małgorzata Sleszyńska (Halabardnicy) . Walne zebranie Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa N aukowego Organizacji i Kierownictwa. Wybrano nowy zarząd i Radę Naukową, na czele której stanął doc. dr hab. inż. Leszek Pachoiski. O godz. 11 na Stadionie im. 22 Lipca wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski ogłosił po

Ósemka z dziesiątki najlepszych. Stoią od lewej: Teodor Anioła, Zenon Czechowski, Marian Duaziak, Wiadys.aw Stecyk, Bogdan Kramer , Janusz Kowalski, Eugeniusz Kijewski, Zdobysław Stawczyk

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 27.5.)czątek Tygodnia Kultury Fizycznej a Międzynarodowego Dnia Dziecka pt. Wesoły stadion. Odczytano wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski. Laureaci rozdali setki autografów. Na murawie popisywał a się orkiestra dęta z Grodziska Wlkp. Przybyli specjalni goście - bohaterowie dziecięcych filmów. Niezwykle podobały się popisy motocyklistów i podniebne, samolotowe ewolucje oraz skoki spadochronowe. Występowała też Orkiestra Dęta Huty Szkła "Warta" z Sierakowa.

W Domu Technika zainaugurowano XIV Poznańskie Dni Techniki. Otworzył je przewodniczący Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej Wojciech Weiss, w obecności m. in. sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego, wicewojewody poznańskiego Jana Tomaszewskiego i zastępcy sekretarza generalnego Naczelnej Organizacji Technicznej Tadeusza Skarżytiskiego. Referat o problemach gospodarki wodnej wygiosił podsekretąrz stanu w Urzędzie Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Zdzisław Stencel. Przyznano tytuły Mistrza Techniki N aczelnej Organizacji Technicznej za najwybitniejsze inżynierskie 0siągaięaa w 1984 r. Przypadły one członkom zespołu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego za opracowanie procesu otrzymywania fluorowodoru z kwasu fluorokrzemowego. Drugi gościnny koncert zespołu berlińskiego, pod dyrekcją Rolanda M. Stangiera. Tym razem w kościele Zwartwychwstania Pańskiego (ul. Dąbrówki). Wspólne posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce, w którym uczestniczyli także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak oraz wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Rozpatrywano stan oświaty w dzielnicy oraz działalność ideowo-wychowawczą w placówkach oświatowych. Obradom przysłuchiwali się dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy jezyckich szkół i przedszkoli. Staraniem Wydziału Kultury Urzędu M.asta i Okręgowego Zespołu Metodyczno- Prcgrarnowego, odbył s.ę Wojewódzki Konkurs Pianistyczny im. G-j"trudy Konatkowskiej dla uczniów z klas fortepianu sześciu szkół muzycznych I stopnia. Otwarte przesłuchania odbyły się w sali koncertowej Ze

W Klubie "Empiku" odbyła się "Biesiada Przyjaciół", z udziałem aktorów i pisarzy, którzy uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Klub w la.aeh 1950 -1985. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 214 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. 26.5. W Katedrze Poznańskiej chór i orkiestra oraz soliści z kościoła Sw. Mateusza w Berlinie Zachodnim, pod dyrekcją Rolanda M. Stangiera, wykonali oratiorum Mesjasz Fryderyka Haendla.

W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert belgijskiego chóru "Jubilate" , bawiącego w Poznaniu na zaproszenie chóru "Polihymnia" . 27.5. Pierwszy dzień. giełdy wolnych miejsc pracy, zorganizowanej przez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego. Oferta obejmowa.a 600 miejsc zgłoszonych przez 10 przedsiębiorstw. W "Galerii Nowej" w Teatrze N owym otwarta została wystawa rysunku Ryszarda Piskorskiego. Odbył się także wieczór poetycki poświęcony pamięci Andrzeja Babińskiego. Wiersze recytowali aktorzy Teatru Nowego Grażyna Wolszczak i Waldemar Szczepaniak. N a kontrabasie grał Mariusz Gaj dziel.

społu Szkół Muzycznych Nr 1 przy ul.' Solnej 12. Dzieci oceniiaine były w trzech grupach wiekowych przez profesorów poznańskiej Akademii Muzycznej, pod przewodnictwem Ireny Wyrzykowskiej-Mondelskiej.

'*»*.

,

W Sali Białej Urzędu Miejskiego spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. Uczestników powitał wiceprezydent Poznania Miros.aw Kopiński. W czasie spotkań.a Krzyżami Kawa erskimi Orderu Odrodzenia Po ski udekorowani zostali: Ber on Borowinski, Aleksander Kaźmierczak, Józef Stasiński, Józef Walczak i Mieczysław Wierszycki. W Zarządź e Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i dem t kiację odbyła się uroczystość odznaczenia prof. dra Alfonsa K' aikowskiego i jego żony Alicji Obrę. owskiej-Klafkjwskiej Warszawskimi Krzyżami Powstańczymi, nadanymi im przez Radę Faństwa za czynny udział w walce z okupantem w Powstaniu Warszawskim. Wręczenia dokonał przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanislaw Antczak.

W siedzibie poznańskiego oddz aiu Związku Liteiatów Polsk.ch wręczono nagrody zwycięzcom ogłoszonego przez środowisko pozrańskie ogólnopolskiego konkursu literackiego z okazji czterdziestolecia Po'ski Ludowej. W dziale prozy I nagrodę zdobył Edmund Pietryk z Poznania, II - Janusz Mielczarek z Częstochowy.

W dziale poezji dwie drugie nagrody przyznano Stanisławowi Goli z Bielska Białej i Jerzemu G'uoinskiemu z Poznana.

W salonie Stowarzyszena "PAX" przy ul. Kramarskiej 2 otwarto wystawę współczesnej ornamentyki arabskiej marokańskiego art y - sty N ajiba Kheldouni - Sahraoni.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dekoracja "Medalem Mat· ki" za wzorowe wychowanie dzieci. Wśród obecnych na uroczystości byli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. W imieniu wyróżnionych podziękowała Maria Krzymińska z Wrześni.

W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert z cyklu "Arcydzieła kameralistyki", w wykonaniu studentów i pedagogów Akademii, poświęcony muzyce Brahmsa i Ravela. 28.5. W Urzędzie Wojewódzkim podsumowano działalność opiekunów miejsc pamięci narodowej w roku czterdziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, pod hasłem "Pamięć narodu w hołdzie bohaterom II wojny światowej". Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, po obejrzeniu 27 miejsc pamięci narodowej, zdecydował zgłosić do konkursu na szczeblu centralnym m. in. obiekty: Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźini Polsko- Radzieckiej na Cytadeli (cały obiekt) oia:z miejsce pam.ęci narodowej w Zabikowie. Plenarne zebranie Komitetu N auk Politycznych Polski j Akademii Nauk poświęcone tezom do dyskusji przed III Kongresem Nauki Po'skiej. Przewodniczył prof. dr Czesław Mojsiewiczj"'" · - · 'TKSSS,

W Teatrze Wielkim odbył się gościnny występ Leningiadzkiego Akademickiego Małego Teatru Opery i Baletu, kt&rego zespół przedstawił pełnospektaklowy balet Makbet opracowany przez N ikołaja Bojarczikowa na motywach drań. atu Wiliama Szekspira, do muzyki Sandora Kałłoaza w choreoigirafrii Nikołaja Tagwiowa, scenograf i Romana Iwanowa (kostiumy I. Safiroinowa). W partii tytułowej tańczył Jurij Piotrów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry