KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAŃ, pi. KOLEGIACKI 17

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY

Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach; instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają pren umera tę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając "blankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa- Książka- Ruch".

P renumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuj e RSW "Prasa - Książka - Ruc A", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-20105-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 to dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakł adów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz ca>y rok następny. Cena egzemplarza - 25 zł; -prenumerata roczna - 100 zl.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania P rasy i Książki, Oddział Rej onowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniuprinted in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 198G

Wydanie 1. Nakład 2800+100 egz. Ark. wyd. 14,1; ark. druk 11,125. Druk ukończono w grudniu 1986. Zam. nr 29/86 1-26 Zlec. druk 305/172.

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0687-6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry