KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

KWARTALNIK poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik LIV - 1986

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Roman C z a m a ń s k i - Tadeusz Szczurkiewicz - współtwórca polskiej socjologii (1895-1984). Grzegorz D z i a m s ki - Poznańskie instytucje artystyczne w latach 1945 - 1980. (Część pierwsza). , , - Poznańskie instytucje artystyczne w latach 1945 -1980. (Dokończenie). A n e k s y: Wystawy czasowe Muzeum N arodowego w Poznaniu cieszące się największą frekwencją (1949-1955 i 1966 -1975); Wystawy cieszące się największym powodzeniem w Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1970-1979.

Zofia Kur n a t o w s k a · - Józef Kostrzewski - twórca poznańskiego ośrodka archeologicznego. Piotr L i t e w k a - Poglądy Tadeusza Szczurkiewicza na industrializację i urbanizację. Zygmunt N o w a k - Poznański Szybki Tramwaj jako premetro dla Poznania. An e k s y: Planowanie i projektowanie Szybkiego Tramwaju; Kronika budowy (1980 - 1984) .

Janusz P i a s n y - Sześćdziesiąt lat pracy Akademii Ekonomicznej na, rzecz regionu i gospodarki narodowej. A n e k s: Ważniejsze wydarzenia w historii uczelni w latach 1926 -1986. (Zebrała Urszula H o ffm a n n).

MATERIAŁY

Eugeniusz C o f t a - Amatorski Klub Fotograficzny "Pryzmat" w latach 1964-1984. A n e k s: Spis członków Klubu (na dzień 1 VII 1984).

Zdzisław G r o t - Teatr Poznański - Wspomnienia z poznańskiego Archiwum Wincenty P e z a c k i - Finanse Bractwa Rzeźniczego Poznańskiego na przełomie XVIII i XIX w. (1789-1823). An e k s y: Odtworzenie listy Bractwa Rzeźniczego Poznańskiego w latach 1789-1823; Starsi Bractwa Bogusław P o 1 a k - Walki powstańcze w Poznaniu (27 XII 1918- 6 I 1919). An e k s: Formowanie pierwszych baterii artylerii

.IV -19

11-5

.111-25

.IV - 5

IV-27

1-5

.111-5

.II 63 .111-101 11-73

.1-89 -8 1 1919).

Władysław R o g a 1 a - Poznańskie lata Mariana Spychalskiego (na marginesie książki Początek walki. Fragmenty wspomnień) . Ireneusz R u t k o w s ki - Rynek pracy Poznania w latach 19451949.

Stanisław S z aj e k - Geneza i przebieg działalności Chóru Męskiego "Arion" (szkic monograficzny). A n e k s y: Honorowi prezesi, honorowi członkowie, prezesi i kierownicy artystyczni Chóru; Wyróżnienia i nagrody; Najważniejsze wydarzenia w historii Chóru (1912-1982). Tadeusz Ś w i t a ł a - Kwiecień 1945 r. w Poznaniu - Maj 1945 roku w Poznaniu. Część pierwsza - Marzec 1945 roku w Poznaniu - (kalendarium wydarzeń) Franciszek Z y g m a n o w s ki - Dzieje starań o politechnikę w Poznaniu. A n e k s : Memoriał w sprawie założenia politechniki w Poznaniu.

ŻYCIE KULTURALNE

Olgierd B ł a ż e w i c z - Teatr Polski w Poznaniu w latach 1981-1982. Dyrekcja Mikołaja Grabowskiego.

Bogdan C i s z e w s ki - Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w sezonach 1981/1982 i 1982/1983. · Romuald P o ł c z y ń s ki - Turnieje chórów chłopięcych w Poznaniu w latach 1967 -1983.

KRONIKA

Laureaci Nagród Grażyna B a n a s z k i e w i c z i Tadeusz O r 1 i k - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985. Dokończenie. (Alojzy A. Łuczak, Tadeusz Świtała, Jan Switka, Janusz Wiśniewski). " Zdzisław K a n d z i o r a i Tadeusz Ś w i t a ł a - Laureaci Nagród Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985.

Część pierwsza. (Redakcja "Głosu Wielkopolskiego" oraz J adwiga Kaliszewska, Henryk Kondzie1a, Erwin N owaczyk, Ewa Pasicie1, Tadeusz Peksa i Zenon Szymankiewicz) .

Tadeusz Świtała - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985. Część druga (Agnieszka Duczma1, Józef Jaroszewski, Waldemar Machmar, Małgorzata Młyńczak, Andrzej Murawski, Jerzy Schmidt, Stefan Stuligrosz, Zygmunt Zieliński)

Jubileusze D aniela Kra u s - B u r z y ń s k a Muzycznych Nr 2.

Czterdziestolecie Zespołu Szkół

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - VIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej.

A n e k s : Perspektywy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Poznaniu (fragmenty)

.lV-33

5V-5'"

.1-25

.111-45 11-21 111-75 1-55

.11-51

.11-83

111-117

1-105

IV - 6 3

1-141

111-131

.1-162

.11-89 Sprawozdanie z wykonania miejskiego planu rocznego i budżetu Poznania za rok 1984. Aneks: Uchwała Nr VII/39/85 z dnia 25 kwietnia 1985 r. Węzłowe problemy ochrony środowiska na X Sesji Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Uchwała Nr X/70/85 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 listopada 1985 r. oraz załącznik (Kierunki działania i postulowane terminy realizacji) Hanna K o c k a - K r e n z o w a - Sesja naukowa "Józef Kostrzewski - dzieło i dziedzictwo ", Iwona L u d w i c z ak - Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na rozwiązanie urbanistyczne węzła Kaponiera. An e k s: Pozostałe prace konkursowe (omówienie).

· III -149

.1-178

IV-79

.IV - 93

.11-108

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1984 roku. Część trzecia Wydarzenia w Poznaniu w 1981 r. Część czwarta Wydarzenia w Poznaniu w 1985 r. Część pierwsza .

Wydarzenia w Poznaniu w 1985 r. Część druga 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania'

40 lat temu w "Kronice Miasta Poznania"

1-193 11-119 III -165 IV-101 1- 231 11-173 111-217 IV-157 1-233 11-179 IV -165

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .

1-245 11-191 111-221 IV-173

ZDJĘCIA

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Aleksandra Bartoszewskiego, Zygmunta Ceglarka, Witolda Czarneckiego, Piotra Debabowa, Teresy Fitzner, Adama Giapy, J any Grzegorskiej, Macieja Hadrycha, Aleksandra J ałosińskiego, Rafała J asiono - wicza, Hieronima Kaczmarka, Włodzimierza Kasprzaka, Czesławy Kłose-Jodłowskiej, Tomasza Koebscha, Grzegorza Kowalewicza, Romualda Kró1aka, K1audyny Kucharskiej, Jacka Kulma, Adama Łukawskiego, Jerzego Mieeznikowskiego, Mariana Mielcarskiego, Ewy Musiał, Maksymiliana Myszkowskiego, Zygmunta Nowaka, Zdzisława Nowickiego, Bogusława Okupnego, Stanisława Ossowskiego, J erzego Poprawskiego, Zygfryda Ratajczaka, Eugeniusza K. Rudzkiego, Jana Sołtysiaka, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Tadeusza Świtały, Jerzego Unierzyskiego, Dobiesława Wielińskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Piotra Zborowskiego, Romualda Zie1azka i Zbigniewa Żoka

RYSUNKI

Adama Bilskiego, Mieczysława Bręgie1a, Franciszka Burkiewicza, Henryka Derwicha, Wita Gawęckiego, Jacka Laskowskiego, Stanisława Mrowińskiego, Mariana Romały, Witolda Spieszalskiego, Kazimierza U1atowskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry