KRONIKA MIASTA POZNANIA OT-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY

Andrzej Wituski (przewodniczący) Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter , Stanisław Kłys, Józef Łopaezyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, J ózef Łopaezyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR

Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady J?J_acy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziołów RSW "Prasa Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach instytucje i zakłady 12ra_ y zlokalizowane w mieJscowościach, gazie nIe ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch' i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzęaach pocztowych i u doręczycieli. Czytelnicy w Poznaniu np. zamawiają _Qrenumeratę( dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211 831. RSW Prasa- KSlążka- Ruch' , Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Poznań, ul.

Zwierzyniecka 9.

Cena ęgzemplarzo 25 zł; prenumeraty półrocznej - 50 zł, rocznęj - 100 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyJki za granicę przyj!lJ-uje RSW "Prasa- Książka- Ruch". Centrala Kolportażu Prąsy i Wydawnictw ul. Towarowa 28 00-958 Warszawo, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201 045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za _granicę, pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listoparia na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. p_zemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1985 Wydanie I. Nakład 2gx) + 100 egz. Ark. wyd. 13,4; ark. druk. 11,5 +wklejka. Druk ukończono w marcu 1985 rZam. nr 49;85 Zlecenie nr 561/77; S-17 Cena zł 25,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0572-1 '

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.01/03 R.53 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry