J22

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 24 min.

Wydarzenia w Poznaniu (4.10.)

W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację grupę kombatantów - uczestników walk z reakcyjnym podziemiem w pierwszych latach powojennych odznaczono Medalami "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej". Na uroczystość przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki. Dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Komisji Ideologicznej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcone ideologicznej i politycznej działalności Wojewódzkiej organizacji partyjnej po XIII Plenum Komitetu Centralnego. W pierwszym dniu członkowie Komisji spotkali się z aktywem w kilku środowiskach: w Zakładach Metalurgicznych "Pornet", w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, na Uniwersytecie im.

dama Mickiewicza, w Komitecie Srodowiskowym Oświaty na Grunwaldzie i w redakcji "Gazety Poznańskief". Dyskusja w środowisku dziennikarskim odbyła się z udziałem kierowników Wydziałów Komitetu Centralnego: Ideologicznego - Władysława Loranca oraz Prasy, Radia i Telewizji - Bogdana J achacza i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Grzegorza Romanowskiego.

Dla ponad 3200 studentów Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego rozpoczął się nowy ro k akademicki. N a uroczystość inauguracyjną, oprócz licznie zgromadzonej młodzieży, wykładowców, rektorów poznańskich uczelni, przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, wiceminister zdrowia i opieki społecznej Zdzisław Szamborski, przedstawiciele władz partyjno-administracyjnych województw regionu Wielkopolski. W swoim przemówieniu rektor prof. dr Jerzy Wojtowicz przypomniał historię uczelni. Immatrykulacji dokonała prorektor prof. dr Maria Chmielowa. Pracownikom Akademii wręczono odznaczenia państwowe. Krzyże Kawalerskie Orderu

Odrodzenia Polski przyznano prof.

dr Kazimierze Milanowskiej oraz doc. dr Aleksandrze Zakrzewskiej. Tytuł Honorowy Zasłużony N auczyciel PRL nadano doc. dr'Aleksandrze Zakrzewskiej, prof. drowi Henrykowi Gertigowi, prof. drowi Zbigniewowi Słomce, prof. drowi Mieczysławowi Stańskiernu, prof.

drowi Kazimierzowi Stawińskiemu. Kilkunastu pracowników udekorowano Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz odznakami regionalnymi. Po raz pierwszy Senat Akademii Medycznej przyznał Nagrodę im. Karola Marcinkowskiego. Przypadła ona dr Wandzie Bleńskiej oraz lek. med. Piotrowi Janaszkowi. Na uroczyst.ości wręczono także N agrody im. Władysława Biegańskiego. Otrzymali je prof. dr Witold Seńczuk oraz dr Mieczysław Gawroński. Prof, dr Wiktor Tomaszewski z Edynburga (Wielka Brytania) przekazał władzom Akademii Medycznej od rektora tamtejszego uniwersytetu flagę jubileuszową, jako wyraz podtrzymywania tradycyjnych kontaktów, oraz rzeźbę prof. Jakuba Rostowskiego, jako dar polskiego Wydziału Lekarskiego oraz wychowanków i uczniów prof. dra Antoniego Jurasza - organizatora i wykładowcy polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu w latach II wojny światowej. Przy ul. Fredry 10, w hallu Akademii Medycznej, odsłonięto popiersie Karola Marcinkowskiego - patrona uczelni.

Czterdziesta rocznica powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. W Teatrze Wielkim odbyła się akademia, na którą przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Marian Król, przewodniczący Miejskiej Rady

J23

N arodowej Stanisław Antczak, prezydent Poznania Andrzej Wituski, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc. Referat wygłosił szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk.

Zdzisław Stocki. W imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej głos zabrał sekretarz Jan Mielcarek. Zasłużeni funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni płk Mieczysław Cyran i mjr rez. Franciszek Teodorczyk. Uroczystość uświetnił występ artystów z Państwowego Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W salonie "Empiku" przy ul.

Franciszka Ratajczaka 39 otwarto wystawę obrazów Niny Gąsowski ej . U stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli rozpoczął się XXXIII Ogólnopolski Rajd Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wicewojewodowie Zofia Dąbrowska i Romuald Zysnarski, przedstawiciele stronnictw politycznych i organizacji młodzieżowych. Obecny był Iwan Bojko - minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. W rajdzie uczestniczyło 1755 osób, z czternastu województw. Wyruszyli na 29 tras pieszych, kolarskich i autokarowych. Zakończenie dwudniowych obrad Komisji Ideologicznej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pod przewodnictwem zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Mariana Orzechowskiego. Uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i kierownicy Wydziałów Komitetu Centralnego: Ideologicznego - Władysław Loranc oraz Prasy, Radia i Telewizji - Bogdan J achacz. Z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich wicewojewody Jana Tomaszewskiego oraz wiceprezydenta Poznania Zbigniewa

Habela, w pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarta została Wystawa Ogrodnicza. Na długo przed otwarciem us,tawiły się u bram Targów od ul. Swierczewskiego kolejki. Wystawie towarzyszył kiermasz drzewek krzewów owocowych i ozdobnych, a także cebulek kwiatowych. Z udziałem dowódcy Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilota Tytusa Krawczyca, odbyło się w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych uroczyste posiedzenie kolegium redakcyjnego tygodnika Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju "Wiraże". Obecni byli również: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski , zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych płk Jan Celek oraz przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich red. Leonard Wąchaiski. 150 rocznica działalności służb zieleni miejskiej. W Teatrze Polskim zorganizowano jubileuszową akademię, na którą przybyli: minister administracji i gospodarki przestrzennej gen. dyw. Włodzimierz Oliwa, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Historię służb zieleni miejskiej oraz obecną ich działalność przedstawił zastępca dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Bolesław Jaśkiewicz. Przedsiębiorstwo otrzymało sztandar ufundowany przez prezydenta Poznania. Zakończyło się XXXI posiedzenie N arady Kierowników Organów Gospodarki Wodnej Krajów Członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Otwarcie obrad XXIV Zjazdu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obecni byli: wicepremier Zbigniew Szałajda, minister łączności Władysław Majewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Marian Król, prezes Zarządu Głównego N aczelnej Organizacji Technicznej Jan Kaczmarek i in. Przybyli przed

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 8.10.)stawiciele elektryków ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Francji. W uznaniu owocnej pracy na rzecz S towarzyszenia i osiągnięć zawodowych, Krzyże Komandorskie z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Kazimierz Kolbiński oraz Jacek Szpotański. Zjazd dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem został ponownie wybrany mgr inż. Jacek Szpotański.

W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę z cyklu ,,40 lat Polski Ludowej", prezentującą zbiory kolekcjonerów militariów. Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, udał się w podróż artystyczną do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 6.10. Rozpoczęły się obrady I Krajowego Zjazdu Anonimowych Alkoholików. Odbył się uroczysty apel poznańskiego garnizonu Milicji Obywatelskiej. Przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, wojewoda poznański Marian Król, wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Wyróżniającym się w pracy milicjantom wręczono wysokie odznaczenia państwowe. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" zaprezentowano widowisko artystyczne pL Jesienne róże, z udziałem aktorów warszawskich. 7.10. Zakończenie dwudniowych obrad I Krajowego Zjazdu Anonimowych Alkoholików. W zjeździe uczestniczyli reprezentanci trzydziestu dziewięciu działających w kraju grup AA oraz pięciu grup rodzin alkoholików AL-Anon. Przybyli członkowie wspólnot Anonimowych Alkoholików z Republiki Federalnej Niemiec i Finlandii. Gorąco powitano twórców ruchu AA w Polsce: psychologa Marię Grabowską i socjologa Zbigniewa Wierzbickiego. Przemawiali przedstawiciele Kurii Metropolitarnej, Instytu tu Psychoneurologiczna Ago w Warszawie, Instytutu Psychiatrii Akademii Medycznej oraz placówek służby zdrowia zajmujących się leczeniem alkoholików. Na zakończenie obrad przyjęto "Posłanie I Krajowego Zjazdu AA do wszystkich Polaków uzależnionych od alkoholu, którzy wciąż jeszcze cierpią" . Wybrano także Krajową Służbę Anonimowych Alkoholików w Polsce. W muszli Parku Kasprzaka zakończono sezon koncertowy 1984. Koncertował Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" .

8.10. Późnym wieczorem przybyła do Poznania jedna znajwybitniej - szych śpiewaczek naszych czasów Victoria de Los Angeles. Wielka hiszpańska artystka powitana została w hotelu "Merkury" przez przedstawicieli dyrekcji Filharmonii Poznańskiej i środowiska muzycznego. W sali Zespołu Szkół Muzycznych odbyła się akademia z okazji czterdziestolecia powstania Służby Więziennej.

W sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się okolicznościowe spotkanie poświęcone Pawłowi E. Strzeleckiemu. Wzięli w nim udział m. in.: prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demcrkratycznego Alojzy Bryi, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski, zastępca sekretarza generalnego Zarządu Głównego Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" Zbigniew Tomkowski oraz delegacje młodzieży ze szkół podstawowych noszących imię tego wybitnego Wielkopolanina. Życie i działalność podróżnika i odkrywcy

Prof. dr hab. Zbigniew Zakrzewski dokonuje odsłonięcia tablicy pamiątkowejprzypomniała zebranym doc. dr hab. Maria Szenic- Paradowska. O osobowości Pawła E. Strzeleckiego mówił prof. dr Lech Trzeciakowski. Po sesji naukowej, na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przed tablicą pamiątkową poświęconą Pawłowi E. Strzeleckiemu, młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 53 zaciągnęła honorową wartę. Odsłonięcia tablicy dokonał prof. dr hab. Zbigniew Zakrzewski. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Baczyńskiego otwarto wystawę pL Z Wielkopolski w świat. Ukazała ona czterdziestu wywodzących się z Wielkopolski podróżników i odkrywców. W otwarciu wystawy uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Uroczysta sesja Organizacji Rodzin Wojskowych Wojsk Lotniczych z okazji dwudziestopięciolecia działalności, z udziałem dowódcy Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilota Tytusa Krawczyca i zastępcy do spraw politycznpch płka Jana Celka.

W Domu Drukarza wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel dokonał otwarcia ekspozycji towarów bułgarskich, przedstawionych przez handlowców z Plowdiw. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę rysunków Marii Zanto- Kurkowej. Inauguracja nowego sezonu artystycznego salonu muzycznego w "Empiku" , działającego pod kierownictwem Tadeusza Szantruczka. Gwiazdą wieczoru była Anna Malewicz-Madey, która z towarzyszeniem Beaty Sanidze (fortepian) wykonała wszystkie pieśni Fryderyka Chopina.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarła artystka-malarka J anina Niezabitowska- Klimkowicz. 9.10. IV Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda w Klubie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.

Sprawozdanie z działalności ustępujących samorządów mieszkańców przedstawił zastępca przewodniczącego Rady Jan Wojciechowski. Rozwój samodzielności, aktywności i świadomości społecznej studentów był tematem sesji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz podobny zakład Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna). Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, poświęcona zagadnieniom zaopatrzenia w wodę miast i wsi. W auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej odbyła się 65 inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Obecni byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych oraz reprezentanci in

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.10.)nych poznańskich uczelni. Wykład inauguracyjny Rozważania o rzeźbie wygłosił doc. Maciej Szańkowski. W Urzędzie Wojewódzkim zebrał się konwent sołtysów. Przewodniczył wojewoda poznański Marian Kró 1.

W sali Malinowej Pałacu Działyńskich recital skrzypcowy J enny Abel (Republika Federalna Niemiec). Towarzyszyła Barbara Halska (fortepian)kładowych oraz samorządów w spółdzielczych osiedlach mieszkaniowych. N a polecenie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, w większości sklepów spożywczych i piekarni miasta przeprowadzona została kontrola. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa Garnizonu Poznańskiego. Zgromadzono w niej m. in. archiwalne zdjęcia i czasopisma oraz autentyczne dokumenty i pamiątki (mundury, oznaki, odznaczenia i broń) z działalności organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w Wielkopolsce, głównie w pierwszych latach Polski Ludowej. Otwarcia Sali dokonali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski , prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz i szef Wojewó dzkiegowó dzkiegikńshc wódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki. Z okazji XVII Dni Książki Technicznej, w sali wystawowej Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto ekspozycję połączoną z kiermaszem wydawnictw na ukowo - technicznych.

W wieku czterdziestu siedmiu lat zmarła artystka-plastyczka i architekt wnętrz Olga Pogórska- Kaliszan, autorka licznych projektów zagospodarowania terenów otwartych i wnętrz handlowych oraz ekspozycyjnych, m. in., zespołu handlowego na Osiedlu Swierczewskiego i sali kinowej w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej, inicjatorka i główna projektantka oraz pr ewodnicząca Zespołu Programu Sródmieście Poznania. 10.10. Antykwariatowi naukowemu na Starym Rynku nadano imię Jana Żupańskiego. W uroczystości udział wzięli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i prezydent Poznania - Andrzej Wituski. Odsłonię ia tablicy poświęconej Janowi Zupańskiemu dokonał prezydent w towarzystwie najstarszego księgarza poznańskiego Wiktora Kaźmierczaka. III sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto, z udziałem I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edmunda Brucha i wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Zdzisława N owaka. Rada zapoznała się z informacjami o działalności komitetów za

Recital Victorii de los Angeles w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy akompaniamencie Iaina Burnsidesa. Artystka przedstawiła rozległy repertuar, m. in. arię z opery Pergolesiego Służąca panią oraz pieśni Schuberta,

Schumanna, Chopina (w języku polskim) i kompozytorów hiszpańskich. 11.10. Rozpoczęła się VII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, zorganizowana przez Radę Wojewódzką Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Politechnikę Poznańską. Przybyło 360 specjalistów-naukowców i praktyków - oraz goście z Japonii, Republiki Federalnej Niemiec, Holandii, Bułgarii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowacji. W Instytucie Zachodnim rozpoczęła się sesja poświęcona miejscu zachodniej granicy w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Uczestniczył minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski. Przybyli również sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i Grzegorz Romanowski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, a także sekretarz Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr Witold Hensel i dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr Czesław Pilichowski. Po zagajeniu obrad przez dyrektora Instytutu Zachodniego prof. dra Antoniego Czubińskiego, przemawiał Stefan Olszowski. Referaty wygło;ili: wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr Gerard Labuda (Państwo i naród w dziejach zachodniej granicy Polski), prof. dr Antoni Czubiński (Dzieje polskiej myśli zachodniej do 1939 r.), prof. dr Włodzimierz T. Kowalski (Zachodnia granica Polski w polityce mocarstw koalicji antyfaszystowskiej). Kolejny " Czwartek Literacki" zgromadził w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego miłośników twórczości Mariana Podkowińskiego. Dorobek literacki pisarza i dziennikarza przypomniał Marian Orłoń. W przeddzień Dnia Wojska Polskiego, w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych spotkali się żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni wojsk lotniczych wyróżniający się w służbie i pracy. Na spotkanie przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz przedstawiciele Dowództwa Wojsk Lotniczych, z dowódcą gen.

dyw. - pilotem Tytusem Krawczycem. Obecny był również minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Bojko. Przybyła także delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, z płkiem Nikołajem Wołodinem na czele. Podczas spotkania wręczono odznaczenia państwowe i Medale Czterdziestolecia Polski Ludowej. Gratulacje wyróżnionym złożył gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc.

o godz. 14, w Sali Wielkiej P ałacu Kultury rozpoczął się uroczysty koncert garnizonowy, zorganizowany z okazji Dnia Wojska Polskiego. W sali zajęli miejsca żołnierze zawodowi garnizonu wraz z rodzinami oraz żołnierze służby zasadniczej. Obecny był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Przemówienie wygłosił zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek. Przemawiali także Iwan Bojko i płk Nikołaj Wołodin. Po odegraniu Międzynarodówki rozpoczęła się część artystyczna. Wieczorem ulicami Poznania przeszedł uroczysty capstrzyk. Z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego, odbyła się w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wojewódzka inauguracja roku kształcenia politycznego Związku Socjalistycznej M łodzieży Polskiej. Wykład inauguracyjny Stosunki państwo Kościół wygłosił doc. dr hab. Stanisław Majchrzak. W hallu Urzędu Wojewódzkiego przygotowano wystawę dla zbieraczy grzybów. Autorem jej była pracownia grzyboznawcza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. MUO. Jubileusz dwudziestopięciolecia Z espołu Szkół Budowlanych im. Lud

Wydarzenia u> Poznaniu (12 - 13.10.)

wika Waryńskiego. N a okolicznościowe spotkanie przybyli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus i przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych województwa i miasta. Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy Zespołu otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Centralnym punktem obchodów Dnia Wojska Polskiego była uroczysta odprawa wart przed pomnikiem Armii "Poznań". Delegacje władz, organizacji społecznych i instytucji oraz Wojska Polskiego złożyły wieńce i wiązanki kwiatów u stóp Pomnika Bohaterów na stokach poznańskiej Cytadeli. Honory wojskowe oddała kompania honorowa Wojska Polskiego. Kwiaty złożono równie przed pomnikiem gen. Karola Swierczewskiego na Grunwaldzie.

W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się "Spotkanie pokoleń" zorganizowane w Dniu Wojska Polskiego z okazji czterdziestolecia Ligi Obrony Kraju. Przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem oraz Wojska Polskiego i organizacji społecznych. Historię, dokonania i obecną działalność Ligi Obrony Kraju przedstawił prezes Zarządu Wojewódzkiego Romuald Zysnarski. W Sali Białej Urzędu Miasta spotkali się z wychowawcami członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem, wojewoda poznański Marian Król, przedstawiciele stronnictw politycznych i organizacji młodzieżowych. Życzenia pomyślnej pracy i satysfakcji zawodowej przekazali pedagogom kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Najbardziej zasłużonych pedagogów udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Stefan Basiński - emerytowany wicekurator oświaty i wychowani«;

Czesław Knoll · - emerytowany pracownik Społecznego Funduszu Budowy szkół i Internatów, sekretarz Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Pomocy Szkole; Franciszek Krajewski - emerytowany dyrektor Okręgowego Ośrodka Metodycznego; Konrad Switek emerytowany dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. Solistką była Asa Konishi-Jankowska (skrzypce). Początek Święta Osiedli Bolesława Chrobrego i Jana III Sobieskiego. Rozpoczął się trzydniowy festyn. .10. Obrady XV walnego Zjazdu Wojewódzkiego Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Na placu przed Szkołą Podstawową Nr 10 przy ul. Bosej odbyła się uroczystość wręczenia ufundowanego przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych sztandaru.

Udział wzięli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent miasta Mirosław Kopiński i szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki, członkowie komitetu rodzicielskiego Szkoły, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzinami. Sztandar przekazał Szkole płk Zdzisław Stocki.

Uroczyste dyplomatorium na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Po pięćdziesięciu latach pracy zawodowej odnowione dyplomy doktora medycyny otrzymali: Wanda Błeńska (Uganda), Leszek Burchardt (Gniezno), Zdzisław Czechanowski (Katowice), Anna Drath (Warszawa), Seweryn Ginter (Grodzisk Wlkp.), Aleksandra Cwirko-Godycka (Poznań), Józef Kamieński (Zabrze), Zdzisław Kołaczkowski (Gniezno), Jan Krajewski (Łódź), Kajetan Kruszczyński (Poznań), Marian Leśniak (Łódź), Janusz Makowski (Szczecin), Józefina Piotrowska (Warszawa), Eligiusz Preisler (Poznań), J arosław Billewicz-Stankiewicz (Lublin), Henryk Szłapka (Poznań), Czesław Szymaniak (Łódź), Aleksander Woźniak (Poznań).

\ 29

Szkoła Podstawowa Nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa otrzymała imię gen. broni Zygmunta Berlinga. Na uroczystość przybyła wdowa po generale - Maria Berlingowa. Obecni byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wicewojewoda Romuald Zysnarski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Przybyła generalicja Wojska Polskiego oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich, w tym byli podwładni generała. Obecny był minister pełnomocny, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Bojko. Na dziedzińcu Szkoły stanęła kompania honorowa Wojska Polskiego, z pocztem sztandarowym i orkiestrą, oraz uczniowie z nauczycielami. Po odegraniu hymnu państwowego, zebranych powitała dyrektor Szkoły Elżbieta Grenda. Kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król odczytał odpowiedni akt prawny, a dyrektor Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Zdzisław Miedziarek wręczył Szkole sztandar. N a swój sztandar uczniowie złożyli ślubowanie. W hallu Szkoły Maria Berlingowa, w towarzystwie I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Andrzeja Rakowskiego, odsłoniła tablicę poświęconą patronowi Szkoły. Przemawiał uczestnik bitwy pod Lenino Tadeusz Wodziczko. Otwarto salę tradycji.

- * . »

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł mgr Jan Dynowski, zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w latach 1968 - 1973, senior Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, kierownik Ośrodka Szkolenia, pułkownik rezerwy, były szef sztabu 15 Dywizji Piechoty. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

. »

Z inicjatywy redakcji "Expressu Poznańskiego" w sali sportowo-wi»dowiskowej "Arena" wznowiono sobotnio-niedzielne "giełdy czegokolwiek" .

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł prof. dr med. Józef J ankowiak, organizator oraz dyrektor Instytutu Balneologicznego, redaktor naczelny "Wiadomości Uzdrowiskowych" i "Balneologii Polskiej", Zasłużony Lekarz PRL, organizator i honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. U dekorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

9 Kronika m. Poznania 2/86

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 16.10.)

14.10 W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego podchorążowie pierwszego roku studiów i słuchacze Szkoły Podchorążych Rezerwy złożyli przed pomnikiem patrona przysięgę wojskową. Przybyli m. in. sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, przedstawiciele zakładów pracy oraz członkowie rodzin młodych żołnierzy. Po złożeniu meldunku komendantowi uezelni gen. bryg. Zdzisławowi Głuszczykowi przez płka dypl. Kazimierza Stolarskiego i po wciągnięciu na maszt flagi państwowej, podchorążowie i kadeci, a w ich imieniu - na sztandar Szkoły - szer. pchor. Witold Urbanowicz, szer. pchor. Jan Łuczak i szer. pchor. Kazimierz Paul oraz szer. kadet Andrzej Kondrycki, złożyli przysięgę wojskową. Po wystąpieniu przedstawiciela uczelni, głos zabrał wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, który przekazał żołnierzom pozdrowienia oraz życzenia sukcesów w służbie wojskowej. Uroczystość zakończyła defilada. 15.10. W Domu Tramwajarza odbyła się IV Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Jeżyce. Zasadniczym tematem obrad była informacja o działalności ogniw samorządu mieszkańców w aktualnych warunkach społecznych politycznych i gospodarczych. Funkcjonowanie samorządów przeanalizował radny Dona t Piechowiak. W Galerii Nowej otwarto wystawę grafiki Andrzeja Załeckiego. 16.10. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto dwa nowe salony międzynarodowe: "Interrail-84" (wystawa urządzeń do utrzymania i naprawy taboru kolejowego) i "Kooperacja" (międzynarodowe targi podwykonawstwa i drobnej wytwórczości). Otwarcia dokonali wicepremier Edward Kowalczyk ("Kooperacji") i Zbigniew Palczewski (" Interrail").

Z okazji obchodzonego w minionym tygodniu Dnia Wojska Polskiego, spotkali się działacze i aktywiści Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych Na spotkanie przybyli również: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mać

Budowa szpitala onkologicznego przy ul.

Garbary 22 (stan w dniu 14 X 1984)

kowiak, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, pełniący obowiązki szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Stefan Łukaszewicz oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. Z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Wojewódzkim dokonano wpisu ok.

stu nazwisk najbardziej zasłużonych pedagogów do Księgi Honorowej "Zasłużony dla oświaty i wychowania ". Gratulacje i życzenia przekazał pedagogom kurator Ireneusz Król.

W Sali Reprezentacyjnej Izby Rzemieślniczej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Zakładu Doskonalenia Zawodowego połączone z wręczeniem sztandaru i odznaczeniem tej jednostki. Gości powitał przewodniczący Rady Stanisław Piotrowicz. Przybyli przedstawiciele władz politycznych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, i administracyjnych, z wicewojewodą Bronisławem Stęplowskim i wiceprezydentem Poznania Zbig

niewem Habelem. Obecny był także konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznym RepubMk Radzieckich w Poznaniu Borys Mieszczanow. Referat wygłosił prezes Zarządu Ireneusz Sobczak, który przedstawił cz.erdziestoletnią historię Zakładu. Zarząd Główny Zakładu Doskonalenia Zawodowego ufundował dla poznańskiego Zakładu sztandar, który przekazał prezes Józef Kowtun. W uznaniu zasług i dotychczasowych osiągnięć, decyzją Rady Państwa sztandar udekorowany został Złotym Krzyżem Zasługi. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak udekorował też sztandar Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Wielu zasłużonych pracowników otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali Mieczysław Konik i Ludwika Łukaszewska. Groźny wypadek tramwajowy u zbiegu al. Wielkopolskiej z ul. Klin. "Dziewiątka" i za nią "jedenastka" podążały w tym samym kierunku - w stronę ul. Pułaskiego. Z nie wyjaśnionych przyczyn, o godz. 6.45, "dziewiątka" została na przystanku z impetem uderzona w tył. Rany odniosło jedenastu pasażerów, którzy - podobnie jak motorniczy - skorzystali z pomocy lekarskiej, lecz po opatrzeniu ran mogli wrócić do domów. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb działacza ruchu robotniczego Wiktora Walczaka, byłego członka Komunistycznej Partii Polski. U dekorowanego Krzyżem Kawalers im Orderu Odrodzenia Polski. Zył siedemdziesiąt cztery lata. 17.10. Zakończyło się dwudniowe seminarium na temat: "Formy, metody i możliwości współpracy małych i średnich przedsiębiorstw Polski i Republiki Federalnej Niemiec", zorganizowane w wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Fundacją F. N eumanna a Wydawnictwem "Epoka". Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja poświęcona metodom handlowania z zagranicą. Z okazji sześćdziesięciopięciolecia działalności Związku Inwalidów Wojennych, w auli Uniwersy

9'

13 i

tetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta akademia. Przybyli ra nią inwalidzi wojenni i ich rodziny oaz wdowy po poległych żołnierzach z województwa poznańskiego oraz delegacje środowisk kombatanckich z województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego. Obecni byli również: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Referat okolicznościowy wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Stanisław Dobak. W trakcie akademii grupie działaczy Związku Inwalidów Wojennych wręczono odznaczenia państwowe, medale wojskowe i honorowe odznaki regionalne, jak również awanse na wyższe stopnie oficerskie. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja na temat "Racjonalizacja zatrudnienia w zakładzie pracy", z udziałem kierowników przedsiębiorstw i pracowników nauki. Rozpoczęła się konferencja naukowo-techniczna na temat rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce do roku 1990. W obradach uczestniczyli specjaliści przemysłu drzewnego z Austrii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Węgier i Włoch. ;.10. Z wojewódzkim aktywem społeczno-politycznym i dziennikarzami miejscowej prasy, radia i telewizji spotkał się rzecznik prasowy rządu, minister Jerzy Urban. Spotkanie prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Przed II Krajowym Zjazdem Związku Młodzieży Wiejskiej odbyło się spotkanie delegatów na Zjazd z województwa poznańskie

go z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Janem Mielcarkiem. Także kierownictwo Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego spotkało się z delegatami Związku M łodzieży Wiejskiej "Wici" na II Zjazd Związku.

Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Winogrady za aktywną, dziesięcioletnią pracę w środowisku otrzymało sztandar organizacyjny, ufundowany przez kilkanaście poznańskich zakładów pracy. Wśród licznie przybyłych gości byli przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak, wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Jerzy Literski, prezes Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marek Ługowski i przewodniczący i.Tiejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Sabiniewicz. Kilkunastu zasłużonych weteranów udekorowano Medalami Zwycięstwa i Wolności oraz Medalami "Za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku".

W Teatrze Wielkim odbyło się spotkanie z okazji trzydziestolecia Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom - Teletra". Obecni byli m.in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Siedemdziesiąt osób wyróżniono odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Bogdana Czajkę, Czesława Michalaka, Edmunda Stachowiaka i Stanisława Stachowiaka. Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego, otwarto w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystawę publikacji Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Zgromadzono ponad 300 publikacji z wszystkich dziedzin nauki. Ukazano też książki autorów z poznańskiego środowiska naukowego oraz publikacje na temat Wielkopolski.

).10. W Domu Prasy przy ul. Grunwaldzkiej odbyło się spotkanie z dyrektorem Centrum Badania Opinii Społecznej pikiem doc. "Stanisławem Kwiatkowskim. Organizatorem spotkania było poznańskie Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL.

Obecny był m.in. sekietarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. W zajezdni tramwajowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Fortecznej zorganizowano dyskusję na temat usprawnienia komunikacji miejskiej, z udziałem fachowców z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) . W Teatrze Polskim pierwszy dzień gościnnych występów zespołu Pantomimy Olsztyńskiej. Dano Bankiet według Witolda Gombrowicza, w inscenizacji Bohdana Głuszczaka i Jacka Wierzbickiego, scenografii Andrzeja Markowicza, z muzyką Czesława Niemena. Kompozytor wystąpił po przedstawieniu z recitalem złożonym z songów z cyklu Terra deflorata. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Marczyka. Solistą był pianista Eugene Indjic (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.).

.10. Zakończenie międzynarodowych salonów "Interrail-84" i "Kooperacja". Ten ostatni wystawiał na powierzchni 11000 m 2 . "In terrail" odwiedziła delegacja ministrów i wiceministrów komunikacji krajów socjalistycznych - Bułgarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej, Kuby, Mongolii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski. "Interrail" nie dał efektów w postaci podpisanych kontraktów, jednak przeprowadzono rozmowy z zagranicznymi kontrahentami, którzy odwiedzili stoiska "Metalexportu" , "Elektrirmr' i "Colmexu". W Ośrodku Kultury "Wierzbak" dokonano podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego młodzieży Szkolnej "O laur Wierzbaka" . W Sali im. Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika" zainauguro

J 33wał XVII sezon działalności. N a spotkanie przybyli m. in. przedstawiciel Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Wiśniewski, dyrektor Departamentu Muzyki Ministerstwa Kultury i Sztuki Izabela Bojkowska, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, członkowie honorowi Ruchu, nauczyciele, młodzież. Prezes prezesów Alojzy A. Łuczak przedstawił zamierzenia "Pro Sinfoniki" w nadchodzącym sezonie. Z propozycjami artystycznymi zapoznał przybyłych wicedyrektor Filharmonii Poznańskiej Zdzisław Dworzecki. Dorocznym zwyczajem "Pro Sinfonika" przyznała swe członkostwo honorowe. Otrzymali je: dyrygent Stefan Marczyk oraz działacz kultury Jerzy Męczyński. N astępnie w auli uniwersyteckiej odbył się koncert, podczas którego amerykański pianista Eugene Indjic, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznań*skiej pod dyrekcją Stefana Marczyka, wykonał IV Koncert fortepianowy G-dur Ludwiga van Beethovena. Szkoła Podstawowa Nr 65 im.

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury na Osiedlu Kosmonautów otrzymała sztandar oraz otwarto w niej, Izbę Pamięci. W uroczystości uczestniczył syn Franciszka Żwirki - Henryk.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka obchodzono czterdziestą rocznicę istnienia uczsini kwatermistrzowskiej Wojska Polskiego. Wszystkie pododdziały Szkoły zebrały się na uroczystym apelu. Wystawiono kompanię honorową z pocztem sztandarowym. Odczytano okolicznościowy rozkaz komendanta. O godz. 9.30 rozpoczęło się otwarte posiedzenie Rady N aukowej i Komitetu U czelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z udziałem zaproszonych gości: członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisława Kałkusa, głównego kwatermistrza Wojska Polskiego wiceministra obrony narodowej gen. broni Mieczysława Obiedziń - skiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika iprzewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Czwoj draka i wojewody poznańskiego Mariana Króla. Obecni byli też: przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz poznańskich uczelni cywilnych oraz służb kwatermistrzowskich okręgów i rodzajów sił zbrojnych. Przybył konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Gienadij Zykow. Okolicznościowy referat wygłosił komendant Szkoły gen. bryg. Piotr Przybyszewski. Szkoła wyróżniona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Drugi dzień gościnnych występów zespołu Pantomimy Olsztyńskiej i Czesława Niemena w Teatrze Polskim. W Teatrze Muzycznym odbyło się spotkanie z okazji trzydziestopięciolecia Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroraa". Przybyli na nie m. in. prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Zasłużonych pracowników wyróżniono odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. XI Liceum Ogólnokształcące, im.

Georgi Dymitrowa przy ul. Sciegiennego obchodziło jubileusz dwudziestolecia. Przybyli absolwenci z różnych stron kraju. Odbyło się spotkanie z udziałem przyjaciół Szkoły, dyrekcji, przedstawicieli władz administracyjnych i politycznych miasta. Przybył też przedstawiciel ambasady Ludowej Republiki Bułgarii w Polsce konsui Nikołaj Roussanow. Zakończenie gościnnych występów zespołu Pantomimy Olsztyńskiej w Teatrze Polskim. Wielkopolska Grupa Regionalnego Zrzeszenia Pszczelarzy "Apipol" zorganizowała "Targi miodowe" w pomieszczeniach Ośrodka "Słońce" na Osiedlu Przyjaźni.

Zgromadzono m. in. 4 t ziołomiodu rumiankowego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zalecanego przy nieżytach żołądka i jelit oraz anginach.

W Komitecie Wojewódzkim PolKiej Zjednoczonej Partii Robotn. cztj z aktywem ideologicznym spotkał się płk doc. Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej. Poinformował on zebranych o pracy ośrodka oraz odpowiadał na liczne pytania. 21.10. Orkiestra Teatru Wielkiego, pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego, wyjechała do Holandii.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł red. Zdzisław Antoniewicz, współpracownik "Kuriera Poznańskiego" i "Przeglądu Sportowego" (do 1939) "Expressu Poznańskiego", "Gazety Chłopskiej" i "Dziennika Ludowego" (po wyzwoleniu w 1945 r.), współzałożyciel Towarzystwa Przyjaźni Polsko-VVęgierski , prezes rady seniorów Motoklubu " Unia". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 22.10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców i podziału dzielnicy na komitety osiedlowe było naj - ważniejszym tematem obrad Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto. Dokonano podziału dzielnicy na 12 okręgów i zaproponowano powołanie 72 obwodów. Radni wysłuchali sprawozdania Wojciecha Florczyka, przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu, o działalności ogniw samorządu

(20- 22.1 O.)

mieszkańców w poprzedniej kadencji. Zgłoszono również propozycję ustalenia zasad współpracy kierownictwa Urzędu z samorządami. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zainaugurowano kolejny rok szkolenia politycznego. Lektorów z województwa powitał prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając. Inauguracyjny wykład na temat efektywności gospodarowania w polskim rolnictwie wygłosił dr Henryk Jędryczko z Akademii Rolniczej.

Kolegium Wojewody oceniło przeprowadzoną kontrolę jednostek stopnia podstawowego. Otwarcie wystawy pL Rataje pędzlem malowane pleneru w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje 1 " w salonie Osiedlowego Domu Kultury "Na Skarpie". Nagrodzono najlepsze prace. Po południu rozpoczął się pierwszy pięciodniowy kurs w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Centrum Studiów Związkowych nad Jeziorem Kierskim. W inauguracji działalności Ośrodka wzięli udział: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, dyrektor Centrum Studiów Związkowych w Warszawie Barbara Emiga i przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Związków Zawodowych Wojciech Guglas. Wykład inauguracyjny pL Funkcje związków zawodowych w państwie socjalistycznym wygłosił doc. dr hab. Włodzimierz Piotrowski z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa N aukowego Organizacji i Kierownictwa rozpoczęła się dwudniowa konferencja na temat tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. Uczestnikami jej było ok. trzystu przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz samorządów pracowniczych i zakładowych organizacji zwiazkowvch. Tytuł doktora honoris causa U - niwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymał dr Karo10tmar von Aretin, niemiecki uczony pełniący funkcję dyrektora Instytutu Historii Europy w Moguncji, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły

Technicznej w Darmstadcie, członek korespondent Austriackiej Akademii Nauk. Uczestniczyli w uroczystości wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr Gerard Labuda oraz dyrektor Instytutu Czesław Madajczyk. W Sali Tradycji Domu Kultury Milicji Obywatelskiej przy ul.

Grunwaldzkiej szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki powitał czternaście matek, których więcej jak dwóch synów pełni służbę w jednostkach Milicji Obywatelskiej i wręczył im Medale "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" . Medal otrzymała m. in. Kazimiera Dłużewska, której aż sześcioro dzieci pełni służbę w organach Milicji Obywatelskiej. Gratulacje złożyli odznaczonym płk Edward Miętkiewicz oraz uczestnicząca w uroczystości przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Kośmider.

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania zaprosiło sympatyków do Pałacu Działyńskich, gdzie J anusz Dembski wspominał Zbigniewa Kaję. Nowy cykl imprez adresowanych do młodzieży rozpoczął się w Sali Wielkiej Pałacu Kultury, w ramach Młodzieżowych Spotkań Muzycznych. Wystąpiła grupa country "Old colt".

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury z miłośnikami literatury spotkali się Jerzy Grupiński i Wincenty Różański. W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Kazimierz Wandelt - prof. dr hab. Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej, specjalista w dziedzinie ekonomiki przemysłu, kierownik Zakładu Ochrony Pracy Politechniki Poznańskiej (w latach 1958 - 1962) i< kierownik Katedry Organizacji i Technologa Robót Budowlanych (1962-1964), kierownik Zakładu

J35

Ekonomiki i Organizacji Budownictwa Instytutu Ekonomiki Produkcji Akademii Handlowej. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Nauczyciel PRL.

23.10. Podczas sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald omówiono przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej do organów samorządu mieszkańców. Na sesji dokonano podziału dzielnicy na 15 osiedli. Powzięto także uchwałę o powołaniu społecznych komisji pojednawczych, do których wybory powinny być przeprowadzone na najbliższych konferencjach delegatów mieszkańców. Wysłuchano informacji naczelnika Ryszarda Stogi o stopniu realizacji postulatów i wniosków wyborczych, zgłoszonych w maju i czerwcu. IX Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza harcerskiego Hufca "Piast" im. Powstańców Wielkopolskich. W obradach oceniających czteroletnią działalność uczestniczyli m. in.: naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard Wosiński i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Adam Dzikowski, współorganizator ruchu zuchowego w Wielkopolsce. W ramach obchodów Tygodnia Medycyny Radzieckiej przybyła do Poznania grupa lekarzy radzieckich, goszczących w Polsce na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się ogólnopolskie giełdy obuwnicze, na których handlowcy kontraktowali buty wiosenno-letnie.

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 24.10.)

Zadania poznańskiej organizacji partyjnej wynikające z postanowień XVI Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były zasadniczym tematem plenarnego posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wzięli udział przedstawiciele centralnych władz partyjnych, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem, członkowie kierownictwa administracyjnego miasta i województwa, posłowie na Sejm. Obecni byli także uczestnicy XVI Plenum Komitetu Centralnego i Krajowej Narady Aktywu Robotniczego oraz grupa robotników, również bezpartyjnych, z poznańskich zakładów pracy. Referat egzekutywy na temat zadań wojewódzkiej organizacji partyjnej w świetle postanowień XVI Plenum wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli rad pracowniczych, federacji związków zawodowych i członków Zrzeszenia "Polmozbyt"'.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł red. Kazimierz Przychodzki, fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" w latach 1951-1975, były lekkoatleta Klubu Sportowego "Warta", senior Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor kilku indywidualnych wystaw fotograficznych i współautor licznych ekspozycji z dziejów powojennego Poznania. J ego prace zamieszczaliśmy w "Kronice Miasta Poznania" od 1959 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

24.10. W siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej seminarium regionalne. Uczestnicy, którzy przybyli z województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, zielonogórskiego i poznańskiego, zapoznali się z zagadnieniami współpracy gospodarczej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W seminarium uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. Przybył także wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Borys Mieszczanow.

W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poświęcone sytuacji i zadaniom w rozwijaniu życia kulturalnego w środowiskach wiejskich. Uczestniczyli w obradach: wiceminister kultury i sztuki Edward Gołębiowski, przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wojewoda poznański Marian Król. Ocenę sytuacji w życiu kulturalnym poznańskiej wsi przedstawił prezes Komitetu Tadeusz Zając. Inauguracja nowego roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykład pL Biologiczne i psychospoleczne uwarunkowania pracy umyslowej w starszYm wieku wygłosiła prof. dr med. Halina Szwarc, twórca i propagatorkauniwersytetów trzeciego wieku w Polsce.

W salonie wystawowym "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarta została wystawa fotograficzna pt. Korea - Kraj Dżucze. W jej otwarciu wziął udział ambasador Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej w Polsce O'Man Sok i attache Om Sung Chol. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. W godzinach przedpołudniowych ambasadora O'Man Soka przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W spotkaniu wziął również udział wojewoda poznański Marian Król. Bawiącą w Poznaniu grupę lekarzy radzieckich przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. 25.10. Nad sposobami usprawnienia pracy ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dyskutowali specjaliści z całego kraju, uczestniczący w konferencji naukowo-technicznej. Przygotowano na ten temat czternaście referatów. Konferencja związkowców województwa poznańskiego. Założenia integracji ruchu zawodowego przedstawił zebranym przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych Alfred Miodowicz. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych miasta i województwa z czołowymi sportowcami regionu, medalistami mistrzostw świata i Europy oraz Zawodów Przyjaźni.

Gospodarzem spotkania była wicewojewodzina Zofia Dąbrowska. Podczas uroczystości zawodnikom wręczono dyplomy i nagrody, a dziewięciu hokeistom na trawie srebrne Medale "Za wybitne osiąg»nięcia sportowe" przyznane przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu. Spotkanie było także okazją do pożegnania kończących

(24 - 26.10.)

\ 37

karierę sportową wioślarzy, medalistów mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich w Moskwie - Adama Tomasiaka i Grzegorza N owaka.

Z inicjatywy Rady Wojewódzkiej Federacji Budowlanych zorganizowano spotkanie, na które przybyli przedstawiciele środowiska budowlanego oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Siedmioosobowej brygadzie z Poznańskiego Kombinatu Budowlanego wręczono dyplomy za zajęcie pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie budowlanych w Sofii. W siedzibie Urzędu Miejskiego złożył wizytę konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Bojko. Prezydent Poznania Andrzej Wituski poinformował gościa o sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście. W hallu parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę modelarstwa okrętowego i lotniczego z pałacowych pracowni, kierowanych przez Andrzeja Czarczyńskiego i Romana Rotnickiego oraz Andrzeja Majchrzaka i Henryka Zawala, i.10. W sali Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie radnych Wojewódzkiej, Miejskiej i dzielnicowych rad narodowych oraz przewodniczących klubów radnych z sekretarzem Rady Państwa Jerzym Szymankiem.

W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbyły się dwa jednogodzinne koncerty rewelacyjnego piosenkarza murzyńskiego Raya Charlesa Robinsona.

Ray Ch. Robinson

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry