PLAC

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 88 min.

NIEPODLEGŁOŚCI

Ryc. 1. Skreślona z ewidencji ul.

Oficerska oraz odcinek ul. N a Podgórniku

Ryc. 3. Skreślone z ewidencji ulice: Weteranów i Pleszewska oraz odcinek ul. Łuczniczej

JiP NDO , t j S A STE FANA WYSZYŃSKIEGO ŚRODKA

JŁCESDŁ

Ryc 5. Skreślona z ewidencji ul. Katarzynki

Ryc. 2. Skreślona z ewidencji ul. Gdeorgija Żukowa

Ryc. 4. Skreślona z ewidencji ul. Twarda

Ryc. 6. Ul. Przełajowa (dawniej odcinek ul. Na> ramowickiej) I

I ANCBZEJL\ WWPDYStAWA M E S o i T A T u

Ryc. 7. Ul. Andrzeja 1 Władysława Ndegolewskich .(dawniej odcinek ul. Samuela Engla)

Ryc. 8. Ul. Bełchatowska (dawniej odcinek ul. Wołowskiej) i przedłużona ul. Miśnieńska. Ul. W ołowska pozostała jedynie na odcinku między ul. Fabianowo, u zbiegu z ulicami Wołczyńską i Legnicką, a torami kolejowymin n u1tca do likwidacji

Ryc. 11. Nowa ul. Chochołowska

KS IGNACEGO POSADZ EGQ dawniej JANA LOBRAŃSKIEGO

Ryc. 9. Ul. Ks. Ignacego Posadzego (dawniej Jana Lubrańskiego)

Ryc. 10. Ul. Feliksa Dzierżyńskiego (dawniej odcinek ul. 28 Czerwca 1956)

Ryc. 12. Nowa ul. Prądnicka

Ryc. 15. Nowa ul. Żlebowa

Ryc. 16. N owa ul. Podjaryszki

Ryc. 14. Nowe ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stefana Balickiego, Wojciecha Bąka, Stanisława Czernika, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zenona Kosidowskiego, Bolesława Leśmiana, Lerpolda Staffa, Artura Marii Swinarskiego, Jana Sztaudyngera, Romana Wilkanowicza

Ryc. 17. Nowa ul. Wygon

Opiniodawczą do spraw Nazewnictwa Ulic do przedstawienia na następnym posiedzeniu propozycji w zakresie zaprzestania w przyszłości zmian nazw ulic już istniejących. Zmiana taka bowiem wymaga załatwienia formalności w 16 różnych instytucjach. Propozycje, które zostały przedstawione w projekcie uchwały, są wynikiem starań m. in. obywateli. Aby uczynić temu zadość, Prezydium postanowiło przedłożyć uchwałę pod obrady sesji. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada - przy sześciu głosach przeciwnych i czterech wstrzymujących się - podjęła Uchwałę nr IXI48/85 w sprawie nazw ulic miasta, na mocy której z ewidencji skreślono: ul. Oficerską, będącą wylotem z ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, oraz odcinek ul. N a Podgórniku, będący wylotem w kierunku al. Stalingradzkiej (ryc. 1); ul. Gieorgija Żukowa między ulicami Wyłom i Wasyla Czujkowa (ryc. 2); ulice Pleszswską, Weteranów i zachodni odcinek Łuczniczej, w ramionach ulic św. Rocha i Bolesława Krzywoustego (ryc. 3); ul. Twardą między ulicami Wincentego Pstrowskiego i Pochyłą (ryc. 4) oraz ul. Katarzynki między ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego a Cybiną (ryc. 5). Odcinek ul. N ararnowickiej między Winogradami a Szelągowską otrzymał nazwę ul. Przełajowej (ryc. 6); odcinek ul. Samuela Engla między Kazimierza J arochowskiego a Głogowską otrzymał nazwę Andrzeja i Władysława Niegolewskich (ryc. 7); odcinek ul. Wołowskiej między Miśnieńską a J unikowską otrzymał razwę ul. Miśnieńskiej, a między Junikowską a Jawornicką - ul. Bełchatowskiej (ryc. 8); odcinek ul. Jana Lubrańskiego z wylotem na ul. Dziekańską otrzymał nazwę ul. Ks. Ignacego Posadzego (ryc. 9); odcinek ul. 28 Czerwca 1956 od wiaduktu kolejowego do południowej granicy miasta otrzymał nazwę ul. Feliksa Dzierżyńskiego (ryc. 10). Nowe ulice otrzymały nazwy: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stefana Balickiego, Wojciecha Bąka, Stanisława

11 Kronika ffi. Poznania 3/86

JgJ

Czernika, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zenona Kosidowskiego, Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Artura Marii Swinarskiego, Jana Sztaudyngera, Romana Wilkanowicza oraz Chochołowska, Grudziądzka, Podjaryszki, Prądnicka, Wygon i Żleb owa ryc. 11-17).

Przewodniczący obrad, radny Antoni Pietrzykowski wyjaśnił, iż projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów był przedmiotem obrad resortowych komisji i Prezydium Rady. Z dniem l kwietnia 1985 r. weszła w życie U stawa (z dnia 14 III 1985) o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej przepisami, Miejska Rada N arodowa jest zobowiązana podjąć w terminie do końca września 1985 r. uchwałę o wysokości podatku od posiadania psów. Stąd na porządku obrad Sesji znalazł się ten projekt uchwały. Następnie zapoznał radnych z pismem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami następującej treści: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Regionu w Poznaniu zwraca się niniejszym, w związku z rozpatrywaniem uchwały o podwyższeniu podatku od posiadania psów, z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę zaistniałej sytuacji na terenie miasta Poznania. Miasto Poznań i okolice są obecnie terenem, na którym pojawiła się w nie notowanym od wielu łat nasileniu wścieklizna. W tej sytuacji drastyczne podwyższenie podatku od psa spowoduje masowe pozbywanie się psów przez ich właścicieli. Z doświadczenia wiemy, że polega to głównie na wyrzucaniu psów na ulicę, a co gorsza - niektórzy nieodpowiedzialni wywożą psy na peryferie i do okolicznych lasów, puszczając je tam wolno. Psy takie będą kontaktować się z dziką zwierzyną, często zarażoną wścieklizną, żywić się będą z głodu padliną zwierząt chorych i mogą stać się roznosicielami wścieklizny oraz nowym źródłem zakażeń ludności. "Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest zdania, że konieczność umiarkowanej podwyżki podatku od psa nie

Sprawozdaniaulega kwestii w dobie obecnej sytuacji finansowej miasta i kraju. Sądzimy również, że podwyżka ta wpłynie na zmniejszenie populacji psów na terenie miasta. Jesteśmy przekonani, że właściciele psów, którzy również muszą liczyć się z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, będą gotowi otoczyć te zwierzęta właściwą opieką. "Zaistniała wyjątkowo ciężka sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Poznania pozwala nam wysunąć następujący projekt - aby podwyższenie podatku od posiadania psa rozłożyć na dwa etapy. W roku 1986 pierwszy etap 50% projektowanej podwyżki podatku, w następnym roku 1987 - pełną projektowaną podwyżkę". Przewodniczący obrad poinformował również, iż podobną opinię wyraził wojewódzki lekarz weterynarii w liście do przewodniczącego Rady. Stąd akceptując przytoczone argumenty, zaproponował wprowadzenie do projektu uchwały zmiany, a mianowicie: podatek od pierwszego psa w 1986 r. będzie wynosił 500 zł, natomiast od 1987 r. - 1000 zł. Radny Wiktor Wysłouch, uznając podniesienie podatku od psów za słuszne, stwierdził, iż w uzasadnieniu wprowadzenia tych zmian nie mówi się nic o sprawach epidemiologicznych oraz aspektach humanitarnych problemu. Jest rzeczą oczywistą, że przy dotychczasowym niskim poziomie podatków wiele osób kupujących psy nisko je ceni. Obserwuje się wiele psów bezpańskich, zanieczyszczających klatki schodowe i inne miejsca publiczne. Taki stan rzeczy zawsze stwarza zagrożenia epizootyczne i epidemiologiczne. Popierając w pełni proj ekt podniesienia podatku, stwierdził, że termin wprowadzenia tego podatku jest nie do przyjęcia. Zaproponował więc, by termin wejścia w życie uchwały -wyznaczyć nie wcześniej niż od l lipca 1986 r. Przesunięcie to pozwoli na stopniowe zmniejszenie pogłowia psów w sposób humanitarny i aby to osiągnąć w sposób prawidłowy, należałoby m. in. ogłosić w środkach masowego przekazuinformację o podniesieniu podatku oraz uprzedzić, że z chwilą tą będzie obowiązywać bezwzględny zakaz posiadania psów nie rejestrowanych. Radny Wysłouch zaproponował ustanowienie zakazu wolnej sprzedaży psów i ustalenie, że sprzedaż małych zwierząt - w tym psów - winna odbywać się w określonych dniach wolnych od pracy, w określonym miejscu, np. .przy ul. Bema. Pozwoliłoby to na zahamowanie wzrostu pogłowia psów z jednej strony, a z drugiej - na objęcie sprzedaży nadzorem weterynaryjnym. Wniósł o przepracowanie projektu uchwały przy udziale miejskiego lekarza weterynarii i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W polemice nad projektem uchwały głos zabierali radni: Bogdan Banasiak, Wacław Łukaszewicz, Grzegorz Jaworowicz i Antoni Pietrzykowski. Radny Antoni Pietrzykowski na koniec poddał pod głosowanie projekty: uchwały, przedłożony przez Prezydium Rady; przedstawiony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (rozłożenie podatku na raty); w sprawie odroczenia terminu wprowadzenia podwyższonego podatku od psów do lipca 1986 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Rada zwykłą większością głosów przy 19 przeciwnych i 4 wstrzymujących się - podjęła U chwałę nr IX/49/85 w sprawie podatku od posiadania psów. Rada zobowiązała prezydenta do ogłoszenia decyzji w środkach masowego przekazu, z odpowiednim komentarzem, wskazującym właścicielom psów nie mogącym zapewnić im właściwych warunków utrzymania lub ponosić podwyższonych opłat, na możliwość humanitarnego pozbycia się ich przez nieodpłatne przekazanie do Schroniska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr IX/50/85 w sprawie opłat na targowiskach. Uchwałą nr IX/51/85 zaopiniowała zaś przychylnie lokalizację inwestycji zaplecza biurowo-technicznego Zakładu Montażowego Dźwigów Osobowych

"ZREMB" przy ul. Kościelnej 19/21, na powierzchni 0,91 ha. Z kolei przy l glosie sprzeciwu i 13 głosach wstrzymujących się podjęła U chwałę nr IX/52/85 w sprawie lokalizacji Wytwórni Betonu · Komórkowego przy Elektrociepłowni "Karolin". "Wytwórnia - czytamy w uzasadnieniu - stworzy możliwość użytkowego przetworzenia ok, 50% (110 tys. t) uciążliwych dla składowania popiołów lotnych w deficytowy, termoizolacyjny materiał budowlany. Realizacja wytwórni przyczyni się w poważnym stopniu do ochrony środowiska m. Poznania poprzez ograniczenie powierzchni składowisk i zagrożeń skażeń wodno-gruntowych. Projektowana wytwórnia umożliwi poważne ograniczenie deficytu w zakresie drobnowymiarowych elementów ściennych, stworzy warunki do zdynamizowania budownictwa A jednorodzin - nego. Produkcja betonu komórkowego na miejscu obniży koszty budownictwa poprzez wyeliminowanie drogiego i dalekiego transportu z innych województw. "Celowość realizacji inwestycji pozytywnie zaopiniowały m. in. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów. Lokalizacja wytwórni jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego m. Poznania. Teren o powierzchni ok. 6 ha, położony w rejonie ulic Bałtyckiej i Syreniej, stanowi nie"żvt"k" .

Uchwałą nr IX/53/85 Rada zaopiniowała, przy 3 głosach wstrzymujących się, propozycje klasyfikacji dróg publicznych do kategorii: wojewódzkich przelotowych (15 ulic o łącznej długości 13,8 km), wojewódzkich wewnątrzmiejskich (140 ulic o łącznej długości 193,4 km) i lokalnych miejskich (1336 ulic o łącznej długości 549,5 km). Razem 1491 ulic o łącznej długości 756,7 km. Przewodniczący obrad, radny Antoni Pietrzykowski poinformował, że odpowiedzi »a zgłoszone przez radnych wnioski i interpelacje zostaną udzielone na piśmie w stosownym terminie i zaproponou*

wał, by przedstawiciel Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności przedstawił informację z lustracji budynku przy al. Stalingradzkiej, przeznaczonego do adaptacji na Wytwórnię Filmów Animowanych.

Radny Jacek Silski stwierdził: "W związku z ustaleniami z sesji Miejskiej Rady Narodowej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności dokonała w dniu 20 czerwca 1985 r. przeglądu budynku przy al. Stalingradzkiej, po byłej Powiatowej Radzie N arodowej i stwierdziła, że: wewnątrz budynku są zaawansowane prace przystosowujące do potrzeb Radia i TV; wykonano stropy i ścianki działowe; remontowi zabezpieczającemu był poddany dach budynku (brak śladów nieszczelności dachu); w budynku nie 'wyremontowano okien, a wybite szyby, celem zabezpieczenia przed zamoknięciem pomieszczeń, uzupełniono płytą pilśniową [...] wymieniono rynny i opierzenia. "Według informacji zastępcy dyrektora Polskiego Radia i Telewizji do spraw technicznych, dotychczas wykonano ok. 30% zakresu robót budowlanych. Temat: »Zakład Filmów Animowanych« został ujęty w planach Komitetu do spraw Radia i Telewizji na 1985 r, i będzie kontynuowany w latach następnych. Generalnym wykonawcą jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Lekkiego" . Podsumowuj ąc, radny Jacek Silski stwierdził, iż budynek był właściwie zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi, a bieżące działania wskazują, że modernizacja zostanie dokończona. Po krytycznej uwadze radnego Edwarda Grabowskiego i wyjaśnieniach radnego Jacka Suskiego, Rada przyjęła do wiadomości przedstawioną informację. Przewodniczący obrad, radny Antoni Pietrzykowski zamykając IX Sesję podziękował wszystkim obecnym, a w szczególności gościom, za udział w posiedzeniu. Zamknięcie sesji nastąpiło o godz. 13.50.

Marian Genowefiakw 1985 roku

Część pierwsza

1.1. Na mocy zarządzenia prezydenta Poznania, powstało Państwowe Przedsiębiorstwo "Targowiska".

Dyrektorem Państwowego Przedsię biorstwa "Sztuka Polska" (o bejmującego zasięgiem Wielkopolskę i woj. zielonogórskie) został mgr Jerzy Adamczyk.

I '* . . .. ID

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł dr med. Michał Tomaszewski, ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Miejskiego im. J ózefa Strusia w latach 1968 - 1975. 2.1. Na skutek zerwania sieci napowietrznej przez samochód ciężarowy "Kamaz", przerwa w ruchu tramwajowym na odcinku od ronda śródeckiego do ronda ratajskiego trwała od godz. 14 do 20. 3.1. W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się wiceminister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej Walter Richter oraz wiceminister rolrictwa i gospodarki żywnośc;owej Polski Henryk Burczyk. JW obecności wojewody poznańskiego Mariana Króla i wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego

Andrzeja Malinowskiego, podpisali oni porozumienie, na mocy którego 640 uczniów techników rolniczych wyjedzie na pięciotygodniowe praktyki zawodowe. Początek zabaw noworocznych w Pałacu Kultury pl. Wędrówki w czasie przez ziemie nasze. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Grażyna Marzec (pielęgniarka) i Jerzy Grabarczyk (reprezentujący Chór Męski Politechniki Poznańskiej) w imieniu Chóru Weeter Manen-Kor z Holandii przekazali 4 specjalne hydrauliczne łóżka, rentgenowską aparaturę "Philipsa", leki, sprzęt laryngologiczny oraz materiały opatrun - kowe.

4.1. W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł Władysław Uszko, kierownik Szkoły Podstaivowej Nr 71 w latach 1956-1968. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony N auczyciel PRL. 5.1. Dla upamiętnienia czterdziestej rocznicy powstania Po'skiej Partii Robotniczej, w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej

Wydarzenia w Poznaniu (5-7.1.)

Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego z weteranami ruchu robotniczego. W trakcie uroczystości I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik udekorował Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Stefana Adamczaka, a Krzyżami Kawalerskimi - Szczepana Badyna, Leszka Kozłowskiego, Jana Sobkowiaka i Stefana Wojtczaka. Referat pl. Polska Partia Robotnicza, jej historia i znaczenie wygłosił Aleksan - der Przysiecki. Edward Łukasik przekazał kwiaty i gratulacje działaczowi ruchu robotniczego Arturowi Jakubowskiemu, który obchodził osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Po spotkaniu delegacja uczestników uroczystości udała się pod pomnik Polskiej Partii Robotniczej w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, gdzie złożyła wiązanki kwiatów. Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego na Osiedlu Rusa. Przybyła prawnuczka patrona - Zofia Cegielska- Doerffer. Obecni byli dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Zdzisław Miedziarek oraz I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Komosiński. W Wielkopolskim Ośrodku Kultury rozpoczął się ekspresowy kurs tańca dla dzieci od lat dziewięciu. W nocy z soboty na niedzielę termometry wskazywały minus 22,4 stopnia Celsjusza.

Jubileusz pięćdziesięciolecia małżeństwa państwa Joanny i Władysława Kulczyńskich. Elektrornon - ter Władysław Kulczyński liczył siedemdziesiąt pięć lat, przepracował wiele lat w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo- Budowlanym. S tam tąd też odszedł na zasłużony wypoczynek. Jego małżonka całe swe życie poświęciła na wychowanie sześciorga dzieci. 6.1. O godz. 18 w okolicy skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Marcelińskiej nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Pękła rura o dużym przekroju, pozbawiając dopływu wody, mieszkańców Osiedla Karola Swierczewskiego. Zamknięcie ruchu w rejonie awarii spowodowało zmiany tras autobusowych.

7.1. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich rozpoczęło się sympozjum nt. "Status prawny posła na Sejm PRL", zorganizowane przez Kancelarię Sejmu i Instytut Pąpstwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. W sympozjum wzięli udział: marszałek Sejmu Stanisław Gucwa, szef Kancelarii, Sejmu wiceminister Kazimierz Switała, prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich Zdzisław Czesze jko-Sochnacki, przedstawiciele władz politycznych woj. poznańskiego: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczoneeo Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski, przedstawiciele władz administracyjnych. Sympozjum otworzył dyrektor Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, minister Adam Łopatka. Kierownik Urzędu do spraw Wyznań Adam Łopatka gościł w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Spotkał się z grupą robotników, działaczy politycznych, przedstawicielami młodzieży oraz aktywistami młodzieżowymi i odpowiadał na wiele pytań dotyczących stosunków państwo- kościół. W spotkaniu uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkuso

Osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin obchodził uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Kazimierz Juniczak, od sześćdziesięciu trzech lat związany z organizacjami ubezpieczeniowymi, pracownik Oddziału Wojewódzkiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Jubilatowi serdeczne życzenia i gratulacje złożył wojewoda poznański Marian Król. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu l stycznia Wincentego Palacza, działacza ruchu robotniczego, członka Klasowego Związku Zawodowego Metalowców do 1939 r. w Zakładach Spółki Akcyjnej "H. Cegielski", pracownika Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski' . Udekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył osiemdziesiąt jeden lat. 8.1. W Urzędzie Miejskim wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny udekorował wyróżniających się dozorców domów Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym otwarto wystawę pt. Pamiątki weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w zbiorach Muzeum Stan wody w Warcie osiągnął nie notowane dotąd minimum - 102 cm.

W Akademii Medycznej odbyła się narada w sprawie inwestycyjnych planów bieżących i perspektywicznych uczelni. Oprócz jej władz uczestniczyli w niej wiceminister zdrowia i opieki społecznej Leszek Kryst, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wojewoda poTna'iski Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecni byli także przedstawiciele władz administracyjnych z województw wielkopolskich i z Zielonej Góry. W czterdziestą drugą rocznicę egzekucji, przedstawiciele prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Boiowników o Wolność i Demokrację udali się na cmentarz na Cytadeli, gdzie złożyli kwiaty na grobie Franciszka Witaszka i j ego towarzyszy. Znicze « zapłonęły również pod "ścianą straceń" w Forcie VII oraz pod pamiątkowymi tablicami w Colle

gium Anatomicum Akademii Medycznej. Ocenie dorobku kadry technicznej województwa poznańskiego w 1984 r. oraz zamierzeniom na 1985 r. poświęcono spotkanie kierownic twa Rady. Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej z prezesami dziewiętnastu stowarzyszeń naukowo-technicznych. Na Osiedlu Kraju Rad 10 C otwarto ekspozyturę Powszechnej Kasy Oszczędności.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital Leszka Zawadki (baryton) z Meksyku.

Przy fortepianie towarzyszył Andrzej Tatarski.

BAA

9.1. W klubie Biura Wystaw Artystycznych na S tarym Rynku, zorganizowano spotkanie z weteranami ruchu robotniczego. Podczas imprezy jej uczestnikom swe wiersze prezentował poeta i pisarz Tadeusz Becela, a część artystyczną, na którą złożyły się muzyka i wiersze o tematyce rewolucyjnej, wykonali uczniowie Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego oraz młodzież Liceów im. Marcina Kasprzaka i Ignacego Paderewskiego. Na spotkaniu z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, przewodniczący zarządów Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Komitetu do spraw Ludzi Starszych, Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych - Edmund Niemczyk, Bolesław Tecław oraz Ryszard Chwiłkowski przedstawili wyniki pracy tych organizacji w 1984 r. Rozpoczął się VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. W siedzibie Towarzystwa odbyło się uroczyste posiedzenie jury, któremu przewodniczył Stanisław Wisłocki. W posiedzeniu wziął udział prezydent Poznania Andrzej Wituski. W I etapie Konkursu (do 12 I) jurorzy z Austrii, Czechosłowacji, Jugosławii, Polski i Republiki Federalnej Niemiec przystąpili do

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.1.)

przeglądania 110 kompozycji nadesłanych z 26 krajów.

wyborczej do samorządów mieszkańców, które odbyły się w grudniu 1984 r. Rada podjęła uchwałę o podziale osiedli na obwody i zatwierdziła statuty osiedlowe.»Przyjęto plan pracy Rady na 1985 r. W Teatrze Polskim odbyła się premiera komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem, w reżyserii i choreografii Leszka Czarnoty , scenografii Zbigniewa Bednarowicza. Muzykę do tekstów piosenek J ó-'

W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł mgr inż. Stefan Bilewski, pierwszy absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, współorganizator Powszechnej Wystawy Krajowej, współtwórca ruchu stowarzyszeniowego, długoletni działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek-założyciel Związku (1938), członek honorowy Związku, były dyrektor techniczny Zakładów Gazowniczych. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł inż. Tadeusz Krajewski, dyrektor Przedstębiorstwa Handlowo- Technicznego Sprzętu Pożarniczego i Ochro-nego "Supon". w latach 1960 - 1977, U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.1. Rozpoczął się Krajowy Zjazd z okazji pięćdziesięciolecia O RMU Z (Organizacja Ruchu Muzycznego, założona w roku 1934), trzydziestopięciolecia koncertów szkolnych i trzydziestolecia działalności biur ko-certowych przy państwowych filharmoniach. Do Poznania przybyła delegacja Miejskiej Rady Młodzieży z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) . IV Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Oceniono przebieg i wyniki kampanii

Elżbieta Anusik (Lucylla) 1 Piotr Zawadzki (Kleont)zefa Ratajczaka skomponował Zbigniew Piotrowski. W premierowej obsadzie grali: Mariusz Puchaiski (Pan J ourdain), Janina Jankowska (Pani J ourdain), Elżbieta Anusik (Lucylla), Piotr Zawadzki (Kleont). Teresa Grenda (Dorymena), Grzegorz Mrówczyński (Dorant) , Katarzyna Terlecka (Michasia), Wiesław Krupa (Covielle), Henryk Olszewski (N auczyciel muzyki), Jerzy Głębowski (Nauczyciel tańca), Sławomir Pietraszewski (N auczyciel fechtunku) , Adam Krajewicz (Nauczyciel filozofii), Aleksander Podolak (Krawiec) oraz Stanisław Boryń, Olga Dorosz. Michał Frydrych. Małgorzata Peczyńska, Zbigniew Pudzianowski. Wojciech Siedlecki, Marek Sikora, Maria Skowrońska, Andrzej Szczytko i Dorota Włodek.

Do Poznania przybył sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarek.

Tematem rozmów z prezydentem miasta Andrzejem Wituskim była budowa ośrodka naukowego. 11.1. W Szkole Podstawowej Nr 89 odbyły się eliminacje w konkursie: "Młodzi Wielkopolanie w czterdziestoleciu - czyli młodzieżowa lekcja historii". Wśród młodzieży do lat piętrastu I miejsce zajęła Hanna Kasprzak ze Szkoły Podstawowej Nr 2, a w grupie starszej - Magdalena Werczyńska z III Liceum Ogólnokształcącego.

Obrady XVII Miejskiego Zjazdu Delegatów Stronnictwa Demokratycznego. Na przewodniczącego Miejskiego Komitetu wybrany został ponownie Jerzy Sabiniewicz. Koncertem symfonicznym w auli .uniwersyteckiej zainaugurowano ogólnopolskie obchody sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Hen

Krzysztof skrzypcowy

J akowicz gra II d-moll Henryka skiego

Koncert Wieniaw

ryka Wieniawskiego. Krzysztof J akowicz (skrzypce) wraz z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Renarda Czajkowskiego, wykonał 11 Koncert skrzypcowy d-moll tegoż kompozytora. Publiczność - a na widowni znaleźli się m. in. przedstawiciele środowiska muzycznego oraz jurorzy VI Międzynarodowego Ko kursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego - gorąco przyjęła solistę. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie członków Komitetu Wykonawczego Obcho

dów 150. Rocznicy Urodzin Henryka Wieniawskiego: W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) pl. Hiroszima rów japońskich, wykonanych tuż - zestaw fotogramów fotoreportepo wybuchu bomby atomowej w sierpniu 1945 r.

W "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa XI Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Spychalskiego oraz w cyklu "Prezentacje laureatów" - wystawę malarstwa Stanisława Kuskowskiego. Przebywającą w Poznaniu delegację Miejskiej Rady Młodzieży Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) przyjął prezydent miasta Andrzej Wituski.

... J\nuniiHitsi "Ąt"n » rT f' r " fi fi Wf 1 li Jj >' n ,i n >i K " 55,,' i p *,* p " " " .».'Ig«;' T B Vir n S B» n£': Viiiuiii

12.1. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczo-ej Partii Robotniczej odbyła się IX Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 r. U dział wzięło 116 delegatów. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kaikus. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard W osiński. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Stanislaw Piotrowicz. W obradach uczestniczyła delegacja organizacji młodzieżowych z Brna. Komendantem Chorągwi Poz ańskiej został Włodzimierz Warchalewski. Dotychczasowy komendant Andrzej Simon wręczył swojemu następcy symboliczną. . . lampkę naftową. Spotkanie z okazji trzydziestopięciolecia Spółdzielni Pracy Zbie

Wydarzenia w Poznaniu (12.1.)

raczy Odpadków "Surmet" . Wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel udekorował Spółdzielnię zbiorową Odznaką Honorową Miasta Pozr anią.

W sali widowiskowo-sportowej Arena" odbyła się premiera widowiska z cyklu "Dziecko potrafi" pl. Lecimy, według pomysłu i w reżyserii Krzysztofa J aślara. Scenografię projektował Marek Grabowski. Całość prowadzili Krzysztof Deszczyński i Zdzisław Witl. Premiera sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza Matka w Teatrze N owym, w reżyserii Marcelego

iviicnai uruazmsKi "'eonj i Sława Kwaśniewska (Janina Węgorzewska) Kochańczyka, scenografii Pawia Dobrzyckiego (gobeliny Jędrzeja Stępaka), z muzyką Jerzego Satanowskiego (ruch sceniczny Leszka Czarnoty) . W premierowej obsadzie grali: Sława Kwaśniewska (Janina Węgorzewska), Michał Grudziński (Leon Węgorzewski), Hanna Kulisia (Zofia Plejtus), Andrzej S ar (J oachim Cielętkiewicz), MarIa.n Pogasz (Apolinary Plejtus), Rajmund Jakubowicz (Antoni Murdel- Bęski), Zbigniew Grochal (Ni.e znajomy Młody Mężczyzna), MaCIej Kozłowski (Alfred hr. de la Trefonille), Jan Czechowicz. (Wojciech de Pokoryna- PęcherzewIcz), Krystyna Feldman (Dorota) oraz: Tadeusz Drzewiecki, Paweł Hadyński Bolesław Idziak, Lech Ł»tocki, M ria Maj, Janusz Michałowski, Kazimiera Nogajówna, Wanda Ostrowska, Edmund Pietryk, J acek Różański, Maria Rybarczyk, Wojciech Standełło, Jerzy Stasiuk, Waldemar Szczepaniak, Edward Warzecha i Grażyna Wolszczak.

Z okazji pięćdziesięciolecia O RMU Z trzydziestopięciolecia koncertów s'zkolnych oraz trzydziestolecia działalności biur koncertowych przy państwowych filharmoniach, odbyła się w Poznaniu se sja wyjazdowa Zespołu Narodowej Rady Kultury do spraw Wychowania Muzycznego Dzieci i Młodzieży, pod przewodnictwem Janucza Cegiełły. Trzynaścioro'" zasłużonych artystów-pedagogów otrzymało Medale 40-1ecia PRL i Medale Komisji Edukacji Narodowej, dalszych czworo - Odznaki ?ła łużonego Działacza Kultury, pIęCIU filharmoniom legitymującym się największymi osiągnięciami (Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Poznań i Warszawa) wręczono medale pamiątkowe ministra oświaty i wy.chowania, ponadto przekazano lIsty gratulacyjne, odznaki honorowe i nagrody pieniężne. Przypomniano pięćdziesięcioletnią historię koncertów szkolnych oraz przedyskutowano ich obecne problemy.

Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją .Renarda Czajkowskiego, dla ok. tysiąca uczniów zbiorczych szkół gminnych z woj. poznańskiego. Zakończył się pierwszy etap VI Międzynarodowego Konkursu

Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego. Po zapoznanIU SIę ze wszystkimi partyturami nadesłanymi z dwudziestu sześciu krajów, jury pod przewodnictwem Stanisława Wisłockiego - postanowiło zakwalifikować do etapu finałowego jedenaście utworów: piąć na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, dwa na skrzypce solo oraz cztery na skrzypce z fortepianem. W Teatrze Polskim (Scena w Malarni) odbyła się premiera Króla Edypa Sofoklesa, w reżyserii

Józef Jachowicz (Koryfeusz chóru) 1 Andrzej Wilk (Edyp)

Jacka Pazdry i scenografii Mariana Iwanowicza (muzyka Janusza Stokłosy). W premierowej obsadzie grali: gościnnie Andrzej Wilk (Edyp), Jolanta Szajna (Jokasta), Wojciech Kalinowski (Kreon), Stanisław Raczkiewicz (Tyrezjasz; Posłaniec; Pasterz; Domownik), Józef Jachowicz (Kapłan; Koryfeusz chórów). Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Ro* mana Matysiaka, udał się w podróż artystyczną do Republiki F ederalnej Niemiec i Szwajcarii.

13.1. Z cyklu "Musica Sacra" w Katedrze Poznańskiej odbył się koncert kolęd w wykonaniu chórów poznańskich.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarła mgr Teresa Ruszczyńska, historyk sztuki, kustosz Muzeum Narodowego, pracownik od 1945 r. W 1954 r. była współorganizatorem Muzeum Historii Miasta Poznania, w latach 1964-1979 jego kierownikiem, w latach 1947-1954 konserwatorem zabytków woj. poznańskiego; wybitnie zasłużona dla odbudowy Starego Rynku i Ratusza. Autorka licznych prac naukowych z zakresu urbanistyki i sztuki Poznania i Wielkopolski, współredaktor katalogu zabytków sztuki woj. poznańskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureatka Państwowej Nagrody Naukowej Zespołowej I stopnia i Nagrody Województwa Poznańskiego za upowszechnianie kul tury za rok 1980. 14.1. W kinie "Muza" odbył się premierowy pokaz nowego filmu polskiego Szaleństwa panny EWYt w reżyserii Kazimierza Tarnasa, według powieści Kornela Makuszyńskiego. W poznańskiej premierze filmu udział wzięli: odtwórczyni głównej roli Dorota Grzelak i aktorzy: Ewa Wencel, Leon Niemczyk, Zdzisław Kozień, Igor Kujawski, twórca muzyki do filmu Waldemar Kazanecki, scenograf Jerzy Sajko.

Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego poświęcone tezom do sprawozdania z działalności w latach 1981 - 1984.

Wydarzenia w Poznaniu (14-16.1.)

Bawiąca w woj. poznańskim (od 13.1.) delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy z Charkowa zwiedziła kuźnię i Fabrykę Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W Teatrze "Scena na piętrze" odbyła się premiera dwóch jednoaktówek Friedricha Durrenma tta: Jesienny wieczór i Nocna rozmowa, w reżyserii Przemysława Basińskiego. Wystąpili Tadeusz Borowski i H>nryk Machalica. W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert organowy Elżbiety Karolak (pedagog) i studenta Stanisława Kamińskiego. Była to jednocześnie pierwsza prezentacja no

- A H1iI*ffl A 8iill06'iiili iIIIfABIIIIIMH Ayllll;llli" "'WMAMBMuM

. . . . .;' . :. ::;;: ::.. --=-

Nowe organy w auli Akademii MuzyczneJ wy ch organów - dzieła czechosłowackiej firmy z Krnova. zainstalowanych w dniach 9 listopada - 18 grudnia 1984 r.

W auli Zespołu Szkół Muzycznvch Nr 2 przy ul. Głogowskiej 90 odbył się koncert pedagogów. Wystąpili: Leon Szczepaniak (flet), Hanna · Wilkans (fo, t"'pian), Tadeusz Kubiś (śpiew), Jacek Fokt (fortepian), Krzysztof Saturna (flet), I -ena Szulc-«'" · uk fśo;" V), Te- osa Kaszuba i Jerzy Kaszuba (akordeon). Bogumił Bard (trąbka). Akompaniowali: Jerzy Libera, Danuta Opiele 'ic-, ArHzej Satu 1 na i Barbara Wojtkowiak. W sali koncertowej Zespołu Szkół M uzycznych Nr l przy ul.

Soln j odbył się koncert a cappella chóru kameralnego Akademii Muzycznej ,.Motet et Madrigal", pod kierownictwem Leszka Bajona. Partie solowe śpiewali Barbara Bajon i Stanisław Meus.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy N eala Larrabee (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.).

15.1. W Komitecie Wojewódzkim» Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkaii się delegaci woj. poznańskiego na Krajową Naradę Aktywu Robotniczego i uczestnicy XVI plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego. Plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. Obradom przewodniczył I sekretarz Edmund Bruch.

Zakończyła się II Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Wojskach Lotniczych. W obradach uczestniczył dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc. Obecni byli także zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. bryg. Albin Zyto, zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek oraz I sekretarz Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojsk Lotniczych płk dypl. Marian Gasperowicz. Przewodniczącym Rady Młodzieżowej został ppor. nawigator Ryszard Bera.

W sali widowiskowo-sportowej "Arena" rozpoczął się "Taneczny puchar młodzieży" - turniej par tanecznych z całej Polski. W galerii "Życia i Myśli" otwarto wystawę rysunków Petra Skacela ( Czechosłowacja). Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w d J\iu 9 stycznia działacza ruchu robotniczego Adama Kasprzaka, pracownika Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w latach 1945-1947 Udekorowany był Krzvzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt dwa lata.

16.1. Inauguracja VII Dekady Szkół Artystycznych Poznania i województwa w 7 esp J\I« SJ\kół Muzycznych N r l przy ul. Solnej.

Z okazji zbliżającego się trzydziesto'ecia działalności Towarzystwa Łącz oś:i z Po'o-ią Zagraniczną "Polonia", spotkali się przedstawiciele nauki i organizacji spotecznvch. Omówiono wkład wszystkich środowisk Wielkopolskiw krzewienie kontaktów Polonii z Macierzą oraz popularyzowanie zagranicą osiągnięć Polski. Prezes oddziału, prof. dr Alfons Klafktowski szczególnie zasłużonym wręczył wysokie odznaczenia państwowe. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, a Krzyżami Kawalerskimi - doc. dr hab. Barbara Szydłowska-Cegłowa oraz doc. dr hab. Bernard Woltmann. 17.1. W Pałacu Kultury odbyło się drugie spotkanie Klubu Myśli Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ruchu Alfred Beszterda przedstawił miejsce i zadania Ruchu w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Przybyły do Poznania delegacje młodzieży z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Brna (Czechosłowacja). Na Scenie Nowej Teatru Nowego prapremiera sztuki Bogusława Schaeffera Audiencja III w reży

Maciej Kozłowski (On) i Maria Maj (Ona)

serii i scenografii Mariusza Orskiego oraz Jolanty Jackowskiej (ko

J73

stiumy). W premierowym przedstawieniu grali: Maria Maj (Ona) i Maciej Kozłowski (On).

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" Mariana Reniaka. Wieczór prowadził pisarz Marian Orłoń.

Jelcz M 11 na próbnej jeździe N a ulicach Poznania odbywał próbną jazdę autobus "Jelcz M U" , pierwszy z serii informacyjnej produkcji polsko-węgierskiej w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, czyli - jak pisano w gazecie lokalnej - «Berliet» pożeniony z <<Ikarusem»". 18.1. Posiedzenie prezydium Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych, poświęcone udziałowi ruchu w ogólnokrajowej debacie nad podwyżkami cen. W Pałacu Kultury udekorowano odznaczeniami państwowymi i odznakami hlmorowymi ok. stu weteranów ruchu młodzieżowego. W uroczystości uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak.

W ostatnim dniu pobytu w stolicy Wielkopolski członkowie delegacji ro'botnikow członków Charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy: Fedor Tkaczow, Genadij

Nikolnikow, J ewgienij Sadowoj oraz Wasilij Kolesnik spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem oraz sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Janem Mielcarkiem. Obecny był konsul genera'ny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. V Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald, na której oceniono przebieg kampanii wyborczej do samorządu mieszkańców, przeprowadzonej pod koniec 1984 r. Naczelnik Urzędu Dzielnicowego Ryszard Stoga poddał analizie realizacj ę czynów społecznych w dzielnicy w 1984 r. Bawiące w Poznaniu delegacje organizacji młodzieżowych z Charkowa i Brna spotkały się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem oraz sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Janem Mielcarkiem i przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zefirynem Grabskim.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Missony. Solistą był Piotr Paleczny (fortepian).

IV Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kaikusa, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika, wiceprezesa Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominika Ludwiczaka, przewodniczącego Zarządu Głównego Jerzego Szmajdzińskiego, delegacji młodzieży z Charkowa i Brna. Dokona-o wyboru delegatów na IV Zjazd. Na czele nowego Zarządu Wojewódzkiego stanął Henryk Przybylski.

W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora (Scena "Marcinek") odbyła się premiera sztuki Bolesława Leśmiana O pięknej, Parysadzie i o ptaku Bu lb u lezarze, w adaptacji d reżyserii Małgorzaty Majewskiej, scenografii Elżbiety Stalony- Dob

Od lewej: Piękna Parysada (Teresa Gąsiorowska) i Bachmar (Andrzej Marciniak)rzańskiej i z muzyką Aleksandra Eadzewskiego. W premiero .ej obsadzie grali: Teresa Gąsiorowska (Parysada), Andrzej Marciniak (Bachman), Bogdan Żyłkowski (Perwic), Maryla Wcisło (Karzełek), Jan Harenda (Derwisz), Maciej Lejman (Ptak Bulbulezar; Wrzask). Teresa Sreberska (Piastunka; Szept), Stanisław Sł011lka (Królewicz; Głos), Małgorzata Sleszyńska (Dech Martwy). Na widowni Teatru Nowego zorganizowano seminarium na temat twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.

W "Empiku" wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego, zorganizowanego pod hasłem: "Mój dzień piękny, mój dzień smutny" przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z Poznania i Rzeszowa. Jury oceniło kilkaset opowiadań, wierszy i wspomnień. W grupie utworów prozą pierwszą nagrodę otrzymał Ryszard Kułakowski (Kielce) za pracę Sprzeciw i samotność. W grupie utworów poetyckich laureatem pierwszej nagrody został Sławomir Wysocki (Siedlce) .

W T eatrze Wielkim odbyła się, prapremiera Requiem Giuseppe Verdiego, w adaptacji scenicznej, reżyserii i inscenizacji Ryszarda Peryta, scenografii Andrzeja Sadowskiego i choreografii Borisa Slovaka. Dzieło muzycznie przygotował i premierowe przedstawienie poprowadził Mieczysław Dondaje

Od lewej: Józef Kolesiński (Marnotrawny), Elżbieta Ardam (Magdalena), Barbara Mądra (Eva), Jerzy Kulczycki (Potępiony) wski. Chóry przygotowała Jolanta Dota- Komorowska. W premierowej obsadzie wystąpili: Barbara Mądra (Eva), Elżbieta Ardam (Magdalena), Józef Kolesiński (Marnotrawny), Jerzy Kulczycki (Potępiony); Siedem grzechów głównych: J ózef Zieliński (Pycha), Ryszard Dłużewicz (Chciwość), Małgorzata Piątkowska (Nieczystość), Jacek Szczytowski (Zazdrość), Janusz Kołodziejczak (Obżarstwo), Maria Matuszyńska (Gniew), Andrzej Górny (Lenistwo); Krewni: Jolanta Rode (Dewocja), Tomasz Wolski (Bogactwo), Dorota Kosmaiska (Rozpusta). Jerzy Szalaty (Grabież), Adam J ózefczyk (Łakomstwo), Lech Algusiewicz (Morderstwo), Stanisław Olenderczyk (Ojciec), Ryszard Baranowski (Lucyfer); * Archaniołowie Nowego Przymierza: Jerzy Kulczycki (Sariel), Józef Kolesiński (Gabriel), Elżbieta Ardam (Rafael), Barbara Mądra

(Michael), Wiesław Kościelak (Dominus), Grażyna Najder (Ave). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z okazji jubileuszu poznańskiego oddziału N arodowego Banku Polskiego, odbyła się akademia, z udziałem m. in.: członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Stanisława Piotrowicza, dowódcy Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilota Tytusa Krawczyca. Dorobek Narodowego Banku Polskiego przedstawił Bolesław Drogomirecki. Zasłużeni pracownicy bankowości uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert ko1ęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, z udziałem: Joanny Kozłowskiej (sopran), Zdzisławy Waliszewskiej (fortepian) i Stefana Sibilskiego (organy). 20.1, Przed południem straż polarna zaalarmowana została informacją, iż pod mostem Rocha zostały uwięzione łabędzie zbiegłe z ZOO na Malcie. Szybko przystąpiono do akcji ratunkowej . Warstwa lodu okazała się tak gruba, iż konieczne było przecinanie kry. Łabędzie jeszcze żyły. Znalazły schronienie w strażackim wozie, gdzie zostały rozmrożone. Gdy poczuły się lepiej, odleciały w kierunku ZOO.

Jubileusz osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin obchodził działacz

Wydarzenia w Poznaniu (20- 22.1.)ruchu robotniczego związany z Zakładami Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Ignacy Kukurenda.

21.1 Decyzją wojewody poznańskiego, Urząd Miejski przejął pełną koordynację i prowadzenie inwestycji Poznańskiego Szybkiego TramwaJU.

p _Ro.moci si! II

Klub Fotograficzny "Pryzmat" urządził wystawę pl. Promocje 84. Ekspozycję połączono z obchodami dwudziestolecia "Pryzma tu" . Z okazji Dnia Babci, na ręce stoczteroletniej Katarzyny Rybkowej przedstawiciele redakcji "Expressu Poznańskiego" złożyli kwiaty i wspaniały tort z pracowni ciastkarskiej hotelu "Merkury". W sali Teatru Muzycznego wystąpił gościnnie Kabaret "To-nic", z Wojciechem Pokorą, prezentując program Włącz kolor.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł adwokat Eugeniusz Januszkiewicz, pracownik Urzędu Miejskiego od pierwszych dni lutego 1945 r., radca prawny w latach 1945-1949 i 1957-1984. Przez kilkadziesiąt lat swą ogromną wiedzą prawniczą oraz doświadczeniem służył sprawom miasta. Z głębokim poczuciem odpowiedzialności i ogromną dyscypliną wewnętrzną wykonywał swe obowiązki. Był wychowawcą i wzorem dla wielu młodszych kolegów, z życzliwością pomagał wszystkim, którzy tego potrzebowali. W uznaniu zasług, jakie położył dla Poznania, został udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

22.1. Dzień Babci.

Przemek i Jurek Świątkowscy ze swą babcią w dniu jej święta Na V sesji zebrała się Wojewódzka Rada Narodowa. Na obrady przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz przedstawiciele Wojewódzkich Komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i związków zawodowych. Obecni byli wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka i załatwieniu spraw proceduralnych, Rada uchwaliła budżet wojewódzki, zamykający się kwotą 40 757 min zł po stronie dochodów i rozchodów. Jest on o 15,4°1« wyższy od budżetu na 1984 r. Wręczono Stypendia im. Marii Marcinkowskiej dla najlepszych studentów z języka rosyjskiego Akademii Ekonomicznej. Pierwsze Stypendia otrzymali: Irena Jasińska i Marek Krygier . Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania powstał Związek Artystów Plastyków "Polska Sztuka

Użytkowa" . N a czele zarządu stanął Kazimierz Klimek. Planom pracy wewnątrzorganizacyjnej Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" poświęcone było plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji. Dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego - został nim Adam Henke, dotychczasowy kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego Przedsię biorstwa Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego.

W Klubie Studenckim "Sęk" Politechniki Poznańskiej odbył się koncert zespołu Tadeusza Nalepy oraz grupy "Wielka Łódź". W Sądzie Wojewódzkim rozpoczął się proces trzydziestosiedmioletniego Edmunda Kolanowskiego. Prokurator oskarżył go o dokonanie trzech zabójstw, w tym w listopadzie 1982 r. jedenastoletniej Aliny K., oraz kilkakrotne zbezczeszczenie zwłok kobiet, głównie na poznańskich cmentarzach. 23.1. Przedstawiciele działającego od ponad trzydziestu pięciu lat Klubu Techniki i Racjonalizacji w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. W Sali Białej Urzędu Miejskiego, pod przewodnictwem wojewody Mariana Króla, odbyło się posiedzenie Kolegium Wojewody Poznańskiego. Omawiano kształt organizacyjny Urzędu Miejskiego i sytuację lokalową Urzędów Dzielnicowych Nowe Miasto i Jeżyce oraz stan budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

24.1. Z okazji czterdziestej rocznicy oswobodzenia Oświęcimia, grupę byłych więźniów tego obozu przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się wieczornica poświęcona czterdziestej rocznicy wyzwolenia Oświęcimia.

W Galerii ON przy ul. Fredry otwarto wystawę o brazów l rysunków Janusza Marciniaka. 25.1. Delegacje władz wojewódzkich Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz młodzieży złożyły kwiaty w miejscach pami.ęci narodowej - w Forcie VII, w Za

12 Kronika ffi. Poznania 3/88

J77bikowie i przed Domem Żołnierza. Pamięć zamordowanych w Oświęcimiu uczczono też podczas wieczornicy w auli Akademii Muzycznej. Do tamtych wydarzeń nawiązali w swych wystąpieniach prezes zarządu wojewódzkiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Mirosław Grzędowski oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Marian Olszewski. Doktoratem honoris causa wyróżniła Akademia Medyczna farmaceutę praskiego dra Miroslava Holuba, kierownika Zakładu Produktów Roślinnych w Instytucie Chemii Organicznej i Biochemii Czechosłowackiej Akademii Nauk.

W posiedzeniu Społecznego Komitetu Budowy Wielkopolskiego Centrum dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych uczestniczyli również przedstawiciele rad wojewódzkich Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z Kalisza, Konina, Leszna i Piły.

Odbyło się spotkanie kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Witolda N awrockiego z przedstawicielami poznańskich środowisk twórczych. Spotkanie prowadził sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert monograficzny Jana Astriaba, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, chóru Teatru Wielkiego i Jerzego Artysza (baryton). Recytacje - Aleksander P dolak.

W Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Wzgórzu Przemysława otwarto wystawę pl. Pro/. Tadeusz Cyprian - fotografik i teoretyk fotografii. N a wystawie zgromadzono książki o fotografii napisane przez Cypriana, wyróżnienia, jakie otrzymał w różnych konkursach, i kilkadziesiąt zdjęć przez niego wykonanych. W galerii "Argumeny" (Woźna 12) otwarto wystawę prac Elżbiety Szymona-Szymańskiej, absolwentki Wydziału Rzeźby poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

W 1981 r. łupem złodziei, którzy włamali się do Muzeum Archidiecezjalnego, padły dzieła sztuki. W kwietniu 1984 r., w pociągu relacji

Wydarzenia w Poznaniu (25-28.1.)

Moskwa - Paryż, na granicy Polski z Niemiecką Republiką Demokratyczną, w przemyślnie ukrytym -schowku zostały znalezione. Odzyskane zabytki powróciły do Muzeum Archidiecezjalnego, m. in.: ryngraf rycerski z XVII w., kielich z Soboty datowany na XIV- XV w., kilka ikon, haftowane ordery bawarskie św. Michała.

ATBOW O ?/

"OZNAN 1»**

26.1. W Pałacu Kultury rozpoczęło się II Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uczestniczył w nim sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. N a czele sądów konkursowych stanęli Maciej Tondera i Maria Renikowa. O godz. 23 w zabudowaniach fabrycznych "Lechii" przy ul. Gnieźnieńskiej wybuchł pożar. Przybyło czternaście jednostek straży pożarnej, które szybko opanowały ogień. Spłonął dach wytwórni szminek. Pracownicy poznańskiego Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Wyposażenia Mieszkań "Domar" przybyli na akademię z okazji Dnia Handlowca. Wręczono odznaczenia państwowe. W okolicznościowym wystąpieniu dyrektor Marian Operacz przypomniał historię i dorobek przedsiębiorstwa. W Klubie Spółdzielczym "Mozaika" przy Starym Rynku odbył się walny zjazd sprawozdawczy delegatów Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Węgierskiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 210 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. W Teatrze Nowym (Scena Nowa) odbyła się premiera prasowa sztuki Bogusława Schaeffera Audiencja III.

28.1. Prezydent miasta zarządził utworzenie Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim.

Dr Henryk Willa

N a stanowisko lekarza miejskiego powołany został dr Henryk Willa. W Domu Technika parafowano porozumienie między zarządem oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz dyrektorami szesnastu największych przedsiębiorstw województwa. Celem tego porozumienia jest uaktywnienie rozwoju postępu, wypracowanie optymalnych systemów motywacyjnych - materialnych i pozamaterialnych - oraz podniesienie rangi zawodu inżyniera i technika. Przebywał w Poznaniu ambasador Węgierskiej Republiki Ludowej w Polsce - Gyorgy Biczo. Spotkał się tu z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem i zwiedził nakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W Klubie Wojsk Lotniczych dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc otworzył wystawę poplenerową "Jaworze-84" .

W Galerii Nowej otwarto wystawę malarstwa Andrzeja M. Łu-, bowskiego. Dom Towarowy "Okrąglak" obchodził jubileusz trzydziestolecia. Z tej okazji pracownicy Domów Towarowych "Centrum" z Poznania i Konina przybyli na akademię. Historię i osiągnięcia przedsiębiorstwa przedstawiła dyr. N adziej a Szyfter.

29.1. W Urzędzie Wojewódzkim przodujący pracownicy spotkali się z okazji Dnia Handlowca. Przybyli przedstawiciele wAdz p'litycznych i administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej -Zygmuntem Kycem. Wyróżniający się handlowcy otrzymali odznaczenia - państwowe, Medale 40-1ecia Polski Ludowej, odznaki resortowe i regionalne. Odbyło się seminarium dla przedstawicieli rad pracowniczych poznańskich zakładów pracy. Program obejmował trzy tematy: zasady współdziałania samorządów pracowniczych z radami narodowymi, organizację działań rad pracowniczych w pracach nad planem przedsiębiorstw na rok 1985 oraz informację z ogólnopolskiej narady przedstawicieli samorządów załóg, złożoną przez inż. Henryka Sidoruka. Przewodniczył Bogusław Bardziej ewski.

Rozwój szeregów partyjnych i zwiększenie roli grup partyjnych były tematami plenarnego posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. Obradom przewodniczył I sekretarz Janusz Zwoździak. 30.1. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat organizacyjnych i ekonomicznych aspektów działania zrzeszeń przed, siębiorstw państwowych.

W Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyło się spotkanie autorów książki Zarys dziejów ZSRR z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RobotHiczej Jan Maćkowiak. Autorzy - Jerzy Ochrnański, Artur Kij as i Jerzy Morzy - wręczyli przedsta

wicie10m Konsulatu pierwsze egzemplarze książki. Maria Rynkiewicz - przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w imieniu Zarządu Głównego przekazała na ręce prof. dra hab. Jerzego Ochmańskiego dla Zakładu Historii Narodów ZSRR Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zbiorową Odznakę Honorową Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Spółdzielczości Niemieckiej Republiki Demokratycznej "Konsument" i Centralnego Związku Spółdzielczości Spożywców "Społem". Dyskutowano o współpracy w 1985 r.

Henryk Derwich w karykaturze

W salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę prac Henryka Derwicha.

W godzinach rannych przy ul.

Oświęcimskiej doszło do poważnej awarii wschodniej nitki rurociągu dostarczającego wodę z Mosiny do

«

Wydarzenia w Poznaniu (30.1. -1.2.)

dżinie wdrażania osiągnięć naukowo-badawczych w rolnictwie.

»Wit ' tf1 m

HB

Ul. Oświęcimska

miasta. Awaria spowodowała znaczne obniżenie ciśnienia wody w całym Poznaniu. Do usunięcia uszkodzenia potrzebny był ciężki sprzęt: koparki, wywrotki, dźwigi. Po wykonaniu wykopu trzeba było wymienić odcinek rury o długości 5 m d średnicy 1200 cm.

31.1. Usuwanie skutków awarii magistrali wodnej w ul. Oświęcimskiej. Od godz. 10 rano trwało wypompowywanie wody z rozlewiska o powierzchni 14 -15 ha. W akcji brało udział 19 motopomp. Zalanych zostało 30 budynków mieszkalnych. 1.2. Przybyła delegacja Zarządu Głównego Związku Pisarzy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w składzie: Jurij Surowcew, Borys Sawczenko i Aleksander Łazutkin. Z literatami radzieckimi spotkał się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i zapoznał ich m. in. z organizacją życia kultura'nego w regionie oraz z osiągnięciami środowisk twórczych. W spotkaniu uczestniczył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Odbyło się także spotkanie z pisarzami poznańskimi. Po południu goście radzieccy złożyli kwiaty na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli oraz przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 19181 11919.

Alojzy Bryi

Wojewoda poznański Marian Król przyjął nowe kierownictwo Akademii Rolniczej. Rektor prof.

dr hab. Kazimierz Szebiotko przedstawił problemy naukowo-dydaktyczne i gospodarcze uczelni. U stalono zasady współpracy Akademii z administracją państwową w dzie

W godzinach przedpołudniowych odbyła się w gmachu Urzędu Woj ewódzkiego uroczystość wprowadzenia nowego wicewojewody poznańskiego Alojzego Bryla, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Na Osiedlu Lecha w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" otwarto przychodnię rejonową, w której leczyć się będą także mieszkańcy Osiedla Czecha. Placówka ta, wzniesiona przez załogę Poznańskiego Budownictwa Przemysłowego Nr 2, wybudowana została w ciągu osiemnastu miesięcy z tzw. wielkiej płyty (budynek jednopiętrowy z windą). Kierownictwo ośrodka objęła dr Maria Pastuszewska- Włoch. Zakończyły się II Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i" Młodzieży Szkolnej oraz ogólnopolskie seminarium dla wizytatorów i instruktorów zespołów teatralnych. Z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa oraz sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Grzegorza Romanowskiego, obradowało plenum Komitetu Zakładowego w Zakładach Przemysłu Metalowego , ,H. Cegielski" . Oceniono dorobek pracy ideologicznej wśród załogi. W przeddzień czterdziestej rocznicy założenia w wyzwolonej już części Poznania Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej (1945), zorganizowano spotkanie egzekutywy Komitetu TAielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald z weteranami ruchu robotniczego. Tadeusz Becela, Kugeniusz Czarnecki i Ryszard Szwagierczak otrzymali listy gratulacyjne W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Georga H6rtnagela (Republika Federalna Niemiec). Wystąpił także "Kwartet Wilanowski".

W hali Nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wysstawę 900 gołębi rasowych, przedstawianych przez 112 hodowców polskich, oraz różnych ras kur i bażantów. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac braci Biegowskich z Trzcianki.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł prof. Aleksander Wróblewski, hydrobiolog i wybitny zoolog, autor wielu prac naukowych, "były kierownik poznańskiego oddziału Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, emerytowany pro

fesor Zakładu Biologii Rolnej i Leśnej. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2.2. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł Adam Paszliński, dyrektor Wielkopolskiej Składnicy Surowców Włókienniczych i Skórzanych w latach 1952-1957. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 3.2. Finał drugiej edycji młodzieżowego współzawodnictwa "Zmowa zaradnych czterdziestolecia" w sali widowiskowo-sportowej "Arena". 5.2. Spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla z aktywem Instytutu Przemysłu Zielarskiego. Sześciu zasłużonym pracownikom wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej.

6.2. W sali Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Posłowie wysłuchali informacji dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli Józefa Adamczyka na temat organizacji i przebiegu kontroli aktualnie przeprowadzanych. W sali kina "Olimpia" odbyła się uroczysta sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald poświęcona czterdziestej rocznicy wyzwolenia Poznania. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Jasiński, wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Borysów. Referat wygłosił naczelnik dzielnicy Ryszard S toga.

Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 31 stycznia Mariana Ostrowskiego - działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i członka Polskiej Partii Robotniczej. W latach 1952-1956 był kie

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 9.2.)

równikiem Wydziału Organizacyjnego i sekretarzem Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył sześćdziesiąt dziewięć lat. 7.2. Rozpoczęły się obrady II Zjazdu Delegatów Centralnego Związku Budowlanych Spółdzielni Pracy.

Uczestniczyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisław Kukuryka, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług Marcin Nawrocki, przewodnicząca Federacji Spółdzielczych Związków Zawodowych Anna Mierzyńska oraz wicewojewoda poznański Alojzy BryI. Problemom poznańskiego budownictwa poświęcona była konferencja w Wydziale Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego. Przybyli minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisław Kukuryka, wojewoda poznański Marian Król, przedstawiciele władz partyjnych, dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych Poznania i województwa. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona omówieniu i zatwierdzeniu projektu Planu Spoleczno-Gospodarczego Poznania oraz budżetu na 1985 r. "Gazeta Poznańska" zamieściła apel prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego do załóg poznańskich zakładów pracy: "Budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju od kilku lat jest nadzieją poznaniaków na szybkie połączenie śródmieścia z osiedlami mieszkaniowymi położonymi w północnym paśmie rozwojowym miasta. Uruchomienie bezkolizyjnego tramwaju umożliwi radykal-ą pop-awę poznańskiej komunikacji zbiorowej, z której korzystają tysiące pracowników poznańskich zakładów pracy. W przeszłości właśnie oni wielokrotnie wspomagali realizację ważnych inwestycji, przyczyniając się do ich wcześniejszego przekazania społeczeństwu. "W 40 rocznicę wyzwolenia stolicy Wielkopolski przez Armię Ra

dziecką, zwracam się do załóg zakładów pracy Poznania o czynne j finansowe poparcie niezwykle ważnego zadania, jakim jest budowa Pozrańskiego Szybkiego Tramwaju. Wspólną poznaniaków ambicją powinno być uruchomienie go w najbliższych latach". Przed Sądem Wojewódzkim zapadł wyrok w procesie o zabójstwo w nocy z 3 na 4 sierpnia 1983 r. emerytowanego tancerza Eugeniusza Kowalskiego w jego mieszkaniu przy ul. Zeylanda. Sąd uznał Radosława Pstrąga i Adama Schlegiela winnymi popełnienia zabójstwa i skazał ich na kary po 25 lat pozbawienia wolności. 8.2. W auli Urdwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki DuczmaI. Solistką była Elżbieta Stefańska-Łukowicz (klawesyn). Na uroczystym koncercie w Domu Kul tury Milicji Obywatelskiej (kino "Olimpia") "Gang Marcela" otrzymał Złotą Płytę, za płytę długogrająca Tyle zranionych serc, sprzedaną w 150 tys. egzemplarzy. 9.2. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbyła się, z udziałem władz rektorskich i senatu, uroczystość absolutoryjna studentów studiów dziennych Akademii Rolniczej. Dziekani wręczyli dyplomy absolwentom Wydziałów: Rolnego - 189, Technologii Żywności - 137, Melioracji Wodnych - 135, Zootechniki - 102, Leśnego - 88, Technologii Drewna - 77 i Mechanizacji Rolnictwa - 55 osobom. Na Osiedlu Oświecenia (ul. Wioślarska 37/38) otwarła podwoje stała scena profesjonalna - filia Po

Od lewej: Bogdan J onas 1 Jerzy Goldbeck

Jg3znańskiego Teatru Lalki i Aktora. Gospodarzem jej został Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży. N a inaugurację dano Diabelski gwizd Macieja K. Tondery, w reżyserii i scenografii Mieczysława Abramowicza oraz opracowaniu muzycznym Aleksandra Radzewskiego. W premierowej obsadzie grali: Bogdan J onas, Jerzy Goldbeck i Przemysław Stróżyk.

Premiera w Cyrku ..Wielkim", który rozłożył sie. w hali Nr 20 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prezentowano "eksportowy" program, przygotowany na podróż artystyczną po Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, przybyła delegacja Ludowego Frontu Budownictwa N arodowego Laotańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej. 10.2. Delegacja z Laosu złożyła kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów w Parku- Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli, a w Pałacu Kultury spotkała się z przedstawicielami władz społeczno-politycznych województwa i Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Goście laotańscy zwiedzili też- miasto. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 211 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa P7ie więckiego. Wystąpili: Paj nund Nowicki -(fortepian), Eva Bykowska (sop-an) i Krzysztof Szaniecki (b- A -b"» *vtm"O 11.2. W sali Komitetu Wojewódzkiego Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Srodowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, sekretarz Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto Jerzy Literski oraz dyrektorzy Wydziałów* Kultury i Sztuki Urzędów Wojewódzkiego Jan Stryj ski j Miejskiego Andrzej Goćwinski. Obradom przewodniczył i referat wygłosił I sekretarz Franciszek Łozowski.

W Pal: Białej Urzędu Miejskiego odbvlo się czwarte posiedzenie "Woiewódzkiego Społecznego Komitetu Obchodów 40-1ecia Polski Ludowej, pod przewodnictwem prof.

dra Tadeusza Czwojdraka. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i wicepr?e vocniczacy Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński, wojewoda poznański Marian Kół, przedstawiciele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, o g nizacji społecznych i .kombatanckich, Wojska Polskiego i niektórych instytucji poznańskich. Po powitaniu gości przez Tadeusza Czwojdraka. głos zabrał prezydent Poznania Andrzej Wituski, który przedstawił program obchodów czterdziestej rocznicy wyzwolenia stolicy Wielkopolski spod okupacji hitlerowskiej. Następnie Janusz Zwoździak omówił dotychczasowy przebieg konkursu "Młodzi Wielkopolanie w 40-1eciu Polski Ludowej", zorganizowanego wśród młodzieży województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Dyrektor Muzeum Narodowego Henryk Kondzie'.a mówił z kolei o przygotowaniach do wystawy Byliśmy, jesteśmy, będziemy polska granica zachodnia i północna w Tysiącleciu, nad którą pa trora t honorowy objął przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński. Zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki U rzędu Wojewódzkiego Tadeusz Janusz opisał przebieg przeglądu kulturalnego gmin województwa poznańskiego, a redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki przedstawił projekt obchodów czterdziestoleci dziennika. Na zakończenie posiedzenia Tadeusz Czwojdrak zaprezentował program imprez z okazji czterdziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem niemieckim i powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy oraz trzydziestolecia U - kładu Warszawskiego.

W klubie "Esku' ap" (ul. Przybyszewskiego) rozpoczął się "Zimowy Tydzień Teatru", zorganizowany przez Centrum Kultury Akademii Medycz-ej. W siedzibie redakcji "Głosu

Wydarzenia w

Wielkopolskiego " obradowało pod przewodnictwem Jana Berdyszaka - jury Medali Młodej Sztuki. Zdobywcami ich za rok 1985 zostali: w dziedzinie literatury - poeta Jan Krzysztof Adamkiewicz, w dziedzinie plastyki - artysta malarz Piotr Kowalski, w dziedzinie twórczości muzycznej - kompozy tor i instrumentalista Krzesimir Dębski, w dziedzinie wykonania muzycznego - śpiewaczka Teatru Wielkiego Joanna Kozłowska, w dziedzinie teatru - aktorka Teatru Nowego Hanna Kulina, w dziedzinie dziennikarstwa Piotr Gabryel z tygodnika "Wprost" , za działalność w "Pro Sinfoniee" - Hanna Gawrońska, za twórczość teatralną z młodzieżą - Andrzej Malicki (Gniezno). Rozpoczęło się dwudniowe spotkanie społecznych inspektorów pracy z przedsiębiorstw budowlanych i przemysłu elektromaszynowego z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy. O godz. 21.27 oficer dyżurny Komendy Straży Pożarnej przyjął informację o pożarze. w Poznańskiej Fabryce Maszyn Zniwnych. N atychmiast wysłano tam jedenaście jednostek strażackich. Przybyły one na miejsce w ciągu dziesięciu minut. W trzy minuty później przystąpiły do akcji, zaś po dwóch minutach źródło ognia zostało zlokalizowane i zniszczone. Dziękji sprawnej akcji, uniknięto znaczniejszych strat materialnych.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł red. Marian Vogel, w latach 1965 - 1978 sekretarz redakcji, a w latach 1978 - 1981 redaktor naczelny "Życia Pometu", współpra

(11 -12.2.)cownik "Głosu Wielkopolskiego", działacz ruchu turystycznego.

W wieku siedemdziesięciu osmlU lat zmarł Kazimierz B;erła, nestor poznańskiego budownictwa, komendant I Hufca Harcerzy im. Bolesława Chrobrego w latach 1935 - 1937, działacz Koła Przyjaciół Harcerzy w latach 1938 - 1939 i 1945 - 1949. 12.2. Wojewoda poznański Marian Król przyjął kierownictwo Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, z komendantem Włodzimierzem Warchalewskim na czele. N a posiedzeniu plenarnym zebrał się Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Obradom przewodniczył prezes Marian Jakubowicz. Obecny był prezydent Poznania Andrzej Wituski. M. in. zapoznano się z przygotowaniami do obchodów 40 rocznicy wyzwolenia Poznania spod okupacji hitlerowskiej. "Czarny dzień" poznańskich energetyków. Od rana zdarzały się awarie, których główną przyczyną było przeciążenie linii wysokiego napięcia. Największą było uszkodzenie kabla zasilającego wysokiego napięcia w okolicach ul. Piekary . Awaria ta wydarzyła się tam dwukrotnie. Spowodowała ona zakłócenia w dopływie prądu w rejonie ulic Mostowej. Rybaki, Strzeleckiej i Piekar. W tym także w kilku szpitalach. Wszyscy mieszkańcy odczuli skutki awarii poprzez brak II programu telewizyjnego, gdyż pozbawiony dopływu prądu został także nadajnik przy ul. Piekary.

Odbyły się finały tzw. Młodzieżowej Lekcji Historii województwa poznańskiego. Rywalizowano w konkursach wiedzy historycznej i "Sport w czterdziestoleciu".

Oddział Doskonalenia N auczycieli Instytutu Kształcenia Nauczycieli wizytował wojewoda Marian Król.

W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł prof. dr Jan Haber, kierownik Katedry Postępowania Karnego i prodziekan U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, były sędzia Sądu Apelacyjnego i Sądu N ajwyższego w Warszawie. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

13.2. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się otwarte spotkanie dyskusyjne na temat założeń projektu ordynacji wyborczej do Sejmu. Przewodniczył Ryszard Tomczak. Założenia przedstawił zebranym prof. dr Wiktor Pawlak W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego obradował XIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Stronnic - twa Demokratycznego. U czestniczyli w nim przedstawiciele władz centralnych i politycznych oraz administracyjnych województwa poznańskiego: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wybrano (ponownie) Alojzego Bryla na przewodniczącego

Wojewódzkiego Komitetu oraz sześćdziesięcioosobowy Komitet 1 25 delegatów na XIII Kongres Stronnictwa.

Uruchomiono automatyczne połączenie telefoniczne z Częstochową. Numer kierunkowy: 833. W "Arsenale" otwarto dwie wystawy: rysunku, malarstwa i grafiki Franciszka Burkiewicza oraz jubileuszową grafiki i wystawiennictwa Jana Olejniczaka. Artysta ukończył sześćdziesiąt pięć lat. W otwarciu ekspozycji uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. 14.2. W Urzędzie Miejskim prezydent Poznania Andrzej Wituski przyjął kierownictwo wojewódzkiej instancji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przewodniczący Zarządu Henryk Przybylski poinformował prezydenta o przygotowaniach do budowy Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. Kantaka. Na spotkaniu zorganizowanym przez Pozrański Oddział Polskiej Izby Handlu Zagranicznego wręczono po raz pierwszy dyplomy i listy gratulacyjne ministra handlu zagranicznego naj aktywniejszym eksporterom z Wielkopolski. Dzień Handlowca był okazją do uroczystego spotkania pracowników spółdzielni "Społem", które odbyło się w małej auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. W uroczystości uczestniczyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. Ofiarną działalność pracowników "Społem" podkreślił prezes zarządu wojewódzkiego Benon Połczyński. Zasłużeni pracownicy wyróżnieni zostali odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi. Gratulacje odznaczonym złożył Edward Łukasik. 15.2. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z działaczami i organizatorami życia kulturalnego z roku 1945. Uczestniczyli w nim I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wicewojewoda Ro

Wydarzenia w Poznaniu (15.2.)

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik wręcza pamiątkowy medal red. Tadeuszowi Pasikowskiemu; .z prawej - prezydent miasta Andrzej Wituski

muald Zysnarski. Podczas spotkania uhonorowano pamiątkowymi medalami "W uznaniu zasług - - wdzięczne miasto", zaprojektowanymi przez artystę-plastyka J ózefa Stasińskiego: Zofię Mosiężną-Andrzejewską, Henryka Bakosia, Eugeniusza Coftę, Mariana Czyw«zyńskiego, Hankę Dobrzankę, Witalisa Dorożałę, Konrada Drzewieckiego, Halinę Dudicz- Latoszewską, Wandę Fa'ak-Zielinska, Albina Fechnera, Witolda Ferchmina, Wacława Fijałkowskiego, Władysława Gab yelskieg), Ada la Gi=r-e, bi<*.niewa Graczyka, Annę Gretal-J aśkowiak, Antoninę Grzegorzewską, Marcelę Hildebrandt- Pruską, Bolesława Hypkiego. Stefana Janasika, Tadeusza Jarzyńskiego, Jadwigę Jasiewiczową, Edmunda Jaworowicza, J aninę Jędrzejczak, Józefa Kaliszana, Klarę Kaulfuss, Floriana Klemińskiego, Stefana Konopińskiego, Edwina Kowalskiego, Mieczysława Krugiolkę, Jerzego Kurczewskiego, Felicję Kurowiak - Fili-ger, Ludwika Kwaśnika, Witolda Łuczyńskiego, Irenę Maślińską, Adama Matuszaka, Kornela Michałowskiego. Przemysława Micha

łowskiego, Bronisława Minturę, Tadeusza Molskiego, Jad .vice Musielewską, Tadeusla Pa Ako "skiego, Wiktorię Pawłowską, Witolda Rogale, Antoniego RzemyszkieVicza, Krystynę stranz, Stefana Stuligrosza, Jana Szymkowiaka, Teodora Smiełowskiego, Józefa Tułasiewicza, Mariana Weigta, Stefana Wieczorka, Mirosławę Wróblewską, Henrykę Zalewską, Stanisława Zawendowskiego. Do Klubu Handlowca "Merkury" przybyli najlepsi pracownicy działającego na terenie trzynastu województw Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego "Jubiler". Trzydziestu sześciu z nich długoletnich i wyróżniających się w pracy - otrzymało odznaczenia i medale państwowe, resortowe i regionalne. Wręczał je przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak.

W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury otwarto wystawę fotograficzną Hiroszima - 1945 - Nagasaki oraz rysunków dziecięcych Hiroszima i Nagasaki w oczach dziecka.

Konferencja sprawozdawcza Związku Zawodowego w Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Radzie Związkowej wręczono sztandar organizacyjny. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim, otwarto wystawę 40 X "Glos Wielkopolski" - 16 lutego. Na ekspozycji, prezentującej pierwsze kolumny dziennika od roku 1945, pokazano także archi

-II

-II

Laureaci Medali Młodej Sztuki. Od lewej: Krzesimir Dębski, Jan K. Adamkiewicz, Joanna Kozłowska, Hanna Kulina, Andrzej Ma'icki, Hanna Gawrońską d Piotr Gabryel

walne, fotogramy ze zbiorów T adeusza Switały, ukazujące Poznań w 1945 r., oraz przedstawiające krajobraz współczesnego miasta fotogramy omualda Królaka i Romualda Swiątkowskiego. Otwarcie wystawy zbiegło się z wręczeniem Medali Młodej Sztuki za rok 1985.

Czterdziestolecie poznańskiej geodezji. Podczas uroczystości Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Stanisław Chmielewicz. Na uroczystość przybył wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Henryk Burczyk.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury zorganizowano XXV jubileuszową sesję naukową Instytutu Ochrony Roślin, na którą przybyło ponad tysiąc osób z całego kraju, a także liczni goście z zagranicy. Otwarcia sesji dokonał dyekto - Instytutu prof. dr Władysław Węgorek. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. Solistą był Janusa Q"zelizka (fo"ten'''n-).

16.2. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uroczystość czterdziestolecia "Głosu Wielkopolskiego" . Przybyłych na to spotkanie powitał I sekretarz Edward Łukasik. W uroczystości udział wzięli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, wicepremier Mieczysław Rakowski, kierownik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Bogdan Jachacz, wiceprezes Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch" Bronisław Stępień. Aktu dekoracji zespołu redakcji Orć>p-c S ' " n r H n "a e v If kI" s y dokonał wicepremier Mieczysław Rakowski, przekazując odznaczenie na ręce redaktora naczelnego Wiesława Porzyckiego. Wicepremier udekorował też Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Wiesława Porzyckiego, a Krzyżem Oficerskim - Tadeusza Kaczmarka. Cztery osoby udekorowano Złotymi Krzyżami Zasługi, pięć - Srebrnymi, a trzy - Brązowvmi. Kilkudziesięciu członków · »zespołu otrzvmalo Mer'ale 40-1ecia Polski Ludowej i odznaki regionalne. W imieniu odznaczonych po

dziękował Wiesław Porzycki. Gratulacje zespołowi przekazali wicepremier Mieczysław Rakowski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski.

Galowym koncertem w Sali Wielkiej Pałacu Kultury zakończył się "Przegląd dorobku kulturalnego miast i gmin województwa poznańskiego", zorganizowany z okazji czterdziestolecia Polski Ludowej. Głównym jego celem było zaprezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu w woj. poznańskim. W ramach "Przeglądu" swoje prog a. y pokaza o 15 *esooł" 22 miast i gmin, z ponad tysiącem wykonawców. Dyrektor Pałacu Kultury Jan Szajek podkreślił masowy udział w tej kulturalnej paroramie całego ruchu artystycznego. Solistom i zespołom, szefom placówek kulturalnych dyplomy uznania wręczali wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wicedyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Tadeusz Janusz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Stanisław Słopień oraz zastępca redaktora naczelnego "Gazety Poznańskiej" Bogdan Dohnke. W Sali Marmurowej przygotowano ekspozycję prac fotografów-amatorów. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pośmiertną prac artysty- fotografika Maksymiliana Myszkowskiego. W siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego odbyły się eliminacje w ip 'ód kip H XV Oli vii ady Języka Rosyjskiego. Najlepszą okazała się Hanna Malicka z II Liceum w Gnieźnie. W sa'i widowiskowo-sportowej "Arena" rozpoczął się II Krajowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Taneczny Puchar Młodzieży". '.2. Zakończerie II Krajowego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Taneczny Puchar Młodzieży". Oprócz polskich, na parkiecie "Areny" rywalizowaM tancerze z Br-a Lipska, Kopenhagi i Berlina Zachodniego.

W +a'icach latynoamerykańskich i standardowych zwyciężyła para reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 156 w Warszawie Rafał Pisarek i I lo" a "Pjcqc VT - rno""lI*t! · SJf i dwadzieścia dwa lata. Wśród par powyżej piętnastu lat, w grupie tańców standardowych zwycięży

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 18.2.)li reprezentanci Suwałk: Mirosław Borowski i Beata Hlebowicz, a w grupie tańca latynoamerykapskiego - Dariusz Pelczewski i Zaneta Majchrzak ze Szczecina. Przy dźwiękach orkiestry, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, odbył się turniej drużynovvy. w którym najlepsza okazała się drużyna Danii, złożona z tancerzy z Kopenhagi. W programie zatytułowanym "Karnawałowy Dance Show" na parkiecie "Areny" , o miano najlepszej walczyło trzynaście par w turnieju indywidualnym. Zwyciężyła para duńska Ihrek Hansen i Marie Und Nilsen.

W sali Domu Drukarza wznowiła działalność "Akademia H umoru" Jana T. Stanisławskiego.

Przyj aźni Polsko - Radzieckiej. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, dowódca Wojsk Lotrticzych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc, wojewoda poznański Marian Król oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski.

W przeddzień trzydziestej dziewiątej rocznicy powołania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, kilkudziesięciu zasłużonych członków tej organizacji spotkało się w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej Uroczystym momentem była dekoracja wyróżniających się odznaczeniami panst-vo y ;, esortowym; i regionalnymi. Gratulacje odznaczonym oraz życzenia dalszej owocnej pracy w służbie dla społeczeństwa złożył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

W sali kina "Olimpia" odbył się "Koncert Przyjaźni"', przygotowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej z udziałem artystów z Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rolę gospodarza przyjął na siebie "Gang Marcela" .

W kawiarni "Literackiej" XIII Turniej Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce. Prowadziła spotkanie Łucja Danielewska. N a turniej nadesłano 150 wierszy. Wystąpili finaliści wyłonieni przez jury, któremu przewodniczył Jerzy Grupiński. Nagrodę główną puchar XIII Turnieju zdobył Marek Kośmider. Laureatem nagrody publiczności został Marek Żgaiński. Pod przewodnictwem Jerzego Adamskiego obradował ogóln9polski partyjny zespół teatralny. U nawiano aktualny stan i potrzeby teatralne widowni dziecięcej, sytuację teatrów Poznania oraz problemy finansowe i materialne scen polskich. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość z okazji czterdziestolecia oddziału poznańskiego Polskiej Agencji Prasowej. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł prof. dr hab. Stanisław Stawicki - wykładowca na Akademii Ekonomicznej, dyrektor Instytutu Mikrobiologii, Biochemii i Analizy Żywności, ki rownik Zakładu Mikrobiologii Zywności i Higieny Produkcji Akademii Rolnic ej, członek Komitetu Technologii Zywności i Komitetu Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk. 18.2. Z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu odbyło się spotkanie konsula generalnego, ministra pełnomocnego Iwana Bojki z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych, Wojska Polskiego oraz Towarzystwa

] 8 9

Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski, dowódca Wojsk Lotniczych gen dyw. - pilot Tadeusz Krawczyc, redaktor naczelny redakcji krajowej Bożydar Sosień oraz pracownicy oddziału z Poznania i województw północno-zachodnich. Bożydar Sosień złożył jubilatom gratulacje. Pracownica poznańskiego oddziału Lucyna Sobkowiak udekorowana zosta' a Złotym Krzyżem Zasługi. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z okazji 20 rocznicy powstania miesięcznika społeczno- kulturalnego "Nurt". Obecni byli przedstawiciele władz, z I sekretarzem Komitetu Woje

tura, Kazimierz Młynarz, Krystyna Szmydt oraz Jerzy Utrecht; Złoty Krzyż Zasługi - Ewa Piotrowska, a Srebrny Daniela Wojtkowiak. Wręczono także Medale 40-1ecia Polski Ludowej, Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Redakcja "Nurtu" otrzymała zbiorową Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". N a zakończenie koncertowała Aleksandra Utrecht (fortepian).

Wśród pionierów odbudowy Poznania w 1945 r., którzy przystąpili do uruchamiania obiektów przemysłowych, znajdowała się liczna grupa inżynierów i techników. Pamięć ich uczczono na spotkaniu środowiska technicznego, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wicewojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego i wiceprezydenta Poznania Bogdana Zastawnego. Działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych przedstawił Wojciech Weiss - przewodniczący Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji T echnicznej. Wspomnieniami podzielili się Stanisław Olejnik i Walenty Marcinkowski. W uznaniu zasług, Edward Łukasik odznaczył Jana Mnichowskiego (Kombinat Budowlany "Wschód") Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a kilkadziesiąt osób - Medalami 40-1ecia Polski Ludowej.

W Księgarni Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Mielżyńskiego otwarto wystawę publikacji naukowych "Pergamon Press-Oxford".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Rika Pelcmansa (Belgia). W "Fotoplastikonie" przy ul.

Czerwonej Armii - premierowa prezentacja barwnych, trójwymiarowych przeźroczy Władysława Ruta Żelazowa Wola i Zamek Warszawski. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert Chóru Dziewczęcego "Skowronki", pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej, z orkiestrą pod batutą Antoniego Grefa, Macieja Stawujaka i Leona Lewandowskiego. Koncert nosił t y

Przemówienie wygłasza redaktor naczelny miesięcznika "Nurt" Kazimierz M łynarz. Stoją od lewej: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Po prawej - zespół redakcyjny miesięcznika prawie w komplecie wódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Marianem Królem, prezydentem Pozrania Andrzejem Wituskim, Prezydent Poznania Andrzej Wituski podkreślił zasługi "Nurtu" w prezentacji przeszłości historycznej Wielkopolski, wydarzeń artystycznych, pamiętnikT"'stwa społecznego ruchu kulturalnego. Dziennikarze i pracownicy redakcji udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi i odznakami 'regionalnymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Andrzej Górny, Irena Min

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 21.2.)

tuł Pałac Kultury swojemu miastu. 19.2. W siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Mickiewicza obradowała konferencja sprawozdawczo-wyborcza Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jeżyce. Przewodniczącym Rady został ponownie Tadeusz Mateiski. Na międzyrarodowy festiwal do N antes (Francja) udał się Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

Z hal montażowych Fabryki Samochodów Rolniczych wyjechał pięćdziesięciotysięczny " Tarpan" ,który został urOCZYSCle przekazany Społecznemu Komitetowi Budowy Szpitala na N owym Mieście. Z tej okazji w salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka titwarto wystawę fotograficzną Dobiesława Wielińskiego pt. Droga do 50 000.

W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł Tadeusz Galiński, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald w latach

1955 - 1966. Przez wiele lat pracował na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej, był m. in.: przewodniczącym Prezydium Dzielnicowej Rady* Narodowej, a następnie naczelnikiem dzielnicy J eżyce, dyrektorem Wydziału Komunikacji i wicedyrektorem Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miejskiego. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Teatrze Wielkim dokonano rejestracji muzycznej Halki Stanisława Moniuszki, pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. W roli tytułowej śpiewała Krystyna Kujawińska. Wystąpili też: Ewa Werka (Zofia), Jan Czekay (Janusz), Józef Kolesiński (Jon tek). 20.2. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcone ocenie realizacji uchwał IX Plenum Komitetu Centralnego w sprawach młodzieży. Obecni byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Centralnego Waldemar Swirgoń, przedstawiciele stronnictw politycznych i reprezentanci organizacji młodzieżowych. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda w sprawie planu pracy Rady i jej organów w bieżącym roku oraz zatwierdzenia statutów samorządu mieszkańców osiedli. Następnie odbyła się rocznicowa część sesji, podczas której zasłużonym obywatelom dzielnicy wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i branżowe. Konferencja aktywu pOSWlęcona przywróceniu rangi zawodowi ekonomisty, zorganizowana przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W nocy ok. godz. 3 (z wtorku na środę) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierowca samochodu osobowego "Datsun" na łuku jezdni przy ul. Fabianowo stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Trzy osoby poniosły śmierć, a dwie odniosły ciężkie obrażenia. 21.2. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury ponad stuosobowa grupa cytadelowców odznaczona została Medalami "Za udział w walkach o Cytadelę Poznańską" i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. W uroczystości dekoracji uczestniczyli przedstawiciele władz politycznych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Marianem Królem. W imieniu odznaczonych przemawiał Tadeusz Musielak z Łodzi.

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę pl. Najważniejsze badania wykopaliskowe Muzeum Archeologicznego w 40-leciu Polski Ludowej. W hallu Pałacu Kultury otwar

Jerzy Rybarczyk

(21.2.)

to wystawę pl. Moje miasto w fotografii, złożoną z kilkuset zdjęć amatorów i dokumentalistów różnych fragmentów miasta i niektórych wydarzeń w Poznaniu w 1945 r. Natomiast w hallu parterowym otwarto wystawę pl. Książki o Poznaniu wydane w 40-leciu Polski Ludowej ze zbiorów bibliofila Jerzego Rybarczyka. W godzinach wieczornych z 20 na 21 lutego w Wydziale Gazetowym Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka przy ul. Zwierzynieckiej odbyło się pożegnanie poligrafów, którzy z dniem tym przeszli do pracy w nowej drukarni przy ul. Ziębickiej. Dyrektor Aleksander Pikosz podziękował im za długoletnią pracę i życzył sukcesów w nowym miejscu pracy. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto dokumentalną wystawę pl. Czterdziestolecia rok pierwszY. Poznań 194 według scenariusza Tadeusza Switały, przy współpracy Włodzimierza Grajewskiego, z 0

CZTERDZIESIOLECIA ROK PIERWSZY , POZNAN 1945

Okładka katalogu wystawy

prawą plastyczną Janusza Fr6hlicha. Autor, posługując się swymi zbiorami, przedstawił najważniej - sze wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne w roku 1945. Wystawę. uzupełniały oryginalne plakaty ze zbiorów Archiwum Wojewódzkiego i malarstwo Józefa Kaliszana. N a uroczystość otwarcia przybyli m. in. sekretarz Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Otwarcia wystawy dokonał cytadelowiec Jan Rozmiarek.

Postępy w immunologii były tematem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów, zorganizowanej pod protektoratem ministra zdrowia i opieki społecznej. Uczestniczyło w niej ponad, stu studentów z trzynastu krajów demokracji ludowej, jak również innych państw, m. in. Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn, Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Francji.

N a VII Sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald rozpatrywano Plan Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dzielnicy oraz budżetu na rok 1985. Główny wysiłek i fundusze przeznaczone zostały na rozwój oświaty i kultury, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i remonty starej substancji mieszkaniowej. Wojewoda poznański Marian Król spotkał się z prezydium Rady Zrzeszenia Państwowych Gospodarstw Rcjnych. Omawiano problemy ekonomiczno-finansowe oraz zaopatrzeniowe państwowych gospodarstw rolnych. W godzinach popołudniowych w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie przedstawicieli władz z cytadelowcami. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Poleją"'! "'ia"'noezon"! ''''i "tii Robotniczej Stanisław Kałkus I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituskioraz dowódca Wojsk Lotniczych gan. dyw. - pilot Tytus Krawczyc i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Przybył też konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Przemawiali: Stanisław Kałkus, przewodniczący Koła Cytadelowców Jan Rozmiarek i konsul generalny Iwan Bojko. Ci sami goście uczestniczyli wieczorem w Sali Wielkiej Pałacu Kultury w uroczystej akademii z okazji czterdziestej rocznicy wyzwolenia Poznania, zorganizowanej przez Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i Dowództwo Wojsk Lotniczych. Przemawiał Zbigniew Spychała - przewodniczący Rady Zakładowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Obradowała Wojewódzka Rada przyjaciół Harcerstwa, v której uczestniczyli m. in. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król. Obrady koncentrowały się wokół form wspierania działalności programowej harcerstwa. Z wizytą przebywał w Poznaniu ambasador Indonezji - · Hassan Abduldjalil. Został przyjęty przez wojewodę poznańskiego Mariana Króla i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, był gościem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, spotkał się z członkami kierownictwa poznańskiego oddziału Polskiego Komitetu Solidarności z Narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz zwiedził Poznań. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital wokalny barytona Clausa Ockera (Republika Federalna Niemiec), któremu akompaniował Andrzej Tatarski (fortepian). 22.2. Centralnym punktem obchodów czterdziestej rocznICY wyzwolenia Poznania była uroczysta seSja Miejskiej Rady Narodowej w sali przy al. Stalingradzkiej. Przybyli na nią przedstawiciele władz partyjnych, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem,

członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem, wiceprezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominik Ludwiczak i prezes Wojewódzkiego K mitetu ad usz Zając, przewodnIczący .Wojewodzkiego Komitetu StronnIctwa Demokratycznego Alojzy Bryi, ice przewodniczący Rady Krajow j Patriotycznego Ruchu OdrodzenIa N arodowego Augustyn Kogut, przewodniczący WOjewódzkiej. Rady N arodowej Tadeus <;:zwojd ak oraz wojewoda poznanskI MarIan Król. Po odegraniu hymnu państwowego, otwarcia sesji dokonał przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak. W serdecznych słowach powitał on przybyłych na sesję: kon u a generalnego Związku SocjalIstycznych Republik Radzieckich w Poznaniu ministra pełnomocnego Iwana' Bojkę przedstawiciela Północnej Grupy Wojsk Radzie kich gen. mjra Borysa A. JeremIenkę oraz delegacje zaprzyjaźnionych z Poznaniem miast: Charkowa - z sekretarzem Charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy Stiepanem Łycenką, Brna - z sekretarze P?łudniowo-Ałorawskiego KomItetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partu Czecłiocł "»cH Mi-"slovorn Trucką oraz Plowdiw - z przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Wojewódzkiej Rady N arodowej Stoja"'em Koszulewem. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Poznania Andrzej Wituski. Serdeczne s' . owa pozdrowień przekazał człone Dowódz.twa Północnej Grupv WOjsk RadzIeckich gen. mjr Borys Jeremienko. W imieniu delegacji Charkowa, Brna i Plowdiw przemawiał Stiepan Lvcenko. Następnie dokonano aktu deko'-acii zasłużonych odznaczeniami państwowymi za udział w va'k'ch obronnych i wvzwolenczvch oraz za wkład w dzieło odbudowy socjalistycznej ojczyzny. Krzvzami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Po'ski udekorowano: Star's'awa Marzyńskiego, Zygfryda Radoiewskiego i Edmunda Szwe kowsk;ego, a Krzyże Ka alerskIe Orderu Odrodzenia PolskI otrzyp aM: Władysław Borych. Marian Dawid, Józef Graczyk, Bogdan J e

13 Kronika ffi. Poznania 3/8«

J93

Prezydent Poznania Andrzej Wituski wręcza Nagrodę Stefanowi tuligroszowio W środku grupy od lewej: I sek e tarz Komitetu Wojewódzkiego PolskIej Zjednoczonej Partii Robotrdczej Ed ard Łukasik i przewodniczący PrezydIum Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczaknek, Józef Kłopecki, Aleksander Krause Marian Meysner, Jerzy Nowak' Lech Taszkiewicz, Edward Skowr ński, Czesław Stachowiak, Marian Szymański, Edmuną Szuba Alfons Walczak, Jan Zywica. W:ęczono także medale "Za udział w walkach o Cytadelę Poznańską" oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Za wybitny wkład w rozwój poznańskiej kul tury N agrody Kulturalne. trzymały e dakcja "Głoso WIPIkopolskIPO? I Orkiestra Kameralna PolskIego Radia i Telewizji w składzie: Agnieszka Duczmal, Józef Jaroszewski Waldemar Machmar, Małgorz ta Młyńczak, Andrzej Murawski i Zygmunt Zieliński oraz: do : Jadwiga Kaliszewska z Akademll Muzycznej im. Ignacego Pader wskiego, doc. dr Henryk KondzIela - dyrektor Muzeum Naro.do eg , * Alojzy A. Łuczak - załozycIel I animator młodzieżowego ruchu miłośników muzyki "Pro Sinfonika" Erwin Nowaczyk - pedagog prabujący nad doku.mentalnymi wydaniami dzieł. S.tanIsław .Moniuszki, Ewa PasIcIel - bIblIotekarka z Osiedlowego Domu Kultury Pod Lipami", Tadeusz Peksa -" dyrektor Teatru P?lskieg?, prof. Jerzy Schmidt kIero nIk Pracowni ProjektowanIa ArchItektury Wnętrz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, pTf. Stefan S+uligro" -. t "A-c i dyrygent Chóru ChłopIęcego I

Wydarzenia w Poznaniu (22.2.)

Męskiego Filharmonii Poznańskiej, dr Zenon Szymankiewicz - autor książek o dziejach okupacji hitlerowskiej w Wielkopolsce, red. Tadeusz Switała - sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania", autor dokumentalnych prac o instytucjach artystycznych Poznania, doc. Jan Switka - artysta-malarz, Janusz Wiśniewski - twórca autorskich przedstawień w Teatrze Nowym.

Pod Pomnik Bohaterów na Cytadeli przybyli przedstawiciele władz, kompania honorowa garnizonu poznańskiego oraz poczty sztandarowe organizacji społecznych i kombatanckich. Przy dźwiękach orkiestry wojsk lotniczych, wieńce złożyły delegacje władz partyjnych - z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, oraz stronnictw politycznych - z przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem i prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeuszem Zającem. Hołd bohaterom oddali też pracownicy radzieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojką. Kwiaty złożyły delegacje Charkowa, Brna i Plowdiw. Pod Pomnikiem Polskiej' Partii Robotniczej, obeliskami marszałka Wasilija Czuj kowa oraz Cytadelowców wieńce złożyli przedstawiciele organizacji społecznych, kambatanckich i młodzieżowych, komitetów dzielnicowych rad narodowych oraz największych poznańskich zakładów pracy. Na uroczysty koncert z okazji czterdziestolecia wyzwolenia P 0znania w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki przybyli przedstawiciele władz oraz krajowi i zagraniczni goście obchodów. Zebranych powitał S prezydent Poznania Andrzej Wituski. N a rozpoczęcie koncertu dano Kantatę o poznańskim Orle Ratuszowym Stefana Stuligrosza, wykonaną przez Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej , Józefa Kolesińskiego (tenor) i orkiestrę Teatru Wielkiego, pod batutą kompozytora.

Jolanta Szajna i Rajmund Jakubowicz recytowali fragmenty poezji Nikosa Chadzinikolau, Ryszarda Daneckiego, Łucji Danielewskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Bogusława Kpguta i Eugeniusza Morskiego. Spiewały: Barbara Mądra (arię Tatiany z Eugeniusza Oniegina Piotra Czajkowskiego), Elżbieta Ardam (arię Hrabiny z Hrabiny Stanisława Moniuszki) i Joanna Kozłowska (arię Halki z Halki Stanisława Moniuszki).

Dzieła rosyjskich kompozytorów prezentowali bas Jerzy Kulczycki i balet Teatru Wielkiego. Chór Stuligrosza śpiewał utwory a cappella. Wystąpili ponadto Henryk Tritt (skrzypce), Collegium Musicorum Posnaniensium, Polski Teatr Tańca. Finałowym akcentem było wykonanie Poloneza z Halki przez solistów: Marka Bieniaszewskiego, Mariana Kępczyńskiego, Jerzego Kulczyckiego, Michała Marca oraz chór, balet i orkiestrę Teatru Wielkiego, pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. Realizatorami koncertu byli: Mieczysław Dondajewski (kierownictwo muzyczne), Zbigniew Bednarowicz (opracowanie scenograficzne), Sławomir Zerdzicki (reżyseria). Ryszard Danecki (opracowanie literackie) . W Muzeum Narodowym otwarto wystawę Byliśmy - jesteśmy będziemy. Polska granica zachodnia i północna w Tysiącleciu. N a otwarcie ekspozycji przybyli przedstawiciele władz partyjnych, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, wiceprezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominik Ludwiczak oraz przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu S tronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Obecni byli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan

Bojko, delegacje Północnej Grupy Wojsk Radzieckich oraz zaprzyjaźnionych miast - Charkowa, Brna i Plowdiw. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Chikary Imraamury (Japonia). Kompleksowej modernizacji poddane zostało Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania. Zainstalowano dwa monitory, na których można oglądać - zrealizowane -v technice video - filmy z przebiegu walk o Poznań. W jednej z sal umieszczono zdjęcia i krótkie notki biograficzne żołnierzy i oficerów radzieckich, którym za udział w walkach o Poznań nadano Dekretem-Rady Najwyższej Związku Socialistycznych Republik Radzieckich tytuły "Bohaterów Związku Radzieckiego" .

W Akademii Medycznej odbyło się spotkanie pokoleń, w którym uczestniczyli: byli więźniowie obozów koncentracyjnych, żołnierze, pielęgniarki i lekarki, którzy walczyli na frontach II wojny światowej oraz młodzież akademicka. Prof. dr med. Edmund Chróścielewski przypomniał udział Polaków w walce z hitlerowskim okupantem, rolę, jaką odegrali w niej lekarze, pielęgniarki i sanitariusze. Wspomnieniami z lat okupacji dzielili się kombatanci biorący udział w spotkaniu. W gmachu Sądu Rejonowego minister sprawiedliwości Lech Domeracki spotkał się z pracownikami wyrńiani sprawiedli ' ści "k-egu poznańskiego. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Edmund Szymanek Dokładnie o godz. 22.45 ruszyła maszyna rotacyjna w Zakładach Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego przy ul. Ziębickiej, z której po kilkunastu sekundach "spłynęły" pierwsze egzemplarze ..Gazety Poznańskiej" w nowym kształcie. Uruchomienia maszyny dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, w obecności woie -odv o >znańskiego Mariana Króla, prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego i dziennikarzy. Nieoczekiwanych gości przyjęto w nocy z czwartku na piątek w

13«porcie lotniczym na Ławicy. Mu- r siał tu bowiem "siadać" Ił-62, odbywający czarterowy lot z Vancouver (Karada) przez Montreal do Szczecina, mając na pokładzie 156 marynarzy z dwóch polskich statków. Kiepska pogoda na Wybrzeżu uniemożliwiła lądowanie. Drogę z Pozrania do domu pasażerowie odbyli autokarami. 23.2. 40 rocznica wyzwolenia Poznania spod okupacji hitlerowskiej przypadła równocześnie z 67 rocznicą powstania Armii Radzieckiej. Z tych okazji na cmentarzu miłostowskim przedstawiciele władz i społeczeństwa dzielnicy Nowe Miasto złożyli wieńce i wiązanki kwiatów na grobach żołnierzy radzieckich, poległych w walkach o wyzwolenie Poznania w styczniu i lutym 1945 r. W kioskach "Ruchu" pojawił się w rowej szacie organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej A" Gazeta Poznańska". Drukowana ona jest cd dnia '22 lutego <- Zskład Ach Graficznych Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego przy ul. Ziębickiej. Od dnia 14 grudnia 1948 r. drukowana była w drukarni przy ul. Zwierzynieckiej. N ajbardziej charakterystyczne zmiany dotyczą formatu, ale przede wszystkim lepszej jakości jest druk (offset).

W Parku- Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbył się IV Zimowy Bieg Sprawnościowy zastępów harcerskich, zorganizowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego "Piast" na Starym Mieście. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury dorobek swej pracy pozalekcyjnej zaprezentowała młodzież z Nowego Tomyśla i okolicznych szkół.

W Izbie Rzemieślniczej otwarto wystawę najlepszych produktów wykonanych na Kursie Zdobnictwa Cukierniczego. Najokazalszym eksponatem był trzypiętrowy "tort urodzinowy" Poznania, wykonany przez firmę Wojciecha KanduIskiego. Ważył ok. 20 kg i był bogato zdobiony, m. in. fragmentami herbu Poznania. Podczas otwarcia wystawy czterdzieści świeczek zapalili: wicewojewoda poznański Alojzy Bryi, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 26.2.)

Miejskiej Rady Narodowej S tanisław Antczak. Po wystawie tort darowany został pensjonariuszom Domu Weterana na Winogradach.. W salonie wystawowym "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę prac Zbigniewa M. Graczyka Poznań w akwarelach. 24.2. 100 tys. uczniów ze szkół podstawowych i średnich z Wielkopolski wzięło udział w konkursie "Młodzieżowa lekcja historii". W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbył się finał konkursu. Młodzież serdecznie powitała gości: członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika, zastępcę dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Jana Celka. W konkursie historycznym zwyciężył Tomasz Kowalewski, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gorzowie Wlkp., a powyżej piętnastu lat - Jacek Staniek z Kalisza. Najlepszą w dziedzinie "muzyka w 40-1eciu PRL" okazała się Marzena Mizgalska z Leszna, a najwięcej o sporcie wiedział Jerzy Walczak z Turku.

W klubie " Eskulap" odbyły się wybory miss Wielkopolski, Jury, pod przewodnictwem Izabeli Cywińskiej, wybrało najpiękniejszą: dwudziestotrzyletnią studentkę romanistyki Joannę Niedorezo. Dwa równorzędne tytuły wicemiss przyznano Małgorzacie Tyli i Brygidzie Kocik. Wieczorem panny popisywały się tanecznymi umiejętnościami na balu w klubie "Od Nowa" . 25.2. Otwarto dwie wystawy poświęcone poznańskim bibliotekom w czterdziestoleciu Polski Ludowej. Przybyli na nie m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedroczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski. Pierwsza z nich zorganizowana została w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, druga w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkacie z grupą zasłużonych ludzi pracy ze Starego

Miasta. Przybyli poznańscy posłowie na Sejm - Roman Góral i Jerzy Lutomski oraz prezydent Pozrania Andrzej Wituski, A b r a - nych powitał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Andrzej Rakowski. Dokonano wpisu do Księgi Ludzi 40-lecia dzielnicy Stare Miasto. Spotkanie zakończyło się koncertem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy węgierskiego pianisty Gyula Kissa.

W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarł Kazimierz Kopa, aktywny działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kierownik oddziału Odlewni W-3 w Zakładach Metalurgicznych "Pornet" , I sekretarz Komitetu Zakładowego w latach 1966 - 1978. członek egzekutywy Komitetu Dzielnicowego, radny Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zespół operowy Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego. udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 26.2. O problemach ludzi niepełnosprawnych mówiono w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie przedstawiciele Towarzystwa Walki z Kalectwem spotkali się z wojewodą poznańskim Marianem Królem. W sali kinowej Pałacu Kultury I Wojewódzkie Forum Młodego Pokolenia, poświęcone roli posła ł

Sejmu w systemie demokracji żyCIa społecznego. Słowo wstępne wygłosił dr Antoni Rost. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii - Robotniczej N owe Miasto. Głównym tematem obrad była ocena stanu partii w tej dzielnicy. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Edmund Bruch. Bibliotekom poznańskim w czterdziestoleciu Polski Ludowej poświęcona była konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej ogłoszono wyniki konkursu poetyckiego z okazji czterdziestolecia wyzwolenia Poznania. I nagrodę otrzymał Marian Łucki, II - Juliusz Dehmel, 111Adam Kaczmarek. Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano Annie Zabackiej i Wojciechowi Popiołkowi. Odbyły się spotkania konsultacyjne przed XIX Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej. W Domu Prasy przy ul. Grunwaldzkiej na takim zebraniu dyskutowali o problemach inteligencji dziennikarze i wydawcy środowiska wielkopolskiego. Słowo wstępne wygłosił prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Leonard Wąchaiski. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. W Domu Technika odbył się doroczny zjazd delegatów Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego. 27.2. W Domu Technika rozpoczęła się krajowa narada techników, poświęcona wdrażaniu rodzimej twórczości technicznej. Przewodniczył zastępca przewodniczącego Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak.

Do Sali Białej Urzędu Miejskiego przybyli wyróżniający się w pracy nauczyciele. Przedstawiciele władz administracyjnych: wiceminister oświaty i wychowania Marian Gała, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król udekorowali trzydzieści osiem osób Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

W auli Akademii Muzycznej wykonano, pod dyrekcją Janusza

\QJ

Dzięcioła, oratorium Jerzego F.

Haendla Juda Machabeusz.

Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie Planu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i budżetu dzielnicy. Założenia Planu oraz projekt budżetu przedstawił naczelnik dzielnicy Chleb osław Adamczyk. 80% funduszów Starego Miasta przeznaczono na szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie. W salonie "Empiku" , w ramach audycji Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, wystąpił poe

Kwartet w karykaturze Stanisława Mrowińskiego. Od lewej: Waldemar Rychły, Grzegorz Kawka, Maciej 'Rychły i Andrzej Trzeciak

ta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki red. Ryszard Danecki. Część muzyczną wypełnił "Kwartet Jorgi" (Grzegorz Kawka - altowiolista, Waldemar Rychły - gitarzysta, Maciej Rychły - flecista, Andrzej Trzeciak - wiolonczeli -, sta). W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się konferencja sprawozdawcza uniwersyteckiej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na której oceniono piętnastomiesięczny dorobek. Przybyli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak i Grzegorz Romanowski oraz rektor prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu U czelnianego Antoni Szczuciński. Zakończenie kampanii sprawo

Wydarzenia w Poznaniu (27.2. - 4.3.)zdawczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.

W konferencji zakładowej uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, a przewodniczył jej - I sekretarz Komitetu Zakładowego Stefan Antkowiak. Przed XIX Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się dyskusja poświęcona roli inżyniera. Uczestniczył w niej członek Biura Politycznego Stanisław Kałkus. Referaty wygłosili sekretarz Komitetu Zakładowego Henryk Krysztofiak i dyrektor ekonomiczny Zakładów Ryszard G6tz. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 20 lutego Franciszka Czerniaka, członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w okresie międzywojennym członka Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Komunistycznej Partii Polski. Za działalność rewolucyjną odznaczony był Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył siedemdziesiąt j eden lat. 28.2. Przebywający w Poznaniu kierownik Urzędu do spraw Wyznań, minister Adam Łopatka spotkał się z członkami Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli także: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski.

I Wojewódzkie Spotkanie Inteligencji Wiejskiej. W sali audiowizualnej Pałacu Kultury odbył się pokaz filmów nakręconych przez Adama Glapę w Poz-aniu w latach okupacji hitlerowskiej: Wieczornica ludowa i Szare dni. 1.3. Rozpoczęła się dwudniowa narada robocza przewodniczących Wojewódzkich Rad Postępu Pedagogicznego z całego kraju. Obecni byli na niej również: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Jan Zaciura, przewodniczący Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego Marian Balcerek. I W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, z udziałem Poli Lipińskiej (alt) i solistów z Niemieckiej Republiki Demokratycznej: Adelheidy Vogel (sopran), Christiana Vogla (tenor), Conrada Rupfa i Gottholda Schwartza (basy). Dano Pasję wg Św. Jana BWV 245 Jana S. Bacha.

Zespół poznańskiego Teatru Lalki i Aktora, pod kierownictwem Antoniego Kończala, wyjechał w podróż artystyczną do Leningradu. 2.3. W hotelu "Merkury" rozpoczął się X Zjazd Przedstawicieli Klubów Kibica i sympatyków piłki nożnej.

Na scenie Teatru Wielkiego, Wrocławski Teatr Pantomimy, pod dyrekcją Henryka Tomaszewskiego, rozpoczął gościnne przedstawienia Syna marnotrawnego, na podstawie osiemnastowiecznych rycin Williama Hogartha, z Markiem Oleksym w roli głównej (do 6 marca). Wojewódzki konkurs "Rodzinne muzykowanie" w Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie". 3.3. W Zespole Szkół Rolniczych im.

Michała Drzymały zakończył się finał wojewódzki XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Do finału zakwalifikowało się 105 osób. Zwyciężył Włodzimierz Ratajczak zGrzebieniska. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się cykl eliminacji zespołów muzycznych pod nazwą "Nokaut". Wystąpił team Wojciech Pijanowski - Krzysztof Szewczyk oraz Krystyna Giżowska, Bogusław Mec i artyści kabaretowi. 4.3. W godzinach rannych I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik wraz z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego G zegorzem «Romanowskim przebywali w poznańskim Odd7iale Tow Ar, V: t w a fu p n A A i 7 Połonin Zagraniczną "Polonia". Gości powitał prezes Oddziału, prof. d'- hab. Alfo""'; flafkowskl. Obchody czterdziestej rocznicy

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik dekoruje Medalem 40-lecia Polski Ludowej Zofię Mosdężną- Andrzejewską; obok stoi Henryk Andrzejewskinarodzin ruchu młodzieżowego w Wielkopolsce. Podczas spotkania Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z grupą byłych działaczy organizacji młodzieżowych, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Henryk Jaroni, Alfred Kabaciński, Hieronim Kamiński, Zenon Pohl, Sylwester Urbaniak i Irena Wróbel. Ponadto wręczono Złote Krzyże Zasługi, Odznaki im.

J anka Krasickiego, Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Dekoracji dokonali: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda poznański Marian Król. W Sali Błękitnej Pałacu Kulturyń spotkali się koledzy z byłych organizacji młodzieżowych: Związku Walki Młodych, Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Młodzieży Socjalistycznej. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się II Sprawozdawczo-Wyborcza Konferencja Wielkopolskiej Rady Akademickiej Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" . Wybrano nowe władze, przewodniczącym został Leszek Pawlikowski.

Konferencja Sprawozdawcza Ko, mitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Akademii Medycznej . Uczestniczył

(4-5.3.)w obradach I sekretarz Wojewódzkiego Edward Sprawozdanie złożył I Komitetu Uczelnianego Andrzej Kubacki.

Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

Poznański Chór Chłopięcy, pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego, powrócił z podróży artystycznej do Francji, Holandii, Belgii i Republiki Federalnej Niemiec. U czestniczył w festiwalu w N antes.

Komitetu Łukasik.

sekretarz dr med. *

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł Władysław Milon pierwszy tancerz baletu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki od sezonu 1951/1952. po. kierownika baletu w sezonie 1962/1963, pedagog w Państwowej Szkole Baletowej, niezapomniany wykonawca roli Gireja w Fontannie BachczYseraju, tytułowej roli w Panu Twardowskim, Księcia w Śpiącej królewnie, Tybalta w Romeo i Julii i in. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.3. Odbyło się wspólne posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w sprawie rozwoju drobnej wytwórczości woj. poznańskiego. Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Mariana Króla obradował w Urzędzie Wojewódzkim komitet organizacyjny do

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.3.)spraw przygotowania Encyklopedii Wielkopolski. U dział w naradzie wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich z Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania, jak też liczni reprezentanci nauki, wśród nich wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr Gerard Labuda, Powołano kilkudziesięcioosobową Radę N aukową, z prof. drem Jerzym Topolskim na czele. Przemawiali dyrektor naczelny Państwowego Wydawnictwa Naukowego Rafał Łąkowski i dyrektor Oddziału Poznańskiego Władysława Kławiter. Spotkanie z okazji pięciolecia działalności Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Uczestniczyli: prof. dr Alfons Klafkowski, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Tadeusz Rycerski. Sprawozdacie z działalności Klubu przedstawił Wojciech Owsianowski, 6.3. Zainstalowano automatyczne połączenie telefoniczne z Sofią (Bułgaria) oraz kilkoma miastami Fin1andii (Helsinki, Hanko, Turku, , Kotka i Oalu).

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zaprosił na spotkanie reprezentantki wszystkich środowisk i organizacji kobiecych. Zebrane kobiety powitał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Obecni byli sekretarz e: Jan Mielcarek i Grzegorz Romanowski.

Z gronem kobiet wyróżniających się społeczną aktywnością w dzielnicy J eżyce spotkali się w Klubie "Wierzbak" przedstawiciele władz dzielnicy. Zakończenie dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat roli i zadań mistrza w przedsiębiorstwie. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób, w tym ok. 150 mistrzów. Późnym wieczorem z Moskwy przyleciał samolot, na pokładzie którego przetransportowano dla nowego Ogrodu Zoologicznego na Malcie irbisa - śnieżną panterę.

Szczególną ozdobą pięknego zwierzęcia jest ponad metrowej długości ogon, w kolorze srebrnoszarym.

W trakcie leczenia chAego dziecka zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat doc. dr hab. med. pediatra-nefrolog Karol Bittner, prodziekan Wydziału Pielęgniarskiego od 1981 r. oraz kierownik Pracowni Dializ II Kliniki Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej, specjalista wojewódzki w zakresie pediatrii i medycyny szkolnej, autor ponad stu publikacji z dziedziny pediatrii, nefrologii dziecięcej, a także Podstaw; pedintrń dla studentów Wydziału Pielęgniarskiego. 7.3. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie Prezydium z kombatantami. Plenum Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poświęcone funkcjonowaniu reformy gospodarczej w tzw. kompleksie żywnościowym. W obradach wzięli udział: wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak, sekretarz Naczelnego Komitetu Kazimierz Olesiak, zastępca pełnomocnika rządu do spraw reformy gospodarczej prof. Zdzisław Sadowski oraz wiceminister finansów Stanisław Chudzyński. Rozpoczęło się dwudniowe sympozjum dla specjalistów, poświęcone zaznajomieniu się z najnowszymi osiągnięciami w wytwarzaniu kół i przekładni zębatych. W repertuarze gościnnie występującego w Teatrze Wielkim Teatru Pantomimy z Wrocławia, pod kierownictwem Henryka Tomaszewskiego, nastąpiła zmiana. Odtąd Teatr wystawiał Rycerzy Króla Artura.

W salonie wystawowym Poznańskiego Towarzystwa Fotograficz

nego otwarto wystawę prac fotografików argentyńskich o tematyce geograficzno-społecznej Argentyna i jej ludzie. 8.3. Po zakończeniu okresu organizacji rozpoczął działalność Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży. Do jego siedziby w Pałacu Kultury przybyli przedstawiciele władz, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. Dyrektor Maciej Olejniczak przedstawił założenia programowe Ośrodka. J ednocześnie w Pałacu Kultury rozpoczęło się ogólnopolskie kolokwium na temat: "Swiat muzycznej codzienności dziecka" . Otwarto także ekspozycję wydawnictw Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i "Polskich Nagrań". IV Kolokwium Urbanistyki Regionalnej "Region - Inter- City", z udziałem prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Gospodarczej prof. dra Jeana F.

Bergiera.

9.3. W Ratuszu Poznańskim odbyła się - z okazji setnej rocznicy urodzin - irauguracja "Roku Kostrzewskiego w archeologii polskiej" . Przybyli uczniowie wybitnego uczonego, przedstawiciele władz - z wojewodą poznańskim Marianem Królem · - oraz świata kultury i ra uki. Serdecznie powitano prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego prof. dra Stanisława Suchodolskiego, prezesa Sekcji Numizmatycznej Towarzystwa Lecha Kokocińskiego oraz synową i wnuka wybitnego Wielkopolanina - Marię i Jacka Kostrzewskich. Otwarcia sesji dokonał prof. dr Stanisław Suchodolski. Sylwetkę i dorobek naukowy Józefa Kostrzewskiego naszkicowała prof. dr Zofia Hilczer- Kurnatowska. Podczas spotkania oddziałowi poznańskiemu Towarzystwa nadano imię Józefa Kostrzewskiego. O dorobku naukowym mówiono następnie podczas obrad w Muzeum Archeologicznym. Wiele uwagi poświęcono m. in. działalności założonego przez Profesora w listopadzie 1920 r. Towarzystwa Numizmatycznego. Zasłużonym · złonkom Towarzystwa wręczono Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskie

Moment przed odsłonięciem tablicy.

Przemawia prof. dr Witold Hensel

go". W hallu siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Kostrzewskiernu. Odsłonięcia tablicy - ufundowanej przez poznańskiego mi rtizmatyka Kazimierza Frankego, a zaprojektowanej i wykonanej przez artystę-plastyka Józefa Stasińskiego - dokonał uczeń i pierwszy asystent uczonego prof. dr Konrad J ażdżewski. W Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesław Nitecki udekorował Medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie" małż on - ków Marię i Józefa Hoffmannów oraz Bronisławę i Józefa Nyków obchodzących sześćdziesiątą rocznicę zawarcia związku i trzydzieści par, które obchodziły pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Medale otrzymali: Jadwiga i Franciszek Bąkowscy, Maria i J ózef Bielawowscy, Jadwiga i Józef Bodyłowie, Marta i Franciszek Borowczykowie, Pelagia i Franciszek Brzóskowie, Zofia i Linus Geislerowie, Zofia i Bronisław Giżelscy, Helena i Roman Głowaccy, Jadwiga i Stefan Gruszczyńscy, Sabina i Bernard Jasińscy, Lubomira i Jan Kocłajdowie, Teresa i Jan Kosmowscy, Maria i Michał Krollowie, Zofia i Marian Krupscy, Irena i Teofil Leśniewiczowie, Stefania i Józef Łukasikowie, Zofia i Konrad Maciejewscy , Józefa i Stanisław Młynarczykowie, Pelagia i Teofil Nowakowie, Janina i Jan N owikowie, Władysława ij

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 11.3.)

Józef Olejnikowie, Feliksa i Albdn Partykowie, Anna i Jan Pawłowscy, Franciszka i Władysław Pientkowie, Irena i Antoni Pietrzakowie, Mania- i Tomasz Pigłowscy, Marianna i Jan Posłuszni, Marta i Czesław Ruteccy, Antonina i Franciszek Stefaniakowie, Michalina i Józef Stefaniakowie, Stanisława i Jan Sródeccy, Marta i Jan Swiderscy, Werorika i Stefan Taciakowie, Joanna i Wojciech Witczakowie, Zofia i Ludwik Wolniewiczowie, Łucja i Stanisław Worochowie. Po dekoracji odbył się koncert Orkiestry Kameralnej, pod dyrekcją Antoniego Greffa. W Pałacu Kultury odbył się koncert przygotowany przez młodzież szkoły i nauczycieli z Wrześni pl. Młodzież Wrześni mieszkańcom Poznania. Koncertowi towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowano prace plastyczne uczniów i członków sekcji działającej przy Klubie N auczyciela, fotogramy, modele lotnicze, pomoce naukowe wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz urządzenia pochodzące z warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni.

Jubileusz stulecia urodzin obchodziła Józefa Pogorzała, zamieszkała przy ul. Pstrowskiego. Przedstawiciel Urzędu Dzielnicowego N owe Miasto wręczył jubilatce Odznakę Honorową Miasta Poznania oraz list gratulacyjny od prezydenta Poznania. Odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy Wilda.

U czestniczył w niej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

W Domu Drukarza otwarto wystawę Anna Jantar - krok pierwszy, krok ostatni przygotowaną w piątą rocznicę śmierci piosenkarki przez Klub Muzyczny im. Anny Jantar "Bursztyn".

N a "Scenie na Piętrze" przy ul.

Masztalarskiej odbyła się premiera sztuki Sławomira Mrożka Policja, w reżyserii Jana Swiderskiego i scenografii Jana Kosińskiego. Obsada: Jan Kociniak (Sierżant- Prowokator), Leon Pietraszak (Naczelnik), Marian Kociniak (Więzień), Jan Swiderski (Generał). Zakończyły się gościnne występy zespołu Teatru Pantomimy z Wro

cławia na scenie Teatru Wielkiego.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł inż. Stanisław Chmielewicz, nestor geodetów wielkopolskich, współorganizator średniego szkolnictwa geodezyjnego w latach 1945 - - 1950, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano- Drogowo-Geodezyjnych w latach 1949-1951, udeko-owany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.3. W cyklu koncertowym "Poznańskie Spotkania Chóralne", w auli Akademii Muzycznej śpiewała "Polihymnia", pod batutą Janusza Dzięcioła. Solistami byli: Elżbieta Ardam (mezzosopran), Paweł Antkowiak (tenor) i Stefan Sibilski . (organy). Przy fortepianie Bożena N alewajko.

W nocy z niedzieli na poniedzia * łek (ok. godz. 2) w baraku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej - barak spłonął, a dziesięć rodzin przekwaterowano do mieszkań zastępczych. 11.3. W hallu auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość pożegnania zmarłego w dniu 7 marca nestora pisarzy polskich - Arkadego Fiedlera. Trumna z ciałem podróżnika wystawiona była od godz. 11. Pełnili przy niej wartę honorową przedstawiciele poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, bibliotekarze, wydawcy, księgarze, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele władz Puszczykowa. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz województwa, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorzem Romanow

skim, wojewodą poznańskim Marianem Królem, prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim, wiceprzewodniczącymi Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustynem Kogutem i Andrzejem Elbanowskim. Mowy pożegnalne wygłosili: prezydent miasta Andrzej Wituski, wiceprezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Łucja Danielewska i wiceprezes Zarządu Głównego Janusz Roszko. W godzinach popołudniowych odbyły się uroczystości pogrzebowe. Arkady Fiedler został pochowany .na cmentarzu w Puszczykowie. Zył dziewięćdziesiąt lat.

Pożegnanie Arkadego Fiedlera. Przemawia prezydent Poznania Andrzej Wituski

W auli Akademii Muzycznej koncertował, z okazji trzechsetnej rocznicy urodzin Jana S. Bacha, zespół chóralny "Motet et Madrigal", pod batutą Leszka Bajona. Recital wiolonczelowy Reinera Taupela (Republika Federalna Niemiec) w auli Akademii Muzycznej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z okazji czterdziestolecia szkół muzycznych I i II stopnia, odbył się koncert orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, pod dyrekcją Zenoira Schuberta, z udziałem chóru kameralnego i 0gólnoszkolnego. Jako soliści wystąpili: Grzegorz Kupczyk (baryton), Przemysław Murawski (skrzypce), Sławomir Kamiński (organy), Piotr Sieradzki (obój), Jerzy Libera (fortepian) i Robert Hauptmann (klawesyn) . W Galerii Nowej otwarto wystawę malarstwa Tadeusza Wieczorka.

W Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa i scenografii Andrzeja Majewskiego (70 kostiumów i 115 obrazów olejnych) . Na zaproszenie Komendy Chorągwi Poznańskiej Związku H arcerstwa Polskiego przybyła do Poznania delegacja Węgierskiego Związku Pionierów Okręgu Nyiregyhaza.

W wieku siedemdziesięciu' czterech lat zmarł Witold Pawlikowski, kustosz dyplomowany, wicedyrektor Biblioteki Głównej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1960 - 1975. 12.3. Na wieść o śmierci sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Konstantina U stinowicza Czernienki, do siedziby Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republjk Radzieckich przy ul. Gen. Swierczewskiego przybywały liczne delegacje z kondolencjami. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizował sesję naukową poświęconą regionowi Wielkopolski w czterdziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z_agajenie wygłosił prof. dr Jerzy Topolski, a o kierunkach i etapach rozwoju mówili: prof. dr Antoni Czubiński, doc. dr Edmund Makowski (rozwój życia społeczno-politycznego). W drugiej części konferencji prof. dr Stanisław Wykrętowicz omówił rozwój gospodarczy regionu, prof. dr Halina Szulce - kształtowanie się warunków socjalno-bytowych ludności, a dr Andrzej Choniawko scharakteryzował woj. poznańskie w ostatnim dziesięcioleciu.

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 13.3.)jące administrację przedstawiła naczelnik dzielnicy Maria Prędka. Przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej, kombinatów budowlanych oraz instytucji biorących udział w procesie inwestycyjnym spotkali się na raradzie w Urzędzie Wojewódzkim, aby przedyskutować możliwość zwiększenia rozmiarów budownictwa mieszkaniowego. N aradzie przewodniczył wicewojewoda Bronisław StępIowski, a zamierzenia na rok 1985 oraz założenia planu na lata 1986 - 1990 omówił dyrektor Wydziału Budownictwa Alojzy Łuczak. Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Akademii Rolniczej.

Przewodniczącym Rady został wojewoda poznański Marian Król.

Od lewej: Janusz MichaiOwski (rola tytułowa) i Jerzy Stasiuk (Agaton Giler) Na Scenie Nowej Teatru Nowego odbyła się premiera utworu Władysława Zawistowskiego Wysocki, w reżyserii Izabeli Cywińskiej, scenografii Marka Sobocińskiego (kostiumy Barbary Wolniewicz). Tekst opracowała Izabela Cywińska. W premierowej obsadzie grali: Janusz Michałowski (Piotr Wysocki), Leszek Łotocki (Stefan Bobrowski), Jerzy Stasiuk (Agaton Giler), Sława Kwaśniewska (Hrabina Karska), Krystyna Feldman (Julia Tabaczyńska), Wojciech Standełło (Andrzej Tabaczyński), Rajmund Jakubowicz (Oficer rosyjski), Jan Czechowicz, Paweł Hadyński i Jacek Póżański (Żandarmi). 13.3. Rozpoczęła się doroczna konferencja Organizacji Kręglarskich Krajów Socjalistycznych, z udziałem delegacji: Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii oraz Węgier. Uczestnicy .obrad przyjęci zostali przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego i sekretarza Korni tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Mielcarka.

U chwalenie rocznego planu i budżetu na rok 1985 było głównym tematem VI Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce. Obradom przysłuchiwali się przewodniczący komitetów osiedlowych oraz przedstawiciele dużych zakładów pracy dzielnicy. Główne zadania czeka

Jubileusz osiemdziesiątej rocznicy urodzin obchodził prof. dr Władysław Kuraszkiewicz. Z tej okazji otrzymał gratulacje od I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciecha Jaruzelskiego, a przekazał je sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, w obecności członków Prezydium oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk i wiceprezesa Akademii prof. dra Gerarda Labudy. Pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca, w siedzibie Komitetu obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Omówiono i przyjęto zasadywspólnej polityki kadrowej w woj. poznańskim oraz wytyczne do pracy terenowych komisji współdziałania. Obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego i Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 7 marca 1985 r. działacza ruchu robotniczego Antoniego Mamońskiego, członka Komunistycznej Partii Polski i Niezależnej Partii Chłopskiej. U dekorowany był Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalersl\im Orderu Odrodzenia Polski. Zył osiemdziesiąt sześć lat. 14.3. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja na temat: "Szkolnictwo artystyczne I i II stopnia w czterdziestoleciu PRL" . Zebranych blisko 120 pedagogów z całego kraju powitał prezydent mias+a Andrzej Wituski. Program konferencji przewidywał referaty na temat problemów i perspektyw rozwoju szkolnictwa artystycznego w Polsce. W ramach konferencji, w auli Uniwersytetu im. Adama Mackiewicza odbył się koncert, z udziałem laureatów ogólnopolskich przeglądów i konkursów. Wystąpili: poznanianka Klaudyna Broniewska i uczeń katowickiego liceum Adam Taubic · - którzy ex aequo otrzymali I nagrodę na III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypków im. Zdzisława J ahnkego. saksofonista Krzysztof Wojtyczko z Katowic, wiolonczelistka Dorota Imiełowska z Krakowa, oboista Tytus Woi owicz z Warszawy oraz pian;sts Michał Paluch z Poznania. SoMstorn towarzyszyła orkiestra svmfom'czna Państwowego Liceum Muzvdzneeo im. Mieczysława Karłowicza, pod dyrekcją Jarosława BacTro"'skiego.

Pod hasłem .,Rady narodowe organami samorządu" rozpoczęła się w .. -N T ovn+p1n'* rl"Tnr?ni "i ncrrtln rv - poiska konferencja naukowa na temat organizacji i funkcjonowano rad narodowych i terenowej administracji państwowej po sze«śc:u miesiącach obowiązywania r>owei ustawy. Recital gitarowy śpiewającego

poety Marka Zgaińskiego w malarni Teatru Polskiego. Zespół Poznańskiego Teatm Lalki i Aktora, pod kierownictwem Antoniego Konczala, powrócił z podróży artystycznej do Leningradu.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Stefan Janasik, artysta-plastyk, historyk sztuki, scenograf Teatru Wielkiego w latach 1945 - 1952, autor znakomitej scenografii rń. in. do baletu Karola Szymanowskiego Harnasie (1947) oraz scenografii w Teatrze Muzycznym. Stefan Janasik projektował też wystrój bocznych fasad Ratusza Poznańskiego i sprawował radzór naukowy przy odbudowie Pałacu Górków.

15.3. Zakładowa Konferencja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Uczestniczyli w niej delegaci ponad d vutysiecnej o ganiAacii, wśród których obecni byli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus oraz, zaproszony na obrady, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek.

Z powodu niskiej temperatury w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Filharmonia Poznańska zmuszona została do odwo'ania koncertu symfonicznego w piątek C15 III) i koncertu "Pro Sinfon'ki" w sobotę (16 III). Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyzra'a doktorat honoris causa prof. Władysławowi Kuraszkiewiczowi. Na Uniwersytecie im. Adama

Mickiewicza odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich, zorganizowane przez zakładową organizacje, partyjną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a poświęcone roli inteligencji w Polsce. U czestniczyli: kierownik Kancelarii Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogusław Kołodziejczak oraz kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Mirosław Słowiński. Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Mariana Króla obradował Konwent Sołtysów. Oddział Wojewódzki Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego zorganizował spotkanie z okazji czterdziestej rocznicy powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy. Uczestniczyli w nim m. in. przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Wysłuchano prelekcji prof. dra hab. Antoniego Czubińskiego o roli Poznania w przygotowaniach do powrotu ziem nad Odrą i Bałtykiem do Polski. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla z aktywem stowarzyszeń chrześcijańskich województwa: Stowarzyszenia "PAX", Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Zrzeszenia Katolików "Caritas". W spotkaniu uczestniczył także wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Alfred. Wawrzyniak.

Wojewoda poznański udekorował odznaczeniami państwowymi grupę dzia'aczy stowarzyszeń chrześcijańskich. W imieniu odznaczonych podziękował członek Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Przemysław K wilecki.

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł artysta-fotografik Władysław Rut. Debiutował w 1934 r. fotoreportażem w "Ilustrowanym Kurierze Codziennym", autor filmów dokumentalnych, dokumentalista Międzynarodowych Targów Poznańskich, pionier fotografii stereoskopowej, autor przyrządów do oglądania w telewizji obrazu trójwymiarowego, patron szkoły fotograficznej w byłym Technikum Chemicznym Nr 2. Pierwszych "lekcji" udzielał w swoim zakładzie "Foto-Sztuka" (róg ulic Czerwonej Armii Kościuszki), w budynku odremontowanym własnym sumptem (1946). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Dzięki jego uporowi zachował się w mieście jedyny w Polsce fotoplastikon, czynny od 1923 r. i znajdujący się w posiadaniu rodziny Eutów od 1973 r., po przejęciu od Franciszka Siwca. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Autor albumów fotograficznych dla Polonii. 16.3. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert pt. Bo to jest miasto rodzinne każdego Z nas ..., którego wykonawcami byli uczniowie szkół szamotuiskich. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Pomocy Szkole. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej przy ul. Grunwaldzkiej zorganizowano spotkanie z cyklu " Wszystkie dzieci są nasz e " , na które Zarząd Zakładowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych zaprosił dzieci z Sanatorium Rehabilitacyjnego w Kiekrzu, z Domu Dziecka w Kobylnicy oraz dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Grochowe Łąki.

Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Mariana Króla obradował Wojewódzki Komitet Obrony. Jednym z podstawowych tematów poruszanych w trakcie dyskusji była problematyka skarg i wniosków obywateli.

Konferencja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy N owe Miasto. W obradach, prowadzonych przez I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Edmunda Brucha, uczestniczyło 172 delegatów, reprezentujących ponad 6500 członków. Obecny był członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje miejskie do XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej.

Jury, pod przewodnictwem Zbigniewa Bartza, do przesłuchań wojewódzkich zakwalifikowało: 'Mirosławę Drozd i Sławomira Weihsa z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, Darię Wieczorek z Zespołu Szkół Odzieżowych, Annę Parchimowicz z VI Liceum Ogólnokształcącego oraz zespół wokalno-instrumentalny "Progress" z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich. Studenckie Koło "Medyk" i Krąg Instruktorski przy Akademii Medycznej rozpoczęły dwudniową zbiórkę odzieży, leków i artykułów opatrunkowych na rzecz trędowatych w Indiach. W Akademii Rolniczej otwarto ogólnopolski ziazd studenckich kół naukowych. Obok obrad odbywał się konku 1 s na prace naukowe. Przedstawiono 140 prac.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Witold Kanduiski, teoretyk i historyk muzyki, emeryto-. wany docent Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego, od 1945 r. organizator szkolnictwa muzycznego w Poznaniu i Szczecinie, prorektor i dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii

Muzyki w latach 1952-1957. Udekorowany Krzyżami Oficerskim d Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.3. Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Pozrańskiego Ligi Morskiej. Uczestniczył w nim sekretarz generalny Zarządu Głównego Tadeusz Białas. Wybrano jedenastu delegatów na zjazd krajowy. Zakończenie XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Rosyjskiego w woj. poznańskim. Uczestniczyło 2300 uczniów. Laureatem I Nagrody został Marek Kośla ze Szkoły Podstawowej Nr 87.

18.3. Przebywał w Pozraniu ambasador Grecji w Polsce Leonidas A. Evangelidis. Ambasador został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wicewojewodę poznańskiego Romualda Zysnarskiego oraz prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. uwmss

Obradowała Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. Uczstniczył w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Janusz Zwoździak.

Niezwyk'y koncept odbył się w Teatrze Polskim. Było to odtworzenie programu pierwszego "Poranka Artystycznego''', z którym artyści poznańscy wystąpili w dniu 18 marca 1945 r. o godz. 11. Koncert rozpoczął się - jak przed czterdziestu laty - Prologiem do Warszawianki Stanisława Wyspiańskiego, który kończył się słowami Wolna Polska niech żyje. Orkiestra, znajdująca się na scenie, odegrała hymn państwowy. Dyrygował - jak w 1945 r. - Wiktor Buchwald. Wśród zespołu artystów znajdowało się trzech, którzy brali udział w' "Poranku

Wydarzenia w Poznaniu (18- 19.3.)

Dekoracje identyczne jak w 1945 r.

Artystycznym": Wiktor Buchwald, Albin Fechner i Wojciech Sypniewski, pozostałych wykonawc,?w astąpili: Mar.ana Leszcza- MIrsklego - Star.dsiaw Raczkiewdcz, J anusza Nowaka - Piotr Liszkowski (bas), Ka tarzyną Żbikowską - Janina Jankowska, Antoniego Warchalewskiego - Jerzy Fechner Ja inę Marisównę Jolanta Szajna, Adama Gruszczyńskiego - Marek Bieniaszewski i Teofil Emus, Halinę Stroińską- Doruchową - Krystyna Pakulska, Stefana Stuligrosza - Julian Bieńkowski, Witolda Szpingera - Roman Poczekaj; tancerzy Małgorzatę Kassów. ę i Bronisława Mikołajczaka - Małgorzata Cyranek i Józef Zieliński. Orkiestrą zamiast Wiktora Buchwalda dyrygował Antoni Gref, a konferensj erem zamiast Stanisława Strugarka był Władys.aw Przybylski. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się ko cert słuchaczy i absolwentów Po U ceamsgo Studium Zawodowego Piosenkarskiego Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2. Orkiestrą estradową dyrygował Marian Frankowski. 19.3. Pr zydent Poznania Andrzej Wituski złożył wizytę w siedzibie Koła Przewodników Poznańskiego T owarzystwa Turystyczno - Kraj 0znawczego im. Marcelego Mottego, przy ul. Kramarskiej. Tematami d wupodzinnego spAtkama były m. in.: zieleń, czystość, komunikacja w mieście. W saM w'dowiskowo-sportowej Arena" recital Leonarda Cohena.

" .

Artyście zgotowano owacJ e

Leonard Cohen

Przez dziesięć lat nie organizowa o w Poznaniu Wiosennych Targów Krajowych, w miejsce których odbywaiy się tzw. giełdy towarowe. Decyzją ministra handlu wewnętrznego i usług Targi te reaktywowano . Na uroczystość 0twaicia "Wiosny 85" przybyła minister handlu wewnętrznego i usług Anna Kędzierska, która w towarzystwie wojewody poznański ego Mariara Króla, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego zapozraia się z ekspozycją targową. W saU Wielkopolskich Zakładów Teleelektrondcznych "Telkom- Tele tra" obradowała Dzielnicowa Konferercja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej CrunwaM. Uczestniczył w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. W Sali Białej Urzędu Miejskiego oAbył pip 'pcitol rpH-iAckiefo pianisty J ewgienija Mogilewskieeo. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod kierownictwem Agnieszki Duczmal, udała

sie w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 20.3. Na VII Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda uchwalono Plan Społeczno-Gospodarezy i budżet na rok 1985 r. Założenia obu projektów przedstawił naczelnik dzielnicy Piotr Męcwaldowski. Ok. 75% środków z liczącego ponad 474 min zł budżetu postanowiono przeznaczyć na szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie. N a początku Dzielnicowej Konferencji Sprawozdawczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus wręczył legitymacje czterdziestu kandydatom do partii. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Andrzej Rakowski. N awiązano automatyczne połączenie telefoniczne Poznania z miastami Danii poprzez numer 0-0-45.

Inauguracja działalności Społecznej Rady Budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył dwudziestu czterem osobom akty powołania w skład Rady. Na czele stanął wiceprezydent Bogdan Zastawny, a zastępcami zostali: inż. Alojzy Łuczak (dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego) oraz dr inż. Zygmunt Nowak (główny projektant). 21.3. Obradował IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z okazji dwudziestolecia oddziału poznańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej Nr 2 odbyło się jubileuszowe posiedzenia .naukowe. Wzięli w nim udział m. in. prof. dr Jan Moll i prof. dr Antoni Dziatkowiak. Dotychczasową działalność Towarzystwa przedstawił przewodniczący zarządu oddziału prof. dr Tadeusz Stasiński. Wręczył on Jadowi Mollowi pamiątkowy medal, przyznany sławnemu kardiologowi przez poznańską Akademię Medyczną. Zakończył się plebiscyt "Expressu Poznańskiego" na najpopularftiej szych aktorów woj. poznańskiego. Nadesłano 1035 kuponów. Wśród laureatów "Białych Bzów" znaleźli się: Ewa Werka (Teatr Wielki), Mariola Hendrykowska

14 Kronika ffi. Poznania 3/88

(Polski Teatr Tańca), Michał Grudziński (Teatr Nowy), Marian Sikora (Teatr Polski), Jan Rowiński (Teatr Muzyczny), Andrzej Malicki (Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie) i Henryk Dąbrowski (Poznański Teatr Lalki i Aktora).

W czterdziestą rocznicę przekazania przez prof. dra Zygmunta Wojciechowskiego przedstawicielom rządu memoriału w sprawie powołania Instytutu Zachodniego, w Pałacu Działyńskich odbyło się uroczyste posiedzenie. Otworzył je dyrektor Instytutu prof. dr hab. Antoni Czubiński, witając przybyłych gości: członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca, przewodniczącego W 0jewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyna Koguta, wojewodę poznańskiego Mariana Króla, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka, prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, przewodniczącego Miejskiej Rady N arodowej Stanisława Antczaka. Obecny był także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Pozraniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Przybyli przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna), zachodnioniemieckiego Instytutu Przyjaźni Niemiecko-Polskiej, przedstawiciele władz sąsiednich województw. Antoni Czubiński przypomniał rodowód i teraźniejszość placówki. W uznaniu zasług, wielu naukowcom wręczono indywidualne i zbiorowe nagrody Instytutu. Ośrodkom współpracującym z Instytutem przekazano pamiątkowe dyplomy. Jednocześnie Instytut wyróżniony został regionalnymi odznaczeniami województw: leszczyńskiego, koszalińskiego i pilskiego. ;.3. W drugim dniu obchodów czterdziesiątej rocznicy powstania Instytutu Zachodniego, odbyła się w Pałacu Działyńskich sesja nauko

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 23.3.)wa, której tematem była rola Ziem Zachodnich i Północnych w rozwoju Polski Ludowej. Przybyli na nią, oprócz naukowców i pracowników Instytutu, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Marian Król, prezydent miasta Andrzej Wituski, a także naukowcy z zaprzyjaźnionych instytucji z kraju i zagranicy. Obrady sesji poprzedziła uroczystość nadania zasłużonym współpracownikom Instytutu odznaczeń państwowych. Aktu dekoracji dokonał Henryk Jabłoński. Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą udekorowani zostali Edmund Męclewski i Janusz Pajewski; Orderem Sztandaru Pracy II klasy - Jerzy Ziolek; Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski - Jan Nikisch i Juliusz Kolipinski; Krzyżami Oficerskimi - Włodzimierz Głowacki, Zdzisław Jaroszewski, Lech Janicki, Jerzy Krasuski , Zdzisław N owak; Krzyżami Kawalerskimi - Halina Gaikowa i Henryk Małecki. Henryk Jabłoński, gratulując wyróżnionym, przypomniał postać Zygmunta Wojciechowskiego - twórcy Instytutu. W imieniu wyróżnionych podziękował Janusz Pajewski. Na odbytej następnie sesji naukowej referaty wygłosili: prof. dr Lech Janicki (o podstawach prawnych granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej), prof. dr Krzysztof Kwaśniewski (o społeczeństwie Ziem Zachodnich i Północnych), prof. dr Bogdan Gruchman (o Ziemiach Zachodnich w życiu gospodarczym Polski), doc. dr Jerzy Wisłocki (o polityce Kościoła katolickiego wobec polskich Ziem Zachodnich). Odczytano referat prof. dra Witolda Nawrockiego (o Ziemiach Zachodnich w życiu kulturalnym Polski). Henryk Jabłoński, w towarzystwie gospodarzy miasta i regionu, zwiedził następnie w Muzeum Narodowym wystawę Byliśmy - jesteśmy - będziemy . . . , poświęconą dziejom polskiej granicy zachodniej i północnej. W poznańskich uczelniachkształci się ponad dwustu studen - tów zagranicznych. Ic4 sprawami zajmuje się Komitet Srodowiskowy Studentów Zagranicznych, z którego inicjatywy odbyło się spotkanie wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego z zagranicznymi studentami. Romuald Zysnarski zapoznał studentów z historią i teraźniejszością Wielkopolski. Mówiono także o problemach, z jakimi borykają się studenci zagraniczni w poznańskich uczelniach. 23.3. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt "Centralnego węzła komunikacji zbiorowej - Kaponiera", ogłoszony przez poznański oddział T owarzystwa Urbanistów Polskich.

W końcowym posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Sędzia-referent dr inż. Zygmunt Nowak scharakteryzował założenia Konkursu. Koperty z nazwiskami projektantów otworzył przewodniczący Sądu, mgr inż. arch. Tadeusz Gałecki. Pierwsza nagroda przypadła zespołowi z Gdańska: Janowi Bogusławskiemu, Brunonowi Cofcie, Leonowi i Sławomirowi Swięcichowskim. "Święto patrona" w Zespole Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela przy ul. Różanej.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury obradowała Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dokonano oceny realizacji uchwał IX Zjazdu i programu nakreślonego na XVIII Konferencji Wojewódzkiej (1984). W Konferencji wzięło udział 359 delegatów, a obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Uczestniczyli w nich: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Kazimierz Barcikowski, członek Biura Politycznego Stanisław Kałkus, kierownik Kancelarii Sekretariatu Komitetu Centralnego Bogusław Kołodziejczak, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej Jacek Trojanek, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Edward Łukasik. Dyskusję podsumował Kazimierz Barcikowski. W auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr l przy ul. Solnej odbyłsię 212 Koncert Poznański. U dział wzięli: orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, oraz laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych. W "Empiku" otwarto wystawę jubileuszową z okazji trzydziestopięciolecia działalności Klubu. Premiera w Polskim Teatrze Tańca. Na scenie Teatru Wielkiego wystawiono Lep na muchy, do muzyki Zygmunta Koniecznego i Popołudnie fauna Claude Debussy'ego, w choreografii Konradana muchy. Ryszard Węgrzynek 1 Mariola Hendrykowska Drzewieckiego i scenografii Marka Heliasza. W premierowej obsadzie tańczyli: Lep na muchy - Dominika Antkowiak, Katarzyna Babula Ewa Cymer, Mariola Hendryk wska, Władysław Janicki, Marta Kluż, Jo'anta Latanowicz, Jerzy Nowak, Han!-a Paluszkiewicz, Ewa Sobiak, .Ryszard Węgrzynek i Barbara Zelazny; Popołudnie fauna - Lech Wołczyk i Władysław Janicki, Dominika Antkowiak. Katarzyna Babula, Andrzej Hajducki, Jolanta Latano

Popołudnie fauna. Od lewej: Barbara Żelazny, Dominaka Antkowiak i Hanna Pal uszkiewiczwicz, Mirosław Ogórek, Wacław ejdych, Ewa Sobiak, Barbara Zelazny oraz Krzysztof Cybe, Ewa Cymer, Mariola Hendrykowska, Violetta Jankowiak, Marta Kluż, Paweł Kormolicki, Ireneusz Muchaiski i Hanna Paluszkiewicz. Po premierze, w Teatrze Wielkim odbyło się spotkanie z okazji dwustulecia polskiego baletu. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski udekorował zasłużonych artystów i pracowników Teatru Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski.

24.3. W Izbie Rzemieślniczej rozpoczął się XIII Wielkopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa.

W Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza wręczono dzieciom urodzonym w dniu 23 lutego 1985 r. d ich rodzicom pamiątkowe dyplomy. W Klubie Studenckim "Esculap" wystąpił walijski teatr "Brith Gof'. Zaprezentował Emigrantów - sztukę opartą na autentycznych listach i pamiętnikach uchodźców do Ameryki z XIX w. 25.3. Z okazji Dnia Metalowca odbyło się w Domu Żołnierza spotkanie działaczy związkowych. U czestniczyli w mim: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek.

Na "Sce-ie na Piętrze" premiera Pornografii Witolda Gombrowi

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 26.3.)

cza, w reżyserii Grzegorza Sobocińskiego. Tekst adaptował Andrzej Pawłowski. W premierowym przedstawieniu grali: Zbigniew Grochal (Witold Gombrowicz), Lech Łotocki (Fryderyk), Rajmund J akubowicz (Hi), Zbigniew Pudzianowski (Radca), Irena Grzonka (Amelia) oraz Olga Dorosz, Renata Husarek, Marek Sikora, Waldemar Szczepaniak i Wiesław Zwoliński. W obecności organizatora "Poranku Artystycznego" w dniu 18 marca 1945 r. w Teatrze Polskim Mariana Leszcz-Mirskiego, powtórzono program z 18 marca 1985 r. W Pałacu Kultury rozdano nagrody zwycięzcom w plebiscycie "Expresu Poznańskiego" ma najpopularniejszego aktora. Zamiast zapowiadanych "Białych Bzów", których w całym mieście nie można było dostać, wręczono białe goździki: Henrykowi Dąbrowskiemu, Michałowi Grudzińskiemu, Marioli Hendrykowskiej, Andrzejowi Malickiemu, Janowi Rowińskiemu, Markowi Sikorze i Ewie Werce. Wystąpiły Teatrzyk Harcerski "Łejery" oraz "Warsztat Satyry" z Zespołu Szkół Odzieżowych. Z okazji trzydziestopięciolecia U sługowej Spółdzielni Inwalidów W Pałacu Kultury zasłużonych i wyróżniających się pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. W Teatrze Nowym zawodowy teatr francuski "Compagne a Ciel Ouvert" z Nantes przedstawił Tragiczną historię doktora Fausta, według Christopera Marlowe, w reżyserii Yvesa Coulaisa. W Klubie "Esculap" - drugi występ teatru walijskiego. W Teatrze Polskim koncertowała "Orkiestra Ósmego Dnia" Jana Kaczmarka i Grzegorza Banaszaka oraz Maciej Talaga (gitara akustyczna) . Z powodu mgły nad lotniskiem Okęcie, na Ławicy wylądował samolot TU-134 z Damaszku, mając 26 pasażerów na pokładzie.

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod kierownictwem Agnieszki Duczmal. W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Henryk Flieger, zasłużony działacz kultury fizycznej, sekretarz zarządu wojewódzkiego i kierownik organizacyjno-propagandowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w latach 1960-1975, członek honorowy Polskiego Związku Kręglarskiego, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczno- Szkoleniowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (1975-1979). Udekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

26.3. W czterdziestą rocznicę pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w wyzwolonym Poznaniu, w Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium Rady, z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyna Koguta i przewodniczących dzielnicowych rad narodowych. Posiedzenie otworzył zastępca przewodniczącego Rady Antoni Pietrzykowski. Przemawiał prezy

Przemawia Marian Gorączniak. Siedzą od lewej: Antoni Pietrzykowski, Andrzej Wituski, Augustyn Kogut, Józef Łqpaczyk, Dionizy Madajewski, Tadeusz Switaładent Andrzej Wituski, a referat o strukturze prawnej rad narodowych wygłosił dr Andrzej Sarnowski. Oklaskami powitano żyjących jeszcze uczestników inauguracyjnego posiedzenia Rady w 1945 r.: Mariana Gorączniaka i Dionizego Madajewskiego oraz Bronisława Rzepeckiego, który przystąpił do pracy jako radny nieco później. Marian Gorączniak udekorowany został Odznaką Honorową Miasta Poznania. Prezydium powzięło uchwałę o wydaniu drukiem monografii Rady na jubileusz pięćdziesięciolecia jej działalności i powierzyło przygotowanie edycji Redakcji "Kroniki Miasta Poznania".

Jerzy Pertek - pisarz i publicysta badający oraz popularyzujący tradycje Polski na morzu, dzieje polskiej floty wojennej i handlowej, a także historię II wojny światowej na morzu ukończył sześćdziesiąt pięć lat. Z tej okazji, oraz jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej, w Klubie Wojsk Lotniczych przy ul. Niezłomnych otwarta została marynistyczna wystawa plastyczna oraz wystawa jego książek. Otwarcia ekspozycji dokonał Teofil Różański, prezes oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. U czestniczyli w tym m. in. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezes Zarządu Głównego Juliusz Znamierowski. Obecna była córka Jerzego Pertka - Krystyna. Po obejrzeniu wystawy,

przedstawiciele władz administracyjnych i kulturalnych Poznania odwiedzili Jerzego Pertka w jego mieszkaniu. Romuald Zysnarski udekorował jubilata nadanym mu przez Radę Państwa Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

27.3. Szkole Podstawowej Nr 11 na Osiedlu Kraju Rad nadano imię gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, samorząd uczniowski i koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację "Zwycięstwo". Honorowym gościem był prawnuk generała - Dezydery Chłapowski.

Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Nowe Miasto, na której trzydziestu ośmiu mieszkańcom dzielnicy wręczoro Medale 40-1ecia Polski Ludowej. W siedzibie Zespołu Artystycznego " Chruptaki" w Pałacu Kultury odbyło się spotkacie przedstawicieli władz województwa poznańskiego z grupą delegatów na VIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął z rąk harcerzy medal pamiątkowy Chorągwi Poznańskiej, wybity z okazji czterdziestolecia Polski Ludowej. W sali Klubu "Esculap" dwukrotnie wystąpił teatr "Nucieo" z Ferray, założony tam przez emigrantów argentyńskich. Wystawił Sango di una cosa.

Spotkaniem w Poznańskim Salonie Muzycznym (tym razem w Sali Lublańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) rozpoczęła się XXV Poznańska Wiosna Muzyczna. Przyczyną tak niezwyczajnej inauguracji było zakłócenie programu imprezy przez kłopoty z ogrzaniem auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Inauguracyjne spotkanie poświęcone było twórczości Aleksandra Tansmana. Jego osobę przypomnieli Janusz Cegiełła i Tadeusz Szantruczek. a dzieła wykonywali: "Kwartet Wilanowski" oraz wiolonczelista Roman Suchecki i Krystyna Suchecka (fortepiar) . Drugim koncertem "Wiosny" był wieczorny występ Kwintetu Dętego Filharmonii Narodowej "Da Camera" .

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 28.3.)

Bawiący w województwie poznańskim wiceminister Wszechzwiązkowego N aukowo- Metodycznego Centrum Twórczości Ludowej i Pracy Kulturalno-oświatowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Władimir Tichonowski spotkał się z władzami województwa i miasta Poznania. W spotkaniu uczestniczyli m. in.

wojewoda poznański Marian Król oraz wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki.

W Poznaniu przebywała z oficjalną wizytą delegacja Biura Ludowego Libijskiej Dżamahiriji z sekretarzem Biura Komitetu Ludo vego w Polsce Pnloinan om Al Oreibi. W Sali Białej Urzędu Miejskiego goście wzięli udział w zebraniu założycielskim Kola Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Libijskiej. Gospodarzem spotkania był wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. W Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Oświecenia rozpoczęło się seminarium nl. "Formuła i perspektywy teatru dla dzieci i młodzieży" . Zespół Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora, pod kierownictwem Antoniego Kończala, udał się w podróż artystyczną do Japoniimmmm W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł wybitny rzeźbiarz i zasłużony pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych prof. Bazyli Wojtowicz. Od 1936 r. kształcił on w Poznaniu rzeźbiarzy najpierw w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych, potem w Państwowej Wyż

szej Szkole Sztuk Plastycznych. Pozostawił po sobie wiele pomników, a największym jego dziełem które na trwałe wpisało się w Krajobraz Poznania, jest pomnik Adama Mickiewicza (1960). Udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

28.3. Drugi dzień XXV Poznańskiej Wiosny Muzycznej. Wieczorem na estradzie auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zasiadła or kiestra symfoniczna Filharmonii P 0znańskiej, pod batutą Renarda Czajkowskiego. Wykonała Sześć etiud ria orkiestrę syrnjoniczną Aleksandra Tansmana, Koncert na orkiestrę Tadeusza Szeligowskiego (inicjatora festiwalu), a po przerwie - wespół z pianistą Andrzejem Tatarskim - Little B-A-C-H Symphony Witolda Szalonka. Po południu odbył się w auli koncert kameralny. Krakowski zespół "MW-2" oraz Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wykonywały m. in. utwory Joanny Bruzdowicz, Joachima 01kuśnika i Adama Kaczyńskiego. W auli Akademii Muzycznej im.

Ignacego Paderewskiego odbyło się spotkanie z polską muzyką współczesną. Katedra Prowadzenia Zespołów Wokalnych i Wokalno- Instrumentalnych zorganizowała sesję naukową na temat "Polska Muzyka Chóralra w okresie 40-1ec:a,\ Wieczorem, w auli tej koncertowali pracownicy naukowi poznańskiej Akademii Muzycznej wraz ze swymi zespołami: "Mottet et Madrigal" - pod batutą Leszka Bajona, "Schola Cantorum" - prowadzonym przez Jadwigę Gałęską, Chórem Żeńskim Akademii Ekonomicznej - pod kierunkiem Krystyny Domańskiej- Maćkowiak, Chórem Męskim Zakiadów Naprawczych Taboru Kolejowego prowadzonym przez Stanisława Wiernowolskiego, Poznańskim Chórem , . Polihymnia" - Janusza Dzięcioła i ogólnoszkolmym zespołem - prowadzonym przez Leszka Zaborowskiego.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę fotograficzną pl. Tragedia Palestyńczyków w obozach Scbra i Szatila. Otwarcia wystawy dokonał sekretarz Biura Komitetu Ludowpffo Libiiskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo- Socjalistycznej w Polsce Suleiman Al Oreibi.

Prezydent Poznania Andrzej Wituski spotkał się w Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z radnymi - działaczami Stronnictwa. W spotkaniu udział wzięli: prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając, prezes Miejskiego Komitetu Zenon Tomczewski, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Zdzisław N owak oraz wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. W sali Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom - Teletra" obradowała Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Grunwald. Podczas konferencji siedemnastu działaczy udekorowano Medalami 40-1ecia Polski Ludowej. Aktu dekoracji dokonali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Jasiński. N a przewodniczącego Rady Dzielnicowej wybrano ponownie Włodzimierza Branieckiego. W Domu Drukarza odbyła się akademia z okazji święta narodowego Węgierskiej Republiki Ludowej. W Instytucie Filologia Angielskiej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza rozegrany został finał IX Olimpiady Języka Angielskiego, z udziałem 40 uczniów. Jury, pod przewodnictwem prof. dra Jacka Fisiaka, wyłoniło piętnastu laureatów, którzy uzyskali prawo wstępu na uczelnie bez egzaminu, na kierunki: filologia angielska, iberystyka i skandynawistyka. 29.3. Tradycyjne święto - Dzień Metalowca obchodzili pracownicy Zakładów Przemysłu Metalowego .,H. Cegielski". Z tej okazji szesnastu zasłużonym pracownikom Zakładów wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej. Dyrektor naczelny Zakładów Zdzisław Miedziarek wręczył red. Markowi Dańskiemu (" Gazeta Poznańska") doroczną N agrodę Dziennikarską im. Hipolita Cegielskiego za całokształt osiągnięć w publicystyce ekonomicznej w roku 1984. · Eksporterzy z pięciu wielkopolskich województw spotkali się w Centrum Targowym Międzynarodowych Targów Poznańskich na posiedzeniu sprawozdawczym Rady Oddziału Poznańskiego Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Wyniki eksportu w 1984 r. omówił dyrektor oddziału Mieczysław J achna. Spotkaniu przewodniczył prezes Rady - Zdzisław Miedziarek. W spotkaniu wziął udział również wiceprezes Izby Jerzy Szopa.

W Teatrze Wielkim odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Łany" (przy Akademii Rolniczej) z okazji dziesięciolecia działalności artystycznej. Wiodącym tematem sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej był program rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 1990 r. Sesję otworzył przewodniczący Rady Tadeusz Czwojdrak, a uczestniczyli w niej m. in.: wiceminister rolnictwa Kazimierz Grzesiak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając. Trzeci dzień XXV Poznańskiej Wiosny Muzycznej.

Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 23 marca Maksymiliana Kerbera, działacza ruchu robotniczego i lewicowych organizacji młodzieżowych. W okresie międzywojennym był komendantem. Czerwonego Harcerstwa. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim* Orderu Odrodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt trzy lata. i.3. Z gronem pracowników Centralnego Związku Spółdzielni Budowlanych spotkał się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Okazją do spotkania było czterdziestolecie działalności spółdzielczości budowlanej w Polsce Ludowej. O dorobku spółdzielczego budownictwa w P 0znaniu i Wielkopolsce mówił prezes Centralnego Związku Jan Dobry. Edward Łukasik udekorował trzydziestu pięciu spółdzielców odznaczeniami państwowymi i Medalami 40-1ecia Polski Ludowej. W Pałacu Kultury rozpoczął się finał "Spotkań z poezją Leopolda Staffa". · W Pałacu Kultury odbyły się eli

Wydarzenia w Poznaniu (30 - 31.3.)minacje wojewódzkie do XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Poznań odwiedziły delegacje zagraniczne uczestniczące w VIII Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego: organizacji pionierskiej im. Suche Batora z Mongolii, Związku Pionierów Węgierskich, dziewięciu organizacji dziecięcych z Finlandii i organizacji "Die Falken" z Republiki Federalnej Niemiec. Goście zostali przyjęci przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Mielcarka oraz obejrzeli występ Zespołu Harcerskiego" Chruptaki " . W ramach akcji ochotniczego naboru kandydatów do wojskowych szkół zawodowych, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego zorganizowano tzw. dzień otwartych koszar. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie żołnierzy kończących służbę zasadniczą z aktywistami Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przybył na nie zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek. Obecny był również przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Henryk Przybylski. W przedostatnim dniu XXV Poznańskiej Wiosny Muzycznej, w samo południe, w auli Akademii Muzycznej odbył się koncert kameralny - forum młodych. O godz. 17 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się koncert kameralny zespołu filharmoników, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego, i Poz" ańskiego Zespołu Perkusyjnego. Wieczorem w auli koncertowała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki DuczmaI. Solistami byli Elżbieta Gajewska (flet) i Mariusz Pędzaołek (obój).

31.3. Zakończenie XXV Poznańskiej Wiosny Muzycznej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry i chóru Filharmonii N arodowej, pod dyrekcją Kazimierza Korda, z udziałem Andrzeja Hiolskiego (bas) i Jarosława Malano

wicza (organy). Orkiestra zaprezentowała: Kazimierza Serockiego Fantasia Elegiaca, Tadeusza Bairda Listy Goethego - kantatą na baryton, chór mieszany i orkiestrą, Andrzeja Panufnika Sinjonia Sacra i Witolda Lutosławskiego Trzy poematy Henri Michaux. Zupełnie nieoczekiwany był finał koncertu i zarazem festiwalu. Na bis warszawscy filharmonicy zagrali I część Symfonii nr 40 Wolfganga A. Mozarta. "Tego jeszcze w historii muzycznych «Wiosen» nie było" - napisał skonsternowany sprawozdawca "Głosu Wielkopolskiego" (1 IV). Tegoż dnia, w Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się koncert kameralny, w którym wzięli udział: Andrzej Bauer (wiolonczela) oraz pianiści: Janusz Grzelązka, Mieczysław Mietelski i Janusz Olejniczak. O godz. 16 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Stefania W oytowicz (sopran) i Michał Dąbrowski {organy) przedstawiali utwory Tadeusza N atansona, Romana Palestry, Pawła Buczyńskiego, Andrzeja Kurylewicza, Bolesława Woytowicza i Henryka M. Góreckiego, Zakończenie "Spotkań z poezją Leopolda Staffa" w Pałacu Kultury. Puchar redakcji "Głosu Wielkopolskiego" zdobyła Agata Hryńczuk z Lipcy Łużyckiej (woj. zielonogórskie) . Zakończenie XII Turnieju Wiosny w gimnastyce artystycznej. W finale zwyciężyła gimnastyczka czechosłowacka Dana Zachorowska, przed radziecką Galiną Biełoglazową. W sali kina "Grunwald" rozpoczęły się występy estradowe grupy artystów warszawskich w programie Gramy w ciemno. Wodzirejem był Włodzimierz Nowak. W Domu Drukarza kilkaset osób obojga płci podziwiało kulturystykę i kul turystów. N a starcie I Mistrzostw Wielkopolski Kobiet w Kulturystyce stanęło dwanaście pań. Jury przyzwało tytuł najzgrabniejszej zawodniczce z Piły. Wcześniej występowali mężczyźni w otwartych mistrzostwach Poznania.

Zebrał: Kronikarz

LAT

TEMU 1

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Zeszyt trzeci roku 1936 "Kroniki" otwierała obszerna i bardzo udokumentowana praca Edmunda Majkowskiego Fryderyk Wilhelm Below pieczętarz i medalier poznański, patriota polski (1822 - 1895). Uboga na ogół w talenty artystyczne Wielkopolska - napisał Majkowski we wstępie - wydała w dziewiętnastym stuleciu jednego tylko wybitniejszego medaliera. Był nim Fryderyk Wilhelm Below, znakomity rytownik i pieczętarz, autor nie

Fryderyk Wilhelm Below w latach młodości Portret olejny

5 O lat temu

.:,-V-.

I Srl

_ r A -,

Plakieta Tadeusza Kościuszki - dzieło Stefana Belowa (syna)licznych, choć poprawnych i udatnych prac medalierskich. Nazwisko Belowa, ani jego działalność artystyczna, nie są dziś znane szerszemu społeczeństwu. Poszedł on w zupełną niepamięć [...] osiadł w domu przy ulicy Wrocławskiej pod l. 33, by zamieszkać tutaj i pracować przed długie lata. Dopiero w końcu życia przeniósł się na ulicę Sw. Marcina pod 1.5, gdzie pozostał aż do śmierci i gdzie po nim syn jego zakład rytowniczy nadał utrzymywał. Według niepełnych obliczeń Majkowskiego, Below wykonał samych tylko pieczęci dla urzędów kościelnych w archidiecezji poznańskiej 106, a ponadto wiele medali i innych prac artystycznych. Paweł Tiałkowski zamieścił życiorys i opis działalności księgarza Walentego Stefańskiego (wszelako bez jego działalności politycznej).

W dziale "Zapiski" Kamil Kantak opublikował notatkę: Nieznane kazania Walentego Wróbla - zmarłego w 1538 r. długoletniego kaznodziei przy kościele farnym Sw. Magdaleny; prof. Roman Polak - uwagi. Niemiecka praca abiturienta Jana Kasprowicza, zaś Ludwik C. Hejnowicz - Z dziejów Ormian poznańskich, osłoniętych - j ak pisze na wstępie - grubą powłoką zapomnienia, chociaż głównym terenem ich działań i interesów było miasto Poznań. Toteż w mieście tym powstały pierwsze ich składy towarowe, które, jak później zobaczymy, stały się łącznikiem między miastem L wowem a Poznaniem. Handel i bogactwo miasta wabiły cały szereg kupców różnej narodowości, chociaż jednych wiodła chęć poznania okolic zachodnio-polskich, innych fortuna, a jeszcze innych ekspansja polityczna. Roiło się w Poznaniu od kupców różnego pochodzenia i religii. Spotykamy tu: Włochów, Francuzów, Niemców, Greków, Turków, Szkotów, Litwinów, Żydów i Ormian. Ci ostatni przybyli do Poznania wraz Z kupcami greckimi, tureckimi Z Rusi Czerwonej, zwłaszcza stolicy j ej Lwowa.

Nadto było i wielu Ormian Z Kamieńca Podolskiego, a nawet Z Ka.fJy na Krymie.

Kupcy ormiańscy i greccy, przYjeżdżając do Poznania, przYwozili ze sobą towary wschodnie, jako to: różnorakie wina greckie, safiany (koźla skóra), kitaje (cienka tkanina bawełniana Z połyskiem), szable i tytonie tureckie, cybuchy oraz korzenie i owoce (goździki, figi, cynamon, migdały, rodzYnki) i ryż, a nadto znaną powszechnie w średniowieczu wyzinę, tj. solone szczupaki. Wielki popyt zYskiwała wyzina w drugiej połowie XVI w., zwłaszcza w czasie postu. Rozróżniano dwojakiego rodzaju wyzinę - jesienną i letnią. Sprowadzaniem jej zajął się kupiec poznański Bartłomiej Ho lsch uh er, zakupując ją od Ormian lwowskich · - braci Steczkowiczów. Handel wielkopolski, ujęty w sprężYste ręce biegłego w tym procederze kupca Ormianina, zataczał coraz to szersze kręgi, wśród społeczeństwa wielkopolskiego, Z którego pomocą paraliżował handel kupiectwa żYdowskiego [. ..J Ormianie w Poznaniu w pierwszYm rzędzie handlowali galanterią i przedmiotami luksusowymi, a więc: złotem, srebrem, perłami, pierścieniami i medalionami; ponadto przez długi czas celowali w przemyśle garbarskim, skórniczYm i złotniczYm. Rozwijał się także wśród nich przemysł transportowy. PrzYbyłych do Poznania Ormian cechowała żYwosc, zmysł handlowy obok pracowitości, zdumiewający spryt, który sprzYjał w interesach prowadzonych Z kupiectwem miejscowym. Najliczniej gromadziło się ich w czasie jarmarków, a zwłaszcza na trzech największYch: Piotra i Pawła, Świętojańskimi i św. Dominika [.'..J Ormianie pod względem polityczno-społecznym, podobnie jak i na Rusi Czerwonej, nie odegrali prawie żadnej roli, bo ograniczali się jedynie do handlu. Do nowych warunków socjalno-politycznych, jakie istniały w Wielkopolsce, łatwo się nakłaniali. Własnej gminy, jaka była we Lwowie, lub grecka w Poznaniu nie posiadali, aczkolwiek tak w stolicy Przemysława, jako też i na prowincji była ich liczba bardzo wielka. Dziwne jest także zachowanie się Ormian poznańskich w stosunku do kultu religijnego; jest to, co nie chciałbym twierdzić, rodzaj oziębienia uczuć religijnych, wysuwających interesy handlowe na pierwsze miejsce. Mmo że dokładnie nie da się określić liczby kupców ormiańskich w Wielkopolsce, to jednak przYpuszczać należY, że była ich znaczna liczba, zwłaszcza w mleSCle Poznaniu. Świątyni własnej nie posiadali (być może, że zbierali się na nabożeństwach w domach prywatnych, jak Grecy, co zdaje się, jest bardzo wątpliwe, gdyż byłaby wzmianka w "Księdze Wyznań" z XVI i XVII wieku miasta Poznania) I'...J PiewszYm kupcem ormiańskim w Poznaniu, jak wskazują na to "Akta ławy" Z roku 1491 - 1555 zachowane w archiwum, a Z których wyjątek przYtaczam dosłownie, był SzYmon, duchowny schizmatycki, pochodzący ze Lwowa "Simon armeynischer pfajJe aus russisch Lemberg". On nawiązuje stosunki handlowe Z wybitniejszYmi kupcami miejscowymi: Mikołajem Żytem, Janem Nestelbergiem i Mikołajem Zielniewskim. Głównymi dostawcami Andrzeja i Łukasza Górków byli bracia Steczkowicze, Kasper Adriasowicz a zwłaszcza SzYmon Awedkowicz - Ormianie lwowscy. Adamaszkiem i innymi towarami łokciowymi handlował w Poznaniu kupiec ormiański, pochodzący Z Kamieńca Podolskiego nazwiskiem Roman Ormena. Natomast ziomkowie jego: Jan, Stefan, Jakub i Hołubek sprzedają futra i skóry Z lisów podolskich. W r. 1531 uWijają się po rynku poznańskim Ormianie: Mamiło de CajJa i Iwan Z Ka.fJy, zakupując sukna holenderskie tzw. luńskie. W trzY lata później, tj. 1534 r., utrzYmują transakcje handlowe Z większYmi kupcami m lejSCowym i Romhan i Manuel i Ka.fJy,. handlując aksamitem, adamaszkiem, płótnem kolońskim, a nawet złotem. Pereł i jedwabiów w dowolnej ilości i jakości dostarczał rynkowi poznańskiemu Dorwecze de KajJa.

50 lat temu

Aczkolwiek w skromnych i szczupłych na pozór ramach rozwijało się wewnętrzne żYcie patrycjusza Ormianina poznańskiego, to jednak powodzenie finansowe, utrwalone przez liczne transakcje i stosunki hadlowe ze Wschodem, sprawiło, że wśród Ormian poznańskich wzrosła bardzo szYbko i to dość znaczna kultura materialna, co nie pozostało bez pewnego wpływu na ówczesne społeczeństwo wielkopolskie. Społeczeństwo poznańskie wzglądem Ormian było zapewne bardzo żYczliwe, dowodem czego są nadane prawa obywatelstwa, którego nabycie podówczas połączone było Z wielkim trudem i mozołem. I na "Zapiskach" kończy się tein, nie wiadomo dlaczego w pośpiechu przygotowany do druku, zeszyt.

Zebrał: Kronikarz MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

_ ""IGV"o - - A L _ A_ A

Zebrania Zarządu

W dniu 23 października 1985 r. odbyło się zebranie zarządu poświęcone przede wszystkim sprawom administracyjno-gospodarczym. Towarzystwo potrzebuje coraz więcej miejsca, dlatego wypowiedziało umowę dzierżawną Towarzystwu Astronomicznemu na użytkowanie pomieszczenia w piwnicy. Zamówiono nowe meble (stoły i gabloty) oraz odnowiono krzesła i fotele. Postanowiono także przystąpić jako członek zbiorowy do Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Celem przyjścia z pomocą w akcji renowacji i rozbudowy Palmiarni, postanowiono rozprowadzić "cegiełki" na ten cel. Prezes poinformował o planowanym spotkaniu z wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kopińskim. W dniu 17 grudnia 1985 r. odbyło się zebranie zarządu, po raz pierwszy w Ratuszu. Gospodynią była dr Magdalena Warkoczewska, kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania. Zebranie odbyło się w Ratuszu, ze względu na wystawę Poznań w obrazie, fotografii i ilustracji. Dr Warkoczewska poinformowała zarząd o przeszłości i zadaniach Muzeum, a następnie oprowadziła członków zarządu po wystawie, szczegółowo ją omawiając i komentując. Było to nadzwyczaj interesujące, gdyż wystawa ukazuje przemiany urbanistyczne, przestrzenne i architektoniczne Poznania od XVII w. do czasów nam współczesnych.

Spotkania z wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kopińskim W dniu 18 listopada 1985 r. prezes zarządu, w towarzystwie członków zarządu Zbigniewa Graczyka i Zenona Rabskiego, spotkał się z wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kopińskim w siedzibie Urzędu Miejskiego przy pi. Kolegiackim. Obecny był również kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Andrzej Goćwinski. Przedstawiono wiceprezydentowi spra

wy z zakresu kultury, którymi zajmuje się Towarzystwo. Głównym tematem spotkania były jednak pomniki w mieście. M. in. chodziło o odnalezione niedawno w ogródkach działkowych przy al. Alfreda Bema dzieło rzeźbiarskie Edwarda Haupta, które ustawione było przed 1939 r. na ówczesnym pi. Waszyngtona (przy ul. Śniadeckich), a ufundował je ówczesny prezydent miasta Cyryl Ratajski.

Spotkanie w ramach cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu"

W dniu 17 grudnia 1985 r. prezes zarządu uczestniczył, wraz ze Zbigniewem Graczykiem, w sali Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, w jednym z organizowanych przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego" spotkań pod hasłem "Porozmawiajmy o Poznaniu". Ponieważ tematem spotkania była działalność Towarzystwa, po wprowadzeniu do dyskusji przez organizatora spotkania - red. Zdzisława Kandziorę - głos zabrał prezes zarządu prof. Stanisław N awrocki. N akreś1ił on dzieje organizacji i główne kierunki działalności Towarzystwa. Głos zabrało później kilkanaście osób spośród kilkudziesięciu obecnych. Pod adresem Towarzystwa wysuwano głównie dezyderaty w zakresie działalności odczytowej - chodziło o lepsze jej organizowanie oraz o podejmowanie tematyki aktualnej, nie tylko historycznej. Liczne uwagi - z zakresu gospodarki, komunikacji i kultury -. wysuwane były pod adresem władz miejskich; uważano więc Towarzystwo za łącznika między władzami a mieszkańcami Poznania. Obszerne sprawozdanie z przebiegu spotkania ukazało się na łamach "Głosu Wielkopolskiego".

ODZNAKA MŁODEGO MIŁOŚNIKA POZNANIA

Podczas uroczystości jubileuszu sześćdziesięciolecia Towarzstwa, delegacja młodzieży szkolnej przedłożyła wniosek o ustanowienie Odznaki Młodego Miłośnika Poznania. Komisja Młodzieżowa, spełniając to życzenie, opracowała projekt Regulaminu Odznaki, który został przyjęty i zatwierdzony przez zarząd Towarzystwa w dniu 5 września 1984 r. Regulamin przesłano też do Kuratorium Oświaty i Wychowania, z prośbą o poparcie inicjatywy Towarzystwa, oraz do szkół współpracujących z Komisją Młodzieżową. Równocześnie ustalono, że Odznaka wręczona zostanie po raz pierwszy na zakończenie roku szkolnego 1984/1985. W dniu 3 czerwca 1985 r. odbyła się w Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza rozmowa OCenIająca z kandydatami do Odznaki. Spośród zgłoszonych pięćdziesięciu ośmiu kandydatur, Komisja przyznała Srebrną Od

Odznaka Młodego Miłośnika Poznania. PjąjekWózefa Sko

RAHUlAFZznakę czterdziestu sześciu uczniom, z następujących Szkół Podstawowych: Nr 10, 33, 90 i 107; z Liceum Zawodowego Nr 3; z Zespołu Szkół Chemicznych; z Liceów Ogólnokształcących Nr III i IX. Starannym przygotowaniem i wysokim poziomem wiadomości wyróżnili się zwłaszcza uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 33, Liceum Ogólnokształcącego Nr III i Liceum Ogólnokształcącego Nr IX. Decyzję Zespołu Oceniającego przedstawiła przewodnicząca Komisji Młodzieżowej Irena Wingerowa. W serdecznych słowach przemówiła do młodzieży kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Warkoczewska. Gratulacje nauczycielom i uczniom złożył prezes zarządu Towarzystwa prof. dr Stanisław Nawrocki, który także wręczał Odznaki zwycięzcom. Dr Warkoczewska obdarowała ich książkami wydanymi przez Muzeum.

Wzruszenie i kwiaty były najpiękniejszą formą podziękowania dla inicjatorów i organizatorów nadania Odznaki Młodego Miłośnika PoznanIa.

Regulamin Odznaki Młodego Miłośnika Poznania

1. Celem zachęcenia młodzieży szkolnej do poznania swego miasta, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania i Muzeum Historii Miasta Poznania ustanawiają Odznakę Młodego Miłośnika Poznania 2. Odznakę może zdobyć każdy uczeń, który ukończył dwanaście lat życia i spełni warunki niniejszego regulaminu. 3. Odznaka ma dwa stopnie: srebrny i złoty, a jej zdobywanie odbywa się w kolejności stopni.

Wymagania

Uczestnictwo w Przechadzkach po Poznaniu Zwiedzanie muzeów Poznania, w tym obowiązkowo Muzeum Historii Miasta Poznania Zwiedzanie obiektów powstałych w okresie Polski Ludowej Zwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej' Zwiedzanie zabytków architektury Pobyt na koncercie lub przedstawieniu w teatrze Wysłuchanie wykładu w ramach Poniedzialków Poznańskich w Pałacu Działyńskich lub w innej instytucji w Poznaniu Zaprojektowanie trasy dwugodzinnej wycieczki pa Poznaniu Wykonanie dwugodzinnej pracy społecznej z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania Krótka recenzja z dowolnie wybranej pozycji z literatury popularnonaukowej o Poznaniu

N a stopień .

srebrny złoty 6 8 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 - 2 - l 2 2 l 2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry