TRZY JUBILEUSZE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1

Czas czytania: ok. 8 min.

Rok 1985 przejdzie do historii naszego Towarzystwa jako "Rok trzech jubileuszów", ponieważ obchodzili je uroczyście trzej zasłużeni członkowie: dr Ludwik Gomolec oraz redaktorzy Teodor Smdełowski i Andrzej Trella. Jubilaci - obok pracy zawodowej - oddali wiele własnego czasu na pracę społeczną w Towarzystwie. W wykładach i prelekcjach utrwalali i szerzyli wiedzę o Poznaniu, jego ludziach, zabytkach o bogatej i pięknej przeszłości, i o dziejach współczesnych, pozostawiając potomnym ślad w dziennikach, czasopismach i pracach naukowych. Jako pierwszy z tej trójki jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesięciolecia pracy naukowej obchodził historyk, pedagog i naukowiec dr Ludwik Gomolec. Nasze Towarzystwo urządziło drowi Gomolcowi w dniu 29 kwietnia 1985 r. w Sali Czerwonej Fałacu Działyńskich - wypełnionej mieszkańcami Poznania, przedstawicielami władz i młodzieżą szkolną - uroczyste spotkanie. Dr Gomolec od 1962 r. nie szczędzi pracy społecznej dla Towarzystwa.

Od wielu lat zasiada w zarządzie i prezydium. Wiele czasu poświęca pracując w Komisji Młodzieżowej. W zastępstwie prpf. dra Zbigniewa Zakrzewskiego prowadzi Komisję Wykładów i Przechadzek, inspiruje tematykę "poniedziałkowych wykładów". Często prowadzi "przechadzki po Poznaniu", specjalnym kultem otacza miejsce martyrologii Wielkopolan. W Komisji Uczczenia Zasłużonych i Nazewnictwa Ulic wykazuje wiele inicjatywy, we współdziałaniu z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miejskiego. Jego książki o tematyce historycznej związane są z regionem Wielkopolski; specjalne miejsce zajmuje w nich Ziemia Sredzka. Za całokształt swej pracy otrzymał wiele wyróżnień, dyplomów, nagród, odznaczeń - wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Teodor Śmiełowski

Andrzej Trella

Okazałą l}roczystość jubileuszową zgotowano też 21 maja 1985 r. red.

Teodorowi Smielowskiemu - wiceprezespwi zarządu. Urządzili ją: Stronnictwo Demokratyczne, Państwowa Srednia Szkoła Baletowa i Towarzystwo z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, czterdziestolecia pracy dziennikarskiej i dwudziestopięcioleeia działalności w Stronnictwie Demokratycznym. Przybyli przed,stawiciele władz, przyjaciele, koledzy i liczne grono poznaniaków. Red. Smiełowski swą pracę społeczną koncentrował w amatorskim ruchu śpiewaczym, teatralnym i baletowym. Przez dwadzieścia pięć lat był nauczycielem historii teatru w szkole baletowej. Z zamiłowania oddaje się twórczości poetyckiej, która - jak sam mówi - "jest najbliższa jego sercu". Jego poezje publikowano już w okresie międzywojennym - były to utwory liryczne o tematyce patriotycznej, marynistycznej i religijnej. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń, a wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Red. Andrzej Trella - kolejny nasz jubilat przeżył bardzo rzadki, bo diamentowy jubileusz. Obchodził osiemdziesiątą czwartą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy zawodowej oraz społecznej. Red. Trella należy do wybitnych poznańskich dziennikarzy. Dla podkreślenia jego zasług, Koło Seniora przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy PRL urządziło 13 maja 1985 r. koledze jubileuszową, bardzo miłą uroczystość. Od 1967 r.

należy do Towarzystwa d przez wiele lat aktywnie pracował w Komisji Rewizyjnej.

Uzyskał wielkie osiągnięcia w dziennikarstwie, dzięki olbrzymiej rutynie. Przeszedł bowiem wszystkie szczeble dziennikarskiej profesji w poznańskich dziennikach i czasopismach. Był m. in. naczelnym redaktorem i współzałożycielem "Ilustrowanego Kuriera Polskiego". Ponadto pełnił funkcję radnego w Miejskiej Radzie Narodowej. Jest długoletnim działaczem Stronnictwa Demokratycznego. Za ofiarną pracę dla Poznania i jego społeczeństwa udekorowany został Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Mirosława Meissnerowa

ZEBRANIA ZARZĄDU

W dniu 15 maja 1985 r. odbyło się zebranie Zarządu, poświęcone zagadnieniom organizacyjnym i gospodarczym Towarzystwa. Konieczne jest zmodernizowanie wyposażenia naszej siedziby w nowe meble. Dotychczasowe, otrzymane kiedyś w prezencie z różnych instytucji, nie nadają się już do użytku. Najpilniejsze jest urządzenie biblioteki, gdyż z powodu ciasnoty nie spełnia ona już swojej funkcji. Postanowiono zakupić dwa magnetofony (szpulowy i kasetowy) w celu nagrywania i odtwarzania przebiegu imprez i spotkań z interesującymi ludźmi, zwłaszcza organizowanych przez Klub im. Stanisława Strugarka. Przewodniczący komisji poinformowali o ich działalności. Przewodniczący Koła przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" mówił o przygotowaniach do wystawy filatelistycznej oraz "Dniach Poznańskiej Palmiarnd". W dniu 26 czerwca 1985 r. w zebraniu Zarządu wziął udział mgr Jerzy Czapski - prezes zarządu "Społem", któremu podlegają restauracje, kawiarnie i bary w mieście. Ma on różnorodne możliwości oddziaływania na konsumentów i turystów przybywających do Poznania. Chodzi nie tylko o dobre żywienie, ale także o stwarzanie atmosfery m. in. poprzez wystrój wnętrz lokali gastronomicznych, nawiązujący do tradycji i dziejów Poznania. Prezes poinformował o zamierzeniach w tym kierunku. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na rozmieszczenie sieci pijalni piwa i sposób obsługi piwoszów - co często wywołuje zaniepokojenie otoczenia.

ZEBRANIE PREZYDIUM

W dniu 14 kwietnia 1985 r. odbyło się zebranie prezydium, podczas którego omawiano sprawy budżetowe. Stwierdzono, że potrzeby są duże a środków finansowych mało. Chodzi o podtrzymanie tradycyjnych już imprez, np. organizowanych przez Komisję Młodzieżową lub przez Klub im. Stanisława Strugarka, których koszty rosną. Poza tym istnieje pilna konieczność zmodernizowania wyposażenia lokalu Towarzystwa. Postanowiono zwrócić się do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego o dotacje.

KONTAKTY I SPOTKANIA

W dniu 19 maja 1985 r. Towarzystwo nasze wystąpiło do wiceprezydenta Poznania Bogdana Zastawnego o zainteresowanie się bolączkami mieszkańców, zgłaszanymi do sekretariatu Towarzystwa lub podnoszonym* na zebraniach. Chodzi zwłaszcza o stan chodników, usuwanie brudów z klatek schodowych i podwórzy, parkowanie samochodów w niedozwolonych miejscach. Odczuwa się także brak toalet w mieście.

< * Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zwróciło się w kwietniu 1985 r.

o poparcie dla inicjatywy wznowienia "Przeglądu Wielkopolskiego". Towarzystwo nasze sprawę tę w pełni poparło, gdyż czasopismo także jest potrzebne i powinno odgrywać istotną rolę w propagowaniu regionalizmu. W dniu 2 maja 1985 r. prezes Zarządu spotkał się z dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzejem Goćwinskim. Podczas spotkania prezes poinformował o aktualnym stanie rozwoju Towarzystwa i o jego potrzebach. Złożył pisemne uzasadnienie prośby o dotację i uzyskał zapewnienie przychylnego jej załatwienia.

W dniu 16 maja 1985 r. prezes spotkał się z dyrektorem Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni mgrem Bolesławem Szałkiem. Wspólnie przeprowadzili przegląd placu przed Pływalnią Miejską przy ul. Wro- , nieckiej, miejsca po naj starszym pomniku Adama Mickiewicza przy kościele Sw. Marcina oraz Al. Marcinkowskiego, pi. Wolności, ronda przy dworcu autobusowym i in. W wyniku przeglądu, w czerwcu uporządkowano plac przed pływalnią oraz miejsce z tablicą pamiątkową po pomniku Adama Mickiewicza, jak też odnowiono fontannę delfinów przy Al. Marcinkowskiego i uporządkowano okolice ronda przy dworcu autobusowym.

W dniu 30 maja 1985 r. prezes Zarządu i przewodnicząca Komisji Młodzieżowej mgr Irena Wingerowa spotkali się z kuratorem oświaty i wychowania drem Ireneuszem Królem. Kuratora poinformowano o różnych formach działalności Komisji Młodzieżowej. Kurator sugerował organizowanie przechadzek po mieście dla dzieci przedszkolnych i z klas zerowych oraz zachęcanie dzieci przebywających w mieście na koloniach do uczestnictwa w czynach społecznych. Kurator wyraził uznanie dla form pracy Komisji Młodzieżowej.

W dniu 29 kwietnia 1985 r. prezes Zarządu i mgr Zbigniew Graczyk spotkali się z przedstawicielami Poznańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Celem spotkania było ustalenie prac, jakie harcerze mogliby podjąć na rzecz miasta. W związku z tym, w pierwszych dniach maja Towarzystwo skierowało do harcerzy apel o zainteresowanie się estetyką otoczenia miejsc zamieszkania i szkół oraz parków, zieleńców i kwietników.

"DNI POZNAŃSKIEJ PALMIARNI" W dniach 19-25 maja 1985 r. Koło Towarzystwa przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i filateliści zorganizowali w hallu dyrekcji przedsiębiorstwa "Dni Poznańskiej Palmiarni", na które złożyła się m. in. ekspozycja fotograficzna i filatelistyczna. Fotogramy obrazujące historię i dzień dzisiejszy Palmiarni udostępnił Społeczny Komitet Odbudowy Poznańskiej Palmiarni. Ekspozycja filatelistyczna obejmowała

MFTUIAFZ

Okolicznościowa kopertai I N # i i i i i i Ifflftl i i u I krtftfflftffl rflszesnaście zbiorów tematycznych, w większości związanych z regIonem Poznania i Wielkopolski.

Wydano dwie okolicznościowe koperty oraz stempelek pamiątkowy.

Dochód ze sprzedaży wydawnictw pocztowych, łącznie z dobrowolnymi datkami, przekazano na konto Społecznego Komitetu. Cel imprezy - za, interesowanie poznaniaków odbudową Palmiarni został osiągnięty. Swiadczyła o tym liczba zwiedzających - ok. 4 tys. osób. Ekspozycję oglądały także zorganizowane grupy, m. in. z Chodzieży, Gniezna, Konina, Leszna i Piły.

Andrzej Majewski

Fodczas inauguracji "Dni" (19 V) rozpoczął działalność, będący pod opieka Towarzystwa, regionalny Klub Polskiego Związku Filatelistycz' nego "Poznaniana" . Wybrano władze Klubu i nakreślono plan działania. Na czele zarządu stanął Andrzej Majewski. Zadaniem Klubu jest

M FfUIAFZ

propagowanie filatelistyki regionalnej i tematycznie przedstawiającej* Poznań oraz Wielkopolskę. Siedzibą Klubu są Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Pierwsze spotkanie Klubu, poświęcone odbudowie Palmiarni, uśwdetniła prelekcja mgra inż. Bernarda Lisiaka pt. Historia i dzień dzisitefszY poznańskiej Palmiarni i zieleni miejskiej w Poznaniu.

REGULAMIN KLUBU 1/ POZNANIANA"

1. Klub Filatelistów "Poznaniana" powstał przy Kole Polskiego Związku Filatelistycznego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Inicjatorami powołania Klubu zbieraczy regionalnych wydawnictw pocztowych są filateliści z "Cegielskiego" i członkowie Zakładowego Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Siedzibą Klubu jest Koło Polskiego Związku Filatelistycznego.

Opiekunami Klubu są Polski Związek Filatelistyczny - Zarząd Okręgu oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 4. Cele i formy działalności Klubu. Podstawowym zadaniem Klubu jest działalność kolekcjonersko-wystawiennicza wszelkich walorów przedfilatelistycznych i filatelistycznych związanych z Poznaniem i Wielkopolską, zmierzająca do uchronienia przed zniszczeniem, a jednocześnie do ukazania poprzez dokumentację filatelistyczną społeczeństwu historii i dnia dzisiejszego Poznania i Wielkopolski we wszystkich dziedzinach życia. Cele te zamierzamy osiągać przez spotkania wymienne i ekspozycje filatelistyczne - mające sie, odbywać przynajmniej raz w roku - pogadanki i prelekcje na wspomniane tematy. Do Klubu może należeć każdy członek Polskiego Związku Filateli5. stycznego, interesujący się tematyką regionalną. Przynależność do Klubu jest bezpłatna. Członek Klubu wypełnia jedynie "deklarację uczestnictwa" . 6. Zadaniem członka jest popularyzacja kolekcjonerstwa regionalnego oraz, w miarę możliwości, zabieganie o to, by jak najwięcej imprez i uroczystości o charakterze politycznym, gospodarczym, kulturalnym, rekreacyjnym znalazło odzwierciedlenie w dokumentacji filatelistyczno- pocztowej. Klub pragnie nawiązać współpracę z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym' oraz innymi regionalnymi organizacjami, kierując się zasadą: "Nic co poznańskie i wielkopolskie nie jest nam obce".

Znaczek klubowy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU IM. STANISŁAWA STRUGARKA (11 IV 1 9 84 - 2 8 I I 1985)

Klub im. Stanisława Strugarka utworzony został na zebraniu organizacyjnym w dniu 11 kwietnia 1984 r. w siedzibie przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Wronieckiej, po uprzednim zebraniu informacyjnym w siedzibie Towarzystwa w dniu 26 października 1983 r. Inicjatorką powołania Klubu była przewodnicząca Komisji Informacji, Współpracy i Czynów Społecznych Irena Barełkowska. Na wspomnianym zebraniu organizacyjnym utworzona została Rada Tymczasowa, która na pierwszym zebraniu (25 IV) ukonstytuowała się w Zarząd, w składzie: Ryszard Zielewicz (prezes), inż. Tomasz J aniński (zastępca), Hieronim Wrociński (sekretarz), Jerzy Królikowski (skarbnik), Irena Barełkowska, dr Adam Glapa, Bogdan Grześkowiak, Anna Paluszkiewicz, dr Aleksander Stukowski i mec. Jan Turski (członkowie) . Na zebraniu Zarządu (1 VI) Ryszard Zielewicz zrezygnował z funkcji prezesa, a na jego miejsce wybrana została Irena Barełkowska. W miejsce R. Zielewicza, do Zarządu dokooptowany został mgr Władysław J. Przybylski. O intensywnej pracy* Zarządu świadczy liczba 21 posiedzeń. Odbyły się nadto dwa zebrania plenarne w sali Klubu "Mozaika": 10 listopada 1984 r. i 2 lutego 1985 r.

Pierwszym zadaniem Zarządu było opracowanie programu działalności oraz planu pracy. W myśl tego planu, Zarząd zamierzał podczas Jarmarku Świętojańskiego zorganizować zebranie inauguracyjne oraz urządzić w lokalu Towarzystwa wystawę poświęconą Stanisławowi Strugarkowi. Do realizacji tych pomysłów nie doszło z przyczyn od Zarządu nie zależnych. Zebranie plenarne, pod hasłem: "Poznańskie tradycj e swiętomarcińskie". zorganizowane zostało dopiero w dniu 1 O listopada 1984 r., przy nadspodziewanej frekwencji gości. Wystawę poświęconą Strugarkowi Zarząd postanowił eksponować w oknach przedsiębiorstwa "Desa", przy Starym Rynku 48. Za zgodą konserwatora zabytków d dyrektora przedsiębiorstwa budowlanego, które dokonuje tam od kilku lat generalnego remontu i przebudowy, członkowie Zarządu uporządkowali iwa okna i umieścili w jednym z nich karykaturę Strugarka, wykonaną i ofiarowaną przez Stanisława Mrowińskiego, a w drugim - fotografie i działalności Stanisława Strugarka oraz informacje o Klubie. Podczas Jarmarku Świętojańskiego nadawane były przez megafony .nformacje o Klubie oraz - z taśmy magnetofonowej - monologi Stanisława Strugarka. Odtworzono także monologi Juliusza Kubła, w wykonaniu Mariana Pogaszą. Zabiegano o nagłośnienie Starego Rynku orzed godz. 12, w czasie wyczekiwania turystów na pojawienie się koziołków na wieży ratuszowej. Drugie zebranie plenarne odbyło się w dniu 2 lutego 1985 r. pod hasłem: "Czy znasz poznańskie zapusty?" U czestniczyli w nim dziennikarze telewizji poznańskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry