KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAŃ, pi. KCLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwiński, Władysława K1awiter, Stanis1aw Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwirski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewskai REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW , ,Prasa- Książka- Rucli", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach; instytucje J Zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałów RSW "rasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumerat w urzędach pocztowych i u doręczycieli.; osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - sledzibacq Odqzlałów RSW "Prasa-Knazka-Kvc"'" oołpcAją nrArumfrate VT'aAn-'e w urzerAch J2lr owy , naAowco-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują użyąjąc. ,,-y-ankif.ctu' wpiaty na rachunek bankowy miejscowego OuuzidxU jrto w "Ł r«&a- KSlązka- Ruch .

* rpnu"pf"t Q Tp zleceniem wysyłki za granicę przvjmAie RCW . Pra e s3-Ksia*v::'-T?i"h"" Centra1a Kolportażu Prasy i Wydawnictw,; ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Ouu. la. v* Vv.rsz;\ t nr i-bj-Au b-*.J9-11. Prenumerata ze 2.ece. iCn w ysyhu .a granicę oocztą zwykłą iest droższa od prenumeraty krajowej o 5Jló dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zak adów pracy. Terminy rrzyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I połrecze roku następnego oraz ca'y rok następny. Cena epzemplarza - 25 zł; · prenumerata roczna - lm zł.

E&zeml'larze zes ytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Ks'ążka-Ruc ", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Prlnted In Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1986 Wydanie I. Nakład 2900+100 egz. Ark. wyd. 15,1; ark. druk. 12,25. Druk ukończono w maju 1986 r.

Zam. nr 2;86 1-16 Zlec. druk. 54/148 DRUKARNIA UNIWERSYTETU 1><<". ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0664-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry