RAP7UIAPZnauki, dla narodu i państwa polskiego, nierozerwalny związek obydwu jubileuszy: czterdziestolecia Instytutu Zachodniego i czterdziestolecia PRL.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

16 III 1985

Kontynuacją tematu byl poranek w Muzeum Narodowym na wystawie Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Dokumenty, pamiątki historyczne, oryginalne eksponaty, dzieła sztuki, rozmieszczone w chronologicznym układzie, wkomponowane w plastycznie ujętą i artystycznie opracowaną całość, stanowiły jakby wielką scenę, na której zwiedzający oglądali i przeżywali dzieje naszego narodu i państwa. Prelekcje i zwiedzenie wystawy pod przewodnictwem mgr Lidii Cieślińskiej i mgra Tadeusza Grabskiego złożyły się na głęboko wychowawczą lekcję historii ojczystej, pobudzającą do refleksji, przemyśleń nad całą ponad tysiącletnią historią państwa polskiego.

30 III 1985

Odbudowa Starego Rynku. Znakomitym wprowadzeniem do tematu spotkania było zwiedzenie bogato udokumentowanej wystawy w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego Czterdziestolecia Rok Pierwszy - Poznań 1945, pod przewodnictwem mgra Jarosława Wiśniewskiego, po czym nastąpiła przechadzka wokół centralnej zabudowy Starego Rynku. Prelegentem na trasie był dr Ludwik Gomolec. W lutym 1985 f., w okresie obchodów czterdziestej rocznicy wyzwolenia Poznania, dobiegł końca trzyletni konkurs Moje miasto - moja wieś - to Polsce Odrodzonej, zainaugurowany przez Komisję Młodzieżową, przy pomocy Kuratorium Oświaty i Wychowania, i w III etapie także przy pomocy Pałacu Kultury pt. Moje miasto - moja wieś - w 40-leciu Polskiej RzeczYpospolitej Ludowej. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży najnowszej historii Poznania i Wielkopolski, ukazanie trudu powojennych lat, rozwoju regionu i głębokich przemian, jakie się dokonały we wszystkich dziedzinach życia w okresie 40 lat Polski Ludowej, i wydobywanie stąd treści wychowawczych, istotnych dla kształtowania świadomości historycznej oraz postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia Polaków. Konkurs składał się z dwóch części, opracowania wybranego tematu i quizu międzyszkolnego, obejmującego Poznan i województwo poznańskie w dniach od 23 lutego 1945 do 23 lutego 1935 r. Konkurs spełnił oczekiwania organizatorów. Wzięły w nim udział czterdzieści dwie szkoły - w tym dwadzieścia osiem szkół podstawowych i czternaście szkół ponadpodstawowych z Poznania i województwa poznańskiego. Nadesłano 259 prac Najlepsze i najciekawsze eksponowane były na wystawie w salonie Towarzystwa w dniach od 23 lutego do 6 marca 1985 r. Otwarcia Wystawy dokonał prezes zarządu prof. dr Stanisław Nawrocki. półfinał w dniach 18 i 19 lutego w Sali Błękitnej i finał 2 marca w Sali Wielkiej.

W grupie szkół podstawowych punktowane miejsca zajęły Szkoły: Nr 33 im. Zdobywców Cytadeli Poznańskiej - I, Nr 49 im. Michała Kajki - II, Nr 37 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - III, W grupie szl\ół ponadpodstawowych: III Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kasprzaka - I, Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące SS Urszulanek - II, XI Liceum Ogólnokształcące im. Georgi Dymitrowa - III.

Uroczystość zakończenia Konkursu odbyła się w dniu 2 marca 1985 r.

w Sali Wielkiej Pałacu Kultury, w obecności wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania Stanisława Słopienia i członków zarządu Towarzystwa. Podsumowania Konkursu dokonała Irena Wingerowa. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Towarzystwo, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Muzeum Historii Miasta Poznania i Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. N auczycielom-opiekunom konkursu przekazano podziękowania. Przekazano też dyplomy uczestnictwa. Ponadto dwadzieścia szkół, które brały udział we wszystkich etapach konkursu od 1982 f., otrzymało wyróżnienia: zestaw ksero- i fotokopii dokumentów dotyczących Poznania i Wielkopolski od roku 1918 po czasy najnowsze - jako pomoc dydaktyczną do szkolnych gabinetów historii i wychowania obywatelskiego. Corocznym zwyczajem, najbardziej zasłużonym nauczycielom, szkołom oraz działaczom społecznym współpracującym z Komisją Młodzieżową wręczono: Odznaki Honorowe Miasta Poznania oraz Złote, Srebrne i Zbiorowe Odznaki Towarzystwa. Dekoracji dokonała wiceprezes zarządu dr Magdalena Warkoczewska. Z pięknymi programami słowno-muzycznymi wystąpiły: podczas półfinału Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego i Technikum Kolejowe, a w czasie uroczystości zakończenia Konkursu - Zespół Wokalno- Recytatorski, pod kierownictwem Józefa Kasprzaka, z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta. W opinii organizatorów i nauczycieli, trzyletni Konkurs odegrał wielką rolę poznawczą i wychowawczą, przygotowując młodzież do głębszego poznania i zrozumienia drogi, jaką przebył nasz kraj i nasz region w czterdziestoleciu PRL. Doceniły to szkoły. Zainteresowanie konkursem wzrastało z każdym rokiem; wzrastała tówniez liczba prac wyróżnionych nagrodą I i II stopnia. W przeddzień zakończenia Konkursu (1 III) odbyło się w Klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" spotkanie nauczycieli-opiekunów Szkolnych Kół Miłośników Regionu, zorganizowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne i Komisję Młodzieżową Towarzystwa, poświęcone wymianie doświadczeń w upowszechnianiu znajomości regionu w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i na zajęciach pozalekcyjnych z młodzieżą. Prezes zarządu WielkopoIskiego Towarzystwa Kulturalnego Stanislaw Słopień w serdecznych słowach podziękował nauczycielom za popularyzowanie wśród młodzieży regionalizmu wielkopolskiego i życząc dalszej owocnej działalności oraz pomyślności w życiu osobistym, przekazał każdemu w darze książkę pt. Z lat okupacji. Wspomnienie Wielkopolan o żYciu codziennym 1939- 1945.

Irena Wingerowa przewodnicząca Komisji Młodzieżowej

Redaguje zespól: mgr Teodor Smlełowskl, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław N awrocki. Winietę projektowa! Zbigniew Kaja.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry