SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.07/12 R.52 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tadeusz S w i t a ł a - Inaug:-acja Miejskicj Rady 3.rodowej VIII kadencji w dniu 27 czcrwca 1984 r. 5

MATERIAŁY

Antoni G q s i o r o w s ki - NaLwy poznC1ńskich ulic. Przemiany i trwanie: wieki XIV - XX. A n e k s y: "p.omylowi" patroni poznańskich ulic; Zmiany w nazewnictwie ulic Paznani3. w latach 1981 - 1983 . 23 W ojciech S p a l,e n i a k - "Przegląd Poznański" (1894 - 189B) . 65 Bogusław P o 1 a k - Konspiracja polska w Poznaniu (1912 - 1918) 81 Małgorzata H e n d . y k o w s k a Początki kultury filmowej w P07naniu (od "ożywionych fotografii" do teatrów kinematograficznych) 97

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s .k i i 198111982

Filharmonia Poznailska w sezondch 1980/1981

KRONIKA

Jubileusze

Jubileusz BO-lecia "Kronii Miasta Poznania"

Z złobnej karty

Ryszard S t ac h o w s k i - Wspomnienie o Bolesławie Hornowskim (1914_ 1'983) 135

Spis treści

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i a k -- Ostatnie se::;je Miejskiej Rady Narodowej VII k3.' dencji (29 IX 1983 - 13 III 1984). A n e k s y: Uchw3.ły Miejskiej Rady Narodowej: o pOdziale miasta na dzielnice; o Planie Społeczno-Gospodarczym Poznania na 1984 r.; o budżecie miasta na rok 1984 139

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1983 1'. Część trzecia 169

Kro n i kar z-50 lat temu.. 1'97

Raptula'z Towarzystwa Milośników Miasta POL.nani:1 203

ZDJĘCIA Zygmunta Ceglaika, Witolda Cza:neckiego, Romualda Królaka, Jana Misiornego, Zygfryda Ratajczaka, Romualda ŚWiątkowsklego i Gnżyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Mieczyslawa Bręg.iela, Franciszka Burkiewicza

Józefa Neubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.07/12 R.52 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry