12 III 1965 l V

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 5 min.

18 II 1986l Xl X 1967 10 II 1968 15 IIl X

20 III 1969

Sześćdziesiąt lat Akademii Ekonomicznej

Władysław Rusiński mianowany rektorem. Pełnił tę funkcję w latach akademickich 1962/1963 - 1964/1965.

Wydział Haindlowo- Towarozoawczy uzyskał prawo nadawania stopnia doktara nauk ekonomicznych. Powołanie do życia wydziałowych zawodowych ekonomicznych studiów zaocznych.

Stanisław Smoliński mianowany rektorem. Pełnił tę funkcję w latach akademickich 1965/1966 - 1968/1969.

Utworzono wyżlsze ekonomiczne studia zawodowe dla oficerów służb kwateirmisitrzowSlkilch i służby finansowej (w trybie studiów stacjonarnych 1 aaocznych) .

Początek studiów podyplomowych, organizowanych po dzień dzisiejszy.

Otwarto studia podyplomowe: Finansów i Rachunkowości, Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, Organizacji i Zarządzania, Projektowania Systemów Infoinmatycznych, Ekonomiki Przemysłu dla Inżynierów, Prawa Gospodarczego, Gospodarki Magazynowej, Zarządzania i Rachunku Ekonomicznego, Organizacja Przetwarzania Danych, Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Usprawniania Procesów Decyzyjnych w Budownictwie, Ekonomiki Handlu, Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, Ekonomiki Turystyki, Ekonomik; Budownictwa i Inwestycji, Współpracy Zagranicznej Przedsiębiorstw Przemysłowych, Metod Matematycznych w Prognozowaniu i Zarządzaniu, Ubezpieczeń Gospodarczych, Prawa Gospodarczego, Statystyki!, Reformy Gospodarczej, Etoonomiczno- Pedagogiczinego dla Nauczycieli, Kierowania Działalnością Importowo-Bksportową w Przedsiębiorstwie. Powołanie do życia Pracowni Elektronicznej Techniki Obliczeniowej przy Katedrze Statystyki.

Przekazanie uczelni gmachu byłego Banlku Rolnego przy ul. Czerwonej Armii 81. lUruchomienie trzyletnich stacjonarnych studiów doktoranckich na obu wydziałach ekonomicznych z niemal wszysitkich dziedzin nauk ekonomicznych. Dla podchorążych utworzono zawodowe studia ekonomiczne dla kandydatów na oficerów zawodowych w korpusie osobowym dla isłużb kwatermistrzowsfcich. Ukazał się pierwszy numer "Biuletynu Informacji Rynkowej" na użytek jednostek gospodarczych województwa poznańskiego i województw ościennych.

Ryszard Domański mianowany został rektorem. Pełnił tę funkcję w latach akademickich 1969/1970 - 1978/1979 (do grudnia 1979).

5 XI Zasadnicza reorganizacja uczelni ze struktury opartej na katedrach - na strukturę instytutową. Od tego czasu do chwili obecnej Szkoła pracuje w oparciu o jedenaście instytutów, pięć studiów międzywydziałowych, Uczelniany Ośrodek Przetwarzania Informacji i Bibliotekę Główną. l X Powołanie do życia Międzywydziałowego Studium N auk Politycznychl X Przekazanie uczelni Domu Studenckiego "Atol" przy ul. Andrzejewskiego. Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna zastała przemianowana na Akademię Ekonomiczną. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 IV 1974 r.). Polsko-francuskie seminarium poświęcone problemom metod ilościowych w ekonomii. U tworzenie punktów konsultacyjnych w Pile i Leiszn'ie.

Przekształcenie Pracowni Elektronicznej Techniki Obliozeniowej w U czelniany Ośrodek Przetwarzania Informacji - jednostkę międzywydziałową. Inauguracja obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia uczelni; wmurowanie lafctu erekcyjnego nowego budynku dydaktycznego i Biblioteki Głównej u zbiegu ul. Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich. Z okazji pięćdzliesiięcioileciiia uazelni, w Wyższej Szkole Handlowej w Lipsku otwarto wystawę osiągnięć Akademii, zorganizowaną przez Bibliotekę Główną (czynna do '26 VI). Uczelniany Ośrodek Przetwarzania Informacji został zaliczony do III kategorii jednostek organizacyjnych informatyki. 3 - 9 X Polsko-francuskie seminarium w Poznaniu nt. "Koniunktura a wzrost gos1978 podarcey w teorii i praktyce".

29 XI U czelniany Ośrodek Przetwarzania Informacji został wyposażony w drugi system komputerowy, trzeciej generacji ODRA 1305. -5 XII Podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Bratysławie (Czechosłowacja). 5 XII Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Tilburgu (Holandia).

23-23 IV Seminarium polsko-francuskie w Poznaniu, poświęcone analizie regionalnej 1979 i przestrzennej.

2 V Wdrożenie do pracy w uczelni Wielodostępnego Abonenckiego Systemu Komputerowego (WASK) z osiemnastoma terminalami (obecnie jest ich dwadzieścia pięć). « Podpisanie umowy o współpracy z Wyższym 'Instytutem Finanlsowo-Goispodarozym w Swilsztowie (Bułgaria). Uruchomieinie Laboratorium Dydaktycznego WASK. Powiększyło to potencjał usługowy Ośrodka Przetwarzania Informacji do czterokrotnej wartości z 1977 r.

22 IX 1970

5 II 1971 l X

3 O VI I I 1'97i2 l Xl X 1973 3 IV 1974 l X

2 - 5 V 197(3 l X l X

2X

24 V 1977

30 VI

8 IX

3 X

Janusz Piasny

Wydział Handlowo-Towaroznawczy (obecnie Wydiział Ekonomiki Produkcji i Obrotu) uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. * U czelnia otrzymała do swej dyspozycji budynek przy ul. Towarowej (po Wydziale Rolnym Wojewódzkiej Bady Narodowej).

Organizacja studiów doktoranckich dla pracujących w opairciu o Uchwałę Nr 156 Rady Ministrów z 30 VII 1971 r.

Radia Naukowa Instytutu Towaroznawstwa (na prawach Wydziału) otrzymała prawo nadawania stopnia doktora nauk towaroznawczych. Rektor prał. dr hab. Ryszsrd Domański został wybrany przewodniczącym Kolegium Rektorów m. Poznania {na lata akademickie 1972/1973 - li374/1975).

U ruchomienie punktu konsultacyjnego studiów zaocznych w Koninie.

5-10 XI Seminairiium firaincuisko"'polslkie w Saint- Btieimne nit. "Analiza wispołcizeisnego Ikryzysu gospodarczego" .

22 VI 10 II 1982 4 V Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Wagenin1983 gen (Holandia).

17 - 30 VI Seminarium francusko-polskie w Saint-Etienne poświęcone analizie współczesnych struktur gospodarczych. 22-29IX Seminarium francusko-polskie w Dijon nt. "Ekonomia matematyczna, gospodarka przestrzenna i regionalna, polityka ekonomiczna w ujęciu porównawczym" . Rektor, prof. dr hab. Janusz Piasny wybrany został przewodniczącym Kolegium Rektorów m. Poznania (na lata akademickie 1984/1985 - 1986/1987). Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Saint-Etienne (Francja). 14-20 V Polsko-francuskie seminarium w Błażejewku nt. "Konfrontacja wyników badań z zakresu ekonomii porównawczej, planowania regionalnego i cybernetyki" . 21-28 XI Trójstronne seminarium polsko-zachodnioniemiecko- holenderskie w Paderborn (Republika Federalna Niemiec), poświęcone strukturalnym zmianom gałęziowym. 22 I Senat zatwierdził Regulamin Uczelnianego Konkursu o Nagrodę-Stypen1985 dium im. Marii Marcinkowskiej.

2 - 9 VI Seminarium holendersko-polskie w Tilburgu (Holandia) nt. "Ekonomiki porównawcze i systemy produkcyjne". Uruchomienie w uczelni Laboratorium Minikomputerowego, wyposażonego w dziesięć minikomputerów.

21 IV 1930l - 5 IV

16 IX

22-28IX

3Xl II 1981 24 IV

31 Vl X 1984 17 II

3X

Obowiązki rektora (od 1 I do 3 II 1980 r.) pełnit doc. dr Jerzy Krauze.

Janusz Piasny mianowany rektorem (4 II 1980 r.).

Wizyta delegacji rektorów Stowarzyszenia Amerylkansikich Uniwersytetów Stanowych (BeILinghiaim, Charleston, Gemasce, New Jersey, Narthridge i Waszyngton) . Seminarium polisiko-holenderislklie nt. "Planowanie społeczne: metody ilościoIwe w badaniach ekonomicznych onaz międzynarodowe zagadnienia gospodarcze" . Sesja naukowa poświęcona setnej rocznicy urodzin prof. dra Witolda Skalskiego. Seminarium polsko-francuskie poświęcone koncepcjom krytycznym w ekonomii j zarządzaniu gospodarką. Otwarcie wystawy osiągnięć Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku (czynna do 26 X). Zaliczenie Uczelnianego Ośrodka Przetwarzania Informacji do II kategorii Ośrodków Informatyki i wprowadzenie stanowiska jego dyrektora.

Seminarium francusko-polskie w Dijon i Lyonie (2 - 3 V), poświęcone analizie współczesnego kryzysu gospodarczego. Seminarium polsko-holenderskie w Tilburgu, poświęcone problemom opodatkowania przedsiębiorstw (do 6 VI). Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Tizi-Ouzou (Algieria).

Sympozjum naukowe nt. "Społeczno-gospodarcze problemy Wielkopolski".

yy

17 - 23 X

17 XII

14 XI

14 I 1986 24 I

5*11

26 III

29 IV

5 - 8 VI

5-8 VI

Janusz Piasny

Trójstronne seminarium polsko-zachbdnioniemiecko-holenderskie w Błażejewku n1. "Udział pracy i samorządność w różnych systemach gospodarczych" . Podpisanie umowy o przedłużeniu współpracy z Wyższą Szkołą Handlową w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna). Konferencja wojewódzka n1. "Bariery rozwoju Poznania i województwa poznańskiego w latach 1986 -1990", zorganizowana wspólnie z Urzędem Wojewódzkim.

Ogólnopolska konferencja naukowa n1.: "Możliwości samofinansowania zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych". Konferencja naukowa n1. "Reforma gospodarcza, jej zaplecze teoretyczne i warunki powodzenia" zorganizowana przez Instytut Ekonomii Politycznej. Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej powołana została Społeczna Rada Akademii Ekonomicznej. Przewodniczącym Rady został mgr Andrzej Wituski, prezydent Poznania.

Konferencja naukowa n1. "Problemy zagospodarowania północnego pasma rozwoju Poznania" zorganizowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej. Prezes Koła Stowarzyszenia Absolwentów Zbigniew Barcz przekazał na ręce rektora Janusza Piasnego rewindykowany sztandar Korporacji Akademickiej "Hermesia" . Ogólnopolska konferencja naukowa w Zaniemyślu n1. "Intensyfikacja wykorzystania majątku trwałego" zorganizowana przez Instytut Ekonomiki Produkcji.

Konferencja naukowa "Rozwój stosunków gospodarczych w Europie" z udziałem Politischer Club Berlin - Arbeitskreis fur Europaische Zusammenarbei t.

Zebrała Urszula HojJmann

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry