RAHUIAKZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

W grupie zaś szkół ponadpodstawowych: I - Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek, II - V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Koszutskiej, III - III Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kasprzaka.

Uroczystość zakończenia II etapu konkursu odbyła się w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w dniu 27 lutego 1984 r. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Towarzystwo, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Muzeum Narodowe i Muzeum Historii Ruchu Robotniczego. Nauczycielom - opiekunom konkursu złożono podziękowania. Przekazano dyplomy uczestnictwa dla szkół. Ponadto - corocznym zwyczajem - najbardziej zasłużonym nauczycielom, szkołom oraz działaczom społecznym, współpracującym z Komisją Młodzieżową, wręczono odznaczenia: Odznaki Honorowe Miasta Poznania oraz Złote, Srebrne i Zbiorowe Odznaki Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Piękny montaż słowno-muzyczny przedstawiły na uroczystości chór i zespół recytatorski Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii "Poznań". W opinii organizatorów i nauczycieli, kcnkurs odegrał wielką rolę poznawczą i wychowawczą, pogłębił znajomość najnowszej historii Polski, a zwłaszcza Poznania i Wielkopolski, i stanowił cenny przyczynek do poznania i zrozumienia wielkich przemian, jakie dokonały się w naszym regionie w okresie czterdziestolecia Polski Ludowej. Irena Wingerowa przewodnicząca Komisji Młodzieżowej

Zebranie Zarządu W dniu 16 maja 1984 r. odbyło się zebranie Zarządu. Na jego porządku dziennym znalazła się sprawa Cmentarza Zasłużonych. Z uznaniem powitano przeprowadzane tam prace konserwatorskie, które przyczyniają się do podniesienia estetyki Cmentarza. Równocześnie wyrażono zaniepokojenie z powodu przeprowadzania ekshumacji i przenoszenia prochów na ten Cmentarz. Nie zawsze wiadomo, na jakiej podstawie. Postanowiono opracować koncepcję jednolitego postępowania w tym zakresie. Stwierdzono też, że trzeba się zająć cmentarzem na Miłostowie, gdyż wkradają się tam nieporządki. N a uwagę zasługuje także cmentarz między Dębcem a Luboniem, na którym spoczywa wielu zasłużonych dla Poznania obywateli.

Drugim tematem była współpraca z młodzieżą. Podkreślono wielkie jej zaangażowanie w pracach społecznych, m. in. na Cytadeli, oraz udział w konkursach.

Zebrania Prezydium W dniu 18 kwietnia 1984 r. odbyło się poszerzone zebranie Prezydium Zarządu, z udziałem: prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, przedstawicieli Poznańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego oraz Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego. Celem zebrania było przedyskutowanie zagadnienia utrzymania estetycznego wyglądu miasta, zwłaszcza poprzez włączenie młodzieży do realizacji zadań w tej dziedzinie. Zebrani przytoczyli liczne przykłady zaniedbań i zniszczeń - spowodowanych przez czas i warunki atmosferyczne, ale także celowo lub bezmyślnie przez wyrostków i pijaków. Zastanawiano się nad sposobami zaradzenia złu, we współpracy z powołanymi do tego urzędami i przedsiębiorstwami. Proponowano stosowanie surowych represji wobec osób niszczących mienie społeczne i łamiących przepisy o ochronie zieleni, przede wszystkim jednak należałoby oddziaływać na młodzież tak, aby czuła się odpowiedzialna za estetykę i porządek w otoczeniu szkół oraz w miejscach zamieszkania. Dotyczy to oczywiście także harcerstwa.

W dniu 20 czerwca 1984 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu, którego głównym tematem była relacja z udziału członka Prezydium - Zbigniewa Graczyka w, kontroli stanu Starego Rynku i jego otoczenia w przeddzień Jarmarku Swiętojańskiego, przeprowadzonej przez Komisję Porządku i Czystości przy Prezydencie Miasta. Stwierdzono sporo usterek, z których nie wszystkie można natychmiast usunąć. Drugą sprawą była możliwość utworzenia koła Towarzystwa przy Spółdzielni Mieszkaniowej na Piątkowie. Ze strony Spółdzielni sprawę przedstawił Tomasz Naganowski.

Interwencje

Zarząd Towarzystwa interweniował w trzech sprawach.

Na początku maja 1984 r. zwrócono się pisemnie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego o troskę o czystość i estetykę wozów tramwajowych i autobusów, regularność ich kursowania oraz właściwą informację. W tym zakresie istnieje bowiem wiele nieprawidłowości, powodujących liczne skargi mieszkańców Poznania. Komisji Porządku i Czystości przy Prezydencie Miasta zgłoszono w maju 1984 r. interwencję o uporządkowanie placu przed pływalnią Miejską przy ul. Wronieckiej. Na placu tym kilka lat temu prowadzili prace wykopaliskowe archeolodzy. Miejsce to zasypane zostało piaskiem, który podczas silniejszych wiatrów staje się zmorą mieszkańców tej ,. .

CZęSCI mIasta.

U prezydenta interweniowano w czerwcu 1984 r. w związku z nietroszczeniem się odpowiednich służb o utrzymanie chodników w należytym stanie. Niestaranne wyrównywanie płyt chodnikowych po różnych pracach ziemnych powoduje, że tworzą się na nich w czasie deszczów kałuże, a mieszkańcy często padają i łamią kończyny. Zaproponowano utworzenie ekipy do doraźnych napraw.

BAPTUIAKZ

Sprawa mIejSCa po pomniku Adama Mickiewicza

Nadal nie jest odpowiednio zadbane miejsce obok kościoła Sw. Marcina, na którym znajdował się pierwszy na świecie pomnik Adama Mickiewicza (1869), zniszczony przez hitlerowców. Postawiona tam tablica pamiątkowa nie przyciąga uwagi przechodniów. Sadzone obok kwiaty są nietrwałe i spełniają swoje dekoracyjne zadanie zaledwie przez kilka tygodni. Zarząd zwrócił się w czerwcu 1984 r. do kierownictwa Gastronomicznej Spółdzielni Spożywców "Społem" o przemianowanie znajdującej się obok kawiarenki "Ekspressowej" na "U Wieszcza". Byłby to nowy element, lepiej wiążący to miejsce z tradycją i oczekiwaniami poznaniaków. Inicjatywę tę poparła też redakcja "Expressu Poznańskiego". Zarząd liczy na to, że sprawą zajmie się wreszcie konserwator miejski oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni, odpowiednio zagospodarowując miejsce wokół pamiątkowej tablicy, np. przez posadzenie ozdobnych krzewów.

(Redaguje zespół: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanislaw N awrocki. Winietę, projektował Zbigniew Kaja

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry