15 O

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4

Czas czytania: ok. 60 min.

Wydarzenia w Poznaniu. (9-10.5.)

skiego Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet" .

Punktualnie o godz. 12 przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Obecne były Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych oraz kompania honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Po przeglądzie pododdziałów, dokonano zmiany warty na posterunku honorowym przed pomnikiem. Uczestnicząca w uroczystości delegacja władz politycznych i administracyjnych złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo uczestników walk nad Bzurą. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. Pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli przedstawiciele władz, zakładów pracy oraz społeczeństwa Poznania złożyli kwiaty. Wieniec złożyła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem oraz prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeuszem Zającem.

Przybyła do Poznania delegacja państwowych kolei Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z wiceprezydentem Karlem H. Benke oraz I zastępcą dyrektora naczelnego Centrali Handlu Zagranicznego "Limex" Ralfem Krugerem. Głównym celem wizyty było podpisanie umów rozszerzających polskie roboty eksportowe w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Członkowie delegacji

zostali przyjęci przez wojewodę poznańskiego Mariana Króla. 10.5. W Poznaniu przebywał członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Tadeusz Porębski. Uczestniczył on w spotkaniu z Sekretariatem Komitetu Wojewódzkiego, w czasie którego przedyskutowano problemy pracy partyjnej oraz zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poznańskiego. W Poznaniu przebywał zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz generalny Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Marian Orzechowski. Został on przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika oraz spotkał się z działaczami Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z Akademii Medycznej. Marian Orzechowski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, w czasie którego przewodniczący Rady Augustyn Kogut omówił przebieg zebrań przedwyborczych na terenie województwa poznańskiego. W posiedzeniu udział wzięli m. in. Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając. W skład Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego powołano sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Bobrowskiego, w miejsce Dominika Ludwiczaka, który zrezygnował z tej funkcji w związku z objęciem stanowiska wiceprezesa Naczelnego Komitetu. Do Komitetu Wykonawczego dokooptowano również sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego. W Poznaniu przebywał minister administracji i gospodarki przestrzennej Włodzimierz Oliwa. Spotkał się on z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem oraz z kierownictwami

Minister Włodzimierz Oliwa w Przedsiębiorstwie Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Powogaz" . Z prawej prezydent Poznania Andrzej Wituski

P i a ć budowy szkoiy podstawowej na Osiedlu Tysiąclecia. Fotografia wykonana w dniu 10 maja 1984 r.

Urzędów Wojewódzkiego i Miejskiego. Następnie minister Włodzimierz Oliwa, w towarzystwie wojewody poznańskiego Mariana Króla i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, wizytował niektóre zakłady pracy i p'ace budowy w mieście. W liceach poznańskich rozpoczęły się matury. "Czwartek Literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Z czytelnikami spotkał się Leonard Turkowski. Wieczór ten na długo pozostaniew pamięci poznaniaków, którzy przybyli do "Areny" na występ Baletu Tahiti. Pokaz trwał blisko trzy godziny. Tancerzom towarzyszyły jedynie instrumenty perkusyjne i śpiew. 11.5. Odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, pod przewodnictwem prezesa Tadeusza Zająca. Uczestniczył w nim wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak. Kolegium elektorów Akademii Ekonomicznej wybrało w tajnym głosowaniu dwóch prorektorów-elektów do spraw: nauki i doskonalenia kadr oraz dydaktyczno-wychowawczych. Funkcje te powierzono doc. drowi hab. Klemensowi Matulewiczowi oraz doc. dr hab. Lucynie W ojtasiewicz.

Ostatni dzień VI Biennale Sztuki dla Dziecka. W Konfrontacjach Teatralnych uczestniczyło: siedem teatrów, dziewięć wytwórni filmowych krótkiego metrażu, cztery zespoły realizatorów filmów fabularnych, wytwórnie telewizyjne oraz twórcy indywidualni. Odbyły się sympozja, konferencje, spotkania twórców i animatorów życia kulturalnego oraz naukowców parających się twórczością dla dzieci we wszystkich dziedzinach sztuki. Odbyło się forum interdyscyplinarne w Pałacu Kultury, w którym uczestniczyli twórcy i realizatorzy twórczości dla dzieci i młodzieży, a także przedstawiciele kierownictw Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Komitetu do spraw Radia i Telewizji. Obecni byli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Minister kultury i sztuki Kazimierz Zygulski podzielił się z zebranymi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi sztuki dla dziecka, a szczególnie kierunków i możliwości jej rozwoju. Z uznaniem

"Wydarzenia w Poznaniu (11 - 12.5.)wyraził się o powołaniu w Poznaniu Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dziecka.

Akcentem kończącym VI Biennale Sztuki dla Dziecka było wręczenie w Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego "Złotych", "Srebrnych" i "Brązowych Koziołków" oraz wyróżnień laureatom konkursów, konfrontacji i festiwalu. Nagrody wręczał minister Kazimierz Żygulski, w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Maćkowiaka, wicewojewody Romualda Zysnarskiego, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla, wiceprezesa Komitetu do spraw Radia i Telewizji Jana Grzelaka. Prezydent Andrzej Wituski, sprawujący patronat nad VI Biennale, w imieniu organizatorów i własnym złożył laureatom gratulacje, a wszystkich twórców zaprosił na następne spotkanie. Minister Kazimierz 2ygulski spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem.

Ocenie realizacji uchwały wojewódzkich instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w sprawie rozwoju poznańskiego rolnictwa w latach 1982 - 1985 poświęcone było posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Partii i Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa. W posiedzeniu, któremu przewodniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając, uczestniczyli przedstawiciele centralnych władz partyjnych: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanislaw Kalkus oraz wiceprezes Naczelnego Komitetu Stronnictwa Dominik Ludwiczak.

W Politechnice Poznańskiej zorganizowano trzecią sesję naukową Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Kyosti Haatanena. Solistką była Lidia Grychtołówna (fortepian). W Teatrze Polskim (na scenie w Malarni) premiera Pułapki Tadeu

Doiota Włodek (Greta) i Mariusz Puchaiski (Maks)

sza Różewicza, w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego, scenografii Zbigniewa Bednarowicza. W premierowej obsadzie wystąpili: Marek Sikora (Franz), Aleksander Biaszyk (Ojciec), Irena Maślińska (Matka), Mariusz Puchaiski (Maks), Maria Skowrońska (Felicja), Dorota Włodek (Greta), Piotr Wypart (Szewc; Fryzjer), Adam Krajewicz (Pan; Sprzedawca), Elżbieta Anusik (Ottla), Piotr Zawadzki (Karol; Zdenek; Wyrostek), Małgorzata Pieczyńska i Grzegorz Mrówczyński (Oprawcy), Zofia Mrówczyńska (Kelnerka), Justyna Paśko (Valli; Jana; Słowik). 12.5. W muszli koncertowej Parku Kasprzaka przeprowadzono V Przegląd Dorobku Pracowni, Klubów i Zespołów poznańskiego Pałacu Kultury. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego rozpoczęli obchody czterdziestolecia PRL. Zorganizowano sesję popularnonaukową, z udziałem przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej do rad narodowych w Poznaniu i województwie.

W "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarta została wystawa prac artysty-fotografika z Niemieckiej Republiki Demokratycznej Hansa J. Stolza. Rozpoczęły się juwenalia studen - tów Politechniki Poznańskiej.

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł doc. dr inż. Franciszek Tatara, były dyrektor Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Pojazdów Szynowych, wybitny specjalista z zakresu projektowania i konstrukcji taboru kolejowego, zasłużony pedagog i twórca kierunku studiów: Pojazdy Szynowe na Politechnice Poznańskiej do końca oddany sprawie rozwoju taboru szynowego. Emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej, były kierownik Katedry Pojazdów Szynowych, kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych w Instytucie Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, prodziekan do spraw Studiów dla Pracujących na Wydziale Budowy Maszyn, prodziekan na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Zmarły był uznanym specjalistą w dziedzinie konstrukcji pojaz

dów szynowych, związanym ze środowiskiem naukowym Wielkopolski. Autor podręczników akademickich, licznych publikacji w fachowych czasopismach i patentów. Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, honorowym przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników-Mechaników Polskich, członkiem licznych komisji i rad naukowych. W latach 1957 - 1963 był przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Porozumiewawczego N aczelnej Organizacji Technicznej.

U dekorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

. .

Im mi

Zespół Teatru Wielkiego powrócił z gościnnych występów w Wiesbaden i Hanowerze (Republika Federalna Niemiec). Dano Turandot G. Pucciniego, Joannę d'Are na stosie A. Honeggera (w wersji francuskiej) i Stabat Ma ter K. Szymanowskiego. 13.5. Dni przyjaźni młodzieży Polski i Finlandii. Centralne imprezy zorganizowano w Gdaasku. Po ich zakończeniu ośmioosobowa grupa Finów przybyła do Poznania, na zaproszenie Poznańskiej Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Dziesięciolecie działalności Teatru "Maja" przy Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza.

Kolekcjonerska Giełda Staroci w Sa'ach Błękitnej i Marmurowej Pałacu Kultury. W salonach "Arsenału" otwarto wystawę 40 plakatów Mieczysława Górowskiego, z kolekcji Krzysztofa Dydo.

W nocy między Antoninkiem i Swarzędzem doszło do zderzenia dwóch pociągów. Pociąg pospieszny relacji Berlin - Warszawa, wyjeżdżający z Poznania o godz. 1.25, za Antoninkiem najechany został przez pociąg towarowy, który wyruszył ze stacji Poznań-Franowo. W wyniku

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 15.5.)zderzenia siedem osób odniosło obrażenia. 14.5. Rozpoczęła się dwudniowa kursokonferencja naukowa, pOSWIęcona omówieniu organizacji i funkcjonowania rad narodowych w świetle przepisów U stawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad i samorządu terytorialnego. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada dyrektorów przedsiębiorstw podległych terenowym organom administracji państwowej. Celem spotkania była ocena efektywności wdrażania zakładowych programów oszczędnościowych. Seminarium w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Wzięli w nim udział aktywiści i lektorzy Towarzystwa z województw: konińskiego, kaliskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego oraz zielonogórskiego. Przybył sekretarz generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Stefan Nawrot. Plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald zapoznało się z przebiegiem kampanii wyborczej do rad narodowych oraz dokonało wyboru po dwóch kandydatów Partii do każdego mandatu do Dzielnicowej Rady Narodowej. Wyraziło też aprobatę dla przedstawionych propozycji kandydatów bezpartyjnych. W Sali Odrodzenia Ratusza odbył się koncert kameralny, w którym wystąpili: Robert N akoneczny (tenor altowy) i Barbara Strzelecka (wirginał) .

Zebranie przedstawicieli członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady". Spółdzielnia jest jednostką działającą od 1 stycznia 1984 r., w wyniku podziału Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia posiada 144 budynki mieszka'ne, z ponad 18 tys. mieszkań oraz 478 lokali użytkowych. Łączna powierzchnia eksploatacyjna wynosi ponad 916 tys. m*. W nocy z niedzieli na poniedziałek zakończyły się juwenalia studentów Politechniki Poznańskiej. W Klubie "Nurt" odbył się poetycko-muzyczny spektakl "Manhattan Blues", skonstruowany na podstawie dwóch poematów Allena Ginsberga.

Zespół Teatru Wielkiego (soliści

i muzycy) udał się w podróż artystyczną do Budapesztu, by w zabytkowym kościele Sw. Macieja wystawić Rzekę krzyczących ptaków B. Brittena.

W wieku czterdziestu szeSCIU lat zmarł śmiercią tragiczną poeta Andrzej Babiński. Był przyjacielem Edwarda Stachury, pisał przejmujące w swej ekspresji wiersze, opublikowane w zbiorach: Z całej siły i Znicze. Był laureatem wielu Konkursów literackich. Urodził się w 1938 r. w Białymstoku, ale miastem, z którym związał swoje życie, był Poznań. Poświęcił mu wiele pięknych wierszy. 15.5. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych zorganizowano spotkanie kombatantów z przedstawicielami władz politycznych województwa. Obecny był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Przybyli również pełniący obowiązki szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Stefan Łukaszewicz oraz prezesi bratnich organizacji kombatanckich. Grupę kombatantów udekorowano odznaczeniami państwowymi za udział w walkach z najeźdźcą hitlerowskim w okresie II wojny światowej oraz za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej.

W "Empiku" przy ul. Ratajczaka rozpoczął się cykl spotkań pl. Wernisaż książki. Z czytelnikami spotkana się Magdalena Warkoczewska, autorka książki Malarstwo i grafika epoki Romantyzmu w Wielkopolsce. W sali konferencyjnej poznańskiego "Polmosu" zebrał się na plenarnym posiedzeniu Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. Uczestniczył sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Zebrani zapoznali się z listą kandydatów bezpartyjnych do Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto, a następnie w tajnych wyborach wyło

nili kandydatów na radnych z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Na plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce oceniono realizacją Uchwały IX Plenum Komitetu Centralnego w sprawie młodzieży. Podczas obrad dokonano również oceny dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej i wybrano partyjnych kandydatów na radnych. W Domu Technika pełnomocnicy Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej, obejmującej czternaście województw Polski zachodniej, północnej i centralnej, odbyli swoje statutowe walne zgromadzenie. W Galerii "Zycie i Myśl" (ul.

Kramarska 2) otwarta została wystawa dzieł artysty-rzeźbiarza Jirego Marka z Brna (Czechosłowacja). Rzeźby monumentalne fotografował Michel N ovak.

16.5. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji terenowej z osiemnastu województw z wicepremierem Mieczysławem Rakowskim. Było ono poświęcone aktualnej sytuacji w kraju. Obecny był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

Rozpoczęło się II krajowe sympozjum poświęcone omówieniu reakcji biologicznych drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Kolegium elektorów U niwersytetu im. Adama Mickiewicza wybrało prorektorów-elektów. Po tajnym głosowaniu funkcje te powierzono: prof. drowi hab. Julianowi Musielakowi, prof. drowi hab. Edwardowi Pieścikowskiemu, prof. drowi hab.

Wojciechowi Stankowskiemu oraz prof. dr hab. Teresie Rabskiej. W Domu Kultury Kolejarza odbyło się spotkanie przedstawicieli za!óg kolejarskich województwa poznańskiego z ministrem komunikacji Januszem Kamińskim. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego odbył się koncert z cyklu "Estrada Kameralna", w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej.

W salach "Arsenału" otwarto wystawę p'akatow angielskiej grupy "X-3" (Boba Linney'a i Kena Meharga) .

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł artysta-grafik Marian Roma.a, współpracownik "Kroniki Miasta Poznania" - m. in. autor okiadek w roczniku 1946 - współpracownik Zak.adów Graficznych im. Marcina Kasprzaka i in. W latach okupacji ilustrował nielegalnie wydany elementarz dla dzieci polskich. Autor wspomnień z pierwszych dni wyzwolonego miasta pl. Zycie, gruzy i elementarze, opublikowanych w tomie Trud pierwszyc dni. Poznań 1945 (Poznań 1970). W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Antoni Rakiewicz, dyrek

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.5.)

tor Poznańskich Zakładów Elektrotechnicznych "Alco" w latach 1956-1970. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.5. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym odbyło się okolicznościowe spotkanie społecznych opiekunów terenowych z woj. poznańskiego, z okazji 25-1ecia ich działalności. W trzecim dniu pobytu w Polsce, przylecieli do Poznania uczestnicy konferencji przedstawicieli organizacji sportowych resortów spraw wewnętrznych krajów socjalistycznych: Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski, a także uczestniczący na prawach obserwatorów przedstawiciele Angoli, Mozambiku i Syrii. Działaczy z dwunastu krajów podejmowali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i prezydent miasta Andrzej Wituski.

Spotkanie rzeczników idei odbudowy Kopca Wolności nad Maltą, który sześćdziesiąt pięć lat temu był symbolem zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 nad pruskim zaborcą oraz odzyskania przez Polskę niepodległego bytu. Zebranych powitał dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego Zdzisław Łomiński. Inż. arch. Klemens Mikuła przedstawił koncepcję odbudowy Kopca. Powołano Społeczny Komitet Odbudowy. Jego przewodniczącym został prezes Zarządu Wojewódzkiego Po'skiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego prof.

dr Jerzy BoguckiimiTti

Przebieg kampanii przedwyborczej do rad narodowych podsumowało Plenum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obradom przewodniczył I sekretarz Edward Łukasik. Sekretarz Komitetu Jan Mielcarek przedstawił informację o przebiegu kampanii przedwyborczej. Plenum przyjęło do aprobującej wiadomości pełną listę bezpartyjnych kandydatów ,ia radnych. W końcowej części obrad Edward Łukasik przedstawił informację o sytuacji społeczno-politycznej w kraju i województwie poznańskim. W Pałacu Działyńskich odbył się "Czwartek Literacki" Barbary W achowicz, autorki książki Malwy na lewadach. Towarzyszyli jej aktor Marek Perepeczko i wnuk Henryka Sienkiewicza - Juliusz Sienkiewicz.

18.5. Z udziałem wiceministra zdrowia i opieki społecznej prof. dra Leszka Krysta, odbyła się w Akademii Medycznej konferencja naukowa na temat celów kształcenia medycznego. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Mielcarka z grupą działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszy pożarnictwa z województwa poznańskiego. Wojewódzka Komisja Wyborcza zarej estrowała zgłoszone przez Wojewódzkie Kolegium Wyborcze listy kandydatów na radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Akademii Muzycznej, pod gościnną dyrekcją H ansa H. J orisa (Republika Federalna Niemiec). Solistą był Jacek Kostrzewski (fortepian). Załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego uczestniczyła w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej. Liczną grupę pracowników udekorowano

odznaczeniami państwowymi, odznakami regionalnymi i branżowymi. W Pa.acu Kultury rozpoczęły się II Konfrontacje Filmów Science- Fiction, zorganizowane przez Klub Filmowy "Nostromo". W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z okazji dziesięciolecia "Kroniki Wielkopolski". Zrzeszenie Studentów Polskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowało w kawiarence Domu Studenckiego "J owita" prj.y ul. Zwierzynieckiej IV Wiosenną Giełdę Różności "Lacja-show".

19 5. Z balkonu Teatru Polskiego dochodziły dźwięki... orkiestry strażackiej. W ten sposób rozpoczęli swoje święto poznańscy strażacy, a Teatr Polski stał się miejscem uroczystej akademii, w czasie której zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia państwowe i nagrody zespoiowe za · współzawodnictwo wśród Ochotniczych Straży Pożarnych. Na pi. Wolności oglądano paradę orkiestry strażackiej z Grodziska Wlkp., a po godz. 20 z Cytadeli wyruszył barwny pochód strażaków z pochodniami i kawalkadą samochodów. Uczestnicy przemaszerowali głównymi ulicami i złożyli wieńce pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera komedii Wolfganga A. Mozarta Dyrektor teatru, z nowym librettem polskim Andrzeja Waligórskiego, w reżyserii Andrzeja Wizy, scenografia Stefana Janasika (ruch sceniczny - Lubomira Wojtkowiak

oaii Adamczyk (Tenor) i Wiesława Kuźnicka (Nowa)

- Kizewetter). Kierownictwo muzyczne sprawował Ludwik Rok. W premierowej obsadzie wystąpili: Krystyna Westfal (Dawna), Wiesława Kużnicka (Nowa), Katarzyna Góralczyk (Myszka), Krzysztof Osmęda (Dyrektor), Jan Adamczyk (Tenor), Jan Chmaj (Kierownik techniczny).

Premierowe przedstawienie było inauguracją Sceny Kameralnej. W muszli Parku Kasprzaka popisywały się zespoły artystyczne nowotomyskie i grodziskie. Z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kalkusa, obradował Wojewódzki Komitet Obrony. Obradom przewodniczył wojewoda poznański Marian Król. Zespół Teatru Wielkiego powrócił z podróży artystycznej do Budapesztu. 20.5. Występ brytyjskiej grupy "N azareth" zakończył w "Arenie" trzynastogodzinny maraton muzyki rockowej "Rock-Arena 84". W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografii Rafała Jasionowicza, Włodzimierza Kowalinskiego i Jarosława Stanisławskiego.

W Pałacu Kultury zakończyły się II Konfrontacje Filmów Science- Fiction.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała bawiąca w Poznaniu westfalska orkiestra kameralna z Munster (Republika Federalna Niemiec), pod batutą Isacka Hardea. Solistką była Ute Spreckalsen. 21.5. Kolegia elektorskie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, Akademii Medycznej oraz Akademii M uzycznej wybrały prorektorów-elektów swych uczelni: w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych - prof. Jana Berdyszaka i doc. Władysława Wróblewskiego, w Akademii Medycznej - prof. dra hab. Antoniego Pruszewicza i prof. dra hab. Macieja Gembickiego, a Akademii Muzycznej - doc. Mieczysława Koczorowskiego i doc. J anusza Dzięcioła. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość wręczenia N agród Dziennikarskich im. Marcina Kasprzaka za rok 1983. Laureatami zostali Maria Ewa Rzemieniecka, kierująca działem łączności z

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 23.5.)

Hcijuc-iu Foiiian.a Anuizej Wuusici gratuluje red. Ewie Rzemienieckiej. lewej red. Tadeusz Dolata. W głębI za stępca dyrtktora Wydziału Kultury 1 Sztuki Hanna Rubasczytelnikami w redakcji "Expressu Poznańskiego", oraz Tadeusz Dolata - komentator "Gazety Poznańskiej" . Przybyiych do Sali Białej powitał prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Leonard Wąchaiski. Wręczenia nagród dokonali wicewojewo.da pożrą iski Romua' d ZvsrarskI oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Gia.u.acje sk.acal sekretarz K)mi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski.

W "Calerii N owej", w foyer Teatru Nowego otwarto wystawę malarstwa Danuty Waberskiej, laureatki konkursów im. Jara Wronieckiego i im. Jana Spychalskiego. Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcią Jerzego Kurczewskiego, wyjechał w podróż artystycz ą .do Francji i Republiki Federalnej N Iemiec. 22.5. Plenarne posiedzenie Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, z udziałem kandyda'ow ra radnych Wojewódzkiej i Miejskiej Rad Narodowych. W posiedzeniu uczestniczyli m.. in.

członek B;ura Politycznego KomItetu Centralnepo Po'skiej Zjednoczon"i Partii Robotniczej Star>;<;tav Kalkus I sekretarz Komitetu Wojewódzki go Edward Łukasik, wiceprzewodniczący Rady Krajow j P atriotycznego Ruchu OdrodzenIa N arodowego Wincenty LewandowskI, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej ituski. Przedstawiono ocenę przebIegu spotkań konsultacyjny.ch., O .dotychczasowej pracy WOJe:,, dzk ego Kolegium wyborczego mowlł J.ego przewodniczący Alfred. YVawr y.nIak. Wiktor Pawlak i MacIeJ OlejnICZak przedstawili ostateczne wersje p ojektów programów wyborczych mIasta i województwa poznańskiego. W Instytucie Krajowych Włókien N aturalnych obradowała grupa robocza włókiennictwa Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, ztożona z przedstawicieli: Bułgarii, Rumunii, Węgier i Polski. Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej . . Prasa - Książka - Ruch" , w którym uczestniczyli: Leszek Kub:atO.\ski z Wyazia.u Prasy, Rau.a i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawiciele omitetó Wojewódzkich Partii z WIelkopolskI, redaktorzy naczelni tytułów prasowych wydawanych w regionie, Krajowej Agencji Wydawniczej, "Ruchu" oraz Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego. Przewodniczył prezes Zdzis aw Andruszkiewicz. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital fortepianowy Malcolma Fragera (Stany Zjednoczone Ameryki Pm.).

23.5. Podczas akademii w Domu Drukarza najbardziej zasłużonym przedstawicie' om braci drukarskiej wręczono odznaczenia państwowe, odznaki regionalne i zakładowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Po'ski udekorowano: Tadeusza Nowakowskiego, Tadeusza Maćkowiaka i Zofię Szubert z Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka oraz Bogdana Puka i Mariaea Przybylskiego z drukarni Wielkopolskiego Wyda.vnictwa Prasowego. Odznaczenia państwowe wręczali sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i Grzegorz Romanowski, wicewojewoda Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak W imieniu odznaczonych podziękował Tadeusz Nawakowski. W Uniwersytecie im. Adama Mio

kiewicza odbyła się, z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, konferencja prasowa poświęcona prezentacji wyników archeologicznych poszukiwań prochów Hipolita Cegielskiego. O rezultach prac poinformował dr Jerzy Fogel. N ajwięcej uwagi poświęcono po wcześniejszej analizie starych planów, zdjęć lotniczych oraz odręcznego szkicu plastyka-architekta Czesława Motylewskiego - lokalizacji grobu w rejonie ul. Towarowej, Składowej i podjazdu na most dworcowy. Wysunięto tezę, że grobowiec rodziny Cegielskich został zniszczony przez okupanta hitlerowskiego; podjęto w jego miejscu budowę - w latach 1943-1944 - schronu o wymiarach 10X75 m. Analizując wyniki wszystkich prac wykopaliskowych oraz ocen i ekspertyz uznano, że odnalezione szczątki pochodzą z grobu wielkiego Polaka. Postanowiono w związku z tym, że ja Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan stanie wierna rekonstrukcja grobowca Hipolita Cegielskiego. Przybyła do Poznania delegacja Komitetu Centralnego "Komsomolu ".

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie Komisji Organów Przedsiawicielskich i Samorządu Komitetu Centralnego z posłami, przedstawicielami rad narodowych i administracji państwowej, sekretarzami instancji partyjnych i kierownikami Rejonowych Ośrodków Pracy Partyjnej. Uczestniczył w nim również podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Zygmunt Rybicki i reprezentanci kilku resortów. Obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji Władysław Jonkisz.

24.5 W saH Komitetu Woi(>wód?kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o biadowa a na posiedzeń u plenarnym Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej.

W Domu Technika rozpoczęła się konferencja naukowo-techniczna na temat: Nowatorska myśl techniczna w osiemdziesięciolecie elektroenergetyki poznańskiej. W Domu Drukarza odbyła się centralna akademia z okazji Dma Drukarza, w której udział wzięli m. in.: kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Witold Nawrocki i minister kultury i sztuki Kazimierz Zygulski, prezes Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka Ruch" Bronisław Stępień, przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych Poznańskiego, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, resortów związanych z drukarstwem oraz przemysłu poligraficznego. Przybyłych na akademię drukarzy oraz gości powitał przewodniczący Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego Leszek Brojanowski. Długotrwa.ymi oklaskami zebrani uhonorowali nestora drukarstwa poznańskiego Antoniego Wawrzyniaka. Z okazji Dnia Drukarza Poznańskie Zakiady Graficzne im. Marcina Kasprzaka odwiedził wiceminister kultury i sztuki Stanislaw Puchała, któremu towarzyszył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. Leczenie chorób układu pokarmowego było tematem posiedzenia naukowo-szkolenioweeo Polskiego Towarzystwa Gastrologicznego. Przybyło ok. sześciuset specjalistów z całego kraju oraz z Anglii, Czechosłowacji. Fin'andii, Holandii, J aponii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec i Węgier.

W rezydencji arcybiskupów poznańskich odbyło się spotkanie wojewody pozrańskiego Mariana Króla i księdza arcybiskupa Jerzego Stroby.

Delegacja Komitetu Centralnego "Komsomołu" spotkała się z przedstawicie'ami Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich, Komitetu Ucze'nianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i aktywem Zrzeszenia Studentów Polskch. Delegację przyjął również sekretarz

Wydarzenia w Poznaniu (24-26.5.)

Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. W wieku sześćdziesięciu szeSCIU lat zmarł Jan Dzierżyński, dyrektor Przedsiębiorstwa Gastronomiczno- Handlowego "Konsumy". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25.5. W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika oraz prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, spotkanie poznańskich członków Komitetu Honorowego XIV Międzynarodowego Sympozjum Chemii Produktów N aturalnych. Z okazji Dnia Matki zorganizowano tradycyjne spotkanie matek wzorowo wychowujących dzieci. Wszystkie zaproszone otrzymały Medale Matki. Witając przybyłe, gospodarz spotkania - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak podkreślił doniosłą rolę matek w społeczeństwie oraz dbałość państwa o rozwój rodzin. Dziękował matkom za trud i dzielność, wykazane w ostatnim okresie. Życzył im spełnienia zamierzeń i marzeń, szczęścia i życzliwości. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek pogratulował odznaczonym. Uczestniczki spotkania złożyły kwiaty na Cytadeli i pod pomnikiem Armii "Poznań" .

Przybyła do Poznania grupa dziennikarzy z Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii i Węgier, bawiąca w Polsce na zaproszenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.

Kolegium elektorów Politechniki Poznańskiej wybrało prorektorów-elektów tej uczelni. W wyniku tajnego glosowania, funkcje te powierzoro: prof. drowi hab. inż. Wiesławowi Jankowiakowi, doc. drowi hab. Andrzejowi Barback'emu i doc.

drowi hab. Tadeuszowi Kaczmarkowi. Wiesław Górnicki wygłosił prelekcję d'a aktywu ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której przedstawił źródła obecnej polityki rządu Stanów Zjednoczonych

Ameryki Płn., a także punkt widzenia na tzw. problem niemiecki. 26.5. Czterdziestopięciolecie przemysłu chłodniczego. N a spotkaniu jubileuszowym, które odbyło się w Teatrze Muzycznym, najlepszych pracowników Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu wyróżniono odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i branżowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Czesław Koebsch, Ludwik Majewski i Franciszek Panas. N ato miast Przedsiębiorstwo otrzymało Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W Domu Kultury Kolejarza przeprowadzono finał regionalny V Olimpiady Wiedzy Społeczno-Prawnej dla Młodzieży Uczącej się i Pracującej. Startowało po trzech laureatów eliminacji z województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Najlepszymi w grupie młodzieży szkolnej okazali sie.: Przemysław Sancewicz z Poznania, Zenon Kos z Kalisza i Sławomir Tatur z Konina. W kategorii młodzieży pracującej zwyciężył zespół z Kalisza. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano spotkanie z okazji czterdziestej rocznicy bitwy o Monte Cassino.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 206 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego, oraz Michała Baranowskiego (skrzypce), Krystyny Pakulskiej (sopran), Marka Kopczyńskiego (bas). W muszli koncertowej Parku Kasprzaka odbył się koncert amatorskich zespołów artystycznych z Rakoniewic .

W Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji przystąpiono do przewidzianej na kilka tygodni - operacji uruchomienia nowej elektronicznej centrali telefonicznej "Rataje". Operacja polegała na zmianie kilku tysięcy numerów telefonicznych. 27.5. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii Edward Łukasik. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

W Teatrze Polskim premiera Alicji w krainie czarów wg Lewisa Carrolla, w przekładzie Marii Mo

Od lewej: Olga Dorosz (Alicja) 1 Irena Grzonka (Myszka)

rawskiej, w adaptacji i z piosenkarni Andrzeja Strzeleckiego. Reżyserowała Barbara K. Radecka, scenografię projektował Marian Iwanowicz, muzykę skomponował Wojciech Głuch. Choreografia Jerzego Wojtkowiaka. W premierowej obsadzie grali: Olga Dorosz (Alicja),

U Kronika m. Poznania 4/85

Irena Grzonka (Myszka; Kucharka), Jolanta Szajna (Papuga; Królowa Kier), Janina Jankowska (Kaczka; Księżna), Zbigniew Pudzianowski (Rak; KrsJl Kier), Sławomir Pietraszewski (Slimak; Gryf), Michał Frydrych (Gąsienica; Jeż), Jarosław Pilarski (Gołąb ; Walet Kier) , Wojciech Kalinowski (Pat; Szalony Kapelusznik), Janusz Lagodziński (Bil; Suseł), Stanisław Raczkiewicz (Mirni; Zając Marzec), Wojciech Siedlecki (Biały Królik; Lokaj Żaba), Henryk Olszewski (Fałszywy żółw).

W galerii Teatru Polskiego (foyer, I piętro) zorganizowano wystawę plansz, tekstów i fotografii reformatora teatru Adolphe'a Appi. Osiemdziesięciolecie urodzin obchodził zasłużony działacz ruchu robotniczego Jan Brygier , udekorowany w dniu 25 maja - w przededniu jubileuszu Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

Międzywojewódzki finał spotkań z poezją i prozą Bolesława Leśmiana w Sali Kominkowej Pałacu Kultury. Medal im. Kazimiery Iłłakowiczówny (projektu Jacka Rybczyń - skiego) przyznano klubom "Ruchu" w Kowalewku (Konińskie) oraz w H ucie (Pilskie), a także Alicji Maik z Gołuchowa (Kaliskie) i Agacie J agsz z Katarzynina (Leszczyńskie).

Nagrodę "Głosu Wielkopolskiego" otrzymał Kazimierz Kuchta z Huty. W Pałacu Kultury odbył się wojewódzki przegląd IX Festiwalu Pieśni Chóralnej. Jury, pod przewodnictwem Janusza Dzięcioła, zakwalifikowało do następnego etapu (przegląd międzywojewódzki): Chór

Wydarzenia w Poznaniu (27-30.5.)

Dziewczęcy Społecznego Ogniska Artystycznego wMurowanej Goślinie, Chór Męski "Dzwon" Gnieźnieńskiego Ośrodka Kultury, Chór Koła Spiewaczego im. Feliksa Nowowiej - skiego w Tarnowie Podgórnym. 28.5. Uczeń klasy VIII, czternastoletni Woj mir Ziętkowiak ze Szkoły Podstawowej Nr 73 został odznaczony medalem "Nauka i Sport Ojczyźnie". Wojmir Ziętkowiak jest wicemistrzem Polski juniorów w pływaniu stylem klasycznym na 100 m i brązowym medalistą na dystansie 200 m. Jest on nie tylko znakorni - tym sportowcem, ale i wzorowym uczniem. W Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej odbyła się narada pracowników obrony cywilnej kluczowych zakładów pracy Poznar>:a i naczelnych redaktorów gazet zakładowych.

Rozpoczęły się XIII Poznańskie Dni Techniki, pod hasłem: "Ochrona śroHowiska - zagrożenie - przeciwdziałanie". Na inaugurację przybyli przedstawiciele wiadz, z w lcewojewodą Bronisławem StępIowskim. Otwarcia dokonał przewodniczący Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej Wojciech Weiss. Wyróżniającym się twórcom wręczono Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 1983. W godzinach przedpołudniowych przybyła - witana serdecznie - delegacja Charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy, pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Obwodowego Władysława P. Mysniczenki. Na lotnisku delegację powitał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko.

W "Fotoplastykonie" udostępniono przeźrocza Antoniego Ruta pl. Lourdes. 29.5. Aktyw Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z województwa poznańskiego i kandydaci na radnych z ramienia Stronnictwa spotkali się na naradzie, której przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając.

Wojewoda poznański Marian Król spotkał się w siedzibie Komendy Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego z jej członkami. W Domu Drukarza obradował X Zjazd Miejski Polskiego Czerwonego Krzyża. Funkcję prezesa Zarządu Miejskiego powierzono ponownie lek. med. Leszkowi Sieńko. Delegacja z Charkowa, w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, odwiedziła Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama". W godzinach popołudniowych goście spotkali się w Ratuszu z gospodarzami miasta. Prezydent Poznania Andrzej Wituski nadał przewodniczącemu charkowskiej delegacji Władysławowi P. Mysniczence honorowe obywatelstwo Poznania i wręczył mu symboliczny klucz do bram miasta. 30.5. Z okazji Międzynarodowego Dn;a Pielęgniarki, naczelne pielęgniarki i przełożone poznańskich szpitali spotkały się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem.

Minister kultury i sztuki powołał do życia w Poznaniu Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży. Rozpoczęła się giełda proj ektów wynaazczych budownictwa. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie z okazji D n a Działacza Kultury. U czestniczyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych województwa poznańskiego oraz twórcy i animatorzy kultury. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Krystynę Adamczewską, Marię Chmurzankę, Marię Deskur , Halinę Grześkowiak, Marię Houwalt, Władysława Juniewicza, Edmunda Kossowskiego, Romualda Kryeiera, Krystynę Lenart, Leona Mądrego, Tadeusza Molskiego i Maksvmil. ar. a Prilla. i k. u dekoracji dokonali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan MaAkowAak, przewodniczący Wojewódzkiej Rady

N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Gościem Salonu Muzycznego w "Empiku" był znakomity bas - Włodzimierz Denysenko. Towarzyszyła mu pianistka Ewa Pieńkowska-Junk.

Techniki z Poznańskiego, w czasie którego ogłoszono wyniki. W g/upie szkolnych pomysłów technicznych I nagrodę uzyskał pomysł urządzenia umożliwiającego telefoniczną wymianę informacji przez ludzi głuchych, proponowany przez J arosława Lorka i Remigiusza Radziejewskiego (Września). Za najbardziej użyteczną pracę dyplomową uznano serwisowy system pomiarowy powstały w Zespole Szkół Łączności. W grupie projektów pn. "Estetyczny wzór przemysłowy" I nagrodę uzyskana dokumentacja techniczna na bluzki młodzieżowe, opracowana przez Violette Baum i Mirosławę Wawrzyniak z Zespołu Szkół Odzieżowych. Wśród młodzieży pracującej I nagrodę (w kategorii debiutów) zdobyli Roman Kuźma i Jerzy Wlaz'ak z Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w N aramowicach za projekt awaryjnego napędu dojarek w przypadku zaniku prądu elektrycznego; w grupie pozostałych projektów - Krzysztof Borowiak z Fabryki Maszyn i Urządzeń Pakujących "Spomasz" w Gnieźnie za "turbocieplną zgrzewarko-pakowarkę do narzędzi trzpieniowych cylindrycznych".

Z podróży artystycznej do Wielkiej Brytanii powrócił Teatr "Maja", pod kierownictwem Kazimierza Grochmalskiego.

31.5. Kolegium elektorów Akademii Medycznej wybrało na prorektora-elekta do spraw dydaktyki i wychowania prof. dr hab. Marię Chmiel. Z okazji Dnia Dziecka, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisiaw Kałkus odwiedził dzieci w wildeckim Przedszkolu Nr 87 przy ul. Czesława. Jury - w składzie: poeta i prozaik Józef Ra.ajczak (przewodniczący), Włodzimierz Braniecki ("Głos Wielkopolski") , Wojciech J amroziak ("Nurt"), Zofia Szmajs (Wydawnictwo Poznańskie), Piotr Kuncewicz oraz Tadeusz Sliwiak - przyznało N agrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy poetycki debiut książkowy 1983 r. Markowi Grali (Płock). Opublikował on w Wydawnictwie "Iskry" tom wierszy Przegryźć kaganiec. W sa'ach konferencyjnych hotelu "Poznań" rozpoczęło się XIII Sympozjum Retinologiczne. Przybyło dwustu pięćdziesięciu specjalistów z kraju oraz naukowcy z Czechosłowacji, Francji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

1.6. W siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się spotkanie najlepszych wśród uczestników XI edycji Turnieju Młodych Mistrzów

Dotychczasowy zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Bogdan Zastawny objął stanowisko wiceprezydenta Poznania.

O godz. 16 w Sali Kominkowej Pałacu Kultury rozpoczęły się Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich. Święto Dziecka. Od godzin rannych w szkołach i przedszkolach

li

Wydarzenia w Poznaniu, (1-2.6.)organizowano imprezy sportowe i kulturalne. Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 na Osiedlu Kraju Rad odwiedził sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, w towarzystwie inspektora oświaty i wychowania Urzędu Miejskiego Andrzeja Majchrzaka. Samorząd szkolny zaprezentował gościom, kolegom, nauczycielom i rodzicom udany występ szkolnego zespołu. Do Przedszkola Nr 164 przy ul. Libelta przybył z życzeniami wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Prezydent Poznania Andrzej Wituski, w towarzystwie komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego Andrzeja Simona i sekretarza Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Stefana Kromy, tradycyjnym zwyczajem podejmował harcerzy w Sali Białej Urzędu Miejskiego.

Z okazji Dnia Chemika w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" odbyła się akademia. Wyróżniających się pracowników udekorowano odznaczeniami regionalnymi oraz resortowymi. Wręczono także liczne nagrody jubileuszowe; wśród laureatów znaleźli się dwaj pracownicy o trzydziestopięcioletnim stażu - Benon Bethke oraz Kazimierz Błaszczyk. W Urzędzie Wojewódzkim, z okazji 40 rocznicy powstania Krajowej Rady Narodowej, udekorowano pamiątkowymi medalami posłów do parlamentu w 1945 r.: Jana Sajdaka i Stanisława Gąsiorowskiego. Aktu dekoracji dokonał marszałek Sejmu Stanislaw Gucwa. Jan Sajdak udekorowany został ponadto Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Stanisław Gąsiorowski - Krzyżem Kawalerskim. W "Arsenale" dedykowali swoje książki dla dzieci Jerzy Flisak, Marian Orłoń, Lech Konopiński i Włodzimierz Scisłowski. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto Międzynarodową Wystawę Lalek, na której zgromadzono artystyczne cacka z pięciu kontynentów oraz lalki polskie, wykonane przez Spółdzielnię Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W Pałacu Kultury odbyła się także impreza dla dzieci, w której wystąpił Harcerski Zespół

Regionalny "Mali Siumni" z Cichego koło Czarnego Dunajca. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęło się trzydniowe ogólnokrajowe seminarium pl. Jutro wsi polskiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej i chóru Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Solistami byli; Grażyna Flicińska (sopran), Krzysztof Szmyt (tenor), Stefan Sibilski (organy).

Do Poznania przybył na rozmowy sondażowe Julian Wills, szef brytyjskiej N ational Video Corporation. Prorektorem - elektem Politechniki Poznańskiej wybrany został doc. dr hab. Eugeniusz Korczak. 2.6. W muszli Parku Kasprzaka rozpoczęły się przesłuchania IX Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich. Poprzedził je koncert zespołu regionalnego "Ziemia Szamotuiska" . W Teatrze Wielkim premiera Fontanny Bachczyseraju Borisa Asafiewa, przygotowana przez choreografów radzieckich J ulamey Scotta i Jurija Papko oraz scenografa Władysława Wigurę. Kierownictwo muzyczne Jana Kulaszewicza. W premierowej obsadzie tańczyli: Wiesław Kościelak (Girej) , Eugenia Pisarczyk (Maria), Ewa Pawlak (Zarema), Ryszard Baranowski (Wacław), Władysław Milon (Ojciec Marii), Eugenia Pisarczyk, Lucyna Sosnowska i Zofia Stróżniak (Widzenie Gireja), Maria Bielecka, Danuta Borowiec, Jolanta Dybuś, Kornelia Matecka (Przyjaciółki Marii),

Wiesław Kościelak (Girej) i Ewa Pawlak (Zarema) Ryszard Dłużewicz, Dariusz Raczycki, Jacek Szczytowski, Stefan Żeromski (Przyjaciele Wacława), Maria Bielecka i Jolanta Dybuś (Taniec z dzwoneczkami), Danuta Borowiec, Kornelia Matecka, Beata Milon, Lidia Wieczorek (Taniec z szarfą), Ryszard Baranowski, Dariusz Raczycki, Grzegorz Witkowski, Sławomir Wożniak (Tatarscy wojownicy). Soliści orkiestry: Piotr Kostrzewski (skrzypce), Bożena Zimowska (wiolonczela), Hanna Petruk (harfa). Wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej. W Teatrze Muzycznym premiera komedii muzycznej Noc poślubna Erica V. Tidmarsha, w przekładzie (z adaptacjami piosenek) Mariana N iewiarowskiego i Kazimierza Winkiera Muzyka Edmunda Borowskiego. Reżyseria - Czesław Jarosiewicz, scenografia - Anna Bobrowska- Ekiert, choreografia Jerzy Wojtkowiak. Kierownictwo muzyczne sprawował Stefan Rudko. W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Dz:anysz (Laurence Vining), Raimund Wolf (Frank Betterton) , Anna Bajerska- Witczak (Rosemary Vinning), Czesława Urban (Yvonne Vinning), Jacek Sikorowski (William Hemming), Katarzyna Góralczyk (Lucy Watkins), Roma Jakubowska (Maria), Bogdan Kamiński (Fred Thompson), Stanislaw Meus (James Hicke).

Od lewej: Rajmund Wolff (Frank Betterton) i Jerzy Dzianysz (Laurence Vinning)

3.6. Zakończyły się IX Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich.

Bardzo dobrze spisali się przedstawiciele Wielkopolski. Zarówno budowniczowie instrumentów, jak i wykonawcy uplasowali się na czołowych miejscach. 4.6. Przybyły delegacje Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego z Plowdiw, z Miliu Mikołowem na czele, oraz Wojewódzkiego Komitetu Związku Rolników Spółdzielców z Brna (Czechosłowacja). Delegacje te spotkały się z kierownictwem W 0jewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Wymieniono poglądy na temat funkcjonowania obydwu partii i organizacji rolników oraz zapoznano gości z osiągnięciami i problemami rolnictwa poznańskiego. Następnie delegacje zwiedziły miasto i przyjęte zostały przez wojewodę poznańskiego Mariana Króla. 5.6.1 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przebywał wśród załogi Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, zwiedził p!ac budowy zespołu mieszkaniowego "Klin Dębiecki" oraz trzy przedszkola przy ulicach: Traugutta, Langiewicza i Czarnieckiego. W Domu Technika zorganizowano naradę kadry naukowo-technicznej, w której udział wzięli przedstawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczo

Wydarzenia w Poznaniu (5-7.6.)nej Partii Robotniczej Stanisławem Piotrowiczem. Celem narady było prawidłowe gospodarowanie surowcami i paliwem.

W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość nadań a imion dzieciom urodzonym w dniu 9 maja 1984 r. Przybyło trzydzieści par rodzicielskich wraz ze swymi pociechami. W akcie nadania imion obok rodziców i hono, .

rowych opiekunów, licznie uczestnIczyli przedstawiciele zakładów p.ra cy i organizacji społecznych. DZIecI ocrzymały polisy ubezpieczeniowe ufundowane przez Państwowy Zak' ad Ubezpieczeń. 6.6. Około godz. 14.30 wylądował na lotnisku w Ławicy towarowy IŁ-76 Aerofłotu", z siedmiotonowym ła" dunkiem. W Ośrodku Szkolenia Kadr i Usług Socjalnych Rolnictwa i Gospodarki rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Statystyczna, na którą przyjechało ok. 3 00 przedstawicieli z szesnastu krajów Europy, Ameryki i Azji.

W Pałacu Kultury odbyła si akademia wojewódzka z okazji Swięta Ludowego poprzedzona składaniem wiązanek ' kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/ /1919 i pochodem przez miasto delegacji ludowych, robotniczych, m odzieżowych i społecznych oraz Instytucji obsługującycl?- rolnictwo. V:1 akademii wzięli udz' ał przedstawIciele władz naczelnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, z czło kiem Prezydium Naczelnego KomItetu Krzysztofem Stempniem, oraz władz polityczno-administracyjnych województwa, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeuszem Zającem, przewodniczącym WoiewóHzkiepo Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem, przewodniczącym Rady Woiewódzk;ej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustynem Kogutem, przewodniczącym Woje wódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem, wojewodą poznańskim Marianem Królem. Obecny był dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc. Przybyły delegacje Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego i Wojewódzkiego Komitetu Związku Rolników Spółdzielców z Brna. W części artystycznej wystąpiły m. in. zespół folklorystyczny z Szamotuł, pod ie rownictwem Janiny Foltynowej, 1 Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, pod kierownictwem kpt.

Lechosława Wilka.

W Empiku" zainaugurowano dziesięci miesięczny cykl wykładów na temat styczności ekologii z nauką. Pierwszy wyklad wygłosił prof.

Zbigniew T. Wierzbicki (Warszawa).

W Arsenale" otwarto dwie wy" stawy plastyczne, inaugurujące cykl ekspozycji pn. Prezentacje 40-lecia Polbki Ludowej. Pierwsza z nich obejmowała 50 tkanin artystycznych szesnastu artystów-plastyków i była plonem ogólnopolskiego pleneru w Skokach (1983); druga prezentowała wyroby z wikliny dwudziestu dwóch uczestników plenerów w Zbąszyniu i Nowym Tomyślu (100 wzorów przedmiotów użytkowych, m. in. mebli i zabawek). 7.6. Powołano Kolegium Kuraiora Oświaty i Wychowania. W jego skład weszli pracownicy oświaty oraz instytucji współpracujących i ludzie nie związani profesjonalnie z oświatą. Kolegium ma pełnić rolę senatu oświatowego województwa. Oczekuje się, że będzie ciałem. dorad.czy , inspirującym, konsultacYjnym 1 OPIniotwórczym wszystkich administracyjnych poczynań związany h oś wiatą. Powołano także WOjewodzkl Społeczny Komitet Pomocy Oświacie, którego przewodniczącym został Maciej Olejniczak. Wicekurator oświaty i wychowania Zygmunt Sobczyński przedstawił stan i potrzebypoznańskiej oświaty. W pierwszych obradach Kolegium uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i wojewoda poznański Marian Król. Na cmentrzu junikowskim, w Alei Zasłużonych, odbył się pogrzeb zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płka Bernarda Kamińskiego, wybitnego dziatacza społecznego i partyjnego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Roo-jtniczej Stanisław Kałkus oraz kierownictwo polityczne i administracyjne województwa, z I sekretarzem K> mitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem i wojewodą Marianem Królem. Przybyli licznie współtowarzysze służby, a także delegacje poznańskich zakładów pracy, wojska i organizacji społecznych. Przemówienia pożegnalne wygłosili: wiceminister spraw wewnętrznych gen. bryg. Konrad Straszewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek oraz szef Urzędu płk Zdzisław Stocki. Kompania honorowa Milicji Obywatelskiej oddała salwę honorową. Mogiłę pokryły wieńce i kwiaty. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" spotkali się uczestnicy obrad XVI Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Na spotkanie przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Zakładowego Andrzej Komosiński, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów "H. Cegielski'- Zdzi*ł*w Tuszyński, I sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej w Ku' .ni Zygmunt Bukowski oraz bezpartyjny uczestnik obrad, robotnik Fabrvki Lokomotyw i Wagonów Florian Bialik. W Sali Odrodzenia Ratusza wręczono pierwsze Medale im. Jana K. Zupańskiego "Zasłużonemu dla książki", ustanowione przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Otrzymali je: Czes'aw Ożarzewski (nestor poznańskich wydawców), J erzy Mądrzak (dyrektor handlowy "Domu Książki") i Zofia Wieczorek

(pionier bibliotekarstwa). Medal otrzymał także zasłużony drukarz Antoni Wawrzyniak. Meda'.e wręczał prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kultralnego Stanisław Słopień. Z inicjatywy Komisji Ideologicznej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partu Robotniczej odbyło się spotkanie z uczestnikami XVI Plenum Komitetu Centralnego. Kilkuset uczestników spotkania wysłuchało informacji o przebiegu i wynikach łódzkich obrad, którą w formie zagajenia dyskusji przedstawił członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarta została wystawa fotografika Romualda Zielazka pl. Po drugiej stronie lustra. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę poświęconą 40 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Wśród uczestników słynnej operacji bojowej przybyłych na otwarcie obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Edward Sieradzki oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz.

Serdecznie powitano autora dokumentalnych zdjęć, fotoreportera wojennego II Korpusu Polskiego Tadeusza Szumańskiego z Katowic. Chór Akademii Medycznej, pod dyrekcją Przemysława Palki, wyj echał w podróż artystyczną do Francji.

8 6. Z okazji sześćdziesięciolecia T e a t. u Nowego zasłużonym pracownikom tej sceny wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowane zosta

Wydarzenia w Poznaniu (8-9.6.)

ły Sława Kwaśniewska oraz długol tnia organizatorka widowni - Ljub1ca Mroczkowska. Aktu dekoracji dokonali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Złożyli oni na ręce kierującej Teatrem od dziesięciu lat Izabeli Cywińskiej gratulacje dla całego zespołu. Wojewoda poznański Marian Król spotkał się z członkami prezydium oddziału wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Wojewoda wręczył wieloletniemu przewodniczącemu - Marianowi Dominasowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W. Collegium Minus U niwersytet 1m. A ama Mickiewicza odbyło SIę, z udzIałem przedstawicieli Wydziałów Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Kożuc ows iego oraz Komitetu Wojewodzk1ego Krzysztofa Zasiadłego, VI Plenum Komitetu Zakładowego.

Z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa oraz wicewojewody poznańskiego Bronisława Stemplowskiego i kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego Ireneusza Kró!a odbyło się w auli Zespołu Szkół Handlowych im. Oskara Langego spotkanie przedwyborcze młodzieży ze szkół średnich i zawodowych miasta. Z . ?kazji trzydziestopięciolecia DyrekcJI Rozbudowy Miasta Poznania Krzyżami Kawalerskimi Orderu Od rodzenia Polski udekorowano Władysława Folkmana i Janusza Zientka. . W .urzędzie Wojewódzkim odbyło SIę pIerwsze z cokwartalnych spotkań wojewody poznańskiego Mariana l\r?' a z cz!on ami Wojewódzkiej KomIsJI Wspołdz1ałania Związków Zawodowych.

Harcerze z "Czarnej Trzynastki" (przy .VIII Liceum Ogólnokształcącym 1m. Adama Mickiewicza) z okazji ześćdziesięci<?lecia drużyny, wyruszyh na trzydnIowy biwak do Wronczyna.

Przy ul. N ararnowickiej 169 otwarto p'acówkę handlową Kombinatu Gospodarstw Ogrodniczych w N aramowicach (300 m*). Kombinat oferuje tu owoce 1 warzywa, nabiał oraz wielki wybór kwiatów ciętych. Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 4 czerwca Antoniego Roeslera, działacza Komunistycznej Partii Polski, członka Polskiej Partii Robotniczej od 1944 r. Od 1921 r.

pracował jako ślusarz w Warsztatach Kolejowych, a po wyzwoleniu - w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Był sekretarzem Komitetu Dzielnicowego i instruktorem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odznaczony Krzyżem Kawalc rskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył siedemdziesiąt osiem lat.

9.6. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczął się kurs dla kierowników obozów młodzieżowych .v Ni ieckiej Republice Demokratycznej 1 Czechosłowacji.

W przeddzień otwarcia 56 Międzynarodowych Targów Poznańskich o była się konferencja prasowa min1stra handlu zagranicznego Tadeus a Nestorowicza. Obecny był równ1eż prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Ryszard Karski.

W N aramowicach otwarta została 9 Wystawa Zwierząt Hodowlanych 1 Eksportowych z województwa poznańskiego. Otwarcia dokonali wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Kazimierz Grzesiak i wojewoda poznański Marian Król. W salach Zamku Przemysława ?twarta została wystawa prezentująca obrzędowość ludową Wielkopol ki pt. Między starym a nowym roklem obrzędy ludu wielkopolski go. W obecności dyrektora WydZ.1a.łu. Kultury i Sztuki Urzędu MIejskIego Andrzeja Goćwińskiego otwarcia dokonał dyrektor Muzeu N arodowego Henryk Kondziela Scenariusz wystawy opracował Marian Bauman.

Sł<?neczna pogoda ściągnęła w połudnIe na S tary Rynek wielu poznaniaków. W chwili ukazania się koziołków na ratuszowej wieży rozpoczął się doroczny Jarmark Swię

tojański. Na estradzie, licznie zgromadzoną publiczność bawiły zespoły dziecięce i młodzieżowe. Swoje "skarby" rozłożyli kolekcjonerzy przybyli na XI Targi Staroci. "Oglądających było więcej niż chętnych do kupna lub wymiany - pisał reporter »Głosu Wielkoplskiego« ale i niektórzy zbieracze niezbyt chętnie pozbywali się starych zegarów, samowarów, porcelany. Odnosiło się wrażenie, że przyjechali raczej pochwalić się kolekcją lub tylko nawiązać znajomości z innymi zbieraczami. Za niewielką opłatą można było też na miejscu zamówić portret ołówkowy. Obok dwóch młodzieńców proponowało wykonanie portretu olejnego w rekordowym czasie 30 minut. Najdłuższe chyba kolejki ustawiały się przed stoiskami mistrzów wędliniarskich. Dużym powodzeniem cieszyły się też lody i słodkie pieczywo ze znanych firm cukierniczych. Liczne na Jarmarku dzieci miały wiele okazji do "naciągnięcia" rodziców na kupno piłeczki, kolorowego balonika, książek czy płyt z bajkami. Rzemieślnicy przygotowali się do rozpoczynającego się sezonu urlopowego i oferują różnobarwne pontony, koła, kostiumy kąpielowe. Ceny umowne, więc i kupno umiarkowane. Podobnie przy stoiskach z ubiorami, do których cisnęło się mnóstwo oglądających. Powodzeniem cieszyły się raczej drobiazgi. Ważniejsza była bowiem obecność na imprezie niż zakupy". W Izbie Rzemieślniczej rozpoczęło się X Polonijne Forum Gospodarcze. Przybyli m. in.: zastępca przewodniczącego Rady Państwa, prezes Towarzystwa "Polonia" Tadeusz W.

Młyńczak, wiceminister handlu zagranicznego Antoni Karaś, wiceminister finansów Witold Bień, pełnomocnik rządu do spraw zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości Tadeusz Przyborowski, wojewoda poznański Marian Król. 10.6. Rozpoczęły się 56 Międzynarodowe Targi Poznańskie, w których uczestniczyło 3650 wystawców z 36 krajów, wśród nich ponownie Chiny. N a uroczystość otwarcia przybyli przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wicepremier Janusz Obodowski, szefowie resortów gospodarczych i handlowych. Obecni byli gospodarze województwa poznańskiego, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem i wojewodą Marianem Królem. Przemówienie powitalne wygłosił prezydent Poznania Andrzej Wituski. Otwarcia Targów dokonał minister handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz. Na otwarcie przybyły m. in. delegacje: radziecka, z wicepremierem Borysem Szczerbiną; rumuńska, z wicepremierem Gheorghe Petrescu; austriacka, z wicekanclerzem Norbertem Stegerem; węgierska, z ministrem handlu zagranicznego Peterem Veressem, a także delegacje: Kuby, Meksyku, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Licznie reprezentowany był korpus dyplomatyczny, izby handlowo-przemysłowe, organizacje gospodarcze. Delegacja państwowa z Henrykiem Jabłońskim zwiedziła ekspozycję targową. Komentator "Głosu Wielkopolskiego" Marek Przybylski opatrzył sprawozdanie z uroczystości otwarcia Targów tytułem: Świat znów handluje w Poznaniu. Zakończenie X Polonijnego F 0rum Gospodarczego. Uczestnicy Forum zapoznali się z ekspozycją Międzynarodowych Targów Poznańskich, w których udział brało m. in. 90 firm polonijnych i zagranicznych działających w Polsce. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyła się przysięga wojskowa słuchaczy Szkoły Podchorążych Rezerwy oraz żołnierzy odbywających służbę zasadniczą. Po odebraniu raportu i dokonaniu przeglądu zgromadzonych pododdziałów przez komendanta Szkoły gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka, na sztandar Szkoły przysięgali najlepsi w służbie i na uc e: podchorążowie Andrzej Skowron i Lubomir Swiderski oraz szeregowcy Stanisław Cieśla i Aleksander Zięba. Przemówienie wygłosił zastępca komendanta płk Juliusz Chrzanowski. Uroczystość zakończyła się defiladą.

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 12.6.)

W Katedrze Poznańskiej, w cyklu "Musica Sacra", śpiewał Akademicki Chór Politechniki Wrooawskiej, pod batutą Piotra Teresowicza. Debiutował poznański zespół "Polichymnia" , pod batutą Janusza Dzięcioła.

11.6. W drugim dniu Międzynarodowych Targów Poznańskich toczyły się liczne rozmowy handlowe pomiędzy polskimi i zagranicznymi wystawcami. Wydarzeniem targowego dnia było jednakże spotkanie przewodniczących Klubów Eksporterów do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dzia.ających w Polsce pod auspicjami Polskiej Izby Handlu Zagianicznego. W spotkaniu tym uczestniczyli m. in. wiceprezes Izby Handlowo- Przemysłowej Związku Socjalistycznych Republik Radziec.kich N urtidin M uchitdinow oraz wiceprezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Jerzy Szopa. Podpisano pierwsze kontrakty.

M. in. zawarta zosta.a umowa polsko-węgierska na dostawy do Węgier kineskopów telewizyjnych. Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Ryszard Karski spotkał się z prezesem Izby Handlowej Węgier Tomaszem Beckiem i przewodniczącym jej sekcji polskiej Mihalym Juhasem. N a zaproszenie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego przybyła na Międzynarodowe Targi Poznańskie delegacja Australijsko- Polskiej Izby Handlowej, z prezesem tej Izby Robertem W. A. Strangiem. Dokonano przeglądu polsko-australijskich stosunków handlowych. Jubileusz trzydziestopięciolecia ekspozycji na Międzynarodowych Targach Poznańskich obchodziła Ni£miecka Republika Demokratyczna. Oficjała delegacja rządowa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedziła 7 ak!ady Przemyślu Meta'owego "H. Cegielski". Gościom radzieckim towarzyszyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław

Kalkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Marian Król. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Delegację powitali gospodarze dyrektor Zdzis.aw Miedz:arek i I sekretarz Komitetu Zakładowego Andrzej Komosiński. Goście zwiedzili Fabryki W-9 i W-2. Następnie odbyło się spotkanie z Egzekutywą Komitetu Zakładowego i kierownictwem przedsiębiorstwa.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka zosta a udostępniona zwiedzającym wystawa Poznań na prz.tomie XIX i XX wieku - niektóre aspekty Z życia robotników. Otwarcia dokonała dyrektor Muzeum Maria Szczepaniak. Zgromadzone w salach wystawowych fotografie, książki i przedmioty stanowiły własność M uzeum, jak i kolekcjonerów, którzy je wypożyczyli. W muzeum-pracowni Kazimiery Ułakowiczówny przy ul. Gaj owej 4 wręczona zos:a!a nagroda poetycka jej imienia za najlepszy książkowy debiut poetycki roku. Jury, pod przewodnictwem Józefa Ratajczaka, za najlepszy debiut uznało tom wierszy Przegryźć kaganiec Marka Grali z Płocka. W Sa'onie Muzycznym Tadeusza Szantruczka koncertowała egzotyczna poznanianka - skrzypaczka japońska Asa Konishi-Jankowska. Przy fortepianie towarzyszył jej Tadeusz Chmielewski. W salonie "Empiku" w N owjj Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje", gdzie czynna była wystawa czeskiego fotografika Zdenka Thomy pl. Urok japońskich ogrodów, Bolesław Pawlicki demonstrował sztukę ikebany. 12.6. Z ekspozycją targową zapoznali się się m. in. członkowie Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zofa Grzyb, Stanisław Kakus i Albin Siwak. Oprowadzani przez dyrektora Międzyrarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta, ze szczególną uwagą zwiedzili ekspozycje krajów socjalistycznych. Przybyły delegacje handlowe z: Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z ministrem przemysłu obrabiarkowego i maszynowego Rudim Georgi; Włoch, z wiceministrem spraw Zagranicznych Bruno Cortim; Czechosłowacji, z wiceministrem handlu zagranicznego Aloisem Hlochem. "Dni" narodowe obchodzili wystawcy z Republiki Federa.nej Niemiec, Finlandii, Chin i Wielkiej Brytanii.

Polscy wystawcy podpisywali dalsze kontrakty eksportowe. Wśród nich znalazło się dużej wagi porozumienie, które Centrala Handlu Zagranicznego "Metalexport " zawarła z radzieckimi partnerami na dostawę obrabiarek i części do nich, wartości 143 min rubli. Był to jeden z największych kontrak'ow w historii Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Dyrektorzy ponad dwudziestu największych zakładów p ac y Poznania i województwa spotka'i się z wojewodą poznańskim Marianem Królem, by wymienić opinie i doświadczenia na temat naj istotniej - szych spraw nurtujących kierownictwa i środowiska pracownicze, szukać rozwiązań problemów występujących w sferze produkcyjnej, socjalnej, mieszkaniowej i komunalnej. Dyskusję poprzedziła informacja przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Panowania Edwarda Sikory o przebiegu realizacji zadań przewidz' anvch na pierwszych pięć miesięcy roku. Rozpoczęły się egzaminy wstępne do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk P' astycznych.

Prof. dr Józef Burszta wygłosił w Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka prelekcj ę pl. Ch 'opskie źródła UD kulturze narodowej. W auli uniwersyteckiej odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskieeo Rad:a i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistą był Andrzej Bauer (wiolonczela).

Około godz. 8 zdarzył się groźny wypadek obok stadionu Akademickiego Związku Sportowego przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i Cichej. Zapalił się jadący do śródmieścia tiamwaj linii 16. Obrażeń dozna.o dwóch pasażerów. Wypadek ten sparaliżował ruch tramwajowy pomiędzy śródmieściem a Winogradami. Trasę tę obsługiwały autobusy. 13.6. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się spotkanie wystawców bułgarskich z polskimi partnerami handlowymi oraz dziennikarzami, zorganizowane z okazji "Dnia Bułgarii'. U czestniczył minister handlu zagranicznego Tadeusz N estorowicz. Odbyły się też "Dni" Grecji i Hiszpanii.

Minister handlu zagranicznego Tadeusz N estorowicz spotkał się z wiceministrem handlu zagranicznego Republiki Kuby Jose de la Fuente.

Rozmawiał też z kierownikiem Wydział Handlu Zagranicznego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Wasylem Moisiejenką.

Na Targach przebywała grupa posłów z sejmowej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą i Gospodarki Morskiej. Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Ryszard Karski odbył cykl rozmów, m. in. z delegacjami gospodarczymi Izby Handlu Zagranicznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związkowej Izby Gospodarczej Austrii, Ludowo- Demokratycznej Republiki Jemenu, Dolnej Saksonii oraz delegacjami senatów i izb przemysłowo-handlowych Kilonii i Lubeki (Republika Federalna Niemiec). Piłkarze Klubu Sportowego "Lech" ponownie zdobyli tytuł Mistrza Polski, a zapewnił to remisowy wynik 1: 1 (1 : 1) w rozegranym na stadionie przy ul. Bułgarskiej pojedynku z Klubem Sportowym "Pot»oń" Szczecin. Bramkę d'a pozramaków zdobył w 30 minucie meczu Miioszewicz, a wyrównał w 41 minucie Kensy. Sędziował Suchanek z Kra

Wydarzenia w Poznaniu (13 -14. 6.)kowa. Widzów prawie 40 tys. Zespół "Lecha" wystąpił w skiadzie: Pleśnierowicz, Pawlak, Łukasik, Adamiec, Barczak, Jakołcewicz, Miłoszewicz. Bąk (od 89 minuty Szewczyk), Niewiadomski, Okoński, Araszkiewicz (od 70 minuty Kofnyt). Prorektorem-elektem do spraw rozwoju szkoły i współpracy z zagranicą Akademii Ekonomicznej wybrany został doc. dr Zdzisław Kołaczyk. Chór Akademii Medycznej, pod dyrekcją Przemysława Palki, powrócił z podróży artystycznej do Tours (Francja), gdzie uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym, zdobywając I nagrodę w kategorii chórów mieszanych. Siedemdziesięcioosobowy zespół Teatru Nowego, pod kierunkiem Izabeli Cywińskiej, udał się na festiwale teatralne do Holandii i Francji.

14.C. Czwartek na Międzynarodowych Targach Poznańskich był "Dniem N auki Polskiej". W pawilonie nr 5 stu dwudziestu wystawców przedstawiło ofertę złożoną z 520 rozwiązań technicznych. Wśród nich znajdowały się Politechnika Poznańska, prezentująca hallotrony pomiarowe HP 2, oraz "Radiopan" - oferujący aparaturę radiospektroskopową. Ogłosiło swój werdykt jury, przyznając Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich dwudziestu trzem producentom wyrobów inwestycyjnych i dwunastu konsumpcyjnych. Medale otrzymały m. in. Instytut Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, za przecinarkę anodowo - mechaniczną, oraz Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" - za tyrystorową przetwornicę częstotli - wości. W południe wmurowano akt erekcyjny pod powstający na N owym Mieście Szpital im. Krajowej Rady Narodowej. N a uroczystość przybyli: członkowie Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Milewski i Stanisław Kałkus, minister zdrowia i opieki społecznej Tadeusz Szelachowski, wiceminister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Wojciech Kubiak oraz gospodarze województwa: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Po odegraniu hymnu narodowego, zebranych powitał przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, a przemówienie wygłosił Mirosław Milewski. Po odczytaniu aktu erekcyjnego przewodniczącego Honorowego Komitetu Budowy Szpitala - Stefana Krzakiewicza i złożeniu na akcie podpisów, nastąpiło jego wmurowanie w fundament nowego szpitala. Dokonali tego: Mirosław Milewski, Stanisław Kałkus, Tadeusz Szelachowski, Wojciech Kubiak, Edward Łukasik, Tadeusz Czwojdrak, Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Roman Czarnański, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Nowe Miasto Edmund Bruch, pielęgniarka z Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Danuta Karpińska i cieśla z poznańskiego "Budopolu" - Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Piotr Wachowiak.

W Muzeum Narodowym otwarto wystawę kilkuset (spośród 90 tys.) nabytków z lat 1945-1985. Lista ofiarodawców zawierała na koniec 1983 r. 2667 nazwisk. Otwarcie wystawy nastąpiło w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Maćkowiaka, wicewojewody Romualda Zysrarskiego i dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzeja Goćwińskiego .

W stulecie ogólnopolskiego zjazdu lekarzy i przyrodników, który odbył się w czerwcu 1884 r. w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Wydziały: Matematyczno- Przyrodniczy, Lekarski oraz Nauk Rolniczych i Leśnych - zorganizowało posiedzenie w sali Pałacu Działyńskich. Wykład nt. W stulecie ogólnopolskiego zjazdu lekarzy i przyrodników w Poznaniu w czerwcu 1884 roku - znaczenie naukowe i narodowe wygłosił prof. dr Witold J akóbczyk. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych zrzeszonych w Radzie Międzywojewódzkiej Federacji Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J anem Mielcarkiem i wojewodą poznańskim Marianem Królem. W czterdziestopięciolecie utworzenia poznańskiego Klubu Demokratycznego odbyło się uroczyste posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Przemawiał przewodniczący Komitetu Alojzy BryI.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł doc. dr hab. Czesław Siwiński, prezes Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (1981), prodziekan Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej. Za pracę zawodową i społeczną udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka, udał się w podróż artystyczną do Holandii i Republiki F ederalnej Niemiec.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury rozpoczął się cykl koncertów pl. Prezentacje dorobku kulturalnego miast i gmin województwa poznańskiego. Przegląd zapoczątkowało Gniezno.

15.6. Swój "Dzień" na Międzynarodowych Targach Poznańskich obchodziła Turkmeńska Socjalistyczna Republika Radziecka. Z tej okazji przybyła do Poznania delegacja z Aszchabadu, pod przewodnictwem ministra usług bytowych dla ludności Kakadżana Chodżlamamiedowa oraz zastępcy kierownika wydziału Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Turkiestanu Nijezklycza Nurkłyszewa. Gościom towarzyszył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Z ekspozycją targową zapoznał się przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wicepremier Manfred Gorywoda. W Domu Technika rozpoczęły się XVI "Dni Geodezji i Kartografii" na 56 Międzynarodowych Targach Poznańskich. Spotkanie przedstawicieli związkowców skupionych w federacji "Metalowcy" i dyrekcji zakładów przemysłu elektromaszynowego z Poznańskiego, z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika. Dyskutowano o formach współdziałania różnych organizacji klasy robotniczej w uspołecznionym przedsiębiorstwie. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej (ostatni w sezonie 1983/ /1984), pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. Solistami byli: Urszula Koszut (sopran) i Jolanta Reszelska (fortepian).

Wydarzenia w Poznaniu (15-20.6.)

Poznań uzyskał bezpośrednie połączenie telefoniczne z miastami Szwajcarii przez numer 0-0-41... Na scenie Teatru Nowego rozpoczęły się Spotkania Indywidualności Aktorskich. Henryk Boukoiowski przedstawił monodram wg Aleksandra Bioka Repetycja. , 16.6. Zakończenie Jarmarku Swiętojańskiego. Uczestniczyło w nim ponad 200 rzemieślników, 56 zespołów artystycznych i 1500 wykonawców. Na estradzie Starego Rynku, obok "Odwachu", koncertowały: Polska Kapela Włościańska, Kapela "Zza winkla", "Kwartet Tomasza Jorgi", grupa "Old Cold" , Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia SzamotuIska" , Zespół Tańca Jazzowego "Aerobic", Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Miłosławska" , grupa akrobatyczna "Omen", Amatorski Klub Tańca Turniejowego i Orkiestra Rozrywkowa Pałacu Kultury. W muszli Parku Kasprzaka odbyły się ostatnie prezentacje artystyczne. Wystąpiły Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Pilsko" oraz zespoły artystyczne Domu Kultury "Kolejarz".

17.6. Wybory do rad narodowych. W Poznaniu - także do dzielnicowych rad narodowych. Zakończenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestniczyło 3466 wystawców w tym 1648 polskich, z 36 państw. Zwiedziło Targi ponad 350 tys. osób.

18.6 Powstało pięć Urzędów Dzielnicowych (w miejsce Ekspozytur): Stare Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wilda i Nowe Miasto.

Odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Obchodów Czterdziestolecia Polski Ludowej, pod przewodnictwem Tadeusza Czwojdraka. Przyjęto projekt programu obchodów 28 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, omówiono także najważniejsze przedsięwzięcia organizacyjne, związane przygotowaniami do obchodów Swięta 22 Lipca.

W Sali Kameralnej Teatru Wielkiego odbył się recital Joanny Kozłowskiej (sopran). O godz. 17.55 na ul. Marchlewskiego zdarzył się tragiczny w skutkach wypadek. N a torowisko zza żywopłotu wybiegli dwaj chłopcy w wieku ośmiu i dziewięciu lat. Prowadząca nadjeżdżający tramwaj linii nr 2 kobieta nie zdążyła wyhamować. Chłopcy ponieśli śmierć na miejscu. 19.6. Początek dwudniowej konferencji d.'a dziennikarzy z całego kraju n t. Budowa, modernizacja i utrzYmanie dróg i mostów. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto, pod przewodnictwem I sekretarza Edmunda Brucha, poświęcone roli grup partyjnych. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski.

Posiedzenie Społecznej Raaty Konsultacyjnej, pod przewodnictwem prof. dra Andrzeja Kwileckiego. Rozpatrywano program rozwoju rolnictwa poznańskiego do 1990 r. 20.6. Na stokach Cytadeli odbyła się promocja ponad stu pięćdziesięciu absolwentów Szkoły Chorążych Pożarnictwa. W uroczystości wzięli udział: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kaikus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, wicep rezydent miasta Zbigniew Kmieciak, komendant wojewódzki Straży Pożarnych płk Jerzy Fiedler, komendant Szkoły płk Józef Dobosz oraz przedstawiciele wojska, milicji i ochotniczych jednostek straży pożarnych. Gratulacje składali Jan Mielcarek i Józef Dobosz.

Obiadował Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Spółdzielni Mieszkaniowych. Chór Mieszany Spółdzielczości P r acy im. Stanisiawa Moniuszki, pod

kierownictwem Antoniego Grochowaiskiego, udał się w podróż artystyczną do Holandii. W wieku pięćdziesięciu trzech lat zmarł Tadeusz Haremza, szef produkcji Zakiadów Poligraficznych Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego, wybitny fachowiec poznańskiej poligrafii. 21.6. Przed poiudniem procesja Bożego Ciała przeszła od Katedry przez Most Chrobrego, Chwaliszewo i ulWielką do Starego Rynku, gdzie podczas mszy św. metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Jerzy S tro ba wygłosił kazanie.

22.6. Nastąpiło przełączenie wszystkich pozostałych jeszcze abonentów te1efonicznych N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje", których pięciocyfrowe numery rozpoczynają się od cyfry ,,7" na nową centralę elektroniczną "Rataje". Od tego dnia obowiązują wyłącznie nowe numery sześciocyfrowe. Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Akademię Medyczną. Na uroczystym posiedzeniu Rady i Zarządu Rzemieślniczej Spółdzielni Inwalidów, podsumowującym dorobek trzydziestopięciolecia, podjęto uchwałę o ustanowieniu jubileuszowego medalu oraz rozpisaniu konkursu na wspomnienia działaczy i pracowników spółdzielczości inwalidzkiej. Po południu, w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się akademia. Szczególnie zasłużeni dla ruchu spółdzielczego udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Z dziennikarzami poznańskiej prasy, radia i telewizji spotkał się członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanislaw Kałkus, który podzielił się refleksjami na temat XVI Plenum Komitetu Centralnego, które obradowało na początku czerwca w Łodzi.

Rozpoczął się XXX Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich 16 mm OKFA'84. W otwarciu uczestni

czyli przedstawiciele władz mIeJskich i wojewódzkich, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorzem Romanowskim. Zakwalifikowano 40 filmów spośiód 80 nadesłanych przez 30 amatorskich klubów filmowych. W salonie "Empiku" otwarto międzynarodową wystawę fotograficzną pt. Fotożart 84. Zgromadzono kilkadziesiąt fotogramów belgijskich, czechosłowackich, fińskich, niemieckich, polskich i singapurskich. W Sali Białej Urzędu Miejskiego zdobywcy tytułu mistrzowskiego i Pucharu Polski - piłkarze Klubu Sportowego "Lech" spotkali się z przedstawicielami władz. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek przekazał ra ręce prezesa Klubu Bogdana Zeidlera puchar z dedykacją od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika. Podobne upomniki "Lech" otrzymał także od wojewody poznańskiego Mariana Króla i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 17 czerwca działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Adama Skóry, udekorowanego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i orderami wojskowymi. Zył sześćdziesiąt lat. 23.6. Z okazji sześćdziesięciolecia studiów rolniczych i leśnych, a także stopiętnastolecia założenia pierwszej w Wielkopolsce Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie, Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczej zorganizowało zjazd absolwentów w sali sportowo-widowiskowej "Arena". W zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz centralnych: minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej doc. dr hab. Henryk Burczyk, sekretarz V Wydziału Nauk Rolnych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr Antoni Rutkowski. Przybyli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych województw kaliskiego i pozraiskiego. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Jan Bajer i rektor Akademii Rolniczej prof. dr hab.

Włodzimierz Fiszer mówili o trądy

Wydarzenia w Poznaniu. (23-26.6.)

cjach, historii, osiągnięciach dydaktycznych i naukowych Uczelni. Zasłużonym profesorom, wykładowcom i wychowawcom wręczono medale pamiątkowe, ufundowane przez Stowarzyszenie. Otrzymali je m. in.: były rektor Wyższej Szkoły Rolniczej Wiadysław Węgorek i senior naukowców Stefan Alexandrowiez. Dokonano wyboru władz Stowarzyszenia, powierzając nadal funkcje prezesa Janowi Bajerowi. Odsłonięto tablice pamiątkowe ku czci wybitnych naukowców związanych z poznańskim ośrodkiem nauk rolniczych: prof. dra Felicjana Dembińskiego - na starym gmachu Kolegium Cieszkowskich, prof. dra J ózefa Janickiego - na gmachu Wydziału Technologii Żywności, prof. mgr inż. Heleny Nieć - na gmachu przy ul. Dąbrowskiego 159, prof. dra Jana Sokołowskiego - na nowym gmachu Kolegium Cieszkowski c h. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomowy. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Lesław Sałacki. Solistą był W enancjusz N aszkowski (fortepian). 24.6. Zakończenie XXX Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich 16 mm OKFA'84. Jury, pod przewodnictwem prof. Jana Jacoby, obejrzało 42 filmy i postanowiło przyznać "Grand Prix 84" filmowi Prawie normalka Zenona Piszczyńskiego (Świebodzin). I nagrodę w grupie debiutów otrzymał Maciej Odoliński za film Dom pełen dwojga. W grupie zaawansowanej I miejsce zajął film W milczeniu Piotra N ajdrowicza. W muszli Parku Kasprzaka odbył się międzywojewódzki przegląd orkiestr zakładowych i młodzieżowych. 25.6. Działalność Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją oraz wyniki zwalczania zjawisk spekulacji, nadużyć, marnotrawstwa i niegospodarności były głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Przewodniczył wojewoda poznański Marian Król. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demo

kratycznego, z udziałem: przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyna Koguta, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Czwojdraka, przewodniczącego Miejskiej Rady N arodowej Stanisława Antczatca oraz przewodniczących Wojewódzkiej i Miejskiej Komisji Wyborczych. N a naradzie aktywu Stronnictwa Demokratycznego podsumowano udział członków Stronnictwa w kampanii wyborczej do rad narodowych. Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego. Rozpatrywano problemy telekomunikacji do końca roku 1985. Z poznańską grupą rolników-spółdzielców wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych spotkał się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc. W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarła nrof. dr hab. Teresa Ponikiewska - emerytowana pracownica naukowa Akademii Rolniczej. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. .6. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przedyskutowano problemy związane z pracą partyj

ną na wsi i w gospodarce żywnościowej województwa poznańskiego. W drugim punkcie obrad dokonano oceny przebiegu kampanii wyborczej do rad narodowych i udziału w nich członków partii. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. U dział wziął również kierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Centralnego Stefan Zawodziński. Obecni byli przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Od

rodzenia Narodowego Augustyn Kogut, wojewoda poznański Marian Król oraz przedstawiciele władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, posłowie i radni. Referat ukazujący pracę partyjną na wsi wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zebrali się radniczłonkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, by ukonstytuować Zespół Partyjnych Radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik złożył nowo wybranym radnym życzenia owocnej pracy. Przyjęty został regulamin Zespołu Partyjnego Radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej. W Paiacu Działyńskich odbyła się konferencja naukowa nt.: Problemy antyhitlerowskiego ruchu oporu w Niemczech.

Inauguracja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto. N a pierwszą sesję, obok stu radnych, przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, prezydent Poznania Andrzej Wituski, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Andrzej Rakowski, przewodniczący Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Grzegorz Jaworowicz, przedstawiciele stronnictw politycznych, organizacji społecznych, młodzieżowych i samorządowych. Po odegra

Adam Dunajewski

12 Kronika m. Poznania 4j8S

Wiudysiaw Miecznikówski otwieia posiedzenieniu hymnu narodowego, otwarcia sesji dokonał Wiadysiaw Miecznikowski, który również jako senior Rady pierwszy złożył ślubowanie.

Przewodniczącym Dzielnicowej Rady Narodowej został Adam Dunajewski, zastępcami: Juliusz Bloch, Tadeusz Pustkowiak i Jerzy Kunikowski. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Zbigniewa Czajki pl. Kartki Z lotonotatnika. Z podróży artystycznej do Holandii i Francji powrócił zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabeli Cywińskiej. Prezentował tam dwa spektakle autorskie Janusza Wiśniewskiego: Panopticum a'la Madame Tussaud oraz Koniec Ewopy. Występy poznańskiego zespołu przyjęte zostały entuzjastycznie. "W opinii gości holenderskiego festiwalu - pis(;lł w korespondencji na lamach »Zycia Warszawy« Tomasz Raczek poznańskie spektakle były najważniejszym wydarzeniem artystycznym tej imprezy. Jeszcze większy sukces przyniosły poznańskiemu teatrowi występy we Francji. Za prezentowane tam spek'akie jury przyzralo mu «Grand Prix Teatru Narodów» za rok 1984".

Wydarzenia w Poznaniu (27.6.)

Stanisław Antczak

sława Antczaka. Wiceprzewodniczącymi zostali: Antoni Pietrzykowski, Marek Pokrywka, Hanna Skalisz, Zdzisław N owak. Uczestnicy sesji wysłuchali przemówienia prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego o aktua.nych kierunkach pracy terenowego organu administracji państwowej w zakresie zadań społeczno-gospodarczych miasta, uwzględniających realizację postulatów zgłoszonych przez wyborców. Po wręczeniu insygniów przewodniczącemu Miejskiej Rady Narodowej S tanisławowi Antczakowi przez seniora Czesława Knolla, nowo wybrany przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej określił najważniejsze kierunki pracy Rady i jej organów w najbliższym okresie. O godz. 10 wprowadzenie sztandaru Wojewódzkiej Rady N arodowej rozpoczęło inauguracyjną sesję Rady. Radny-senior Wiktor Pawlak powitał dwustu członków Rady oraz gości, a wśród nich: członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kaikusa, wiceprezesa N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominika Ludwiczaka, członka Rady Państwa Alfonsa Klafkowskiego oraz wiceministra sprawiedliwości Tadeusza Skórę. Obecni byli również: 1 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, posłowie Ziemi Poznańskiej, dz;a'acze Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, przedstawiciele zaióg robotniczych. Wiktor Pawlak odczytał tekst roty ślubowania, zaś najmłodsza radna Agata Labijak - nazwiska radnych składających kolejno ślubowanie. W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej. Został nim ponownie prof. dr Tadeusz Czwojdrak. Insygnia przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej przekazał mu w imieniu Rady Państwa Alfons Klafkowski.

W imieniu Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokra

27.6. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyia się inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Narodowej. Po odegraniu hymnu narodowego, przybyłych radnych oraz gości sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisiawa Piotrowicza, wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Malinowskiego, przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzego Sabiniewicza, wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Mirosiawa Kopińskiego, reprezentantów administracji województwa i miasta: wicewojewodzinę Zofię Dąbrowską i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego - powitał senior Rady Czesiaw Knoll. On też przewodniczył sesji i jako pierwszy złożył ślubowanie. Następnie słowo: "ślubuję" padło kolejno z ust stu osiemnastu radnych, uczestniczących w posiedzeniu. W imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, radnych bezpartyjnych, radny Andrzej Rakowski przedstawił kandydatów na stanowiska: przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, wiceprzewodniczących oraz przewodniczących stałych komisji Rady. W przeprowadzonych w tajnym głosowaniu wyborach na przewodniczącego Rady wybrano ponownie Stani

Tadeusz Czwojdrak tycznego, kandydatury na wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących komisji problemowych przedstawił radny Kazimierz Jasiński. W tajnym glosowaniu na wiceprzewodniczących Rady wybrano Romana Bia.achowskiego, Stefana Krzakiewicza i Andrzeja Obrębowskiego. W świetlicy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego odbyła się ( i n a u g u r a c y j n a sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. W obradach uczestniczyli: I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Eugeniusz Łomiński, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak, przewodniczący Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Henryk Przybylski, przedstawiciele stronnictw politycznych i organiza

Leszek Wandel

12«cji społecznych. N a wstępie radni złożyli uroczyste ślubowanie, którego tekst odczytał najstarszy wśród nich Franciszek Głowacki. N a przewodniczącego Rady wybrany został Leszek Wandel, a na zastępców: Paweł Grzech, Andrzej Sugiera i Jan Wojciechowski.

W inauguracyjnej sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto, obradującej w świetlicy Zakładów Piekarniczo-Ciastkarskich przy ul.

Obodrzyckiej, uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Przewodniczącym Rady został Tadeusz Ratajczak, a zastępcami: Grzegorz Ziółkowski, Lechosława Gajek-Kukorowska i Władysław Syguła.

Tadeusz Raiajczak

W sali Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbył się IX Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Czerwonego Krzyża. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie dr med. Ireneusz Kliks. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. Celem obrad, w których wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski, było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie są sposoby zwiększenia efektywności pracy ideowo-wychowawczej? 28.6. vV Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie wojewody Mariana Króla z przedstawicielami poz

Wydarzenia vi Poznaniu, (28.6.)nańskiego środowiska literackiego. Obecni byli m. in.: prezes Oddziała Związku Literatów Polskich Nikos Chadzinikolau oraz nestor pisarzy Arkady Fiedler.

Inauguracyjne posiedzenie Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald, z udziałem: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego, I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Kazimierza J asińskiego i wiceprezydenta Poznania Łucjana Majewskiego. Przewodniczącym Rady został Bogusław Grodzki, a zastępcami: Achilles Bielawowski, Urszula Kaczmarek i Henryk Piosik.

Bogusław Grodzki W samo południe, pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia Poznaaskiego Czerwca 1956 stanęły robotnicze warty. Przy łoskocie werbli, delegacje złożone z przedstawicieli władz i organizacji społecznych oraz poznańskich zakładów pracy skiadały kwiaty. W imieniu spjłeczeństwa poznańskiego aktu tego dokonali członkowie Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Uroczystość pod pomnikiem zakończyło podziękowanie, które w imieniu Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego złożył uczestnikom uroczystości przewodniczący Rady Wojewódzkiej Augustyn Kogut. O tej samej porze, delegacje robotników oraz przedstawiciele dzielnicowych rad Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N a

rodowego złożyli wiązanki kwiatów przy tablicach upamiętniających wydarzenia czerwcowe 1956 r. w: Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i przy Szpitalu im. Raszei. W pierwszym posiedzeniu Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce uczestniczyli obok radnych: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Janusz Zwożdziak i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Przewodniczącym Rady został Witold Pawłowski, a zastępcami: Janusz Zwożdziak, Tadeusz Szeib i Józef Bitner.

Witold Pawłowski

W Collegium Maximum Akademii Rolniczej rozpoczęło się XII Ogólnopolskie Sympozjum nt. N awadniania Roślin. Wojewoda poznański Marian Król i dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji Antoni Karwacki podpisali porozumienie o współdziałaniu na lata 1984 - 1995, opracowane w oparciu o "Program rozwoju poczty i telekomunikacji w województwie poznańskim". Odbyło się XII plenarne posiedzenie Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Obradom przewodniczył Jerzy Sabiniewicz. Zasłużonym dla miasta Odznaki Honorowe Miasta Poznania wręczył przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak.

W redakcji "Gazety Poznańskiej" złożył wizytę artysta-malarz Andre Baldeck z Morschiller koło Miluzy (Francja), który podjął się próby przejechania rowerem 7 tys. km z pokojowym posianiem burmistrzów obu miast do prezydentów stolic europejskich. Do Poznania przybył z Luksemburga via Berlin.

W siedzibie Polskiego T owarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego odbyło się spotkanie działaczy oddziału Towarzystwa "Polonia" z poznańskimi przewodnikami turystycznymi. Obecni byli m. in. prezes oddziału, poseł na Sejm i członek Rady Państwa Alfons Klafkowski, dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego Zdzisław Łomiński oraz kierownik Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii Nauk doc. dr Barbara Szydiowska-Cegłowa. Omówiono zadania przewodników w zakresie popularyzacji wśród przedstawicieli Polonii Szlaku Piastowskiego oraz Szlaku Zasłużonych Wielkopolan.

BHnnnn?,M 1 =3 3 EI3 sagi lA : ?: JI e HTOIŁ

Miłym akcentem kończącym sezon 1983/1984 Teatru Polskiego było wręczenie mu Medalu Komisji Edukacji Narodowej przez kuratora Oświaty i Wychowania Stefana Barłoga. Teatr Polski otrzymał to odznaczenie m. in. za stałą współpiacę ze szkołami i miodzieżą, a szczególnie za utworzenie Sceny Szkolnej. W sezonie 1983/1984 da;a ona ponad 200 przedstawień w szkołach województw poznańskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego, pilskiego i konińskiego. Ostatnim przedstawieniem była Alicja w krainie czarów wg Lewisa Carrola. Z podróży artystycznej do Holandii powrócił Chór Mieszany S półdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, pod kierownictwem Antoniego Grochowaiskiego . 29.6. Z inicjatywy prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, zaproszono do

Urzędu Miejskiego osiemdziesięciu jego byłych pracowników, a wśród nich tych, którzy w 1945 r. tworzyli podstawy administracji państwowej. Przybyli naj starsi wiekiem: Wincenty Frąckowiak, Stefan Macoszek i Franciszek Pachura. Andrzej Wituski udekorował szesnaście osób Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Spotkanie uprzyjemnił koncert w wykonaniu Asy Konishi -J ankowskiej (skrzypce).

W Sali Białej Urzędu Miejskiego inauguracyjne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Obchodów 150 Rocznicy Urodzin Henryka Wieniawskiego. Przewodniczył prezydent Poznania Andrzej Wituski. Odbyło się, zorganizowane przez Instytut Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej, ogólnopolskie sympozjum na temat etyczno-deontologicznych problemów w położnictwie i ginekologii. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłej w dniu 25 czerwca działaczki Polskiej Zjednoczol1ej Partii Robotniczej Małgorzaty Swit, udekorowanej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2yła sześćdziesiąt dziewięć lat. 30.6. Akademia z okazji dziesięciolecia Państwowego Przedsiębiorstwa "Polmozbyt" w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej. Wicewojewodzina Zofia Dąbrowska udekorowała Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Leszka Szulca i Czesława Wójcikalalka 4 okkm@

W poznańskim Teatrze Lalki i Aktora (Scena "Marcinek") premiera sztuki Milana Pawlika Stworzenie Słońca, w reżyserii Karola Brożka, z udziałem: Aloisa Tomanka (dekoracje i lalki), Hanny Ciganowej

Wydarzenia w Poznaniu (30.6.)

(kostiumy), Petra J andy (muzyka), Ireny Dragan (tłumaczenie). W premierowej obsadzie grali: Maciej Lejman (Bajelsnael), B9żena Tychanicz-Hoffmann (Duch Swia,tła), Teresa Sreberska, Irena Sleszyńska (Duchy Ciemności), Andrzej Marciniak (Czikowaneg), Henryk Dąbrowski (Szitalcha), Irena Lipczyń - ska (Lekilana) , Bogdan J onas (Maszkeszaba. Cień Murzyna), Przemysław Stróżyk (Tygrys, Cień Króla), Stanisław Słomka (Pierzasty Wąż), Krystyna Cysewska i Teresa Gąsiorowska (Kobry), Maria Korzeniowska (Huaczinoguaneg), Jan Harenda (Duch Ciemności; Cień Ślepca). Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Akademię Ekonomiczną. Polski Teatr Tańca, pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego, udał się w podróż artystyczną do Bułgarii.

Z podróży artystycznej do Holandii i Republiki Federalnej Niemiec powrócił zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka. Brał udział w światowym festiwalu folklorystycznym w Warffum (Holandia).

Zebrał: Kronikarz

LAT TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Ostatni zeszyt "Kroniki Miasta Poznania" w 1935 r. otwierała rozprawa Tymona Terleckiego pl. Ryszard Berwiński a jilozofia niemiecka. Dalej Ewa Słabęcka opisywała Dzieje «Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego» w latach 1815-1865 z uwzględnieniem biografii redaktorów. Była to dawna "Gazeta Poznańska", która z dniem 21 czerwca 1815 r. przeistoczyła się w "Gazetę Wielkiego Księstwa Poznańskiego". W dziale Zapisków dr Kamil Kantak opublikował odnaleziony w Archiwum Kapitulnym w Gnieźnie Kalendarz Dominikanów Poznańskich Z lat 1519-1616, Andrzej Wojtkowski nakreślił losy drukarza Sylwestra Pawickiego - redaktora "Gońca Polskiego" w Poznaniu po rezygnacji z działalności wydawniczej Walentego Stefańskiego (1851), a Witold Powel przypomniał Legendę poznańską o mieczu przechowywanym w Katedrze. W tzw. Dziale bieżącym Stanisław Waszak zamieścił artykuł o strukturze handlowej miasta Poznania. Strukturę handlową danego środowiska miejskiego pisał na wstępie najkonkretniej i najpełniej zobrazowaćby można na podstawie specjalnego spisu przedsiębiorstw handlowych. Tak było np. za czasów przedwojennych w bylym zaborze pruskim. W Polsce niepodległej natomiast takiego spisu dotychczas nie przeprowadzono. Toteż dla zobrazowania struktury handlowej miasta Poznania posługiwać się musimy innymi źródłami statystycznymi. Mianowicie Z pomocą przYchodzi nem statystyka podatkowa, którą oprócz władz skarbowych prowadzi obecnie również Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Szczególnie przydatne do naszego celu okazują się dane statystyczne wykupionych świadectw przemysłowych przez przedsiębiorstwa handlowe. Są to rzecz prosta dane liczbowe bardzo ogólne, wszelako pod wielu względami bodajże wystarczająco charakteryzują oblicze handlowe m. Poznania. Urzędy skarbowe ograniczaly się wprawdzie przez szereg lat do puolikowania tylko danych o ilości przedsiębiorstw handlowych według kategorii wykupionego świadectwa rocznego wzgl. półrocznego. Ostatnio jednak Główny Urząd Statystyczny spowodował, że przedsiębiorstwa handlowe przY wykupnie świadectw przemysłowych wypełniają dodatkowo kartę statystyczną, na podstawie której liczYć można również poszczególne branże handlowe. Dane więc o przedsiębiorstwach handlowych w Poznaniu według kategorii świadectw, rodzaju branż handlowych i rozmieszczenia na terenie miasta w gra

50 lat temunicach urzędów skarbowych, których Poznań ma 6, zawiera po raz pierwszy świeżo opublikowany "Rocznik Statystyczny m. Poznania" zarok 1934. Pozwalają nam one równocześnie podjąć się próby scharakteryzowania handlu poznańskiego. Oczywiście Z góry trzeba zaznaczyć, że będzie to charakterystyka tych tylko elementów, o jakich mówią dane statystyczne [.ooJ Dla lat 1928, 1929 i 1930 wyliczyliśmy liczby przeciętne, eliminując w ten sposób roczne wahania koniunkturalne w powstawaniu i likwidowaniu się placówek handlowych co pozwoliło nam. uzyskać naleŻYtą podstawę do porównań. Rok 1931 pominęliśmy zupełnie, ponieważ załamanie się koniunktury gospodarczej w r. 1930 wpłynęło tak dalece deprymująco na przedsiębiorców, że ilość wykupionych świadectw sp a dla pOnlzej polowy (2 i pół tys.). Wskutek tego rok 1931 nie może służyć za źródło do obliczania ilości istniejących w Poznaniu przedsiębiorstw handlowych. Ilość ogólna przedsiębiorstw handlowych w Poznaniu [w latach 1932-1934 - przyp. Kronikarz] nie tylko nie spadła w stosunku do przeciętnej Z lat 1928-1930jakby się zdawać mogło - ale nawet znacznie wzrosła. Dzieje się to jednak kosztem dotychczasowych form wymiany gospodarczej. Znamienną cechą nowych form jest bowiem poważne drobnienie placówek handlowych. Przedsiębiorstwa duże i średnie, na jakich życie gospodarcze m. Poznania jeszcze przed kilku laty się opierało, ułegają likwidacji, a na ich miejsce powstają coraz drobniejsze punkty handlowej wymiany [.ooJ Jeśli liczby przeciętne Z lat 1928 -1930 przyjmujemy za 100, okazuje się, że przedsiębiorstwa I kategorii, kupujące świadectwa przemysłowe roczne, zmalały w ciągu lat 1932- 1934 do polowy (50). Przedsiębiorstwa II kategorii zmalały do 80. Przedsiębiorstwa III kategorii wykazały duże wahania. Gdy bowiem w r. 1932 podniosły się na poziom 124, to w r. 1933 stanęły na 108, a w r. 1934 ustaliły się ostatecznie na poziomie lat 1928-1930 czyli na 100. Przedsiębiorstwa IV kategorii zwracają na siebie największą uwagę, ponieważ stanowią ów języczek u wagi obecnych przemian. W tej kategorii wzrost jest najsilniejszy i ciągły. Oto na rok 1932 wzrost dosięga 130, na r. 1933 przekracza 140, wreszcie w r. 1934 przekracza 145. Kategoria V stanowi szczególną już formę handlu, ponieważ dotyczy wyłącznie handlu okrężnego, przy czym kategoria Va obejmuje handel rozwoźny, a kategoria Vb obejmuje handel obnośny. Zaznaczyła się tutaj także zniżka (87 i 42) [.ooJ Stosunkowo znaczną ilość ma Poznań restauracji (338) i kawiarń (117), wśród których jedynie 20'10 stanowi IV kategorię. Dodatnio wyroznla się liczba księgarń, która dość równomiernie rozdzieliła się w poszczególnych kategoriach wielkości. Pokaina jest również liczba przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, których w Poznaniu jest przeszło 30. Poza tym wybijają się pod względem łiczebności przedsiębiorstwa skupu produktów rolnych (126). Ich kategorie wielkości świadczą, że obroty produktami rolnymi są w Poznaniu bardzo ŻYwe i poważne. W ścisłym związku z wymianą dóbr i ruchem osób pozostają przedsiębiorstwa pośrednictwa handlowego, ekspedycyjne i przewozowe. Ma ich Poznań około 250. Wśród nich na komis przypada około 15 placówek, na przewóz 26, na biura pośrednictwa 161 i na przedsiębiorstwa autobusowe 18. Dziedzina kredytu reprezentowana jest przez 24 banki, Z których około 10 ma duże znaczenie gospodarcze, wybiegając swymi wpływami daleko poza lokalne interesy Poznania [.ooJ Do Uczb stosunkowych, które budzą największe zainteresowanie należą niewątpliwie dane porównawcze: ile też mieszkańców Poznania przypada przeciętni«na jedno przedsiębiorstwo handlowe one w poszczególnych dzielnicach io Poznaniu:tej miasta,lub owej I takbranżY oraz jak rozmieściły się na 10 000 mieszkańców przYpadaprzedsiębiorstw handlowych ogółem 233 sklepów z artykuiami spożYwczYmi (ogółem) 90 w tym: sklepów Z artykułami spożYwczo-kolonialnymi 62 " z mięsem i przetworami mięsnymi 12 " z cukierkami i czekoladą 3 " z owocami 2 " z manufakturą i galanterią (ogółem) 29 w tym Z obuwiem 5 " z artykułami budowlanymi 14 " z artykułami chemicznymi 6 składów papieru 3 restauracji 13 kawiarń 5 księgarń 4 drogerii 4 aptek 1 banków 1 straganów targowych 29 itd.

W ten sposób, znając liczbę ludności m. Poznania na rok 1934, która wynosiła 253 i pól tys., możemy przeliczYć wSzYstkie przedsiębiorstwa w stosunku do 10 000 mieszkańców. Z tych kilkunastu przYkładowych przeliczeń widzimy najlepiej, jak rozne ukształtowanie ilościowe przYbierają przedsiębiorstwa w zależności od rodzaju branżY. Im towar jest bardziej codziennym przedmiotem użYtku, im powszechniejsze jest na niego zapotrzebowanie, tym więcej jest w tej dziedzinie placówek jego wymiany handlowej. Jeśli chodzi o dzielnicowe rozmieszczenie przedsiębiorstw na terenie m. Poznania, to w tej dziedzinie zaznacza się bardzo charakterystyczny układ, mający zresztą swą podstawę w historycznym rozwoju terytorium miasta. Na poszczególne dzielnice przYpada ludności i przedsiębiorstw handlowych w procentach:tudnoi(5

I Górne śródmieście II Dolne śródmieście III Dzielnice na prawym brzegu Warty IV JeżYce Z Solaczem, Winiarami i Naramowicami V Sw. Łazarz Z CórczYnem VI Wilda z Dębcem

11,4 n,lprzedsiębiorstwa handlowe 24,0 21,5

12,4

1,3

20,4 19,5 25,2

27,9 2,2 23,0

Z zestawienia tego wynika, że najsłabszą handlowo dzielnicą jest Sw. Łazarz Z CórczYnem, pomimo poważnej liczby ludności (50 tys.), za nią zaraz idą dzielnice po prawym brzegu Warty. NajwiększY natomiast ośrodek handlowy stanowi przede

50 lat temuwSzYstkim śródmieście, które wykazuje o 100/0 większy udział przedsiębiorstw niż ludności. Doskonale pod tym względem przedstawiają się również Jeżyce. Różnice w handlowym charakterze poszczególnych dzielnic charakteryzuje najlepiej stosunek przedsiębiorstw do ludności. A zatem stwierdzamy, że na 10 000 mieszkańców przYpada przedsiębiorstw ogółem w śródmieściu górnym 492, w śródmieściu dolnym 450, na JeżYcach 320, na Wildzie 213, wreszcie na Sw. Łazarzu i CórczYnie 27, oiaz w części prawobrzeżnej 24. Rozmieszczenie przedsiębiorstw Z artykułami spożYwczYmi na 10 000 mieszkańców wygląda następująco: w śródmieściu górnym 124, w śródmieściu dolnym 143, na JeżYcach 149, na Wildzie 105, na Sw. Łazarzu i CórczYnie 13 oraz w CZęSCl prawobrzeżnej 12.

Zakadów gastronomicznych przYpada w śródmieściu górnym 49, dolnym 44, na JeżYcach 18, na Wildzie 13, na Sw. Łazarzu 2 i w dzielnicach prawobrzeżnych 1. A więc nawet handel spożYwczY i gastronomiczny idzie po linii ogólnych tendencji skupiania się głównie w śródmieściu i dookoła najważniejszYch arterii ruchu handlowego, jakimi są najintensywniej uczęszczane przez ludność ulice. Zeszyt kończył się nekrologiem Seweryna Samuiskiego (zmarłego w dniu 27 X 1935 r.), kroniką ważniejszych wydarzeń i przeglądem wydawnictw.

Zebrał: Kronikarz wstępnym Józefa Frieskiego, poświęconym dwudziestej siódmej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Autor kończył artykuł niejako programem dla nowego pokolenia historyków: Pomyśleć nam jednak trzeba nad utrwaleniem pamięci zbrojnego wysiłku powstańców wielkopolskich. Ostatnia zawierucha wojenna zniszczYła prawdopodobnie wSzYstkie akta i pamiątki Powstania Wielkopolskiego, gromadzone skrzętnie w archiwum Referatu Historycznego DOK VII, w archiwum Wojskowego Biura Historycznego, w Archiwum Państwowym i Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

Przepadła też większość materiałów źródłowych, będących jeszcze w rękach uczestników powstania. Opracowania i wspomnienia, drukowane przeważnie Z okazji rocznic powstańczYch, zbyt są nieliczne i fragmentaryczne, by na ich podstawie można było odtworzYć całość wydarzeń i dzia.ań. Natomiast zYJe jeszcze spora garść tych, którzY z bronią w ręku i czYnem tworzYli historię powstania. Jeżeli nie chcemy zubożYć lekkomyślnie naszego tuktadu w dzieło odbudowy państwa i uratować dla potomności pamięć wielkopolskiego wysiłku zbrojnego, winnlsmy co prędzej przYstąpić do odtworzenia i utrwalenia wypadków sprzed 27 lat w postaci pamiętników, relacji i wspomnień spisanych przez żYjących dziś jeszcze powstańców. A może ten i ów uratował Z pożogi wojennej jakieś materiały, które choć w części zastąpiłyby zniszczone archiwalia? Należałoby je skrzętnie zebrać i przechować. Niezależnie od tego, zainicjować trzeba prace badawcze nad dziejami powstania, przerwane na skutek wojny. Są to sprawy ważne i pilne, bo czas upływa, przYsypując pyłem zapomnienia dzieła krwią i miłością OjczYzny pisane. Prof. dr Józef Kostrzewski, w artykule pl. Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej, pisał: W czasie wałk o Poznań mieścił się w gmachu muzeałnym oddział wojska niemieckiego SS, urządzając na II Piętrze prawego skrzYda składnicę mundurów i butów żołnierskich, a na parterze, w pracowni fotograficzne)... stajnię dla koni. Jak na tych lokatorach wyszły zbiory, sprzęty [...] muzealne, można sobie łatwo wyobrazić. Działalnością okupanta w latach 1939 - 1945 zajął się także Stanisław Przyrem - bel (Zieleń Poznania w czasie wojny 1939-1945). Marian Mika zajął się kwestią powstania kościoła Sw. Wojciecha, dedykując

40 lat temu,artykuł pamięci ks. kanonika Narcyza Putza, proboszcza kościoła Sw. Wojciecha, zmariegp w obozie koncentracyjnym w Dachau w dniu 4 grudnia 1943 r. Statystyk i demograf Stanisław Waszak nakreślił pierwszy szkic Przeobrażeń ludnościowych w 1 oznaniu w okresie 1939 -1945. Kiedy przy końcu roku 1945 - czytamy we wstępie patrzymy na minione pięć lat życia zbiorowego miasta Poznania, aż dziwnym się wydawać może, że jeszcze w styczniu tegoż 45 roku mieszkało tu w Poznaniu blisko 100 tysięcy Niemców, Z których do tej chwili pozostały się same niedobitki, liczące 3"2 tylko kilkaset osób. Wystarczyło jednego tygodnia wojennych przemian, aby wysiłek pięciu lat germanizacji Poznania mógł się stać koszmarną legendą. O Pożytecznej pracy inwentaryzacyjnej Franciszka J aśkowiaka tak pisał ks.

prof. dr Szczęsny Dettloff: Znany na gruncie poznańskim jako zapalony krajoznawca / · ooJ podjął się żmudnej, a w swoim czasie nawet jeszcze niebezpiecznej, pracy stwierdzenia szkód, jakie okupacja niemiecka wyrządziła stanowi zabytków stolicy Wielkopolski. ZłoŻYł on swoje mozolne a wnikliwe spostrzeżenia w pracy o charakterze inwentaryzacyjnym pt. "Zabytki poznańskie po pożodze ". Nawiasem mówiąc, jest ta 18-stronicowa broszura pewnego rodzaju unikatem wydawniczym, ponieważ nazywa się "Odbitką Z «Przeglądu Wielkopolskiego»' którego po WOjnie dotąd do nowego życia wskrzesić się nie udało Z powodu trudności, jakie dalszemu wydawaniu tego pisma regionalnego odnośne "czynniki kompetentne" czynią. Hilary Majkowski wspominał aktora poznańskiego Franciszka Rylla w dwudziestą piątą rocznicę jego śmierci. W drugiej części zeszytu, Redakcja wprowadziła dział Odbudowa Poznania, w którym rozpoczęła cykl krótkich publikacji. Pomieszczono w nim: Józefa Szlafczyńskiego Narodziny administracji miejskiej; Kazimierza de Mezera (km) Początki Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki; Danuty Lotyczewskiej Przedsiębiorstwa Miejskie (Zakłady Siły, Światła i Wody; Rzeźnia Miejska i Targowisko; Ogród Zoologiczny; Miejskie Zakłady Oczyszczania Miasta, Prze iadowme i Chłodnia; Z działalności poznańskich tramwajarzy).

Na podobnej zasadzie wprowadzono dział Przemysł, Handel i Rzemiosło, otwarty artykułem Leopolda Glucka Jak podjęła pracę Izba Przemysłowo-Handlowa i uzupełniony szkicem Józefa Kluczyńskiego Kartka z historii Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich.

W obszernym dziale Zycie kulturalne Józef Frieske (jf) pisał o Miejskim Ośrodku Kultury i Oświaty; Bibliotece Publicznej stół. m. Poznania; Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania; działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; nowych odkryciach Zbigniewa Kempińskiego (mur staromiejski przy ul. Ludgardy) i o powrocie karmelitów bosych. Kazimierz Lisiecki napisał zaś o dziejach Muzeum Miejskiego [Wędrowne Muzeum); Jerzy Młodziejowski zamieścił Przegląd muzyczny, Przegląd teatralny i Przegląd kinowy; hi informował o Miejskim Teatrze dla Młodzieży i Miejskim Teatrze Marionetek; hm - o sztukach plastycznych; Stanisław Krokowski - o życiu literackim miasta. Zeszyt zamykała Kronika wydarzeń, obejmująca miesiące: sierpień, wrzesień, październik i listopad 1945 r. (przedruk w całości):

Sierpień 1945 roku 1. 8. Poznań oddaje hołd bohaterom Warszawy w rocznicę wybuchu powstania. 1. i 2.8. zjazd Delegatów ZNP okręgu poznańskiego.

Zakończenie dwóch kursów dla urzędników, zorganizowanych przez Zarząd Miejski.

W Poznaniu powstaje Narodowy Instytut Postępu.

4.8. Ogłoszenie konkursu na Pomnik Bohaterów (przez Zarząd Miejski).

Dyplomaci brytyjscy Holliday i Massey w Poznaniu.

5.8. Polski Związek Zachodni przenosi siedzibę Zarządu Głównego do Poznania. 15.8. ROzPoczęcie cyklu wieczorów informacyjnych PZZ.

Pierwsze latarnie gazowe na ulicach Poznania.

19.8. Poznań gości premiera Osóbkę- Morawskiego, wiceprem. Gomółkę, zast.

nacz. d-cy. gen. Spychalskiego i gen. KorczYca na uroczYstościach II Armii.

24.8. W Poznaniu bawił Karol Popiel.

26.8. zjazd delegatów Związków Zawodowych.

26.8. Wiceprem. MikołajczYk obecny na zjeździe komisarzY ziemskich.

28.8. PierwszY transport Unrry w Poznaniu.

ROzPoczęcie prac Komisji Badania Zbrodni Niemieckich.

31.8. UroczYstość robotnicza w Zakładach Cegielskiego Z udziałem wiceministra przemysłu Rumińskiego. W sierpniu wyjechało ponad 300 urzędników Zarządu Miejskiego na żniwa. Powstaje Zrzeszenie Związków Artystycznych.

Utworzono Ośrodek Dokształcania Zawodowego (dla rzemieślników). Ministerstwo Odbudowy przYznało Poznaniowi 18 min zł.

Otwarto żeglugę na Warcie na trasie Poznań Gorzów.

Wrzesień 1945 roku 1.9. UroczYsta akademia w auli uniwersyteckiej w VI rocznicę wybuchu wojny. 2.9. Akademia Z okazji Dnia Więźnia Politycznego.

4 9. Zgon Wandy Górzyńskiej, zasłużonej działaczki społecznej.

9.9. Wielkopolski wieniec żniwny.

16.9. Wiec mamlestacyjny na Placu Wolności O.K.Zw.Zaw.

zjazd delegatów Kół ŚpiewaczYch Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. 23.9. Wiec manijestacyjny przeciw ustawie rehabilitacyjnej.

Pierwsze posiedzenie TowarzYstwa Literacko- Naukowego im. J. Kasprowicza. 29.9. ROzPoczęcie zjazdu sędziów i prokuratorów, z udziałem min. Świątkowskiego. 30.9. Inauguracja roku akademickiego w Szkole InżYnierskiej.

Dzień Spółdzielczości.

PierwszY zjazd cechów rzeźnicko-wędliniarskich.

We wrześniu Wyższą Szkolę Budowy MaszYn przemianowano na Państwową Szkołę InżYnierską.

Październik 1945 roku 1.10. Rada Miejska zatwierdza kandydaturę dra Zygmunta Latoszewskiego na dyrektora Opery Poznańskiej.

40 lot temu

4.10. Wznowienie sezonu "Czwartków Literackich ".

7.10. Poznań uczcił I rocznicę utworzenia Milicji Obywatelskiej.

8.10. Premier Osóbka-Morawski w Poznaniu na konferencji w sprawie świadczeń rzeczowych. 11.10. Akademia w auli uniwersyteckiej Z okazji II rocznicy bitwy pod Lenino.

12.10. Powstanie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Wiceprezydent, arch. Jan Cieśliński zostaje powołany na stanowisko dyrektora Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy. 14.10. Zjazd delegatów Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich.

I Zjazd prezesów kół Związku b. Więźniów Politycznych Z Wielkopolski. 15.10. Zarząd Miejski rozpoczął ekshumację zwłok poleglych bohaterów pod Cytadelą.

18.10. Powstanie Towarzystwa Polsko- Francuskiego.

20.10. 25-1ecie pracy scenicznej i 40-1ecie pracy zawodowej dyr. Wojciechowskiego. Prezydent mgr S. Sroka wręczył w Ratuszu 222 pracownikom miejskim, będącym w służbie ponad 25 lat, dyplomy honorowe. 23.10. Otwarcie Muzeum Przyrodniczego.

Święto Chrystusa Króla, manifestacja na pi. Wolności.

30.10. Przedstawiciele Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.

W październiku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Odbudowy m. Poznania. Wznowiono dzia.alność Ligi Ochrony Przyrody.

Zarząd Miejski przystąpił do poboru samoistnej daniny komunalnej na odbudowę m. Poznania.

Listopad 1945 roku 1. i 2.11. Uroczystości żałobne ku czci poległych w walce o wolność.

2.11. Dyr. Z Latoszewski obejmuje kierownictwo Opery.

3.11. Akademia żałobna ku czci Ignacego Daszyńskiego.

50-lecie pracy scenicznej Władysława Bratkowskiego.

4. do 11.11. Tydzień Polskiego Związku Zachodniego.

5.11. Zmarł Józef Tylko- Tylczyński, długoletni artysta scen poznańskich.

7.11. Uroczysta akademia w auli uniwersyteckiej Z okazji 28 rocznicy rewolucji w Rosji. 11.11. Konferencja przedstawicieli rzemiosła wielkopolskiego.

Zjazd delegatów b. wię-niów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych i więzień. 12.11. Zjazd delegatów achów fryzjerskich.

17.11. Min. Rzymowski w przejeździe przez Poznań.

18.11. Odsłonięcie pomnika poległych bohaterów.

Zjazd przedstawicieli Akademickiej Młodzieży Katolickiej.

19.11. W Poznaniu bawił ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Cawendich- Bentinck.

24.11. Uroczyste przemianowanie ulic Poznania (ul. Roosevelta pi. Ho o vera) , Z udzia.em ambasadora amerykańskiego Artura Bltss- Lane.

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Handlowej.

25.11. Manifestacyjny pogrzeb 41 ofiar terroru hitlerowskiego Z obozu w Z ab iko wie i Fortu VII. zjazd Wielkopolskiego Związku MłodzieŻ)! Wiejskiej " Wici' połączony Z akademią żałobną ku czci Wincentego Witosa. 29.11. UroczYsta akademia Z okazji 115 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W listopadzie zainaugurowano wykłady powszechne w Miejskim Ośrodku Kultury i Oświaty.

Wznowiono działalność TowarzYstwa Współpracy Kulturalnej.

Zebrał: Kronikarz MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 6 marca 1985 r. w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa, z udziałem ok. stu osiemdziesięciu osób. Urząd Miejski reprezentował kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Andrzej Goćwinski.

Zeoranie przeDiegało zgodnie z porządkiem obrad, proponowanym na taką okazję. W sprawozdaniu zarządu szczególnie podkreślano ciągłość prac w zakresie odczytów, przechadzek po mieście i wystaw, jak też w działalności Komisji Młodzieżowej i Komisji Współpracy i Kontaktów. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Klubu im. Stanisława Strugarka. Towarzystwo utrzymuje też bliską współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami w mieście, zwłaszcza z Poznańskim Przedsiębiorstwem Zieleni, Poznańskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym, Związkiem Harcerstwa Polskiego, prasą i rozgłośnią radiową. Niemniej konieczna jest większa aktywność członków dla dobra naszego miasta, gdyż wielu przyjmuje postawę bierną. W dyskusji zgłoszono sporo uwag z zakresu czystości i estetyki w mieście, które przekazane będą Urzędowi Miejskiemu.

ZEBRANIA PREZYDIUM ZARZĄDU

W dniu 16 stycznia 1985 r. odbyło się zebranie prezydium, w którym udział wzięli mgr inż. Zdzisław Machowina i inż. Zenon Pietz. Przedstawili oni "Plan zagospodarowania Starego Miasta" na najbliższe lata i w dalszej perspektywie. Referenci zwrócili uwagę na konieczność jak najdalej idącej ochrony tej części Poznania, ze względu na jej wyjątkową wartość zabytkową. Chodzi o stworzenie pasa ochronnego, a zwłaszcza o odsunięcie linii komunikacyjnych o wielkim natężeniu ruchu.

13 Kronika m. Poznania 4/85 MHUIARZ

Członkowie Towarzystwa wypowiedzieli się głównie w sprawie przywrócenia dawnej świetności Al. Marcinkowskiego oraz zagospodarowania , terenu między kościołem Sw. Marcina i ul. Piekary. W drugiej części posiedzenia omawiano propozycje Memoriału w sprawie Muzeum Archidiecezjalnego o możliwie zgodne z jego wyjątkowym znaczeniem ulokowanie w odpowiednim budynku. Omawiano także sprawy gospodarcze, m. in. zabezpieczenia siedziby Towarzystwa przed wilgocią, uporządkowania i naprawy sprzętu. *

W dniu 27 lutego 1985 r. odbyło się comiesięczne zebranie prezydium, którego głównym celem było przygotowanie walnego zebrania sprawozdawczego. Sekretarz zarządu przedstawił zarys sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 1984. Sprawozdania ze swej działalności złożyły koła Towarzystwa przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz na Osiedlu Warszawskim. Dalej omawiano sprawę ufundowania odznaki "Młody Miłośnik Poznania", przeznaczonej dla uczniów działających w szkolnych kołach Towarzystwa, a zwłaszcza współpracujących z Komisją Młodzieżową. Komisja Rewizyjna wniosła o rozłączenie Komisji Organizacyjno-Gospodarczej i utworzenie dwóch odrębnych. Ze względu na niewielki zakres działalności, pozostawiono strukturę dotychczasową.

NOWE KOŁA

Towarzystwo nasze próbuje rozciągnąć swoją działalność na nowe osiedla mieszkaniowe. M. in. zainteresowanie tą sprawą wykazał zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej na Piątkowie. W dniu 12 lutego 1985 r. zwołał on zebranie organizacyjne, zapraszając kilkudziesięciu mieszkańców. Na zebranie, na którym interesujący odczyt pt. Poznań XIX-wieczny - narodziny współczesnego miasta wygłosił prof. dr hab. Lech TrzeciaKowski, przybyli niestety tylko nieliczni spośród zaproszonych. Sprawa założenia koła na tym osiedlu jeszcze nie dojrzała więc w pełni, ale należy się spodziewać, że kilku działających tam entuzjastów sprawy doprowadzi ją do pomyślnego końca.

NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW

W dniu 22 stycznia 1985 r. prezes zarządu Towarzystwa spotkał się z Jerzym Czapskim, prezesem do spraw gastronomii "Społem". Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy, gastronomia bowiem odgrywa w życiu miasta istotną rolę, a restauracje, kawiarnie itp. mogą być miejscami, w których propaguje się problemy miasta, zwłaszcza jego historię.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry