KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pl. Ko]egiacki 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.07/12 R.52 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

Komitet Redakcyjny

Andrzej Witusk,i przcwod.niczący

Arud:zej Gocwmsl{i, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, TadeJsz Świtała, Lech 'Trzed.akowsiki, Magdalena Watkoczewska, Zbigniew Zakrzew.ski, .Jerzy Ziołeik

REDAGUJE KOLEGIUM

Andrzej Goćwinski ,tprzewodniczący), Stanisław Kły,s, Józef Łopaczyk. Marian Olszewski, Tadeusz Świtała (sek:etarz red3kcji, tel. 201 - :::87) i Magdalena Warkoczewska

WARUNKI PRENUMERATY

Instytucje i zakłady pracy w miastach, w ktorych znajdują się siedziby Oddziałów RSW "prasa-Książka-Ruch", zamaWIają prenumeratę w tych Oddziałach; instytucje i zaklady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałow RSW "prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskiCh, opłacają prenumeratę w urzęaach pocztowych i u doręczycieli. Czytelnicy w Poznaniu np. zamawiają prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831. RSW "prasa-KsIążka-Ruch", Przedsiębiorstwo upowszechniania prasy i Książki, Poznań, ul.

Zwierzyniecka 9.

Cena egzemplarza 25 zł; prenumeraty półrocznej - 50 zł, rocznej - 100 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 28, 00-9::8 warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201 045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę, pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajov-ej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartal, I połrocze roku następnego oraz cały rok następny. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwo upowszechniania prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2;3.

Okladkc; projektował I ZbiKaj 1

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzdu Miejskiego w Poznaniu Printcd in Poland

WYDA WNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1985

Wydanie 1. Nakład 2800 HOO egz. Ark. wyd. 16,1; ark. druk. 13,375.

Druk "kończono w styczniu 1985 r. papier drukowy kI. 4, 7l g, 70XI00. Zam. nr 23/84. A-I8. Nr. zlec. 393/60. Cena zł 50,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PLISSN 0137..,3552

ISBN 83-210-(}!)50-0

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.07/12 R.52 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry