PRZEMYSŁ SKORZ. W SREDNIOWIECZN. POZNANIU 313lończytka z T. 1459 wolno bytto kupciQm obcym sprzedawać skóry w ilości com',jmniej 1000 slztuk Rozmiary handlu tego były nie. wątpliwie zna,czne, wedllg wiadectwa bowiem tukaJs'zewic,za miał np. ku"iec Andrzej Hs'cher - głównie skórami handlujący - u kupców norymbel"skkh za 300.000 złoty:h towaró'W) na kreodyt. Drogę do widkiego handJl1u u'torował Tozwój przemysłu skórzenego w Poznaniu. Dokonało się t'O w średniowieczu. Niezlwy'kle silny przem}'lSł i nierównany handel skórami miały źródła swe w okresie średnicwie,c;za a roz/kwitły naostę!'l1 ie do imponujacych rozmia,rów w wieku XVI. l i t e r a t u r a: Warschauer, Stadtbuch von posen; Die mittelalterlichen Innungen; Die stadtischen Archive. - Łukasiewicz, Obraz hist -stat. m. Poznania. - Kaczmarczyk, Akta Radziecliie. _ Lekszycki, Grodbiicher. - Paweł Groth, Handsl Poznania z zachodem w wiekach średnich. "Kronika Miasta Poznania" 1927. SYLWETKI BERNARDYNóW POZNANSKICH.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Ja'flSz:kaTek Joan'fles Vitreatloris lub Joanne-s de Oracovia na.zywaj, go źródła. Znaczy to po pO'lis'ku Jan, syn Szld,aJrza, czvli po prostu SziMa.\1"ek l). Ni2 po,chodził ed'naJk z Kwkowa ani z ma.JopolSl1dcb Dohczyc, lecz z Wielkopolskiego Trzemeszna 2): Studja odbywał I!.a Wsz€chnicy Jagiellońskiej i d'os:tąpił tam stopnia magi6tra slzftulk wyzwoło'IlY'ch. Sltąd pochodzi pewnie jego przydomek de CrC'Jcovh. Sposobił się początkowo na ś1wiecikiego księdza. Otrzym3ł tari:że świę.:enia i beneficia. Ws'zys!t'kiem ws/zakże "",.z,gardził i w!Stąpił dl> zaJlwnu Berna,rdynów w Krakowie. Byto to w l'alach 1474 zapewne 3). Z zakonem mó,gl ;ię z3lpo'znać jeszcze poprzednio, w domu ro,dJzicieLSlkim. NieTaz zapewne Bemall"dyni przeohoclizili przez Tt1zeme's'zno, czy to po kweście, z Poznania lub Koła, C'zv to w podróży na I'LDiji Poznań-Koo-Wal1"szawa. Jaki bezpoś'I'ednio

:1) Podobnie kilkadziesiąt lat wcześniej znakomity Dominikan .Tan, syn Biskupa, później biskup chełmski, nazywany był Biskupiec.

X. Ji'ijałek. Dwaj dominikanie krakowscy. Lwów 1892.

2) Muczkowski. Liber promotionum 76, r. 1474: .Tohannes de Tremesno Vitreatoris, mgr. art., egregius predicator, placidus in religione minister. O. Bogdalski utrzymywa, że .Tan pochodził z Dobczyc, opierając się na zdaniu Wisłockiego. Wobec pozytywnego przekazu Li. prom. nie da się to utrzymać. Pochodzenie z Dobczyc zależy zapewne na pomyłce, ile że w tym czasie spotyka się kilkakrotnie Dobczyckich, na uniwersytecie.

3) Data przedstawia się problematycznie. Kronika Komorowskiego (Mon. Pol. Hist. V 211) mówi o nim jako magistrze i młodym zakonniku pod r. 1470, Li. pr. zapisuje r. 1474 promocję jeszcze jako swieckiego. Mniemamy, że należy dać pierwszeństwo drugiemu przekazowi. Komorowski sam wstąpił do zakonu r. 149,, opowiadane wydarzenie zasłyszał prawdopodobnie od kogo, może samego Szklarka. omyłka w dacie łatwo się tłumaczy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry