KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

Marian

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY

Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Prasa-Ksiązka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach; instytucje i zakiady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" 1 na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RS W "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając "blankietu" wpiaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa-Książka-Ruch" .

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00958 Warszawa, konto N B P XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100* dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj 1 za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartai, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 25 zł; prenumerata roczna - 100 zł.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch", Prze4siębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód. uL Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja I

W y d a n o na zlecenie Wydziału Kultury l Sztuki Urzędu Miejskiego w P o z n a n i u

Printed in Poland

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1986 Wydanie I. Nakład 2900+100 egz. Ark. wyd. 15,4; ark. druk 12,875. Druk ukończono w styczniu 1986 r.

Zam, nr 61/85 J-13 Zlec. druk. 391/123 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0597-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.10/12 R.53 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry