00 P ? aw 1984 roku

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1

Czas czytania: ok. 55 min.

Część trzecia

1.7. Przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyło się uroczyste ślubowanie 300 junaków Ochotniczych Hufców Pracy z województwa poznańskiego. Obecny był zastępca komendan ta głównego Zdzisław Bartol. 2.7. We wczesnych godzinach rannych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Politechnice Poznańskiej oraz Akademii Rolniczej rozpoczęły się egzaminy wstępne. Ponad 600 dzieci ze szkół Poznania i województwa wyjechało wieczorem specjalnym pociągiem na wakacj e do Czechosłowacji. Uczniów i harcerzy zaprosili ich rówieśnicy oraz władze społeczno-polityczne i oświatowe z miasta oraz okręgu Brno. Na dworcu żegnali młodzież sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, przedstawiciele Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz rodzice.

3.7. W Sali Błękitnej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość otwarcia zawodów matematycznych laureatów olimpiad matematycznych Polski i Austrii. W redakcji "Expressu Poznańskiego" wręczono nagrody laureatom XII konkursu na nowelkę. Spośród 116 nadesłanych tekstów I nagrodę przyznano nowelce Marka Tomczaka pl. Dzień wypuszczenia gołębia. Na czele jury stał Nikos Chadżiniko1au.

Z udziałem wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Malinowskiego obradowało plenum Miejskiego Komitetu Stronnictwa. Dokonano wyboru nowego prezesa. Funkcj ę tę powierzono Zenonowi Tomczewskiemu. Wice« prezesem została Aniela Kaźmierska. Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Akademię Medyczną.

13 Kronika m. Poznania 1;a5

N a gosclnne występy przybył do Poznania siedemdziesięciooso bowy chór kolejarzy z Sarajewa (Jugosławia) . 4.7. Z powodu braku personelu zamknięto Urząd Pocztowy Nr 54 na Osiedlu Czecha.

5.7. Posiedzenie Miejskiej Komisji Porządku i Czystości było poświęcone przygotowaniom do III etapu akcji "Posesja 84". Obradom przewodniczył wiceprezydent miasta Bogdan Zastawny. Aktualny stan akcji omówił sekretarz Komisji Mieczysław Trafankowski.

Z podróży artystycznej do Francji i Republiki Federalnej Niemiec powrócił Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Z podróży artystycznej do Bułgarii powrócił Polski Teatr Tańca- Balet Poznański, pod dyrekcją Konrada Drzewieckiego. Występował w Sofii i P10wdiw. Przez rondo na Sródce przespacerował. .. łoś i udał się w kierunku Rataj. 6.7. Na budynku przy ul. Chopina lA przytwierdzono tablicę projektu artysty-plastyka Mariana Banasiewicza z wyrytymi słowami: W tym domu mieszkał w latach 1923- 1939 Cyryl Ratajski, prezydent miasta Poznania w latach 1923 -1934 i 1939, pierwszy delegat Rządu na Kraj w latach 1940 - 1942. Wybitny mąż stanu, wielki patriota. Społeczeństwo Poznania. Pod tablicą złożył wiązankę kwiatów prezydent Poznania Andrzej Wituski. Posiedzenie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się w Wielkopolskich Zakładach Te1ee1ektronicznych "Te1kom- Te1etra" i poświęcone było realizacji harmonogramu zadań dla instancji i organizacji partyjnych

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 8. 7.)

po XIV Plenum Komitetu Centralnego. Uczestniczyli członek Biura Politycznego Stanisław Kałkus oraz kierownictwo Komitetu Dzielnicowego Grunwald. » W Sali Białej Urzędu Miejskiego posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Społecznego Komitetu obchodów 40-1ecia Polski Ludowej. Obecni byli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukatsik, przedstawiciele stronnictw politycznych, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak, przedstawiciele organizacji młodzieżowych i kombatanckich, rektorzy szkół wyższych i reprezentanci zakładów pracy. Program obchodów przedstawił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. 7.7. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczystość dziesięciolecia poznańskiego oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA.

8.7. Na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" otwarto XI Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych. W loży honorowej miejsca zajęli: I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów Wojciech Jaruzelski, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juan A. Samaranch, członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus i Tadeusz Porębski, sekretarze Komitetu Centralnego - ,Henryk Bednarski i Waldemar Swirgoń, ministrowie An

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciech Jaruzelski na trybunie honorowej XI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Z prawej: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Z lewej: Juan A. Samaranchdrzej Ornat i Bolesław Faron. władze wojewódzkie i miejskie, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Marianem Królem. Przybyły również delegacje organizacji sportowych krajów socjalistycznych. Punktualnie o godz. 17.00 rozległ się hejnał spartakiady . Na bieżnię wjechali na bryczkach dudziarze, na płycie zaś tańczył Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska". N astępnie młodzieżowa orkiestra dęta z Sierakowa wprowadziła na stadion kolumnę sportowców, reprezentujących wszystkie województwa. Po raporcie o gotowości do otwarcia spartakiady, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej Wituski powitał przybyłych do Poznania gości. Przemawiał Juan Samaranch, a ceremonii otwarcia dokonał przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Marian Renke. Przy dźwiękach hymnu narodowego na maszt wciągnięte zostały flagi: narodowa, olimpijska i spartakiadowa. Uroczyste przyrzecznie w imieniu zawodnikó złożyła gimnastyczka Izabella Zurawska, a w imieniu sędziów - arbiter piłki ręcznej Władysław Arciszewski. Znicz zapaliła mistrzyni Polski wchodzie - Beata Bączyk. Sześćset na biało ubranych dziewcząt utworzyło piąć kół, a kulturyści - rzeźbą Mirona Dyskobol. Kolejnym punktem ceremonii otwarcia było ogłoszenie wyników plebiscytu zorganizowanego przez redakcję katowickiego "Sportu" na najlepszych sportowców i trenerów w czterdziestoleciu Polski Ludowej. Najlepszym sportowcem w historii Polski Ludowej wybrana została trzykrotna złota medalistka olimpijska, lekkoatletka Irena Szewińiska. N aj1epszym szkoleniowcem zaś - twórca sukcesów polskiego boksu Feliks Stamm. Gratulacje złożyli Wojciech J aruze1ski i Juan Samaranch. Jedną z największych atrakcji ceremonii otwarcia był pokaz sportowo-artystyczny w wykonaniu 1200 chłopców i dziewcząt, zakończony utworzeniem na płycie" boiska figury białego orła. Laureaci plebiscytu na najlepszych polskich sportowców i trenerów w czterdziestoleciu Polski Ludowej zostali przyjęci w Ratuszu przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Prezydent pogratulował zawodnikom i trenerom wysokich lokat w plebiscycie, podkreślił ich wielki wkład, jaki wnieśli do historii polskiego sportu i życzył wszystkim miłego pobytu w Poznaniu. Wybitni sportowcy i szkoleniowcy upamiętnili swój pobyt w Ratuszu wpisem do Pamiątkowej Księgi. W ramach "Kulturalnych prezentacji miast i gmin" w muszli parku im. Marcina Kasprzaka koncertował Zespół instrumenta1no-wokalny z Szamotuł.

Przebywająca w Polsce ponad stusześćdziesięcioosobowa grupa młodzieży kubańskiej im. Carlosa Rolowa Miałkowskiego gościła w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W Zakładowym Domu Kultury powitał gości dyrektor naczelny Zakładów Zdzisław Miedziarek. Przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Rolę organizacji młodzieżowych w zakładach pracy omówił przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wojciech Florczak.

9.7. Przybyli na XI Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży działacze sportowi ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii i Węgier przyjęci zostali przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika.

Rozpoczęło obrady forum chemików - XIV Sympozjum Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Przybyło prawie 1100 specjalistów z całego świata oraz goście, wśród których znajdowali się sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Henryk Bednarski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, minister przemysłu lekkiego i chemicznego Edward Grzywa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr Maciej Wiewiórowski . Wojewoda poznański ustanowił doroczną Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta.

N a posiedzeniu plenarnym zebrał się Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W czasie obrad, które prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, rozpatrzono sprawę dwunastoosobowej Podstawowej Organizacji Partyjnej w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Przemysłu Odzieżowego, zapoznano się również z informacją o przebiegu inauguracyjnych sesji rad narodowych. N a wniosek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, organizacja partyjna w Przedsiębiorstwie Za

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 12. 7.)

opatrzenia Przemysłu Odzieżowego została rozwiązana. Uroczyste zakończenie zawodów matematycznych Polska-Austria.

W "Arsenale" otwarto wystawę pl. Plenery 83 - plon letnich plenerów plastycznych 1983 r. N a otwarciu obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Ro botniczej Jan Maćkowiak.

Rozpoczął się III etap akcji "Posesja" .

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę akwarel Jana Minkiewicza 200 lat munduru jazdy polskiej. 10.7. Wojewoda poznański Marian Król wizytował Archiwum Państwowe przy ul. 23 Lutego. Informacji udzielali dyrektor Stanisław Kłys i zastępca dyrektora Stanisław Nawrocki.

Ok. godz. 15.40 na stacji Wola wykoleił się pociąg pośpieszny relacji Szczecin - Burgas. Piętnaście osób doznało obrażeń i po udzieleniu pomocy lekarskiej zostało zwolnionych. Ok. godz. 22 przywrócono normalny ruch pociągów przez stację Wola. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczma1, udała się w podróż artystyczną do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, by wziąć udział w koncercie inaugurującym tam "Dni Kultury Polskiej" . 11.7. Z udziałem członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Albina Siwaka i S tanisława Kałkusa oraz sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Stanisława Piotrowicza odbyła się narada aktywu partyjno-związkowego środowiska budowlanych.

W Wielkopolskim Domu Łowieckim uroczysta sesja Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, na której podsumowano osiągnięcia lat 1945 - - 1985. Referat wygłosił prezes - prof. dr Bogusław Fruziński. W podróż artystyczną do Wielkiej Brytanii udał się Zespół Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej "Łany" .

12.7. Pierwsze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódzkiej Rady Narodowej. Uczestniczyli w nim również sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wicewojewoda Bronisław Stęp10wski. W obradach, prowadzonych przez przewodniczącego Komisji Ryszarda Witkowskiego, udział wzięli dyrektorzy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego współpracujących z radnymi. Z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarła Irena Tarnowska, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, członek Komendy Chorągwi Harcerek i komendantka środowiska Poznań. W latach okupacji komendantka Wojennego Pogotowia Harcerek w Poznaniu, współorganizatorka tajnego nauczania.

13.7. Manifestacja patriotyczna na stokach Cytadeli młodzieży uczestniczącej w XI Spartakiadzie. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak i Grzegorz Romanowski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski, wicewojewodzina poznańska Zofia Dąbrowska, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Adam Izydorczyk. Zebranych powitał przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zefiryn Grabski. Przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Jeden z uczestników Spartakiady odczytał Apel Pamięci i Pokoju. Następnie wysłuchano montażu słowno-muzycznego o tradycjach narodowowyzwoleń - czych Wielkopolan, w reżyserii Zdzisława Młodzianowskiego.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Kazimierza Barcikowskiego z aktywem społeczno-politycznym i gospodarczym województwa. Podczas spotkania, które prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, Kazimierz Barcikowski odpowiadał na liczne pytania dotyczące spraw gospodarczych. Podczas pobytu w Poznaniu Kazimierz Barcikowski spotkał się z pracownikami naukowymi Akademii Ekonomicznej, zajmującymi się problemami współpracy gospodarczej państw wspólnoty * socjalistycznej.

Chór Żeński Akademii Ekonomicznej, pod dyrekcją Krystyny

Domańskiej - Maćkowiak, udał się w podróż artystyczną do Hiszpanii. Red. Jacek Zegadło (Katowice) zwyciężył w XIII Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w pływaniu.

i14.7. Uroczyste plenum Wojewódzkiego Zarządu Związku Bojowników o Wolność i Demokracj ę w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wiceprezes · Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski oraz sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński, a także prezesi organizacji kombatanckich. Referat wygłosił płk rez. Szymon Lisowicz. Siedmiu szczególnie zasłużonym członkom Związku wręczono Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali je: Jan Bochniak, Zenon Gajewski, Stefan Majchrzak, Alina Partyka, Jakub Romaniuk, Marian Wawrzyńczak oraz Hieronim Wajs. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano 31 osób. Na wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego powołano dotychczasowego członka prezydium Zarządu Wojewódzkiego - Edwarda Sieradzki e go. W późnych godzinach wieczornych w Elektrociepłowni "Karolin" rozpoczęto rozruch nowej turbiny (2 kotły węglowe w Bloku BC 50).

15.7. Mimo fatalnej pogody, na Ławicy odbył się festyn lotniczy. Prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył nagrody triumfatorom XXIV Mistrzostw Polski Dziennikarzy w tenisie: Andrzejowi Karczewskiemu i Zbigniewowi Chmielewskiemu. XVII Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz" wygrał Janusz Gar

, 198

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 17. 7.)

Przystań Jachtklubu Wieikopoisk i

Zakończenie Spartakiady

PrzystaiS Klubu Sportowego " Posnania"sza spartakiadowego na parkiet "Areny" weszły reprezentacje czterdziestu dziewięciu województw, prowadzone przez orkiestrę harcerzy ze Staromiejskiego Hufca "Piast". Ogłoszono wyniki drużynowe. W łącznej klasyfikacji zwyciężyła reprezentacja woj. warszawskiego, wyprzedzając o ponad 1000 pkt. katowicką i gdańską. Poznaniakom, którzy zajęli czwarte miejisce, do Gdańszczan zabrakło zaledwie 37,7 pkt. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z redaktorami naczelnymi i sekretarzami organizacji partyjnych oraz wydawcami dzienników i czasopism, kierownictwami ośrodków radiowego i telewizyjnego, stałymi przedstawicielami prasy centralnej . Uczestniczył w spotkaniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się uroczysta sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda. Głównym punktem porządku dziennego było uhonorowanie zasłużonych dla dzielnicy i miasta działaczy społecznych i politycznych odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Wacław Gościniak, Zygmunt Ruhnke, Edward Szczerkowski i Stanisława Tworowska. Ponadto wręczono Krzyże Zasługi, Medale 40-1ecia Polski Ludowej, Odznaki Honorowe miasta i województwa. Odczytano apel Dzielnicowej Rady Narodowej do społeczeństwa Wildy oczyński (Poznań) w czasie 1.46.41. Poznanianka Joanna Kotecka była czwarta (2.00.03). Zakończenie sezonu artystycznego 1983/1984 w Teatrze Nowym. Dano Panopticum a'la Madame Tussand. Wielkie umieranie czyli Czarna Śmierć. Paris 1680.

17.7. Zgasł spartakiadowy znicz. Sportowcy czterdziestu dziewięciu województw zanim opuścili Poznań przybyli do sali sportowo-widowiskowej "Arena" na uroczystość zamknięcia XI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Na widowni zasiedli także: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wicewojewodzi - na Zofia Dąbrowska, wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Adam Izydorczyk. Przy dźwiękach mar

Przewodniczący Dzielnicowej Rady N arodowej Leszek Wande1 dziękuje Chórowi Męskiemu "Arion" za program artystyczny '" czynny udział w pomnażaniu dorobku materialnego, społecznego i kulturalnego dzielnicy. Sesję zakończył występ Chóru Męskiego Arion" któr y W y konał wiązan" , kę pieśni patriotycznych. W podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec udała się Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki DuczmaI. W podróż artystyczną do Holandii udał się Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem Marzenny Biegała- Howorskiej.

18.7. Z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa instancji partyjnej z działaczami ruchu robotniczego. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik przekazał zebranym najlepsze życzenia zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym. Order Sztandaru Pracy I ki. otrzymał z jego rąk Kazimierz Utrata. Krzyżami Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Michał Bilewicz, Zygmunt Cholewczyński, Wacław Niewiadomski, Włady

J99sław Rogala, Wacław Rudas oraz Michał Wołoszyn. Krzyże Oficerskie: Maciej Drobniewski, Stanisław Miszta1, Stanisław Piwowarski oraz Marian Woszcza1ski, natomiast Krzyże Kawalerskie: Zofia Baranowska, Jerzy Chudy, Aleksandra Konieczna, Edmund Gościaszek, Franciszek Kozak, J anina Kozłowska, Edward Pakuła, Mieczysława Krzymień i Maria Starosławska. Obchodzącym osiemdziesiątą rocznicę urodzin Ignacemu Hildebrandowi oraz siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Stefanowi Skrzypczakowi przekazano listy gratulacyjne i kwiaty. W imieniu odznaczonych przemawiał Kazimierz U trata. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się posiedzenie Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Omawiano przebieg pierwszych sesji nowo wybranych rad narodowych. Z inicjatywy Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, zorganizowano w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie duchownych chrześcijańskich, reprezentujących różne wyznania, oraz świeckich działaczy katolickich. W spotkaniu uczestniczył kierownik U rzędu do spraw Wyznań, minister Adam Łopatka.

Obecni byli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, wicewojewoda Romuald Zysnarski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI.

19.7. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się uroczysta akademia lipcowa Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przybyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkuis, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Woje

Wydarzenia w Poznaniu (19.7.)wódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, minister hutnictwa i przemysłu maszynowego Janusz Maciejewicz, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc. Przybył również przedstawiciel Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Genadij Zykow. Akademię otworzył I .sekretarz Komitetu Zakładowego Andrzej Kornosiński, a referat okolicznościowy wygłosił dyrektor naczelny Zakładów Zdzisław Miedziarek. Poinformował on zebranych o odznaczeniu Zakładów Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji zakładowego sztandaru dokonał minister Janusz Maciejewicz. Podziękowanie za wysokie wyróżnienie złożył Zdzisław Skakujkształtowania się władzy ludowej (fotografie, dokumenty, plakaty, odznaczenia) . Jury, pod przewodnictwem prof. dra Stanisław» Nawrockiego, przyznało nagrody i wyróżnienia szesnastu uczestnikom. I Nagrodę, za zbiór osobistych pamiątek, odznaczeń i wspomnień po uczestniku Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Edwardzie Stokowskim, otrzymała żona - Barbara. W salonie "Empiku" przy ul.

Ratajczaka otwarto retrospektywną wystawę Grupy 4P+ R. W "Galerii Piastowskiej" w "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę exlibrisow ze zbiorów Feliksa Wagnera Godło Polski i kwiaty. Na Osiedlu Oświecenia otwarto 61 filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda RaczyńskiegoW Osiedlowym Domu Kultury "Wierzbak" odbyła się uroczysta sesja Dzielnicowej" Rady Narodowej Jeżyce. W obradach wziął udział konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Okolicznościowy referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janusz Zwoździak. Zasłużonych działaczy społecznych i politycznych wyróżniono wysokimi odznaczeniami państwowymi i Medalami 40-1ecia Polski Ludowej. W rocznicowej sesji grunwaldzkiej Dzielnicowej Rady Narodowej wzięli udział sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Jasiński i wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyło się spotkanie z cyklu "Dzielnica N owe Miasto w 40-1eciu Po1-' ski Ludowej". Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, członek Komitetu Centralnego Edumnd Bączkiewicz, radni Dzielnicowej Rady Narodowej, aktyw społeczny i polityczny. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Edumnd Bruch. Zasłużonych dla dzielnicy działaczy wyróżniono wysokimi odznaczeniami państwowymi.

W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z okazji zbliżającego się czterdziestolecia Polski Ludowej . Uczestniczyli: wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak, członek Prezydium Kazimierz Olesiak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Kazimierz Stróżyk, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Po zagajeniu posiedzenia przez prezesa Wojewódzkiego Komitetu Tadeusza Zająca, referat okolicznościowy wygłosił wiceprezes Andrzej Malinowski.

Uroczystym spotkaniem w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego zakończył się ogłoszony w styczniu 1984 r. konkurs na pamiątkę robotniczą. J ego plonem było ok. 800 eksponatów, pochodzących w większości z okresu

20.7. W południe w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się uroczysta wspólna sesja Wojewódzkiej i Miejskiej Rad Narodowych. Obok radnych, na sesję przybyli posłowie na Sejm, członkowie prezydiów dzielnicowych rad narodowych, działacze polityczni, społeczni i młodzież,?wi, kombatanci i żołnierze WOjska Polskiego. Wśród gości obecni byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, generalicja -. z dowódcą Wojsk Lotniczych, gen. dyw.-pilotem Tytusem Krawczycem - kawalerowie Orderu Budowniczych Polski Ludowej prof. dr Wiktor Dega i pisarz-podróżnik Arkady Fiedler. Obecny był również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko oraz delegacje władz z zaprzyjaźnionych miast: Charkowa, Brna i P10wdiw. W skład delegacji Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) wchodzili: Nikołaj N. Skidan - sekretarz Charkowskiego Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy, Władimir W. Slipczenko - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Komunistycznej Partii Ukrainy w Charkowie i Ju, rij W. Bratczenko · - ślusarz Fabryki Samolotów w Charkowie. Członkami delegacji z Brna (Czechosłowacja) byli: Mirosław Zajic sekretarz Południowomoraw - skiego Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji w Brnie, Josef Sobótka - dyrektor Kombinatu Znojno i St nisław Horak - dyrektor komblna tu rolnego Hodonin; a delegacji z P10wdiw (Bułgaria): Enio Schilew - członek egzekutywy Okręgowego Komitetu Bułgarskiej P rtii Komunistycznej w P10wdlw, Toszko J anew - zastępca członka egzekutywy i Konstantin Chauszew - pracownik polityczny Okręgowego Komitetu. Sesję zagaił przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak, a referat wygłosił przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Głos zabrali przewodniczący delegacji z Charkowa Brna i P10wdiw oraz kon, .

suI Iwan Tkaczenko. GrupIe wyróżniających się ludzi pracy województwa wręczono odznaczenia państwowe i Medale 40-1ecia Polski Ludowej. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Marian Olszewski, a Krzyżami Kawalerskimi: Franciszek Bartkowiak, Ryszard Bartusz, Henryk Chrobot, Dionizy Gabrysiak, Czesław J asiński, Bogusław Migdalski, Wenancjusz N owak, Bohdan Potoniec, Zofia Psuja, Romuald Rachowski, Czesław Socha i Jan Wykrota.

Wręczono Nagrody Wojewódzkie za osiągnięcia w dziedzinie nauki, techniki i przemysłu oraz rolnictwa, a także Nagrodę Literacką. Laureatami Nagród indywidualnych w dziedzinie nauki zostali: prof. dr hab. Ryszard Domański -. za prace naukowe z zakresu geografii ekonomicznej oraz wprowadzenie elementów dynamiki do teorii geograficzno-ekonomicznych; prof. dr hab. Andrzej Grają - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań przewodników i półprzewodników organicznych; prof. dr hab. Lech Janicki - za wieloletnie badania i publikacje naukowe dotyczące problematyki stosunków polsko-niemieckich, a w szczególności za pracę pl. Republika Federalna Niemiec wobec terytorialno-politycznych następstw klęski i upadku RzeszY. Zagadnienia prawne; doc. dr hab. Feliks Jaroszyk - za całokształt prac związanych

Wydarzenia w Poznaniu (20. 7.)z badaniami transportu energii i ładunku oraz zjawiska ferroelektryczności w układach modelowych oraz biopolimerach. W dziedzinie techniki i przemysłu: prof. dr bab. inż. Andrzej Ryżyński - za prace badawcze w zakresie budownictwa inżynieryjnego, a szczególnie budowy mostów; doc. dr hab. Andrzej Sek - za pracą nad praktycznym zastosowaniem i wdrożeniem do produkcji seryjnej przyczepy zbierającej; mgr Bogdan Zawadzki - za całokształt działalności racjonalizatorskiej oraz badawczej i wdrożeniowej, a szczególnie za uruchomienie produkcji fluorowodoru. W dziedzinie rolnictwa: mgr inż. Jan Baier - za wprowadzenie do praktyki rolniczej nie znanych dotychczas w kraju nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych; prof. dr hab. Antoni Kaczmarek - za zasługi w działalności naukowo-badawczej na rzecz rozwoju i postępu w produkcji zwierzęcej w województwie poznańskim; prof. dr hab. h.c. Tadeusz Perkitny - za całokształt dorobku naukowego z zakresu drzewnictwa oraz za osiągnięcia w pracy organizacyjno-dydaktycznej w Akademii Rolniczej. Indywidualne nagrody młodych w dziedzinie nauki: mgr inż. Grażyna Demenko - za prace badawcze związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnału mowy oraz jego analizą, w szczególności za opracowanie modeli cech suprasegmenta1nych sygnałów mowy w zakresie częstotliwości podstawowej; mgr Grzegorz Dziamski - za wyróżniający się dorobek naukowy i publicystyczny z zakresu socjologii sztuki. Nagrody zbiorowe w dziedzinie nauki: Zespół Redakcyjny Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, w składzie: prof. dr hab. Józef Burszta, mgr Elżbieta Miller, mgr Danuta Pawlak, mgr Hanna Pawlak, mgr Agata Skrukwa, mgr Jan Palka, mgr Witold Przewoźny, Barbara Gołda, Lechosław Marciniak - za naukowe i edytorskie opracowanie zbioru materiałów źródłoznawczych w dziedzinie etnografii i folklorystyki, etnomuzykologu i historii; Zespół z Instytutu Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług Akademii Ekonomicznej, wskładzi : dr Benedykt Kwissa, mgr Maria Sniadecka - za osiągnięcia w badaniach naukowych rynku wielkopolskiego i wydawarwe periodycznej publikacji" Biuletyn Informacji Rynkowej"; zespół z Instytutu Przemysłu Zielarskiego, w składzie: prof. dr hab. Jerzy Lutomski, prof. dr hab. Piotr Górecki, dr Mirosława Hołyńska, doc. dr hab. Feliks Kaczmarek, doc. dr hab. Jan Kozłowski, dr Krystyna Mrugasiewicz, mgr Alicja Mścisz, doc. dr Krystyna Szpunar i doc. dr hab. Ryszard Załęcki - za naukowe i badawcze opracowanie i wdrożenie do produkcji leku przeciw uszkodzeniom i zatruciom wątroby pod nazwą "SylimaroI"; Zespół z Poznańskich Zakładów Zielarskich "Herbapo1" w K1ęce oraz "Posteoru", w składzie: mgr Andrzej Grabski, mgr inż. Urszula Gułowa, mgr Jerzy Jambor, Ryszard Jankowski, Władysław J arząbek, mgr inż. Tadeusz Kordana, mgr Bronisław Kotlarek, mgr inż. Jan Maciejewski, inż. Marian Ma1eszka, mgr Maria Mańkowska, dr Roman Plackowski, inż. Antoni Sobo1ewski, mgr Marian Scigacz i mgr Wojciech Wizner- za wdrożenie "Sylimaro1u". Z dziedziny techniki i przemysłu: Zespół z Wielkopolskich Zakładów Te1eelektronicznych "Te1kom - Te1etra", w składzie: mgr inż. Krystyna Androszowska, inż. Jerzy Bulski, inż. Gracjan Kaczałek, inż. Zdzisław Kaczmarek, inż. Jerzy Krakowski, mgr inż. Hemryk Pawlicki, inż. J erzy Podbielski - za opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzeń telegrafii wielokrotnej oraz ich wykorzystanie w systemach zdalnego sterowania i kontroli różnych procesów technologicznych; Zespół z Instytutu Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych Politechniki Poznańskiej, w składzie: prof. dr inż. Witold Kręglewski, dr inż: Bogdan Branowski, dr inż. Marian Dudziak, dr inż. Jerzy Józefczyk, mgr inż. Zygmunt Banaszyk, mgr inż. Aleksander Grybionko, mgr inż. Ireneusz Malujda, mgr inż. Wacław Włodarczak - za opracowanie i wdrożenie w warunkach przemysłowych oryginalnych konstrukcji i zespołów napędowych, j ak i części zamiennych do importowanych maszyn pra1niczych; Zespół Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Wiapofama- Ponar", w składzie: mgr inż. Zbigniew Zamorski, mgr inż. Andrzej Nowak i mgr inż. Krzysztof Pilawski - za osiągnięcia w opracowaniu i wdrożeniu automatycznej linii obróbczej LLP-30 do obróbki widełek do przegubów typu "Cardana "; Zespół z Przemysłowego Instytutu Maszyn Holniczych, w składzie: doc. dr inż. Stanisław Bugajski i mgr inż. Wiesław Szymański - za prace nad racjonalnym stosowaniem tworzyw niemetalowych, ze szczególnym uwzg1ędnigniem konstrukcyjnych tworzyw sztucznych do maszyn rolniczych, Z dziedziny ro11)ictwa: Zespół Katedry Rybactwa Sród1ądowego Akademii Rolniczej, w składzie: dr inż. Antoni Przybył, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz i dr inż. Maria Madziar - za długoletnią twórczą działalność naukowo- badawczą, a szczególnie za opracowanie tematu: "Badania nad optymalizacją mieszanek paszowych i ich zastosowanie w podchowie wylęgu karpia". Nagroda Literacka Województwa Poznańskiego im. Władysława Reymonta przyznana została nestorowi pisarzy polskich - Arkademu Fiedlerowi. Wręczono także Nagrodę im. prof. Wiktora Degi za wybitne osiągnięcia w zakresie ortopedii i rehabilitacji, którą otrzymał zespół w składzie: prof. dr Alfons Senger i doc. dr Janina Tomaszewska. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękował doc. dr Zdzisław Kołaczyk. Na zakończenie uroczystej sesji radny Wiktor Pawlak odczytał projekt rezolucji, która została przyjęta przez aklamację.

Przebywające w Poznaniu delegacje partyjne: Charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy, Południowomorawskiego Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna oraz Okręgowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej w P10wdiw w godzinach popołudniowych zwiedziły Kombinat Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Naramowi* cach. Gościom towarzyszył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po1

skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc. Inauguracja "Dni Osiedla Manifestu Lipcowego". Pociągiem specjalnym z Brna powróciła do Poznania sześćsetosobowa grupa dziewcząt i chłopców. Spędzali tam wakacje.

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. .7. O godz. 12 pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli złożyły wieńce delegacje: Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem, Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, z wiceprezesem Andrzejem Malinowskim oraz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, z wiceprzewodniczącym Tadeuszem Chybiakiem. Kwiaty złożyli przedstawiciele: Wojewódzkiej Rady N arodowej i Urzędu Wojewódzkiego, z przewodniczącym Tadeuszem Czwojdrakiem i wojewodą Marianem Królem, Miejskiej Rady Narodowej i Urzędu Miasta Poznania, z przewodniczącym Stanisławem Antczakiem i prezydentem Andrzejem Wituskim, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, · Dowództwa Wojsk Lotniczych, organizacji kombatanckich Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych Zołnierzy, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Związku byłych Żołnierzy Zawodowych oraz poznańskich zakładów pracy. Hołd bohaterom oddali reprezentanci Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym Iwanem Tkaczenką. Wieńce i kwiaty złożono pod obeliskami Polskiej Partii Robotniczej, Cytadelowców, Związku Walki Młodych. 7. Pułku Strzelców Konnych, 57. Pułku Piechoty.

W godzinach wieczornych ulicami Poznania przemaszerował uroczysty capstrzyk. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, Kompania Honorowa Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im.

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 23.7.)

Stefana Czarnieckiego oraz grupy socjalistycznych związków młodzieży ze sztandarami organizacyjnymi, a także pododdziały garnizonu poznańskiego przeszły z pi. Wolności, ulicami 27 Grudnia, Fredry, Kościuszki, Czerwonej Armii i al.

Marcinkowskiego ponownie do pi.

Wolności.

Wiele interesujących imprez dla mieszkańców Rataj przygotowała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w ramach "Dni Osiedla Manifestu Lipcowego". Na placu przed Domem Przyjaźni "Trojka" odbył się festyn sportowo- kulturalny. Podobną imprezę zorganizowano na Osiedlu Lecha. N a Łęgach Dębińskich o godz. 11 rozpoczął się Wildecki Festyn Lipcowy. W muszli koncertowej w Parku Kasprzaka duże uznanie zdobyłsobie zespół estradowy "Silor" z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna). Sporo oklasków zebrały też chór z Burgas i Poznańska ape1a Podwórkowa przy Cechu Slusarzy i Rzemiosł Różnych.

22.7. Ukazało się specjalne wydanie "Gazety Poznańskiej".

W południe, z okazji czterdziestej rocznicy powstania Polski Ludowej pod pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odpra

Defiladawa wart pododdziałów garnizonu poznańskiego. Delegacja poznańskiego społeczeństwa, w skład któ

rej wchodzili przedstawiciele partii i stronnictw politycznych, władz administracyjnych, organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych oraz ludowego Wojska Polskiego, złożyła wieniec pod pomnikiem. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów garnizonu. Ostatnim akordem lipcowych imprez kulturalnych był galowy koncert w sali sportowo-widowiskowej "Arena". Solistom towarzyszyła Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, która była gospodarzem udanego wieczoru. Interesująca scenografia widowiska była dziełem Marka Grabowskiego, a autorem scenariusza i reżyserem całości był Marek Wilewski. W Parku Kasprzaka występował holenderski Zespół Pieśni i Tańca "RaIda" z Raalte, pod kierownictwem Wima van der Pola. Przebywający w Poznaniu francuski chór dziecięcy z Rennes "Les Petits Chanteurs de Saint Michel" koncertował w Katedrze Poznańskiej, a wieczorem · - w kościele Franciszkanów.

23.7. W siedzibie Zarządu AkademickieZwiązku Sportowego odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla z przedstawicielami zarządu środowiskowego. U roczyste spotkanie działaczy partyjnych i społecznych dzielnicy Stare Miasto. Uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Andrzej Rakowski, wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Za zasługi w życiu społecznym i gospodarczym siedem osób uhonorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali je: Henryk Bednarek, Jan Rykowski, Witold Drygas, Tadeusz Maciejewski, Janusz Przysada, Michał Umbreit i Piotr Wypart. Na mocy uchwały egzekutywy Komitetu Dzielnicowego nazwiska czterdziestu osób wpisane zostały do Księgi Zasłużonych Dzielnicy Stare Miasto.

Bawiące w Poznaniu delegacje z Charkowa, Brna i P10wdiw udały się w drogę powrotną.

W wieku dziewięćdziesięciu sześciu lat zmarł Stanisław J eske, uczestnik Sejmu Dzielnicowego w 1918 r., żołnierz Powstania Wielkopolskiego 19118/1919, radny miejski w latach 1934 -1939. 24.7. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych, w którym obok zasłużonych pracowników i działaczy uczestniczył Stanisław Piotrowicz - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Tadeusza Skubiszyńskiego - prezesa zarządu od dwudziestu lat. Wojewoda poznański Marian Król, przyjął grupę profesorów i studentów polskiego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. - uczestników Szkoły Letniej Ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 25.7. Na plenarnym posiedzeniu Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda dokonano oceny kampanii wyborczej do rad narodowych. 26.7. W Klubie Garnizonowym odbyło się spotkanie zasłużonych członków poznań kiej organizacji Związku byłych Zołnierzy Zawodowych. Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego rozpatrywano rolę socjalistycznego przedsiębiorstwa w realizacji interesu ogólnospołecznego. Do udziału w obradach zaproszono aktywistów społeczno-politycznych Zakładów, sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych, przedstawicieli organizacji związkowej i młodzieżowej, kierownictwa administracyjnego oraz radnych Miejskiej i Dzielnicowej Rad N arodowych, wybranych spośród załogi. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek oraz sekretarz Komitetu Dzie1nico1¥ego Mieczysław Wagner.

Chór Zeński Akademii Ekonomicznej, pod dyrekcją Krystyny Domańskiej - Maćkowiak, powrócił z podróży artystycznej do Hiszpanii. · Zdobył Grand, Prix na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Cantonigros oraz śpiewał w Barcelonie, a w drodze powrotnej - w Paryżu.

27.7. Obradowała Wojewódzka Rada Narodowa. Otwierając sesję, przewodniczący Rady Tadeusz Czwojdrak powitał przybyłych: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyna Koguta, przedstawicieli organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, członków kierownictwa Miejskiej Rady Narodowej oraz przewodniczących dzielnicowych rad narodowych. Wojewoda poznański Marian Król przedstawił radnym wicewojewodów, a jego wystąpienie dotyczyło realizacji zadań społeczno-gospodarczych. Stefan Krzakiewicz, w imieniu Klubu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawił kompleks problemów związanych z projektem uchwały o przekazaniu Miejskiej Radzie Narodowej niektórych spraw należących dotąd do kompetencji Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz rozgraniczeniu zadań między Miejską a Dzielnicowymi Radami Narodowymi. W głosowaniu - przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących się · - uchwała została podjęta. Następnie radni - przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch

Wydarzenia w Poznaniu (27. 7. - 4.8.)

wstrzymujących się - podjęli uchwałę o ustaleniu w województwie poznańskim liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe do zawartości 4,5% do 2200. uchwała ta określiła także, że piwo można sprzedawać w lokalach gastronomicznych oraz punktach sprzedaży detalicznej w godzinach ich otwarcia.

W Urzędzie Wojewódzkim odbybyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla i wicewojewodów z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwanem Tkaczenką.

28.7. W muszli Parku Kasprzaka koncertowały zespoły artystyczne z Książa iKrzykosów.

W sali Domu Kultury Kolejarza (ul. March1ewskiego) odbył się kiermasz miodowy. Miód można było nabywać bezpośrednio od pszczelarzy z... gwarancją, bo na każdym słoiku był adres pasiecznika. Oferowano ponad tonę miodu. 29.7. W sali sportowo-widowiskowej odbył się koncert gwiazd festiwalu w Mrągowie pod nazwą "Country Tour 84".

Z festiwalu w Heijen (Holandia) powrócił Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem Marzenny Biegała- Howorskiej.

31.7. W przeddzień 40 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie z grupą uczestników. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek i wojewoda Romuald Zysnarski. Rada państwa przyznała trzydziestu uczestnikom Powstania Krzyże Powstańcze. Odznaczonym pogratulował Jan Mielcarek.

Delegacja reprezentująca władze wojewódzkie i miejskie, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego i organizacje kombatanckie złożyła z okazji 40 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wieńce w byłym Forcie VII. 2.8. Instytut Obróbki Plastycznej odwiedził członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, któremu towarzyszyli zastępca kierownika Wydziału N auki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Tadeusz Musiał oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Nowe Miasto Edmund Bruch. Celem wizyty było spotkanie z Tadeuszem Rutem, twórcą rewelacyjnej metody kucia wałów korbowych, który z okazji święta 22 Lipca udekorowany został Orderem Budowniczych Polski Ludowej. 4.8. O godz. 1dJ10 u zbiegu ul. Towarowej i Przemysłowej, w pobliżu dworca Państwowej Komunikacji Samochodowej, zdarzył się groźny wypadek. W czasie przekraczania wydzielonego torowiska, w samochodzie ciężarowym star z Bielska Białej zgasł silnik i pojazd zatrzymał się. W tym samym czasie nadjeżdżał z dużą szybkością tramwaj linii 7. Motorniczy nie zdążył wyhamować i tramwaj staranował ciężarówkę. Pięć osób rannych w katastrofie odwieziono do szpitala.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat, zmarł mgr inż. Dionizy Koziński - wybitny fachowiec, organizator produkcji i montażukonstrukcji stalowych, dyrektor Poznańskiego Przedsię biorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" w latach 1968 - 1979, udekorowany Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.8. Na zaproszenie Dowództwa Wojsk Lotniczych, w Poznaniu przebywała delegacja Sił Powietrznych Związku Socjalistycznych Rep blik Radzieckich, której przewodnIczył gen. płk 10tnictw Leonid . . Batiechin. CzłonkowIe delegacJI spotkali się w siedzibie Komitetu Wo jewódzkiego Polskiej Zjednocz nej Partii Robotniczej z członkIem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem oraz z członkami Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego. Obecni byli dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc i konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Gienadij Zykow. Tegoż dnia goście radzieccy przebywali w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza wiceprezydent Poznania Zbigniew Habe1 udekorował jubilatów medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Medale otrzymali: Marianna i Antoni Do1scy, Wiktoria i Wincenty Haremscy, Joanna i Stanisła Jabkowscy, Aniela i Stanisław Jez1erscy, Władysława i Stefan Kierończykow e, Rozalia i Kazimierz NowakowIe , Ludwika i Marceli Odwrotowie, Marianna i Czesław Pacharzyńscy, Maria i Janusz P1ewińscy, Helena i Czesław Przewoźniakowie , Maria i Andrzej Rybaccy, Krystyna i Jan Stachowiakowie, Zofia i Roman Szubertowie, Helena i Stefan Tomiakowie, Irena i Józef Trafankowscy, Zofia i Feliks Walczakowie Rozalia i Bolesław Wa1ko, wiakowie.

8.8.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł prof. dr hab. Zdzisław Grot - założyciel i pierwszy kierownik Ka te dry Historii Niemiec Ins.tytu tu Historii U niwersytetu 1m. Adama Mickiewicza, dziekan Wydziału Filozoficzno- Historycznego w latach 1958 -1960, prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w latach \1958 - 1959, wychowawca wielu historyków polskich. W wyniku jego systematycznych badań nad dziejami gospodarczymi i politycznymi Poznańskiego w okresie pruskiego zaboru obalony został tradycyjny i lekceważący pogląd warszawski j i krako sk.iej szkoły historycznej o prOWInCjOnalnym, mało znaczącym dla ziej ów naro d u polskiego wymIarze dokonań Wielkopolan. Prof. Grot i jego uczniowie wprowadzili d polskiej świadomości historyczł:eJ zrozumienie, że od co najmnIej dwóch stuleci Poznańskie jest regionem o przodującej strukturze społeczno-gospodarczej i odegrało ono znaczącą rolę w dziejach politycznych narodu polskiego. Zdzisław Grot był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk, laureatem Nagrody N aukowej Miasta Poznania za r? 19?8, współpracownikiem "KronIkI MIasta Poznania" (od 1930 r.). Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przebywał w Poznaniu ambasador Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w Polsce Jiri Diwis, któ ry złożył wizytę, I . sekretarzo l. Komitetu W ojewodzk1ego PolskIej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardowi Łukasikowi oraz spotkał się z wojewodą poznańskim Marianem Królem.

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 15.8)

Z udziałem aktywu partyjnego, związkowego i samorządowego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu założeń Centralnego Planu Rocznego. Obfite nocne opady deszczu spowodowały zalanie centrali telefonicznej na Ratajach, piwnic win importowanych, torów kolejowych na Starołęce, piwnic Szpitala Onkologicznego (1,5 m wody). Wylała Bogdanka. Reporter "Gazety Poznańskiej" w relacji zatytułowanej 19 milimetrów, które wstrząsnęły Poznaniem pisał: Wręcz skandaliczna sytuacja wytworzyła się rano na ulicy Bema, która z uwagi na remont wiaduktu przy stadionie "Lecha" pełni funkcję jednej Z dwóch tras wyjazdowych Z Dębca. Przy przejeździe na wysokości ulicy Szczepana utworzyła się olbrzymia kałuża wody głębokości ponad pół metra. Utknęło w niej - skutkiem zalania instalacji elektrycznej · - 7cuka samochodów, tamując skutecznie ruch. Potworzyły się zatem ogromne korki, paraliżujące również komunikację publiczną. 10.8. W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa opolskiego artysty Krzysztofa Buckiego (1936- 1983).

Kiermasz Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Naramowice pod hasłem "Owoce dla Poznania" urządzono przy ul. Czerwonej Armii.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł red. Wincenty Maszner, współpracownik "Poradnika Gospodarskiego" od 1957 r., długoletni sekretarz redakcji, a w 1973 r. redaktor naczelny.

11.8. W muszli koncertowej Parku Kasprzaka artystyczny dorobek przedstawiły zespoły amatorskie z Kostrzyna. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertował zespół "Iron Maiden" .

Z podróży artystycznej do Wielkiej Brytanii powrócił Zespół Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej "Łany", pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewieza. 12.8. Na Stadionie im. 22 Lipca popisywała się warszawska grupa kaskaderów "Auto Rodeo".

Efektowny popis czwórki kaskaderów

13.8. W czterdziestą rocznicę śmierci jedenastu członków kierownictwa poznańskiej podziemnej organizacji Polskiej Partii Robotniczej, na terenie byłego hitlerowskiego obozu w Żabikowie odbyła się mani. festacja. Obecni byli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, przedstawiciele egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego - z I sekretarzem Edwardem Łukasi - kiem, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego - z przewodniczącym Augustynem Kogutem, Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego S tronnictwa Ludowego · - z prezesem Tadeuszem Zającem, Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego - z sekretarzem Mirosławem Kopińskim oraz władz administracyjnych - z przewodniczącym Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, wicewojewodą Romualdem Zysnarskim. 15.8. W pociągach linii tramwajowej nr 24 zastosowano po raz pierwszy

w historii poznańskich tramwajów - radiotelefony (w autobusach - 15. 10. 1983 r.). 17.8. Do Poznania przybyła z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) delegacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodzieży miasta Hiroszimy, z Toshihiko Hayashi na czele. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele hanowerskiej Miejskiej Rady Młodzieży.

Przybył do Poznania po10nijno-amerykański chór "The Lira Singers" z Chicago. W godzinach popołudniowych, podczas spotkania w Sali Białej Urzędu Miejskiego, w którym uczestniczyli prezydent miasta Andrzej Wituski i wicewojewoda Romuald Zysnarski oraz przedstawiciele środowisk kulturalnych i Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia", mówiono o tradycjach . regionu. kulturze i poznańskiej chórali - styce. Andrzej Wituski życzył chórowi udanego pobytu w stolicy Wielkopolski. Zespół wykonał kilka utworów, prezentując swoje umiejętności. 18.8. W muszli koncertowej Parku Kasprzaka popisywał się po10nijno-amerykański chór "The Lira Singers", pod kierownictwem Roberta Beaz1eya. Godzinę później (18.00) występowały tam zespoły amatorskie z Czerniejewa. 19.8. Chór polonijno-amerykański "The Lira Singers" , pod kierownictwem Roberta Beaz1eya i z udziałem solistki Lucyny Migała, śpiewał w Katedrze Poznańskiej w ramach cyklu "Musica sacra". 20.8. Odbyło się posiedzenie W ojewódzkiego Komitetu Obrony, na którym zapoznano się z przebiegiem realizacji ustawy o amnestii na obszarze województwa poznańskiego. Z okazji czterdziestej rocznicy ludowego Lotnictwa Polskiego, w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego spotkał się z Dowództwem Wojsk Lotniczych. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik podkreślił nierozerwalny związek historii lotnietwa z dziejami ludowej Ojczyzny. Za uznanie dziękował dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc.

14 Kronika m. Poznania 1;&5

N a Osiedle Lecha zawitało "Wesołe miasteczko".

21.8. Wojewoda poznański Marian Król przebywał w Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Przedmiotem szczególnego zainteresowania wojewody były możliwości zwiększenia produkcji książek pisarzy ze środowiska poznańskiego. W tej części spotkania uczestniczyli również przedstawiciele m. in. poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich i Wydawnictwa Poznańskiego. W Galerii Klubu Wojsk Lotniczych otwarte zostały dwie wystawy: W walce - w służbie - no strażY, prezentująca prace artystów-plastyków ze środowiska poznańskiego, i druga - członków Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych "Dedal". W uroczystości otwarcia wystaw udział wzięli dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. -pilot Tytus Krawczyc i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. Przy ul. Głogowskiej otwarto sklep Centrali Handlu Zagranicznego "Rolimpex" z zagranicznymi nasionami z: Danii, Holandii, Szwajcarii i Republiki Federalnej Niemiec.

Bawiącą w Poznaniu i Wie1ko-' polsce delegację Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodzieży Miasta Hiroszimy przyjął wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. 22.8. W przeddzień Święta Lotnictwa spotkali się zasłużeni żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni oraz popularyzatorzy lotnictwa z różnych środowisk. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych wręczono im odznaczenia i medale oraz wyróż

Wydarzenia w Poznaniu (22-24.8.)

nienia honorowe. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano ppłka Edmunda Burzynowskiegot Czterdziestu sześciu pilotów wyróżniono statuetką Ikara, kilkadziesiąt osób otrzymało białą broń boczną i pamiątkowe patery. Wręczono także medale "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" oraz medale "Zasłużony dla lotnictwa". Odznaczenia, wyróżnienia honorowe oraz medale wręczyli: dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc i szef sztabu gen. bryg.-pilot Jerzy Zych.

W sali kina "Pałacowego" koncertował hiszpański zespół "Grupo da la Asociacion de Corozy danzas de Badajoz" . Hiszpańscy goście zaprezentowali pieśni i tańce ludowe kilku prowincji swego kraju, głównie Estramadury. Zakończyła wizytę w Poznaniu delegacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodzieży Miasta Hiroszimy . W salonie "Empiku" otwarto wystawę rysunków Stefana Rusina pt. Spadkobiercy raju.

Rynek J eżycki w sobotnie przedpołudnie 23 sierpnia 1984 r. 23.8. Poznań był miejscem centralnych uroczystości czterdziestolecia 1 udowego Lotnictwa Polskiego. Wziął w nich udział minister obrony narodowej, zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej gen. broni Florian Siwicki, którego na lotnisku Ławica powitał dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc. Obecni byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan JVEie1carek, wojewoda Marian Król, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając oraz sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński. Z ministrem obrony narodowej przybyli do Poznania: wiceminister gen. broni. Eugeniusz Mo1czyk, I zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Szaciło, dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gen.

dyw. Longin Łozowski, przedstawiciel naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Układu Warszawskiego gen. armii Afanasij Szczegłow oraz przedstawiciele lotnictwa Armii Radzieckiej. Obecny był płk-pilot kosmonauta Mirosław Hermaszewski oraz uczestnik historycznej bitwy o Anglię płk -pilot w stanie spoczynku Wacław Król. Odegrano hymn państwowy oraz dokonano przeglądu kompanii honorowej. Odbył się pokaz lotniczy na samolotach "Iskra", w wykonaniu instruktorów Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych. Podczas spotkania ministra obrony narodowej z zasłużonymi pilotami, najlepszym z nich wręczono medale i odznaczenia. Dwadzieścia osiem osób uhonorowano tytułem "Zasłużony Pilot Wojskowy PRL". Centralnym punktem uroczystości było spotkanie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Historię ludowego Lotnictwa Polskiego, jego udział w walkach z hitlerowskim okupantem przypomniał gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc. PrzemaWiał także minister Florian Siwicki. W imieniu lotników radzieckich najlepsze życzenia złożył gen. 1ejtn. Dymitr Bobrów. 24.8. Wojewoda poznański Marian Król przebywał w Instytucie Obróbki Plastycznej. Wojewoda zapoznał się z działalnością Instytutu i spotkał się z prof. Tadeuszem Rutem, kierownikiem Zakładu Prasowania i Kucia, któremu pogratulował dekoracji Orderem Budowniczych Polski Ludowej.

O godz. 15 rozpoczęła się operacja wymiany krzyżówki torów tramwajowych na skrzyżowaniu

ul. Głogowskiej i Hetmańskiej. J edenaście linii tramwajowych musiało do soboty wieczora (25. 8) zmienić trasy. 25.8. W muszli koncertowej Parku Kasprzaka popisywały się zespoły amatorskie z Opalenicy. Kiermasz szkolny na Rynku J eżyckim. 27.8. Na sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda wybrano na naczelnika Urzędu Dzielnicowego Piotra Męcwa1dowskiego - od 1975 r. kierownika wildeckiej ekspozytury Urzędu Miejskiego. W sesji uczestniczyli: prezydent Po

Piotr Męcwa1dowski

znania Andrzej Wituski, 1 sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda Eugeniusz Łomiński oraz wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Alfred Wawrzyniak. Obradom przewodniczył Leszek Wandel. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja inspektorów oświaty i wychowania województwa poznańskiego, poświęcona ocenie przygotowania do nowego roku szkolnego. 28.8. W Zespole Szkół Handlowych zorganizowano naradę dyrektorów zespołów szkół zawodowych oraz I sekretarzy podstawowych organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w tych placówkach.

«W naradzie, którą prowadził kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król, udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan

H*

Maćkowiak, przedstawiciel Ministerstwa Oświaty i Wychowania Józef Mendelski, prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Edward Szafranek.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę zdjęć archiwalnych pl. Z Jo to teki PTF.

W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów Zarządu Wojewódzkiego oraz Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. W sali sportowo - widowiskowej "Arena" koncertowała angielska grupa "Kajagougou". 29.8. Realizacja programu antyinflacyjnego w wildeckich zakładach pracy była tematem posiedzenia plenarnego Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda w sali Klubu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz.

Jerzy Lorych

W rozgłośni Polskiego Radia odbyło się spotkanie, na którym wiceprezes Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Jan Grzelak wręczył red. Jerzemu Lorychowi nominację na stanowisko redaktora naczelnego poznańskiej placówki. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została red. Urszula Lipińska-Waw

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 30.8.)

rzyniak, a Złotym» Krzyżami Zasługi: Agnieszka Duczma1 · - dyrektor i kierownik artystyczny Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji i Jerzy Kamyszek - kierownik działu koordynacji.

Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Roboniczej Grzegorz Romanowski. , W Domu Przyjaźni "Trojka" odbyło się spotkanie, w czasie którego I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik udekorował sztandar Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto minister budownictwa przyznał Spółdzielni Złotą Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych". Wyróżniającym się pracownikom Spółdzielni wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej. W czasie spotkania załodze zasłużonego dla budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e" Kombinatu Budowlanego Poznań-Centrum przekazano Zotą Odznakę Honorową Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się piąty poznański festiwal muzyczny, poświęcony tym razem twórczości Maurycego Ravela pl. Maurice Ravel klasyk współczesności.

Czterodniowe spotkania muzyczne otworzył koncert w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod dyrekcją Antoniego Wita. Solistą Wieczoru był skrzypek Edward Zientkowski. W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarła Izabela Dąmbskaprof. dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, organizatorka i długoletnia kierowniczka Zakładu Hydrobiologii, przewodnicząca Rady Naukowej Wielkopolskiego P ar ku Narodowego, udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

30.8. Bawiąca w Polsce delegacja kubańska, z wicepremierem Humberto P. Gonza1esem, w towarzystwie wiceprzewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Stanisława Długosza, przybyła do Poznania. Po spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, goście zwiedzili osiedla w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" i Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Pod koniec pobytu w Poznaniu, delegacja przyjęta została przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego P, 1skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej S tanisław Kałkus uczestniczył w obradach grona pedagogicznego Zespołu Szkół Handlowych i Szkół Gastronomicznych. W Zespole Szkół Handlowych pożegnano odchodzącego na zasłużoną emeryturę dyrektora Mariana Nowaka. W Klubie Wojsk Lotniczych z władzami wojewódzkimi spotkała się ponad stuosobowa grupa kombatantów uczestników wojny obronnej 1939 r. Na spotkanieprzybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, gen. dyw.-pilot Tadeusz Krepski. Zebranych powitał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. Po odczytaniu uchwały Rady Państwa, kombatantom wręczono "Medale za udział w wojnie obronnej 1939 r." W imieniu odznaczonych podziękował Adam Kaczmarek. Gratulacje składał Edward Łukasik. Po spotkaniu, kombatanci i przedstawiciele władz wojewódzkich udali się przed pomnik Armii "Poznań", na którego płycie złożyli wieniec. Wiązanki kwiatów złożono także pod tabli ą wm urowaną w ścianę "Domu Zołnierza". , W sklepie "Cepelii" przy ul.

Swierczewskiego zorganizowano wystawę wyrobów ze skóry. Eksponaty przedstawiły: Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Pieniny" z Krościenka, Warszawska Spółdzielnia "Art-skór" i gdański "Baltskór" . Groźny pożar wybuchł ok. godz.

'11 na Osiedlu Lecha. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej spłonęło przejście podziemne na Osiedlu. Akcja ratownicza trwała 2 godziny.

W drugim dniu festiwalu muzycznego Maurice Ravel - klasyk współczesności w Sali Białej U rzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy Jerzego Godziszewskiego i Michała Wesołowskiego, a wieczorem W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - koncert Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod dyrekcją Antoniego Wita. Solistą był pianista Janusz Olejniczak.

31.8. W przeddzień rocznicy napaSC1 hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. przed pomnikiem Armii "Poznań" złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro

botniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Moment przed odsłonięciem tablicy

O godz. iB I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, dokonał odsłonięcia w Małej Sluzie (obok Muzeum Armii "Poznań") tablicy pamiątkowej ku czci poległych w latach i1939 - 1045 żołnierzy Wielkopolskiej Bryga'''y Kawalerii. Na tablicy, projektu artysty-plastyka Jerzego Nowakowskiego, wyryto słowa: Oddali ŻYcie w obronie Ojczyzny. Wieczorem na pi. Wolności odbył się capstrzyk wojskowy. W hali tokarni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Gajowej odbyła się manifestacja pokojowa. Zebrani przyjęli rezolucję odczytaną przez ślusarza Błażeja Pawlaka. Minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów poległych w wojnie obronnej 4039 r.

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej

Wydarzenia w Poznaniu (31.8-1.9)

Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak spotkał się z członkami Prezydium Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. W trzecim dniu rave10wskiego festiwalu muzycznego, w Sali Białej Urzędu Miejskiego po raz drugi wystąpili z recitalem pianiści Jerzy Godziszewski i Michał Wesołowski. Wieczorem w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert z udziałem Andrzeja Hio1skiego (baryton), któremu towarzyszyli: Andrzej Tatarski (fortepian), Trio w składzie: Kaja Danczowska (skrzypce), Andrzej Bauer (wiolonczela) i Waldemar Malicki (fortepian) oraz "Kwartet Wilanowski". Pieśni madagaskarskie wykonali: Urszula Mitręga (alt), Jerzy Mrozik (flet), Paweł Głombik (wiolonczela) i Waldemar Malicki (fortepian). 1,9. W czterdziestą piątą rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę, przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Oprócz rodzin i przyjaciół, promocję obserwowali licznie przybyli poznaniacy, zwłaszcza młodzież. Obecni byli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut, wicewojewoda Romuald Zysnarski, prezydent Andrzej Wituski, przedstawiciele dowództw Sląskiego Okręgu Wojskowego i Wojsk Lotniczych, organizacji kombatanckich i młodzieżowych. Dowodzący uroczystością ppłk Kazimierz Stolarski złożył meldunek o gotowości Szkoły do promocji wiceministrowi obrony narodowej gen. broni J ózefowi Baryle, który dokonał przeglądu pododdziałów. Gen. J. Baryła w towarzystwie Edwarda Łukasi - ka i komendanta Szkoły gen. bryg.

Zdzisław Głuszczyka przywitał się z weteranami Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i kombatantami działań na wszystkich frontach II wojny światowej. O godz. 12.00 zebrani minutą ciszy uczcili pamięć poległych i pomordowanych w II wojnie światowej. Wspólna delegacja władz wojewódzkich i miejskich oraz Wojska Polskiego złożyła na płycie pomnika wieniec. N astępnie odczytano uchwały Rady Państwa: z 14 lipca - o odznaczeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych za wybitne zasługi w kształceniu kadr oficerskich Orderem Sztandaru Pracy I klasy oraz z 28 sierpnia - o mianowaniu absolwentów na stopień podporucznika. Sztandar Szkoły udekorował Orderem gen.

broni Józef Baryła, który też dokonał aktu promocji. Jako pierwszy zaszczytu tego dostąpił prymus uczelni - ppor. Jacek Borowiecki. N a zakończenie wicemini - ster wręczył medale pamiątkowe i dyplomy honorowe prymusowi oraz podporucznikom: Andrzejowi J ezierskiemu i Jarosławowi Piątkowi. Uroczystość zakończyła się defiladą. Odbyła się promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb K wartermistrzowskich im.

Mariana Buczka. Aktu promocji dokonał szef Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Zygmunt Zieliński. W szkołach poznańskich rozpoczął się nowy rok szkolny. Po raz pierwszy szkolny dzwonek rozległ się w części nowej Szkoły Podstawowej Nr 16 na Osiedlu Tysiąclecia. Gośćmi młodzieży i nauczycieli byli tu m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda Bronisław Stęplowski oraz wicekurator Stefan Barłóg. Naukę rozpoczęło w tej placówce ponad 800 dzieci.

Powstało Studenckie Biuro Usług Zrzeszenia Studentów Polskich "Student- Serwice " (Fredry 7). Na jego czele stanął Paweł Jaźwiecki. W aulii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończył się festiwal muzyki Maurice Ravela. Wystąpił wirtuoz Miche1 Beroff.

Wykonał on, wspólnie z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego

Radia i Telewizji w Katowicach, napisany przez kompozytora dla Paula Wittgensteina - austriackiego pianisty, który utracił prawą rękę podczas I wojny światowej - Koncert fortepianowy D-dur na lewą rękę. Tego wieczoru Orkiestra zaprezentowała także inne słynne dzieła Ravela: Rapsodię hiszpańską, Pawanę dla zmarlej infantki oraz II suitę z baletu Dafnis i Chloe.

Włodzimierz Krzyżanowski

Stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego objął Włodzimierz Krzyżanowski, a dyrektora artystycznego Teatru Lalki i Aktora - Maciej Tondera z Rzeszowa.

Maciej Tondera

Przybył "Kie1er Knabenchor", pod dyrekcją Guntrama Altnoedera (Republika Federalna Niemiec).

2.9. W Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza odbył się koncert "Kie1er Knabenchor", pod dyrekcją Guntrama Altnoedera.

. % >

Mirosław Kopiński

3.9. Rozpoczął urzędowanie na stanowisku wiceprezydenta Poznania Mirosław Kopiński absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, poprzednio sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego i długoletni radny Miejskiej Rady Narodowej. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" oficjalnie rozpoczęto plener pl. Rataje pędzlem malowane. Z okazji trzydziestej piątej rocznicy powstania Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste posiedzenie prezydium Zarządu Wojewódzkiego, z udziałem aktywistów z Wielkopolski. Na spotkanie przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI i wojewoda poznański Marian Król. Obecni byli również przedstawiciele władz Związku: członek Prezydium Rady Naczelnej Bernard Łuczewski i członek sekretariatu Zarządu Głównego Hieronim Ligocki.

Stanisław Kałkus udekorował sztandar Zarządu Wojewódzkiego Złotym Medalem Opiekuna Miejsc

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 4.9.)

Pamięci Narodowej. Czesław Braczkowski i Henryk Powe1ski odznaczeni zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Grupie działaczy Związku oraz bratnich organizacji kombatanckich: Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych Zołnierzy wręczono odznaki "Za Zasługi dla ZBoWiD". Wręczono też medale pamiątkowe. Z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, odbyło się w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" posiedzenie egzekutywy Komitetu Zakładowego, poszerzone o I sekretarzy organizacji partyjnych oraz bezpartyjnych i partyjnych członków załogi. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Zakładowego Andrzej Komosiński., Sekretarz organizacyjny Zenon Swiderski przedłożył zebranym bilans odpowiedzi na pytania Komitetu Centralnego, związane z problemami rozpatrywanymi przez XVI Plenum.

plac budowy nowego gmachu Muzeum Narodowego. W dniu 22 lipca 1984 r. w Poznaniu na świat przyszło 28 dzieci. Urodzonym w dniu jubileuszu Polski Ludowej nadano uroczyście imiona. N a spotkanie, które odbyło się w Sali Renesansowej Ratusza, przybyli przedstawiciele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń i Urzędu Wojewódzkiego. N a ręce rodziców kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesław Nitecki przekazał przyznane dzieciom medale pamiątkowe. Wręczono ufundowane przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń polisy ubezpieczenia posagowego.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Józef Katin - solista Teatru Wielkiego od 11949 r., niezrównany wykonawca ról charakterystycznych, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4.9. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, w towarzystwie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, zwiedzili obiekty poddawane kapitalnym remontom Teatr Polski i palmiarnię - oraz

98 % r; i W południe, w wieku osiemdziesięciu lat, zginął tragicznie w wypadku ulicznym prof. dr hab. Henryk Łowmiański - jeden z największych uczonych w dziejach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z poznańską uczelnią związany był od pierwszych powojennych lat. Pełnił w niej wiele odpowiedzialnych funkcji, m. in. kierownika Katedry Historii Europy Wschodniej, Katedry Historii Narodów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dyrektora Zespołu Katedr Historycznych, a następnie Instytutu Historii. Szczególną sławę zdobył Henryk Łowmiański jako badacz początków państw słowiańskich. Jego prace zalicza się do największych osiągnięć historiografii polskiej i światowej. W ogromnym dorobku pisarskim poczesne miejsce zajmują wielotomowe Początki Polski. Rada Państwa nadała mu Order Budowniczych Polski Ludowej.

Teatr Muzyczny rozpoczął sezon artystyczny 1984/1985. Dano Noc poślubną E. V. Tidmarsha. Od godz. IT? do 22 trwała operacja "Spokój", w której uczestniczyli funkcjonariusze Milicji Obywate1skiej, członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz Straży Ochrony Kolei.

Budowa W1ezowca dla Akademii Ekonomicznej. Stan w dniu 4 września 1984 r.

5.9. W Klubie Zakładów Energetycznych, z okazji "Dnia Energetyka", otwarto wystawę prac p1astyków- amatorów zrzeszonych w sekcji plastycznej Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Na otwarcie przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Zaprezentowano 74 prace dwunastu autorów. Na zaproszenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego przybyła do Poznania delegacja Południowomorawskiego Komitetu Czechosłowackiej Partii Socjalistycznej z Brna, z 01drichem Burskym na czele. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu odbyły się oficjalne rozmowy. Gości z Brna, w towarzystwie przewodniczącego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla, przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Postęp w diagnostyce i leczeniu _chorób skórnych i wenerycznych "był tematem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Uczestniezyło w nim ok. tysiąca specjalistów z wszystkich ośrodków kraju oraz naukowcy z Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec , Rumunii, S tanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na otwarcie Zjazdu przybyli wiceminister zdrowia i opieki społecznej Jerzy Bończak oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Spotkanie przodujących pracowników poznańskiego Węzła z okazji Dnia Kolejarza. Wyróżniono 30 osób. N a zaproszenie Chóru Męskiego "Arion" przybył z rewizytą holenderski chór " Futurę" z Hoogeząnd- Sapemer, pod dyrekcją Sima Noordhofa.

Chór Męski Kolejarzy "Moniuszko" przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, pod dyrekcją Stanisława Wiernowolskiego, udał się w podróż artystyczną do Rum unii. 6.9. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus spotkał się z członkami kierownictwa Polskiego Związku Niewidomych. Inauguracja XIII Powszechnego Zjazdu Towarzystwa Historyków Polskich w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza. Obrady otworzył prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Andrzej Zahorski. Mówca przypomniał nazwiska wybitnych polskich historyków zmarłych ostatnio, m. in. Henryka Łowmiańskiego, który zginął tragicznie niemal w przeddzień otwarcia Zjazdu, oraz Zdzisława Kaczmarczyka. Zebrani chwilą milczenia uczcili ich pamięć. Następnie wręczono Nagrody im. Stanisława Herbsta. W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i wicewojewoda Romuald Zysnarski, a także przedstawiciele zakładów pracy, uczelni, instytucji naukowych i szkół. Wykład inauguracyjny pl. Historia i społeczeństwo wygłosił prof. Jerzy Topo1ski.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 9.9.)

Inauguracja kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Odbyło się m. in. zebranie Koła nr 1 w Fabryce Wyrobów Tłocznych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". U czestniczyli w nim członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Henryk Przybylski oraz dyrektor naczelny Zakładów Zdzisław Miedziarek.

7.9. W Domu Kultury "Stomil" odbyło się spotkanie, w czasie którego minister przemysłu chemicznego i lekkiego Stanisław Kłos przekazał załodze sztandar. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus udekorował go Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Historię Zakładów i zamierzenia na przyszłość przedstawił dyrektor Józef Stopa. Wyróżniających się pracowników uhonorowano odznaczeniami państwowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Franciszek Dopierała, Henryk Gronowski i Jerzy Szrama. U dział w uroczystości wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski, wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Z delegacją z Brna spotkali się prezydent Poznania Andrzej Wituski i wiceprezydent Mirosław Kopiński. Wzajemnie poinformowano się o osiągnięciach Poznania - i Brna. Delegacja zwiedziła zabytkową siedzibę Urzędu Miejskiego. W spółdzielczym Klubie "Mozaika" rozpoczął się IX Ogólnopolski Turniej Kompozycji Krzyżówek, z udziałem ok. stu autorów. Zakończył obrady Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznański ośrodek naukowy przedstawił wyniki swoich dziesięcioletnich badań i doświadczeń związanych z zastosowaniem w lecznictwie · - w tym przede wszystkim w dermatologii - niskich temperatur (ciekłego azotu). Wybrano nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącym prezydium został prof. dr hat). Jerzy Bowszyc - kierownik Kliniki i Katedry Dermatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.

8.9. Głównym akcentem Dnia Kolejarza było spotkanie w "Domu Technika". Przybyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus i przedstawiciele władz wojewódzkich. Przemawiał dyrektor Zachodniego Okręgu Kolei Stanisław Chełstowski. Liczną gru pę osób uhonorowano odznaczeniami państwowymi. Z okazji "Dnia Działkowca" w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego otwarto wystawę plonów z działek. Opuściła Poznań delegacja Wojewódzkiego Północnomorawskiego Komitetu Czechosłowackiej Partii Socjalistycznej z Brna, z 01drichem Burskymna czele. W westybulu auli uniwersyteckiej świat akademicki, przedstawiciele władz miasta, a także odbywający swój zjazd historycy polscy, pożegnali tragicznie zmarłego Henryka Łowmiańskiego. Nad trumną uczonego przemawiali profesorowie: Gerard Labuda, Jerzy Topo1ski i Henryk Samsonowicz, doc. dr Karo101ejnik i wicewojewoda poznańska Romuald Zysnarski. Odczytano depesze kondolencyjne, m. in. od ministra nauki, techniki i szkolnictwa wyższego Benona Miśkiewicza. Pogrzeb odbył się w Rzgowie koło Łodzi. 9.9. Zakończył się XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł mgr inż. Stanisław Gąsiorowski - działacz ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady N arodowej w latach 1945 - 1946, główny specjalista do spraw su

rowcowych Przedsiębiorstwa Państwowego "Cukrownie Wielkopolskie", udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.9. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbyło się "Spotkanie pokoleń przeciwko wojnie". Przybyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski oraz przedstawiciele środowiska kombatanckiego, naukowego, działacze partyjni z dzielnicy Stare Miasto, młodzież zrzeszona w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i harcerze.

Przybyłych powitał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto Andrzej Rakowski. Wykład wprowadzający do dyskusji na tematy związane z odradzaniem się rewizjonizimu niemieckiego w Republice Federalnej Niemiec wygłosił dyrektor Instytutu Zachodniego, prof. dr Antoni Czubiński.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I sekretarz Edward Łukasik oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego Henryk Półrolniczak spotkali się z członkami prezydium poznańskiego oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Za'graniczną "Polonia". Reprezentowali je: członek Rady Państwa prof. dr Alfons K1afkowski, wiceprezesi Jerzy Błoszyk i Jacek Hauser oraz kierownik biura oddziału Wojciech Owsianowski. W sali konferencyjnej Wielkopolskich Zakładów Te1ee1ektronicznych "Te1kom- Te1etra" odbyła się III Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald, na której dokonano wyboru naczelnika dzielnicy. Kandydowali: Leszek Sierszuła i Ryszard Stoga; 68 głosami (na 80) na naczelnika wybrano pięćdziesięcioletniego Ryszarda Stogę - inżyniera budownictwa

Ryszard Stogaz Poznańskiego Przedsiębiorstwa Produktów Naftowych. Rada uchwaliła swój regulamin i plan pracy na najbliższe miesiące. W obradach uczestniczyli wiceprezydent Łucjan Majewski oraz I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Jasiński. Brygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont kapitalny torowisk w ul. March1ewskiego (od ul. Górna Wilda do Alfreda Bema). W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Komisja wysłuchała informacji wicewojewody Jana Tomaszewskiego o przebiegu kampanii żniwnej i stanie przygotowań do jesiennych prac polowych w województwie poznańskim. W Galerii Współczesnej "Desy" (ul. Czerwonej Armii) otwarto wystawę miniatur Alfreda Szamraka. Holenderski chór" Fu turę" został przyjęty przez wiceprezydenta Poznania Mirosława Kopińskiego, a wieczorem wraz z Chórem Męskim "Arion" wystąpił w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej, w ramach "Poznańskich Spotkań Chóralnych" .

11.9. Obrady stałej Komisji Rolnej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Przybyli specjaliści z Bułga

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 13.9)

ru, Czechosłowacji, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Rpeublik Radzieckich. Głównym tematem trzydniowego posiedzenia było opracowanie wymagań agrotechnicznych, związanych z wykorzystywaniem środków ochrony roślin i specjalistycznych urządzeń produkowanych przez przemysł. W Zakładach Metalurgicznych "Pomet" rozpoczęła się giełda materiałowa. Działalność przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 1984 r. oraz ocena realizacji trzyletnich zakładowych planów społeczno-gospodarczych w warunkach reformy gospodarczej - były tematem plenarnego posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. Do udziału w obradach, które prowadził I.sekretarz Komitetu Dziel - · nieowego, Kazimierz Jasiński, zaproszono dyrektorów i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych przedsiębiorstw, które wyróżniły się w realizacji zadań społeczno-gospodarczych, jak również tych zakładów, które powodów do satysfakcji miały nieporównanie mniej. Przebywała w Poznaniu delegacja inżynierska z P10wdiw (Bułgaria). Omówiono zasady współpracy. W obecności przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej Wojciecha Weisa, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy inżynierami Poznania i P10wdiw w latach '1985 - 1986. Inauguracja 27 Samolotowych Mistrzostw Polski Rajdowo- N awigacyjnych na Ławicy. 44 załrgi. w tym cztery zagraniczne, powitał prezes "Aeroklubu", gen. bryg.-pilot Mirosław Hermaszewski. Obecna była liczna grupa poznańskich miłośników lotnictwa. Przybyli też: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik wicewojewodą Jan Tomaszewski i zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. -pilot Michał Polech.

Klub Filmowy "Kinematograf 5" rozpoczął czternasty sezon upowszechniania filmu i wiedzy o nim. O godz. i17.30 w kinie "Pałacowym" dano dwie amerykańskie przedpremiery . 12.9. Wykonanie zadań społeczno-gospodarczych I półrocza 11984 r.» przez zakłady pracy województwa poznańskiego na tle Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego 1983 - - 1985 było tematem posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przed przystąpieniem do obrad, członkowie egzekutywy zapoznali się z pracą kilku fabryk. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych otwarto wystawę tkaniny artystycznej J ugosłowianki Sofij i Antonijevic.

W Osiedlowym Domu Kultury "Pod I lipami" odbył się recital Krystyny Prońko.

13.9. Spotkanie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Iwanem Jegorowiczem Bojko - ministrem pełnomocnym, konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który rozpoczął swoją misję w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus.

Miejska Biblioteka Pub1i: sna im. Edwarda Raczyńskiego wznowiła po przerwie wakacyjnej "Czwartki Literackie". W gmachu biblioteki głównej przy pi. Wolności tt. 9 spotkał się z czytelnikami prozaik, reportażysta, scenarzysta i reżyser filmowy - Józef Hen. Spotkanie prowadził Marian Orłoń.

W Sali Marmurowej Pałacu , Kultury otwarto ogólnopolską wystawę młodzieżową znaczków pocztowych z okazji czterdziestolecia Polski Ludowej. Młodzież w wieku od dwunastu do dwudziestu jeden lat przedstawiła ok. 50 kolekcji. Ekspozycja miała charakter konkursowy.

Zakończenie trzydniowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Uczestniczyło w nim 240 · przedstawicieli akademii rolniczych, różnych placówek specjalistycznych, a także praktyków. 14.9. Wznowiła działalność "Scena na Piętrze" . Dano Czwartkowe damy Lo1eha Bellona, z udziałem Mirosławy Dubrawskiej, Elżbiety Kępińskiej i Anny Seniuk. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę pl. Bauhaus prac? warsztatów W We im arze. Na uroczystość otwarcia przybyli: delegacja władz miejskich, wicswojewoda Romuald Zysnarski, a także I sekretarz ambasady Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie Gunter Tonnies. Inauguracja sezonu koncertowego 1984/11985 Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą dyrygował Renard Czajkowski. Solistką była Kaja Danczowska (skrzypce) .

Rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum poświęcone zakażeniom szpitalnym. 15.9. Uroczysta zbiórka Szczepu Harcerskiego im. Edwarda Pietrykowskiego. Uczestniczył zastępca komendanta Chorągwi Poznańskiej Andrzej Matuszewski. Szczep otrzymał sztandar organizacyjny. Tego dnia obelisk ku czci patrona Szczepu wpisano do ewidencji 'miejsc pamięci narodowej w PoznanIU. Inauguracja sezonu artystycznego 1984/1985 w Teatrze Wielkim. Dano Halkę Stanisława Moniuszki.

Natomiast w Teatrze Polskim wystawiono na inaugurację musical Alicja w krainie czarów według Lewisa Carolla.

17.9. Obrady plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego poświęcone problematyce rozwoju miast i miasteczek województwa. Przewodniczył Alojzy BryI. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wicewojewoda Bronisław Stęplowski. Dotychczasowy sekretarz Mirosław Kopiński, w związku z objęciem funkcji wi· ceprezydenta Poznania, wybrany został na wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu. Sekretarzem został Andrzej Grudziński.

Maria Prędka

Podczas III Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce na naczelnika dzielnicy wybrana została Maria Prędka - długoletni kierownik ekspozytury jeżyckiej. Rada uchwaliła program działania na najbliższą kadencję. Obradom przysłuchiwali się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Ro botniczej Stanisław Piotrowicz i wiceprezydent Bogdan Zastawny. Rozpoczęło się trzydniowe międzynarodowe sympozjum na temat współczesnych literatur skandynawskich. Organizatorem sympozjum była Katedra Skandynawistyki U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy współudziale Instytutu N ordystyki uniwersytetu w Kilonii i poznańskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Po1sko-Duńskiej.

18.9. Otwarcie 42 Targów Krajowych . ,Jesień 84". Obecni byli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Parti: Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Sejmowej Komisji Handlu Wewnętrznego i Usług Jerzy J óźwiak. Otwarcia dokonała minister handlu wewnętrznego i usług Anna vKędzierska. Goście zwiedzili pawilony, szczególnie interesując się ofertą Zrzeszenia "Predom" .

W salonie Poznańskiego Towa1 rzystwa Fotograficznego otwarto wystawę dzieł estońskiego artysty Peetera Toominga.

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20.9.)

Inauguracja sezonu artystycznego 1984/1985 w Teatrze Nowym. Dano przedstawienie autorskie J erzego Satanowskiego Miłość czYli ŻYcie, śmierć i zmartwychwstanie, zaśpiewane, wypłakane i wniebowzięte przez Edwarda Stachurę. 19.9. Na II Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto omówiono program działania Rady na lata 1984 - 1988 oraz dokonano wyboru naczelnika dzielnicy. Funkcję tę powierzono Teofilowi Grze1czakowi, który pełnił przez kilka lat

Teofil Grze1czakobowiązki kierownika ekspozytury Urzędu Miejskiego w tej dzielnicy. W sesji uczestniczyli wiceprezydent Zbigniew Habe1, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edmund Bruch i wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Zdzisław N owak.

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie pisarzy, publicystów, dziennikarzy i działaczy ludowych, podejmujących zagadnienia społeczno-gospodarcze i polityczne Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, z kierownictwem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Otwarcie wystawy malarstwa Niny Gąsowskiej w salonie "Empiku" . W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Młodzieży. Przewodniczył

wicewojewoda Bronisław StępIowski. Przedmiotem szczegółowej oceny były zagadnienia związane z realizowaniem przez Bank (Sospodarki Żywnościowej działalności kredytowej dla młodzieży. Ekspozycję targową "J esień - 34" zwiedził wicepremier Edward Kowalczyk. N a stadionie przy ul. Bułgarskiej rozegrano spotkanie piłkarskie z cyklu o Puchar Klubowych Mistrzów Europy pomiędzy Klubem Sportowym "Lech" a angielską drużyną "Liverpool", zakończone wynikiem O: 1 (0:0). Bramkę zdobył John Wark w 62 minucie spotkania. Sędziował Rjell J ohansson (Szwecja). Widzów ok.

30 tys.

Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. , 20.9. W Akademii Ekonomicznej rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona towaroznawstwu, na którą przybyli naukowcy i praktycy z wielu ośrodków w kraju i za granicą. W "Arsenale" otwarta została wystawa pl. Rzeźba polska 1944-1984 (ponad 200 dzieł). Ukazała ona drogi rozwojowe rzeźby w czterdziestoleciu Polski Ludowej, na przykładzie dzieł wypożyczonych ze zbiorów muzealnych i kolekcji państwowych. W otwarciu wystawy uczestniczyli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński.

W Wytwórni Wyrobów Tytoniowych odbyło się spotkanie załogi z okazji sześćdziesięciolecia zakładu. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Lesznie Franciszek Murawski, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald Kazimierz Jasiński, wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski >raz przedstawiciele władz Kościana, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zrzeszenia Przemysłu Tytoniowego. O tradycjach i produkcji wytwórni mówił dyrektor Zbigniew Kasprzak. Licznej grupie pracowników wręczono odznaczenia państwowe, odznaki regionalne, branżowe i zakładowe. Odbyło się spotkanie kierownictwa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z Iwanem J. Bojko - ministrem pełnomocnym, konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu.

W czterechsetną rocznicę urodzin J ana Kochanowskiego, nieopodal wejścia do Katedry Poznańskiej, rozpoczęto mjcritaż potmmiifca poety, odbudowamiego przez art. rzeźbiarza Jerzego Sobocińskiego. Poprzedni pomnik usunięty został przez okupantów hitlerowskich.

W Urzędzie Wojewódzkim narada ławników sądów powszechnych · i przewodniczących kolegiów do spraw wykroczeń reprezentujących największe zakłady produkcyjne.

W wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł nestor grafiki poznańskiej, artysta-plastyk Jan Kabaciński, dokumentalista zniszczeń wojennych Poznania w 1945 r., udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł dr Włodzimierz Krzyżaniak (Michał Chełmiński), dyrektor U niwersytetu Powszechnego im. Jana Kasprowicza w Poznaniu w latach 1945 - 1949, współpracownik "Przewodnika Katolickiego" C1957 -1968).

21.9. Zakończenie 42 Targów Krajowych "Jesień-84" .

W Sali Wielkiej Izby Rzemieślniczej uroczystość jubileuszu czterdziestolecia Centrali Przemysłu Naftowego. Referat wygłosił dyrektor Okręgowej Dyrekcji .Stanisław Juskowiak. Zasłużeni pracownicy udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi.

Wydarzenia w Po; naniu (21 - 24.9.)

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był skrzypek Marcin Baranowski. 22.9. Początek sezonu artystycznego w Teatrze Lalki i Aktora.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się akademia z okazji trzydziestolecia Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy. Referat wygłosił dyrektor Adam Wolski. Gratulacje złożył obecny na spotkaniu Wiktor Sielanko - prezes Centralnego Związku Spółdzielni Pracy. Gośćmi spółdzielców byli także: Stanisław Piotrowicz - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Andrzej .Rakowski - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego S tare Miasto, Andrzej Grudziński - sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Tadeusz Czwojdrak - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz wicewojewoda Bronisław Stęplowski i wiceprezydent Zbigniew Habel. Licznej grupie członków spółdzielni wręczono odznaczenia państwowe i odznaki Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego. Po południ u na stadionie , , Posnanii" odbyły się festyn rekreacyjno-sportowy oraz kiermasz wyrobów spółdzielczych. W Klubie Wojsk Lotniczych zakończenie I Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego pod hasłem? "Lotnictwo i kosmonautyka w służbie człowieka" Przybyli: zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych płk Jan Celek, szef sztabu Wojsk Lotniczych gen. bryg.-pilot Jerzy Zych, wicekurator oświaty i wychowania Stefan Barłóg, przewodniczący oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich Witold Kawecki, komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich Andrzej Simon, wiceprezes

Wojewódzkiego Zarządu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Czesław Brączkowski. Płk Antoni Milkiewicz poinformował, iż na konkurs wpłynęło 2185 prac rysunkowych ze 169 szkół podstawowych z 20 województw; Poznań i województwo reprezentowały 92 szkoły. Nagrody i wyróżnienia przyznano' autorom 88 prac, reprezentującym 57 szkół z 17 województw. W sali Teatru Muzycznego jubileusz piętnastolecia Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Sprzętowego Budownictwa. Referat wygłosił dyrektor Aleksander Nowicki. Wśród zaproszonych gości byli: wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski, dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego Alojzy Łuczak, przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych z województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyń - skiego i poznańskiego. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertował zespół "Brasil Tropical" , a w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza orkiestra Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, zainaugurowała cykl kon* certów dla członków kół "Młodych Melomanów". Solistką była K1audyna Broniewska (skrzypce). Czyn społeczny przy porządkowaniu grobów na cmentarzach położonych na stokach Cytadeli. Wzięło w nim udział 640 uczniów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Młodzież przepracowała łącznie ponad 2 tys. godzin. 23.9. Zagadnienia związane z gospodarką i kulturą morską były tematem smypozjum, w którym uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wicemarszałek Sejmu Jerzy Ozdowski, szef Urzędu Gospodarki Morskiej minister Jerzy Korzonek oraz dowódca Marynarki Wojennej adm. Ludwik Janczyszyn.

24.9. Rozpoczął się IV Ogólnopolski Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, z udziałem 200 lekarzy ze wszystkich ośrodków kraju. Przybyli liczni specjaliści zagraniczni.

W klubie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch", krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Mieczysława Bugajnego, Tadeusza Szylera i Bronisława Pawlaka. Na spotkanie przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz przedstawiciel Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka- Ruch". W sali konferencyjnej "Wiepofamy" wojewódzka inauguracja roku szkolenia partyjnego 1984/1985. Uczestniczył aktyw partyjny Poznania i województwa. Obecny był członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus. Zebranych powitał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Następnie sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski podsumował wyniki dotychczasowego systemu szkolenia partyjnego i omówił założenia szkolenia na nowy rok. Grupie wyróżniających się wykładowców i lektorów wręczono medale "Za upowszechnianie marksizmu i leninizmu" oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Kilkuosobowej grupie osób rozpoczynających szkolenie w ramach Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu wręczono indeksy. Dr Jerzy Silski wygłosił wykład inauguracyjny: Znaczenie deklaracji Krajowej Konferencji Delegatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej "O co walczYmy, dokąd zmierzamy". W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital gitarowy Pierre Laniau (Francja). 25.9. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto, pod przewodnictwem I sekretarza Edmunda Brucha. Refer a t wprowadzający do dyskusji nad aktywnością społeczną członków partii wygłosił sekretarz Lech Kucharski.

15 Kronika m. Poznania l

Chlebosław Adamczyk W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyła się II Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto. Obradom przysłuchiwali się: Andrzej Rakowski - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Mirosław Kopiński · - wiceprezydent Poznania oraz przedstawiciele samorządu mieszkańców. W tajnym głosowaniu funkcję naczelnika dzielnicy powierzono Chlebosławowi Adamczykowi - dotychczasowemu kierownikowi Rzemieślniczej Spółdzielni B1acharsko- Instalacyjnej. Radni uchwalili regulamin Dzielnicowej Rady N arodowej, plany pracy oraz program działania na bieżącą kadencję. Rozpoczęły się obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej "Wynalazczość i racjonalizacja pracownicza w warunkach reformy gospodarczej". 26.9. Posiedzenie Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojewódzkiego U rzędu Spraw Wewnętrznych. Wzięli w nim udział: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus oraz sekretarze komitetów zakładowych z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i innych, a także robotnicy. Plenum poświęcone było pogłębianiu więzi Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa ze społeczeństwem. Obrady zainaugurowały obchody czterdziestolecia powstania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa w województwie poznańskim. Plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto.

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 27.9.)

Przybyła pięcioosobowa grupa lektorów Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Spotkali się m. in. z kierownictwem Instytutu Zachodniego. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Bojko.

Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej, udał się w podróż artystyczną do Austrii.

27.9. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyła się sesja Miejskiej Rady Narodowej. Zatwierdzono regulamin i plan pracy Rady do końca roku, przyjęto ramowy program działania w VIII kadencji (1984-1987); prezydent Poznania Andrzej Wituski przedstawił informację o wykonaniu planu i budżetu rocznego. Obradom przysłuchiwali się: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Sabiniewicz i wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski. W Pałacu Działyńskich zorganizowano sesję naukową z okazji trzydziestej piątej rocznicy powstania Niemieckiej Republiki Demokra tycznej. Referat pl. Rozwój Niemieckiej Republiki Demokratycznej i jej pOzYcja we wspólczesnym świecie wygłosił prof. dr Antoni Czubiński. W sesji uczestniczył poseł nadzwyczajny ambasady Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce Dieter Zibelius. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się konferencja naukowa poświęcona literaturze galicyjskiej, z udziałem literaturoznawców austriackich, duńskich, izraelskich, francuskich, niemieckich i polskich. Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, zorganizowano konferencję na temat pracy junaków ochotniczych hufców w szpitalach. U dział wzięli: zastępca komendanta głównego Zdzisław Bartel i naczelna pielęgniarka kraju Katarzyna Koronka.

W Izbie Rzemieślniczej odbył się L, VII Zjazd Wojewódzkiego Wydzia

łu Spółdzie1czyń przy Wojewódzkiej Komisji Współpracy. Uczestniczyły delegatki wszystkich, pionów spółdzielczości. Obecni" byli także m. in. przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego i Naczelnej Rady Spółdzie1czyń. Obrady technologów żywnosc1 specjalizujących się w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza akademia z okazji Dnia Budowlanych. Przybyli: wiceminister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Wojciech Kubiak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski, wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego Alojzy Łuczak zapoznał zebranych z dokonaniami poznańskiego budownictwa w latach 1945- 1985.

Poznańskie Ogrody Zoologiczne obchodziły swe jubileusze: stare ZOO -- ,110 lat; nowe - 110. Z tej okazji odbyło się spotkanie pracowników Wielkopolskiego Ogrodu Zoologicznego. Wielu pracowników uhonorowano odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i wyróżnieniami zakładowymi. Obecni na uroczystości wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiego Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto Edmund Bruch złożyli załodze gratulacje i życzenia. Przybyła do Poznania, bawiąca w Polsce, delegacja bułgarskich działaczy chłopskich. W Sali Białej Urzędu Miejskiego była podejmowana przez przedstawicieli władz polityczno-administracyjnych: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej' Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzeja Grudzińskiego. Prezydent Poznania Andrzej Wituski przedstawił historię i aktualną sytuację miasta, a wojewoda Marian Król - sytuacją społeczno-ekonomiczną województwa poznańskiego. Gościnny występ zespołu Teatru im. Aleksandra Fredry z Gniezna na scenie Teatru Nowego. Dano widowisko Andrzeja Hundziaka i Michała Rosińskiego O nas zakochanych, w reżyserii Michała Rosińskiego i scenografii Hanny Me1erskie j -Władyko.

członek rzeczywisty Akademii Karol Mańka z Zakładu Biologii Rolnej i Leśnej oraz członek-korespondent Jerzy Szweykowski z Instytutu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: doc. dr hab.

Marię Bratek- Wiewiórkowską z Zakładu Chemii Bioorganicznej, dr Gertrudę Chrostowską- Kurhańską z Instytutu Genetyki Roślin, mgr Marię Olszewską z Biblioteki Kórnickiej, Stanisława Piątka z Zakładu Doświadczalnego, mgra Henryka Stasiaka z Instytutu Dendrologii oraz prof. dra Stanisława Sulinowskiego z Instytutu Genetyki Roślin. Ponadto wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Wyróżniono łącznie ponad sześćdziesięciu uczonych i pracowników poznańskich placówek Polskiej Akademii Nauk. Władze reprezentowane były na uroczystości przez: sekretarza Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego, wicewojewodę Bronisława Stęp10wskiego i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Obecni byli: wiceprzewodniczący Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Gerard Labuda i prezes oddziału poznańskiego prof. dr hab. Władysław Węgorek. Gratulacje wyróżnionym składał sekretarz naukowy oddziału - prof. dr hab. Witold Michałkiewicz. W siedzibie Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich odbyło się spotkanie aktywu oraz Wielkopolskiej Rady Akademickiej Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" z wiceministrem nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Czesławem Królikowskim.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego ina uguracj a nowego sezonu kulturalno-oświatowego 1984M985. Zasłużonych twórców i działaczy kultury udekorowano odznaczeniami. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Benon Borowiński, Edward Budziałkowski, Jan Czekay, Zymunt Duda, Michał Nowicki, Krystyna Stranz, Mieczysław Wierszycki, Stanisław Woźniak. Wręczono także Krzyże Zasługi, Medale 40-1ecia Polski Ludowej, Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury, Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr Mieczysław Sieradzki - dyrektor Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa "Ceza1" w latach 1951 - 1977, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28.9. Pierwsze posiedzenie Kolegium Rektorów poznańskich uczelni.

Przewodniczącym Kolegium wybrany został prof. dr hab. Janusz Piasny, rektor Akademii Ekonomicznej. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja przewodniczących rad narodowych i rad Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz pracowników urzędów administracyjnych województwa. Obrady otworzył przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Spotkanie poświęcone było zbliżającym się wyborom do organów samorządu. W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich uroczystość dekoracji pra«cowników Polskiej Akademii Nauk przyznanymi przez Radę Państwa odznaczeniami. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali profesorowie:

15»

rozwoju województwa poznańskiego". Aktu dekoracji dokonali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, prezydent Poznania Andrzej Wituski praz dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Jan Stryjski. Przemawiał Jan Maćkowiak. Dnia 17 listopada 1934 r. Zakłady spółki akcyjnej "H. Cegielski" oddały do eksploatacji Polskim Kolejom Państwowym pierwszy wyprodukowany całkowicie w Poznaniu wagon spalinowy. Wydarzenie to uznano za początek kolejowej trakcji spalinowej. Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia, w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego zorganizowano uroczyste spotkanie przedstawicieli kolejowych przedsiębiorstw naprawczych, producentów taboru i kolejarzy. Przybyli m. in.: wiceminister komunikacji Zbigniew Pa1czewski, wiceprezes Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej Zdzisław Hy1a, wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Spotkanie stało się okazją do przypomnienia historii, a także omówienia dzisiejszych problemów i perspektyw rozwoju trakcji spalinowej w kraju. Szczególnie zasłużeni pracownicy zakładów naprawczych i kolejarze odznaczeni zostali Medalami 40-1ecia Polski Ludowej, odznakami resortowymi i regionalnymi. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Bema zorganizował III Wystawę Psów Nierasowych.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. W hali Zakładu Produkcji Urządzeń poznańskiego Przedsiębior

,iu (28.9.)

stwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "E1ektromontaż" odbył się mityng z okazji dwudziestopięcio1eciS działalności. Historię przedsiębiorstwa przedstawił dyrektor Romuald Piorunek. Licznej grupie pracowników -wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwa1d Kazimierz Jasiński wręczyli odznaczenia. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Czesława Gajdzińskiego, Stefana Kędzierskiego i'Stanisława N owaka.

· W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł Tadeusz Bury - działacz partyjny w środowisku kolejarskim, I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. U dekorowany Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł działacz Stowarzyszenia

Inżynierów Mechaników Polskich mgr inż. Edward Palacz, organizator przemysłu w Poznaniu, pierwszy dyrektor Państwowych Zakładów Samochodowych Nr 3 przy ul. Strumykowej (od 1945 r.), dyrektor Wielkopolskich Zakładów Te1ee1ektronicznych "Te1kom- Te1etra". udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

28.9. Minęło osiemdziesiąt lat od uruchomienia w Poznaniu przy ul. Grobla pierwszej elektrowni miejskiej. Tak długą historią w tej dziedzinie nie może się poszczycić żadne inne miasto w kraju. Załogi - przedsiębiorstw energetycznych spotkały się w Teatrze Wielkim na akademii z okazji jubileuszu i Dnia Energetyka. Przybyli: Stanisław Kałkus - członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edward Łukasik - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Stanisław Piotrowicz - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, a także wicewojewoda Bronisław Stęplowski oraz prezy.dent Poznania Andrzej Wituski. Zyczenia i list od ministra Czesława Piotrowskiego przekazał energetykom wiceminister górnictwa i energetyki Stanisław Kuś. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Bonifacego Grzeszkowiaka, Pawła Humb1ę, Alojzego Marchwińskiego. Henryka Marcinka i Jana Szaniawskiego.

Po raz pierwszy przyznano także stopnie energetyczne - dyrektora TI i III stopnia. Dyrektorzy wystąpili po raz pierwszy w galowych mundurach. Przed akademią złożono wiązanki kwiatów przed tablicami upamiętniającymi pracowników energetyki, którzy zginęli w okresie okupacji hitlerowskiej. Odbyła się też sesja historyczno-techniczna poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości poznańskiej energetyki.

waniu konkursu. W ceremonii wręczania nagród wziął udział szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki.

Magdalena Marciniak Środowiskowy Dom Młodzieżowy "Ratajan" obchodził dziesięciolecie działalności. Kulminacyjnym punktem jubileuszu były wybory "Miss Rataj" i najsilniejszego człowieka. Do konkursu na najpiękniejszą stanęło trzynaście dziewcząt. Korona przypadła Magdalenie Marciniak - szesnastoletniej mieszkance Osiedla J agiellońskiego, uczącej się kuśnierstwa. Tytuł naj silniejszego zdobył dwudziestoczteroletni rzemieślnik z Wirów koło Poznania - Ryszard Dudek.

W Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. J arochowskiego wręczono nagrody laureatom etapu wojewódzkiego konkursu "Milicja Obywatelska w oczach dziecka". Zorganizowano okolicznościową wystawę, na której zaprezentowano 88 nagrodzonych rysunków. Uhonorowano 22 nauczycieli najbardziej zaangażowanych w propago

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł Zdzisław Filipiak - radny dzielnicowej i Miejskiej Rad

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 30.9.)

Narodowych od 1954 r., w ostatniej kadencji przewodniczący Komisji do spraw Samorządu, działacz ruchu racjonalizatorskiego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". U dekorowany Krzyrzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W "Arenie" rozpoczęły się: XIV Fryzjerskie Mistrzostwa Polski, Ogólnopolski Konkurs Kosmetyczny oraz Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej. Po rok trwającej modernizacji, wznowiono seanse w kinie "Malta" . Dano francuski film A stawką jest śmierć. 30.9. Zakończyły się XIV Fryzjerskie Mistrzostwa Polski, Ogólnopolski Konkurs Kosmetyczny oraz Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej. W Teatrze Polskim premiera dramatu Williama Szekspira Henryk V, w reżyserii (i adaptacji tekstu)

Jana Ku1czyńskiego oraz scenogra - fii Xymeny Zaniewskiej i Mariusza Chwedczuka. W premierowej obsadzie grali: Wojciech Siedlecki (Henryk V), Zbigniew Pudzianowski (Hrabia Exeter), Adam Krajewicz (Biskup E1y), Mariusz PuchaIski (Kapitan Fluellen) , Stanisław Raczkiewicz (Kapitan Macmorris; Kapitan Gower), Piotr Zawadzki (Poru znik Bardoff; Kapitan Gower; Zołnierz Bates; Hrabia G10ucester), Michał Frydrych (Chorąży Pistol), J ap-usz Łagodziński (Kapral Nym; Zołnierz Bates; Hrabia edford), Wojciech Kalinowski (Zołpierz Williams; Kapitan Jamy; Zołnierz Bates; Książe Yorku), Henryk Olszewski (Karol VI, król Francji), Marek Sikora (Ludwik, delfin), Włodzimierz Kłopocki (gościnnie -. Książę Burgundii; Poseł francuski; Książę Bretanii; Książę Orleanu; Montjoy) , Józef Jachowicz (Książę Bourbon; Poseł; Książę Bretanii; Książę Orfeanu), Piotr Wypart (Konetab1 Francji), Grzegorz Mrówczyń - ski (Chór; Arcybiskup Canterbury; Komendant Harf1eur; Herold), Aleksander Podo1ak (Anglik I), Stanisław Boryń (Francuz I), Wiesław Krupa (Francuz II), Irena Grzonka (Izabela, królowa Francji), Jolanta Łagodzińska (Katarzyna, córka Karola VI), Jolanta Szajna (Alicja, dama dworu), Rena ta Husarek (N elka Quick1y). W Sali Kamiennej oddziału poznańskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego otwarto wystawę pamiątek i trofeów turystycznych. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury koncertował chór męski "Żurawie" przy Zarządzie Głównym Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Polsce. Dyrygował Roman Rewakowicz. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital pianistyczny Jean - Marie Fourniera Trancja) .

Jolanta Łagodzińska (Katarzyna) i Wojciech Siedlecki (Henryk V)

Zebrał: Kronikarz 5U LAT TEMU

W KROMCE MIASTA POZNANIA

Pierwszy zeszyt rocznika 1936 "Kroniki" otwarty został obszerną rozprawą dra Andrzeja Wojtkowskiego, poświęconą historykowi Józefowi Łukaszewiczowi, autorowi Obrazu historyczno-statystyeznego miasta Poznania w dawniejszych czasach. Obraz - czytamy w rozprawie - ukazał się w r. 1838 w dwóch tomach, liczących blisko 909 stron drobnego druku. W 14 rozdziałach Łukaszewicz przedstawił początki i rozwój miasta, wzrost liczby ludności, j ej obyczaje i zwyczaje, skład magistratu, majątki ziemskie miasta, zakłady dobroczynne, handel, przemysł, szkoły; opisał zamki, ratusz i inne gmachy publiczne, kościoły, klasztory, rzekę Wartę i Cybin ę; podał ŻYciorysy uczonych i sławnych Poznańczyków, a wreszcie "kronikę' czyli zestawienie wypadków dziejowych, związanych z Poznaniem, w porządku chronologicznym, czyli kronikarskim. Autorowi chodziło - jak czytamy w przedmowie - o nagromadzenie jak najwięcej nowych materiałów, któreby mogli zuŻYtkować piszący historię całego narodu. Toteż materiały swoje czerpał głównie z archiwów: miejskiego i grodzkiego, oraz archiwów kościelnych i klasztornych. Nadto doznał wiele pomocy od przyjaciół i znajomych; Edward Raczyński użyczył mu wypisów Z archiwum koronnego; Józef Mu czkowski, który, będąc profesorem w Poznaniu, zaczął gromadzić materiały do historii tego miasta, a nie mogąc, po przeniesieniu się do Krakowa, pracy ukończyć, oddał mu zebrane materiały; Teofil Mielcarzewicz dał mu swoje wyciągi Z archivmm miejskiego; ks. Kowalski opis klasztoru pofilipińskiego i panien Benedyktynek. Pomagali mu także: ks. Leon Przyłuski, późniejszy arcybiskup, oraz hr Rajmund Skórzewski. "Obraz" kończy się na r. 1793. Na końcu przedmowy Łukaszewicz zapowiedział tom trzeci, w którym chciał opisać Poznań współczesny, " wyrównywujący' zdaniem jego, świetnością swoją, dzięki staraniom magistratu, Poznaniowi staroŻYtnemu " w najświetniejszych jego epokach, to jest: pod Jagiellonami i Batorym ". Opisów historyczno-statystycznych miast polskich wydano w pierwszej połowie XIX wieku kilka. Żaden nie zdobył sobie jednakże takiej sławy, jak "Obraz" Łukaszewicza. Przełożono go dwukrotnie na język niemiecki. A i dziś jeszcze, mimo tylu wybitnych monografii źródłowych, wyświetlających różne zagadnienia związane z historią miasta, "Obraz" Łukaszewicza jest niezbędny. Zawdzięcza to ogromnemu bogactwu faktów, zaczerpniętych z pierwszej ręki, to znaczy Z archiwów, oraz tej okoliczności, że obejmuje całość przeszłości miasta w najróżniejszych przejawach jego życia.

50 lat temu

Tadeusz Rugę

Janina Szweminowna opublikowała rozprawkę Kasprowicz a średniowiecze, a Tymon Terlecki» zajął się stosunkiem Ryszarda BerwińskiegO do ideologii demokratycznej. W Zapiskach dr Stanisław Wasy1ewski przedstawił materiały związane z obozem powstańczym w Rogalinie (1848), a dr Wiktor Hahn przypomniał kompozytora Maksymiliana Greckiego (1840 - 1870). W Kronice wydarzeń odnotowano w dniu 5 stycznia 1936 r., iż tymczasowym wiceprezydentem miasta został dotychczasowy naczelnik wydziału inż. Tadeusz Rugę. Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania podało, że w poczet członków wpisali się: 250. Dr Stanisław Wasy1ewski, literat 251. Dr Bronisław Wietrzychowski, urzędnik mIeJski, redaktor odpowiedzialny "Kroniki" 252. Mgr Janusz T. Dybowski, literat urzędnik miejski.

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry