19 VII 1926

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

Sześćdziesiąt lat Akademii Ekonomicznej

\()

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII UCZELNI (1926 - 11505)

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego zatwierdził statut SzKoły, co było równoznaczne z formalnym powołaniem do życia przez poznańską Izbę Przemysłowo-Handlowa Wyższej Szkoły Handlowej. Leonard Glabisz mianowany został dyrektorem Wyższej Szkoty Handlowej. Pełnił te obowiązki w latach akademickich 1926/1927 - 1929/1930.

12 X Uroczysta inauguracja działalności Szkoły w auli Uniwersytetu Poznańskiego, a. udziałem ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego i władz Poznania. Zajęcia dydaktyczne odbywały suę głównie w gmachu (przy Al. Marcinkowskiego 3, a także w wynajętych lokalach przy Al. Marcinkowskiego 24, ul. Piekary 16/17 w budynku "Apollo" oraz w Collegium Minus Uniwersytetu Poznańskiegol VII 1932

I IX 1936

10 XI 1938

7 III 1945 16 IV

3 IX

II IX H946 26 XI

Antoni Peretiatkowicz mianowany został dyrektorem Wyższej Szkoły Handlowej, a następnie pierwszym rektorem Akademii Handlowej. Pełnił te obowiązki w latach akademickich 1930/1931 - 1938/1939.

Po pięcioletnim okresie budowy, oddano do użytku siedzibę Szkoły przy Wałach Zygmunta Starego 2/3 (Marchlewskiego 146/150) według projektu Adama. Ballenstaedta.

Utworzenie "Fundacji Wyższej Szkoły Handlowej w Po'zoaniu", co zaipewmiło Szkole stałe podstawy materialne i doprowadziło do pełnego usamodzielnienia się pod względem organizacyjnym i gospodarczym. Przemianowanie Szkoły na Akademię Handlową.

Witold Skalski mianowany rektorem Akademii Handlowej.

Józef Górski w charakterze prorektora obejmuje kierownictwo Akademii, powierzanie mu przez Kuratorium "Fundacji Akademii Handlowej". Reaktywowanie Akademii w wolnym Poznaniu. Na studia I roku zapisały się 4134 osoby, na rok II - 101, III - 118. Łącznie 713 osób. Akademia otrzymała prawo nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno- handlowych.

Józef Górski powołany został przez Radę Profesorów z dniem 5 IX 1945 r. na rektora Akademii. Funkcję tę pełnił do dnia 9 XII 1948 r. Powołanie do życia Instytutu Handlu Wewnętrznego. Kierownictwo objął absolwent Szkoły - mgr Jerzy Grudziński. Inauguracja I roku akademickiego w oddziale Akademia w Szczecinie. Placówka zapoczątkowała rozwój szkolnictwa wyższego w tym mieście.

Florian Barciński wybrany został (13 XII 1948 r.) rektorem. Pełnił tę funkcję w latach akademickich 1948/1949 - 1950/1951l IX Upaństwowienie Akademii Handlowej i przemianowanie Jej na Wyższą 1950 Szkołę Ekonomiczną. Od tej daty przy przyjęciach na studia obowiązuje egzamin wstępny.

6 IV 1051 l IXl IX 1953

31 VIII 1954 12 VIII

12 VIIIl I 1955

2.1 III 1966 23 I 1957l X

30 VII 1958

30 XI 1953 l X 1960 14 XII 1961 112 VI 1962l X

Janusz Piasny

Przekształcenie Sokoły z jednowy dział owej w wie łowy działową, z Wydzłałami Finansowym i Handlowym. Uruchomienie punktu konsultacyjnego studiów zaocznych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, pod kierownictwem dra Leona* Gattnera.

Mieczysław Fleszar mianowany został na stanowisko p.o. rektora Szkoły. Pełnił tę funkcję w latach akademickich 1951/1952 - 1953/1954.

Utwoirzenie Wydziału Towaroznawstwa.

Wychowanek Szkoły - Seweryn Kruszczyński mianowany został na stanowisko jej rektora. Pełnił tę funkcję, w latach akademickich 1954/1955 - 1955/1956.

Reorganizacja istniejących Wydziałów i powołanie Wydziałów: Finansów, Handlu i Towaroznawstwa.

Uruchomienie Samodzielnego Studium Zaocznego, pod kierownictwem dra Leona Gat'tnera.

Otwarcie Studium Eksternistycznego, pod kierownictwem dra Józefa Borollila. Przekazanie uczelni dwóch domów studenckich na Winogradach na 800 miejsc ("Feniks" i "Dewizka").

Józef Górski mianowany ponownie rektorem. Pełnił tę funkcję w latach akademickich 1956/1957 - 1958/1959.

Rozpoczęcie budowy drugiego siknzydła siedziby Szkoły od ul. Składowej.

Powołanie Wydziału Ekonomicznego (późniejszego Wydziału Ogólno-Bkonorn'icznego) i Wydziału Handlowo-Towaroznawczego, a następnie wydzielenie samodzielnego Instytutu Towaroznawstwa na prawach Wydziału. Oddanie do użytku nowego skrzydła przy ul. Towarowej, o łącznej kubaturze 1(2,3 tys. m S . Powołanie Instytutu Gospodarki Regionalnej, w celu rozwijania badań naukowych dla potrzeb ziem Polski północno-zachodniej.

Zbigniew Zakrzewski mianowany rektorem. Pełnił tę funkcję w latach akademickich 1959/1960 - 1961/1962.

Wydział Ogólno- Ekonomiczny uzylsikal prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych, Uruchomienie punktu konsultacyjnego w Bydgoszczy.

Powołanie Międzywydziałowego Stludiuni Pedagogicznego.

Wydział Ogólno- Ekoinoniiczny (obecnie Wydział Ekonomiki Produkcji) uzyslkal prawo nadawania stopnia naukowego docenta - obecnie doktora habilitowanego. Otwarcie punktu konsultacyjnego w Zielonej Górze.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry