A.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

ITU

TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

Z PRAC PREZYDIUM TOWARZYSTW A

W dniu 7 września 1983 r. odbyło się posiedzenie Prezydium z udziałem Jerzego Męczyńskiego, prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zajmowano się możliwościami współpracy pomiędzy obu Towarzystwami. Zwrócono uwagę na konieczność przyciągania do udziału w nich młodzieży, szczególnie studentów. Oba TQwarzystwa powmny gromadzić pamiętniki i źródła drukowane odnoszące się do Poznania . i okolicy. Należy rozszerzyć działalność Klubu Regionalistów, istniejącego przy Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym. Istnieje też możJiwość współpracy w zakresie wydawnictw poświęconych Poznani owi i regionowi. Jako odrębne zagadnienie, poruszono dziedzinę utrwalania piękna l zabytków Poznania poprzez malarstwo i grafikę. Chętnie zajmuje się tym grupa plastyków nieprofesjonalnych. Przewiduje się odbycie z nimi spotkania informacyjnego w Ratuszu Poznańskim. Uzgodniono wstępne zorganizowanie cyklu comiesięcznych spotkań w siedztbie Towarzystwa, których celem będzie wspominanie ludzi i zdarzeń związanych z Poznaniem. . Sporo miejsca poświęcono trosce o zabytki, o utrzymanie estetyki miasta. Zaniepokojenie członków Towarzystwa budzą: nie rozwiązana dotąd sprawa udostępnienia społeczeństwu fontanny lwów, ustawionej na zapleczu Pałacu Kultury; brak postępu w zagospodarowaniu miejsca wokół tablicy 1Jamiątkowej poświęconej _ pierwszemu pomnikowi Adama Mickiewicza w Poznaniu (obok kościoła Sw. Marcina); niezagospodarowanie terenu. po wykopaliskach przy ul. _Wronieekiej, naprzeciw Pływalni Mifjskiej.

Je Kror.iJul m. Poznam.

.1Y\ P'l'U Ii\RZ

Na posiedzeniu Prezydium w dniu 22 wrzesma 1983 r. rozpatrywano sprawy finansowe Towarzystwa. Dzięki zapobiegliwości mec. Jana Tarskiego, Towarzystwo nabyło dwa aparaty nagłaśniające, które ułatwią .oprowadzanie wycieczek w ramach "Przechadzek po mieście", organizowanych przez Towarzystwo. Przystąpiono także do renowacji siedziby Towarzystwa. M. in. członkowie Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych - Józef Teneta i Andrzej Fonfara, z udziałem Łucjana Rabskiego, wymalowali salon wystaw.

Odznaczenie Elwiry Massalskiej

W dniu 7 września 1983 r. na posiedzeniu Prezydium prezes prof.

Stanisław Nawrocki wręczył Odznakę Honorową Miasta Poznania, nadaną przez Miejską Radę Narodową, mgr Elwine Massalskiej - aktywnej działaczce Towarzystwa, do którego należy od 1969 r, - za jej nieustan.ną pracę społeczną na rzecz miasta. Po wstąpieniu do Towarzystwa, czynnie włączyła się do pracy w Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska Naturalnego, w której działała sześć lat. Później powierzono jej funkcję <członka Komisji Rewizyjnej, którą pełni już drugą kadencję.

Mgr Elwira Massabka jest znana z długoletniej, owocnej pracy z mło.dzieżą w szkolnym kole Młodych Miłośników Poznania przy Zespole .szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (ul. Marszałkowska 40), gdzie pracowała jako nauczycielka od ukończenia studiów aż do podjęcia pracy w Instytucie Kształcenia Zawodowego Nauczycieli. W pracy z młodzieżą miała piękne wyniki, za które otrzymała Złotą Odznakę naszego Towarzystwa, a za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej - Nagrodę Ministra Oświaty. Członkowie Prezydium Towarzystwa .szczerze gratulowali Elwirze Massalskiej zasłużonego wyróżnienia Odznaką Honorową Miasta Poznania.

Z działalności Komisji Młodzieżowej

Po wakacyjnej przerwie, z nowym rokiem szkolnym, Komisja Młodzieżowa przystąpiła do realizacji programu współpracy ze szkołami mi!;\sta i województwa poznańskiego. Do wszystkich szkół rozesłano programy przechadzek, spotkań, wycieczek i konkursów na rok szkolny 1983/ /1984. Omówiono go szczegółowo 15 września 1983 r. na spotkaniu Komisji z nauczycielami - opiekunami Szkolnych Kół Miłośników Miasta Poznania oraz z nauczycielami zainteresowanymi współpracą z Towarzystwem. Dnia 10 września 1983 r. w przededniu 300 rocznicy odsieczy wiedeńskiej, odbyła się przechadzka pt. Wokół pl. Bernadyńskiego. Reminiscencje o Janie Sobieskim. Przewodnikiem i pr'elegentem był dr Ludwik Gomolec. Dnia l8 września 1983 r. młodzi miłośnicy Poznania przybyli do Mu zeum Miasta Poznania w Ratuszu. Temat spotkania: Poznań we wrześniu 1939 r. Pracownik naukowy Muzeum, mgr Jędrzej Płaczkowski wygłosił prelekcję bogato ilustrowaną dokumentami i opracowaniami tego okresu dziejów Polski. Następnie zapoznał uczestników spotkania z najciekawszymi eksponatami Muzem. Dnia 24 września 1983 r. Komisja Młodzież'owa, z pQlillocą Społecznego Komitetu Budowy Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Pols<o-Radzieckiej na Cytadeli, zorganizowała czyn społeczny młodych miłośników Poznania na terenie Parku-Pomnika. Jest tradycją Komisji Młodzieżowej', że corocznie we wrześniu - w Miesiącu Pamięci Narodowej - składa hołd poległym w walce o wolność i niepodległość Polski. Czynem tym uczczono również 40 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego. "Młodzi miłośnicy Poznania wykoncili prace porządkowe na Cmentarzu Bohaterów na stokach Cytadeli wzdłuż ul. Armii "Poznań". Wzięły w nich udział delegacje młodzieży z dwudziestu siedmiu szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pod opieką trzydziestu dwóch nauczycieli - razem 573 osoby. Uczestniczyli również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko oraz pracownicy Konsulatu.

Irena Wingerowa przewodnicząca Komisji Młodzieżowej

Dzień Działkowca przy ul. Leszczyńskiej

Z okazji czerdziestopięciolecia Ogródków Działkowych przy ul. Leszczyńsikiej, w dniu Działkowca (24 IX 1983 r.) mgr Elwira Massalska wygłosiła prelekcję pt. Patriotyczo-obywatelskie idee ks. Piotra Skargi. W tym pięknie opracowanym wystąpieniu przybliżyła zebranym postać Piotra Skargi - dalekozwzrocznego, gorącego i prawdziwego patrioty, który jest patronem ich Ogródków. Obecni słuchali z dużym zaintersowaniem i nagrodzili prelekcję rzęsistymi oklaskami.

Wystawy w salonie Towarzystwa w III kwartale 1983 r.

25 VII - 5 VIII Malarstwo Franciszka Paczkowskiego 8 VIII - 10 IX Zabytki i pejzaż Czesława Motylewskiego

1..

JY\ rl UIARZ

KOMISJE PROBLEMOWE TOWARZYSTWA

Towarzystwo prowadzi owocną działalność także dzięki pracy komisji problemowych. W 1984 r. działało osiem komisji:

I Komisja Organizacyjno-Finansowa Przewodniczący: Jan Turski Komisja powołana została w 1967 r.

II Komisja Młodzieżowa Przewodnicząca: Irena Win,gerowa Komisja pow;)łana została w 1967 r.

III Komisja Wykładów i Przechadzek PrzewodnilCzcy: prof. dr- Zbigniew Zakrzew.skL Wykłady o Poznaniu org,anizowane były od pierwszych lat działalności Towarzystwa a sy'Sltemaiyc.znie organizowane są od 1959 r., kiedy z iniojatywy Zbigniewa Zakrzewskiego powołano Komisję.

IV Komisja Wystaw Przewodniczący: Łucjan Rabski Komisja powołana została w 1962 r. z in:icjatywy Zofii Pawłowskiej.

V Komisja Ochrony Zabytków Kultury i Srodowiska Naturalnego Przewodniczący: Zbigniew Graczy<k Komisja powołana została w 1966 r.

VI Komisja Uczczenia Zasłużonych i Nazewnictwa Ulic Przewodniczący: prof. dr Zbigniew Zakrzewski Działalność Komisji sięga 1945 r.

VII K-omisja Informacji, Współpracy i Czynów Społec2Jnych Przewodnicząca: Irena Barełkowska Nazwa Komi1sji uleg,ała kH'ka'lu,otnej zmianie. Początkowo nosiła miano Komisja Czynów (1974). Po objęciu przewodnicltwa pr.zez Irenę Barełkowską nazwa i zakres działania uległy znacznemu r.ozszerzeniu.

VIII K-omisja Odznaclzeń i Wyróżnień Przewodn:iczący: Jerzy Mądrzak Komisja działa od 1962 r.

Zestawiła: Mirosława Meis,snerowa

Redaguje zespół: mgr Teodor SmiełoWski, mgr Zbigniew Ka-rolczak i prof dr Stanisław Nawrocki. Winietę projektował Zbigniew Kaja

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry