WSPÓLNA SESJA MIEJSKIEJ I WOJEWÓDZKIEJ RAD NARODOWYCH Z OKAZJI CZTERDZIESTOLECIA POLSKI LUDOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

W dniu 20 lipca 1984 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, o godz. 12, rozpoczęta się wspólna sesja Miejskiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona uczczeniu czterdziestej rocznicy powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Oibok radnych, w auli miejsca zajęli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kalkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Przybyły delegacja miasta Charkowa, z Nikołajem N. Skidanem - sekretarzem Charkowskiego 'Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy na czele; delegacja miasta Brna, z Miroslavem Zajicem - sekretarzem Południowo-Morawskiego Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji; delegacja miasta Plowdiw, z Enio Schile

vem - członkiem egzekutywy Obwodowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej. Po wprowadzeniu do sali obrad sztandarów województwa poznańskiego 1 miasta oraz odegraniu hymnu państwowego, otwarcia uroczystej sesji dokonał oraz przewodniczył jej obradom przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, radny Stanisław Antczak. Otwierając uroczystą sesję, powiedział m. in.: ,yPolska Ludowa kończy czterdzieści lat. W tysiącletniej historii państwa to okres krótki, ale w skali życia ludzkiego - to więcej niż półmetek. Lata budowy odrodzonej Polski to lata wielkiego poświęcenia, ofiar i wysiłku klasy robotniczej, chłopstwa i inteligencji polskiej, to lata wyrzeczeń i entuzjazmu młodzieży bez reszty oddającej swoje serca i zdolności Polsce Ludowej. Dorobek tych lat jest niepodważalny i trwały. Droga, jaką przebyliśmy w tym okresie, miała wiele pięknych kart. ale budując nowe nie potrafiliśmy ustrzec się błędów, o naprawie których mówią uchwały IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej Krajowej Konferencji Delegatów" .

"Obchodząc czterdziestolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, należy złożyć hołd wyzwolicielom, ludziom robotnicze

go trudu, organizatorom ludowego Wojska Polskiego. Patrząc na piękno naszego miasta i osiągnięcia czterdziestolecia, mdejmy świadomość, że źródłem tych dokonań są nie tylko heroiczne ofiary, ale rzetelny wysiłek i praca całego społeczeństwa, historycznie potwierdzona na naszej ziemi poznańskiej". Po wystąpieniu przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej prof. dra Tadeusza Czwojdraka, wysłuchaniu gratulacja zaprzyjaźnionych z Poznaniem miast: Charkowa, Brna i Plowdiw, wręczeniu odznaczeń państwowych i Medali Czterdziestolecia PRL, wręczeniu N agród Wojewódzkich za osiągnięcia naukowe oraz w budownictwie i architekturze, rolnictwie i przemyśle, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej prof. dr hab. Wiktor Pawlak przedstawił projekt następującej rezolucji: "Zebrani na uroczystej wspólnej sesji Rad Narodowych Wojewódzkiej i Miejskiej z okazja czterdziestolecia Polski Ludowej radni oraz działacze Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, przedstawiciele kierownictw partii, stronnictw sojuszniczych i stowarzyszeń chrześcijańskich, członkowie Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Obchodów Czterdziestolecia PRL, przedstawiciele związków zawodowych i samorządów wyrażamy hołd robotnikom, chłopom, inteligencji, wszystkim ludziom pracy naszego miasta i województwa. Ich codzienny trud, ofiarność, twórcza inicjatywa i talent wnoszone w rozwój Ludowej Polski w ciągu czterdziestu lat jej istnienia stanowią wielką i trwałą wartość w dorobku materialnym i duchowym naszego naro d u" . "Dla nas, mieszkańców ziemi poznańskiej, solidna i dobrze zorganizowana praca była, jest i pozostanie najlepszym świadectwem umiłowania Ojczyzny. Dlatego z aprobatą przyjmujemy reformę społeczno-gospodarczą oraz wszystkie przemiany demokratyzacyjne, zapoczątkowane na IX Nadzwyczajnym Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej".

[49

"Chcemy zyc w pokoju i przyjaźni ze wszystkimi narodami świata. Jednoczymy się w tym dążeniu z siłami pokoju i postępu na całym świecie, przede wszystkim zaś z narodami krajów socjalistycznych, wśród których Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, jego pokojowa polityka i moc obronna stanowią osłonę i gwarancję naszego wspólnego bezpieczeństwa'" . "Czas dzisiejszy to czas pokonywania słabości, przezwyciężania błędów. Przyszłość wymaga nowych, doskonalszych form organizacji życia i pracy, postępu naukowo-technicznego, dalszego wzbogacania kultury i obyczajów. Temu wyzwaniu czasu musimy sprostać". "Niech czterdziestolecie Polski Ludowej, Polski bez wyzysku, Polski powszechnego dostępu do pracy, wiedzy i kultury, powszechnej opieki zdrowotnej i socjalnej będzie zarazem otwarciem drogi do Polski wysokiego i powszechnego dostatku, wysokiej wydajności pracy, Polski rządnej, silnej i światłej". Rezolucję przyjęto przez aklamację.

Wspólną sesję Wojewódzkiej Rady N arodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu zakończył koncert w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

* *

Po uroczystej sesji, Miejska Rada N arodowa odbyła oddzielne posiedzenie, którego przedmiotem było zatwierdzenie składów osobowych stałych komisji Rady. Przed przystąpieniem do omówienia zasadniczego punktu porządku obrad, radni Andrzej Baraniecki i Mieczysław Maksimczyk, którzy nie byli obecni na I sesji, złożyli ślubowanie. N astępnie przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 11 lipca, rozpatrując sprawę składów

Spravoozdania

osobowych komisji, uwzględniło zgłoszone propozycje indywidualne oraz Zespołów Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Ponieważ radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie przed sesją, przeprzewodniczący obrad poddał uchwałę pod głosowanie. Rada, w głosowaniu jawnym, podjęła jednomyślnie uchwałę nr 11/7/84 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Miejskiej Rady Narodowej: Rozwoju Gospo

darczego i Zagospodarowania Przestrzennego; Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności; Zaopatrzenia Ludności i Usług; Zdrowia i Spraw Socjalnych; Wychowania, Oświaty i Kultury; Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego; Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa; Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do spraw Samorządu. N a tym porządek dzienny sesji został wyczerpany.

Marian Genowefiak

ANEKS

SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W POZNANIU

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego

1. Andrzej Byrt 2. Grzegorz J aworowicz 3. Marek Klimecki 4. Jerzy Kodur 5. Paweł Kośrnider 6. Wacław Łukaszewicz 7. Wiesław Majchrzyk-Łuczak 8. Władysław Mielcarek 9. Kazimierz Z. Nowicki

10. Włodzimierz Palacz (prze wodnic zący) 11. Alina Puchała 12. Andrzej Rakowski 13. Jarosław Rura 14. Wojciech Ryfoarczyk 15. Franciszek Szymański 16. Stanisław U ram

-S

Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności

1. Kazimierz Bulczyński 8. Ryszard Paterek 2. Przemysław Gronek 9. Jacek Silski 3.. Aleksander J ankiewicz 10. Jerzy Sołowiej 4. Aleksander Janus 11. Walenty Sudolski 5. Roman Kaczmarek 12. Stanisław Szuder 6. Mieczysław Maksimczyk 13. Stanisław Wojtkowiak 7. Włodzimierz Olejnik (przewodniczący) Komisja Zaopatrzenia Ludności i U sług 1. Roman Bober 5. Edward Grabowski 2. Wacław Borucki {przewodniczący) 3. Bronisław Cenker 6. Jan Moszyński 4. Wiesław Dzięcioł 7. Teodor Papis

8. Danuta Paprzycka 9. Krystyna Rogacz 10. Miłosz Stankiewicz 11. Tadeusz Starnowski

12. Tadeusz Sydow 13. Felicja Szczublewska 14. Edward Woźniak

Komisja Zdrowia 1 Spraw Socjalnych

1. Danuta Antkowiak 2. Barbara Begier 3. Krystyna CharłampowiczjMarcinJsowisfka 4. J eremi Gajewski 5. Helena Kocieiska 6. Barbara Korbik 7. Teresa Krause

8. Marek Ługowski 9. Elżbieta Łopatka 10. Wojciech Pankowski (przewodniczący) 11. Teresa Plotkowiak 12. Marek S taszak 13.- Danuta Żywiecka

Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury

1. Tomasz Baszkowski 2. Ryszard Błaszkiewicz 3. Józef Dobosz (przewodniczący) 4. Teresa Dudek 5. Bogumiła Gendera 6. Andrzej Gierczyk 7. Czesław Knoll 8. Zenon Korbik

9. Maria Kudła 10. Zbigniew Łangowski IŁ Bronisław Nowak 12. Grzegorz Owczarzak 13. Paweł Pikosz 14. Hanna Pile 15. Anna Radwan 16. Andrzej Rothe

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznegol. Bogdan Banasiak 2. Jerzy Bauma 3. Ryszard Geliert 4. Stanisław Maj 5. Seweryn Majchrzak 6. Mieczysław Meroniuk 7. Maria Ratajczak

8. Danuta Stopińska 9. Zenon Szulc 10. Czesław Śniady (przewodniczący) 11. Jan Wystrach 12. Ewa Zakrzewska

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwal. Maria Buksińska 2. Eugeniusz Czajkowski 3. Tadeusz Kordana (przewodniczący) 4. Olech Kruś

5. Marian Paluszkiewicz 6. Stefan Ratajczak 7. Bogusław Szydłowski 8. Mieczysław Zając Komisja Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnejl. Mieczysław Broński 2. Bolesław Brzeziński 3. Mieczysław Duszyński

4. Wojciech Luty 5. Anna Łosińska 6. Andrzej Marków

7. Ryszard Matuszyk 8. Maciej Mocek (przewodniczący)

Komisjal. Andrzej Baraniecki 2. Jan Bujakiewicz 3. Zdzisław Filipiak (przewodniczący) 4. Anna Hoffman 5. Janusz Kupka 6. Franciszek Ławniczak

Sprawozdania

9. Tadeusz Pawłowski 10. Leszek Różański 11. Wiktor Wysłouchspraw Samorządu

7. Zbigniew Rembowski 8. Jan Słonka 9. Karol Staśkiewicz 10. Danuta Wojciechowska 11. Feliks Ziomek 12. Zenon Zygmunt

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry