KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY

Andrzej Wituski (przewodniczący) Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewskaj REDAKTOR Tadeusz Świtałamm

WARUNKI PRENUMERATY

Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Rucll", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach; inst.Ytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałow RSW "Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumerattt w urzędach pocztowych i u dor czycieli osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - sIedzibach OddzIałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla mIejsca zamieszkania prenumeratora, wpłaty dokonują- użyąjąc "olankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa- Książka- Ruch".

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmme RSW ,l'TPrasa- Książka- Ruch' Centrala Kolportażu Prasy i Wyaawnictw ul. Towarowa 2 , 00958 warszawa, konto NBr XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jęst droższa od prenumeraty krajowej o 5)% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 25 zł. prenumerata roczna - lm zl.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i KsiążKi, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu Prlnted in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1986 Wydanie I. Nakład 2909+100 legz. Ark. wyd. 18',6; ark. druk. 15,75. Druk ukończono w kwietniu 1986 r. Zam. nr 87/85 1-16 Zlec. druk. 58)/139 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0647-7

Mb)< UAMt KC

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.01/03 R.54 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry