KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY

Instytucje i jjakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach; instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach poctowyrh na"'awco-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając "blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa-Ks"'zka-Kuch" .

1 renumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa-Książka-Rur-'''', Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki ja granicę pocztą zwykłą jest droższa od pren umera ty kraj owej o 50% dla zleceniodawców indywid ualnych i o 100% dla zlecaj ących instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 25 zl; prenumerata roczna - 100 zl.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka-Ruch", Przeq.siębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2j3.

Okładką projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydzialu Kultury Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Sztuki

Printed In Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1986

Wvdanle 1. Nakład 2800+100 egz. Ark. wyd. 17,2; ark. druk. 14,25. Druk ukończono we wrześniu 1986 r. Zam. nr 20j86 1-26 Zlec. druk. 174A60 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0683-3

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry