J38

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 34 min.

Wydarzenia iv Poznaniu (26 - 27.10.)

W Szkole Chorążych Pożarnictwa odbyło się ślubowanie stusześćdziesięciu słuchaczy najmłodszego turnusu. W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, z udziałem przedstawicieli władz, świata nauki oraz Polskiej Akademii Nauk, uroczyście nadano godność doktora honoris causa Akademii Rolniczej prof. drowi Stefanowi Alexandrowiczowio Zasługi Alexandrowicza dla nauki polskiej przedstawił dziekan Wydziału Zootechnicznego doc. dr hab. Andrzej Potkański. Stefan Alexandrowicz udekorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Uczony wygłosił wykład pt. Domowe zwierzęta rodzime w Polsce. W "Arsenale" otwarto wystawę dzieł plastycznych hanowerskiej grupy "PlasMa" (Republika Federalna Niemiec). W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę akwarel Zbigniewa Graczyka. W auli Uniwersytetu im. Adama Mieckiewicza odbył się koncert symfonicznej orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, z udziałem Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej. Solistami byli: skrzypek V61ker Worlitsch i wiolonczelista Friedrich J 6rgen Seilheim (Republika Federalna Niemiec). Z podróży artystycznej do Hiszpanii i na Wyspy Kanaryjskie powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod kierownictwem Agnieszki Duczmal. Dano 16 koncertów. Solistą był Krzysztof Jakowicz (skrzypce).

:27.10. Na apel Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej i Komitetu Budowy P arku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli, przybyły na Cytadelę delegacje poznańskich zakładów pracy, instytucji, szkół, organizacji młodzieżowych. Obecni byli tam także członkowie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przybyli wraz z rodzinami pracownicy Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radziec

kich w Poznaniu oraz minister pełnomocny konsul generalny Iwan Bojko. Wszystkich powitała przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Maria Rynkiewicz, podkreślając symboliczne znaczenie sadzenia "drzew przyjaźni', upamiętniających' Wielką Socjalistyczną Rewolucję Październikową oraz czterdziestolecie Towarzystwa. Przy głównej alei prowadzącej do amfiteatru posadzono tysiąc drzew. W Teatrze Wielkim odbyła się premiera baletu Sergiusza Prokofiewa Kopciuszek, w inscenizacji i choreografii Władimira Bułancwa, scenografii Zbigniewa Bednarowicza (kostiumy projektowała

Eugenia Pis(;lrczyk (Kopciuszek) i Stefan Zeromski (Ksdążę) Barbara Wolniewicz). Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Jana Kulaszewicza (nagranie taśmowe). W premierowej obsadzie tańczyli: Eugenia. Pisarczyk (Kopciuszek), Stefan Zeromski (Książę), Jolanta Dybuś (Grymaśnica), Ewa Pawlak (Złośnica), Kornelia Matecka (Macocha), Józef Zieliński (Ojciec), Beata Milon (Dobra Wróżka), Zofia Stróżniak (Wiosna), Lidia Wieczorek (Lato), Jolanta Woś (Jesień), Maria Bielecka (Zima), Konstanty Petridis (N auczyciel tańca), Piotr Jung (Błazen), Sławomir Woźniak (Konik polny), Dariusz Nowik i Jacek Tomaszewski (Kawalerowie), Joanna Sibilska i Jacek Tomaszewski (Taniec Hiszpanki), Jolanta Listek (Taniec Wschodni). Uczestniczyli uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej.

W hallu Teatru Polskiego otwar

to wystawę prac Józefa S trumińskiego, związanego ze sceną gnieźnieńską. Otwarcie XIX Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 207 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej i Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. 28.10. Zamknięcie XIX Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W sześciu pawilonach komisja oceniła 3116 psów 133 ras. Przyznano ok. 2,5 tys. medali projektu Józefa Stasińskiego.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyły się rejonowe eliminacje do IX Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej. 29.10. Od południa dojazd do winogradzkich osiedli stał się znacznie dogodniejszy, podobnie jak tranzytowy ruch kołowy przez Poznań. Otwarto bowiem dla komunikacji pokaźny odcinek nowej ul. Serbskiej, pomiędzy ulicami Obornicką i Rakoczego. Z wykonawcami budowy spotkali się przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorowali dziesięć osób, przede wszystkim spośród załogi Rejonu Dróg Publicznych, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Jednocześnie otwarto dla ruchu jedno pasmo w ul. Jedności Słowiańskiej od ul. Zamenhofa wzdłuż osiedli ZWM i ZMP do ul. Staroostrowskiej .

W siedzibie Zarządu Okręgu Ligi Morskiej podsumowano wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu szkolnych kół ligi. I miejsce zajęło koło Ligi Morskiej przy Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowania w Owińskach. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza wychowankowie Jerzego Kurczewskiego: Marek Gasztecki, Wojciech Krolopp, Krzysztof Szmyt i Marek Torzewski urządzi*M koncert na cześć mistrza, z okazji sześćdziesięciolecia jego urodzin.

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Dokonano wyborów nowych władz. N a czele zarządu stanął jako prezes Marian Kustoń (od 12 listopada). W Sali Wielkiej Pałacu Kultury zaprezentowały się śremskie zespoły artystyczne. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" Dorota Stalińska wystąpiła z monodramem Utracona cześć Katarzyny B/um, według Heinricha Bolla.

30.10. W Sali Białej Urzędu Miejskiego władze polityczno-administracyjne

Jerzy Kurczewski

województwa i miasta uhonorowały Jerzego Kurczewskiego, z okazji jego sześćdziesiątej rocznicy urodzin. Przybyli: I sekretarz Korni tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Marian Król. Obecny był Wojciech Czapski z Wydziału Kultury Komitetu Centralnego. Przypominając zasługi Jerzego Kurczewskiego dla polskiej kultury, p rezydent miasta Andrzej Wituski podkreślił rozległość zainteresowań i obszarów działań Jubilata - założyciela, dyrektora i kierownika artystycznego Poznańskiego Chóru Chłopięcego, twórcy i dyrektora jedynej w Polsce szkoły chóralnej, kompozytora, muzykologa, pedagoga. Jubilat udekorowany został Krzyżem Komandor

Wydarzenia w Poznaniu (30-1.11.)skarn Orderu Odrodzenia Polski. Wśród licznych gratulacji z okazji jubileuszu i wysokiego odznaczenia odczytano m. in. okolicznościowe listy od sekretarza Komitetu Centralnego Waldemara Swirgonia oraz ministra kultury i sztuki Kazimierza Żygulskiego. Poznański Chór Chłopięcy zakończył uroczystość wykonaniem poloneza Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny.

Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się galowy koncert zespołu, z udziałem solistów: Małgorzaty Armanowskiej (sopran), Marka Torze wskiego, Krzysztofa Szmyta (tenory), Marka Gaszteckiego (bas), Stefana Sibilskiego (organy) oraz orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Jubilata. Wykonano m. in. po raz pierwszy w Polsce fragmenty Mszy Zdzisława Wysockiego, dedykowanej papieżowi Janowi Pawłowi II. Audytorium zgotowało Jubilatowi i wykonawcom długotrwałą owację. Drugie spotkanie Wojewódzkiej Komisji Współpracy Związków Zawodowych z kierownictwem Urzędu Wojewódzkiego. Dyskutowano nad programem budownictwa mieszkaniowego. <Z dwudniową wizytą przybył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Irlandii w Polsce Gearoid Obroin. Ambasador został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika oraz odbył spotkania z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeuszem Czwojdrakiem i wojewodą poznańskim Marianem Królem oraz przewodniczącym Miejskiej Rady N arodowej Stanisławem Antczakiem i prezydentem miasta Andrzejem Wituskim.

Obradował Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. Tematem posiedzenia były warunki pracy załóg. Obradami kierował I sekretarz Edmund Bruch, a uczestniczyli w nich członek Komitetu Centralnego Edmund Bączkiewicz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, dyrektor Departamentu Warunków Pracy w Ministerstwie Spraw Socjalnych Andrzej Nuzbek. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grzegorz Ziółkowski.

Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce, poświęcone poszukiwaniom skutecznych form pracy ideologicznej. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Ryszard Tomaszewski. Warunki pracy poznańskich zakładów przemysłowych omawiali dyrektorzy największych przedsiębiorstw na spotkaniu zorganizowanym w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena". U czestniczyli w nim również sekrearz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i prezydent miasta Andrzej Wituski. Otwierając obrady wojewoda poznański Marian Król podkreślił, iż inicjatywa okresowych spotkań, na których m. in. przedstawiciele administracji składaliby informacje na wybrane tematy, wypłynęła właśnie z przedsiębiorstw. W galerii ,,2ycia i Myśli" (ul.

Kramarska) otwarto wystawę prac grafika Jana Gajdosa i rzeźbiarza Jana Brosa z Brna (Czechosłowacja). 31.10. W redakcji "Gazety Poznańskiej*' odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Współpracy Związków Zawodowych, z jej przewodniczącym Wojciechem Gugiasem, z dziennikarzami gazet poznańskich, miejscowej rozgłośni Polskiego Radia oraz korespondentarni prasy centralnej. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partia Robotniczej Grzegorz Romanowski. Związkowcy i dziennikarze dyskutowali o najskuteczniejszych metodach rzetelnego, interesującego informowania opinii publicznej o działalności ruchu zawodowego. 1.11 "Z głowami pochylonymi w zadumie - notował reporter «Głosu Wielkopolskiego» - nieprzebrane tłumy. Nieskończony potok samochodów do ostatniego miejsca na parkingu. Setki straganów z kwiatami, zniczami, świeczkami. I ozdobione nimi groby. Jakby symbolami pamięci. Pamięci serdecznej o najbliższych, bliskich i znajomych. N ad mogiłami ludzie zamyśleni, skupieni [.. .] Dzień szczególny. Dzień Zmarłych. Oddawania im hołdu. Wspomnień i refleksji [...] N ajwięcej osób podążało na J unikowo - największy cmentarz Po

znania. Sprawdziły się przewidywania, że wzdłuż ul. Grunwaldzkiej tworzyć się będą potężne korki [...] O godz. 10.30 na ul. Grunwaldzkiej zator zaczynał się tuż za jej skrzyżowaniem z ul. Przybyszewskiego. W korku tym grzęzły także miejskie autobusy, którymi podróż trwała na tym odcinku do godziny. Najmniej uciążliwa okazała się jazda tramwajami, bo kursowały z dużą częstotliwością, więc niektóre były nawet puste. Podobnie tłoczno było na Miłostowie. Oblepiony wręcz autami był cmentarz górczyński. Sporo osób zjawiało się przy mogiłach na Cytadeli. Wszystkie te miejsca szczególne wrażenie sprawiały o zmierzchu, gdy od zniczów i świec pojaśniało wokół" . 2.11. Przybyła z dwudniową wizytą dedelegacja kulturalna Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej. W jej skład wchodzili kompozytorzy, reżyserzy, choreografowie, pisarze. Goście spotkali się z wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kopińskim i kierownikiem Wydziału Kultury i Sztuki Andrzejem Goćwinskim. Z okazji 124 rocznicy urodzin Marcina Kasprzaka, o godz. 12 w parku jego imienia, przed pomnikiem bohatera, delegacje zakładów pracy Grunwaldu składały wieńce i kwiaty. W III Liceum Ogólnokształcącym odbył się apel przed tablicą upamiętniającą patrona - Marcina Kasprzaka.

Orkiestra Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego, powróciła z podróży artystycznej do Holandii.

-SP

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł Jerzy Siankiewicz, zasłużony mistrz sportu, reprezentant Polski w hokeju na trawie, uczestnik igrzysk olimpijskich w Helsinkach (1952) i Rzymie (1960), trener młodzieży Klubu Sportowego " Warta" .

3.11. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obradom przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając. Komisja zapoznała się z przebiegiem oraz wynikami przeprowadzonej przez wojewódzkie komisje rewizyjne kontroli komisji współdziałania stopnia podstawowego. Rozpoczęła się III Ogólnopolska Giełda Wczasów. W hali Nr 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich urządzono 470 stanowisk dla oferujących. W Domu Drukarza przy ul. Inżynierskiej odbył się wieczór autorski Lecha Konopińskiego, w cyklu obchodów trzydziestolecia jego twórczości. Zakończyła pobyt w Poznaniu i Wielkopolsce delegacja studyjna młodzieży z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) Stadtjugend Ring. Po kilkudniowym pobycie w kraju, wypełnionym m. in. dwiema sesjami nagraniowymi, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki Duczmal, wyjechała w podróż artystyczną do Meksyku.

W wieku siedemdziesięciu dwu lat zmarł prof. dr inż. Witold Kręglewski, kierownik Zakładu Pod

Wydarzenia w Poznaniu (3-5.11.)staw Konstrukcji Maszyn, były dziekan i prodziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, kierownik Katedry Ciągników, zastępca dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, członek licznych komisji, członek Komitetu Nauk Mechanicznych i Budowlanych oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. U dekorowany Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony Nauczyciel PRL. 4.11. W auli koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej rozpoczął się pierwszy etap III Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława J ahnkego.

W kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim otwarto wystawę sztuki sakralnej rękodzielników pt. Rzemiosło duchem natchnione. Zgromadzono 367 eksponatów wykonanych przez 54 artystów-rzemieślników.

5.11. Zadania i kierunki rozwoju drobnej wytwórczości w województwie poznańskim były tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, z udziałem kierownika Urzędu do spraw Wyznań posła prof. dra Adama Łopatki. Obecni byli sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski i wicewojewoda poznański "Bronisław S tęp lowski.

W ramach obchodów 67 rocznicy Rewolucji Październikowej, na terenie byłego hitlerowskiego obozu karno-śledczego w Żabikowie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci obywateli radzieckich zamęczonych tam w latach II wojny światowej. N a uroczystość odsłonięcia przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łrka *k, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N a

rodowego Augustyn Kogut i wojewoda poznański Marian Król, a także przedstawiciele Wojską Polskiego, by] i więźniowie obozu żabikowskiego, działacze organizacji politycznych i społecznych. Przemawiali: wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Bojko. Zaprojektowany przez Józefa Kaliszana pomnik odsłonili byli więźniowie obozu żabikowskiego - Jerzy Drygas i Feliks Siwiński.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się akademia zakładowa z okazji 67 rocznicy Rewolucji Październikowej, w której m. in. wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz.

Grupie pracowników wręczono odznaczenia państwowe - Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Medale Czterdziestolecia Polski Ludowej oraz honorowe odznaczenia regionalne. W części artystycznej akademii wystąpił zespół Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckie g o. Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 69 im. Jana Mazurka dla uczczenia dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin nauczyciela Adama Józefczyka, pedagoga pełniącego służbę od sześćdziesięciu dwóch lat. Gratulacje w imieniu władz dzielnicowych Grunwaldu składał inspektor oświaty i wychowania Andrzej Majchrzak. Z okazji 67 rocznicy Rewolucji Październikowej, w Sali Marmu

rowej Pałacu Kultury otwarto wystawę malarstwa, grafiki i plakatów o tematyce radzieckiej. Na otwarcie przybył m. in. sekretarz Zjednoczonej Partii Robotniczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Jan Maćkowiak. Obecny był także minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Iwan Bojko.

Przybył do Poznania Chór Konserwatorium Moskiewskiego, pod dyrekcją Borysa Tewlina. Odbyło się zebranie delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Estrady, Radia i Telewizji i Filmu, na którym wybrano Zarząd Oddziału. Przewodniczącym został Stanisław Romański, a wiwiceprzewodniczącymi Jerzy Glapa i Jerzy Golfert.

służeni otrzymali wysokie odznaczenia państwowe. Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia' Polski udekorowano Ignacego Hildebrandta, W'adys. 'ava Myszyńskiego i Antoniego Rzemyszkiewicza. Krzyżami Oficerskimi: Wasilija Bulggina, Wawrzyna Chwirota, Czesława Długosza i Henryka Rowińskiego, a Krzyżami Kawalerskimi: Józefa Boroma, Mariana Łukasika i Józefa Szkudlarka. Pośmiertnie Krzyż Oficerski przyznano Antoniemu Rocslerowi.

,1\?39

W wieku czterdziestu dziewięciu lat zmarł dr med. Henryk Stanisław Krug, ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademii Medycznej. 6.11. W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyło się spotkanie pracowników z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem, prezydentem miasta Andrzejem Wituskim i prezesem Zakładu Ireneuszem Sekułą. O pracy poznańskiego Zakładu w minionym czterdziestoleciu mówił dyrektor Edward Kaczmarek. Zasłużeni pracownicy udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkało się z weteranami ruchu robotniczego. Przybyłych powitał I sekretarz Edward Łukasik. Najbardziej za

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr inż. arch. Jan Wellenger, projektant Biura Projektowo- Badawczego Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" , kierownik pracowni "Rataje", od 1975 r. dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, a od 1981 r. - główny architekt województwa poznańskiego, starszy wykładowca w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej, radny Rady Narodowej m. Poznania (1958 -1972), preze. oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (1969 - 1978), laureat wielu konkursów architektonicznych, laureat Nagrody BudownicBudowmctvva · A - .hitektury Województwa Poznańskiego za rok 1979 za całokształt projektów i realizacji w Poznaniu oraz województwie i za współautorstwo przy realizacji technologii ratajskiej (piyty keramzytobetonowe ). U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ogromny talent i trud pracowitego życia« poświęcił swemu nrastu, pozostawiając w nim trwały ślad swej obecności.

Wydarzenia w Poznaniu (7.11.)

7.11. Zakończył się pierwszy etap III Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego. Jury, pod przewodnictwem doc. Jadwigi Kaliszewskiej, po przesłuchaniu ponad 40 wiolinistów zakwalifikowało do drugiego etapu 24 artystów, a wśród nich ośmioro reprezentantów Poznania: Klaudynę Broniewską, Wojciecha Broniewskiego, Mariusza Dereweekiego, Katarzynę Klebbę, Mariana Kurpiosa, Janusza Nykiela, Małgorzatę Strzesak i Grzegorza Witka. W 67 rocznicę Rewolucji Październikowej, mieszkańcy oddali hołd żołnierzom radzieckim poległym w walkach o wyzwolenie Poznania w 1945 r. O godz. 12 pod Pomnikiem Bohaterów w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli wieńce i wiązanki kwiatów złożyły delegacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, rad narodowych i władz administracyjnych województwa i miasta, Wojska Polskiego, organizacji społecznyc . Wieniec złożyła także delegacja Konsui atu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. Honory oddała kompania Wojska Polskiego. Wieńce i kwiaty złożono również, przed pomnikiem gen. Karola Swierczewskiego na Grunwaldzie. Po południu, w auli Zespołu Szkół Muzycznych odbyła się uroczysta akademia z okazji 67 rocznicy Rewolucji Październikowej, na którą przybyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, przedstawiciele wojewódzkich władz politycznych, państwowych i administracyjnych oraz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i organizacji społecznych. W akademii uczestniczyli również pracownicy Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, z konsulem generalnym, ministrem pełnomoc

nym Iwanem Bojko. Po odegraniu hymnów państwowych Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, głos zabraH sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Przemówienie wygłosił także konsul generalny, minister pełnomocny Iwan Bojko. W części artystycznej wystąpił m. in. Chór Konserwatorium Moskiewskiego, pod dyrekcją Borysa Tewlina.

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, redakcje periodyków "Nurt" i "Wprost", Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne oraz Wydawnictwo Poznańskie na wspomnienia Wielkopolan z lat okupacji hitlerowskiej na obszarze Wielkopolski. Jury, któremu przewodniczył doc. dr Marian Olszewski, Nagrodę Główną Wojewody Poznańskiego w wysokości 30 tys.

zł przyznało Edwardowi Klemensowi z Dachowej. Dwie II Nagrody, w wysokości po 20 tys. zł, otrzymali Halina Witaszek z Poznania i Janusz Stefan z Kalisza. Trzy III Nagrody, w wysokości po 15 tys. zł, otrzymali: Władysław Graf z Ostrzeszowa, Nikodem Pałasik z Poznania i Józef Woźniak z Olsztyna. Przyznano też piętnaście wyróżnień. Drugie posiedzenie Rady do spraw Rozwoju Zieleni Miejskiej. Oceniano działalność Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni w 1984 r. związaną z odnową zieleni w śródmieściu, gdzie m. in. dokonuje się jej rekonstrukcji. Przy ul. Czerwonej Armii, naprzeciw domów "Centrum", posadzono akacje kuliste. Zapoczątkowano też rekonstrukcję zieleni przy pi. Młodej Gwardii.

W Sali Marmurowej Pałacu Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej. Gospodarzem był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny

Iwan Bojko. W serdecznych słowach powitał on przybyłych na spotkanie: członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa oraz kierownictwa polityczno-administracyjne województw: kaliskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, konińskiego, leszczyńskiego, opolskiego, poznańskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego. W klubie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim zorganizowano spotkanie z samotnym żeglarzem Krzysztofem Baranowskim.

Otwarcie IV Salonu dla Poznaniaków w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym przy ul. Paderewskiego.

nieniami niemcoznawczymi. Obrady otworzył wicedyrektor Instytutu prof. dr hab. Lech Janicki. Rozpoczęła się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona muzyce rosyjskiej i radzieckiej. U czestniczyli w niej m. in. członkowie Chóru Konserwatorium Moskiewskiego. Wykład wygłosił Jurij Pajsow. Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Nauk Chemicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył w nim m. in. dyrektor Departamentu Nauki i Techniki Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego mgr inż. Wiesław Kołsut, który omówił potrzeby i zadania nauk chemicznych w dziedzinie rozwoju gospodarki narodowej, głównie przemysłu chemicznego. Rozstrzygnięty został XI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. J ana Spychalskiego na obraz. I N agrodę przyznano Józefowi Hoła- Hołardowi z Bielska Białej, dwie II Nagrody - Janowi Trojanowi (Łódź) i Wiesławowi Smętkowi (Gdańsk), trzy III Nagrody Andrzejowi Gieradze (Łódź), Tadeuszowi Pusczowi (Milanówek) i Jackowi Bigoszewskiemu (Łódź).

Na Konkurs nadesłano 489 prac.

N a czele sądu konkursowego stał Andrzej Fogtt (Warszawa).

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu trzydziestolecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. N a uroczystość przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewodzina Zofia Dąbrowska, główny lekarz wojewódzki Lucyna Łuczakowa. Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej prof.

dr Jan usz J eljaszewicz wygłosił referat: Przyszłość bakteriologii i jej wpływ na zadania stacji sanitarno-epidemiologicznych. O trzydziestoletniej działalności inspekcji sanitarnej w województwie poznańskim mówił wojewódzki inspektor Hubert Rokossowski. Gośćmi Wydawnictwa Poznańskiego byli Wawrzyniec Węclewicz z małżonką, bawiący w Polsce na zaproszenie Ministerstwa Kul tury i Sztuki. Węclewicz jest autorem głośnej powieści Tyle śmierci ile

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł nagle mgr Ryszard U rban, prezes oddziału wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr od 1981 r., współpracownik poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji. Był autorem programów telewizyjnych emitowanych z Poznania: Sezamy Muzyczne i Uroki Polihymnii. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 8.11. O godz. 10 rozpoczął się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego. W sali przy ul. Solnej jako pierwsza stanęła na estradzie Agata Maszkowska z Krakowa. Problematyce "nie przezwyciężonej przeszłości" w filmie i literaturze Republiki Federalnej Niet mieć poświęcona była ogólnopolska sesja w Instytucie Zachodnim. Uczestniczyli w niej germaniści, politolodzy, historycy, znawcy filmu i publicyści zajmujący się zagad

Kronika m. Poznania 2/88

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 10.11.)dni, która ukazała się nakładem oficyny poznańskiej (1984).

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł dr Feliks Maria Nowowiejski, artysta-plastyk, poeta i filozof, opiekun spuścizny kompozytorskiej ojca, członek grupy artystów plastyków 4F+ R, współpracownik "Głosu Wielkopolskiego", "Ilustrowanego Kuriera Polskiego". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9.11. Zakończył się drugi etap III Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego. Do trzeciego przesłuchania jury dopuściło dziesięciu młodych wiolinistów: Klaudynę Broniewską i Mariusza Dereweckiego z Poznania oraz Lecha Bałabana, Izabelę Hamerę, Roberta Kabarę, Katarzynę Nawrotek, Annę M. Siwek, Małgorzatę Szydłowską, Adama Taubica i Beatę Warykiewicz.

Problemom kampanii sprawozdawczo-wyborczej w podstawowych ogniwach Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i wyborom do samorządów mieszkańców poświęcona była narada aktywu w Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Jubileusz trzydziestopięciolecia Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Maszyn Rolniczych "Agromet- Projekt" odbył się w Teatrze Muzycznym. Przemówienie wygłosił dyrektor Henryk Zarębski, następnie odbyła się dekoracja zasłużonych pracowników. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zakładów z Rostowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), dla których Przedsiębiorstwo projektuje oprzyrządowanie urządzeń spawalniiczo-montażowych doprodukcji nowego typu kombajnu. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury zorganizowano inauguracyjne spotkanie Klubu Samotnych. » 10.11. Katarzyna Nawrotek z Katowic jako pierwsza grała w trzecim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego. Z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partia Robotniczej Stanisław Kałkus, w towarzystwie członków Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko - Radzieckiej na Cytadeli oraz przedstawicieli Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, sadził "drzewka przyjaźni" w Alei Republik. W przededniu 66 rocznicy odzyskania przez Polskę w 1918 r. niepodległości, delegacja Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego złożyła kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Obecni byli m. in. przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. iZ okazji czterdziestolecia N ajwyższej Izby Kontroli, w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie gru py pracowników Izby z sekretarzami komitetów wojewódzkich, przewodniczącymi wojewódzkich rad narodowych i wojewodami z województwa konińskiego, pilskiego i poznańskiego. U czestniczył w spotkaniu członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. Spotkanie otworzył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. O dokonaniach i doświadczeniach poznańskiej Delegatury mówił jej dyrektor Józef Adamczyk. Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia obchodziły Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Modena". Akademia odbyła się w Teatrze Wielkim. Przybyli prślcownicy zakładów z Poznania, Srody d Rawicza. Wielu pracowników zostało wyróżnionych. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Rada

J47

Państwa przyznała wieloletniemu dyrektorowi Zakładów - Aleksandrowi Kulczyńskiemu; Krzyżami Kawalerskimi udekorowano: Emilię Majchrzak, Henryka Sitka oraz Czesława Sibilskiego.

W Domu Kultury "Orle Gniazdo" na Osiedlu Lecha odbyła się uroczystość z okazji 60 rocznicy powstania Komunistycznej Partii Syrii. W czasie spotkania, zorganizowanego przez Syryjczyków studiujących na poznańskich uczelniach, mówiono o historii partii i roli, jaką odgrywa w kraju i na arenie międzynarodowej.

Zespołu Szkół Muzycznych przy ul.

Solnej doc. Jadwiga Kaliszewska ogłosiła wyniki konkursu. Dwie równorzędne I Nagrody, ufundowane przez ministra kultury i sztuki oraz wojewodę poznańskiego, otrzymali: Adam Taubic (Katowice) i Klaudyna Broniewska (Poznań), II Nagrodę - prezydenta Poznania - zdobył Robert Kabara (Kraków), III Nagrody nie przyznano, a IV otrzymała Beata Warykiewicz (Katowice). Koncert laureatów, będący zarazem ina uguracją II Konkursu Lutników im. Zdzisława Szulca, rozpoczęła Beata Warykiewicz. Tradycyjnym polonezem w sali widowiskowo-sportowej "Arena" rozpoczął się Drużynowy Turniej Tańca Towarzyskiego, zorganizowany przez Studencki Klub Taneczny "Dziupla". Wzięło w nim udział siedem drużyn: z Plowdiw (Bułgaria), Brna i Martinu (Czechosłowacja), Hanoweru (Republika Federalna Niemiec), Lipska (Niemiecka Republika Demokratyczna) i Poznania. Turniej był drugą częścią imprezy rozpoczętej w Toruniu. W łącznej klasyfikacji zwyciężyła drużyna z Płowdiw. N a drugim miejscu uplasowała się drużyna poznańska w składzie: Waldemar Ziomek i Joanna Balcerek, Marian Pacholczak i Barbara Konopacka oraz Piotr i Grażyna Cielewdczowie.

W Teatrze Nowym premiera Jeziora Bodeńskiego Stanisława Dygata, w adaptacji i reżyserii Izabeli Cywińskiej. Scenografię projektowali Krzysztof Baumiler i Wiesław Olko oraz Irena Biegańska (kostiumy). W premierowej obsadzie grali: Lech Łotocki (Andrzej), Wojciech Standełło (Vilbert), Jerzy Hasiuk (Roullot), Bolesław Idziak (Wildemayer), Tadeusz Drzewiecki (Mac Kiniey), Rajmund J akubowicz (Thompson), Wiesław Komasa (Pociejak) , Michał Grudziński (Markowski), Paweł Hadyński (Klaus), Edward Warzecha (Ks. Cleant) , Grażyna Wolszczak (Suzanne), Maria Rybarczyk (Renee), Hanna Kulina (Janka), Waldemar Szczepaniak (Lampion), Edmund Pdetryk (Max), Zbigniew Grochal (Leutnant), Andrzej Saar (Żołnierz z krzyżem), Jacek Różański (Syd), Krystyna Feldman, Elżbieta Jarosik, Sława Kwaśniewska, Maria Maj i Wanda Ostrowska (Guwernantki), Jan Czechowicz i Maciej Kozłowski (Marynarze), Janusz Michałowski (Jeniec I).

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 208 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego oraz solistów: Joanny Kozłowskiej (sopran), Jolanty Bibel (mezzosopran), Marka · Torzewskiego (tenor).

11.11. Zakończył się III Ogólnopolski Konkurs Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego. W auli koncertowej

Jubileusz osiemdziesiątej rocznicy urodzin działacza ruchu robotniczego Stanisława Bukowskiego.

10»

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 15.11.)

12.11. Wznowienie imprezy " W-poznańmy się" w Paiacu Kultury. Początek XVIII Tygodnia Archeologii w Muzeum Archeologicznym. 13.11. Ogłoszone zostały wyniki pierwszego etapu II Ogólnopolskiego Konkursu Lutników im. Zdzisława Szulca na skrzypce dziecięce i altówkę. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 28 instrumentów, nadesłanych przez 14 lutników. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył si Koncert Kameralny Orkiestry Osmego Dnia. W Teatrze Polskim rozpoczęły się gościnne występy wrocławskiego "Kalamburu" . Dano spektakl Kamień na kamieniu oparty na powieści Wiesława Myśliwskiego. Adaptacji podjął się Bogusław Litwiniec. 14.11. Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Komisji Edukacji Narodowej zainaugurowało w Zespole Szkół Chemicznych trzynasty rok naukowy. Z tej okazji odbyła się sesja popularnonaukowa. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Filatelistów a Federacją Związków Filatelistycznych Republiki Federalnej Niemiec, w hali nr 14 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto II Bilateralną Wystawę Filatelistyczną PRL - RFN. Przybyli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych miasta i regionu, a także delegacja filatelistów zachodnioniemieckich. Zbiory oceniało pięcioosobowe jury. Bawiąca w Polsce delegacja Frontu Narodowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej przybyła do Poznania. Odbyło się spotkanie członków delegacji z Komitetem Wykonawczym Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Augustyn Kogut przedstawił gościom zasady i formy działania Ruchu.

Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przyjaciele i uczniowie prof. dra Edwarda Taylora wzięli udział w sympozjum zorganizowanym z okazji stulecia urodzin i dwudziestolecia śmierci tego wybitnego ekonomisty. Z okazja Międzynarodowego Dnia Służby Weterynaryjnej odbyło się

w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie lekarzy i techników wetery - narii z całego województwa. Czterdziestoletni dorobek w zakresie zwalczania chorób zwierząt oraz szerokiej pracy profilaktycznej omówił dyrektor Wojewódzkiego Zakiadu Weterynarii dr Jarogniew Koz.owski.

Posiedzenie Kolegium Rektorskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. W obradach wziął udział I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Przewodniczył rektor prof. dr hab. Jerzy Wojtowicz. W Sali Białej Urzędu Miejskiego spotkali się z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim i kierownictwem Urzędu Miejskiego przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Współpracy Związków Zawodowych. 15.11. W Pałacu Działyńskich rozpoczął się VII "Ogólnopolski Listopad Poetycki". Przybyli poeci, krytycy literaccy, młodzież ze szkół średnich. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. "Listopad Poetycki" otworzył prezes poznań- , skiego oddziału Związku Literatów Polskich Nikos Chadzinikolau. W godzinach popołudniowych uczestnicy "Listopada Poetyckiego" zwiedzili mieszkanie-pracownię Kazimiery Iłłakowiczówny przy ul. Gajowej. Wieczorem w Pałacu Działyńskich rozpoczął się Maraton Poetycki, na którym wystąpili zaproszeni poeci. Następnie odbył się Konkurs Jednego Wiersza. Jury, pod przewodnictwem Leszka Żulińskiego, pierwszą nagrodę oraz puchar "Głosu Wielkopolskiego" i tytuł "Poeta Laureatus VII «Ogólnopolskiego Listopada Poetyckiego»" przyznało Markowi Zgaińskiemu za wiersz Przestańcie dybać na moje bezpieczeństwo. Dwie równorzędne drugie nagrody zdobyli Beata Wawrzynkiewicz i Eugeniusz M. Łukaszewski. W ostatnim dniu wizyty delegacja Frontu Narodowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej goszczona była przez działaczy zakładowej rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego przy Miejskim Przedsiębiorstwie Ko

munikacyjnym. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Kazimierz Jasiński oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. W poiudnie członków delegacji Frontu Narodowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej podejmował obiadem w Urzędzie Miejskim prezydent Andrzej Wituski. Ostatni dzień gościnnych występów wrocławskiego zespołu teatru "Kalambur" na scenie Teatru Polskiego. Jubileusz czterdziestolecia poznańskiej Fabryki Pomocy Naukowych. Gratulacje składał załodze wiceminister oświaty i wychowania Marian Gala. Dyrektor Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Zbigniew Witkiewicz udekorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się sympozjum na temat polskich poczt miejskich, związane z II Bilateralną Wystawą Filatelistyczną. "Czwartek Literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego poświęcony twórczości Tadeusza Chróścielewskiego. Wieczór prowadził Marian Orłoń. Podczas spotkania Tadeusz Chróścielewski recytował swoje wiersze. Rozpoczęło się ogólnopolskie sympozjum lutnicze. W godzinach popołudniowych udał się w podróż artystyczną do Belgii i Holandii Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

16.11. Doroczna sesja naukowa poznańskiego oddziału Polskiej Akademii N auk w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich. Wysłuchano wykładu prof. dra hab. Kazimierza 0buchowskiego zatytułowanego Osobowość - efektywność rozwój. Przed sesją Zgromadzenia Ogólnego odbyło się spotkanie z prof. drem Witoldem Micha'.kiewiczem z okazji przypadającej 17 listopada siedemdziesiątej rocznicy jego urodzin. Sekretarz Komitetu Woiewódzkiego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak wręczył Jubilatowi adres gratulacyjny od I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciecha Jaruzelskiego. Jubilat należy do współorganizatorów poznańskiej Akademii Medycznej, był

Prof, dr Witold Michałkiewicz Jej rektorem, jest sekretarzem poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, autorem ponad dwustu prac naukowych i redaktorem kilku podręczników. Przybył transport darów przekazanych przez szwedzkie środowisko lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. W Bibliotece Głównej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę zatytułowaną O Janie Z Czarnolasu w czterechsetną rocznicą śmierci. Na wystawie eksponowano m. in. "białego kruka" - wydany w 1612 r. zbiór utworów poetyckich Jana Kochanowskiego, opracowany jeszcze za życia poety przez Jana Lazerowicza Januszewskiego, zamieszczony w jednym tomie z dokonanym przez poetę tłumaczeniem Psałterza Dawidów.

W "Domu Technika" odbyła się konferencia naukowa poświęcona normalizacji i jakości produkcji. Referat wygłosił I zastępca prezesa Polskiego Komitetu N orma

lizacji, Miar i Jakości Bolesław Adamski. Zakończył się II Ogólnopolski Konkurs Lutników im. Zdzisława Szulca. Do finaiu zakwalifikowano czternaście instrumentów tzw. połówek i tyleż altówek. Jury, któremu przewodniczył dr Włodzimierz Kamiński, postanowiło przyznać pierwszą nagrodę summa cum laude Antoniemu Hrupie z Poznania. Drugą nagrodę otrzymał Władysiaw Stopka z Krakowa, a trzecią Tadeusz Słodyczka z Lubinia. Ponadto przyznano cztery czwarte nagrody oraz dwa wyróżnienia. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był radziecki skrzypek Grigorij Zislin. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Obradom przewodniczył wojewoda poznański Marian Król. Uczestniczyli: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcdkowski, członek Biura Politycznego Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Dokonano oceny realizacji postanowienia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Poznaniu z dnia 24 marca 1984 r. w sprawie umacniania bezpieczeństwa, dyscypliny społecznej i praworząd- 17. ności w województwie poznańskim. Zakończył się VII "Ogólnopolski Listopad Poetycki", reaktywowany po dwudziestodwuletniej przerwie. W salonie wystawowym "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę plakatów filatelistycznych ze zbiorów Jana Witkowskiego. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych otwarto wystawę aparatów fotograficznych i sprzętu do fotografowania ze zbiorów Witolda Czarneckiego. Najstarsze eksponaty pochodziły z końca XIX wieku. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim, z okazji czynnej tam wystawy fotografii obrazujących życie Władysława Gomułki, odbyło się spotkanie z Janem Ptasińskim, autorem książki pt. Pierwszy Z trzech zwrotów czyli rzecz o Władysławie Gomułce.

.?.»?'. ..

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr inż. Edmund Mularczyk, dyrektor do spraw inwestycji Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego. Swoje życie poświęcił pracy zawodowej i społecznej: brał czynny udział przy odbudowie ze zniszczeń wojennych elektrowni, był bez reszty zaangażowany w budowę nowych obiektów energetycznych - Konina, Adamowa, Pątnowa, Dolnej Odry i Elektrociepłowni Karolin. Był prezesem zarządu Klubu Sportowego "Energetyk" w latach 1954 - 1974.

U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zakończyła się II Bilateralna Wystawa Filatelistyczna PRL - RFN, na której eksponowano 84 zbiory. Z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, w Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się palmares czyli spotkanie filatelistów, podczas którego sąd konkursowy ogłosił werdykt. Przyznano dziewięć dużych, złotych medali. Absolwenci szkół podchorążych i oficerskich spotkali się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefara Czarnieckiego. Uczestniczył w spotkaniu zastępca szefa Zarządu Politycznego Sląskiego Okręgu Wojskowego płk Jerzy Bieniek. Obecnych na spotkaniu oficerów i podchorążych rezerwy zapozna"O z historią, dorobkiem i działalnością Ligi Obrony Kraju. W Centrum Ekspozycyjnym przy stoisku Państwowego Przedsiębiorstwa "Sztuka Polska" odbyła się konferencja prasowa związana z I

Targami Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart - 84". Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego, udał się w podróż artystyczną do Niemieckiej Republiki Demokratycznejraaort-84

18.11. Otwarcie I Targów Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart - 84" w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zgromadzono prace blisko 1200 artystów. Uczestników Targów powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski, a uroczystego otwarcia dokonał millister kultury i sztuki Kazimierz Zygulski, w obecności członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, sekretarza Komitetu Centralnego Waldemara Swirgonia oraz wicepremiera Mieczysława Rakowskiego. Najliczniej reprezentowana była współczesna plastyka polska, a narodowe stoiska mieli wystawcy z: Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Łączną wartość handlową eksponowanych dzieł oszacowano na 2 230 000 ru b li. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Przyrody. Przybył wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Obradom przewodniczył prezes Zarządu Czesław Grenda. Zasłużonym działaczom Ligi wręczono odznaczenia państwowe oraz Medale Czterdziestolecia Polski Ludowej.

Zakończył się IV Salon dla Poznaniaków, zorganizowany przez Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne. Eksponowało swe zdjęcia 102 autorów, którzy wywiesili 922 fotografie. Trzy pierwsze nagrody zdobyli: Grzegorz Jankowski, Andrzej Dura i Jerzy Weres. W Klubie Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się III Spotkanie Członków Klubu * Polarników Polskiego Związku Filatelistycznego. 19.11. Artystyczny, pedagogiczny i organizatorski dorobek prof. dra Zyg

] 51

munta Latoszewskiego przypomniano w małej auli Uniwersytetu

Rektor Uniwersytetu iim. Adama Mickiewicza prof. dr Franciszek Kaczmarek wręcza dyplom doktorski Zygmuntowi Latoszewskiemu. Z lewej - dr Stefan S tęszewski im. Adama Mickiewicza, podczas uroczystości odnowienia doktoratu, w pięćdziesiąt lat po obronie pracy doktorskiej. Organizatorami uroczystości były Senat i Rada Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z rektorem prof. drem Franciszkiem Kaczmarkiem. Sylwetkę Jubilata nakreślił doc. dr Stefan Stęszewski, kierownik Zakładu Muzykologii. Odczytano życzenia i gratulacje od ministra kultury i sztuki, prezydenta Poznania, dyrektorów teatrów operowych i filharmonii w Polsce. Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem Chóru Akademickiego im. Adama Mickiewicza, pod dyrekcją Henryka Górskiego. Trzy księgozbiory, złożone z literatury pięknej, pamiętników, książek o Poznaniu i Wielkopolsce, każdy po 1000 woluminów, ufundowanych przez władze Poznania a przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Edwarda Raczyńskiego, w siedzibie Biblioteki prezydent Poznania Andrzej Wituski przekazał w ręce Jerzego Błoszyka, wiceprezesa poznańskiego oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Podczas przekazywania darów prezydent Andrzej Wituski powiedział: "Chwałę Polski i Wielkopolski - najstarszego historycznie regionu polskiej państwowości - tworzyli nie tylko jej mieszkańcy, lecz także ci, których racje

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 20.11.)dziejowe zmusiły do opuszczenia regionu i Ojczyzny. Właśnie tam, na Obczyźnie dawali oni i dają dowody przywiązania do ziemi swych przodków. Pomni i świadomi tego faktu, w ojczystym kraju pragniemy dać wyraz pamięci o nich. Władze miasta Poznania poprzez najstarszą publiczną książnicę polską - Bibliotekę im. Edwarda Raczyńskiego fundują ii przekazują na ręce Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" do brany księgozbiór literatury polskiej by służył wszystkim, którzy są dumni z kultury Polski i którzy Jej sławę i cierpienie chcą sobie przypomnieć z zapisów literackich. Darujemy to z serca, prosząc o pamięć". · W Sali Białej Urzędu Miejskiego, blisko stu pracowników Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych i jej rejonów uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W uroczystości uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Iwana Bojko i konsula Iwana Borisowa z kierownictwem Wojewódzkiego Komitetu. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę prac Włodzimierza Dutkowiaka.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł senior wielkopolskiego dziennikarstwa sportowego red. Stanisław Miklejewski, współpracownik "Kuriera Wielkopolskiego"

i "Expressu Poznańskiego". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.11. W siedzibie Wojewódzkiej Eady N arodowej zorganizowano wspólne posiedzenie prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i Wojewódzkiej Komisji Współpracy Związków Zawodowych. Gospodarzem spotkania był przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak.

W hotelu robotniczym Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych zainaugurowano XVIII Dni Książki Społe<;zno- Politycznej "Człowiek - Swiat - Polityka". W inauguracji udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, dyrektorzy Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędów Wojewódzkiego Jan Stryj ski oraz Miejskiego Andrzej Goćwiński, przedstawiciele "Domu Książki". Podczas inauguracji doc. Stanisław Majchrzak wygłosił wykład na temat: Polityka i jej ideologiczne uwarunkowania. Dzieci wymagające opieki szczególnej otrzymały przedszkole. W tym celu przekwalifikowano nie wykorzystywany w pełni żłobek "Bartek" na Osiedlu Piastowskim.

Plenarne posiedzenie Komitetu N auk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, poświęcone głównym kierunkom działalności Komitetu w latach 1984-1985.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł założyciel Polskiego Związku Hokeja na Trawie Sobiesław Paczkowski i jego prezes, re

J 53,

prezentant Polski w tej dyscyplinie sportu, trener. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 21.11. Ochrona zdrowia załóg pracowniczych w przemyśle elektromaszynowym była przedmiotem dwudniowej narady, która rozpoczęła się w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". U czestniczyli w niej lekarze przemysłowi z całego kraju i dyrektorzy zakładów. Przybyli podsekretarz stanu Ministerstwa H utnictwa i Przemysłu Maszynowego Ryszard Bryg, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, wojewódzkich władz partyjno-administracyjnych. Zebranych powitał naczelny dyrektor Zakładów Zdzisław Miedziarek.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto Salon Jesienny, z udziałem towarzystw fotograficznych z Bydgoszczy, Katowic, Poznania i Warszawy oraz Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni" . W podróż artystyczną do Oss (Holandia) udała się Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. W kawiarni "Literackiej" odbyło się spotkanie dyskusyjne nad ,,17 tezami prezydenta Andrzeja Wituskiego", przedstawionymi na posiedzeniu Rady Kultury przy Prezydencie, zorganizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. W sali Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Swiętosławskiej zorganizowano koncert Estrady Kameralnej. Wystąpili: Wiesława Piwowarska i Lidia Wojnowska (soprany), Alicja Panek (mezzosopran), Tomasz Zagórski (tenor), Krzysztof Klorek (bas), Mirosław Gałęski, Bogna Kostrzewa i Joanna Skowrońska (fortepian) oraz akompaniatorzy: Izabela Górska, Zdzisława Waliszewska i Joanna Zaremba. 22.11. Trzydzieści pięć lat Państwowego Arbitrażu Gospodarczego. Z okazji jubileuszu, w Okręgowej Komisji Arbitrażowej - obejmującej swym zasięgiem województwa poznańskie, kaliskie, konińskie i leszczyńskie - odbyło się okolicznościowe spotkanie. W uznaniu zasług, pracownicy Komisji zostali wyróżnieni wysokimi odznaczeniami pań

stwowymi. W uroczystości uczestniczyli: wiceprezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego Witold Pawełko, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jacek Trojanek, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. W siedzibie poznańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej zorganizowano, z okazji dziesięciolecia działalności, spotkanie pracowników z przedstawicielami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej , Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego. O dokonaniach i zamierzen:ach oddz a*u mowua red. Krystyna Szmeja. W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę prac z pracowni użytkowych form artystycznych rzeźby i ceramiki, wykonanych pod kierunkiem artystki - plastyczki Katarzyny Tyrałowej. W Ośrodku Szkolenia Kadr i Usług Socjalnych Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej rozpoczęła się dwudniowa sesja dziennikarzy z Klubu Problemów Budownictwa Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Tematem było kształtowanie krajobrazu współczesnej wsi wielkopolskiej przez budownictwo rolnicze. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona usprawnieniom organizacyjnym w przemyśle i budownictwieradny Miejskiej Rady Narodowej. lat zmarł Ignacy Łyczyński, były W wieku siedemdziesięciu jeden

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 24.11.)

23.11. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z sekretarzami oddziałowych i podstawowych organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Uczestniczyli w spotkaniu członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus oraz zastępca szefa Urzędu płk Mieczysław Chęciński. Zapoznano obecnych ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uroczysty koncert symfoniczny z okazji czterdziestopięciolecia pracy artystycznej S tefana Stuligrosza. "Słowiki" wystąpiły wraz z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jubilata. Solistami byli: Grażyna Filicińska i Joanna Kozłowska (soprany), Wiesława Maliszewska (alt), Piotr Kusiewicz (tenor), Piotr Liszkowski (bas). Przy organach Andrzej Tatarski. Wykonano dwa arcydzieła muzyki polifonicznej: Magnificat D-dur Jana S. Bacha i Oratorium "Dettinger Te Deum" Jerzego F. Haendla.

Obecni byli przedstawiciele władz.

Rozentuzjazmowana publiczność odśpiewała Jubilatowi tradycyjne

Sto lat. Po koncercie, w Sali Lubrańskiego, prezydent miasta Andrzej Wituski złożył gratulacje Jubilatowi. Odczytano też depesze i listy gratulacyjne, które nadeszły od ministra kultury i sztuki, wojewody poznańskiego i in.

Zakończyła się konferencja naukowa na temat terytorialno-politycznego rewizjonizmu w Republice Federalnej Niemiec. Podstawą dyskusji był referat prof. dra Lecha Janickiego. Głos zabierali m. in. sekretarz Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Niemieckiej Republiki Demokratycznej U do Wolf, prof. dr Gerd Seidel z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, prezes Zarządu Głównego Związku Prawników Polskich Zdzisław Czeszejko-Sochacki. IV Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona była dyskusji nad programem usług bytowych w województwie poznańskim, zamierzeniami oszczędnościowymi i antyinflacyjnymi. Zapoznano się również z informacją o stanie i rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W sesji uczestniczyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Marian Król, przedstawiciele stronnictw politycznych i organizacji społecznych. W Klubie Spółdzielczym "Mozaika" rozpoczęły się Poznańskie Spotkania Poetycko- Muzyczne.

Rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum poświęcone zaburzeniom słuchu. Przybyli specjaliści z Czechosłowacji, Danii, Francji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec i in. W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka, z udziałem przedstawiciela Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego kmdra Stanisława Wrzeszcza oraz komendanta Szkoły gen. bryg. Piotra Przybyszewskiego, podsumowano działalność jednostek wojskowych na rzecz ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego. 24.11. Pierwsze spotkanie przewodniczących Komisji Młodych przy Radzie Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Naiodowego.

Poświęcono je w całości problemom budownictwa mieszkaniowego. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej Stanis'awem Ziębą. Prowadził je I sekretarz Komitetu

Wojewódzkiego Edward Łukasik.

Dzień Polski na I Targach Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart - 84". Obradował Zjazd Wojewódzki Polskiego Związku Działkowców.

Gośćmi byli: wojewoda poznański Marian Król oraz przewodniczący Rady Krajowej Eugeniusz Kondracki. Referat wygłosił przewodniczący wojewódzkiego zarządu Czesław Molski. Wybrano nowe władze oraz dwunastu delegatów na zjazd krajowy. Prezesem zarządu został ponownie Czesław Molski, a wiceprezesami: Iwona Łykowska i Henryk Cieślik. Przedstawiciele najlepszych szkolnych komend Ochotniczych Hufców Pracy spotkali się w Zespole Szkół Handlowych i podsumowali działalność w roku szkolnym 1984/1985. Wyróżniono trzynaście komend działających w województwie poznańskim. W Domu Kolejarza otwarto wystawę pokonkursową kanarków, papug i innych egzotycznych ptaków. Niebywała wichura szalała nad miastem. Wiatr wiał momentami z szybkością ponad 100 km na godzinę. Przy ul. Dwatory zawalił się dach domu mieszkalnego (lokatorów ewakuowano); przy ul. Biskupińskiej olbrzymia topola zwaliła się na dach domu mieszkalnego. Zgłaszano liczne zerwania sieci elektrycznej i telefonicznej; zwalone drzewa utrudniały komunikację autobusową. Na ul. Zamenhofa wstrzymano na kilka godzin kursowanie tramwajów. 25.11. Dobiegły końca I Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart-84". Uczestniczyli wystawcy z: Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Sprzedano dzieła sztuki za ponad 27 min zł, z tego za 5 min zł kupili kolekcjonerzy. W klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" zakończyły się poznańskie Spotkania Poetycko- Muzyczne, zorganizowane przez Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów. Uczestniczyło przeszło 80 wykonawców. Jury, pod przewodnictwem "Kazimierza Kołackiego, główne nagrody przyznało: Włodzimierzowi K. Marczewskiemu, Barbarze Kosmali i Dariuszowi Kozdębie. Za

J55

najciekawszy uznano spektakl zespołu poznańskiego pL Zawsze jest jutro. II Międzywojewódzki Konkurs Akordeonowy Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej, z udziałem dwudziestu pięciu wykonawców. Jury przewodniczył Jerzy Jurek (Warszawa). W ramach uroczystości dwustulecia ubezpieczeń gospodarczych w Wielkopolsce (1784), w siedzibie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń wojewoda poznański Marian Król dokonał odsłonięcia tablicy ku czci ubezpieczeniowców, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach 1939- 1945. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej S tanisław Antczak udekorował Zakład Odznaką Honorową Miasta Poznania. .11. Setną rocznicę urodzin obchodził Walenty Ignaszczak, zamieszkały przy ul. Kotowo 36. U dekorowany został Odznaką Honorową Miasta Poznania. Wręczono mu kwiaty od prezydenta miasta. Trzydziestu siedmiu nowych przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego złożyło przyrzeczenie i z rąk prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego otrzymało legitymacje. Na uroczystości w Urzędzie Miasta obecny był także przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Sławomir Dabiński. W Sali Białej Urzędu Miejskiego prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował dwadzieścia pięć par małżeńskich Medalami "Za długoletnie pożycia małżeńskie" . Medale otrzymali: Aurelia i Mieczysław Borowiczowie, Anna i Jan Brylewscy, Maria i Bronisław Buchwaldowie, Maria i Jan Dachterowie, Jadwiga i Stefan Genderowie, Marta i Stanisław Goździerscy, Kazimiera i Szczepan J agłowie, Ludwika i Franciszek J akubowscy, Maria i Feliks Kamińscy, Cecylia i Paweł Karasińscy, Zofia i Tadeusz Kosmowscy, Anna i Jan Krausowie, Stefania i Stanisław Kuźniewscy, Maria i Tadeusz Lisieccy, Aniela i Ludwik Migowscy, Zofia i Witalis M uszyńscy , Zofia i Arnold Nowakowie , S tefania i Wincenty Nowotni, Teresa i Józef Skoreccy, Helena i Florian Springerowie, Czesława i Stefan Stesiowie, Marianna i Marian Wachowiakowie, Józefa i Feliks

Wydarzenia w Poznaniu (26-27.11.)

Weichbrodtowie, Wiktoria i Edmund Wojtyniakowie, Antonina i Bronisław Ziębowie. Uroczystość uświetniły występy artystów scen poznańskich oraz koncert Orkiestry Kameralnej, pod dyrekcją Antoniego Greffa.

W "Domu Technika" odbyła się inauguracja IX Poznańskich Dni Jakości, w której uczestniczyli: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz przedstawiciel środowiska inżynierskiego z Plowdiw (Bułgaria). Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Edward Grabowski, a Krzyżami Kawalerskirni: Włodzimierz Effert i Marian Grochowina. Po inauguracji odbyła się konferencja na temat: "Jakość dostaw kooperacyjnych".

W Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obradowało na wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Obrady poświęcone były działalności Ruchu w środowisku akademickim. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Krajowej Jan Dobraczyński. Przybyli przedstawiciele władz, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i przewodniczącym Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeuszem Czwojdrakiem. Obecni byli poznańscy działacze, z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Augustynem Kogutem. Gości powitał rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek. Referat o działalności Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego na wyższych uczelniach wygłosił sekretarz generalny Rady Krajowej Jerzy J askiernia. W godzinach wieczornych odbyło się kilka spotkań: Jerzy Jasfciernia w poznańskim Pałacu Kul

tury rozmawiał z działaczami organizacji młodzieżowych, a Wincenty Lewandowski - z przedstawicielami młodzieżowych spółdzielni mieszkaniowych.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury, w ramach przeglądu dorobku kulturalnego miast i gmin województwa poznańskiego, popi,sywały się zespoły artystyczne ze Srody. Anna Chodakowska wystąpiła w klubie "Browar" z monodramem Msza wędrująca, według poezji Edwarda Stachury.

W salonie muzycznym Tadęusza Szantruczka gośćmi byli: Sląski Kwartet Smyczkowy i kompozytor oraz pianista Eugeniusz Knapik. Z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej powrócił Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, pod kierownictwem Antoniego Grochowaiskiego . 27.11. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się zebranie organizacji partyjnej, na które przybył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Przedmiotem wymiany poglądów był rozwój nauk prawnych, obecny ich stan i konieczność zintensyfikowania badań naukowych. Z okazji czterdziestopięciolecia pracy artystycznej Stefan Stuligrosz przyjęty został przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, który pogratulował artyście twórczych dokonań, podziękował za godne reprezentowanie poza granicami kraju polskiej kultury i życzył wielu jeszcze lat wspaniałych sukcesów. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę prac grafików z Pragi (Czechosłowacja): Karela DemeJa, Ladislava Kuklika i Pavela Roucka, a także ekspozycję pn. Kamionka bolesławiecka.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto ekspozycje, sześćdziesięciu książek oprawionych przez mistrza-introligatora Piotra Klimkiewicza. Z okazji pięćdziesięciolecia pracy w zawodzie, Jubilatowi wręczono Medal im. Jana K. Żupańskiego. Obliczono, iż Klimkiewicz oprawił ok. 100 tys. książek.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarła Kazimiera Korcz, zasłużona dziennikarka poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, redaktorka audycji dziecięcych. 28.11. W przeddzień 154 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego w wyższych szkołach wojskowych odbyły się uroczyste obchody Dnia Podchorążego. W Wyższej Szkole jOficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka zorganizowano zbiórkę pododdziałów uczelni; odbyła się odprawa wart, a żołnierze w historycznych m undurach zaciągnęli wartę honorową przed pomnikiem patrona. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu U czelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W oparciu o referaty wprowadzające członków egzekutywy, omówiono zagadnienia związane z umacnianiem siły politycznej i autorytetu partii w U niwersytecie im. Adama Mickiewicza. W dyskusji głos zabrał członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. W salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę grafiki Michała Landy z Pragi (Czechosłowacja). W Domu Kultury "Cybinka" na Osiedlu Warszawskim otwarto wystawę pejzażu morskiego Eugeniusza Wierzbickiego. W siedzibie poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Waldemar Swirgoń spotkał się z przedstawicielami poznańskich środowisk twórczych. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak i prezydent miasta Andrzej Wituski. W godzinach przedpołudniowych minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulski spotkał się w świetlicy zakładowej przy ul. Wawrzyniaka z aktywem Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Obecny był wojewoda poznański Marian Król. Dyskutowano m. in. o budowie w Poznaniu nowych zakładów graficznych i modernizacji istniejącego parku maszynowego. Kazimierz Zygulski, w towarzystwie dyrektora Aleksandra Pikosza, zwiedził Zakłady. Jubileusz dwudziestopięciolecia Koła Przyjaciół Osiedla Warszawskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, któremu od wielu lat przewodzi Włodzimierz Wełnicz. Przyjaciele Osiedla Warszawskiego, ze brani na okolicznościowym spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 86, zostali uhonorowani Odznakami Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania oraz wysłuchali koncertu chóru "Skowronki", pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej.

29.11. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana

Wydarzenia w Poznaniu (29.11. -1.12.)

Czarnieckiego odbył się uroczysty apel, z udziałem przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka, przedstawicieli władz dzielnicy J eżyce oraz delegacji Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Podczas apelu komendant Szkoły gen. Zdzisław Głuszczyk wręczył czteroosobowej delegacji przyznany uczelni przez ministra obrony narodowej Medal "Za osiągnięcia w służbie wojskowej". Na przyszkolnym placu ćwiczeń dano pokaz wyszkolenia bojowego pancerniaków. Problemom tworzenia zakładowych systemów wynagradzania poświęcona była ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Wielkopolski Oddział Towarzystwa N aukowego Organizacji i Kierownictwa. Wśród 300 uczestników konferencji znajdowali się także przedstawiciele samorządów pracowniczych i zakładowych organizacji związkowych. W sali posiedzeń Woj ewódzkiej Rady Narodowej odbyła się IV Sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której rozpatrywano informację o bieżących zadaniach w upowszechnianiu kultury i sztuki w mieście oraz informację o realizacji uchwaiy w sprawie ochrony środowiska. Konferencja dzielnicowa Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Grunwald. Przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Zefiryn Grabski. Przewodniczącym nowego zarządu został ponownie Ireneusz Bartkowiak.

30.11. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowano XXIV Konkurs Krasomówczy. W jury, pod przewodnictwem doc. Stanisława Stachowiaka, zasiedli także praktycy z Sądu Wojewódzkiego, adwokatury i prokuratury. Zwycięzcami zostali: Przemysław Horak oraz Maciej Dybowski i Jarosław Mikołaj Awicz. 1.12. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Przewodniczył

Alojzy Bryi, który przedstawił koncepcję rozwoju miast w województwie poznańskim. W Sali Malinowej Pałacu Oziałyńskich odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, poświęcone trzydziestej piątej rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu ludowego. Miejsca w sali zajęli m. in.: wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak i kierownik Wydziału Organizacyjnego Kazimierz' Fortuna, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Marian Król. Po wprowadzeniu sztandaru organizacyjnego i odśpiewaniu hymnu narodowego, odczytano akty nadania wysokich odznaczeń państwowych zasłużonym dla ruchu ludowego. W referacie okolicznościowym prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając przypomniał historię ruchu ludowego w Polsce oraz wkład chłopów w odrodzenie Polski. W imieniu egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej list gratulacyjny przekazał Edward Łukasik. Głos zabrali również trzej uczestnicy Kongresu Zjednoczeniowego: Aleksander Libera, Tomasz Malinowski, Stanisław Wawrzyniak. W części artystycznej koncertował zespół Collegium Musicorum Posnaniensium. W klubie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego obradowała Konferencja Dzielnicowa Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wilda. Gośćmi byli: członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Hieronim Andrzejewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Eugeniusz Łomiński.

Uczestniczył w obradach przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Zefiryn Grabski. Delegaci wybrali nowy Zarząd Dzielnicowy, ponownie obdarzając mandatem przewodniczącego Andrzeja Sugierę. W Zespole Szkół Łączności im.

Mikołaja Kopernika zorganizowano ogólnopolskie spotkanie komend szkolnych Ochotniczych Hufców Pracy, poświęcone podjęciu apelu Krajowej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego o narodowym czynie pomocy szkole. N a spotkanie przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wiceprzewodni - czący Rady Krajowej i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Obecny był też komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy gen. bryg. Zdzisław Barszczewski. N ajbardziej wyróżniający się w działalności Ochotniczych Hufców Pracy uczniowie otrzymali Odznaka Ochotniczych Hufców Pracy, a komendanci · - dyplomy. Uczestnicy spotkania odwiedzili także Szkołę Podstawową Nr 55, którą uczniowie Zasadniczej Szkoły Łączności objęli patronatem. Z udziałem wojewody poznańskiego Mariana Króla, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochotniczych Hufców Pracy. Rada jest społecznym organem opiniodawczo - doradczym wojewody. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" obradowała IV Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, w której uczestniczyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Zarządu Głównego Kazimierz Chrzanowski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Zefiryn Grabski. Wybrano nowe władze zakładowej organizacji. Przewodniczącym został Ryszard Pawlikowski z Fabryki Wagonów i Lokomotyw. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 209 Koncert Poznański, w którym udział wzięli: orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją lana J ansena (Holandia), oraz Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im.

Stanisława Moniuszki i Ewa Werka (mezzosopran). 2.12. Przedstawieniem opery Wolfganga

A. Mozarta Uprowadzenie Z seraju w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie dyrygent opery hanowerskiej (Republika Federalna Niemiec) James Allen Gaehres. W przedstawieniu śpiewali gościnnie soliści z tejże opery: Lutz Michael Harder (Belmonte), Hans Sojer (Pedrillo) i Rodney Godshall (Osmin). Sprzed Pałacu Kultury wyruszył w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Holandii Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 3.12. Odbyło się zebranie założycielskie okręgu Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików na województwa: kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie, poznańskie i zielonogórskie. Uczestniczyli w nim prezes Związku Mieczysław Wejman oraz sekretarz Andrzej Fogtt. Prezesem zarządu okręgowego został Leszek Kostecki, wiceprezesem - Jerzy Rybarczyk, a sekretarzem - Barbara Perzyna- Przymusińska.

W skiad zarządu weszli ponadto: Józef Durczak (skarbnik), Jan W.

Malik, Andrzej Niekrasz i Jacek Papla. Tymczasową siedzibą Związku jest lokal "Sztuki Polskiej" . W Kiekrzu rozpoczęły się sześciodniowe obrady XIV Posiedzenia Rady Międzynarodowego Systemu Informacji N aukowo- Technicznej dla Chemii i Przemysłu Chemicznego "Inforchim". .12. Odbyło się spotkanie rolników - laureatów dwudziestej edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Złota Wiecha" oraz rzemieślników, pracowników terenowej służby budowlanej i zespołów projektowych, a także przedsiawioieli gminnych społecznych komisji konkursowych i władz terenowych. Na spotkaniu ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody pieniężne wraz z dyplomami. W hallu Urzędu Wojewódzkiego otwarto ekspozycję ilustrującą budownictwo i architekturę okręgu Cottbus, zorganizowaną w roku trzydziestopięciolecia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W otwarciu wystawy wziął udział wojewoda poznański Marian Król. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sekretarze podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych dzielnicy Stare Miasto

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry