J74

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2

Czas czytania: ok. 38 min.

Wydarzenia w Poznaniu {20*23f:}przedstawieniu jego działalności przez dyreHtora Instytutu Gerarda Straburzyńskiego oraz Jana Haslka, okładano jubilatowi życzenia. Początek ogólnokrajowej konferencji na temat: Prawo wobec reformy gospodarczej. Konferencja · zgromadziła. oprócz naukowców również przedstawicieli arbitrażu gospodarczego, adwokatury, sądownictwa i praktyki gospodarczej. W pierwszym dniu obrad uczestniczył pełnomocnik rządu do spraw reformy gospodarczej prof. dr Władysław Baka. Odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z redaktorami naczelnymi poznańskich czasopism. Przebywający w Poznaniu pełnomocnik rządu do spraw reformy gospodarczej prof dr Władysław Baka odwiedził m. in. Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie spotkał się z kierownictwem przedsiębiorstwa i aktywem organizacji społeczno-politycznych. W godzinach popołudniowych w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Ro(botniczej odbyło się spotkanie z aktywem gospodarczo-politycznym województwa. W czasie spotkania, które prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prof. Baka omówił najważniejsze problemy związane z aktualnym etapem wdrażania reformy gospodarczej.

W auli Uniwersytetu im. Adania Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. Solistką była szwedzka oboisłka Helen J ahren.

W sali %.Empiku'" odbył się recital- Igi Cembrzyńskiej. 21.1. Pod przewodnictwem wojewody Mariana Króla, obradował Wojewó}izki Komitet Obrany. Swięto Babci. W przedszkolach, żłobkach i szkołach dzieci zaprosiły babcie na spotkania, podczas których wręczały im własnoręcznie wykonane laurki. W sali Domu Technika rozp cząl się cykl recitali Mieczysława Fogga22.1. W Izbie Rzemieślniczej pokaz fryzur damskich i męskich ..Wiosna 84" .

W kawiarni .. Sukiennicza" śpiewał Mieczysław Fogg, dedykując recital poznańskim babciom. 23.1. W Sali Kameralnej Teatru Wielkiego odbyło się spotkanie z Marią Fołtyn. Wystąpiły młode wokalistki: Ryszarda Racewicz (mezzosopran) i Barbara Rusin (sopran).

Obradowała Komisja Kultury Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Przewodniczył prof. dr Lech Trzeciakowski. W siedzibie Sądu Wojewódzkiego minister sprawiedliwości Lech Domeracki wręczył wiceprezesowi Stefanowi Adamskiemu nominację na prezesa Sądu Wojewódzkiego. Wojewodzie poznańskiemu Marianowi Królowi i prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu złożył wizytę ks. Szymon Romańczuk - prawosławny biskup łódzki i poznański. W ..Domu Literatów" przy ul.

N oskowskiego 24 odbyło się walne zebranie członków Związku Literatów Polskich, skupiającego dwudziestu jeden pisarzy. Wybrano zarząd oddziału, na którego czele stanął poeta i prozaik Nikos Ohadzinikolau.

Gościnny występ Teatru Instrumentalnego z Gdynd na scenie Teatru Polskiego, Dano Tcmiec loko

torą w inscenizacji opartej na filmie Romana Polańskiego Lokator. Reżyserował Ryszard Miska, a scenografię opracował J ohann Foster. 24.1. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyło się kolejne spotkanie z bioenergoterapeutą Franciszka Fellmannem. Przybyła delegacja Centralnego Sztabu Brygad Dymitrowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży Bułgarii.

Początek recitali Jerzego Ofierskiego w sali "Sceny na Piętrze". Towarzyszyli Marian Jonkajtys, Ludmiła Warzecha i Wacław Gay (akompaniament).

25.1. W klubie "Złotej Jesieni" na Ratajach .podsumowano ogólnopolski konkurs "Nasi seniorzy". Pierwsze rniejsce wśród spółdzielni mieszkaniowych posiadających ponad 10 łys. mieszkańców zajęła Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" . W Pałacu Kultury rozpoczął działalność Klub Dyskusyjny im. Zbigniewa Załuskiego. Prelekcję pt. Białe plamy w historii Polski wygłosił doc. dr Józef Ko ss eck i. 26.1. Powstała społeczna reprezentacja organizacji związkowych woj. poznańskiego - Wojewódzka Komisja Współpracy Związków Zawodowych, zawiązana przez przedstawicieli sze snastu branż. Komisja wybrała dzie--= więcioosobowe prezydium, z Wojciechem Guglaseim na czele. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona ocenie realizacji planów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, podziałowi nadwyżki budżetowej i powołaniu Miejskiej Komisji Czynów Społecznych. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie z delegatami na IX Kongres Stronnictwa. 27Jl. Wojewoda poznański Marian Król spotkał się z okazji "Dnia Handlowca" z przedstawicielami przedsiębiorstw handlowyclh. W Urzędzie Miejskim, podczas p o.

siedzenia Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, postanowiono przystąpić do odtworzenia Kopca Wolności na Malcie.

W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się plenarne posiedzenie poiznańskiej organizacji Związku So j listycznej Młodzieży Polskiej, pOSWlęcone sprawom we.

wnątrzorganizacyjnym. Na sekretarza do spraw studenckich powołany został Marek Król, a na sekretarza do spraw ideowo-wychowawczych - Kazimierz Przygoński.

W nocy z piątku na sobotę (231) Milicja Obywatelska przeprowadziła w pociągach relacji Berlin - Warszawa udaną akcję pod kryptonimem "Blokada" przeciwko paskarzom i spekulantom. Na dworcu w Poznaniu zarekwirowano towary pochodzenia zagranicznego wartości ćwierć miliona złotych.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł Józef Gibowski, działacz Polskiego Związku Kreślarskiego od 197(6 r" współzałożyciel powstałego w 1933 r. Klubu Kręglarskdego ,,3X9", w ciągu pięćdziesięciu lat wierny kręglarstwu. Mając ponad siedemdziesiąt lat, grał regularnie w kręgle, wykonując około 100 rzutów tygodniowo. 28.1. W auli Uniwersytetu dm. Adama Mickiewicza odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo

Wydarzenia to Poznaniu (29.1)

-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej (Partii Robotniczej. Przybyli członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego: Tadeusz Porębski Stanisław Kałkus oraz Jacek Tr janowski - wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej, Władysław Bęben - wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, Edward Łukosz - minister hutnictwa i przemysłu maszynowego, gen. bryg. Stanisław Zaczkow.ski - wiceminister spraw wewnętrznych, Kazimierz Grzesiak - wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Obecni byli także: Ryszard W osiński naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, Cezary Droszcz - przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, Tadeusz Zając - prezes Wojewódzkiego Komitetu ZjednocZ0I?-ego Stronnictwa Ludowego, (AloJzy Bryi - przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Augustyn Kogut - przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, gen. dyw. - pilot Tytus Krawczye - dowódca Wojsk Lotniczych, Tadeusz Czwojdrak - przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej i Marian Król - wojewoda poznański. Serdecznie powitano weteranów ruchu robotniczego, którzy zasiedli w prezydium konferencji: Melanię Kalutę, Czesława Bartczaka i Jana Brygiera. Przewodniczącym obrad został Andrzej Rakowski. Konferencję otworzył i referat wygłosił Edward Łukasik. Spośród 389 delegatów wybrano stodwudziestojednoosobowy Komitet Wojewódzki oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną i Wojewódzką Komisję Kontroli Partyjnej. Po ogłoszeniu wyników wyborów, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego, na którym w

głosowaniu tajnym wybrano Egzekutywę w składzie: Edward Łukasik - I sekretarz, sekretarze: Zygm un t Kyc, Jan Mielcarek, S tanisław Piotrowicz oraz członkowie: Tadeusz Bendlewski, Roman Gzamański, Aleksander Daniel, Stanisław Gracz, Ryszard Garczyński Jan Idzik, Benon Jelinowski, Bogu sław Kędzierski, Franciszek Kosicki, Tadeusz Kościuszko, Sabina Ko. tulska, Jan Maćkowiak, Marek Miński, Piotr Przybyszewski i Zdzisław Stocki. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej wybrali przewodniczącym ponownie Mariana Olszewskiego, a przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrany został Janusz Brzóska. Uchwalono program działania wojewódzkiej organizacji partyjnej na lata 1984 - 1986 oraz Apel następującej treści: "Siły imperialistyczne narzucają światu kolejny próg zbrojeń. Rozmieszczanie w Europie nowych śmiercionośnych rakiet amerykańskich dobitnie ukazuje groźbę wojny i eliminuje równowagę bezpieczeństwa na naszym kontynencie. My, delegaci na XVIII Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu, domagamy się poszanowania naszego prawa do życia w pokoju. Apelujemy i wspieramy wszelkie działania zmierzające do zamrożenia i likwidowania potencjału militarnego, aż do rozbrojenia co niezmiennie od lat pozostaje' celem świata socjalistycznego. Doświadczenia, jakie są udziałem naszego narodu - w tym mieszkańców Ziemi Poznańskiej - zobowiązują nas do upominania się o walkę na rzecz pokoju. Nie chcemy żyć w warunkach strachu powodowaaego zbroj eniami" .

W Domu Kultury Tramwajarza odbył się jubileusz dziesięciolecia z kładowego dwutygodnika "Z żyCIa MPK" Z tej okazji przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak udekorował czasopismo Odznaką Honorową Miasta Poznania. Odbył się okolicznościowy koncert. Gościnny występ Warszawskiej Opery Kameralnej w sali kina "Grunwald". Dano Aptekarza Józefa Haydna w wykonaniu marionetek.

30.1. W Pałacu Kultury rozpoczął się cykl imprez dla młodzieży pt. W świecie baśni czyli na wyspach Bergamutach, Z Arkadym wśród Indian oraz Wakacje w Kosmosie. yv s.ali sesyjnej Urzędu Wojewodzklego odbyło się losowanie premii w postaci 76 samochodów osobowych na bony samochodowe z re1?-u wojewód tw: kaliskiego, kon.lnsklego; leszczynskiego, pilskiego 1 poznanskiego. 31.1. Sesja ple?arna Wojewódzkiej Rady ar?dowej. Obradom przysłuchiwa11 SIę przedstawiciele wojewódzkich władz politycznych: I sekretarz Kom.itetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, sekretarz Wojewódzikiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N ar c dowe o Aug styn Kogut i .posłowIe na Sejm. Po otwarciu sesji p z.ez przewodniczącego WojewódzkIej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka, głos zabrał Marian Król, który przedstawił założenia planu społeczno-gospodarczego i budżetu województwa na rok 1984. Wojewódzka Rada Narodowa jednogłośnie uchwaliła plan społecznogospodarczy i budżet województwa poznańskiego na rok 1984.

1.2. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę poplenerową czternastu autorów pt. Ceramika 83.

12 Kronika m. Poznania 2/85

VTJ

Automobilklub Wielkopolski otworzył na stacji obsługi przy ul. Towarowej "Salon Komisowej Sprzedaży Samochodów".

d iał . Reha?ilitacji Szpitala MIejskIego 1m. Jozefa Strusia uruchomił bezpłatną wypożyczalnię wózków dla kalek. 2.2. Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin obchodził Jerzy Młodziejowski, kO?1po ytor, dyrygent, geograf, dZIennIkarz, członek Komitetu Redakcyjnego "Kroniki" w latach '1945-1946 i autor wielu publikacji.

3.2. Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, któremu przewodniczył I sekre a z .Komitetu Wojewódzkiego PolskIej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Udział wzięl .pr.z dstawiciele Wojewódzkiej d ,Mle sklej Rady Narodowej, Wojewodzklego Zespołu Poselskiego, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz Urzędów Wojewódzkiego i Miejskiego.. Woj.ewódzka Komisja WspółdZIałanIa poparła propozycje Prezydiów Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej przesłane do Rady Państwa w sprawie powołania w Poznaniu dzielnicowych rad narodowych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzys to a Dziewię.ckiego. Solistami by11 PIotr JanosIk (wiolonczela) i Julian Gemfoałski (organy). 'W sali sportowo-widowiskowej "Ar.ena" rozpoczęły się finały I Krajowego Turnieju Tańca Towarzyskiego o "Taneczny Puchar Młodzieży" .

Pierwsze robocze posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współpracy Związków Zawodowych.

W hali Nr 2S Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. 7.2. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 9.2.)

Wojewoda poznański Marian Król zapoznał się z warunkami pracy w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telkom- Teletra" .

W salonie "Empiku" otwarto wystawę poświęconą 107 rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego, obejmującą m. in. projekty kostiumów Stanistawa Jarockiego i Zbigniewa Kaji do opery Feliksa Nowowiej - skiego Legenda Bałtyku i in. oraz prace Zygfryda Wieczorka i synów kompozytora - Kazimierza i Feliksa- Marii.

3.2. Podczas mszy w kościele farnym 'śpiewał francuski chór Les Petits Chanteurs de Donai, pod dyrekcją Christiana Vasseura.

W Sali Błękitnej Urzędu Miejskiego odbyło ,się posiedzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej pod przewodnictwem Hanny Skalisz. Obecny był prezydent Poznania Andrzej Wituski. (Prezydium zaakceptowało kandydatury do zbiorowych i indywidualnych Nagród Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki na rok 1984, wznawianych po kilkuletniej przerwie. 'Ustalono wysokość nagród zbiorowych na 70 tys. zł, a indywidualnych - ,na 40 tys. zł.

Odbyło się spotkanie bibliotekarzy - członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z województwa poznańskiego. Dokonano na nim konfrontacji różnych opinii, wysunięto wiele postulatów oraz przedyskutowano najważniej - sze problemy dotyczące tego zawodu. Głos w dyskusji zabierali również przedstawiciele wojewódzkiejinstancji partyjnej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Domu Książki. Wybrano zespół, który będzie organem doradczym pray Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pt. Sport w literaturze pięknej. 9.2. W "Novotelu" rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Transportu Mleczarskiego "Trans- Mlecz". Przybyło dziewięćdziesięciu dwóch delegatów reprezentujących dziewiętnaście związków, zrzeszających około 5 ty-o członków. W zjeździe wzięli udział przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Jan T .maszewski oraz prezes Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich Jerzy Osiński. W Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w N aramowicach odbyło się spotkanie dyrekcji i aktywu apołeczno-ipolitycznego Kombinatu z posłami na Sejm i członkami Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Redakcja "Głosu Wielkopolskiego" oraz Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przyznały medale Młode; Sztuki za rok 1984 twórcom związanym ze środowiskiem poznańskim: w dziedzinie literatury - Markowi Obar'skiemu za tom wierszy Ciało chmury; w dziedzinie teatru - Januszowi Łagodzińskiemu za role aktorskie w Teatrze Polskim oraz Januszowi Wiśniewskiemu za tnzy poznańskie spektakle zrealizowane w Teatrze N owym: Balladynę, Panopticum a la Madame Tussaud i Koniec Europy; w dziedzinie muzyki - Ewie Iżykowskiej za osiągnięcia wokalne na scenie Teatru Wielkiego oraz J anowi A. Kaczmarkowi za działalność muzyczną w Orkiestrze Ósmego Dnia (kompozycja, aranżacja, prowadzenie zespołu); w dziedzinie plastyki - Pawłowi Łubowskiemu za poszukiwania twórcze w plastyce; w dziedzinie dziennikarstwa Andrzejowi Skrzypczakowi za.

redagowanie dodatku Sprawy nie tylko Młodych w "Głosie Wielkopolskim" .

Przybyła do Poznania grupa instruktorów młodzieżowej organizacji pionierskiej z Brna (Czechosłowacja). Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika. W spotkaniu uczestniczył kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Mirosław Słowiński. W salonie Poznańskiego Towa A rzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac Ostrowskiego Domu Kultury pt. V Ogólnopolskie Biennale Fotograjii w Technikach "Remis-8]". 10.2. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się - pierwsze od 1975 r. - spotkanie wojewodów z województw wchodzących w skład regionu wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli: płk Kazimierz Buczma - wojewoda kaliski, Edward Brzęczek - wojewoda koniński, Bogdan Dymarek - wojewoda pilski, Joanna Krumrey - wicewojewoda leszczyński oraz Marian Król - wojewoda poznański.

W urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z wicewojewodą Janem Tomaszewskim oraz przedstawicielami Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wydziału Handlu i Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego, z udziałem Chó>m Męskiego Politechniki Poznańskiej.

Solistami byli Mariola Cieniawa (fortepian) i Marek Torzewski (tenor),

32«

W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę rzeźby Anny Rodzińskiej - I wiań'skiej.

11.2. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Edward Łukasik, uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław

Jan Maćkowiak

Kałkus. Zatwierdzono regulamin pracy Komitetu i jego egzekutywy. Powołano dwanaście komisji problemowych. Członkiem egzekutywy wybrany został prof dr Antoni

Grzegorz Romanowskiszubiński dyrektor Instytutu Zachodniego. Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego do spraw kultury, nauki i oświaty wybrany został Jan Maćkowiak, a do spraw propagandy i ideologii - Grzegorz Romanowski.

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 14.2.)

W galerii Biura Wystaw Arystyeznych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa Amelia Riera (Hiszpania) pt. Zamknięty niepokój. Setną rocznicę urodzin obchodziła Kazimiera Szulczyńska, była nauczycielka. U dekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania. 12.2. Zespół Kameralny Teatru Wielkiego, pod dyrekcją Antoniego Grefa, udał się w podróż artystyczną do Helsinek 13.2. W związku ze zgonem sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Jurija Andropowa, w Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich została wyłożona Księga Kondolencyjna. Wpisali się do niej m. in. przedstawiciele Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiean. W Domu Technika rozpoczęło się I Naukowe Forum Polonijnego Ruchu Gospodarczego, poświęcone omówieniu działalności w Polsce przedsiębiorstw polonijno - zagranioznych. Uczestników Forum powitał wicewojewoda Romuald Zysnarski. Obecny był m. in. wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski. Referat, który stanowił wprowadzenie do dyskusji, wygłosił doc. dr hab. Andrzej Koch z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Rozpoczęło się IX Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wydawniczych Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Delegacji gości przewodniczył wiceminister kultury Klaus Hopcke, a polskiej - wiceminister kul tury i sztuki Stanisław Puchała.

Wiceminister kul tury i sztuki Stanisław Puchała, w towarzystwie przedstawicieli wojewódzkich władz partyjnych, odwiedził Poznańskie Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka.

Przebywał w Poznaniu konsul generalny Konsulatu Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w Szczecinie Zoltan Kramec, w towarzystwie konsula Milana Spaczila. Czechosłowaccy goście złożyli wizytę w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robot

niczej oraz w Urzędzie W ojewódzkim. Inauguracja obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia Zespołu Pieiśni i Tańca "Wielkopolska". W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę obrazującą historię i dorobek zespołu. W Sali Wielkiej odbył się koncert zespołów artystycznych prowadzonych przez wychowanków "Wielkopolski". W gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej rozpoczęło się IV Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. Przybyli naukowcy z całego kraju.

BAA

W galerii Biura Wystaw Arystycznych "Arsenał" otwarto wystawę współczesnego rysunku, grafiki i collage'ow z Wielkiej Brytanii. N a "Scenie na Piętrze" przy u!.

Mastztalarskiej Wrocławski Teatr Współczesny zaprezentował monodram Hollywood, w reżyserii Kazimierza Bruna. W roli głównej wystąpiła Halina Rosiakówna. W fotoplastikonie przy ul. Czerwonej Armii premiera Azji Środkowej (część II) Antoniego Ruta. :.2. Początek dwudniowej konferencji naukowej na temat: "System -płac w zarządzaniu przedsiębiorstwem" w Domu Drukarza. Przybyli przedstawiciele przemysłów: elektromaszynowego, metalowego, spożywczego i chemicznego, a także przedsiębiorstw budowlanych oraz instytutów naukowo-badawczych.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie z członkami Narodowej Rady Kultury. O funkcji opiniodawczej i pracach Rady mówili: Zbigniew Bednarowicz, Józef 'Burszta, Arkady Fiedler, Stanisław Juszczak. Włodizi

mierz Kamiński, Jerzy Kmita, Andrzej K wilecki i Alojzy A. Łuczak. Z okazji trzydziestej trzeciej rocznicy powstania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Poisko-Radzieckiej, członkowie Komitetu spotkali się w Urzędzie W ojewódzkim z wojewodą poznańskim Marianem Królem i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Wiesław Piórek i Maciej Haertle.

Ponadto wręczono Złote i Srebrne Krzyże Zasługi oraz złote i srebrne medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

16.2. W Sali 'Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie członków Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" z -władzami miasta i województwa. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski, wyrażając uznanie dla tych, którzy od dwudziestu pięciu lat propagują folklor regionu. Najbardziej zasłużonym tancerzom i śpiewakom wręczono odznaczenia i dyplomy. Kierownik artystyczny i choreograf Roman Matysiak otrzymał N agrodę Ministra Kultury i Sztuki.

Stoją od lewej: Marek Obarski, Elżbieta Kaczmarek w miejsce nieobecnego męża Jana Kaczmarka, Andrzej Skrzypczak, Janusz Wiśniewski, Paweł Łubowski i Janusz Łagodiziński. Na zdjęciu brak nieobecnej na uroczystości Ewy Iżykowskiej

W redakcji "Głosu Wielkopolskiego" rozdano Medale Młodej Sztuki. Wręczali je Andrzej Górny, przewodniczący Zairządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej

Młodzieży Polskiej Zefiryn Grabski oraz redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki.

Tablica na frontonie domu przy ul.

Gaj owej 4

W pierwszą rocznicę śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny, w jej dawnym mieszkaniu przy ul. Gaj owej otwarto muzeum-pracownię, a prezydent Poznania Andrzej Wituski dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej. O życiu i twórczości wielkiej poetyki mówiła Łucja Danielewska. Przy Instytucie Ginekologii i Położnictwa (uli. Palna) otwarta Szkołę Zdrowia Kobiet. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 203 Koncert Poznański, z udziałem zespołu Teatru Wielkiego w Łodzi, pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. Zaprezentowano estradowe wykonanie opery Norma Belliniego. Partię basową śpiewał Kazimierz Kowalski. 17.2. W Urzędzie Wojewódzkim Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej zorganizowało naradę, której uczestnikami byli przewodniczący rad narodowych stopnia podstawowego, naczelnicy miast i gmin oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Wojewódzkiego. Celem narady było omówienie zadań związanych z przygotowaniami wyborów do rad narodowych. W naradzie uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej

Wydarzenia w Poznaniu (17-18.2.)

Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i wojewoda poznański Marian Król.

Konrad Switek

Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin obchodził Konrad Switek, (były dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego. W auli szkoły gratulacje składali jubilatowi m. in. wojewoda poznański Marian Król oraz młodzież i absolwenci, którzy powitali go chóralnym Sto lat. .W Teatrze Wielkim odbył się galowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska", wieńczący obchody dwudziestopięciolecia działalności. Program przygotowali Roman Matysiak i Zdzisław Pawlaczyk. 18.2. Dnia 20 lutego 1944 r. przed świtem, straconych zostało w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gross- Rosen dwudziestu trzech działaczy wielkopolskiego harcerstwa, a wśród nich pierwszy naczelnik Szarych Szeregów harcmistrz Florian Marciniak. W Forcie VII w Poznaniu, gdzie ponad pół roku więziony był Florian Marciniak, uczczono pamięć zamordowanych działaczy. Przybyły delegacje hufców oraz weterani wielkopolskiego harcerstwa. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Stanisław Piotrowicz. Odbył się apel poległych. Pod tablicą pamiątkową ku czci Floriana Marciniaka w jednym z bunkrów Fortu VII złożono wiązanki kwiatów. * Zakończyły się VII Wojewódzkie Konfrontacje Sceny Dziecięcej i Młodzieżowej. Jury, pod przewodnictwem Milana Kwiatkowskiego, obejrzało osiem przedstawień. W grupie teatrów dziecięcych przyznano dwie ..Złote Maski": Teatrowi Bardzo Małych Form ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołowi Małych Form Teatralnych ze Szkoły Podstawowej Nr 64. W kategorii sceny młodzieżowej "Złotej Maski" nie przyznano. "Srebrne Maski" otrzymały: "Warsztaty satyry" z Zespołu Szkół Odzieżowych, Międzyszkolny Zespół "RADM" Młodzieżowego Pałacu Kultury Nr 2 oraz Zespół "Sekunda" z II Liceum Ogólnokształcącego.

W II Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono eliminacje wojewódzkie do XV Olimpiady Języka Rosyjskiego. Laureatkami zostały Lucyna Synowiec (Gniezno) oraz Daria Rosińska (III Liceum) i Ewa Żudro (VII Liceum).

W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera operetki Imre Kalmana Księżniczka czardasza, w reżyserii Jerzego Golferta, inscenizacji i choreografii Stanisławy Stanisławskiej, scenografii Stefana Janasika. Muzycznie operetkę przygotował i premierowe przedstawienie poprowadził Stanisław Rudko. W premierowej obsadzie wystąpili: Teresa Bogdanowicz (Sylva Varescu), Jerzy Dzianysz (Edwin), Jerzy

Od lewej: Lidia Torzewska, Jerzy Wojtkowiak i Irena Musiał w rewii baletowei z I aktu

Golfert (Bani), Andrzej Wiza (Feri), Jan Rowiński (Książę Leopold), Iireina Szulc- Kruk (Księżna Anhilda), Krystyna Kaczanowska (Staisia), Antoni Urban (Rohnsdorf), Bogdan Kamiński (Kiss), Mieczysław Józefiak (Ambasador Billing), Irena Tomaszewska (Ambasadorowa), Jacek Sikorowski (Endrey), Stanisław Meus (Vihai), J yrzy Bandei (Miksa), Mirosława Swięcicka (Aranka), Wiesława Kuźnicka (Ilonka), Barbara Ciernioch (Julifeka), Krystyna Konopacka (Zorika), Maria Hoffmann (Pokojówka), Tadeusz Dobrowolski (Speaker), Władysław Smoczyk (Cygan I), Stani- sław Gostyński (Cygan II), Sylwester Pucek (Barman I), Marian Wojciechowski (Barman II), Błażej Liczmański (Lokaj), Jerzy Kubiak i(Zoltan). 19.2. W Zespole Szkół Rolniczych im.

Michała Drzymały zakończyła się XXII edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Zwyciężył Marek Kończai z Krzyżownik gim. Kleszczewo. 20.2. W auli Akademii Muzycznej, z cyklu "Pedagodzy U czelni", odbył .się koncert, w którym uczestniczyli skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska i Bartosz Bryła. W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się giełdy artykułów Marskich, bawełnianych i jedwabniczych. W redakcji "Gazety Poznańskiej" zorganizowano spotkanie laureatów konkursu "Zielonego Pióra" Pierwsze miejsca i dyplomy przyznano: Stefanowi Kaczmarkowi z Radojewa, Jerzemu Hejnowiczowi studentowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Sewerynowi Drozdowskiemu z Nowego Tomyśla.

W kawiarni ..Literackiej" przy Starym Rynku ogłoszono wyniki XII Turnieju Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce, na który nadesłano 185 utworów. Jury, któremu przewodniczył Nikos Chadzinikolau, pierwszą nagrodę przyznało Piotrowi Bagińskiemu za wiersze z cyklu Trasa. Nagrody specjalne zdobyły teksty Mariana Kowalczyka .z Czerniej ewa oraz wiersz Miłość Tfu Wielkiej Mariana Kwiatta ze Srody. * W sali kameralnej Teatru Wielkiego odbył się recital Marka Torzewskiego. 21.2. W siedzibie Prokuratury Wojewódzkiej przeprowadzono, pod prze

\ g3

wodnictwem prokuratora wojewódzkiego Wojciecha Kłosa, naradę kierownictw partyjino-służlbowych prokuratur województwa poznańskiego. W naradzie wzięli m. in. udział: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i prokurator generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Franciszek Rusek. Z okazji trzydziestej dziewiątej rocznicy wyzwolenia Poznania oraz sześdziesiątej szóstej rocznicy powstania Czerwonej Armii odbyło się spotkanie członków Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej oraz Klubu Polaków byłych żołnierzy Armii Czerwonej. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Henryk Powelski. Przybyli również: konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczeinko, przedstawiciele Armii Czerwonej płk Leonid Boki i mjr Aleksander Własenko. Przemawiali przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Maria Rynkiewicz i konsul Iwan Tkaezenkoi. Spotkanie było okazją do uhonorowania działaczy Towarzystwa. Wręczono im Złote Odznaki Honorowe Towarzystwa, Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" i Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Uroczystość nadania tytułów doktorów honoris causa U niwersytetu im Adama Mickiewicza Nilsowi E. Enkvistovi (Finlandia) i Wer

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 22.2.)

nerowi "Winterowi (Republika Federalna Niemiec). W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury ambasador Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej w Warszawie King Jong Sui dokonał otwarcia wystawy pL Koreańska Republika Ludowo- Demokratyczna naród przYjaciół. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. W obradach, którym przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Tadeusz Zając, uczestniczyli również przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Marian Król, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Komisja zapoznała się ze Stanem prac związanych z powołaniem w Poznaniu dzielnicowych rad narodowych. Sesja Miejskiej Rady N arodowej poświęcona przygotowaniom do "wejścia w życie nowego statusu Poznania oraz podjęciu uchwały w sprawie podziału miasta na dzielnice. W sesji uczestniczyli przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, wicewojewoda poznański Romuald Zysmarski oraz przedstawiciele stronnictw politycznych. W salonie "Empiku" otwarto wystawę malarstwa Tomasza Dominika (Warszawa). W klubie "Esculap" gościnny występ paryskiego clowna Bernarda Mangina.

22.2. W Sali Białej Urzędu Miejskiego zawiązał się Wojewódzki Społeczny Komitet Obchodów Czterdziestolecia Polski Ludowej, z przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem na czele. Spotkanie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoezoczonej Partii Robotniczej z przedstawicielami Sztabu Wojewódzkiego Ochotiniczej Rezerwy Milicji

Obywatelskiej, z komendantem wojewódzkim tpłkiem Marianem Wieczorkiem. W Klubie Wojsk Lotniczych, przy współudziale Muzeum Historii Rwchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka, otwarto wystawę Poznań wyzwolony. W południe, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (kilkudziesięcioosobowa grupa kombatantów II wojny światowej udekorowana została odznaczeniami państwowymi i medalami wojIskowymi. Na spotkanie z kombatantami przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Edward Sieradzki, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Obecny oył członek Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację gen. dyw. - pilot Tadeusz Krepski. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Zdzisława Arnolda, Hieronima Cyrankę, Jerzego Kądziołka, Józefa Mazurfea i Bronisława Surowca. Wręczono również medale: "Za udział w Wojnie Oibcronnej lS33", "Zwycięstwa i Wolności 1945" oraz Warszawskie Krzyże Powstańcze. U chwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku przyznano także medale "Za udział w walce o Cytadelę Poznańską" . W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z gromem Polaków - byłych żołnierzy Armii Czerwonej oraz z Cyiadelowcami. N a spotkanie przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałfcus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Andrzej Wituski. Obecny był dowódca wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc. W spotkaniu uczestniczył również konsul

generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckicih w Po. znaniu Iwan Tkaczenlko. Przemawiał Stanisław Kałkus. Wieczorem ulicami Poznania przeszedł uroczysty capstrzyk wojskowy z udziałem młodzieży. Przedstawieniem opery Giuseppe Verdiego Trubadur w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie holenderski kapelmistrz łan Jansen.

23.2. O godz. 9 rozpoczęła się w Urzędzie Wojewódzkim wspólna 'sesja Wojewódzkiej i Miejskiej Rad Narodowych. Przybyli: członek Biura {Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałlkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komi tetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc. Przybyli również byli delegaci do Krajowej Rady Narodowej i radni pierwszej Wojewódzkiej Rady Narodowej, z jej przewodniczącym Kazimierzem Cielejewskim. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Po odegraniu hymnu państwowego, posiedzenie otworzył przewodniczący Miejskiej Rady N a. rodowej Stanisław Antczak, a referat wygłosił przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tat deusz Gzwojdrak. Przemawiali przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut oraz radtny pierwszej Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Becela. N a

zakończenie uroczystej sesji, wręczono kilku zakładom i przedsiębiorstwom zbiorowe Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Odznaką Honorową Miasta Poznania udekorowane zostały Zakłady Rowerowe "Romet" i Wojewódzki Szpital Ortopedyczny im. Ireneusza Wierze j ews ki ego. W południe delegacje politycznych" państwowych i administracyjnych władz wojewódzkich i miejskich, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji społecznych i młodzieżowych, Wojska Pol. skiego i zakładów pracy, a także Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, złożyły wień

Delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od lewej: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław (Piotrowicz, członek. Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, członek egezkutywy Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Gagracz, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego: Jan Mielcarek i Grzegorz Romanowski

ce i wiązanki kwiatów pod pomnikami: Bohaterów i Polskiej Partii Robotniczej oraz obeliskami ku czci marszałka Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Wasilija Gzujkowa i Cytadeloweów w Parku - Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na stokach Cytadeli. Honory wojskowe oddała kompania Wojska Polskiego. Z inicjatywy Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda odsłonięto na Łęgach Dębińskich tablicę poświeconą pamięci patriotów polskich, rozstr.ze

Wydarzenia w Poznaniu (23.2.)

lanych przez okupantów hitlerowskich w latach 1939-1940. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza wręczono Nagrody Miasta Poznania za rok 1984, za wybitne osiągnięcia w działalności kulturalnej. N a uroczystość przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, a także rodziny i przy ja

ciele laureatów. Obecny był konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - Iwan Tkaczenko. Zebranych powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Nagroćfy zespołowe otrzymali: Polski Teatr Tańca "Balet Poznański" oraz zespół projektantów pomnika Armii "Poznań" Anna Rodzińska-Iwiańska, Józef Iwiański, Jerzy N owakowski i Marian Banasie wicz.

Nagrody indywidualne: Jan Asitrialb, Jan Berdyszak, Marian Kouba, Kazimierz Młynarz, Maria i Lech Trzeciakowscy , Marian Walczak i Zygmunt Warczygłowa. Nagrody wręczyli przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W imieniu laureatów podziękowanie złożył władzom miejskim prof. dr Lech Trzeciakowski. Gratulacje składał członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkuso Po zakończeniu uroczystej wspólnej sesji Miejskiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyło się robocze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej. Radni podjęli uchwały: o statusie Poznania, o uprawnieniach Miejskiej Rady Narodowej oraz o utworzeniu dzielnic. W ten sposób usankcj onowano zabiegi Rad miasta i województwa oraz czynników społeczno-politycznych o nadanie Poznaniowi należnej mu rangi.

U chwalono utworzenie pięciu dzielnic: Stare Miasto, Nowe Miasto. Grunwald, Wilda i Jeżyce. Podjęto także uchwały o powołaniu zespołu do spraw konkursu "Mistrz Gospodarności" oraz o liczbie radnych przyszłych Rad Narodowych stopnia podstawowego: Grunwald, N owe Miasto i S tare Miasto (po 100 radnych) oraz Wilda i Jeżyce (po 80).

Gratulacje laureatom składa członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus

Prezydent Poiznania Andrzej Wituski składa gratulacje Marii Trzeciakowskiej . Z lewej prof. dr Lech Trzeciakowski .

W głębi od lewej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak

W godzinach popołudniowych w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert z okazji trzydziestej dziewiątej rocznicy wyzwolenia Poznania i sześćdziesiątej szos

tej rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, przedstawiciele 'władz wojewódzkich i miejskich, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych, Wojska Polskiego" delegacje zakładów i szkół Poznania. N a koncert przybyli również przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i Konsulatu Genera.nego Związku Socjalistycznym i Republik Radzieckich w Poznaniu. Po odegraniu h: mrów państwowych, przemówienia wygłosili prezydent Poznania Aadraej Witucki i przedstawiciel .rtrmii Radzieckiej gen. mjr Wiktor Kozłów. W części artystycznej koncertu wy ąpili: orkiestra Wojsk Lotnie:'.yeti, zespoły i artyści scen poznońikich. Z podróży artystycznej do Fin1andii "-»rócił czterdziestopięeiooSobou" zf-pół kameralny Teatru Wielkiego, pod dyrekcją Antoniego Grefa. W Helsinkach i Tampere dano dwa przedstawienia, opery komicznej Telemanna Pimpinone oraz trzy - misterium liturgicznego Brittena Rzeka krzyczących ptaków. 24.2. W zebraniu oddziałowej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Transportu i Sprzętu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus.

W Poznańskiej Fabryce Maszyn Pakujących "Spomasz" odbyło się otwarte zebranie organizacji fabrycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcone rocznicy wyzwolenia Poznania oraz rocznicy powstania Armii Radzieckiej. W zebraniu uczestniczyli sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald oraz sekretarz Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu.

W sali sportowo - widowiskowej "Arena" odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów studiów dziennych wszystkich poza Ogrodniczym - Wydziałów Akademii Rolniczej. Obecni byli rodzice i przyjaciele młodzieży.

przedstawiciele władz oraz pracownicy uczelni. Po powitaniu zebranych przez rektora Akademii Rolniczej prof. dra hafo. Włodzimierza Fiszera, głos zabrał prorektor do spraw studiów doc. dr hab. Mieczysław J ankiewicz. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów absolutoryjnych 778 osobom, W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich zakończyły się krajowe giełdy artykułów lniarskich, bawełnianych i jedwabniczych. Z okazji sześćdziesiątej szóstej rocznicy powstania Armii Radzieckiej, w Klubie Wojsk Lotniczych spotkali się członkowie działającego przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Klubu byłych Żołnierzy Armii Czerwonej. W sipotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. z przewodniczącą Zarządu Marią Rynkiewicz. Obecny był wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę zbiorową fotografii członków ekspedycji z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. Panare - Indianie Amazonii Wenezuelskiej. Obrady plenarne Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego, pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego. 25.2. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę prac uczestników konkursu Towarzystwa pt. Moje miasto moja wieś w latach 1939 -1945. W galerii Klubu "Merkury'" otwarto wystawę grafik Feliksa M. Nowowiejskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (25-29.2.)

IW sali kameralnej Zespołu Szkól Muzycznych, w cyklu "Muzyczne Spotkania Młodych", koncertowali: Róża Kostrzewska i Klaudyna Borowczyk z Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza, Andrzej Komumecki i Dariusz Nowak ze Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. 27.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital chopinowski Dang Thai Sona (Wietnam). W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę rzeźby Ro berta Garczyńskiego W sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego zakończono II etap konkursu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania pt. Moje miasto moja wieś w latach 1939 - 1945.

(W wieku dziewięćdziesięciu czterech lat zmarł Leonard Klóskowski, organizator szkolnictwa w Poznaniu jeszcze przed całkowitym wyzwoleniem miasta w 1945 r., udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

28.2. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. W oibradaoh, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Edmund Bruch, uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął zarząd oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich, z je

go prezesem Nikosem ChadzMkolau. Początek cyklu koncertów zatytułowanego Arcydzieła kameralistyki. W auli Uniwersytetu * im. (Adama Mickiewicza odbył się wieczór poświęcony Mozartowi i Brahmsowi, Wystąpili: skrzypko

wie - Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Wojciech Maliński i Janusz Porzycki; altowioliści - Andrzej Murawski i Piotr Kuraś; wiolonczeliści - Stanisław Pokorski i Eugeniusz ZboraLski; kontrabasista Piotr Czerwiński, pianista Andrzej Tatarski, klarnecista Zdzisław N owak, perkusistka Maria Anders oraz studencki zespół smyczkowy pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego.

W Poznańskim Salonie Muzycznym Tadeusza Szantruczka odbył się wieczór pt. Zycie muzyczne w Polsce. Gościem honorowym był Zbigniew Pawlicki, a w części koncertowej wystąpili: śpiewaczka Urszula Tra wińsk a-Moro z, pianistka Alina Liwska oraz Polski Duet skrzypcowy - Jolanta i Ryszard Osnowscy.

29.2. W "Arsenale" wręczono decyzje Ministerstwa Kultury i Sztuki o stypendiach artystycznych dla młodych artystów-plastyków. Stypendia otrzymało sześćdziesięciu dwóch twórców z: Gorzowa, Piły, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Włocławka i Zielonej Góry. W Centrum Targowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się plenarne zebranie członków Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Dyrektor poznańskiego oddziału Izby Mieczysław J achna przedstawił sprawozdanie z działalności w minionych dwóch latach, a także plany na lata 2fl@4- 1985.

Wojewódzka narada prezesów komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. iW Klubie "Empik" na Osiedlu Piastowskim Ryszarda Hanin dała monodram pt. Róża jest różą według Miry Michałowskiej. , 1.3. Na zaproszenie Komitetu Srodowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przybył do Poznania i spotkał się z przedstawicielami środowisk twórczych wicepremier Mieszysław Rakowski. A sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego powitał go I sekretarz Komitetu Srodowiskowego Franciszek Łozowski, witając jednocześnie członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika i sekretarza Stanisława Kałkusa, I sekretarza Jana Maćkowiaka. W godzinach wieczornych Mieczysław Rakowski spotkał się z przedstawicielami środowiska akademickiego. W siedzibie Wojewódzkiej Rady N arodowej odbyło się spotkanie przewodniczącego Rady Tadeusza Czwojdraka z sygnatariuszami deklaracji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Podczas spotkania omówiono wojewódzki kalendarz wyborczy oraz zaakceptowano propozycję składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Odbyło się zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej przy redakcji "Gazety Poznańskiej". U czestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

Wręczył on legitymacje członków, skie dziennikarzom, którzy w ostatnim okresie wstąpili w szeregi partyjne. W sali Domu Kultury Drukarza Ryszarda Hanin dała monodram Miry Michałowskiej Róża jest różą, w reżyserii Wojciecha Siemiona. W sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej rozpoczęła koncerty w Poznaniu "Grupa mojego Brata" - warszawski zespół muzyczny śpiewający pieśni reli«gijne w stylu country.

2.3. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste spotkanie władz uczelni z byłym dyrektorem Instytutu Historii prof. drem Henrykiem Łowmiańskim,

W spotkaniu uczestniczył minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr Benon Miśkiewicz. Asumpt do spotkania dało ukazanie się nakładem Wydawnictwa N aukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obszernego dzieła Profesora: Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W imieniu Polskiej Akademii Nauk gratulacje przekazał prof. dr Gerard Labuda.

Obradowało prezydjum Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Przewodniczył Stanisław Piotrowicz, Podsumowano Harcerską Akcję Zimową, z której skorzystało w województwie ponad 2000 chłopców i dziewcząt, głównie ze środowisk wiejskich. W nocy z czwartku na piąteK (około godz. 3) pantograf pociągu elektrycznego Szczecin - Warszawa zerwał przewody napowietrzne w rejonie stacji Wola, na długości około 600 m, wywołując kilkugodzinne perturibacje w ruchu kolejowym. W auli Uniwersytetu im Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Georga Hortnagela (Republika Federalna Niemiec). W sali sportowo - widowiskowej "Arena" koncertował Państwowy Ztispół Ludowy Pieśni i Tańca "Sląsk", pod dyrekcją Stanisława Tokarskiego.

W nocy z czwartku na piątek powrócił z podróży artystycznej zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabeli Cywińskiej. Artyści poznańscy występowali w Hanowerze (Republika Federalna Niemiec), wystawiając dwukrotnie Panopticum a 'la Madame Tussaud.

Wielkie Umieranie czyli Czarna

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 9.3.)

Śmierć. Paris 1680 Janusza Wiśniewskiego. 3.3. Pod patronatem rektora Akademii Muzycznej odbył się I Uczelniany Koinkurs Lutniczy na skrzypce 1;2 - dziecięce połówki. Jurorami byli pedagodzy Akademii - lutnicy i skrzypkowie. W konkursie brali udział tylko studenci poznańskiej Akademii. Jury przyznało cztery nagrody: I - Wojciechowi Łukaszowi studentowi drugiego roku, II - Honoracie Stalmierskiej studentce roku dyplomowego, dwie III - Katarzynie Nagórskiej i Piotrowi Cieślakowi studentom drugiego roku. 4.3. W Sali im. Marcina Groblicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych odbył się recital aktorski Jerzego Kamasy . 5.3. I .sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z sześcioosobową delegacją Zarządu .Wojewódzkiego Związku By_ łych Zołnierzy Zawodowych. Prezes zarządu płk Henryk Kudła przedstawił dotychczasową działalność tej organizacji, istniejącej od 1981 r. i zrzeszającej ponad 1500 członków. Odbyło się plenum Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek. Referat problemowy o roli Ligi w społeczeństwie socjalistycznym wygłosiła Maria Roszakowa.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się "Koncert zespołów rockujących", zorganizowany przez agencję artystyezno-imprezową "Ałma-art" . Teatr "Maja", pod kierownictwem Kazimierza Grochmalskiego, udał się w podróż artystyczną do Francji.

6.3. Z okazji Dnia Kobiet aktywistki ruchu 'kobiecego przybyły do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na spotkanie z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem, Łukasikiem. Edward Łukasik przyjął także działaczy Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, z Tadeuszem Warzychern na czele. W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł doc. dr hab. Aleksander Dymaczewski, kierownik Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii N auk, zasłużony badacz prahistorii Poilski i Europy. 7.3. Walne zgromadzenie delegatów poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wybrano nowy zarząd Oddziału, którego przewodniczącym został Eugeniusz Klimaszewski. W Akademii Muzycznej odbył się koncert kompozytorski prof. Kazimierza Wiłkomirskiego, w wykonaniu pedagogów- wiolonczelisto w uczelni.

BAA

W salonie Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa Tadeusza Kalinowskiego oraz rzeźby Danuty Kwapiszewskiej. 8.3. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przybył do Zakładów Przemysłu Cukierniczego" Goplana".

W iotoplastikonie przy ul. Czerwonej Armii 53 udostępniono wy. stawę fotogramów Antoniego Ruta pt. Jej portret, 9.3. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, na którym podsumowano działalność od IX Zjazdu Wojewódzkiego w grudniu 1983 r. W Sald Marmurowej Pałacu Kultury otwarta została wystawa prac poznańskich plastyczek. Blisko 30 artystek prezentowało ponad 100 prac z dziedziny malarstwa, rzeźby i tkaniny. Szczególną uwagę zwracały obrazy Barbary Houwaitowej, Ireny Dzisiewskiej, Janiny Konińskiej, rzeźby Anny Krzymańskiej i Katarzyny Tyrały, tkaniny artystyczne ciekawe zarówno pod względem treści jak i formy.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii (Poznańskiej, ,pod gościnną dyrekcją Dżansunga Kachidze (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Solistą był Krzysztof Jakowicz (skrzypce). 10.3. Z okazji Dnia Kobiet, w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego zorganizowano spotkanie z matkami chrzestnymi polskich statków. Na zaproszenie Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Morza przybyły: Anna Kowalska - matka chrzestna m/s "Feliks Dzierżyński", Joanna Krumrey matka chrzestna m/s "Mieszko I", Małgorzata Poczekaj - matka chrzestna m/s "Gniezno II", Halina Rozmarynowska - matka chrzestna m/s "Syn Pułku". Wystąpienia każdej z tych zasłużonych działaczek społecznych złożyły się na ciekawą opowieść o pracy na morzu i życiu załogi podopiecznego statku, uzupełnioną wrażeniami i spostrzeżeniami z odbytych na nim rejsów. Prelekcję na temat roli i zadań społecznego patronatu nad statkami Polskiej Marynarki Handlowej wygłosił Przemysław Gomolec. Program artystyczny przygotowała młodzież V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koszutskiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 204 Koncert Poznański. U dział wzięli: orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego

W konkursie o tytuł najpiękniej - szej i naj milszej Wielk opolanki ubiegało się dwadzieścia osiem dziewcząt. Sześć z nich reprezentować będzie Poznań w warszawskim finale konkursu "Miss Polonia-84". N a czele jury stał Janusz Orzałkiewicz. 12.3 Zebranie wyborcze oddziału poznańskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, do którego zgłosiło akces 39 artystów. Wybrano władze oddziału, na czele których stanął Jerzy Sobociński. W siedzibie Stowarzyszenia PAX odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z zarządem oddziału wojewódzkiego, z Alfredem Wawrzyniakiem na czele.

W fotoplastikonie przy ul. Czerwonej Armii 53 - premiera nowej serii przeźroczy Antoniego Ruta pt. Londyn.

13.3. W Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się sesja z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dra Zdzisława Grota. W gronie wychowanków, przyjaciół i uczniów Profesora omówiono dorobek nauki polskiej w zakresie dziejów kultury fizycznej i wkład Jubilata w opracowanie wielu istotnych dla tej dziedziny zagadnień. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obradom przewodniczył Alojzy BryI. Komisja zapoznała się z działalnością komisji współdziałania organizacji społecznych inwalidów, emerytów i osób niepełnosprawnych. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano okresowe spotkanie weteranów polskiego ruchu robotniczego z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego. U czestniczyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz sekretarze: Zygmunt Kyc. Jan Maćkowiak, Jan Mielcarek i Grzegorz Romanowski. W gmachu przy ul. Stalingradzkiej rozpoczęła się o godz. 9 XXXIV cesja Miejskiej Rady Narodowej. Zasadniczym tematem obrad było

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 15.3.)

zatwierdzenie planu społeczno-gospodarczego i budżetu miasta Poznania na rok 1984 i przyjęcie sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego i budżetu za rok ubiegły. Ponadto porządek obrad przewidywał przedstawienie przez prezydenta miasta informacji o realizacji programu zamierzeń oszczędnościowych na la ta 1983-1985. Podjęto dwie uchwały: w sprawie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury i ustalenia wysokości funduszu zasobowego oraz podziału nadwyżki budżetowej w 1983 r.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy Marii Janowskiej - Bukowskiej. Na spotkaniu sygnatariuszy deklaracji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego omówiono sposób realizacji kalendarza wyborczego i udział przedstawicieli sygnatariuszy w pracach organów wyborczych. Omówiono też propozycje iskładu Miejskiej Komisji Wyborczej . W lokalu Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL odbyła się uroczytość uhonorowania sędziwych dziennikarzy: Zmaidy Myszcyn-Flatau, Łucji Remiszewskiej , Zdzisława Bernackiego, Floriana Klemińskiego , Stanisława Miklejewskiego, Tadeusza Pasikowskiego i Czesława Radomińskiego. Red. Włodzimierz Goszczyński przekazał im listy gratulacyjne od prezesa Zarządu Głównego Klemensa Kirzyżagórskiego. Życzenia jubilatom składali: w imieniu "Gazety Poznańskiej" redaktor naczelny Roman Czamański, a w imieniu zarządu regionu wielkopolskiego zastępca redaktora naczelnego "Głosu Wielkopolskiego" Tadeusz Kaczmarek. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł dr hab. med. Józef Kołodziej, były kierownik I Kliniki Ghirurgicznej Akademii Medycznej i kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej. 14.3. Na Politedhnice Poznańskiej rozpoczęło się seminarium ideologiczne pL Aktywność studentów w życiu uczelni. 15.3. Sprzed siedziby Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odjechała do Warszawy, na Krajową Konferencję Delegatów, siedemdziesięciopięcioosobowa grupa delegatów poznańskiej organizacji partyjnej. Walne zgromadzenie delegatów oddziału wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W obradach uczestniczyli jako goście: Tadeusz W. Młyńczak - zastępca przewodniczącego Rady Państwa, prof. dr Jan Kaczmarek -. przewodniczący Zarządu Głównego» Alojzy Bryi - przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego oraz wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem został ponownie Witold Kawecki. W sali sportowo - widowiskowej "Arena" wystąpiła brytyjska grupa "Classix N ouveaux". '

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografii sportowej Kazimierza Przyehodzkiego. Dlaczego mamy mało żywności? Czy sojusz rofootniczo-chłopski przeżywa kryzys? N a te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy spotkania w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wzięła w nim udział liczna grupa rolników z województwa poznańskiego, wśród których byli delegaci na IX Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i przedstawiciele wszystkich sektorów rolnictwa. Przybyli przedstawiciele władz, m.

In.: Stanisław Kałkus - członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Tadeusz Zając - - prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Spotkanie poprzedzono zwiedzaniem Zakładów.

W Muzeum Narodowym uhonorowano wiatami Katarzynę Janeczko ('Swinoujście), która okazała się trzydziestopięciotysięcznymgościem zwiedzającym wystawę Wielkopolanie w powstaniach narodowych 1794 - 1918. 16.3. Odbyło się walne zgromadzenie oddziału Zrzeszenia Lekarzy 1 Techników Weterynaryjnych, podsumowujące działalność za lata 1980 - 1984. Referat na temat współczesnej terajpii schorzeń kończyn u bydła wygłosił prof. dr hab. Ryszard Badura. Sprawozdanie zarządu oddziału wygłosił prezes Stanisław Lisik. Nowym prezesem zarządu został wybrany Jerzy Choynowiski. Odbył się I Wielkopolski Zjazd Delegatów Związków Zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Jubileusz dwudziestopięciolecia działalności obchodziła załoga Poznańskiego Kombinatu Budowlanego "Wschód". Mieszkańcy Piątkowa otrzymali nową pętlę autobusową przy obwodnicy kolejowej, na którą skierowano autobusy linii 85. W związku z tym, ruszyła także nowa linia 94, której trasa wiedzie z pętli tramwajowej przy ui. Piątkowskiej do wspomnianej obwodnicy. Autobusy tych linii, jadące w stronę Osiedla Jana III Sobieskiego, nie skręcają w prawo za wieżą telewizyjną lecz jadą prosto, okrążając osiedle z zachodniej jego strony W Teatrze Polskim wystąpił gościnnie Teatr im. Wilama Horzycy z Torunia, prezentując inscenizację pt. Teatr to śiwątynia, oparta na motywach tekstów Michała Bułhakowa (Szkarłatna wyspa i Powieść teatralna). Przedstawienie toruńskie przygotowała reżysersko Krystyna Meissner, scenografię - Aleksandra Semenowicz, a muzykę - Roman Nowacki. Twórcą układów choreograficznych jest Julian J anowski. Teatr "Maja", pod kierownictwem Kazimierza Grochmalskiego, powrócił z Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich we Francji (Nantes i Lyon). 18.3. "Dzień otwartych koszar" w obu poznańskich wyższych uczelniach wojskowych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurowano XXIV Poznańską Wiosnę Muzyczną. Wystąpiły orkiestra symfoniczna Fil

13 Kronika m. Poznania 2;85

harmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, i Chór Akademii Muzycznej. Solistą był Andrzej Ogórkiewicz (baryton).

Po dwóch przedstawieniach (po południu i wieczorem) Teatr im. Wilama Horzycy z Torunia zakończył gościnne występy w Poznaniu. Zakończyły się wojewódzkie eliminacje do XI Konkursu Języka Rosyjskiego dla młodzieży szkół podstawowych. Zwyciężyła Żywilla Swajdo z Opalenicy.

W sali im. Marcina Grablicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych odbył się recital aktorski Mariusza Dmochowskiego.

19.3. W sali konferencyjnej Poznańskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" zorganizowano spotkanie delegatów na Krajową Konferencję Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem partyjnym dzielnicy Nowe Miasto. Udział wzięli: Stanisław Kałkus - członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego oraz Edward Bączkiewicz członek Komitetu Centralnego. Spotkanie mieszkanek wsi przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z województwa poznańskiego z przedstawicielami władz. Na spotkanie przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, wojewoda poznański Marian Kró 1.

Wojewoda poznański Marian Król przyjął drużynę koszykarzy Klubu Sportowego "Lech". W spotkaniu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 21.3.)

W ramach ,,'Poznańskiej Wiosny Muzycznej" koncertował w godzinach popołudniowych w Sali Białej Urzędu Mdejskiego "Kwartet (Wilanowski" w składzie: Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz, Ryszard Duź i Marian Wasiółka; a wieczorem w auli U niwer ytetu im. Adama Mickiewicza - Sląska Orkiestra Kameralna, pod dyrekcją Jar.a W. Hawela. Soliści: Józef Serafin - orgapy, Jerzy Kotyczka - obój, Józef Swider - fortetpian.

20.3. W Pałacu Działyńskich obchodził osiemdziesiątą rocznicę urodzin prof. dr Stefan Alexandrowiez, od powoj ennych lat związany z poznańskim środowiskiem naukowym. Na spotkaniu wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hafo. Gerard Labuda przekazał Jubilatowi list gratulacyjny od premiera Wojciecha Jaruzelskiego. Obecny był zastępca kierownika Wydziału N auki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Alfred Stroka.

Pierwszy dzień giełd krajowych "Wiosna- W w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Trzeci dzień "Poznańskiej Wiosny Muzycznej" przyniósł prapremierowe przedstawienie opery kameralnej poznańskiego kompozytora J ana Astriaba Slepcy, przygotowane na ten festiwal przez zespół Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki. Scenariusz opracował Lech T erpiłowski, a oparty został na dramacie Maurycego Maeterlincka. Inscenizacja i reżyseria Lecha T erpiłowskiego, scenografia Mariana Jankowskiego, plastyka ruchu i gestu Jacka Tomasika. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Antoniego Grafa, a chóry przygotowała Jolanta Dota- Komorowska. Przedstawieniem dyrygował Mieczysław Dondajewski. W premierowej obsadzie wystąpili: Tadeusz

Drzewiecki (Głos), J oa,nna Kozłowska (IMłoda Piękna SIepa), , Aleksandra Irnalskśt (Najstarsza SIepa), Ewa Bernat (Slepa, od urodzenia), Ewa Iżykowska '(Slepa Wariatka), Krzysztof Szaniecki i(Slepy awiedzony), Jerzy Feohner (I lepy), Andrzej Ogórkiewicz (II lepy), Piotr Liszkowski ANaj,starszy SIepy), Piotr Andrzejewski (Slepy Głuchoniemy) Anita Radziej (Da capo), Elżbieta Nowaczyk (Al fine).

W siedzibie poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich zorganizowano spotkanie pisarzy z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się drugi koncert kameralny " Kwartetu Wilanowskiego".

W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego obradowała na posiedzeniu Sekcja Krytyków, Publicystów i Pisarzy Muzycznych Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli władz województw ościennych - Kalisza, Konina, Leszna i Piły w celu przedyskutowania możliwości rozszerzenia działania Pro Sinfoniki na te obszary. Parzy ul. Jugosłowiańskiej (Osied1e im. Mikołaja Kopernika) otwarto no"Aą stację benzynową Centrali Przemysłu Naftowego.

21.3. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoszonej Partii Robotniczej o'dbylo się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obradom przewodnicz' · I sekretarz Komitetu Woj ew .kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W posiedzeniu udział wzięli: wiceprzewodniczący Woj ewódzkiej Rady Narodowej Stefan Krzakie

WICZ i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak. (Ostatnia sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Podsumowano działalność w latach 1978-,1984. Na zakończenie przewodniczący Wojewódzkiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut zwrócił się do radnych o aktywny udział i wsparcie w kampanii wyborczej. W imieniu egzekutywy Komitetu Wojewódzkie go Poilstkdej Zjednoczonej Partii Ro botniczej i stronnictw politycznych głos zabrał sekretarz Jan Mielcarek, wyrażając radnym szacunek i uznanie. Odbyła się międzywojewódzka narada w sprawie ładu i porządku w siedmiu województwach Polski środkowo-zacho dniej. Na "Scenie na Piętrze" odbyła się premiera sztuki Louisa Velle'a Sentyment do Wenecji, w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Scenografię projektował Marian Iwanowicz. W rolach głównych grali: Hanna Stankówna i Mariusz Puchaiski W ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej odbył się koncert Poznańskiego . Zespołu Perkusyjnego, pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego. W drugim >dmiu giełd towarowych "Wiosna 84" ekspozycję zwiedzili wicepremier Zenon Kornender oraz minister handlu wewnętrznego i usług - Zbigniew Łakomiec. Obejrzeli m_ in. pawilony z odzieżą i dziewiarstwem, interesowali się ofertą spółdzielczości i rzemiosła.

W sali konferencyjnej Domu Technika obradowało XII Walne Zgromadzenie Delegatów oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. QOjcny był prezes Zarządu Główne"'''-;? Jacek Szpotański. Dokonano wyboru nowych władz oddziału, na czele których stanął Jerzy J ałoszyński. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewi 'i, pod dyrekcją Agnieszki Duczm] udała się w

13*

J95podróż artystyczną do Wielkiej Brytanii.

W wieku dziewięćdziesięciu sześciu lat zmarł Alfred Ohanowicz , doktor nauk prawnych, doktor honoris causa i emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, były dziekan i założyciel Ka.tedry Prawa Cywilnego na WydZIale Prawa, były senator i członek Trybunału Kompetencyjnego oraz generalny radca Ziemstwa Kredytowego, wieloletni redaktor naczeln "Ruchu Prawniczego, EkonomIcznego i Socjologicznego" oraz wiceprezes Poznańskiego Towar ystwa Przyjaciół Nauk. Był wybItnym znawcą prawa cywilnego, wychowawcą wielu pokoleń prawników i pracowników nauki. U dekorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta Or, derem Sztandaru Pracy II klasy, Medalem Zasłużonego Nauczyciela P RL i wieloma innymi zaszczytnymi wyróżnieniami. 223. W sali Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyła się absolutoryjna sesja Miejskiej Rady Narodowej na której m. in. przedłożono sprawozdanie z działalności Rady od dnia 5 lutego 1978 r.

Podpisano porozumienie pomiędzy Izbą Rzemieślniczą a Zakładami Przemysłu Metalowego H. Cegielski". Przewiduje ono, że z eszeni w spółdzielniach rzemieślnic wykonywać będą podzespoły i połfabrykaty potrzebne do bieżącej produkcji Zakładów. Stulecie urodzin obchodził Teodor Kapturzak, od dziewięćdziesięciu siedmiu lat mieszkający w Poznaniu. Od dziewiętnastego roku życia pracował zawodowo w straży pożarnej. Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został Krzyżami Oficerskimi l Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W godzinach południowych odwiedzili Jubilata wojewoda poznański Marian Król, przewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego Bernard Łuczewski oraz komendant wojewódzki Straży Pożarnej płk Jerzy Fiedler, którzy wręczyli list gratulacyjny od Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Teodor

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.3.)

Kapturzak został udekorowany najwyższym odznaczeniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Złotym Znakiem Związku.

W ramach "Poznańskiej Wiosny Muzycznej" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistami byli: Małgorzata Armantowska (sopran) i Tadeusz Żmudziński (fortepian).

W salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawą prac uczniów Liceum Plastycznego pn. Plastyka napisu.

23.3. Przebywał w Poznaniu przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, wicepremier Edward Kowalczyk. Zwiedził giełdy krajowe. Następnie uczestniczył w spotkaniu w Instytucie Zachodnim i zwiedził Spółdzielnię Inwalidów "Metalowiec" . W godzinach popołudniowych spotkał się z aktywem Stronnictwa. Pod kryptonimem "Wiosna 84" odbyła się akcja zorganizowana przez Wydział Kryminalny Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Ujawniono 43 przestępstwa i 118 wykroczeń, głównie natury porządkowej. Zatrzymano dwudziestu sprawców przestępstw, w tym ośmiu na gorącym uczynku. U dało się odzyskać mienie wartości 174 500 zł oraz cztery samochody.

Koło Ligi Kobiet Polskich przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Goplana" otrzymało imię bohaterki ruchu oporu Soni Górzn ej. Patronat nad Kołem objęły Wojska Lotnicze. Uroczystość odbyła się w Klubie Wojsk Lotniczych. Wśród licznie przybyłych gości byli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga

Kośmider.

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zorganizowano naradę aktywu Stronnictwa poświęconą sprawom związanym z przygotowaniami do wyborów do rad narodowych. Przebieg Krajowej Konferencji Delegatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przedstawili aktywowi partyjnemu dzielnicy Grunwald delegaci na IX Zjazd: Teresa Gawęcka, Czesław Grępka, Kazimierz Jasiński, Jan Kołodziejczak i Genowefa Maryańska. Przybyła do Poznania delegacja kombatantów duńskich.

W ramach "Poznańskiej Wiosny Muzycznej" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się Forum Młodych, podczas którego Zbigniew Indyk (organy), Zbigniew Koźlik (akordeon), Kazimierz Pyzik (kontrabas), Małgorzata Szymczyńska (flet), Stanisław Welandyk (perkusja) i Tadeusz Wielecki (kontrabas) oraz Elżbieta Zapolska (mezzosopran) wykonali utwory: Katarzyny Bortkun, Tomasza Kulikowskiego, Wojciecha Nowaka, Kazimierza Pyzika i Tadeusza Wieleckiego. Następnie w auli koncertował Krakowski Zespół MWA2, pod kierownictwem Adama Kaczyńskiego. 24.3. Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Mariana Króla odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Głównym tematem obrad były sprawy bezpieczeństwa, przestrzegania prawa, porządku i dyscypliny społecznej na terenie województwa poznańskiego. Przedostatni koncert "Poznańskiej Wiosny Muzycznej" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpili: Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod dyrekcją J erzegq Katlewicza, Chór Filharmonii Sląskiej oraz soliści. Poznańska publiczność miała okazję usłyszeć w ich wykonaniu Ad matrem H. M. Góreckiego, w którym partię sopranową wykonała Elżbieta Towarnicka (Kraków), Livre pour orchestrę Lutosławskiego, Choreię Marka Stachowskiego oraz poemat symfoniczny Wojciecha Kilara Kościelec 1909. W Zespole Szkół Poligraficzno- Księgarskich odbyło się święto patrona * Joachima Lelewela. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert symfoniczny w wykonaniu uczniów Liceum Muzycznego. W wieku osiemdziesięcu osmlU lat zimarł mgr Czesław Stylo, działacz Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" od 1945 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25.3. W nocy z soboty na niedzielę (25 III) przesunięto wskazówki zegara o jedną godzinę naprzód. Od godz. 1.00 zaczął obowiązywać czas letni zachodnioeuropejski. W Wielkopolskim Domu Łowieckim zakończyła się doroczna ocena trofeów pozyskanych przez myśliwych z województwa poznańskiego w 1983 r. W Pałacu Kultury odbyły się eliminacje wojewódzkie XXII 0gótaopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej.

W godzinach rannych delegacja kombatantów duńskich spotkała się z członkami prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. "Poznańska Wiosna Muzyczna" dobiegła końca. Niedzielny finałowy koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza stał pod znakiem muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W pierwszej części Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod batutą Jerzego Katle* wicza, wykonała II Koncert wiolonczelowy. Solistą był Roman J abłoński (wiolonczela). Drugą część wieczoru wypełniło Te Deum, w którym jako soliści wystąpili: J adwiga Gadulanka (sopran), Jadwiga

Rappe (alt), Henryk Grychnik (tenor) i Andrzej Hiolski (baryton). Melomani zgotowali wykonawcom gorącą owację. 26.3. Początek przeglądu filmów pt. Filmowa plastyka.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert z cyklu " Uśmiech a uśmiech" , z okazji obchodów Swiatowego Dnia Inwalidy. Jego wykonawcami byli uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, słuchacze Policealnego Studium Zawodowego Piosenkarskiego i Orkiestra Estradowa Państwowej Szkoły Muzycznej II istopnia im. Fryderyka Chopina. N a zaproszenie poznańskiego oddziału Polskiej Iżby Handlu Zagranicznego przybyła do Poznania misja gospodarcza Węgierskiej Republiki Ludowej. W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert z cyklu ,. Studenci Akademii'. Grano utwory fortepianowe. Poznań uzyskał automatyczne połączenie telefoniczne z Pragą przez tzw. prefiks zero - po sygnale ponownie zero i kierunkowy numer 42 oraz numer kierunkowy miasta, np. Praga - 2, Bratysława - 7, Brno - 5.

27,3, W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza dziesięciorgu dzieci, urodzonych w dniu 23 lutego 1984 r." nadano imiona. Ich rodzice otrzymali pamiątkowe dokumenty. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z przedstawicielami Zrzeszenia Studentów Polskic h. W auli Uniwersytetu im Adama Mickiewicza koncert z cyklu "Studenci Akademii Muzycznej", w którym śpiewała Junko Otsu-Bormann (sopran), z towarzyszeniem Naoko Mizukami (fortepian) i Thomasa Roesselera (wiolonczela). Do Belgii wyruszyła w podróż artystyczną orkiestra symfoniczna Państwowej Filharmonii, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego.

Wydarzenia to Poznaniu (27 - 30.3.)

W wieku 60 lat zimarł mgr Mieczysław Zakrzewski, prezes zarządu okręgu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, były prezes Zarządu Głównego i wiceprezes Międzynarodowej Federacji Miłośników Gołębi Pocztowych, udakorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

28.3. Zakończył się przegląd filmów pt.

Filmowa plastyka. Projekcje odbywały się w Muzeum Archeologicznym, a dyskusje w Klubie "Arsenału" . Rozpoczęła obrady konferencja naukowa na temat prawnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia handlu zagranicznego przez przedsiębiorstwa polonijne i zagraniczne. W trzydziestą siógmą rocznicę śmierci gen. Karola Swierczewskiego "Waltera" pod pomnikiem na Grunwaldzie złażono wieńce i kwiaty. Odbył się wojewódzki finał Młodzieżowego Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, z udziałem 28 uczniów ze szkół województwa poznańskiego. Turniej wygrali Marek Kwiatkowski i Paweł Jankowski [(Września) oraz Jacek Lenart (Zespół Szkół Łączności).

W sali kameralnej Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego odbył się koncert estradowy z cyklu "Pedagodzy Akademii Muzycznej" . Koncertowali: Krystyna Kordyl-iDuda (flet), Tomasz Gubański (obój), Lucyna Poradowska i Kazimiera Łabęcka (fortepian). Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej nadszedł transport ośmiu ton środków farmaceutycznych z Berlina Zachodniego, zebranych przez tamtejszą Izbę Lekarską.

29.3. Zakończyła się trzydniowa konferencja zorganizowana przez Zakład Biologii Rolnej i Leśnej Polskiej Akademiii N auk, poświęcona przyrodniczym podstawom rolnictwa i gospodarki na obszarach wiejskich. Podczas posiedzenia Roboczego Komitetu Współpracy Gospodarczej i N aukowo- Technicznej Polska - Niemiecka Republika Demokratyczna podpisano porozumienie w sprawie intensyfikacji produkcji i wymiany w takich asortymentach jak: przekaźniki elektryczne, mierniki, liczniki energii, technika pomiarowa sterująca i kontrolna, aparatu

30.3.

ra do ochrony środowiska oraz jądrowa, izotopy itp. Sandor Gaspar - przewodniczący Światowej Federacji Związków Zawodowych d przewodniczący Krajowej Rady Węgierskich Związków Zawodowych oraz KarolI Slovacz - kierownik Wydziału Zagranicznego Węgierskich Związków Zawodowych odwiedzili Zakłady Przemysłu Metalowego "H Cegielski", spotkali się tam z aktywem związkowym i 'partyjnym. Po południu w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odpowiadali na pytania licznej grupy aktywu. Goście węgierscy, w towarzystwie członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, kierownika Wydziału Społeczno-Zawadowego Komitetu Centralnego Stanisława Gabrieliskiego i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Mielcarka złożyli wiązanki kwiatów na Cytadeli pod Pomnikiem Bohaterów - żołnierzy Armii Radzieckiej.

W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyła się radiokonferencja poświęcona zbliżającym się wyborom do rad narodowych. Uczestniczyli 'w niej m. in.: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprzewodniczący Rady Wojwódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak oraz przewodniczący zespołu programowego Rady Wojewódzkiej Wiktor Pawlak.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego zorganizowano ispotkanie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z pracownikami teatrów poznańskich. Obecny był także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Najwybitniejszym przedstawicielom sceny poznańskiej: aktorom, śpiewakom, tancerzom, re

J99

żyserom, scenografom, pracownikom technicznym prezydent miasta wręczył Medale 200-1ecia Sceny Polskiej. Koncertowali ucizniowie (Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr II - Agnieszka Franka «fortepian) i Krzysztof Baranowski (skrzypce). (Rozpoczęła się trzydniowa sesja naukowa poświęcona ochronie i zagospodarowaniu parków podworskich. 31.3. W Poznańsikim Teatrze Lalki i Aktora odbyła się premiera Wandy Cypriana K. Norwida A w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza, scenografii Leokadii Serafinowicz (muzyka Zbigniewa Bujarskiego). W premierowej obsadzie grali: Bogdan J onas (Pierwszy z chóru - Starzec), Henryk Dąbrowski (facihoł-Tręfoacz; Weiswort), Irena Sleszyńska (iPanna), Jan Harenda (Grodny), Irena Lipczyńska (Wanda), Andrzej Marciniak (Rotny), Krzysztof putkiewicz (Rytyger), Bogdan Zyłlkowski ('Zyd), Stanisław Słomka (Bajan), przemysław Stróżyk (Pogoń), Rafał Walemtowicz (Lech), Krystyna Cysewska, Maria Korzenipwska, Teresa Sreberska, Irena Sleszyńska, Maryla Wcisło, Henryk Dąbrowski, Jan 'Harenda, Bogdan J onas, Andrzej Marciniak, Stanisław Słomka, Przemysław Stróżyk, Rafał Walemtowicz, Bogdan ZyłkowBIki (Czudy; Lechy; Wieszcze; Starcy; Dziewki; Dziatwa; Runnicy; Wojska Rytygerowe). Uczestniczył zespół kameralny Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Z podróży artystycznej do Wielkiej Brytanii powróciła Orkiestra kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki DuczmaI. W Domu Kultury Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej "Ratajan" na Osiedlu Piastowskim zapowiedziano otwarcie I Poznańskiego Konkursu Piannlstycznego dla... amatorów.

Zebrał Kronikarz

.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry