PROGRAM ZAMIERZEŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH NA LATA 1983.. 1985 NA SESJI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2

Czas czytania: ok. 115 min.

. Z udziałem dziewięćdziesięciu ośmiu ra-dnych, odbyła się w .dniu 15 czerwca 1983 r. w sali sesyjnej Wojewódzbej Rady NaFodowej przy .ul. . Stalingradzkiej, XXIX Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona w głównym punkcie ;porządku dziennego uchwaleniu programu zamierzeI'i oszczędnościowych na lata 1983 - 1985. Udział wzięli: Zbigniew Gracz - dowódca Wojewódzkiej Grupy Operacyjno-Kontrolnej, wiceprezydenci: Zbigniew Habel, Zbigniew Kmieeiak i Łucjan Majewski, Ryszard Witkowski - przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Woj.ewódzkiej Rady Narodowej, Ewa N owak - sekretarz Miejskiego Komitetu Stron.nictwa Demokratycznego, Czesław Sabiniewicz - prezes Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Edmund Smie.., jak - zastępca komendanta miejskiego Milicji Obywatelskiej, Halina Sroka - kierownik <Jddziału budżetowego Wydziału Finansowego Urzęd.l Wvjewódzkiego, Edward Sikora - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania, Lucyna Łuczak dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu WojewódZikiego, Kazimierz Zbucki - dyrektor Zarządu Rozbudowy Miasta Poznania, Zdzisław Machowina - dyrektor Miejskiego Biura Planowania Przes'trzennego, Jerzy Kuraszyński - dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Gospo

.,

darki Komunalnej i Mieszkaniowej, R'szard Cmielewski - dyrektor :Miejskiegv Pr,zeds,iębiorstwa Gospodarki Mie:szł<ia.n:iowej, przewodniczący komitetów os;edlowych w Poznaniu, dyrektorzy i k;e.... rownicy jednostek .organizacyjnych Uaędu Miejskiego. Otwarcia sesji dokonał oraz przewlJ:.Inic7.ył obradom radny Stanisław A:1tczak. Przed ustaleniem porządku obrad pOinformował, iż w związku z tym, że Miejska Rada Narodowa została zob.)wiązan.a przez Radę PaI'1stwa do uchwalenia do dnia 15 czerwca programu oszczędnościowegu na lata 1983 - 1985, P:-ezydium Rady dokonało korekty planu pracy, wprowadzając ten temat w miejsce informacji o realizacji Ustawy z d:1ia 25 września 1981 r. o zwalczaniu ,pek:.llacji. Temat ten został jednak. szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzenilu Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej i Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w dniu 9 czerwca. Wnioski wynikające z tego pos:edzenia, Prezydium Rady rozpatrzy w drugiej połow:ie czerwca. W wyniku jaWlllego głosowania p.)rządek obrad przyjęto jednomyśhie. Obok programu zamierzeń oszczędn:Jściowych na lata 1983 - 1985, obejmował on: informację prezydenta Poznania o funkcjonowaniu handlu w mieście. z uwzględnieniem przeprowadwnej reorganizacji przedsiębiorstw handlowych;

1l110rmację o realizacji zadań przez przedsiębiorstwa mające zasadnicze znacznie dla zaspokajania potrzeb ludnośc: oraz przedstawienie projektu uchwały.Rady w sprawie wykorzystania nadwyżki budżetowej z roku 1982. PiJ przyjęciu protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady zgłaszano interpelacje i wnioski. :rtadny Czesław Sniady, występując w im.eniu mieszkańców rejonu Naramowic, ponowił wniosek pod adresem władz mias,ta, by niezwłoc:znie pr.zyjść z pomocą mieszkańcom tego rejonu i podjąć skuteczną decyzję zmierzającą do zapewnienia im dostaw wody pitnej. R2dny Sniady przypomniał, iż już na XVII Sesji Rady w dniu 13 marca 1981 r. wystąpił z wnioskiem w sprawie pilnej potrzeby budowy ujęcia wody pitnej dla Naramowic. W odpowiedzi, ot:'zymanej od Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedśiębiorstw Gospodarki Kom.malnej J Mieszkaniowej z dnia 24 kwietnia 1981 r. wynikało, że w latach 1983 - 1984 przewiduj,e się wy,budowanie mgistrali wodociągowej w ulicach Naramowickiej i Lutyckiej. Obecnie miesz."ańcy złożyli pis.enme zażalenie, z którego wynika, że budowa kolektora obniży!a poziom wody w studniach. Radny Eugeniusz Korwel zapytywał o jJrzeznaczenie leżących od ośmiu lat na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorst-.'.'a Wodociągów i Kanalizacji w Dęb':,.:e materiałów budowlanych. Radny Franciszek Raś zgłosił trzy w:ioski w sprawach: l: Przeniesienia n:eczynego kiosku nabiałowego z narc'żnika ulic Czechosłowackiej i 28 Czerwca w pobli:he Poznańskiej Spółdz:lni Mleczarskłej na Dębcu i uruchom'enie go; 2. Uruchomienia sklepu pat:-o:1ackiego Piekarni nr l na Wildzie w lokalu po zlikwidowanym sklepie spoży-.vczym przy ulicach Chwiałkowskiego : 28 Czerwca 1956 r.; 3. Ostatecznego te:>młCLU doprowadzenia ciągu ciepłowniczego do Osiedla Dębiec. Ciepłociąg ten rr.iał być uruchomiony na sezon grzewczy 1983/1984. Mieszkańcy osiedla są zaniepokojeni, bowiem od 15 maja roboty zostały przerwane. - ., Radna Monika Leonowicz zapytywała: l. Kiedy zostanie rOzpOczęta" budowa trasy transportowej na odcinku ró\Wloległym do ul. Kurlandzkłej? Samorząd Osiedla Czecha pragnie bowiem przystąpić do zazielenienie osiedla; 2. Dlaczego projektuje się przerwanie prac przy budowie kolektora kanalizacyjnego na Osiedlu Bajkowym? Radna Marianna Kempara-Po1cyn zapytywała, ki,edy rozpoczną prace ko'misje kontrolując,e sprzedaż alkoholu w ,sklepaich u,sytuowanyc.h w sąsiedztwie szkół? Przypomniała, iż wniosek w tej pra wie zgłaszała na ostatniej sesji. Rady. Mimo zapewnień prezydenta miasta, nie otrzymała odpowiedzi na piśmie. W dalszym siągu odbywa się spr:zedaż alko- . holu w sklepie przy ul. Hetmańskiej i sklepiku Spółdzielni Inwalidów "Rów'ność" przy ul. Lodowej. Radny Bogusław Szydłowski zgłosIł wnioski, których wprowadzenie w życie przyczyniłoby się do obniżenia cen Warzyw i kwiatów produkowanych przez Zakład Szklarniowy w Naramow,icach oraz wnios,ek o zapewnienie bezpieczeńtwa przejazdu i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Lechickiej i Naramowickiej. Radna Danuta Zywiecka, nawiązując do notatki prasowej z dnia 9 czerwca, w sp.rawie uroczystości pogrzebowych, stwierdziła, iż od jedenastu lat w ceremoniale pogrzebów nic się nie zmieniło Rytuał pogrzebowy na cmentarzach junikowskim i miłostowskim urąga wyobra:heniom o ostatnim pożegnaniu. Radna zgłosiła dwa wnioski w sprawie: l. Wprowćldzenia obowiązkowego stroju dla grabarzy; 2. Wprowadzenia dwóch wózków typU "Melex" na cmentarzach junikowskim i miłostowskim, za których użycie dodatkowo opłacałaby rodzina zmarłego, tym bardziej że droga z kaplicy do grobu wynos:i od dwóch do trzech kilometrów. Jako ostatnia, radna Stefania Malesza, w imieniu Komitetu Osiedlowego

Sprawozdania

Dębie<:, zgłosiła wniQski w sprawach: 1.

Wydania błędnej decyzji co do budowy kiosku warzywniczegQ w ale.i od ul. .czechosłowackiej w kierunku Lubania; 2. Ro:zJWażenia moo:liwo>śoi wybudowania prz.ejścia dla pieszych nad torami n!J. Dębcu między piekarn.ią a mleczarnią, co ułatwiłoby życie mieszkańcom Dębca i Swierczewa. W punkcie trzecim porządku obrad, rozpatrywano projekt pogramu zamierzeń oszczędnościowych na lata 1963- 1985. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak stwierdził, że oszczędność to maksyma, która powinna towarzyszyć każdej dobrze zorganiz.owanej gospodarce. Podstawowe kderunki działalności Urzędu Mie.jskiego to: oszczędności finansowe uzyskane z wykonania zadań budżetowych przez poszczególne wydziały; efekty rzeczOwe osiągnięte w wyniku bezpośrednich kroków oJ"ganizacyjnych i kQntrolnych poszczegółnych wydziałów; oszczędności wynikające z .bieżącej działalności gospodarczej jednostek podległych organizacyjnie prezydentowi Poznania. Przewodniczący obrad poinformował również, iż program .zamierz.eń Qszczędnościowych na lata 1983 - 1985 był omawiany na posiedze.oiach wszystkich komisji Rady, a także w dniu 8 czerwca na zebraniu Prezydium Rady. W przeprowadzo.nym głosowaniu jawnym Rada powołała Komisję Redakcyjną projektu uchwały w .następującym .składzie: zastępca przewodniczącego Ra-.

dy, radna Hanna Skalisz; przewodniczący wszystkich komisji Rady; przewodniczący Miejskiej Komisjd Płanowania; dyrektor Wydziału Finansowego; radca prawny Urzędu Miejskiego. Funkcję ,przewodniczącej 'Komisji powierzono radnej Hannie Skalisz. Wprowadzenia do dyskusj;i dokonał wiceprezydent Poznania 'Łucjan Majewski. "Przyjęte kierunki zamierzeń oszczędnościowych - stwierdził na wstępie - znajdują oparcie i. są zgodne z projektem «Rządowego programu antyinflacyjnego i oszczędnościowego». Kon

struując program, kierowaliśmy się przede wszystkim dążeniem do ujęcia w nim zadań r,ealnych, mQiŻIiwych dÓ w:;-':" konania w warunkach działania Urzędu Miejskiego i !podległych prezydentowi przedsiębiorstw. "Program władz miejskich koncent".1je się na przedsięwzięciach nie wymagających nakładów inwestycyjnych, a polegających głównie na sprawniejszej organizacji, zwlększend.u dyscypliny i P'}czucia obowiązku we wszystkich og:'!.iwach gospodarczych. Wprowadzen:e działań dyscyplinujących umożliwi uzyskanie oszczędności w sferze gospodarki surowcowo-materiałowej, zatrudnienia oraz finansów". "Chci,ałbym w tym miejscu - mówi! dalej Łucjan Majewski pr,zybliżyć niektóre wielkości wynikające z Qszczędności w sferze budżetowej. Budżet mia.sta na rok 1983 wynosi 7233 mln zł ,(łącznie z kapitalnymi remontami). Proramem oszczędnościowym objęto wydatki rzeczowe, które w budżecie wyllOSZą 934 mln zł. Z tej kwoty przewid'.lje się w 1983 r. zaoszczędzić 34,6 mln zł, tj. 3,';ł/o wydatków rzeczowych. Największe efekty w tym zakresie zamierza się osiągnąć poprz,ez zmniejszenię wydatków na usługi mat,erialne, gdzie zakłada się zaoszczędzenie 12,9 mln d. Oszczędność ta jest wynikiem 'ograniczenia wydatków na konserwację pomieszszeń i sprzętu, kosztów transportu obcego poprzez szersze wykórzysta:l:e własnych środków transportowych, ob:ł:żenia kosztów za i wyładunkowych, 0pła t pocztowo -telefonicznych. "Następną znaczącą pozycją są oszczędności w materiałach i przedmiotach nie-trwałych (10,4 mln zł), które ob;mują zmniejszenie ,zakupu dóbr ma:erialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia, jak np.: węgiel, koks, materiał), biurQwe. Uzyskanie efektów \V tym zakresie nastąpi poprzez' zobowiązanie jednostek budżetowych do ba"dziej racjonalnego gospodarowania. Założona oszczędność w kwocie 6 mln zł w zakresie wydatków obejmujących u

:;ługi niematerialne wynika z przeprowadzonej z dniem 1 stycznia 1983 r. re(lrganizacj,i służb podatkowych, co spowodowało, że część kosztów, takich jak: czYnsz, ochrona obiektów, utrzymanie czystości, ponosić będzie Izba Skarbowa, a tym samym wydatki ponoszone przez budżet miasta ulegną zmniejszeniu. "Efekty oszczędnościowe wynikające z programu przedsiębiorstw' gospodarki komunalnej i budownictwa komu.nalnego uzyskane będą w trakcie wielokierunkowych działań pr,zewidzianych w indywidualnych programach zakładowych. Efekty te na rok 1003 wyra,żają się kwotą 60 mln zł, a w Jatach 1983 - 1985, jak wspomniałem, osiągną wartość 127,4 mln zł. Kierownictwo przedsiębiorstw gospodarki komUnalnej już na przełomie lat 1982A19'83 wprowadziło do swoich planów zadania oszczędnościowe, traktując je jako jeden z najważniejszych czynników osiągnięcia celów refonny gospodarczej ,[...] Poważne oszczędności przewiduje również Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Sięgają one 111 tys. ki\Vh i zostaną uzyskane w wyniku zmiany ogrzewania elektrycznego i gazowego bazy warsztatowej na ogrzewanie centralne. Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej uzyskują poza tym istotne oszczędności energii elektrycznej przez dalsze zmniejszenie ti!ości tzw. jałowych biegów maszyn i urządzeń, 7Jmniejszenie mocy oświetlenia w pomieszczeniach, przy zachowaniu jednak obowiązujących w tym zakresie lIlormatywów. W zużyciu paliw i olejów J1ajwyższe oszczędności zakłada Miejskie Przeds,iębi<Jstwo Komunikacyjne. 0szczędności w zużyciu wody zapewni .szeroko zakrojona akcja konserwacji urządzeń wodociągowych oraz nasilona kon'trola szczelności instalacji, prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gopodarki MieszkanIowej". Ponadto zakładowe programy oszczęrlnośliliowe przewidują: upłynnianie nadmiernych i zbędnych zapasów materiałowych; efektywniejsze zastosowanie wyników racjonalizacji pracy i wynalaz

..czości; ograniczanie wyjazdów służbowych i zastępowanie ich kontaktami telefonicznymi i pocztowymi; utrzymanie dyrektywnych cykli bud<Jwy i rem(}l1tów. a tam, gdzie jest to możliwe. ich skracanie; zwiększenie efektywności tras przewozowych oraz analizę norm zużycia paliw; obniżenie strat gazu płynnego. "Program oszczędnościowy, oprócz efektów wymiernych - mówił dalej Łucjan Majewski - przyno,s,i także dodatkową korzyść, a mianowicie utrzymuje i rozwija w poznańskim społeczeństwie !I1awyk racjonalnego g<>spodarowania majątkiem społecznym. "Rozliczanie efektów wynikających z prog'ramów osz,czędniości<Jwych następo\Vać będzie okr,esowo na szc.zeblu samorządów pracowniczych i kierownictw przedsiębi<Jrstw oraz prezydenta Poznania. Ich ocena .będzie częścią składową rocznych sprawozdań z wykonania planu wydziałów i przedsiębiorstw. Zgodnie z pr,ojektem rządowego programu oszczędnościowego, wyniki realizacj,i programu będą przedstawiane dwa razy w roku na sesjach Rady, począwszy od roku przyszłego. "Mając na uwadze zastrzeżenia i uwagi dotyczące programu, zgłoszone na po';' siedzeniach komisji i Prezydium Rady, chciałbym stwierdzić, że program zamierzeń oszczędnościowych ma charakter otwarty, będzie on systematycznie poszerzany i uaktualniany o takie elementy, które będą ,możliwe do zrealizowania w miarę zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich działają wydziały oraz przedsiębiorstwa. Wiele uwag i wniosków zgłoszonych przez radnych jest w pełni uzasadnionych. Do grupy wniosków wymagających ponownej analizy należą te, które dotyczą: adaptacji pomieszczeń zastępczych na przedszkola; ospodarki wodnej w przedsiębiorstwach kluczowych miasta; sprzedaży dla ludności materiałów uzyskJiwanych z rozbiórek domów przez przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego; rozwoju sieci handlowej ar

Sprawozdania

tykułami używanymi; terminowego wykonywania inwestycji mających zasa.dnicze znaczenie dla gospodaJ"ki komunalnej; przechowalnictwa warzyw i owoców; jednorodzinnego budownictwa oszczędnościowego; wykorzystywania czynów społecznych jako formy zastępczej wykonywania niektórych zadań. Pragnę jednak ,zaznaczyć, że niektóre z nich przekraczają zakres kompetencji prezydenta, a część włąc.zona została do programu wojewódzkiego (Wojewódzkiego Prz,edsiębiorstwa Wodocią,gów i Kanali;zac'ji oraz Wojewódzk,iego Przed<;iębior.stwa Energetyki Cieplnej).

"Wśród spraw zależnych od stanowiska Urzędu Miejski,ego .szerszego wyjaśnienia wymagają kwestie oszczędności -energetycznych w Miejskim Prz,edsiębiorstwie Komunikacyjnym. Podzielam pogląd radnych, ż,e ograniczenie zużyc.ia energii elektrycznej nie może spowodować pogorszenia warunków dojazdu do pracy w wolne sOIboty i inne dni wolne !Od pracy. Z tego też względu, realizacja zadania wymaga pełneg,o zsynchronizowania częstotliwości kursów tramwajowych z rzeczywistymi potrzebam: ;przewozowym.i zakładów pracy. Nie jest to temat łatwy, ponieważ nie mamy stał,ego cyklu wolnych sabót i to wprowadza perturbacje w działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Dlatego ten temat musimy wyodrębnić i potraktować oddzielnie. "Chciabym również wyjaśnić, że adaptacja pomieszczel1 na przedszkola nie. oznacza, iż r.ezygnu}emy z budowy nowych przedszkoli. Adaptacje są dla nas tylko jedną z dróg poprawy sytuacji w tym zakresie. Główne starania kierujemy na budowę nowych obiektów, które powstają w rejonach największego zapotrzebowania - na osiedlach budownictwa wielorodzinnegQ. Godne pod.kreślenia są możliwości uzyskania dalszych 'Oszczędności poprzez l,epsze wykorzystanie już uzbrojonych terenów pod budownictwo plombowe. Wskazania radnych, mające na celu oszczędne gospodarowanie ziemią, widzimy również w

odniesieniu do budownictwa jedn.orodzinnego. Zgodnie z sugestiami i potrze. bami społecznymi, popieramy r'ozwój zorganizowanego budownictwa zakładB,.. wego szeregowego, w tym również ,atrialnego, w których to formach nakłady inwestycyjne związane z uZbroj,el11ero .są niższe o około 25 - 30%. Wynika to z intensywności zabudowy. Założyliśmy, że w obszarze intensywnej zabudowy w mieście tylko ta forma jest do przyję. cia. "Założenia programu potwierdzają, iż jest en poszerzeniem i udokumentowa.. niem istniejącej i stosowanej od wielu lat znanej poznańskiej gospodarności. Inspiratorskie oddziaływanie Rady i j.ej .komisji branżowych poprzez życzliwą, krytyczną anaLizę przedstawianych przez nas projektów planów społeczno-gospodarczych oraz sprawozdań z ich realizacji }est głównym stymulatorem wdraża.nia zasad gospodarności w praktyce działania Urzędu Miejskiego i podporządkowanych Radzie przedsiębiorstw". Radny Józef Dobosz, przedstawiając opinię o projekcie "Programu" w Jmie.niu Prezydium Rady, powiedział, że trudna i złożona sytu.acja gospodarcza nakłada na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego obowiązek OSZC2;ędnego i racjonalnegc gospodarowania oraz szukania dróg obniżki kosztów Wyjście z głębokiego kryzysu ekonomicznego, jaki dotknął kraj, zależeć będzie w dużym stopniu od tego,' jakie bę,. dą rzeczywiste wyniki działań oszczędnościowych W szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. PreZ!entowany przez prezydenta Poznania "Program zamierzeń oszczędnościowych .na lata 1'983 - ,1985" był omawiany na posiedzeniach komisj i problemowych i Prezydium Rady. Radni przyjęli .go, zgłaszając Jedr.:\k szereg różnych za.strzeżeń, uwag i propozycji co do zakresu działań i spodziewanych efektów finansowych, jak i do ich realności. Postulowąno przekazanie części spraw do ponownego przeanałizowani.a przez zainteresowane jednostki i wydziały. Niek't6re załQżenia Qszczędnościowe zawarte w "Programie" budzące wątpliwości radnych dotyczą zwłaszcza przej.mowania mieszkań po Qsobach wyjeżdżających za granicę, adaptacji strychów na mieszkania, jak też oszczędności związanych z budQwnictwem jednorodzinnym. "Zastrzeżenia budzI - mówił radny Jćzef Dobosz - propozycja oszczędzania energii w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym poprzez ogranicza.lie H::ursów w womt:' sob'Jty. Za ich ut r zym'.J.C1 pn przĘ'mawia fakt, że w każdą sobotę miesią,ca praoują w mieście w różnych dzielnicach zakłady i należy zaprwmć pracownikom sprawny dojazd da pracy i powrót do domu. Oszczędności €Ilergil nie mogą w żadnym stopniu wpłynąć na pogorszenie i tak nie najlepiej funkcjonującej komunikacji miej5kiej. Kontrowersyjna była też ujęta w "Programie" sprawa uzysku dodatkQwych miejsc przedszkolnych. Każdego roku, w czasie rekrutacji dzieci do ,przedszkoli, stajemy przed probl,emem, :'0 L.robić z dz.iećmi nie przyjętymi, którym T1ależałoby jednak zapewniĆ opiekł;. Mimu corocznego przekazywania nowych obiekt:')w, od wielu lat brakuje miejsc dla wSl.ysLAich chętnych. ",'Pl'Ograrll(' ograniczony został w częŚCI dotyc, ąc"'i oszczędności !i'lansowych i efektów rzeczowych uzyskiwanych pI7PZ poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego tylko do roku 1983. Stało się to dlatego, że Urząd nie posiada określonych środków budżetowych na lata 1984 i 1985. W tym przypadku realność cpracowania na lata 1984 i 1985 byłaby wątpliwa. Ponadto »Program« obejmuj,e tylko sferę bezpośredniego Qddziaływania władz miejskich, tj. wydziały i jecinostki podporządkowane prezydentowi Poznal::a. Przy takich założeniach, niektóre uwagi i wnio.ski zgłoszone w toku dy.skusji przez radnych, choć w swej istocie słuszne, ale o szerszym zakresie działlfnia, nie mogły ZJnaleźć swojego odbicia w przedstawionym materiale. Dotyczyły one m. in. oszczędności wody - ,łównie przez przedsiębiorstwa - wo

12 Kron1.ll:a m. POZD!Udabec występującego jej deficytu, czy też gospodarki paliwowo-energetycznej. Zagadnienia te bowiem znajdują się poza ,kompetencjami prezydenta Poz.nania. Mając jednak na uwadze ogromną wagę tego problemu uważam, że sprawy te winny znaleźć swoje właściwe rozwiązanie" . Radny Dobosz zaproponował, by prezydent Poznania wystąpił z apelem-po stU'laltem do przedsiębiorstw 'kluczowych działających w mieście o racjonalne użytkowanie i gospodarowanie wodą, w celu złagodzenia występująoego deficytu wody w sieci ogólnomiejskiej. Rozpatrzenia wymagają również pro,pozycje 0,szczędności zgłoszone przez radnych w toku dyskusji, dotyczące m. in.: zorganizowania przy Wydziale Zatrudnienia i Spraw :Socjalnych informacji o zatrudnieniu emerytów; rozwoju sieci handlowej artykułami używanymi poprzez sprzedaż komisową; zakazu sprzedaży towarów rynkowych (własna produkcja) dla załóg; wykorzystania materiałów budowlanych z rozbiórek i zorganizowania ich sprzedaży dla ludności; podjęcia dodatkowej produkcj,i ubocznej na ,potrzeby rynku przez przedsiębiorstwa podległe prezydentowi Poznania; właściwego ,odbioru i wykorzystania surowców wtórnych; rozważenia możliwości zmniejszenia cyklu budowy nowych inwestycji, bowiem przedłużanie ich powoduje duże straty; rozwoju handlu spółdzielczego i drobnej wytwórczości; dolwnania analizy czynów społecznych, która wykazałaby możliwośoi ich wykorzystania przy realizacji pewnych zadań; właściwego przechowywania ziemiopłodów, z uwagi na to, iż występują duże straty w fazie ich produkcji, jak i w magazynie; szacunku dla pracy i tego co zostało wykonane - chodzi np. o to, by przy zładowywaniu materiałów nie powodować niszczenia chodników i krawężników. "Mimo pewnych zastrze:żeń - powiedział .na zakończernie radny DobOsz - które radni zgłosili i zasygnalizowali w toku dyskusji na posiedzeniach komisji

Sprawozdania

i Prezydium Rady ara z biorąc pod uwagę wszystkie elementy budowy "Programu» i fakt, że datyczy on zgodnie z założeniami tylko sfery budżetu, działań arganizacyjnych i kontralnych wydziałów, a także oszczędności w jednostkach podporządkowanych prezydentowi Paznania - wnoszę o jegO' przyjęcie, ,proponując, aby Rada zobowiązała prezydenta, zgodnie z rządowymi wytyczJ1ymi, do okresowego rozliczania się z realizacji "Programu«". W następnym punkcie porządku dziennego rozpatrywana informacje prezydenta "Palityka funkcjonowania handlu w Poznaniu z uwzględndeniem faktu przeprawadzanej obecnie reorganizacji przedsiębiorstw handlowych", doręczoną radnym przed sesją. "Dla zapewnienia dostaw towarów na rynek - czytamy w niej - padjęta szereg kroków, z których najistotniej.sze ta: objęcie programami operacyjnymi wyrabów 'Odzieżawych, dziewiarskich oraz abuwia dla dzieoi i młodzieży; objęcie zamówieniami rządO'wymi pewnej grupy towarów, jak m. in.: środki czystości, wyroby pończosznicze, bielizna dzienna dla dorasłych; zastosowanie preferencji dla przesiębiorstw produkujących wyroby standardowe a cenach regulowanych. "Założone w planie na 19'83 r. dastawy artykułów żywnaściowych zapewnią utrzymanie nie7Jbędnego poziomu wyżywienia. Dostawy mięsa i jego przetworów wystarczą na reglamentację, z za-o chawaniem dotychczasawych narm i na m.inimalne za'Opatrzenie pazareglamentacyjne. Struktura dast?w ulegnie jednak pogarszeniu z uwagi na zmniejszoną podaż mięsa wieprzowegO' i wędlin. Za,powiada się poprawa zaopatrzenia ludności w obuwie ,oraz w ubiary dla dzieci i mładzieży.. Nastąpi wzrost dostaw tkanin wełnianych, bawełnianych, me,bli, wyrO'bów przemysłu elektromaszy'TlQWega. Dastateczne będzie zaopatrzenie rynku w proszki do prania i mydła l. ..] W zakresie jakości towarów, szczegóLna uwaga zostanie zwrócona na: popraw-ę organizacji pracy służb kantl'Oli jakości w celu zwiększenia efektywności ich działania; systematyczne eg;z:kwowanie od producentów obowiązku zapewnienia odbiorcom i użytkownikom niezbędnej informacji a cechach i właściwaściach produkowanych wyrobów: eliminowanie nieprawidłowości w magazynowaniu, składowaniu i transporcie towarów; eliminowanie z obratu towarów a szczególnie niskiej jakości; wni.kliwe analizowani,e wniosków z reklamacji i skarg indywidualnych nabywców oraz organizacji kantrolnych". W razdzi'ale paświęconym sieci handlowej w Poznaniu (na kaniec 1982 r.) przytoczono liczby, z których wynika, że P02'JI1ań posiadał agółem 2501 punktów (sklepów i kiosków), w tym 2054 punkty uspołeczfl'!one i 447 nieuspołecznionych. Wskaźnik powierzchni użytkawej 367 m!! przypadającej na 1000 mieszkańców uznano za niezadawalający, jeśli brać pod uwagę wielkości założane dla m. Paznania na rok 1985 - wynoszące 600 mI. Wskaźnik dla Poznania jest zaledwie o 1,8 mI wyższy ad średniej krajowej, a z dużych aglomeracji miejskich mn.iej.szy posiada tylkO' Kraków. Najbardziej rOzibudO'wana jest sieć sklepów U'sJpołeczn,iony,ch w dzielnicy Stare Miasto, gdzie na 1000 mieszkańców przypada 705,2 mI powierzchni, natamiast l1ajniższym wskaźnikiem - 225 m 2 - charakteryzuje się Wilda. W sieci handlawej miasta -dominują placówki małe, rozdrabni'One i przestarzałe technicznie, l1ie przysta'sawane do nowoczesnych form sprzedaży. Poprawa może nastąpiĆ w wy.niku modernizacji, budowy nowych obiektów, właściwej gospodarki posiadanymi lokalami. Modernizacje są wykanywane systemem gospodarozym, tj. przez rZ!emiosło pazyskiwane w drodze przetargów. Wiełkość środków finansowych przeznaczonych na modernizacje w poróWinaniu z latami ubiegłymi maleje, a wzrastające koszty materiaławe i robocizny Zffini,ejszają jeszcze ich rozmiary. Dalsza poprawa obsługi klientów :1.iemoże odbywać ;;ię wyłącznie p8przez .modernizację sieci. Nieodzowny jest .przyrost powierzchni sklepowej poprzez oudowę nowych obiektów. ReaEzacja budawnictwa towarzyszącego bud3wnictwu mieszkaniowemu postępaje z wyraźnym ,u.późnieniem. Sytuację pogorszył fakt, iż w świetle nowych przepisów, począwszy od 1983 r., spółdzielnie mieszkal!Jiowe budować będą wyłączI1lie placówki połoźone w parterach budynków mieszkalnych. Pawilony wolnostojące wznosić ma przyszły użytkownik. Tym,czasem Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców ,,społem" nie posiada środków, bowiem jej fundusze w większości przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę kiombinatu piekarniczego przy ul. Obodrzyckiej. "Z tego też powodu - czytamy dalej w informacji - opracowany przez Wydział Handlu i Usług w 1976 r. "Program rozwoju sieci handlowo-gastronomiczno-usługawej w os-iedlach peryferyjnch m. Poznania», mający przynieśĆ p3px:aWę sytuacji w rejonach pozbawionych budownictwa spółdzielczego, nie maże doczekać się realizacji. Na dwadzieścia dziewięć projektowanych, wybudowano dwa abiekty (ul. Haliny i ul. Oźarowska). W celu uwiarygodnienia "Programcl» dokonano kilkakrotnych wizji rejonów, w których przewidziane są lakalizacje pawilonów. Ostatnia miała miejsce w listopadzie 19H2 r. Jej zadaniem było ustalenie hierarchii potrzeb lokalizacyjny.ch. Wskaźnikami przy ustalaniu priorytetowych lokalizacji były: istniejąca sieć handlowa, stopień zaspokojenia przez nią potrzeb mies.żkańców oraz moźliwości finansowe i inwe;;tycyjne ,,'Społem». Zaproponowano "Spałem» budowę w latach 1983 - 1985 czterech obiektów przy ulicach: Koszalińskiej, Andrychowskiej, Chadzieskiej i Pniewskiej, a w latach 1985 - 1987 trzech - ulice Gospodarska, Katowo, ŁugaÓska. ,;W przypadkach likwidacji działalnOSCl handlowej bądź usługowej przez jednostki gospodarki uspołecznionej lub ()soby prywatne, każdorazowO rozwaźd

12.

się możliwość przekazania lokalu na poszerzenie istniejących obok sklepów [. . .] Dążąc do poprawy funkcjonawania placówek handlowych poprzez: zmniejszenie kosztów jednostkowych, wzbogace'nie oferty towarowej, usprawnienie obsługi klientów, złagodzenie deficytu zatrudnienia - Wydział Handlu i Usług popiera wnioski przedsiębiorstw handlowych w zakresie przekazywania punktów detalicznych na ajencje, jak równieź dotyczące przebranżowań i konsygnacji". Organizacje handlowe upatrują możliwości poprawy funkcjonowania, zwiększenia operatywności działania, zmniejszenia kosztów ogólnych w doskonaleniu rozwiązań organizacyjnych. Stąd od 1982 r. obserwuje się dążenie do reorganizacji ich struktur. Z dniem 1 stycznia 1982 r. Wojewódzkie Przedsiębior;;two Handlu Wewnętrznego została przekształcane w trzy samodzielne przedsiębiorstwa handlawe: Przedsiębiorstwo Handlu Ubiorami ,,0tex", Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi "Arpi s", Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Wyposażenia Mieszkań "Domar". Przed re8rganizacją Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu WewnętrznegO' posiadało trzy oddziały, które były samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi z wyodrębnionymi struktaralnie służbami handlowymi, ekonamiczno-finans8wymi, administracyjnymi. Oddziały prowadziły samodzielną gospodarkę, a związki łączące je z zarządem miały charakter instruktażawo-kontrolny. Na początku lat osiemdziesiątych pojawiły się dążenia do samodzielności i zmniejszania kosztów administracji. Po likwidacji zarządu Wojewódzkieg() Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, w p'J- . szczególnych przedsiębiorstwach nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej, która została dostosowana do faktycznych potrzeb prowadzenia działalności handlowej. W nowych warunkach przyjęto następujące zasady: swobodne określanie statutu i regulaminu organi

Sprawozdania

zacyjnego; mQżliwość ustalania i korygowania struktur Qrgani:zacyjnych; ela.styczne - dQstosowywanie się do warUll.ków rynkowych; stosowanie rachunku ekQnomicznegQ przed podejmowaniem decyzji o skutkach finansowych na wszystkich szczeblach zarządzania; usprawnieni,e przebiegu informacji. Reorganiza.cja nie ominęła rÓwnież pionu handlu spożywczego. Dla przełamania monopolu hurtu spożywczego ,.społem" powstało w październiku 1982 r. PrzedsiębiorstwQ Hurtu Spożywc'zego - Oddział OkręgQwy w Poznaniu. W celu zaś wyeliminowania niekorzystnych skutków monopolu Wielk!Jpolskiej Spółdzielni Ogrodnicz,o-Pszczelarskiej na rynku warzywno-owocowym, powono giełdę warzywno-owocową przy ul. Bema. Skraca ona drogę płodów ogrodniczych od pr.oducenta do konsumenta. Eliminacja pośredników pozwoli również na obniźkę cen. Kolejne zmiany organizacyjne dotyczyły Oddziału Handlu Detalicznego "Społem", który przekształcony został w Poznańską Spółdzielnię Spożywców.

Spółdzielnia ta, będąca osobą prawną, działaĆ będzie jakQ podstawowa jednostka spółdzielczości spożywców, będzie miała charakter wielobranźowy, bowiem przekazane zostaną w jej gestię zakłady garmażeryjne, masarskie, wytwórnie napojów bezalkoho.lowych - naleźące dotąd do Oddziału Produkcji. Poznańska Spółdzielnia Spożywców, jak .i inne oddziały z terenu województwa poznańskiego, wyraziła wolę zrzeszenia się w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Spożywców "Społem".

Wejście w życie "u.stawy a wychowywaniu w trzeźwości i pr,zeciwdziałaniu . alkoholizmowi" z dnia 26 października 1982 r. spowodowało powołanie do życia z dniem l czerwca 1983 r. Przeds,iębiorstwa Obrotu Napojami Alkoholowymi "Ponal". P.ociągnie to za sobą konieczność zmian org-anizacyj:no-branżowych, przede wszystkim w Handlowej .spółdzielni Inwalidów "Równość".

W celu poprawy funkcjonowania handlu, pełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów, opracow.ano nowe. zasady regulowania czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicz,nych. Miały one .na celu ujednoliceni!;! .godzin otwarcia. Kierowano się przy tym int-eresem ludności pracującej w godzinach porannych, zapewniając działalność placówek handlowych do godz. liS. W 1983 r. r.ozszerwno działalność placówek handlowyCh branż przemysłowych w soboty, wprowadzając obowiązek otwierania sklepów w dwie soboty w miesiącu. Przedsiębiorstwa handlowe zobowiązane są do rezerwowania 500/0 dostawy tygodniowej do sprzedaży w s,o,botę.

"W świetle przedstawionej sytuacj,iczytamy w zakończeniu in,forma.cji - polityka Wydziału Handlu i Usług w zakresie organizacji i funkcjonowania handlu zmierzać będzie do: koordynacji poczynań wszystkich przedsiębi.orstw z terenu PQznania, działających na rzecz zaopatrzenia rynku; poprawy obsługi ludności; przeciwdziałania negatywnym zjawisk.om (sprzedaż. protekcyjna, ukrywanie towarów oraz l,ekceważenie klientów); usprawnienia funkcjonowania magazynów, transportu i sklepów; popierania demonopolizacji rynku (hurtu i detalu); przywracania czy,s-tości branż w miarę stabilizacji rynku". Uzupełnieniem tej informacji było wystąpienie w,iceprezydenta Poznania ,Zbigniewa HabeIa" "Proces zmian organizacyjnych rozpoczęty w 1982 r. i trwający do chwHi obecnej - podkreślił .Zbigniew Habel - .objął wszystkie pod.stawowe organizacje handlowe. [. . .] Zmiany organizacyjne handlu zmierzają w kierunku odzyskania struktur istniejący,ch przed rokiem 1975. Kilkuletni ,okres działania monopolistycznych, wielobra"nżowych organizacji handlowych nie przyniósł pozytywnych efektów w ,organizacji i funkcjonowaniu handlu.

.Nadmiernie rozbudowane struktury organizacyjne utrudniły elastyczną i operatywną jego działalnQść, zaś likwidacjaprzedsiębiorstw państwowych w branży .spożywczej w praktyce .oznaczała wyłączenie k.onkurencyj.n.ości w tej dziedzi.nie. W świetle tego powrót do sprawdzonych zasad funkcjonowania handlu ,sprzed 1975 r. należy .ocenić dodatnio .[. . .J - "Os.obnym zagadnieniem zwią.zanym z reorganizacją handlu jest utworzenie wyodrębnioneg.o przedsiębiorstwa obrotu napojami alk.oh.olowymi. Minister ,handlu wewnętrznego i usług z dniem l czerwca 1983 r. powołał Przedsiębiorstwo Obr,otu Napojami Alk.ohol.owymi "Ponal», - posiadające monopol w sprzedaży alkoholu na obszarze całego kraju. Zarządzenie przewiduje zorganizowanie w Poznaniu jednego z dwunastu .oddziałów Przedsiębiorstwa. Utw.orzenie .oddziału oznaczać będzie przejęcie w ,pierwszej k,olejności szesnastu p.oznańskich placówek specjalistycznych, a następnie wycofanie sprzedaży napojówalkoholowych z dwustu dziesięciu sklepów ogólnospożywczych i zorganiz.owa.nie nowych punktów sprzedaży. W ooenie władz miejskich, powołanie nowej jednostki organizacyjnej handlu artykułami m.onopolowymi nie wpłynie na 0,graniczenie spożycia alkoholu, spowoduje natomiast dodatkowe kQszty, jak również pog.orszy wyniki finansQwe przedsiębi.orstw aktualnie prowadzących sprzedaż alkoholu, zwłaszcz.a Handlowej Spółdzielni Inwalidów ,«Równość». Brak ostateczmych rozstrzygnięć w sprawie zmiany systemu sprzedaży alkohQlu wstrzymał prace Urzędu w zakresie likwidacji sklepów z napojami alkQholowymi zlokalizowanych w pobliżu szkół i innych placówek oświatowa-wychowawczych, a także duży,ch zakładów pracy. Do prac tych wrócimy niezwłocznie po ukazaniu się zarządzeń wykonawczych. "ReaUzacja zadań przewidzianych w programie rozwoju rzemiosła i handlu prYWJltneg.o zapewni bardziej prawidłowe razmieszczenie sieci placówek handlQwych i rzemieślniczych, szczególnie w rejQnach peryferyjnych, oraz dzięki

szer.okiej konsultacji społecznej .odpowiadać będzie potrzeb.om mieszkańców danego rejonu. W celu stworzenia korzystniejszych warunków rozw.oju rzemiosła i handlu w rejonach peryferyjnych, wystąpiliśmy do władz centralnych v zmianę przepisów podatkowych. Sugerujemy wpr.owadzenie możliwości stosowania preferencji podatk.owych dla placówek zlokalizowany,ch w rejonach peTyferyjnych. P.opieramy także r,ozwÓj firm polonijnych, których produkcja w pewnym stoimiu uzupełnia zaopatrzenie rynku, niemniej jednak warunkiem tworzenia tych firm j,est posiadanie własnych lokali uzyskanych drogą inwestycyjną. "Mając na uwadze łepsze zaopatrzenie aglomeracj,i miejskiej w warzywa l 0w.oce, podniesienie ich jakości, obniżenie ceny oraz stworzenie korzystniejszych warunków dla upłynniania nadwyżek przez drobnych producentów, przewidujemy wydzielenie jednego targowiska wyłącznie dla pr.oducentów". "Informując obywateli radnych o kierunkach działania Urzędu - powiedział na zakończenie Zbigniew Habeł - zmierzających do p.opr.awy funkcjonowania handlu w okresie wprowadzania reformy g.ospodarczej i zmian strukturalno-organizacyjnych w handlu,zdajemy so.hie sprawę, iż trudno przewidzieć na ile podejmowane przez nas w chwili obecnej decyzje i rozwiązania .okażą się trafne, i dadzą spodziewane efekty gospodarczo-organizacyjne. Sprawdzenie skuteczności tych decyzji wymaga bowiem czasu. Istnieje już dziś potrzeba opracowania «Raportu o stanie handlu w P.oznaniu w świetle dotychczasowych reorganizacji». O .ile Rada podziela mój pogląd, proszę o upoważnienie prezydenta P.oznania do .opracowania «Raportu», który po uzgodnieniu z Komisją Zaopatrzenia Ludności i Usług, i aprobacie ,Rady przedstawiony zostanie ministrowi handlu wewnętrzneg.o i usług". Radny Zdzisław Filipiak, przedstawiając .opinię i wnioski w imieniu Komisji

Sprawozdania

Zaapatrzenia Ludnaści i Usług, stwierdził: "Zdaniem Kamisji, podstawowym elementem wlaściwej działalności handlu w naszym mieście jest sprawa dystrybucji masy towarowej, tzn. równomiernego i właściweg.o jej rozdzialu. Duże niezadowolenie spałeczne wywołuj.e m. in. fakt, iż asaby pracujące w naszymmiescie mają znacznie większe trudnosci z zaopatrzeniem się nawet w podstawawe artykuły, aniżeli osaby niepracujące. Stąd Kamisja prap.onuje taki rozdział masy towarowej, zarówno w odniesieniu do artykułów spożywczych, jak i przemysławych, zeby asoby pracujące nie czuły się jak obywatele drugiej kategorii. "Prezydent POZllania wydal zarządzenie a gadzinach pracy handlu i gastranomii, akreślając je ściśle. 'Samo zarządzenie niewiele będzie znaczyło, jeżeli nie będzie egzekwował: się jeg.o realizacji i przestrzegania. Stąd Komisja wno.si orazważenie możliwaści włączenia patroli Milicji Obywatelskiej da kantroli godzin otwierania i zamykania sklepów pałożonych w rejanie ich działania oraz nakładania mandatów lub kierowania spraw do Kolegium wadniesieniu do kierowników sklepów i placówek usługowych nie przestrzegających godzin pracy. Zdaniem Komisj,i, miasto nasze, które jest nie tylko miastem Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale również różnych giełd i imprez o charakterze mdędzynarodowym i krajowym, nie może był: pozbawiane stale działaących sklepów nocnych i dyżurnych. \"Jobec tego Komisja wni.oskuje o pilne rozwiązanie tego problemu. "Dużo uwagi poświęciła Kamisja w czasie swojej działalności sprawie budownictwa towarzyszącego na nowych asiediach mieszkaniawych i w rejonach p--ryferyjnych naszeg.o miasta. Wobec fCltU, że w obecnej sytuacji trudno mówił: o szybkim rozwiązaniu tych problemów, Komisja widzi możliwośł: ich złagodzenia poprzez zobowiązanie wykonawców nowych {}siedli da addaniado użytku abiektów t.owarzyszących, w tym szczególnie handl.owo-usługawych, w akreślonym terminie - np. ówóch lat, licząc od czasu zakańczenia bud<Jwy j'ednostki. "Kamisja w dalszym ciągu będzie się domagała, tak jak rabi to .od wielu lat, oddania do użytku dwóch pawilanów - ,przy ulicach Leszczyńskiej i Andrychawskiej, ponieważ tylko w ten sposób można poprawił: za.opatrzenie ludnaści tych rejonów w podstawawe artykuły l...] Reorganizacja przedsiębiorstw handlawych już w d<Jstatecznym stopniu ad-biła się na pracy handlu i dostatecznie wysokie kaszty zostały z jej tytułu ,poniesione. W świetle powy Lszego Kamisja jest zdania, że p0wołanie Przedsiębiorstwa Obrotu Napajami Alkoh.olowymi «P0nal» w naszym mieście j-est ,niepotrzebne, ponieważ dotychczas dy..strybucja napojów alkahalawych jest właściwa. "Panadto, zdaniem Komisji, należy w' większym niż datychczas stopniu dbac o przestrz,eganie czy.sltoś1ci branż, unikając z,byt pochopnego pr;z;ebranżowania placówek lUlb ich łącz,enia. Dotychczas0we doświadczenia wskazują, że bałagan w branżach powoduje dezorganizację rynku i wywołuje niepokój społeczenstwa. Na1leży również zdaniem Komisji, odstąpił: od przekazywania sklepów ,branż,owych innym niż dotychczas użytkownilkom, ponieważ w ten spasób uła'tWla się CIZę'S'tO bogatym monopolistom przejmowanie już zalprowadlZonych placówek handlowych, miast zmuszał: ich da budowa,nia na własny koszt nowych obiektów. Zdaniem Komisji, duże niezadowolenie społeczne budzi fakt pawstania w naszym mieście zbyt wielu tzw. butików, sprzedających odzież najczęściej szytą z materiałów kraj.owych,. których brak na naszym rynku, co w konsekwencji zmusza .obywateli do kupowania w tych sklepach ubiorów pa bardzo W)'sakich cenach". Na zakończenie radny Zdzisław FilijP.iak zapropo.nował przyjęcie informacji, ponieważ stanowi ona pierwszy krok:

do lepszej .organizacji handlu w mieścieprzemówienia poznańskiej Spożywców

Z uwagą wysłuchano Benona Polczyńskiego z Powszechnej Spółdzielni "Społem".

Rada przyjęla przedstawioną informację do wiadomości, z:Jbowiązując jedn.ocześnie prezydenta Poznania do opracowania na podstawie zgłoszonych wnioskow "Raportu o stanie handlu i usług w Poznaniu", zawierającego propozycje zmian w ich funkcjonowaniu i strukturze, pod adresem ministra handlu wewnętrznego i usług, p:J uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję, Prezydium i R:idę; astępnie rozpatrywano informację o realizacji zadań przez przedsiębiorstwa m:asta mające zasadnicze znaczenie dla za-pokajania potrzeb ludności - przede wszystkim z zakresu rolnictwa, przemysłu przetwórczego oraz budownictwa mieszkaniowego - w warunkach wdrażania reformy gospodarczej. Przew.odniczący obrad, radny Stanisław Antczak stwierdził, że z przedstawionych materiałów wynika, iż nie udało się jeszcze doprowadzić do pełnego wdrożenia zasad reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach budowlanych. Natomiast' korzyści w działaln.ości gospodarczej przedsiębiorstw r.olno-spożywczych, będące wynikiem wdrażania reformy g.ospodarczej, już w bieżącym r.oku winny być zauważalne, ale lepsze efeKty zostaną uzyskane dopiero w latach następnych, gdy osiągnie się większą stabilizację gospodarki krajowej. Stąd zaproponował przyjęcie informacji do wiadomości i zobowiązanie prezydenta Poznania oraz Wojewódzkiego Zarządu Budownictwa do realizacji wniosków zawartych w niej, a także Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej 1 ,Lesnictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Z-ag.ospodarowania Przestrzennego .do d.okonywania okresowych .ocen stopnia realizacji zadań przez przedsiębio:-stwa miasta, mające zasadnicze zna

tCzenie w zaspokajaniu potrzeb jego mie.szkańców.

W wyniku przeprowadzonego jawnego glosowania, Rada przyjęła jednomyślnie ,Przedstawioną przez przewodniczącegD obrad pr.opozycję. W głosowaniu jawnym powzięto uchwałę w sprawi-e nadwyżki budżetowej w wys.okości 25 mln zł z 1982 r. Występując w limieniu Komisji Wychowania. Oświaty i Kultury, radny Wo'jciech Luty wyraził zadowolenie z propozycji dofinansowania zadań w ,zakresie kultur)' .W kwocie 25 mLn zł, która to kwota zostanie przeznaczona m. in. na realizację programu "Sródmieście", robót rewaloryzacyjnych na Starym Ry.nku oraz ,na działalność domów kultury.

. Przewodnicząca Komisji Redakcyjnej proj.ektu uchwały o programie oszczęd,ności.owym radna Hanna Skalisz, przedstawiając wniosek o podjęcie uchwały, zaproponowała wprowadzenie zmian do projektu poprzez dodanie w li 2: 1. Przyjęty "Program' traktuje się jako .otwarty. 2. Zobowiązuje się prezydenta Poznania do włączenia do "Pr.ogramu" zadań o charakterze antyinflacyjnym, wy,mienionych w wystąpieniu wiceprezydenta i członka Prezydium Miejskiej ,Rady arodowej. 3. Zobowiązuje się prezydenta Poznania do bieżącego in,formowania Prezydium Miejskiej Rad)' Narodowej o realizacj,i "Programu zamierzef1 oszczędnościowych na lata 1983 - - 1985" oraz do dwukrotnego w ciąg roku przedstawienia wyników jegorealizacji na sesjach Miejskiej Rady Naro,dowej.

, Rada w głosowaniu jawnym podjęd uchwałę w sprawie "Programu zamierzeń .oszczędnościowych na lata 1983- 1985" wraz z proponowanymi zmianami - przy jednym głosie wstrzymującym się. Wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski' udzielając odpowiedzi na zgło,szone wnioski i interpelacje, wyjaśnił: już po ukazaniu się notatki prasowej, wystąpiono do Zarządu S-p6łdzielni "Uniwersum" o zapewnienie odpowiedniej

Sprawozdania

powagi obrzędom pogrzebowym; budowa kładki dla pieszych na Dębcu między piekarnią a mleczarnią joest w obec,nej sytuacji zbyt kosztowna; budowa ciepłociągu w kierunku Dębca będzie ,zakończona w przyszłym roku - opóźnienia związane są z trudnościami z wyegzekwowaniem dostępu do terenów użytkowanych przez działkowców; Komitet Osiedlowy Dębiec wyraził zgodęna lokaliz'ację kiosku prowadzącego ,Sprzedaż kwiatów a nie warzyw; na in,Ile sprawy poruszane przez radnYlOh za.interesowani otrzymają odpowiedz na piśmie. Na tym porządek Dbrad XXIX 'Sesji Rady został wyczerpany. Zamknięcie ohrad I!lastąpiło o godz. 11,35.

,M arian Ge,nowefiak

'.'.. ,;.0_. -'..fil".. i<" . .. . O,.

,

., .

?'I :.:> '. . f w

WYDARZENIA W POZNANI w 1983 roku

",o}.

tC z ę ś ć d r u g a)

1.4. W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się spotkta.nie kombatantów -zołnierzy II wojny światoweJ inaugurujące obchody Miesiąca Pamięci Narodowej. Zebrar:Yc powitał wicewojewoda poznanski Romuald Zysnarski. Władze woje,.

wódzkie reprezentowali: I sekretarz Komitetu Wojew6d:z;kiego Polskiej Zjednocwnej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, przewodniczący Wojewódzkiej R-:dy Narodowej Tadeusz CzwoJdrak, przewodniczący Tymc.zasowej Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego .AJugustyn Kogut i Wojewódzkiego Komitetu Fr-ontu Jedności Narodu Edmund Rejek. Obecni byH przedstawiciele Wojska Polskieg,o, z szefem Wojewódzkiego S.ztabu Wojskowego gen. bryg. Witoldem Wereszczyńskim i pełnomocnikiem Komitetu Obro!l1Y Kraju na województwo poznańskie płk. Henrykiem Szymańskim. Przybył konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - Piotr Pietraszyn. Podczas spotkania g.rupie kom'ba1antów wręcZ!ono odznaczenia i medale pamiątkowe. Po spotkaniu, delegacje k.ombatantów złożyły kwia1y pod pomnik,iem Bohaterów na Cytadeli, pod pomnikiem Armii "P/oznań" oraz pod tabLicą pamiątkową na "Domu Zołnierza". Przekaza.ny został do użytku budynek h.ote1,owy Poznańskiej . .Fabryki Łożysk Tocznych. Obiekt posiada jedenaście kondygnacji ; zamieszka w nim ok. 600 osób.

Dowcipy primaaprilisowe w poznań.skIej pr,asie. Pod tytułem: Rano - drugie wydanie "Teleskopu". 171Jotrmacja wrosna - czytamy: "Program lokalny poznańskiej telewizji - »Telera,nek« stał się ostatnio wyjątkowo atrakcyjny. Urozmaicony serwis Informacyjny, frapujące repoJ"taże, bezkompromis'owe polemiki. błyskotliwi lektorzy. W »Gazecie Poznańskiej« Zdzisław Bery t ubolewał więc - pisząc o »Tełeskopie« - że jest on Polsce ni,e znany.

Przekonywające były widać argumenty dziennikaTZa, skoro zyskały zrozumienie nowego przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji. Zadecydował on, że od piątku we wszystkie dni robocze' »Tel,eslmp« emitowany będ:z;ie dwukrotnie, a poranne wydanie a zasięgu ogólu01Jolskim prezentow<l1I1e będzie przez pół godziny od 9.45, zaś adresowane przede wszystkim do młodzieży szkolnej -oraz zatrudnionych na drug.iej zmianie, a więc pOZibawionych możliwości wieczornego oglądania audycji. Spodziewane j.est uatrakcyj,nienie jej formy i treści. Decyzja o drugim wydaniu zaskoczyŁa jednak kierownIctwo pomańskiego ośrodka, które nie zdążyło jes,zcze powiększyć zespołu redalującegO »Teleskop«. Poszukuj,e się zwłaszcza lektorów najlepiej o prezencji zbliżonej do osób o'becnie prowadzących ten prog'ram). Zgłoszenia -kandydatów przyjmować się będz.ie telefonicznie tyłko w piątek od godz. 14 pod dyżurnym numerem »Teleskopu« 630-51". (bop) "Głos Wielkopolski" (1 - 4 IV).

Zebrano wiele cennych pamiq.

tek. Muzeum Napoleona powsta. nie w Poznaniu - poinformował Joachim Murat w "Gazede Poz

Wydarzenia w Po:naniu (l - 5.4.)nańskiej", "Wielokr-otnie starania poznańskich hobby,stów-bonapartystów uwieńczone zostaną wkró.tce I)ukcesem: w Poz.n.aniu powstanie Mu,z,eum N.apoleo.na! Kilku.!lastOiosobowa garstka zapaleńców-amat-orów i historyków-profesjonalistów zebrała z niemałym trudem, w ciągu kilku lat żmudnych poszukiwań na terenie całego kraju, wiele cennych pamiątek po .:v!ałym Kapralu i napoleonianów związanych z pobytem Bonapartego w naszym mieście w 1806 roku. Trudno wymienić tu choćby część zgromadzonych przedmi-otów i dokumentów. Do oenniejszych należą bez wątpienia: piękny cynowy ,lm:bek do piwa, na którym Wladca Europy kreślił jubilerskim rylcem plany podboju Indii; rozbita IUnet:a, przez którą obserwował rewię ułanów polskich na Starym Rynku, a która wypadła lnu z ręki; czy też srebrny grzebyk z inicjałem "N", którym przeczesywał swój słynny kosmy włosów, Zachowały się ponadto - choć niestety w bardzo złym st,anie - unikatowe dokumenty - świadectwa epoki i jej obyczajów. Jest to m.in. welinowy rachune.:C z winiarni ,,sIowiańska" opiewający na 44 napoleondory - stąd słynne Mickiewiczowskie »czte:'dzieści i cztery«. J,est też osobsta odpowiedż Cesarza na sargę pozmański,ego mieszezaństwa, utyskującego na brudzenie podwórzy przez szw,oleżerskie konie, i bia.dania na ».zbałamucenie córki uk-ochainej przez niecneg-o kapitana "Szaserów gwardii'<. Chlubą skrom.:lej kolekcji jest.., trójgraniasty kapel.Jsz stosowany, któreg-o Bonaparte nie chciał założyć 'pow:órnie po przeglądzie wojsk, a to .za sprawą.,. poznań,skich g,ołębi.

Wszystkie te pamiątki wraz z odpowiednim fachowym opracowaniem znajdują się... Właśnie - gdzie? Decyzja co do lokalizacji :1owej placówki muzealnej - jeszcze nie zaipadla. A może nasa. Czy:elnicy znajdą dl:a niej odpowied!1ie miej,sce? Joachim Mura,t. ("Ga.zeta Pozlnai:!ska", l IV 1983).

I jeszcze: Poznaniacy wyjaśniają ek:ret "Trójkąta Bermudzkiego"? To tak'że Informacja wlasna ..Głosu Wiel1kopolskiego", w któej czytllmy: "Bez rOZJglosu przygotowywana była w Poznaniu ek3pedycja, która w piątek wyrusza w egzotyczny rejon kuli ziemsiej. Jest to jednak na pewno wyprawa sensacyjna - rtwnie niezwykła co sekret «Trójkąta Bermudzkiego». Bo właśnie on jest celem eskapady grupy nurków z Poznańskiego Klubu Działaln-ości Podwodnej. Zamierzają oni - doświadczeni podczas penetrowania głębin wieJu akwenów (o ezym i »Głos« często 1tomunikował) - dokonać tego, co dotychczas nie udało się żadnej z 76 ekspedycji w rejon »diabelskieg-o trójkąta«. Spxóbują wyjaśnić jego tajemnice, a przynajmniej trafić na ślad około 16 000 osób, wielu statków i samolotów, które przepadły tam bez wieści. Zabiera :się sporo nowoczesnego sprzętu i urządzeń naukowych. Ma być też nakręcony film specjalnymi kame.:rąmi do zdjęć podwodnych, wykonanymi w poznańs'kim »Foto-Pamie«. Jeśli hipotezy przedstawione reporterowi przez szefa wyprawy - Andrzeja Puczniewskiego spl'awdzą się, poznańscy śmiałkvwie mogą wkrótce zadziwić świat. Odlecą na Bermudy w piątek, z Ławicy, samvlotem czarterowym o godz. 16.30. Od godz '15.30 natomiast na parkingu przed portem lotniczym rozdanych zostanie 77 ('kolejny numer ekspedycji w ten rejon świata) pięknych medali. specjalnie wybitych z tej okazji". 4.4. Z podróży artystyoznej po Republice Federalnej Niemiec, Belgii l Frarncji powrócił Teatr "Maja", pod kierownictwem Kazimierza Grochmalskiego. Aktorzy: Brigitte Kaufmann, Bar,bar,a Grochmalska, Waldemar Rogojsza, Bogumił Gauden, T,omasz Akusz i Kaz..imierz Grnchmalski przedstawiali dwie sztuki - Zmienić i Scherzo con rfuoco. 5.4. Rozpoczęła się akcja "Posesja".

Komisj.e, w skŁad których weszli przedstawiciele Mnicji Oby,watelskiej, Ochot,nicznej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, Straży Pożarnej i instytucji odpowiedzialnych za porządek i ład, dokładni sprawdzały, jak są przestrzegane przepisy porządkowe i sanitarne W auli Zespołu Szkół Muzycznych obradowIała Miejska Kooferencja Delegatów Z\\'iązku Nauczycielstwa Polskiego. Prezesem

Zarządu Miejskiego wybrany został Andrzej Rothe - nauczyciel Sz.koły Podstawowej Nr 18.

6.4. W zakładach Pl1zemysłu ,Metalowego "H. Cegielski" odbyła się dyskusja z cyklu "Parazmawiajmy wprost", w której udział wzięli młodzi robotnicy, uczni,owie i studenci oraz działacze Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Starano się odpowiedzieć na pytan:e: Dlaczego stoimy z boku? W galerii Biura Wystaw Artystycznych otwarta została zbiorowa wystawa współczesnej plastyki radzieckiej, przygotowana pod auspicjami ministerstw kultury .obu krajów. W .otwarciu wystawy udział wzięH przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych w.oj,ewództwa, z sekretarzem Komitetu W'Ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcark,iem. Obecny był konsul g.eneralny Zw,iązku S.ocjalistyoznych Republik Radzieck,ich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. K.omisarzem artystycznym wystawy była Nina Wołodtnai;

,.... /- ,:..Jn, -- ',' .,

,"0_-.

....

('

Na Cment,arzu Komunialnym na Juni:kowie .odbył się pogrzeb pr.o!.

dr. hab. Janusza S.obczaka, długolet:1icgo wicedyrektora i kJerownika Zakładu Nau'k Politycznych Instytutu Zachodniego, zmarłego w cZdsie pobytu służb.oweg.o w ReJ:>ublice F,ederałnej Niemiec w dniu 24 marca. Zył pięćdzieiąt pięć lat. 7.4. VI' zakładach Przemysłu Metalowe20 ..H. Cegielski" odbyło sięplenarne posiedzenie pOJmańskiej orga,nizacj;i Związku Socjalistycznej Mł.odzieży Polskiej, poświęcone r'Oli Związku w życiu społecznO-P.oJ,itycznym pr.zed;;iębiorstwa. Referat wygłosił sekretarz Zanądu 'W.ojewódzkiego Andrzej Maśl.ona. Dyskusję podsumował uczestniczący w obradach sekretarz Zarządu Główneg'O Związku Jerzy RasHewlicz.

Obrady Wojewódzkiego Komitetu Obrony poświęoone walce z patologią społeczną. W Teatrze Muzycznym odbyb ,się okolicz,ności'Owe .spotkanie zorganizowane przez PrzedS!iębi'Orstwo Zaopatrzenia Farmac'eutyczn'eg'O "Cefarm" oraz rząd oddziału poznańskieg'O Palskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wyróżniającym się farmaoeutom wręcza,no 'Odznaczenia i wyróżniend.a. "Cefarm" odzn.aczOO1o Odznaką HOnDJ'ową Miasta Poznania. Z załogą "Cefarmu" spotkał się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

!<f'I'!ł.!i f!i'1.t .lo.

metut'1. t '; rrt e::ri,l" _!1'A',."'_"f. f!.': ''' , 1 i :! fł!rlłP! rr 1'1''' tttr:lotmImr rrr.. iI)I!"' E I'!!!!f'1'''i "rr."', =tJlr". "'.II!huukm:U.

'"." "ftl'll!!ft!l'cr.

':...; !.... ' t

W salli sesyjnej W'Ojewódzkiej Rady Narodowej odbył.o się s,potkanie z przedstawicielami rZ!imi.osła, z prezesem Izby Rz,emieślniczej Czesławem S'kil"zypczakiem na cz,ele. Udział wzięH: Tadeusz. Czw.ojdrak - przewodniczący Wo.. j.ewódzkiej Rady Narodowej, - Romuald Zysnarski - wicewojewoda poznański ,i płk Henryk Szymański - pełnamocnik Komitetu Obrolny Kraju na województW.o poznańskie. Ob{)wiązki k.omendant wojewódzkieg.o Milicji Obywatelskiej .objął płk Zdzisł,aw St'Ocki-, dotychczasowy komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej w "Białej Podlaskiej. W latach 1975

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 9.4.)

;i:,li'

:: . :.

...

I .

, " :- .

!f , ' ;; I':

" t;:

.;;.,'l. o...

. ,,::,

- 1980 Zdzisław Stocki spraw'Ował obowiązki zastępcy k'Omendanta wojewódzkiego w P07maniu. W sali Izby Rzemieślniczej, w obecności prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, prod'. dr Wincenty Pezacki z Akademii Rolniczej dokonał otwarcda wystawy eksponatów do przyszłeg'O muzeum przemysłu mięsnego. W salonie parterowym Pałacu Kultury 'Otwart'O wystawę prac uczestników zajęć w prac'OWlni drobnych form artystycZiIlych i cerami:ki, wykonanych pod kierunkiem ar.tyst1,:,i-plalstyka Kaba.:rzyny Tyrałowej.

Na torze samochodowym "Poznań" odbyła się pierwsza giełda samochodowa, pod patronatem Automo:bilklu bLl W,ielkopolskieglO. W B>iurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę grafiki Tomasa B:ima (Czecnosłowacja). Na zaproszenie Chóru Męskiego "AJ"ion" przyjechał Chór Mieszany.

"Future" z Hoog.ezand-Sooemeen (Holandia). O godz. 19 w h'Olu Salii Wdelkiej Pałacu Kultury odbył się koncert chóru. 8.4. Przebywał w PoznanJLu preze!s Urzędu do spraw Kombatantów gen. dyw. Mieczysław Gr.ldzień. W Komitecie WOjewód/Zkim Polskiej Zj-ednoczonej Partii Roboilmiczej spotkał się on z I sekretarzem Edwardem Lukasikiem. Mieczy.sław Grudzień obej.T'zał rów!nireż pomnik Armili "Poznań" i złożył pod nim wiązankę kwiatów. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku BojoWlników o W'Olność i Demokrację odbyło s.ię

spotkanie weteranów walk z najeźdźcą hitlerowskim. Obecni byli również prezes,i Związków 11J.waridów Woj.ennych i Oci>emmałych Żołnierzy - Stanisław Dobak i Antoni Niew.iada. Podczas spo:tkan1a Mieczysław Grudzień udekorował g,I"'llpę kombatantów 'Odznaczeniami państwowymi i meda:ami. Narada aktywu Zakładów Przemysłu Metalowego .,H. Cąg:el.ski", z udziałem człQnka Biura PoUtycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednocwnej Partii RobDtniczej StalIJJisława Kałku5a i sekretarza Komi,tetu Wojewódzkiego Jana Mielcarka.

Ii\ .,,;;;;;;:;' -.zm mzmm m:ur '1III fiiiil r::r.:r.:- 1j 1!llr .... I:: 1::1:: la Jllilml' lit .II.

Gościnny występ z.esp.Dłu Teatru im. WiLama Horźycy w Toruniu, pod kJ.eroWIDictwem Marka Okopdńskiego na scenie Teatru Polslci.ego. Dano sztukę Ale'ksandra Galina Retro, w reżyserii Marka Okopiń.ski,ego i Józefa Skwarka oraz scenografii Zd.my Jasińskiej.

'W sali wykładowej Z,aklctdu Anatomi,i Patologicznej Akademii Medycznej rozpoczęła obrady Międzynarodowa Konferencja Studentów Fa.rmacjd - "Interpharm 83". Koncert z okazji trzydziestej ósmej rocznicy wyzwolenia W ęgder. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koa,cert symfoniczny orkiestry Filh.lrmondi Boznańskiej, pod dy.rekcją Wojciecha Midmiewskiego. SoHstami byli: altowiolistka Anette Marq'llerre (Republika Federalna Niemiec) i skrzypek Hanshenz Schneeberger. .

9.4. Członek Biura Pol,itycZiIlego Ko:-'aitetu Centralneo Polskiej Zjed.wczonej Pa.rtii Robotniczej St:J.d

.3ław Kałkus spotkał się z aktywem PoznańsKiiej Fabryki Łożysk To.c:m1ych.

,W auli Uniwersytetu im. Adama ,:\Licmiewicza obradował Wojewódz,ki Zjazd Patr.iotycznegn Rucho.! Odrodzenia Narodowego. Ref&atwygłosił Augustyn Kogut. Przemawiał wojewoda poznański Marian Król. Zjazd wybrał pozostałych czonków Rady W.ojewódZkiej (ozęść z nich wybmno poprzednio w ogniwach podsItawowych). PJ"zewodniczącym Rady Wojewódzkiej został Au:gustyn Kogut. WO'jewódz{wo poznań,skie rePTezentować będzie na Kongresie Krajowym pięćdziesięciu delegat6w.

'\J; ',' ':-. .' '" , >« i',ił'. " ':ł;f / i .;<t, 'i .

, ..\ ' 1;/ , l l "\\ ..I ,;:t+\\' '4.:- " t/ł', \ ' 1, c,A' /'" J' ,'><' Wanda Ostrowska (Kobieta)

W Teatr,ze Nowym odbyła się premier,a sztuki Gyor>gy Schw,ajdy Hymn, w przekładzLe Mieczysława Dobrowolnego. Reżyserow.ał Paweł Dang'el, 'soenografię projektował Michał Kowars!ki. W premierowej obsadzje gJ"alli: Wanda O.3trowska (Kobieta), Mar.i,an Pogasz (Mężczyzna), J,anusz Mlichałowski (Brygadzista), Paweł Hadyński (Robotnik pierwszy), Aindrzej Saar (Robotnik drugi). Wojciech Standełło (Referent), Sława Kwaśniewska (Dozorczyni), Jerzy Stasrulk i Edmund Pietryk (Milicjanci). 10.4, W wieku sześ6dziesJęciu dziewięciu lat zmarł Alfons Je:iewski, wielok,rotny mistrz połski w k.aja'rstwie, reprezentant PoLski na OlinJa)liadzie w LO!I1dynie (1948).

11.4, CzłQnek Biu.ra PolitytC:m1.ego, sekretaTz Komitetu Centralnego Bolski.ej Zjednoczonej Partii Ro

botniczej Mirosław Milewski przybył na spotkJanie z aktywem po_ litycznym województwa poznań:5ikiego. ObeclIli byli członek Biura PolitycM1ego Komi,tetu Cen. ,tralnego Stanisław Kalkus, przewodniczący W ojew6dzkiej Rady Nax,odowej Tadeusz Czwojdrak.

Przewodn'iczył I sek,reta'rz Komitetu W.ojewód:zJkiego Edward Łukasik Z O'krazj,i siedemdziesięciopięciolecia powsta.nia Akademickiego Związku Sportowego, I sekx.etarz Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partu Robotniczej Edw.ard Łuka,si'k przyjął delega,cję Związku, z pr,ez,e!sem zarządu Tadeuszem Czwoj'drakiem. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty" z Pamorzail1orwlic. W Pałacu Kul>tuJ"Y odbyło się srpotkanie z poetą jugosł,(J'wiańskdm il\fi'liv()jem Slaviclkiem. . W Akademi Muzycznej rozpoczęła się sesja nau'kowa poświęcona muzyce kameralnej.

;J;: . wP,),., ,.. f :" ps ł-i);f' A ' ,., '.

. f" ...:::'::,.; ._-tfj3' J .\ ;t. .,.' 1:.... ,..'., - ., ;ą('1!::: ,;= ",.. ,..J.' ,<hn I J " , "--'.- I ,!,l.., i . , " .t ' J 11.,11.,\. I il.:.> . .:\-'.. [!iW ,I \ !I.*;J.' .., '. :1 . Of.:\',,,' 1 ! 1r ' -- łi 1 \;",,' . T ' ' . "'c ' . 1.:1;' :. I' "_" I 'f t:::t" ; L-(:;;27S,;d

W auli Uniwersy,etu im. Adama Mickiewicza odbył się k{)!l1cerl NeU!s!se;r KammeroJ"cheSlter E. V.

(Republlika Feder,alna Niemiec), pod dyrekcją Wilhelma Sche,ppilIlga. SQliści: Thomas Leander (forteptan), Tomasz Herbut (foll"tep.iain.). 12.4. W godzinach przedpołudniowych otw.arte zostały w pawilonach MiędzY'narodowych Traxg6w Pozmańskich salony specj,alistyczne: MaszYlIl PolligraIdcz.nych "P()Ligra

Wydar:::enia w Poznaniu (12 - 15.4.)

fia"'; Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak" oraz Aparatury Kont'rolno-PomiaJ".owej "Mezura". W otwarciu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Urzędzie Gospodarki Materiałowe Jerzy Gruchaiski, dyrektor deprurtamentu ekonomicznego w M.ilnis.terstwie Kultury li Sztuki Tadeu,sz Kurowski oraz wiceprezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "pmsa-'Książka-Ruch" Bronisław Stępień. Obecni byli przedstawiciele władz miej,skkh Poznania oraz dyrekcji Międzynall"odowych Targów Poznań,skrich. Rozpoczęło się ogólnopolskie sympozjum branżowe poświęcone jakości pieczywa. Obrady toczyły się w Zakładzie Piekarsko-Ciastkars.kim przy ul. Obodrzyckiej. Przechodnie. któ.rzy w godzinach połudn.iowych znaleźlii się na ul. Skrytej, mogli obserwować aktora Teatru Nowego Janusza Michałowskiego w stroju ilwzjo.ni's,ty, otoczonego dziećmi. Scenę. filmowały trzy kamery, pod kierownictwem reżysera Andrzeja Maleszki. Kręcono film telewizyjny Kajtuś-cżarodziej.

L .

.;:..... '..

.:; ".

....,.

-.

W wieku pięćdz.ies;ięciu lat zmarła Ewa Darulewska-Rydzyfu;ka, aktorka Poznańskiego Teatru Lalki i Aktor,a. 13.4. W Akademti Wychowania Fizycznego rozpoczęła się III konferencja naukowa pO'święcona wybranym formom rehabilttacji ruchowej. 14.4. W związku z Miesiącem Pam:ięd Narodowej, I sekretaJ"z :Komi

tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicz;ej Edward Ł.lkasik spotkał Slię z rupą byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Przyb"ła do Poznania delegacja z Nordhau,sen (Nii,emiecka Rep:.lblika Demokratyczna), z sekretarzem Niemieckiej SocjaHstyczneJ Par,tii Jerlno'ści Malwin:e Schreiber oraz dyrektorem Muzeum M,ittelbau...Dor,a KUl1tem Pelnym. Gośc,ie przyjęci :wstali przez l sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Part,ii Robotniczej Edwarda Lukas.ika. W rozmowach uczest'niczył prezes Z rządu Woj,ewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Mar1an Jakubowicz. W Konsulacie Generalnym Zw:;ązku Socjalistycznych Republik Radzieckkh w Poznaniu odbyło się spotkanie ko.nsula generalnego Iwana Tkaczenki z dzriałaczami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej,. Ucz,estniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj,ednoczonej Part,ii Robotniczej Andrzej Gąszczołowski oraz sekretarz Zarządu GłÓWl!1ego Towarzystwa Stanisław Lewandowsi<i. W Domu Technika rozp3częła się międzyna'rodowa konferencja na:.łkowo-techniczna na temat <tanu i kierunków rozwoju techni"'{i transp'ortowo-magazynowej. W kinie "Apollo" zainaugurowano przegląd filmów libijskich. W Zakładzie Naipebniania Butli TUJ"ystycznych przy ul. Wichr"owej dokonano wypalenia resztek gazu propan-butanu ze zbiornik,?w 10 pojemn.ości ponad 100 m 3 . Nlebezpieczna .operacja tirwała jedenaśoie godzin, a brały w niej udział trzy jed!l1ostki Straży Pożamej, c2)t.ery pojazdy Komunalnego Przedsiębiorstwa Techn.iki SanitaJ"nej, pogotowie ratunkowe oraz milicj.a. 15.4. 'MwnLfestacja na terenie Fortu VII z' okazdi M.iesiąca Pamięci NaJfodowej. Udział wzięła kompania honorowa WojISk Lo,tlt1iczych. Wystąpiły poczty sztandaTOwe orga'l1'izacji kombatanckich. Pr.zybyłych !powitał pre2)es Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników 0 Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz, ,a p.rzemawiał wiceprez,es Wiktor Kalemba. Na zakończeni,e, tekst oświadczem.,ia '\V im:e

niu byłych wiięźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych odczytał Jan Prędki. Po odśpit:waniu pieśni patriotycznych i rewolucyjnych przez Chór Mki "Arion", składano wiązanki kwiatów pod ścianą śmierci. Obecna była delegacja z NOiIdhausen (Niemiecka Republika Demokratyczna). Bowstał Społeczny Komitet Obchodów Swięta Pracy, złożony z .siedemdziesięciu Ois6b. N.a czele stanął I 'SekretaiIz KomLtetu W 0jew6dzkiego P.olSlkiej Zjednoczonej ParW Robotniczej Edward Łukasd.

CZY!l1 s!poleczny w ramach akcji "Upiększamy miasto Poz.nań" na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Do pracy zgłosili się czbonkowie Obywatelskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego, terenowej organizacji partyjnej, Związku Bojoowmków o Wolność d Demokr.ację, samorządu mieszkańców, J>['acownicy admirustr.acj.i O's1edlowej oraz młodzież ze SMoły PodSJtawowej Nr 7 i z Zespołu Szkół Mecha:ruicza1ych im. Beli Kuna. Przycinano i okopywano krzewy, sadzo.[1,o drzewka. W auli Uni,wersYltetu im. Adama M.Lckiewicza odbył się kOO1cer,t symfonuczny orkiestry FHł1aJ"monLi Poznańskiej, pod dYJ"ekcją Re-naiIda CzajkowsildegOi. Solistką była Fre<!eric Aguessy' (fortepian). Towarzy!szył Ch6r Zeński Akademdi Muzycznej.

!Nr

Zakończeni.e ogó.Lnopołskiego konkursu "N.ajciekaws.zy eksponat" w Muzeum Na rodiowym. W Muzeum Hi,stol'lii Miasta Poznania urocZY'$1y finał !powiązany był :te .,,spotk'aniem z obrazem". Dr M,agdalena VVarkoczewSka zaprezentowała d:zJ.ielo Jana Gładysza Wjazd gen. H. Dqbrowskiego do Poznania. Spotkanie zakończył <>nceIit

zespołu Collegium Musioorum Po.sna;n:iensiUiIll, W Suchym Lesie pod Poznaniem otwarto iz'bę pamiątek sta,rej motoryzacji, albo "weteranów szos". Z ramienia Automolbilklubu WielkopolskU:ego eksponatami op,iekuj się WładYlsław ZeOIta-Rz.egociński. O godz. 16.47 stra.ż pOŻlar.na :z;O'stała powiadomi.ona o pożarze w Domu StudencJdm "Zbyszko" pr.zy ul. Obornickiej 80, należącym do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Sprawnie prowadzoną akcję gaśniczą zakończono kwadrans po godz. 18. POIŻ.ar strawił ;pomieszczenia oraz SlPrzęt uniwer-.

syteckiego centrum radiowego. W siedzibIe Polskiej Zeglugi Bałtyckiej .otwarto wylStawę malalI'stwa RyszaJ"da Skupina.

IC'_-, r

.<.:' f ...:: -;:p.':;

...,

:-:1:ii .o-t"m.-' i:'" .:s;.-=-:1//"

:;." ."....... j."._. ... «?..f

W wieku siedemdzie3lięiu pięc,iu lat zmarł dziennikarz l literat T,adeusz Henryk Nowak, współpracOIWnik redakcji "Głosu W.ielk.opolskiego" od 1945 r., a ostatnio ta'Jme "Expressu Poznańskiego" oraz "Kroniki Miasta POZll1ania", "Nur:tu", "KakitUisa" i dnnych czasopism, znawca poznańISk!iego życia kulturalnego.

,16.4. VIII ;Wojewódzkie KornJ"outacje Dziecięcych.i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w 'Sali Wielkiej Pałacu KultulI'Y. 'VVystąpiło sLede.rrm.aścde zespoł6w ze 5zkół\podstawowych i ponadpodstawowych. Jury, pod przewodnic;twem M:rosławy Bobrowslkiej, w kategorii tańców ludowych w grUfP,ie młodziewwej tytuły lR.lreatów przy.znało Zespołowi P,i,eśni i Tańca

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 19.4.)

Szkół RoLniczych Wrze:s;ińJskiego Ośrodka .Kultury, Zespo},owli Regiornalnemu "W.i:wat" z Szamotuł oraz Zepołowi Tańca Ludowego "Polanie" z 'TIrzcianki. W grupie dziecięcej na. tomiast - Dziecięcemu ZespoŁowi Regionalnemu z Pamiątkowa i Zespołowi z Domu .Kultury "Trojk,a". ,W ka,te.g.orii.i!l1nych form tanecznych tańce w3półczesne, towarzy.skie) młodzie:howymi laurea'tami zostały Zespół Tańca Współczesnego z Niepruszewa li Zes!pół Tańca Współ.czesnego "parada" z Pałacu .Kultury. W Pałacu Kultury' odbyo się walne zebrani,e sprawozdawczo-vvbo,rcze Pozn,ańskiegv Stovvarzyszenia Ognisk Artystycznych. P1'ezesem wybrano jponowni,e Zenona Schuberta. W Zespole Szkół Muzycznych przy ul. 'Solnej odbył 'się V WojewódzkJi Zjazd NauczydeLi-Nowa,torów. Za:kończyły się wios,enne salony specjalistyczne: Maszyn Poligraficznych "Roligr,a£ia", Pakowarua i Magazy;nowania "Tar'Olpak" oraz Apa,ratury Pomia["olWo-KOII1trolnej, Laboratoryjnej .i Optycznej "Mezura".

. _'I:IUI.I\J1f:2i1.:;1 ...I. "II '!..' 'I'"'' Ił : I}III II " l,' " '" '" II 1 :: PJI".""I II ,-,I "; I!_ !!'I! fI!1 '?! .:r,__" l. !H II ! ił

OdbyŁo Isię posiedzenie Wojewódzkiiej Komisji W:spółrlzJiałania Polskiej Zjednocz'OiI1ej Partii Robotnicz,ej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demolkraty.c=ego. W p'O'si,edze.niu, któremu !przewodniczył I .sekretan Komitetu ,WojewódzkIego Pol. skiej Zjednoczonej P,artii BobotniclJej Edwa,rd Łukas,ik, udział w;z;ięli przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowefi Tadeusz Czwojdr<ak, wojewoda poznańslkJi Mal'lian Król oraz kurator .oświaty i wychowania Ireneusz .Król. Partię GUdy w 0IPerze G.iuseppe Verdiego RigoZetto w T,eatrze Wielkim śpiewała gościnnie Bogna Sokorska.

Przy ul,. SwierC2ieWiSkiego (skrzy

Źiowarue z al. Polską), obok pętli przy ul. Lechickiej ó. przy ul. Bema -(w pobliżJu wiJa duktu 'trasy Hetmar1!3kiej) odbyły \Się kiermasze torfu doSltarcZioą1eg'O przez Państwowe Gospodarsltwo !Rolne "Tor;fol".

17.4. !Dzień Rzemiosła.

'W Pałacu .Kultury odbyŁo sdę międzywojewódzie ,,8!Potkanie z poezją i prozą Kazim1ery Iłłakowiczówny". Wys>tą.pi1ó. czł<Jm.kowie z,espołów recytat()J:;sich klubów "Ruchu" z Wi,elko,pols1ki. O twórczości i życLu .KalJimiery Iłłakowiczówny mówiła Łucja Dari.ielewSIka.

W Parku Sołac>lm blisko trzy'sta kobiet z Jeżyc pracowało !przy wios,ennych porządkach. Chór Chłopięcy F.i1'harmQn1i Roznańskiej, pod dyrekcją Stefana. Stuligrosza, udał &ię w podróż artystyC:mlą do ReputblikJi Federalnej NIemiec, Fmncji, Belgii i Holandii. Wraz z nim udał się trzydzies.t'Otrzyosobowy zeSlPół orkies.1;JraLny, F,ilharmoni,i PoznańskIej oraz kwartet solistów: Antonina Kowtuno'W ,(sopran), Barba<ra F,igas (alt), Jacek Pazoła I(tenor) i Potr Liszkows'ki (bas) oraz stefan Sibilski (organy) i Michał Zmij,ewski (klawesyn). W ,sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycz:nych pr.zy ul. Solnej odbył się przegląd chórów akademickich z Poznan,i;:\ i Zielonej Góry. 18.4. Posiedzenie Zespołu Partyjneg'O Radnych Woj,ewódzkiej Rady Na,rodowej. UClJes.tniczył I sek.retarz Komi,tetu W:oj-ewódzkiego iPols'kiej Zj.ednoczonej Partii Robotniczej Edward Łuka.silk. Przewodniczył sek["etarz Komitetu Woj-ewódlJkiego .J,an Mielcarek. O !p[">O'blemach WlProwadzania reformy gospodarczej mów,ili wicewoj,ew;oda Stanisław P,iotl'owic,z o.raz sek,retarz Komitetu ,Wojewódzkiego Bronisław StępioWIski. W poznań.skim Salonie Muzycznym w "EmIp,iku" odbył się wieczór poświęcony Karolowi Kurpiń'sk'iemu, z udziałem prof. Ludwika Kur'kiewicza ,klarnet), Urszuli Borzdyńs'kfiej 'fjsolPran) i Magdaleny Szpinalsk,iej (f,ortepian). 19.4. W 5iiedzibie Komitetu IWojewódzkieg<o PolsJdej Zjednoc:ZiQnej Partii Robotniczej zorgrunizowano semiJ1arium dla lektor6w .K<Jmitetu

Wojewódzkiego oraz Zarządu WoJ'ewódzkiego Towarzystwa PlrzyjazIlii PolsKo-:Radzieck:.iej, pośw.ięcone !proiblematyce WlSjpółpJ"acy polko-J"adzieckiej. Ref,eraty wygłosi-' li prof. dr CzesŁaw ilVIojisiewicz i Jerzy T.raczyk.

.'ił ".. . ...1tiI' · 'I!) r .,,i"1łI;f .. " ,J,'. I ... I ' · ... OJ II /

W Sali Marmur:owej Pałacu Kul,tury otwarto wystawę.'k-siąI2ie'k .radz.ieck:.ich. W otwarciu uczestniczyii m. .in. I sek.r'etarz Komitetu Wojewódzkieg;o Polskiej Zjednoczonej Parti,i Robot.niczej Edward Łukasik, wicewojewoda Romuald ZysnarsJd, prezyde!l1t Pozl1JaI1lia AndJ"zej W:i-tuisk:.i. Obecny był kOlnsuI gene,ralny Zwiąiku. Socjali'StycZlIlych Republi:k Radzieck.ich w Poznaniu Iwan T.kaczenko.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich, w cyklu "Estrada Młodych", koncertowali: Krzysztof Szaruecki barytOlI1), GrzegoJ"z Kurzyń,s,k:.j (fortep.ian), Francisze:k Woz;nia!k (fortepian). .W Domu Technika iPodsumowano wyniki konkulr.su w dziedzi.ni,e poprawy warunków pracy w 1981 r. - - W siedzibie PoznańJsk:.iego Towarzystwa Fotograficzneg1O odbył się ,.Wieczór przeź,roczy \Władysława Rut,a", !połączony z wręczeniem autorowi Dy,plomu Honor:o}V'ego Towarzystwa. 20.4. Cztery wojskowe grupy operacyjne rozp'oczęły koł.ejną a1kcję kontrolną w mieście. 21.4. W Klubie Wlojsk Lotniczych ;odby_ . ło się seminarium !poświę,cone czterdzJiestoleCiiu Batalionów Chłopskich w Wielkopol.sce. UczeslmicZyLi :były k:.omendant X Okręgu BataHonów Chłopskich Tadeu.sz N<Jw.ak, wiceprezes Naczelnego Komitetu Zjednoczoneg'o Stronnictwa LUdowego st,anisław Dąbrowski, I sekreta.J"z Korni.t,etu Woj,ewÓdik!iego .Polskiej Zj,ednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Marian r6l. . Wstrząsające morderstwo w domu przy ul. Nowy SWliat 13. Dwudziestoj,ednol'etni PiotJ" L. zamor

13 Kronika m. Poznaniadował osiemnastoletn.ią uczennicę Annę K. W 'kilka godzin .później morderc.a rmcił się pod pociąg na torach w pobliźu Woli, pO!l1osząc śmierć. 22.4. Inauguracyjne posiedzenie Rady do Spraw Młodzieży :przy wojewodzie poznańsk:.i.m. Obradami kier.ował przewodniczący Rady - w:iC€'WIOjewoda Stamisław Piotrowicz.

Rozpoczęła się dwudniowa sesja llla.Ukow:a "Ma.rks - marks,i= :..współczesność". Organizatorem se!Sji, odbywającej się z okazj,i .setnej J"ocznicy śmierci Karola Mm'ksa, był !Komitet Uczeliniaa1Y Polskiej Zjednoczonej Partiti Robotniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z grupą Tzeczników patentowych, racjonał.iz,atorów oraz z zarządem WIOj,ewódZik:.im Klubu T,echniki i Racjonalizacji spotkali się posłoWiie: Lidia ..Jackiewicz-Kazanecka, Jerzy Lutomski uraz Roman RuIrański.

Cykl zgromadzeń naukowych związalIJ.ych z obchodami 125-lecia działalności .p.ozn.ańskiego Towarzy.stwa Przyjaciół Nauk zamknęła sesja a1aukowa zorganizowana przez Komisję Elekt.rotechniki na temClit: "Efektywność wy,twarzarua, 'Przesyłania i uży.tkowania energU elektrycmej". Temat tenprzypomn.iał prof. dr Zbigniew Zakrzews'k!i, !prezes Poznańskiego Towa.rzystwa Pl"zyj,aoiól Nauk - jest oowiedzią na Raport o st.anie społeczno-gospodarczym województwa poznańsk.iego. W Śieji ucz'estniczyli m. lin. ,Bronisław stę!plowskJi - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.4.)

Partti Robotniczej, AlQjzy Brylprzewodniczący Wojewódzkiego Komttetu StrQnnic.twa Demokratycznego. ,W auli Uniwersytetu im. Ad'<lma MickiiewLcza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Akademii lMuzycZJuej, pod dyrekcją Bogu'sława Madey.a. SoHstami byli: Bar1;osz Bryła l(skJ"zypce), Eugeniusz Zboralski (wi'Olonczela).

W siedzibie W'O}ewódikiego K'Omitetu Stronnictwa Demotkratyc.znego odbyro slię wspólne po-siedzenie Pr'ezydium Komitetu i Z,arząd.1 W'Ojewódzki,g'O T'OwaJ"zystwa Przyjaźni P'Ol:s-k'O-'Radzieck,i,ej.

W Sali K'Omink'Owej Pałacu Kultury J"'07JPOczął się finał konkucr-su "SkJ"zydlatej Muzy" zorganizowaneg'O przez Zarząd .polityczny Dowództwa 'W'Ojsk Lotniczych. 23.4. Z udziaŁem wicemarszałka sejmu, pr'Of. dJ"a Zbigniewa Gertycha obradowała Społeczna !Rada KonsuLtacyjna pJ"ZY w'Ojew'Odzie !P'Oznańsk.im. 'W Kluibie Studenckim "Nurt" obradowała I Okręgowa Konferencja Spraw'Ozdawczo-Programowa Zrzeszenia Studentów POIlsk,ich. WŚiród z.aproszonych gości obecni bylii m. dn. Maciej Olejniczak - IsekJ"et,a,rz Komitetu ,W'Ojewódzk1iego Pol'skiej Zjednoczonej Par.tii Robo,tniczej i Cezary Droszcz - przew'Odniczący Rady Nacz,elnej Zrzeszenia Studentów Polskich.

Konf.erencja przyjęla uchwałę Q powołaniu Rady Okręgowej Zlrzeszenla Studentów .Pol,s,kJich w P'O.znaniu oraz jej 'Organów wy'k'Omawczych. PrZJewodniczącym Rady Okręgowej został Jerzy Adamczak, absolwent Uniwersytetu im. Adama 'Mick.iewicza, kierownik.

pOZJl'lań,skiego oddziału Biura P'Odróży i Turystyki "Almatur". W PJ"zeddzień święta 15. Pułku Ułaai6w, ;prezydent P'Oznania przyjął delegację kombatantów. IW Urzęd.ztie WOj€'\VódzkJim 'Odbyla się na.rada przedstawidelii poznańskich ekspoJ"terów. W naradz,ie, którą pmwadził w'Ojew'Oda poznański Marian Król, uczestniczyli m. in. wicemarszałek !Sejmu prof. dr Zibiglni'ew Ger:tych, minister handlu zagraI1licznego Tadeu.sz Nestol'owlicz oraz I sekI1e1aJ"z Komitetu WQj€wódzk,iego Połskiej Zjednocronej Padli /Robotniczej Edward Lu'kasi:k.

Na parkiecie Ośrodka Sportowego przy ul. Chwiałk'Owsk.iego rozipoc.zął się VII W.io:senny .,Turniej Tańca Towarzyskliego.

.:.h_,T" = ..... ..

:i"'"

!10'

."

-

W Wi,eku osiemdziesięciu dwóch lat zma.rł Władysław Greg'Oruk, senior lotnicta, były pilot 3. Pułku Lotniczeg'O, udek'Orowany KrzYŻJe:n Kawalerskj,m Orderu Odrodzenia P'Ol'ski.

24.4. W ,Pałac,u KuLtury zak'Ończyły ię k'Onkurencje fi!l1ał'Owe konkur;;u "Skrzydlatej Muzy", zorganizowanego przez Z.arząd P'Olityczny Dłwództwa WQjsk Lotniczych. 'W bazylice archikatedralnej 'Odbył się koncert z cyklu ,,:vlus,ica sacra". Ohór Spółdzielczości Pracy im. Stanisława M'OniusZiIDi, Zespół Instrumentalny Akademii Muzycznej oraz soliści Teatru W,ielkiego wykonali dzieło W'01f.ganga A. Mozartla Vesperac Solennes de C'Onfessore. DyJ"yg'Ował .AJntOJ1ji Gr.():chow.als.ki. Doroczne Swięto IPułkowe 15. Pułku Ułanów p'Oznańskich. Po czterdZliestu cztel1ech latach byli ułani mogli znowu 's.tanąć (p'Od 'Odbudowa/nym !pollUltkiem i oddać hołd poległym kolegom. IBrzy dź,wikach !mal1s':z.a pułkoweg'O, :z,łOiWn{) ,również wliąz.ankę kwiatów przed s.z.1Iandarem pułkowym w ,wł-k<J!polskim Muzoom WojskQwyID.

Kombatanci zebrald się następnie w Isali obrad Miejslciej Rady Na.rodowej przy pl. iKJOJ.e{!Jiackim, gdzie informację o hieżąc,ej działalności środ'OwiSka byłych uŁanów złożył przewodniczący Szy.mO!l1 Sk'Orup.s:ki, a s!PII'awozdalnie l: diałałiności Komitetu Odbudowy

P.omnika przedstawił iPrzewodniczący dr Zbigniew BarańSikli. W wieku rsiedemdziesięciu pięciu lat zmarł Kazimim'z Ja,rczyńsk!i, wspólpracownik "Oręoow.ruika 'Wielkopol,skiego" i "Kuriera Poznańsk1ego", dZJiałacz Związku Harcerstwa P,olskieg<J. 25.4. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się .koncert laureatów eliminacji wojewódzkich XXII Ogólno1skiiego K'onkursu Piosenki Radziecki,ej. Solistom i z.erspołom wokalnym, im,trum,entalnym, !I1ajlepszym spośród tych, tó.rzy przy5tąpili do konkursu WlI'ęczono nagrody li dyplomy. Wśród oklas.ujących występy a.rtY'Sitow-amator0:Ą' byli !przedstawiciele władz adnunist,racyjuo-politycznych i organizacji ,społecZlIlych wrOj,ewództwa poznańskiego, z przewodniczącą ZaJ"ządu Wo}ewódzkiego Towarzystwa J>rrzyja:fu1i Pols:k:o-Radzieckiej Marią Rynkiew.icz. Obecni byli prz,edstawiCliele Konsulatu GeneraInego Związku SocjaListycznych Republik RadzieckIch w Poznaniu, z 'kansulem Michałem GłusZikowem.

Na dwóch piętrach niedaW1l1ego Juniora" zaczął handlować lI1ajiększy poznań!ski "Pewex". "VI rsytuacjd t,ej, jaką mamy - .nap}sał ,komentator »Expressu Poznanskiego« - "Pewex« jest złem koniecznym, któr,e nie !budzi. zbyt:niego entuzjazmu. Puste Jedn8:k sklepy denerwują każdego lI1le mniej, niż 'Powstające nowe placówki, pelne luksusowych .towarów, niedOrstępnych dla szerszego ogółu". Plenarr-ne obrady poznańs:IDiego oddziat"u PoLskiej AkrademiJi Nauk. Nestor matematyki po:zmańskiejprof. dr Władysła.w Orlticz przedstawił niektór,e zagadniell1lia nauk rnatematyczno-fri'Zycznych. Plenarne obJ"ady pOIprdzila uroczysiŁo,ść wręczenia brąwwego medalu - 'sy,mbolu przyznaw:anej przez rl)(Jznański rOddział Pol,skiej Akademii Nauk Nagrody im. Oswalda BaIzem, którą wyróżnia się za istotne os,iągnięclia w zakresie nauk humanistycznych. OtJ"zymał ją pro!. dJ" Józef Matuszewski, jeden z rułjmybitnied'szych 'historyków pI.aWa w Bolsce. ,W salonie Em,piku otwarto wystawę plakatów pierwszomajowych.

13°

Wprowadz.ono beztalonową sprzedaż obuwia. Talony mają jeszcze ważność do końca maja, a reglamentowane 'buty nabywać można jedynie w trzech sklepach. 26.4. Ocena wykonania Planu Społeczno.,GoSipodarczego i budżetu woj,ew6dztwa poznańskiego w 1982 r. była przedmiotem obrad XVII Se'sji Wojewódzk'iej Rady Narodowej.

Porządek dzi,enny obejmował ponadto: przyznanie dodatkowych kredytów na 1983 r. z ubie6łorocznej nadwyżki budżetowej, infor_ mację 'O wdrażaniu reformy gos:podarczej w przedsiębiorstwach podległych wojewodzie, program rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych, zmianę uchwały Wojewódziej Rady Narodowej z maja '1979 ,r. w sprawie nagród wojewódzkich z.a osriągnięc'ia w dziedzinie nauki, ,techniki, oświaty i kultury. Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Tadeusza Czwojdraka, wicewojewoda R(),uald Zysnarski złożył informację o realizacjri wnioskÓw i postulatów wyborców. Wiodący temat sesji 0.tworzyło wystąpienie wJjewody Mariana Króla.

Na tell"enIe woj,ewództwa poznańskiego. przebywał przewodniczący Urzędu do sprw Wyznai Węgiers-kriej RepublikI Ludowe] Imre Miklos, któremu towarzyszył kierownik Urzęd.l do spraw Wyznań Polskiej Rzeczy.po!spolitej Ludowej, minister Adam Łopatka: godzill1ach popołudniowych goscle złożyli wizytę I sek,retar:z:owi <>-: mitetu 'WojewódzkIego PolskJle] Zj,ednoczonej Partii Robotniczej Edwardowi Lukas,ikow.i oraz wojewodzie jpoZll1ańSikiemu MarianQwi Królowi. Zwiedzili .także teren budowy .kościoła w paraf ili pod wezwaniem św. Wawrzyńca przy ul. Przybysz.ewski,ego OJ"az. Katedrę Poznańską. !Po zwiedzeniu IGatedry, goście przyjęci wstali prz.ez arcybiskUipa Jerzego Skobę. Na Międzynarodowych Targach Poznańskieh razpoczęła się Ogólnopolska Giełda Obuwnicza. W Instytuoie Fi101og1ii Germańskliej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęło. 'Się trzydniowe, międzynarodowe sympozjum poświęcone twórczośoi pisarza austriackiego Elia.s.a Ca:nettLego.

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 28.4.)

I .Ul"B' H1IIIII./lIf , 'm' , MIEJSKA JM W POZNANU

W Mejskiej Bibliotece Ruhliczlej dm. Edwarda Raczyń,skdego wręcz.o:no nagrody VI OgÓlnopolskiego Kunkursu I,ntroligatorskiego na najpiękniej opmwioną książkę. Jury, po!i przewodnictwem Adam:. Kochanowskiągo, w kategorii apraw unikatowych pi,erw-,ze ndgrody przyznało Tadeuszowi LewdJ1dowskiemu I(Poznań) :za oprawę ks'iążki Pielgrzymka Jana Pawła II oraz Janowi Prz€iPJórze (KrakÓw) za .oprawę książki" Opera Omnis. W dziaIe .oP<raw dających się powielać, pierwszą nagrodę .zdobył Kar.ol K,aliszewski (Poznań) za k'omplet opraw Skarbczyk bibliofil.a. Nagrodę młodych przyznalI10 Mariuszowi Lehmanowd fBoznań) za oprawę książek MekS1/k j Zycie codzienne. w renesansowym Poznaniu. W konkUJ"sie uczestniczyli introligatorzy z Gdań.1 ska, Krakowa, p,oz:nania, Si.emianowic, Warszawy i Zabrza. Na . sceruie TeatT.u W,ielkieg-o wystąpił gośCImnie Zespół Pi,eśni i Tańca "Szodlik" z Uzbeckiej Socjalistycznej RepubHki Radzieckiej.

.II.lj_1i ... ",1 d"'''-'! '';'' ",'"'" l"" . ",II ;"J!1, Ol "1"1":" '," ",,,"'!II",,,,",,,, !:i;;:01! lr'l/l[j!B: .:tl'_' '' 1111

27.4. W Komitecie W.oJewódzkim Pol.skiej Zjednoczonej Parbia Robotniczej odbyło s:ię IV !Spotkanie akt;rwu ideol.og:icznego. Referat pif"Ogramowy pt. Ideały robotnicze podstawą godnego życia wygłosU Seweryn Dziamski. W spotkaniu uczes,tniczył członek Biura Politycznego Komitetu CentralneG.o Stanisław Kałkus. '" . Posiedzenie plenaJ"ne Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet poswięcone patologii społecznej. W Domu Kultury "Stomil" spotkali się repreZiootanci środowiska rotnczeg.o i rolnicy z piętnastu wOJewodZ'1:w. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Komitetu 'tentralnego PoLskiej Zjednoczonej PaJ"tiJi Robotniczej Marian Orzecho'Wski. Wród za,pr.oszonych g.ości obecni byli :1 sekretarż Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej PaJ"tii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Madan KróL Obradom przewodniczył Augustyn Kogut, przewodniczący W<>jewódzkiej Rady Patriotycznego Ruchu OdrorlzenJa Narodowego. Wiodącym tematem spotkania było miejsoe Ruchu w zakładzie plI"acy i stosunki z innymi orga[lJizacjami dziaŁają,cymi w miejs,cu pracy. Wo}ewoda poznańJs:kJi Maflian Król przyjął delegację fabrykLi "Plamag" z NiemieckJej Republiki Demokratycznej, która złożyŁa meldunek Q zakończeniu montaż.t maszyny rotacyjnej w n.owo pow!Stającej drukarni pnzy, ul. Ziębickiej. 28.4 W Komitecie Zakładowym Pol,skiej Zjednocwnej PaJ.1tii Robotniczej Zakładów Przemysłu Me'talowego "H. Cegielski" .odbyło się spotkanie z weteranami ruchu robotniczego i dwuna'5toma zasłużonymi p<racowJ1ikami, którzy wpisaiI1Ji z.ostaLi do Księgi Ludzi Dobrej Roboty. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. CegieLski" odbyła .sdę ak.ademia p ierwszomaj.owa. Przebywał w Poznaniu dyreMor Głównej K'Omisji Badania Zbr.odni HiUer.owskich w Polsce prof. dr Czeław Pilichowski. Spotkał się m. lin. z członkami prezydium ZaJ"ządu Wojewódzkiego Związku Bo.jowników 'O Wolność -i Demokrację. Na MiędzynaJ"odo'Wych Tail"gach P{)nańskich zakończyła się Og6l;nDpo1:ska Giełda ObuW!l1icza. Kontr,aktowano obuwie na III kwartał 1983 r.

W Domu Technika rozpoczęła się ogól:nokrajowa konferencja na temat: "Uwarunkowanda .or.ganizdcyjno-technicmle bud.ownictwa jednorodzinnego". -Z okazjli siedmiolecia Związku SocjlaHstycznej Młodzieży Polskiej ulkami miasta ł.:1J"sował "wes'Oly tramwaj" z koncertującą kapelą . Zza winkla".

"it

.'"

'_._.

"""'.' i '"':' " ,.

W wieku dziewięćdmeięciu trzech lat zmarł inż. rolnik Stanisław Minczykowski, dyrekt<Xr WielkopolS'kiej Izby Rolniczej, redaktor naczelny "Poradnika Gos,podaI"Sk,iego", udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroazenia Polskir<>

>'

,"

:..;.;

"\

...łt "

W wieku siedemdziesJęciu dziewięciu lat zma!I'ł Fra:nCiiszek Jaśkowiak, aktywny dz,iałacz ochrony przyrody, propagator krajoznawstwa i miłośnik Poznania. Był m. in. działaczem Ligi Ochrony Przyrody, prezesem zarządu Towarzy;stwa Miłośników Miasta P.oznania w latach 1945 - 1946, Polskiego Towarzystwa Turystyczno_ -Krajoznawczego, w którym ,piastował ,przez w;ele lat ,odpowiedzialne funkcje. Jako członek Rady Wdelkopolskiego Parku Narodowego walczył o zachowanie jego funkcji oraz był wielk,im jego propagatorem. AutoJ" licznych

przewodników - krajoznawczo-turystycznych związanych z Poznaniem i Wi,elkopolską. Do końca 1969 r. pracował w Zarządzie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tomie Trud pierwszych dni. Poznań 1945 zamieścił wspomnienie zatytułowane Wróciłem do moich zabytków. 29.4. W s.ali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej .Pa'rtii Robotniczej odbyło się .spotkanie EgzeKutywy Komi,tetu WOj,ew6dzkiego z weteranami i działaczami ruchu robotni,czego. Rada PańiStwa w .przededniu majowego święta przyznała

.,;:II: ... ".

«;;-'!f.:. : ił.:',:.;.-,!.::.

.__. ............:.::.L.-:.* =-___.

....

\. \\I.....\ l. :::\:.-'ł....-., ., ..\2 '" "U.4" ,

., .".. "'1.< _.-.> ',,t,::vł,p , "...":- ..

" ,. --.."" Ił' "":" ";' , ". > f...

.;0.

\

Tablica pamiątkowa na frontonie dom przy ul. Grobla nr 11, gdzie w latach 1928 - 1930 znajdowała się siedziba Komitet..! Okręgu Poznańskiego Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewicy

siedmiu działaczom ruchu robotniczego Krzyże Kawalerskie Ordem. Odrodzenia Polski, Aktu de.koracji dokonał I sekretarz Komitetu Wo}ewódzkiego Pol.sk,iej Zjednoczonej ParUi Robotniczej Edward Łukasik. Otrzymali j,e: Jan Dąbek: Wacław Gadziński, Józef Garstka, Nadzieja Grómadzińska, Leon Jaskółka, Franciszek Olejniczak oraz pośmJertnie - Stanisław Cieciora. Następnie zebrani udali się na ul. Szewską 6,

Wydarzenia w Po:::naniu (29 - 30.4.)

.t

# "'-i> , _;;; I ' ', ".

... /.; T,:

. : - 1 '-': ::_. .

ł ':

?ii ,;. '"'.I .1 -"_.-:'"ł. . ::-:.;.

.'t.,:;:>

"' ;:.

t. .,.

. .".1.:

,#.

," , ,

Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie domu nr 6 przy ul. Szewskiej. Odsłania ,za.służony działacz ruchu robotniczego Jan Brygier

,gdz,ie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej Towarzystwa Oświaty Robotniczej "SwH", a IpO.tem na ul. Grobla 11, gdzie od.b}'ło 'Się odsłon:ięc:ie tabl.icy upamiętniającej działalność Polskiej Pa1rtiJ Socjalistycznej-Lewica. Głos zabrali podczas tych uroczystości - sekretarz Komitetu Woj.ewódzkiego POlsk'iej ZjednoczOl!1ej Partii Robotniczej AnrlJ"zej Gąszczolow-.

ski i działacz ruchu robotniczego Jan Brygier. .

Wojewoda ;pozmański Marian Krół odwiedził Instytut Ka,rdiologii Akademii Medycznej w Szpitalu Klinicznym im.. Pawł{)wa.

.Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie odbył ISlię pog>rze'b Andrzeja RutkO'WSkiego - weter.ana .ruchu LJbotnic.ze.go, uczestnika Rewolucji Paźdz,iern.i:kowej, udekor{)waneg3 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odradzenia Polski. Zmarł 'W dniu 24 kwietnia. Zył dziewięć,dziesiąt jeden łat.

"

'1 ,j;j; g

......, "'><c ;'" :. .

;,

.t: -,ł... "'.

.,'--.;.r«

<:....:..4 j

<.

>0:..

'-', :"

W w.ieku pięćdzieslięciu czterech lat zmarł Jan Wesołowski, dyrektor naczelny poznańskiego Przed,sięb.iorstwa Handloweg.o "Centrala Rybna" w latach 1972 - 1979, udekorowany Krzy,żem Kawalerskim OJ"deru Odrodzenia Polski. W hali MiędzynaI1Ddowych Targów Poznańskich .nr 22 rozpoczęły się zabawy taneczne dla mł.odzieży ;pn. Disco-Land.

30.4. W Domu Kultury Kolejarza zorganizowano spotkanie z .okazji trzydziestej ósmej rocznicy wyzwoleni,a obozu ko:nc,entracyjnego Ravenshruck li dwudziestopięciolecia działalności Klubu Byłych Więź.niarek Ravensbruck. Za aktYWilą działaLność klubową dwanaście ibyłych więimiarek udekorowano Odoznakami HonorOwymi M:iastla'. Ppznania oraz "Za zasługi w rozwoju województwa poznań'Ski,ego". .otwarto wystawę lTysunków obozowych i fotografii z działalnoścli .Klubu.

W Komitecie Wojewódzkim Polsk,iej Zjednoczonej Partii Robo.tnJiczej odbyła się ur.oczystość Wlrę;czen,ia Medalu im. Marcina Ka.s;przak.a u'stanowi'Onego przez Komitet WojewódZ1ki z okazj,i -stulecia ruchu robotniczego w Polsce. Wręczali człon-ek Biura Polityczmego Komi.teltu Centralnego 'Stani sław Kałkus i I sekretarz Komi,tetu Wojewódz,k,i-ego Edw,ard Łu.ka'Sik.

......::.;.::..

, , ' I ii ;.

.;- ;:;

, ( 'c, " ,tf'4-:j

.'..... «::::

A' I" .

l/", ". . :c:.

.

"'-i? ,i ., _,

. '.,,:.

ot

.;.i.

.:..:.

,

Edward Łukasik wręcza Medal prof.

drowi Henrykowi Lowmiallskicmu

1 .3. Zanim ruszył poznański pochód, ,prowadzący trasą od Ronda Ko,pernika do placu Bernardyń:sklie,go, który w 1891 r. był miejscem ,perWls.zej robotniczej manifestacji, rozbrzmiały dźwięki hymnu na.:.od.owego. Uczestnicy przema.rszuł'hk("rat-a (,JdrodZ<'fIi,'

MAJA .t

':.';.,,?'-'--- -'.

-.J ! -.-1-'; f-

P:akat Macieja Hibnera

wysłuchali przemów,IenLa Wojcie,cha Jaruzelskiego. P.o transmisji radiowej, odegra,niu Międzynaro,dówki, dźwięk syren .oznajmił po,zątek pochodu, liczącego około śćdziesięciu tY'sięcy uczestników _ ,l gromadzącego dziesiątki ty:s.ięcy mieszkańców rozstawionych wzdłuź .trasy jego prz,emarszu. Na czele hO.r..orowa czołówka: ,poczty sztanda:-owe, weterani ruchu r.obotni

{'::

,czego, P.owstań Wielkopolskich i ,Sląskich, walk o wyzwolenie narodowe i .społeczne. Następnie szli .członk.owie Społecznego Komitetu .Dbchodów Swięta 1 Maja w" Poznaniu, a wśród nich przeds'tawiciele wojewódzkkh władz, z I sekretarzem Komitetu W ojewódzkie,go Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łuk.a.siokiem, prezesem Wojewód.zkiego ,Komitetu Zj.ednoczoneg.o Stro.n:nic;twa Lud.owego Tadeuszem Zlającem i pJ"zewod.11JLczącym W,ojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratyc7;nego Alojzym Brylem, oraz władz państwowych, a wśród nich przedstawliciele administracji, z wojewodą poznańskim .Marianem Królem i prezydentem ,Poznania Andrzejem Wituskim, oraz !pełnomocnik roomite.tu Obro.ny Kraju na w.ojewództw.o po-znańsk,ie płk Henryk Szymański. W .pierWlsz.omajowym pochodzie ma,szerowali również człone1k Wojskowej Rady Ocalenia Nar.odowego, do,wódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.

Tadeusz Krepski, prz.ewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotyczcnego Ruchu Odrodz,enia Na:rodowego Augustyn Ko,gut, pr.zedstawicie le organizacji katolików świe.ckich Następną kolumnę pochodu stanowHi kombatanci, a wśród nich weterani wszysVkich frontÓw II wojmy świa'towej. Za nimi - kilkutysięczna koiumna poznańskich harcerzy. Rytm mars,za wy.bijały dwie orkiestry Dowództwa W.ojsk Lotniczych l Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjne,go. Na czele kolumny Związku Harcerstwa Polskiego maszerowaJa jednak własna, harcerka. Za .kolumną Związku Harcerstwa P.oI.skiego szli pracownicy największe,g.o zakła.du pracy Poznania - Za,kładów Przemysłu Metalowego "H.

.Cegiehki". Wśród nich kroczył ,członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus. Na pl. Bernardyńskim, naprzeciw .tablicy upamiętniającej pierwszą manifestację ro,botniczą w Poznaniu stanęły -pocz,ty sztandarowe. Składane pod ta,blicą wiązanki kwiatów były syin,bolem przywiązan:ia do robotrii,czych tradycji. Orkiestra Miejklie,go Przedsiębiorstwa Komunika

Wydarzewia w Poznaniu (1.5.)

.. - - -<...,.

1 .... ,: j;: r. .. .'.';.J, ,,;:j' /;'. 'Ti',;;",' tjfi\:'" I,j r':/!''t) X.!,.' ('Y:;1" (';'!' '. t' y ,.-j:, :,J!;h. .;.'I-J" r '1-' ,< !', J k' ,i <f, .;.'''i/ , .:;'.:".' '., o".: :.:.... .

.. : '''''t' . . ..... .. , ';"0 ,' m"'" . ."

.;,1

. '; .. - , :#:- ::: l" : < :.. '. ,.i ł " ".. '. r > # . .;' f".';}' '';' ? ......, '" ...,J. .., ".' . ,l1iJ Q <.: < ...., .' .

,\y:; ...,'.} ...O',.

. .."" .:v

I ':::.

j:' ;". ." ....... ::

" p"

1':=-: ,;r' ... ..

'.1fIry" .

: .

'1.<:',

<:

,.

Władze woj,ewódzkie i miejskie w czołówce po>chodu

>ft . ; .\ " ' , #...1 ' i ł' Z "łł:1.':'- 'i jt::"Ą,""'" 'o

. t.

)\

Dzielnica Siare Mialsto szero.kośdą całej u'1i>cy w pochodzie pierwszomajowym

Delegacja dzielnicy grunwaldzkiej sklada kwiaty :pnzed tablicą pamiątkową na pl. Bernardyńskim

.

,.' OlI .,

" t." ł,«. ...7- .

'\. .

: "!\." .

."",'. ""'r.\: Yt ". .. t' :;.f.;ł'": l' '

:..,. -<t. :.

.\

: I ,.;.';' ' ,..i" . .,' "-w, ¥ ,. \,ł ,.....,,;;. "'. "

.:L.

.,...

" .,*,- (

.. ;-..>

. .#-....+-

'.

'..7' _, . ..".... . . '.. ; . J«", I" .

>

.,".....)::;&.... , ,.. " .< :i .ł: .'}j

:';.... >:.- .

,

'"'"

,",.."

Jeżycka służba zdrowia

cyjnego odegrała Międzynarodówkę. Uroczystość dobiegła końca. W kilku punktach mtasta pojawiły się świąteczne es,t,ra<iy. Ożyły amfiteatry w Parku Tysiąclecia, nad Wartą, oraz w Park.] ,Przyjażni .i Brdterstwa Broni na Cytadeli. Sp.orro interes..tjących pro;pozycji przygotowały osiedł{)we domy kultury. W południe, .na tar.a-:.sie "Arkadii" przy pl. Wolnoscl ,koncertowały orkiestry dęte: Za,kładów Naprawczych Taboru Ko,lejowego, pod dyrekcją Feli'ksa Zgrzeby i Miejskieg{) Przed:s,;ębi.or

Nad Wartą

j"';!

JtI.

'

. . '-i< ' jt-A 'r",; ,.;;" " )fr ". . ' {'y .

'--. ,_ _ ,"-:. ':' f r""(C......., ' . :' :. ,..,_).'.o.;>'

4l-'.

:' ,;K,f<""

..w.....

,-' ?;.o..':: '!ł ....

:-:-.",., "" . :;;.,'r; '''",,;; +-ł;J''" .. : .' , li- ::: t "'. . --"7 .t.;.. ',:"'" '_" '.

.. . .' ,ł f;;:-", ,. <j,. . .!.!..;,,'...."" ,- .

, ;ó '. ...... ,.-.':' .... ....J!!!''''-JH.'ł...... '&'. :"'*._' (,q..:"<1 '."' .,:. Y.'''f,l,f. .....,:..6: !....; - l:i,.."' _ .1Jf' .<fJW' :/ : "" .,,-g,. ..,t. . . . .,:......At..._,...-. -'.

o.. *-' . "", Y.:-.. if(f :-.,......... >tI&.....iIł. ......

W amfitea,trz.e' na Cytadeli

IStwa Komunikacyjnego, pod dy,rekcją Mariana Fxan:kowskiego. W tym samym czas'ie, :na Starym .Rynku występował zespół młodzieżowy Palacu Kul;\;ury "Parada". ,Dobrze bawili się poznaniacy, którzy przybyli do amfi:teatru nad ,Wail"tą. FestYi!1 gportowo-r'ekr,eacyj,ny z nagrodami zainteresował .przede wszystkim dzieci i młodzież. Zabawae towarzY'szyły pokazy karate oraz występy zespołów dziecięcych i młodzie.żowych grup muzycznych. Setkli ludzi odwiedziły Park Przyjaźni i Braterstwa .Broni na Cy,tadel,i, by wy-sŁuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyj.nej Woj.sk Lo1niczych, pod dyJ"ekcją Leona Szubert,a i Lechosława W.ilka. Brawa otrzymala soliś.ci Te.J.tlru Muzycznego: .AII1na Wit,::zak, Teresa Pieła,towrska, Jan Adamczyk i Adam Halicz, występujący z repertuarem operetkowym. Tańczył i śpiewał na ludową nutę Zespół Pieśni d. Tańca "Wielkopol-ska". Wesolo było także w amfiteatrze w Parku Tysiąclecia. Dużym powodzeniem cieszył się

W parku Tysiąclecia tańczy Zespół Tańca Ludowego Akademii Rolniczej "Łany"

.JIt ,

:"", :. .

.;. I>r .,,*

" - _.;).

występ Z eSlPoł u PieŚi!1i i Tańca "Łany" z Alkademi':i. ROlniczej, pod k.ierownictwem artystycznym Wiesława Kas-zulbkiewicza. Natomiast .zwol-ennicy mocnych rytmów dobrze bawili g,ię przy muzyce w wykonaniu zespołów młodzieżowych Domu Kultu.ry Zakładów ,Prz,emysłu Metalowego "H. Cegielski". Oddano do użytku budynek administracyjny wraz !Ze stołówką w Z,akładzie Piekarsko-Cias>tkarIskim przy ul. Obodrzy.ckiej 80.

Ukaz.ał się pierwszy numer gazety wizualnej (miesaęcznika) "Bez przysłony", wydawanej przez Robotnicze StowalrzYiSz€!i1ie Twórców Kul-tury.

W hali Międzynarodowych Targów Poznańskich otwa'rto II Pro,eksportmyą 'Wystawę MebLi, z udziarem terdzi:estu wa'Ż:niejszych ,producentów mebli w Ikraju. War.tość oferty oszacowano na osiemdziesiąt millionów dolarów. Do udziału w oimpiI"ezie zaiPro'Szono 163 k'ontrahe:ntów z dwudziestu trzech państw, m. j;TI. z Fr:ancji, FitI1landii tli Wielkiej Brytanii. Udział w wY'stawi,e wzięLi rÓWil1i,eż zagra;niczni iplroducenci ,i dostawcy ma.teriałów i sUJ"owców z AustJ"ii, .Repu:bhki Federalnej Niemiec i .Szwecji. W otwaa-ciu uc,zesrnJczyli m. in. I sekre'tarz Komitetu Wojewódzki:ego Polsk;iej Zjerln;oczonej Partii Robot'niczej Edward Lu!kasik, Waceminister LeŚil1ictwa i Przemysł..1 DtrzeWil1,ego Józef Kardyś, wicewojewodzina poznańska Zofia Dąbrowsk.a, .a także przedstawiciele Ministerstwa Handlu Zagranic.ziTI,ego. Kompozytor Flolrian Dąbrowski ,ukończył siedemdziesiąt lat. M!,]

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 3,5.)

,>;

":.;,:- .>':

-.

iJ

":,, t. ,.<Ii --'1.

?:

-, ł ", , .' ":. ',.: '".,.

dzieżowy Ruch MiłośnikÓw M.clzykli Pro Sinfonika" urządził z tej okaji uroczysty koncert w Sali Białej Urzędu Miejskiego. Spiewaczka Barbalra Mądra i pianistka Lucyna Klock,iewicz przedstawłj' ,słuchaczQm ,naj:noW!szy cykl pie_śni Jubila1a do wierslzy Mari'i PawLikowskiej-Jasnorzewskiej pt. Oczekiwanie. Przed koncert,em Alojzy A. Łuczak na'k'reślił sylwet.kę twórczą prof. Floriana Dąbrowskiego, a anal,izę j>ego dzieł ,.przedstaW!ił red. Jerzy Stan.kiewi.cz z Pols'kic'h Wydawnictw Muzycz:nych. Woj.ewoda pOZJnań1ski MaJ",ian ;Król udekorował Jubilata Orde,rem Sz,ta:ndalru Pracy I klasy. Prezvrloent miasta Andrzej Wituslki przekaZJał mu adres g,ratulacyjny ,od mini,s'Łira kultuTY i sztuki Ka.z,imierza Zy.guls1kiego. Obecni by],i przeds.ta wliciele świata artysty'cznego i władz paJ".tyjTIych, z se.kretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polski,ej Zj-ednoczonej P.all".tii Robotniczej Maciejem Olejnicza,kiem.

Jerzy Zador, pJ"zedstawiciel zachodnio.niemieC'kliej f,irmy "Abbot-diaignost'ic" przekazał na ręce proTektora Akademii Medycznej prof.

dra kntoniego Pruszewicza automatyczny analizator testów do wykrywania zakażeń wi,rusowych, ja.ko dar dla Kljjniki Chorób Zakanych (przy ul. Zawady). S 5. Delegacja Wojewódzk,teg'o Komitetu St,r.o.nnictwa Demokratycznego, w związku z obchodami 192 rocznicy Konstytucji 3 Maja. złożyŁa kwiaty przed tablicą na frontonie Pałacu Działyńskich, gdzie

-,Ii

'.:E:;':!;.

"..t: ;:i

:,f ;': l;,, -- _.f '.,,-

-:>..;.:L

:,.'.;.'ił

:.f' r"':

.::

'.' - "-----, , j ,;;l -,--,',h

Składanie wień,ców pod pammKlem Tadeusza Kościuszki

!powstał Klub De mokra.tyczny. W godzil1ach popołudniowych przed 'pomnikiem T'adeusza Kośc,iu:SZk.l odbyła się UJ"oczyst{)ŚĆ składan;ia Jkwiatów. Wzięły w niej udział de.legacje: WOjewódzkiego Komitetu ,Stronniotwa Demokratycznego, z ,przewodniczącym Wojewódzk1iego Komitetu Alojzym Brylem, Komitetu ,WojewódzJkiego Polsk,iej Zjednoczonej Partii RobotniczeU, ze sekretarzem Komitetu Wojewódzkie,go Andrzejem Gąszczołowskim oraz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a także delegacje 'Organ.izacji sp'olecz:nych i młodziefy. W Tea.trze Wielkim zO,rga.nizowano uroczysty koncert, na który przybyl,i m. ,in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro- .

III1I111

..203

botniczej Stanisław Kałk.ls, czło;ne Wojskowej Rady Ocalenia N.arodowego, dowódca Wojsk Lotn.iczych gen. dyw. Tadeusz Krepski, jak również przedstawiciele władz politycznych li administJ"acyjnych, z I sekretacr-zem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasrkiem, przewodni,czącym Wojewodzkieg.o Komitetu Zj-ednoczoonego Stronnictwa Ludowego Tadeuzem z.ającem, przewodniczącym Wo}ewódz!kiej Rady Nar.odowej Tadetls;z,em Czwojdrakiem oraz wojewodą poznań'Skd,m MaJ"ianem Królem. Pnemów.ienie wygŁosił .przewodniczący W ojewódzjk.iego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryl. Na ;z,akończenie części oficjalnej, zasŁużo,n\Th dzi,ałaczy Stm:nnictwa Demokratycznego udekorowano odznaczeniami państwowymi i odzna,karni regiona1nymi. W części artys,tyczmej wystąp'iLi artyści Teatru Wielkiego i Poz:nańslki Chór Chłopięcy, pod dyrekcją J,erzego Kurczewskiego. Drugą Proe'@sportową Wystawę Mebli zwiedził . minister przemysłu chemicznego ,i lekkiego Ed ward GJ"zywa. 4.5. Otwarc.1e M,iędzynarorlowego S.alonu Maszyn ,i Narzędzi do Obróbk,i Drewna "Drema". Udział w imprez:ie wzięŁo trzydzie,stu ośmiu wystawców z: BeLgi,i, FTancji, Jug.osławi,i, Republk,i Federal>nej Ne.miec, Szwecjd, Włoch i Polski. W otwarc.iu imlPrezy uczestniczyli m. 'n. prezes Pols'kiej Izby Handlu Z.agranicznego Ryszard Karski, w:iceminis,ter leśniotw,a i prz,emy,słu drZiewnego Zdzisław Tokarski .i Iprezydent BO'znarria Andrzej Witu siki. Przybył do Boznania wicepremier Zenon Kome:nder. Spotkał się z wojewodą pozmańsim Marianem Królem i l \Sekretarzem Komi,tetu Wojewódz1k,i'ego Polskiej Zjednoczonej P.a,rt,u Robotniczej Edwardem Łu!kas,ikiem.

Prz'ed'stawiciele zacr-ząd.u poznańskiego oddziału Towa,rzystwa Łącznoki z Pol,onią ZagJ"an:iczną "Polonia" spotkali się z I sekretazem Komitetu Woj,ewódzk:iego PolS1kiej Zjednocwnej PaJ"t.ii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. Prezes oddziału, prof. dr Alfons Kl'lfkowski przeds,tawił plany pra

cy 'oddziału, podkreślając, iż dz,iałalność "Polonii" w sferze gospodarki, kulL.ry oraz przy wyp.eł1l1.ianiu statutowych pow.inności Towarzy,s,twa - przyczynia się do dntegrowania oraz porozum1enia ś'rod.owisk ,i społeczeństwa. Dziennikarze zajmujący się problemami rolnictwa i gospodarki żywnościowej reaktywowali po półtoraroczmej przerwie Wielkopolsko-Lubuski Klub F\ublicystów Rolnych Stowarzyszenia Dziennika,rzy PRL. Prezesem Klubu zos,tał Andrzej Piszc:lJOła.

J:iM'" .

.m -"ć. ł , ł

.: :*J &.

'¥ ''tt\

....J

.; ....

: .:

W wieku ,s,iedemdzies.ięciu trzech lat zmaJ"ł aktor teatrów poznańskich Eugenliusz KoU-Kotarski. udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PQłski. 5.5. PJ"zy;był mi'!1Jj,ster leśnict,wa i przemysłu drzewnego Waldema,r Kozłowski. Uczestniczył on w pos.iedzeniu Rady ZJ"Zeszenia Producentów Mebli i Przedsiębioristw Tvwarzyszących, poświęoonemu działalności eksportowej polskiego mebla'rs,twa, a następnie zwiedził proeksportową wy,stawę "Polskie ,Meble" oraz Międzynarodowy S.a.lon Maszyn .i UrządZień do Ob.róbki Drewna "Drema".

W Akademii Rolniczej odbyła ,się uroczYistość na-rla;nia tytułu doktora honoris causa tej uczelni pwf,. drowi kntoniemJ RutIkows'kiemu - profesorowi zwy>czajnemu technologii żywnoścJ S.zkoły Głównej GO's:podars,twa W,ie}skieg,o w Warszawie, 'w1eloletniemu przewodniczącemu Komitetu Technologii i Chemii Zyw

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.5)ności Polskiej Akademii Nauk :i czlo:nkowi-kores,pondentowi tej akademii. PJ"omotorem był prof. dr Wincenty Pezackti z Instytutu Technologlii Zywnoścl.

W salli wystawowej Zakładów PrzemY1słu Metalowego "H. Cegielski" otwar.to ekspozycję wydawnictw radzieckich. Przybył szef przedstawicielstwa handlowego przedsiębiorstwa "Mieżdunarodnaja KIl1.łga" w Polsce BOTYS Ponomariow. Odbyło s,ię wyjazdowe pOosiedzenie Prezydium Zarządu Gł6wnergv Związku Oc>iemniałych Zołnierzy, poprzedzone spotkaniem z aktywem Związku z województwa poznańskiego. Prezes Zanądu GłÓW!l1ego, kmdr Czesław Krzyczkowsk,i wręczył legitymacje honorowych członków Związku Janowi Sajdakowi i Zdzisławowi Bączko'Wsk,iemu. W "Galerii Nowej" w foyer Teatru Nowego otwarta została wystawa malarstwa Daniela Jerzego de TJ"amecourta z Kazimierza Dolnego. Przy ul. Czerwonej Arm'i,i uruchomiono sklep mięsny dla osób chorych .na cukrzycę. 6.5. W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się uroczyste plenum Zarządu W,ojewódzkiego Zw.iązku Bojow:ników o Wolność i Demokrację z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Kombatanta. Udział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polslkiej Zjednoczonej PaTtLi Robotniczej Andrz,ej Gąszczołowski, wIcewojewoda poznański Romuald Zysnal'ski, prezydent Poznania Andrzej Witus:k.i, sz.ef Sztabu Wojewódzkiego ,gen. wyg. Witold Wereszczyński. W'ielu wetera n6w odznaczono Krzyżami Kawalersk,imi Orde,ru Odrodzenia Polskd, Krzyżami P.a'rtyzanckimi, Medalami "Za udz,iał w Wojnie Obronnej 1939 roku", Warszaw.skimli Krzyżami Pows<tań,czymi.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury, przed wyjazdem do. Watrsza\\lY, spotkali się poznańscy uczestnicy Kongresu P,atriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowegv z przedstawicielami władz politycznych li administ'racyjnych. Obecni bylii I seikretarz Komitetu Wojewódzkiego Pols1kiej Zjednoczonej Part'ii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Marian K'r6l I .przewodniczący Wojew6dzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Aktualne zadania prasy, .rac1ia i telewizji były tematem zebrania plenarnego iPoZil1ańskiego oddziału Stowa'rzY'szenia Dziennikarzy PRL. W sipotkaniu, które było częścią przygotowań poznańskiego środowLslka rlzi,e:runi1kalI"sk,iegv do I Zjazdu Stowarzy,szenia DzienniJr:arzy PRL, wziął udz,iał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zje.dnoczonej Part'ii Robotniczej Edward Łukaslik. O zad.aaiach oraz oczekiwaniach związanych ze Zjazdem Krajowym Dżiennika'rzy mówił prezes .poznańskiego oddziału Stowa,rzy.szenia - Leonard Wąc hal ski.

Z okazji stulec,j,a ukazania się gazetowej Trylogii (wydanie książkowe wyszł-o w 1884 r.), w Mu

,I .,zeum Henryka Sienk,iewicza odbył się okolicznościowy wieczór. Przybyli wnuk wiel:k,iego p1sarza Juliusz Sienkiewicz oraz _ Barbara Wachowi,cz i aktoT Marek Perepeczko. Muzeum przygotowało także specjalną wys,tawę Oblęgorek Henryka Sienkiewicza i jego zbiory. W Auli UniwersYltetu im. Adama Mickiewicza odbył się konceJ"t orkiestry symfonicmej F:ilharmonii Pozmań'skiej. Dyrygował gościnnie i był solistą skrzypek amerykański Sidney Harth (II Koncert Skrzypcowy E-dur Jana S. Bacha).

Frzybyła grupa mŁodzieży z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec), z Hartmutem Gliemanem na czele. 7.5. W galerii Biura Wystaw Art yslty.cz:nych "Arsenał" otwarto wystawę plak,atów gorzowskiego ar

tysty..,plastyka Wiesława Strebejki. 8.5. W 'Sali koncertowej Zespołu Szkół MuzycZtl1ych !przy ul. Solnej wy'stąpił chór kamera1JIJ.y Uniwersytetu Michgan, pod batutą Thomasa HHbisha. W s,aJonie Poznańskiego T,owarzystwa Fotograf,icz,nego otwarto wy,stawę fotogramów Zdzisława Rynkiewicza (Biały,stok) pn. Swiatlem malowane. W vŚfodku kul,tu,ry "Wierz.bak" odbył się fi'nał Fes,tiwalu Spiew.ających Dzieci. 9.5. W 'siedzibie Komitetu Wojewódz,kiego Pol's!kiej Zjedno.conej Part,i RobotnicZej odbyło Siię z okazji Dnia Z'wycięstwa rspotkanie przedstawi6eli władz poI.ityczmo-,administa:acyjny'ch z trzydzlies1toosobową grupą kombatantów. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wo}ewódzkiego J,an Mielcarek, uczestniczyli: członek Wvjskvwej Rady Ocalenia Narodowego, dowódca Wojsk Lotni,czych gen. dyw. Tadeusz Krepski, prezes Wojewódzktego Komitetu Zjednoczonego S,t'ronnictWia Ludowego Tadeusz Zając i pJ"z,ewodniczący W,ojewódzkiego Komitetu StroI1i!1Jictwa Demo'kratycznego Alvjzy BJ"Yl, wojewoda poznań,slki Matrian Król, prezydent Pozmania Andrzej WitUlSki oraz s,zef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witold Wereszczyński. I , .

POMNIK ARMII POZNAN

.o godz. 112 przed pomnJiktem Armii "Po:mlań" odbyła 5,ię z okazji Dnia Zwycięstwa Ul"Oczys,ta odprawa want garnizoll1u poznańskiego oraz defilada. .obecna była kompania honorowa Wojska Polskiego ze sztandarem oraz Orkiestra Reprez,entacyjna Wojsk Lotniczych. Bezpośrednio po odprawie wart dokonano przemianowanta byłej 'Ul. Północnej (znajdującej się obok pomnika Armii "P<>znań") na ul. Generała Tadeusza Kutrzeby (1885-1947), dowódcy

Armii "Poznań". Na uroczystosć przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych. .odsłonięcia tablicy z krótką ,informacją o nowym .patronie ulicy dvkonali gen. dyw. Tadeusz KrepskJi i prezydent Poznania AndrZlej WituskL

'--:j'p.', f'Y t

" " t 't , '!' ' "ł , m ;\<l /t.: '.';" '"I,..t J ! . ł , .,'i. .' ' \ ,".1 : . .'\: ' .1 . *: +,' J.

<III _.1.;:

Itl {. -

,_\$1

.' .

<t.

"",:

11!" o;>

;.,

U góry: Renata Hi.lsare; od lewej: Wojdech S!;edlecki, Mariusz Puchal&ki i Michał Frydrych W Teatrze Pol'Slcim Scena szkol-na) premi&a Trzy Po trzy Aleksanda:a Fredry. Udział wzięli: Re'.. nata Husarek, Michał Frydrych,' \Mariusz PuchaIski, Woj1ciech SiedleCki. Reżys.er.ował Mal1iusz PuchaIski, scenografia Mariana Iwanowi,cza. Scenariusz przygotowała Zofia Ma:ówc.zyń.ska.

W p,iw.ncy artystycZtl1ej "Browar" odbyło się spotkanie, na którym wystąpili warszawski zespół "Country Read", z Tomaszem Szwedem vraz amerykańska pieśniarka Yanina Wedel. 'Wzn.QIWił działalność fotoplastikon przy ul. Czerwonej Armii 33, będący od 1973 II". we władamLl rodzi:ny Rutów. Na jpl"emierę dano cykl barwnych przeźroczy trójwymiarowych artysty fotografd!ka Władysława Ruta pt. Wenecja. Jednocześnie zainaugurowano działalITOŚĆ wys,tawienniczą. Udostępniono wystawę fotogram6w Władysława Ruta pt. Poszukiwania. 10.5. Obradowała WojewódZ!ka- KOmd,sja Kontrolti Par,tyjrnej. W obradach uczestniczyLi: wiceprzewodniczący

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 12.5)

Centralnej Komisji KontroLi P,aJ"tyjnej Tadeu,sz Nowicki, I sekretarz Komitetu Wojewódzkie,go Edward Lukasik .i g,ekretarz Komitetu Wvjewódzkiego Bronisław Stęplowsk,L W oparciu o referat Prezydium Komisji oraz dyskusję, ok,reślO'Ilo podstawowe k,ieruntki pracy Komisji. Pl,enum przyjęło rezy'gnację Heruy1ka Stacha z fut!lk'cji przewodtn:iczącego w związku z jego przejśc,iem na emeryturę. W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącym Mari.ana Olszewskiego, dotychczasowego wic,eprzewodniczącego. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna !I1a temat nowych kierunków zastosowań kraj:Jwych tworzyw sztucz,nych w przemyśle.

Odtbyła się o>gólnopolslka konferencja poświęcona problemom jakości produ1kcj,i. Rozpoczęły się matury w szkolach średn.i,chwszystJkich ty\pów. 11.5. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Parr.tii Robotniczej Edw.ard Łaka-sik spotkał Isię z kierownictwem i kadrą nau1kową .Nkademii Ekonomikznej.

':I ,..::::r,? I o,, ,r,.. ł4" "., "II H ..1 .j.. ... J . I .. -I..; . ''', "', ..... , '''' ""': _M.' .,

?-: ----

,."

W siedzibie Komitetu Wojewódz,kJiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni,czej odbyło się SJPOtkanie władz partyjnych z p.rzedstawic.ielami organizacji społec:m1o-zawodowych Naczelnej Org,a.ruizacji . Techniczm-ej, Polskiego TowaTzystwa Ekonomicznego, TowarzYiS,twa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, StowarzyszeJllia K:>ięg,owych, Kklbu Racjonalimcji i Techniki. Uczestniczył I sekretarz Komitetu Wvjew6dzkiego Edward Łuka'siiik. Referat wprowadzający wygło .sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Brom.sła w Stę,plowsi, kt6ry omóW1ił podstawowe kwestie dotyczące produkcji przemyslowej w kraju i wo}ewództwie. Z okazji TOczmicy zwydęstwa 'nad faszyzmem., w Zarrządzj1e Wojew6dz'klim Związku Inwalidów WoJennych odbyło się :>pOit'\roJJ1Jie

'byłych żołnierzy Wszys'tJkich frontów II wojny światowej - czło'n,ków Związku z władzami politycznymi .i admini'Stra'cyjnymi. a udział w. walikach z na}eźdźcą hitlerowsklffi oJ"az zasługi w pracy zawodowej -i s\połeczmej po wyzwoleniu, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeni,a P.olski odznacze.:ni zostali: W.incenty BednaJ"ek, Czesław Ber.eszyńs'kti, Werronika >Binaś, Antoni Dłubała, Władysław Jastkuła, Jan Jóźw.ia'k FJ"anciszek Kita, Jan Kołpawski, jan Kozłowski, Edward Kubersiki, Heruyk Las kow,s kii, Czesław Mdeloch, EdmU1nd PJ"zybylski, Jan Szczepaniak Antoni Szlapka, Władysław Zaj ko, Jan ZW1ierzyński. Dekvracji dokvnał gen. bryg. W.itold Wereszczyński. W galerii BiUlI"a Wy,s,t,aw A,rtys,tycznych "krsenał" otwarto wystawę mala.rstwa, rysun:ku i grafiki Ja:na Swit!k,i. Na ul. S.olnej, na meCiie XXXVI Wyśc,igu PokojlU Warszawa-Praga -Berlin pierwszy zjawił s'ię kolarz Olaf Ludwig (Niemiecka Republika Demo,kratyc.zna), drrugi był Polak Aindrzej Serediuk, a trzeci - Olg Czużda (Zwjąze Socjalisty'cZ'llych Rep bliik Radzieckich). 12.5. Odbyło s,ię spotka:n:ie wJadz państwowych i wojewódzkich - z udziałem m. in. prezesa Głównego Komitetu Kultury Fizyczmej i Sportu Mar,iana Renkego, I sekretarza Komi:tetu WOj.ewódzkiego POlskiej Zjednoczonej Partii RQootniczej Edwa,rda Łuka5łika i prezydenta Poznania Amdrzeja Wituskiego - z uczestnikami gośćmi XXXVI Wyścigu Bdkoj:1. .Podczas spotkania Marian RenJke odzmaczył kilku działaczy sportowycih Medalem "Za zasłiug,i w rozWQju kuLtury fizycznej j sportu". Odbyło się posiedzen,ie Klubu WiS1pÓłipra,cy GospodaJ"czej Polska - Związek Socjalti!s:tyczmych Repulb!ik Radziecki,ch pTzy Zarządzie Wojewódzkim Towarzs:twa Przyjaźni Pol'sko-!Radziec'kiej. W posiedzelnJiu 'U1czes,tllii,czył dyrektor PolskJiej Iz!by Handlu Zagranicznego Mieczysław J,achma. rw salli s.esyj,nej Wojewódzkiej Rady Narodowej sesja Miejskiej Rady Nar,odowej, poświęcona spr.a, wozdaniu z wykonania Plal11U SJX)łecz.nv..JGospodairczE1,go i bud,żetu za rok 1982. W sali poz.nań,skiej Izby Rzemieślniczej otwarto wojewódzką wystawę PJzedmiotów wy.tworzonych przez rzemieślniików z dyplomami artystów i kandydatów do takich tytułów, którzy w ten sposób mogli ZiapreZe:I1Jtować sw,oje zawodowe umiejętności. Rozdano 58 medaLi przyznanych prz,ez specjalną komisję, złożoną m. in. z artystów plas'tY'ków. Za wyxóżniające się sZiczególnymi walorami artystycznymi uznano dzieła dwudziestu J"z,emieślnjjków. PQsliedzenie Wojewódzkiego KoJnitetu Obrony, pod przewodnictwem gen. bryg. W'i,tolda Wereszczyńsikiego. Zebranie zaŁożycielskie Sekcji Klubu PulblJcystów Lotniczych S:1;owaTzyszenia Dzien!l1i!karzy PRL. Sekcja zrzesza bl'i,sko dwudziestu dziennikarzy z prasy poznańskiej. Przewodnkzącym został Bogumił Leśniewski.

Przed wyruszeniem do Niemieckiej Republ,i1ki DemolkJ"atyc:zmej kolarze mieli dzień przerwy. Zgod.nie z tradycją, odwiedz,ili zakłady pracy i szkoły poznańskie., W salonie "EmpLku" na Osiedlu Piastowskim otwarto WY,Sltawę obrazów Ewy KukliiJ,s'kiej. 13.5. Zakończyła s,ię dw.udniowa ak,cja krwiodawstwa na węźle Polskich Kolei Państwowy'ch. s'tu dwudziestu pięciu pracoWillii'ków oddało prawie czterdzieści siede.m litrów krwi. W ten sposób kolejarze uczcili ćWiierćwiecze honorowegv dawstwa krwi w Polsce oraz tradycyjny Tydzień Polskiegv Czerwonego Krzyw. W Zespole Szkół Gastronomicznych odbyło się spotkanie dwóch pokoleń gastronomików. StaJ"t honorowy do IV etapu XXXVI Wyśc1i.gLi. Pokoju WaT'szawa-Berlin-Praga. POrŻJegnaiI1lie kola,rzy naistąpiło przed Pałacem Kultury.

,PremieJ'owe !przed.stawie!l1ie w Cyrku t.W,iel:kim", pod dyrekcją MlichaŁa Bqgulsz'ewskiego. CYJ"k roz;bił namioty w starym korycie Warty.

W.eszła w życie ustawa a!I1tyalkoholowa,. WiProwad-zony został za!kaz sprzedaży napojów alkoholowy,ch (wwLerają'cych ponad 1,5% ..alkoholu, a więc również piwa) d3 godz. 13. Alloohol przestał być dostępny dla klientów slklepów i gości lokali gast.I'Onomicwych godzi przed ich zamknięciem.

14.5. W siedzlibie Rady Ok'ręgoweJ Zrzeszenia Studemów Polskich odbyło się spotkanie aktywu środowiskoweg;o z I sekTetarzem Komitetu Woj'ewódzkJiego PolSIkiej. Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Lukasikiem.

Zjazd WojewódzJldego Związ:ku Ochotniczy,ch SiTia!ży Pożarnych.

Wy;brano władze na o:1astępną kadencję. Prezesem ZaJ"ządu W-ojewódzkiego został Władysław Wesołowskli. Zjazd założycielski Wie1!kopolskielgo Związku Inwal'id6w :-Jarządu Ruchu. Uczestniczyl,i przedstawiciele województw: kali:sikiego,. konińskiego, pilskLego oraz poz:nańs1ki,ego. Przewodniczącym dwu. dziestos'iedmioosobowego zarząd.! zos,tał EdwaJ"d Nliemczylk z Pozna!l1ia. Honorowe członkostwo Związku, wraz z legitymacją nr l, przyznanv prof. drowi WJ.ktorowi Dedze.

XHI Mistrzosttw.a Sekcji KultuJ"ystycznej Towarzystwa K>rzewienia Kultury Fizycznej Wino:grady i I Mis'trzostwa Poznania Pań w kultury.styce. W wadze do 70 kg zwyciężył Janusz Soberski, 80 l kg - ,Z,enon Mchałowicz, 90 kg - KaZiimierz Kwieciński, a powyżej - Leszek CentkowSlki. Wśród pań zwyciężyła Mkoslawa Nowi'cka z. Klubu Sandow.

?0':,(',",.

. '-h-. . .' N 'ł 11 .):,. :;.':.../ .-:j'--," . ..:: ;;t.I.'" ,.. 'ł'!. .,J,_._.,. (" ,.1 it'\:;: $;:(; fi {r '.l'"...f 'I ,'."'c. I ""' ::i!;.{ I -l Ę;ł :( r :I ':Q.'> . J . b i:\:.;;:;;"ii ";. 111 - . :)!-ą ., o. ._;,ł,;;; " . . ' ""_.="'. " i . "" . --' 'n'.: C f '- ' . .... .'" .1/t. 1 'II:' .

f.::::::..::. . . o..' ;5 -= ,i:.;.;:..:

.... '1::.

'w auli Uniwersyt,etu im. Adama Mic'roiewicZia odbył się 197 Koncert POZiI1ańs'ki, z udziałem orkiestry symfonicm1ej Filharmoni.i Poznań:gIkiej, pod gościnną dykcją rharda Geista (Republika Federal

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 16.5.)

.na Niemiec) .oraz Urszuli K,oszut (s.opran) i Bogdana Pilarskiego (s,ł.oWO wiążące).

W osiedlowym klubie "Wierzbak" wys,tąpił dwukwtnie kabaret "Margines". Wśród wykonawców był Marek Perepeczk.o. 15.5 Zakończył obrady IX Zjazd Anestezj.olo:gów Polskich. Uczestniczył.o cZJt&ystll specjalist6w krajvwych i .trzydz,iestu gości zaproszonych z różnych państw europejskich. Wśród nich znajdował s.ię profes'or anestezjologii Jean Lassner (Francja), 'k,t6remu p.oznańska A'kademia Medyna nadała dOf::torat honoris cau,sa. ,W Teatrze Po}slkim (..scena w malarni) premiera Oltarza wzniesionego sobie IJ"eneusza I:redyńskieg.o. W premierowej obsadzie

;i"f J ł

-,...; - . ...: :.

,Od lewej: Doota Włodek .{Kyle) i Mariusz PuchaIski (.Piotr M.)g,rali: Mariusz PuchaLskd (piotr M.),. Woj'ciech Kali:now:ski (Ole won).

Adam Krajewicz '(Ma'ntos), Janina JanJkoW1ska (Karba), Olga Dorosz (Leona), .Me'ksa!!1:der Błaszyk (Hik.or), Zb1gniew Pudzianowski (Tartyk), Ił"ena G«-zonik,a (S ela), Dorota Włodek (KyJ.e), Piotr Wyrpart (La'n!k.o), Wiesław Zwoliński (Skan).

ReżyseJ'ował Grzeg,orz Mr6wczyński, 'scenografię pJ'Ojoek>t.ował Marian Iwan.owicz. Przebywająca w Poznaniu n.a zapł"oszenie Komisji do spraw Wsp6lnych Kontaktów Młodzieży i Student6w grupa młodZJLeży z Han.oweru (Republika Federalna N.iemiec), pod kierownictwem H<lII't

mu.ta Gliemanna, udała się w drogę P.owrotną do kraju. W Klubie Woj-sk Lot;niczych .odbył się k.onku'rs f['yzj,erski! FryzUJ"Y męskie i dam:slk'ie oceniał sąd !konkurs.owy, ,pod kierownictwem Jana Stoprpla (Bydgoszcz) i Jvlanty Bryls!kiej (Łódż). 16.5. I sek'ret,an K.omitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej Edward Łukasik był gvściem zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej Insty.tutu Nauk Pol>itycZiIlych Uniwersytetu im. A.

M,ic'k:iewicza.

,'. ....1

.;::.:. '::":.:',: W ..,..:r.r- , i . I. ..:. ,!. . 'j , "..il .. ,,I. ... i1

'11 .

-.. .

..»---,.

,''Jr

W holu Urzędu Wojewódzkiego .otwar.to wystawę dz-ieł twórców zrzeszonych w Poznańskim Zrzeszeniu Plastyków Niepro£esjvnalnych, pod hasłem "Skąd nasz ród". W sali Ikoncertowej Zespoł.1 Szk6ł Muzycznych odbył się ko,ncert pod nazwą Cantionum-Civitas-Posnaniensis, w którym wystąpiły Chór Zeński Akademii Ekonomicznej, pod dyrrekcją Krystyny Domańs'kiejMaćkowiak oraz Chór M,ieszany im. StaniJsława Mo,niuszki Sip6łdz1elcz,ości Pracy,. pod batutą Antoniego Grochow,alskiego.

...

:: :.:.:.

m t> ." . ,fł ......... X -;.. "; -.;:ł :".

'J ..';"';"'

:<

W wieiku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł pułkowni:k: w stanie sPoczynku J6zef Krzywania, działacz Zarządu WOjewódzkiego Związku

Boj.ow.ników o Wolnosć i Demokrację oraz Komisji Historycznej Ruchu Młodzie.Żiowego, udekorowany Krzyżami Kawalerskim ci. Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu V,irtuti lVIilita!fi i trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

i:

..: 0.. .." ..ł.'<:

'J.:,.:" ,

'",

i:"

Li

W wieku 68 lat zmarł Roman Jankvwiak, dyrygent Teatru Muzycznego i pedalgog Liceum Muzycznego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.5. W PoHtechnice Poznańskiiej odbyło się pos,iedzenie Komisji do spraw Współpracy w Za:klresie Szkolnictwa Wyższego między Ministerstwem Nauki, Szkolnic,twa Wyższego i Technilki oraz ministersItwami szkolnictwa wyższego Czech i Słowacji. Ze st'rony polsk.iej w obrada,ch uczestniczył minister nauki, szkolmictwa wyższego i techniki prof. dr Benon Miśk,iewicz, a ze strony Czechosłowacji - mnister doc. dr Milan Va_ drusa. Został podpisany plan ws,połpracy. VV salonie "Empiku" otwarto wystawę medaLi ,artysty plastyka Jerzego Drygasa.

14 Kronikd m. Pozn!11a

W 'Sali Białej Urzędu Miej.skiego odbył się 'koncert kameralny. Spiewali: Ewa Ignatowicz (sopran) i Jerzy Mahler (baryton). Przy fortepianie - ,Mar.ia Jurasz.

W godznach popołudniowych ruch tramwajów powrócił do sta,nu sprzed podjęcia prac remontowych pomiędzy rondem Rataje oraz skrzyżowaniem ulic Z.amenhofa i Hetmańskiej. Upały. Zanotvwano 30 stopni w cieniu. Rozpoczęła się giełda zbędnych materiałów w magazynach Zakładu Remontowego Maszyn Budowlanych "ZJ"emb". 18.5. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod lipami" uroczyście zakończono XVI Dekadę Pisarzy Srodowiska Wielkopolskiego. Ud:z,iał wzięli, obok literatów m. in.: I sekretarz Komitetu Wvj.ewódkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łuikasik, wicewojewoda Romuald Zysnars,kii, przedstaw.iciele Wydawnictwa Poznańskiego i "Domu Ks,iązki". Wiele uwagi poświęcono sytuacji w środowisku literackim, mówiono też o kłopotach wydawniczych. Po:z,nańsklie Zakłady Graficzne im.

Ma:r.cina Kasprza'ka IJjp. drukują rocznie zaledwie 30 proc. książek znajdujących się w planach wydawniczych Wydawnictwa Poznańskiego. Janusz Dembski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej ,im. Edwarda Raczyńsk,iego, ponfOll"mował o utworzeniu placówki, która będzie się zajmowała dokumentowaniem twórczości pisarzy środowiska wielkopolskiego. Wojewodzie .poznańskiemu Mall"iall1>owi Krółowi złożyli wizytę wikaI1iusze generalni archidiecezji gnieźnieńskiej, -księża biskupi Jan Czerniak i Jan Michalski.

Pod przewodnictwem prezydenta Poznarnia Andrzeja Wituskiego odbyło się 'inauguracyjne .posiedze,11Iie nowego Komtetu Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania", w slkład 'którego weszli: Andrzej Goćwiński - dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego (jako przewodniczący Kolegium Redakcyjnego), Władysława Klawit eT - dyrektor poznańskdego oddzliału PaństwowegoWydawnictwa Naukowego, Stanisław Kły.s - dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, Józef Łopaczyk - dyre'ktor Biura Miej

Wlldarzenia w Poznaniu (18 - 20.5.)

skiej Rady Narodowej, Marian Olszewski - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kont'roli Partyjnej, Hanna Rubas - wicedyrektor Wydziału KuLtury i Sztuki Urzędu Miejskiego (jako sekr,etarz redakcji Biblioteki "KronIki"), Tadeusz Switała (jako sekretarz redakcji ..Krollik,i"), Lech T-rzeciakows1ki - profesor Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza, Magdalena Warkoczewska - kusto'sz Muzeum Historii Miasta Poznania, Zbigniew Zakrzewski - profesoT Akademii Ekonomkznej, Jerzy Ziołek - dya:ek,tor i redaktor naczelny Wydawnictwa Poznańskiego. Wojewódzki Zjazd Delegat6w Stowarzyszenia Inżynierów .i Techników Rolnictwa. Brzybył woje-oda poznański M.aTian Król. Uczes>t:nicy Zjazdu wysłuchali wykładu prof. dra Wiktora Pawlaka, który przedstawił problemy ol"ganiza1cyj:no-prawne rozwoju socjalistycznej produkcji rolnej w gospodaa:stwach indywidualnych. Dokona'no wyboru nowych władz Oddziału" na czele których stanął ponoWlTIie .Wacław WaLigóra. W Muzeum W,tedzy o Srodowisku przy ul. SWierczewskiego otwarto wys,tawę poświęconą zwierzętom niegdyś u nas pospolitym. W wieku sto jeden lat zmad Maksymilian Kaźmierczak - działacz polonijny w WestfalH, uczestnik tajnego cr1auczania, działacz Polskiego Towarzystwa G,lmnastycZinego "Sok6ł" w W.est:falii, Związku Zawodowego Kolejarzy w Poznaniu 'Oraz ruchu spółdzielczego. ]9.5. W godzina,ch połudnowych wizytę w Poznańskich Zakładach Graficznych dm. Marcina Kasprzaka złożył sekretarz Komitetu w.ojew6dzlkiego Polskiej Zjednoczonej PartH Robotniczej A!I1drzej Gąszczołowski. W towa,rzy.stwie dya:ektora Aleksandra Pkosza i I sekretarza Komitetu Zakładowego Waldemaa:a KLony, zapoznał się w zakładz'ie gł6wnym przy ul. Wawrzyniaka z produ1kcją książek, a następnie z waru[J,kami pracy i możliwościami technicznymi w Wydz,iale Gazetowym przy ul. Zwie'I"zynieclldej.

20.5. Rozpoczęły się U>foczystości Sw.ięta Ludowego. Pod pomnkem Powstańców Wiel:kopolsikich 19181 /1919 złożono wieńce i wiązanki

kwiat6w. PJ"zybyły dele,gacje tereIllowe ludowców, organizacji młodziewwych, władz politycznyph d admin:is,tracyjnych - zar6w:no centrarlnych jak i wojewódzkich - z wiceprezesem Na,czelneg,o Komi,tetu Zjednoczonego StTonnictwa Ludowego Stanisławem Dąbrowskim, I sekretarzem Komit,etu \\'0jewódzkiego Połskiej Zjednoczonej Part1i Robotruiczej Edwaa:dem Lukasiki,em, prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnic,twa Ludowego Tadeuszem Zając,em, przewodni,czącym WojewódzJk1ego Komitetu 'Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Ba:ylem, przewodniczącym W.ojewódzkiej Rady NaJ"Odowej Tadeaszem Czwojdrakiem, wojewodą poZ/nańskim Marianem Kr6lem, prezydentem Pozna11lia Andnejem WJ:tuskim. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się akademia. W'wkimi odznaczeniami państwow-mi udekoJ"owano człon'ków Batalionów Chłopskich oraz zasłużonych działa,czy ludowych. Prog1:am artystyczny akademii wYGJełniły wstępy artystów scen poznańs'kich oraz Zespołu Pdeśni i Tańca "Wielkopolska". Jedną z imprez w ramach Dni K..\ltury, Oświaty, Książki i Prasy było spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, podczas któr,ego węczono doro:cZJne Nagrody Dziennikarski,e im. Maroina Kasprza'«a. Przewodniczący Oddziału Poznańs'k,iego Sltowa'rzY'szenia Dziennikarzy PRL Leonalrd Wąchaiski poinformował, iż tegorocznymi laureatami zostali Kazimierz MarcinkowsIki ("Gazeta Poznańska") or.az Zdz'1sŁaw Kandziora ("Głós Wielkopołski"). Honorowe dYiPlomy i nagrody wręczyli wojewoda poz[J,ański M.ar:ian Król i prezydent Poznania Andrzej Wj,tuski. W iSP0tka:niu uczestniczyli ta'kźe: Andrzej Gąszczołowski - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Alojzy BryI - przewodniczący Woiew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, wicew,ojewoda poznańsiki Romuald Zysn.ar.ski oraz kierownictwa PoznańS!k,iego Wydawnictwa PrasowE\go, reda'kcji i ilns1tytucji związainych z dz:iałal:lością śr{)dowis"ka dz,iennIkarskiego. ,W pneden.iu uroczystości stulecia urodzin Antoniego T. Juras.za, na ul. Jurasz6w (od.cłuek dawnej

ul. St,rzeszyńskiej między Lutycką a Piątkowską) O'dsłonięto tablicę pamiątkową. W Muzeum Rzemiosł Ar'tystycznych otwarto wystawę Artystyczne wyroby z metali firm warszawskich XVIII - XX w. ze zbiO'r6w Muzeum Mazowie'ClkiegO' w PłO'cku.

Zakończyło się, trwające cztery dni, pog,iedzenie Tymczasowej Grupy RO'boczej Rady Wzajemnej PO'mocy Gospodarczej, zajmującej się opracowyw.aniem n:>woczesnych metod uzdatniania Wiody do picia. Organizatorem sPO'tkania był PO'znański oddział Intytutu Kształtowania Srodowikal.{."łi;. .:." f....ł.:.-;.............-:. (."'..:'J}.:.;.

" ,.J"r (,..., -- . . f .,. . - r?;.l;}.. t .ł.,. .J,-:.,.... "'-"" .f .rtł; _i 'j . " ::"5 !/: . ''''4>,.... , .;.1I.;''<;- . - ..ł--i:". "-.:- r!-.'- c..,: ':"',,",::'" -.":x,. t..-, t, li. 1;. _ I j !il - ":.. ....... n " ': .'.:::...<:.J. l.i'! f!. _ . if: :..J ' I J 11.,11),1 1 ł tr l : " "J" I!.W _ I .' ,'i:' li ':" . : . ,-1-i' . ;"1 -- - . T --:'' .;' ,:.. ;. . l .Ił-f; -7, -, - t{\ ::i::? i:T:'__;.!ii

W auli Uniwersytetu im. Adama Mick,iewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistą był Konstanty A. Kulka (skrzypce). W Klubie Rady Uczelnianej Zrzeszenia Student6w Polskich Uniwersytetu im. Adama Mick,iewicza "Akumulatory" przy ul. Zwierzynieckiej roz,PO'częla się II Wiosenna Giełda Róż>noś,ci "Lacja-Show", zorganizowana przez studentów. Można było kupić oraz sprzedać sprzęt radiO'wo-telew,izyjny, sportvwy, fotograficzny, wędkarski, a także odz,ież, obuwie, zabawki oraz książki, pły,ty i taśmy. Początek "Rock AJ"eny 83" w sali sportowo-widOW'skowej "Arena", z udziałem najłepszy.ch zespoł6w "rockowych z kraju.

21.5. Przebywająca w Polsce na zaproszenie KO'mit,etu Centralnego Polskiej Zjednoczonej PartLi Robotniczej delegacja Komunistycznej

2.

Part1i Indii, z członkiem Biura PoUty,cznego Kaiyaną Krisł1JI1an oraz I sekretaTzem Komitetu Miejskiego Komu:nis,ty'cznej Partii Indii w Dehli Sagarem Prem Guptą, gościła w Komitecie Woj,ewódzki.m Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W spotka:nJ.u uczestm.iczyli członek Biura Politycznego Komitetu CentlI"a!lnego Połskiej Zjednoczonej Partii RO'bo.tnic:z;ej Stanisław Kałkus i I sek'retarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Ł:J.kasik.

Odbyły się uroczystO'ści z okazji siedemdziesięoiolecia Hufca Związku HarceJ"s-twa Polskiego na Jeż'cach, noszącego imię hetmana Stefana CzarnieckiegO'. Na dziedzińcu Szkoły,Pods,tawowej Nr 36 przy ul. SłO'waciego odbył się 0kO'liczlI1ościowy capstJ"zyk. Po wprO'wadzeniu pocztu sztandarowego hufca, komendant ChOTągwi Wielkopols'k,iej Andrzej Simon dokonał przeglądu z,g-romadzo:nych szczepów i drużyn harcerskich. Na:;;tępnie odczYltano rozkaz specjalny komendanta hufca Tadeusza Nowaka, w kt6rym przedstawił on historię harcerstwa na J eżycach. W roku 1913 załO'żona została przez druha Mieczysława Depczyńskiego drużyna ,skautO'wa.

Tradycje harcerstwa polsk,iego rozwijały i wzbogacały następnie kolejne pokolenia ludzi sPO'd znaku lilijki. Gł6wna Kwatera Związku Harcerstwa Po'lskiego przyznała WacławO'wi Nowakowi Krzyż Zasługi dla ZHP. Ten dziewięćdziesięciosześcioletni dziś weteran jeży,ckiego harcerstwa obecny był na capstrzy'ku. Wy,r6żniającym się szczepom ,i instrukltorom wręczono Honorowe Od2Jnaki H:.lfca Jeżyce.

PO' caiPstrzyku szczepy i drużyny.

prowadzone przez O'rkiestrę harcerską, przeszły ulicami Jeżyc do Komendy Hufca :na Winiarach, gdzie O'dbył się apel pOległych oraz spotkanie pooleń - dawnych i obecnych działaczy harcerskich. Z tej olkazji 43 Po-znańs'ka Drużyna Harcerska otrzyma la ,imię ZdO'bywców Monte Cassino (w rocznicę tej bohaterskiej bitwy). Uroczystość odbyła się pod pomnPkiem 15 Pułku Ułan6w Poznańskich przy ul. Ludgardy. Obchodom towarzyszyła wystawa okolicznościowa w Domu Harcerza przy ul. Widnej na Winiarach. W setną rocznicę u-rodzin pro!.

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 23.5.)dra Antoniego Jurasza odbył,o się w Pałacu Działyńskich sympozjum naukowe. Uczestniczył rektor Akademii Medycznej prof. dr Jerzy Wojtowicz.

Sobota byla wyjątkowo uroczystym dniem dla uczniów i nauczy,cieli Szkoły Podstawowej im. Konstan1ego Ildefonsa G.ałczyń"kiego na Osiedlu Kraju R:ld.

Szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzioielski i Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. Otwarto Szkolną Izbę Pamięci Narodowej.

, ,,\ a . \. ..,.\ 'o _ _, 'Ti..1t-' "ł I l" _t.tt 11" !I I . I" m (Ii : Ol ,.--"- .1111)l1!l l łiM ."" ., 'a:j_j ,,:;' -.-........ ''::.... J\

Rozpoczął się IV przegląd dorobku pracowni, klubów i zespołów Pałacu Kultury: godz. 11.00 - w parku na Cytadeli - pokaz modeli latających i pływających; 16.00 - sala audiowizualna - pokaz fti1mów amatorslkich klubu AWA; 16.45 - przed Pałacem Kultury - koncert mlodzieżowego zespołu "Parada"; 17.15 - Sala Kominkowa - spekt,a'kl klubu "Penetracje", a w sali 218 - spektakl klubu poezji śpiewanej; 17.30 - sala 104 - występ teatrzyku dziecięcego; 18.00 Sala Błękitna - występ Harcersiego Zespołu Artystycznego "Chcr'uptaki"; - Sala Wielka - konc,ert Olikiestry Rozrywkowej, połą,czony z występem par tanecznych z Amatorskiego Klubu Tańca Turniejowego, a sala 240 - projekcja s.tudia diaporamy ,i multywizacj,i; 19.30 - hol koncert Chóru Męskiego "Arion".

Z udziałem prezesa Za,rządu Głównego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Andrzeja Kopczyńskiego, odbyło się w Pałacu Kultury ogólne zebranie ponad stuosobowej grupy wIelkopolskich tłumaczy, którzy jako pierwsi w kraju utwoq:y1i oddział sIDupiający znawców języka obcego. Prezesem został dr Wi,told Skowrońs'k,i. W Domu Kultucr'Y "Kolejarz" otwarto wystawę roślin kokzastvch, zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Miłoś,ników Kaktusóv.

22.5. Odbyło sę ogól'Ilopolskie sympozjum poświęcone roli procesów mformacyjny,ch w nauce. Rferat wygłosił prof. dr Jerzy Topols:ki. Sympozjum zainaugurowało iygodniowe spotkanie specjalistów izw. międzyna,rodowego systemu m,ikr,ofiszowego akademii nauk krajów socjalistycznych - Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski. Koncert z cyklu "Musi<Ja Sacra" w Katedrze Poznai1skiej. Wys,tąp.iły chóry żeńskie Akademii Ekonomicznej i Akademii Muzycznej, orkstra symfoniczna i soliści: Antonina Kowtunow i Maria Pawlaczy>k - śpiew oraz Elżbieta Karolak - organy. Dy,rygowali Krysiyna Domańska-Mać.kowiak i Renard Czajkowski.

Drugi dz,ień przeglądu w Pałacu Kultury: godz. ll.OO - Sala W.ielka - koncert Dziecięcego Zespołu Tallca ludowego "Wielkopolsk,a" .i Harcerskiego Zesp-ołu Artystycznego "ChrLlptaki"; 16.00 - hol Sali Wielkiej - koncerrt Chóru Dziewczęcego "Skowronki"; 17.30 - hol - koncert ka'Peli dudziarzy wielkopolskich; 18.00 - Sala Wielka - koncert Zespołu Rieśni i TaIlca "Wielkop<Jlska".

Poza tym wystawy róŻinych pracowni. Za1kończenie "Rock Areny 83".

23.5. W Zalkładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbylo się o.gólnopolskie spotkanie konsultacyjne przedstawicieli związków dzialają,cych w fabrykach metalowych, maszynowych i eJe'k,tromaszynowych z dwudziestu siedmiu województw. Powołano dw.udziesioośmioosobową grupę założyc,ieloską Federacj Związków Zawodowych P'r.acowników PiI'zemysłu Maszynowego i Elektromaszynowego. W Dom Technika zainaugurowano XII Poznańskie Dni Tech(!1i:ki, poświęcone udziałowi i.n,żynierów i tecłmików w realdzacji -reformy gospodarczej oraz dokonaniom na rzecz gospodarki regionu. MÓWlł. o tym w referacie wprowadzającym pJ"zewodniczący Rady Wojewódzkiej Naczelnej Orga'l1iza,cji Technicznej Wojdech Weiss. Podczas inauguracj,i dokonano wręczenia dorocznych nagród Naczelnej Organizacji Techni,cznej za wybitne osiągnięc,ia w dziedzinie techniki. Przyz'nano siedem nagtród drwgiego $Itopnia o,raz pięć wYróŻinień honorowych. Uczestniczyli wojewoda poznański Marian Król oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PolsJdej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplowski. Lic:zmej grupie inżynierów i techników wręczono odznaczenia państwowe, regionalne - i stowairzyszeniowe. W SaU Czerwonej P,ałacu Działyńskich odbyło się sympozjum pt. Informacja dla nauki, zorganizowane z okazji dziesięciolecia działalności poznańskiego oddziału Ośrodka Informacji Naukowej Polsk,iej Akademii Nau'k.

- .

l" :.,.:' ,,. ; H:i.,lli .! ' 1t1.'J I ",;, _ - 1\ _ ł. ...... ------

W PałacJ Kultury otwarto wystawę pt. Kobieta w kolekcjonerstwie ze zbiorów Wielkop<Jls-kiego Klubu Hobbystów.

W Bibli(),tece Głównej Uniwers'tetu im. Adama Mickiew,icza otwarto wystawę z okazji setnej rocznicy śmierci Cypriana Kamila NorWlida.

W Klubie Wojsk Lotniczych grupa mistrzów fryzjerstwa z Ha'l1oWeTU (Republika Federałna Niemiec) demonstrowała naj.nowocześniejsze fryzury męsk.ie i damskie. 24.5. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZwiąZku Boj<Jwników o Wolność ,i Demokra,cję odznaczono radzieckimi medalami wojennymi ponad czterdziestoo3obową grupę komba,tantów - Polaków, walczących w latach II wojny świato. wej w szeregach armii radzieokiej.

Medale "Za obronę Moskwy", "Za obronę Leningr,adu". "Za obr.onę StaUngradu" i "Za ,zwycięstwo nad Niemcami w Wielkliej Wojnie Ojczyżnianej 1941 - 1945" wręczyli komba1ta'l1tom polskim konsul generalny Związku Socjalistyczny,ch Republik Radziec:kich w Poznaniu Iwan Tkaczenko i wicekonsul Piotr Pietraszyn. Gratulacje odznacz.onym złożyli sekretarz Komitetu Wojewódziego Polf>kiej Zjednoczonej Partii Robotnicz,ej Jan Mielc,arek i wojewoda poznański MaJ"ian KTól.

Pł"zebywająca z wizytą w województwie poznańskim delegacja strażaków radzieckich, z zastępcą 'komendanta głównego piem inż.

Igorem Kimsta,czem, przyjęt.a została przez wojewodę p<Jznańskiego Mariana Króla. Z okazj,i zbliżającego się "Dnia Matki" w Urzędzie Miejskim odbyła się mila uroczystość ogólnopolska. Brzy jechały matki wyróż'l1iających się wychowawców pracujących wśród młodych junaków Ochotniczych Hufców Pracy. Uhonorowano je Medalami Matki, przyznanymi przez komendanta głównego OChotniczych Hufców Pracy gen. bryg. Zdzisława Barszczews'kiego, który wręczył to wyróżnienie pięćdziesięciu jeden matkom. Wyróżnione matki złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii "Po:zmań".

W tzw. małej auli Uniwersytetu im. Adama Mick,iewicza odbyło s-ię spotkamie uczonych poznańsiego środowiska naukowego. Referat pt. Drogi przezwyciężania sprzeczności spolecznych wygł<Jsił prof. dr Władysław Markiewicz, sekretarz Wydziału I Polskiej Akademii Nauk.

Późnym w.ieczorem nad miastem przeszła gwałtowna burza, połączona z ulewnym deszczem (19 mm). Straż pożal1ną wzywano do wypompowywania zalanych mieszkań i piwrnic blisko pięćdziesiąt razy. Ulewa spowodowaŁa też zalanie przejścia podziemnego na Dworcu Głównym. Na perony 2 i 3 mo:bna było dostać się jedynie przechodząc przez tory kolejowe. Podróżny,ch przepusz,czał dyżurujący milicjant. 25.5 Główne kieruni rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do roku 1990 były tematem plenarnego posiedzenia Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza.

Przebywał w Poznaniu m,inister

WydaTzenia w Poznaniu (25 - 26.5.)oświaty i wychowania Bolesław Faron. Zo,stał przyjęty przez wojewodę pOZinańs'k.iego MaJ."iiana Króla, ll1as.tępnie spotkał się z samorządem pracowniczym Poznańskiej Fabryki Pomocy Naukowych.

Wicepremier Roman M.alinowski w towa!I"zystwie wieeministra przemysłu hutniczego, maszyn ciężkich ri rolnkzych Eugeniusza Szatkowskiego oraz prezes,a Wojewódzkie,go omitetu Zj,ednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca, odwiedził P.oznańską Fabrykę Maszyn Zniwnych.

W sali Zespołu Szkół Handlowych do egzaminu ze znajomości założeń i PJ"awideł reformy gospodarczej przystąpiło stu ośmiu dyrektorów. Rozpoczęło obrady sY111iPozjum naukowe "OncoIog.icum 88", zorganizowarne w ramach współpracy między A!kademią Medy,czną a Uniwersytetem im. Mar,cina Lutra w Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna). W Teatrze Wielkim odbył się gościnny występ Leningradzkiego Zespołu Baletowego "Miniatury baletowe", założonego przez Leo!I1ida Jakobsona" a obecnie kierowaneg.o przez Askolda Ma:kaTowa.

.:.;.

: .-,:, .. :.:::

.. ...... .

.;" .'''> c." .,.<,:' .<:::::".'i..

::.:..:. '" .<> o'"

';

.. .:

Zebranie założycielskie Wojewódzkiego Związ'ku SpółdzieJn.i Sp<J!ŹYwców ,,'Społem". Wybrano trzydziestoczteroosobową radę il1adzorczą, której przewodniczącym został Jan Pieńczak, oraz zarząd z prezesem Benonem Połczyńs'kim na czele. Odbył się V Wojewódzki Zjazd Społecznego Komitetu fuz€C,iwalkoholowego. Przew<Jdniczącym Oddziału WojewodzkIe,go został iponownie dr Lech Domeracki. Komisja Irleologicz.na Ko1łlitetu Wojewódzkiego P,olskiej Zjednoczonej Parrtii Robotniczej zorganizow.ała XII spotkanie aktywu ideologicznego. Tematem' spotkania były aktuaLne wzaj'emne s10sunki pańs.twa i Kośc,ioła przed 7Jbliżającą .się wizyitą papieża w Polsce. Na "Scenie na piętrze" rozpoczęły się recitale Wojdecha Młynarskiego. Akompaniował zespół Jerzego DerHa. ' Nieocze'kiwaną atrakcję mieli ,poznaniacy i tUTYści oglądający w samo południ.e trykanie się koziołków na Ratuszu. Byli bowiem świadkami r07Jpoczęcia kręcenia f.ilmu o Poznańskim Chórze Chłopięcym Jerzego Kurczewskiego przez Telewizję HolEmderską, we współpracy z Telewizją Polską; au10rem zdjęć jesi KaT,ol Zurawski z pOZiIlańskiego ośrodka telewizyjnego. W związku z realizacją filmu, do' Poz,nania przybyi przedstawiciele kierownictwa <telewizji z Hiversum. , 26.5. Wojewódzki KomItet Frontu Jedności Narodu zaprosił do Urzędu W ojewódzk,iego siedemdziesiąt' n1atek z okazji ich św.ięta. .N a spotkanie przybyli przeds,tawiCiele władz politycznych i administracyjnych, Patr,iotycznego Ruchu Odrodzenia Na>f{xiowego, orga'l1izacji kobiecych mł-odzież<Jwych. W,itając przybyłe, przewodniczący Wojewódzkiego, Komitetu Frontu J,ednoś,ci Narodu Edmund Rejek podziękował matkom za trÓskę i trud, którego się podejmują w wychowaniu dzieci. Pr'Zemawiał członek Biura Polity,cznego Komitetu Centralnego Polskiej Zj'ednoolOneJ Partii Roibotniozej Stanisław Kałkus. Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie Medali Matki, us1anowionych przez Komitet Wojewódzki Frontu Jednośoi Narodu. Medale wrczali m.in. Stanisław Kałku.s, sekretarz Komitetu Wojewódikiego Jan Mielcarek, Edmund Rejek i wojewoda poznańS'ki Marian Król. Zakoń,czenie Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. W Sali Białej Urzędu Miejsktiego odbyło się spotkanie z działaczami kultury. Z tej też okazji najba1rdziej zasłużonym wręczono odznaczenia nadane przez Radę Państwa. Krzy

ze Kawaler.skJi,e Orderu Odrodze:n.ia Polski otrzymali: Ryszard Danecki, Henryk Fotere'k, Gabriela :.vIikołajczy:k. Malrian F,raszew.sJki.

Witold Gyurkovich. Tadeusz Perlikiewicz, Stanisław Siebert. Mi-ec.zysław Skąps'ki, Eugenia 5000cińska, Leon Węsiers'ki, Aleksandra WojC>iechowska i Bogdan Wegner. Sześciu osO'OOm wręczono Złot,e. a dziewięciu Srebrne Krzyże Zasługi. Ponadto trzydiestu siedmiu .osobom przyzua!I1o odZiIlaki Zasłużonego Działacza Kultury, a czternastu - Odznaki Honorowe M.iast,a Poznania. Zbiorową Odznakę Honorową Miasta Poznania pr1;yznano taik:i;e Poznańskiemu Towarzystwu FotografIcznemu. Serdeczne podziękowania za pracę odznaczonym. i nagrodzonym, a także tym wszystkim, którzy tak dużo dla. !I1aszej kultury robią, przekazał również sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PoLskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejn,icz.ak. W imieniu uhonorowanych p<Jdziękował dziennikarz i literat Ryszard Danecki. Uroczystość zakończył występ zespołu madrygallistów p<Jznańskiej Akademii Muzycznej.

Jury, pod przewodnictwem Mari,ana Grześczaka. przyznało Naodę Poety,cką im. Kazimiery Iłłakowiczówny za rok 1982 Aleksa,ndrowi Rybczyńs'kiemu, za tomik pozeji Jeszcze żyjemy. Z okazji Dnia Strażaka odbyła się akademia w Teatrz,e Polsik,im. na której mJID. wręczono odznaczenia pań.s>tw<Jwe i branżowe, puchary i dyplomy. Na akademię przybyli przedstawiciele władz, z wojewodą poznańskim M.aJ"ianem Król.em. W południe złoż-ono w.ieńC€ pod P,omnikiem Bohaterów na Cytadeli.

Obrady Wojewódzkieg.o KO'mitetu Obrony, pod przew<Jdnictwem wojewody poznańskiego Mariana Króła.

Pierwszy w kraju seans bi.oenergoterapeutyczny Franciszka Fellmana za pośrednictwem telewizji odbył się w poznańskim .ośrodku telewizyj!l1ym w ramach ,.,Teles'kIOpU". Zapowiedź przeprowadzenia ekspe'rymentu nawiązania kontaJk. tu bioenergolteratpeuty,czneg.o pomiędzy terapeutą a chorymi za pośrerl.nlictwem telewizj,i wbudzila ogromne zainteresowanie. "Znów dzwoni telefon zanotowała

wrażenia z eksperyme.ntałnej audycji w .s>tudium reporterka «Expressu Poznański,eg.o» Olga Kunze. - Telewidzowie przekazują swe doznania. Wiele os6b mówi, że odczuło wyraŻl!lą ulgę, że czuje się lep.iej. Te sł.owa cieszą wszystkJich - naj baT dziej bioenergoterapeutę, który mówi - »Dobrze. :/Je mimo scepty,cyzmu moich najbliższych współpracowników, zdecydowałem się na podjęcie e'ksperymentałneg.o seansu na dystans.«. Może okazać się pomocny chorym.

Oby ta'k się stało. Są sygnały skŁaniające do optymistycznych refleksji".

.. ..<. tli . Iit' ..j: łJ;fJł-:'." "' ;W .!'J, - ....,... .

. ł) ' .ł. . .," I ,,1/ , ... "- ............ --

O godz. 17 na placu przed Pałacem Kultury rozpoczął się konkurs plastyczny dla dzieci. O godz.. 18 w Sali Wlielkiej odbył się koncert "Tobie Mamo!". Prezentowały się:. Dziewczęyy Chór. "Skowronki", Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Wielkopolska" i Harcerski Zespół Artystycz.ny "Chruptaki".

Zakończenie "Dni Techniki".

A:ktualnym zadaniom wynikającym z kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej poświęcone było' posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego.

=>: .''

-. ""-' .

L

., .:,;

-&"t _.4 : },f<':" ...c".,.,"""......

.' ' .. h

Drugi gosc=y wy.s,tęp Leningradzkiego Zespołu Baletowego "Mjnliatury baletowe" w Teatrze Wielkiim.

27.5. W Zakładach M etaluJ",gicznych "Pomet" spotkanie czł<Jnka- Biura Politycznego Komitetu Centra1nego - P.olskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa z

Wydarzenia w Poznaniu (27.5.)działaczami zakładowej organizacji partyjnej. Pod przewodnictwem wojewody poz.nańskiiego Mariana Króla obradował Konwent Sołitysów, z udz.iałem przewodniczącego Wojew6dzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka. W Domu Drukarza uroczystość z okazji Dnia Drukarza. Siedmiu misłtrzów "czarnej sz.tuki" udekoiI"owa'l1O Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali je: Ludwik 13łażcza1k, Marian Czarnec, Waldemar Kiiona, StaiIlisław Komis arek, Kazimierz Nowa:kows'ki i Wiesław Zaremba. Wręczono taJkże Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Z.asługi, Medale "Za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku", Odz.naki Honorowe Mia,sta POZiI1ania ,i "Za zasługi w rozwoju wojew6dz,twa poznań,skiego", Odznakd Zasłużonego Drukarza. W !imieniu odz;naczony,ch podz.iękował montażysta Waldemar Kio.na. Sekretarz Komitetu WojewódZkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RoIbotniczej Maciej Olejniczak, gra;J;ulując odznaczonym, podkiI"eś1ił wagę zawodu drukarza dla kultury polsIkiej. W auli Uniwersyrtetu im. Adama Mickiewicza odbył s,ię koncert Filharmonii Poz.nańsldej. pod gośdnną dyrekcją Hansa H. Jorisa (Re

''>'1.[, .. ' .; ..-r"",] ..' . .":.

:tjj:it;;':: :..... f .' -:..1.;'_" )"., --: H .= ] ..[' : ł- f-(; ] ' l ."""1'1 :...-:.

Z . .." '.'1. / ..' I ., .;,;...:;.!I."-;' -";(5\ . .¥';; :.. ."-.': ''''',..J ..ULri I j . '.

'!-.,ł... . ł t!:L'-:: . '"' .' l .f .. J rr,rt),ł 6 I 'li.. .,.. [!.fJ " 1 .:".'-.

tł .:... iłi ;. T.';:;I. . '1' [ .' '. .: jf:f. :-.

r, n ?.:,.. t<-..: 7:,:;:1

publika Federalna Niemiec) z udziałem BatbaTY Mądrej (spran) i !instmmentalistów z Republiki Federalnej Niemiec Heiru:a O. Gra:fa (altówka) oraz Friedrkha J.

Sellheima (wiolonczela).

Zakończyła się kolejna edycja rywalizacji o lepszą jakość budownictwa mieszkaniowego w Wi,elkoJPOlsce pod hasłem .,Dom z jedynką". W siedzi!bie Wojewódzkiego Zarządu Budownictwa odbyło się spotkanie, w cZias,ie którego red. Marek Przybylski z "Głosu Wielkopolskiego" wirtając wy["óżniony,ch przypomniał, iż wyróżnienia te wręczane są po raz piąty. W spotkaniu udział wzięli mjn. dynktor Departamentu Budownictwa Mieslikan.iowego M.inisterstwa Budowllliotwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zygmu'l1t Trześniewski oraz przedsiawiciele władz wojewódtwa poznańskiego. Wyróż:nienia laureatom wręczyli: dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Budownictwa Alojzy Luczak i zastępca redaktora naczellnego "Głosu Wielkopolskiego" M,arian Flejsierowi,cz. Z ich rąk medale symboLicznych znaków jakości "Dom z jedynką" .otrzymali m.in. przedstawiciele załóg Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l (za wykonanie budynku nr 4 na Osiedlu Wiiniary), oraz Zakładu Remontowo-Budowlanego Wojewódzkiego Zwiąiku Spółdzielni Mieszkaniowych (budynek nr 36/38, ul. Dolna Wd1da). W imieniu ["esortu budOWlnictwa oraz władz województwa p<>znańskiego gratulacje laureatom przekazali dy.rektor Zygmunt Trz,eśniewski i wicewojewoda Zofia Dąbrowska. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły się I Między.na,rodowe Mistrzostwa Polski Ju'l1ioT6w w tenisie stołowym.

Zakończenie sym,pozjum' naukowego "Oncolog.icum 83". Zakończenie obrad specjalistów krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarcz,ej zajmujących się mikrofiszowym systemem informacji Akademii Nauk.

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmad red. F,ranciszek Starosławski, zasłużony weteran ruchu robo,tniczego. W lata,ch 1927 - 1938 aktywny działacz Komu'l1istycznej PaJ"tii Polski, za działalność .rewolucyjną w okresie międzywojennym dwukrotnie odsiadywał wyroki sądowe - łącznie sześć lat więzienia. Po wyzwołeniu działacz Polsk.iej Partii RobotnIczej, zas.tę,pca naczel'l1ego redaflctora "W oli Ludu", a później "Gazety Po z

:,. o;... . '::-:;{, .. ' , .

'r:':łi<

. .

,: :. ;

:.L-.

<;,

':';

,

/{,iI'e "" -,"'';' 1 :'", ''i ." "> : OJtr->nańskiej". W latach 1952 - 1954 był rzecznmkiem pras-owym w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. W POlskiej Zjerl!I1oczonej Partii Robotniczej pełnił wiele funkcji partyjnych, m.in. członka Komi1etu Dzielnicowego, Miejskiego, WojewódzJtiego. Odznaczony był Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Kr;zyżem Kawalerskim Orderu OdTodzenia Polski.

f'" . .r .

t ""

"<o.

k

,0/ :":><1

/>":.yy.

'.

;....:',.,";!:«h-i.\:' \t,,,'?' ."

;.'.-i.

:.; : ,.;>

W wielu siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarła mgr inż. archilteMrbanista Mimsława Dworrońska, związana ze środowiskiem .lP0znańskim od roiku 1946, projektantka m.in. pierwszego z w.ieliJ osiedli mieszJtaniowych na lJębcu, udekorowana Krzyżem K.awalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

217,

28.5. Odbyło się spotkanie prezydium.

Rady Wojewódzkiej z delegatamL :na I Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W ZesP<Jle Szkół MuzYlcznych otwa1rta została wysltawa inst'ru-. mentów wy>konany,ch ,przez uczniów i pedagogów. Z akazji dziesięciolecia nauczania lu1ln,ictwa, odbyła się sesja ogólnopolska oraz k01n-. cert na instrumentach wykonanych przez uczniów i pedagogów. 'Walne zgromadzenie Spółdzielni Pracy Pral1niczo-Farbiarskiej "Swirt".

W Klubi,e Wojsk LotnIczych rozstrzygnięto konkurs rysunkowy' dla dzieoi. Na stadionie Klubu Sportowego "Olil11iPia" na Golęcinie festyn z -okazji Dnia Dziecka.

29.5. W Wyższej Oficerkiej Wojsk Pancernych im.

Czarneck'iego odbyła się sta przysięga żoŁnierska. U stóp pomnika Armii "Poznań'" uroczyos.t<Jść ślubowa.nia junacze'k ,i junaków pierwszego rocznika siacjonarnych Ochot.nIczy,ch Huf-. ców Pracy w województwie poznańskim.

Szkole' Stefana uroczy

Wesoły stadion

Na Stadionie im. 22 Lipca zorganizowano dla 25 000 dzieci imprezę sportowo-rozrywk-ową, pn.. "Wesoły stadion" z okazji M,iędzynar-odoy/ego Dnia Dziecka. Przed meczem hokeja na trawie "Warta" - "Bocztowiec" odbyła się uroczysrtość pożegnania Stanisława Kaźmier,cza'ka, należącego do najbardziej bramko.stlfzelnych napastników "W.a'rty", który zakończył 'ka'l"ierę po dwudzies,tu latach; był m.in. sześćdmesięciokro-. .tnym rep'l"ez,entantem Polska.

Wydarzenia w Pozooniu (29 - 31.5.)

Os>tatni recital Wojciecha Mły;narskiego .na "Scenie na piętrze" przy ul. 'Masztalarskiej. .30.5. ROZlpoczęła się onferencj-a naukowa poświęcona nowym :ł:asadorn prawnym funkcjonowania firm po l.onijnych i za;graniczny,ch w Poi sce. Rozpoczęła się konferencja środowiskowa chemikówteoretyk6w, zorganizowana przez Komisję Chemiczną pOZiIlańs'kiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

GrUlpa wyróŻiniający,ch się działaczy teren.owych ogniw Frontu Jedności Narodu W.ojewództwa p.oznańskiego udekor.owana została odznaczeniami państwowymi Na ur.oczys,t.oŚĆ dekoa'cji przybyLi: .sekretarz Komitetu W ojewódzkiego P.olslkiej Zj,ednoczonej Partii Robotniczej Jan M.ielcarek, sek-retarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Lud.owego Stefan Rataj-cza'k, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa - Demo:kratyeweg.) Alojzy BryI, wiceprzewodniczący Pr,ezydium WOjewódzkiej Rady Narodowej Stefan' Krza'ktiewicz., przewodniczący Prezydium Miejs,kiej Rady Narodowej Stanisław Ant czak, wojewoda poznański Marian Król. W siedzibie Zarządu Wojewódzkieg'O Ligi Obro!l1Y K,raju odbyld się narada przedstawicieli kJubów .oficerów rezerwy z województwa poznańskiego. W redakcji "Głosu Wielkopol-s'kiego" spotkanie wojewody poznań,skiego Ma'riana Króla z redaktorami naczełnymi prasy, radia i telewizji. Uczestniczył dynktor Wydziału d.o spraw Wyznań Urzędu Wojewódzk,iego Edmund Kę-. dziersk,i. Odbył się zjazd oddziału poznańskiego P.olsk1ie,go Towa'TZystwa Pielęgniarskiego. Podczas zjazdu zasłużonym pielęgniarkom wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i resol't,owe. W abrada,ch u,czestniczyła przewodnicząca Zarządu Głównego Zofia Muszkowska. W Os,iedlowym Domu Kułtu["y "Pod Lipami" otwar.to wystawę fotografii Miłosława Petruszki pt. Nepal - kraj i ludzie.

W Sałi Błęki,mej Pałacu Kultury spe'ktakl Krucjata przedstawił Teatr Poezji "F.akt" z Wrześni.

31.5. Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskie go Konkursu,' ;Malarskiego o'. na ObJ"az im. JanaSpycha}skieia_ desłano sto osiemdziesiąt osiem obrazów. Jury, pod przewodnictwem al1tysty-malaTZa Czesławil. Tumielew,i:cza (Gdańsk), pierwszą nagrodę przyznało Antoniemu BQ.., ratyńskiemu (Warszawa). DWił' drugie nagrady zdobyli: Grażyna Bieganik fMi1anówek) i Stanisław Stach (01:kusz); uz- trzecie: Sti\.t nisław Łukowski (KTaśnik), Bar;' ba'ra Kostecka f Poznań) i Mar;,., T,arg.ońs'ka (Sopot). Przyznan.o tat że dziesięć wyróżnień, m.in. Z-y... gmunto,wi Gromadiińskiel1}u (Poz znań) .i Eugeniuszowi C wirlej owi (Piła). 120 obrazów zakw.aLifikowano na wystawę pokonkurso,wą. W Pałacu Mielżyńskich abradował I} Ponański Sejmik Morski. W sali Klubu Wojsk Lotniczych obmdował II Wojewódzki Zjazd Hodowców i P,roducentów Bydła.

Prezesem zarządu wybrany został Włodzimi.erz Neneman.

W Zakładach Teleelektro.nicznych "Tełkom-Teletra" podsumowano konkursy racjo,nalizato'rskie. Przodującemu Klubowi TechnikJ. i Racjonalizacji z Przedsiębiorstwa PJ".odukcji Urządzeń Komunalnych oraz mistrzom racjonalizacji: Krzysztof .owi TUl'kowski,emu z Poz,nańskich Zakładów Srod:ków Odżywczy,ch "Amino" i J erzl'Jr.riu Rychlewskiemu z Centralnego..,Labomtorium Akumulatorów. Ii 0iw wręczono puchary i nady. Uhonorowana też 1aureatów innych kOll1kuTs6w. UczestniczQ.c&' w spotkaniu wicewojewóda . Stanisław Pioltrowi'cz udekorował Krzyżem Kawallenkim OTderu Odrodzenia Polski Miehysława Szymańskiego z Poznańskich ZakŁadów Opon Samochodowych ,,st.omil".

W Klubie "PAX" przy ul. KramaiI's'kiej 2 otwarto wy.stawę pt. Kociól poznański. Przeszloć i teraźniejszość. Odbyła się konfeTencja nt. "Nauczanie społeczne Jana Pawła II". W Muzeum Narodowym otwarto wystawę pOkonkursową Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży p.t. Moja przygoda w Muzeum. Wręczono nagrody.

1.6. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpnczęły się imprezy dla dziecJ. pod hasłem: "Dziecko potrafi", adresowane do dzieci od lat siedmiu do tTzy;nastu, z udziałem K.rys.tyny Giżowskiej, Bohdala Smolenia, Zbigniewa Wodeckiego, grupy "Vox" i. Orkiestry Rozrywkowej P.o1skiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, według scenariusza Knysztofa Jaślara i Krzysztofa Deszczyńskiego, w reży:;erii Marka Wi1ewskiego. - lliieci z Przedszkola Nr 5.2 (0,iedle Lecha) zaprosiły na swoje .sw:ęto I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej - PartU _ Robotniczej Edwarda Łukasika. Gość oklac;kiwał pełen uroku występ przedszkolaków i obdarował dzieci słodyczami; spotkał się też z nauczycielkami przed.szkola.

"<>:. :/..:-.

...h;"': , "j ,. I f ',, " -. -

..'..;' ...

"J ,

.:łfp.

',. .L -, Ji :,""":i:

!!

,-o jł ," .-;.

,"', "".:.:&'y"., .

Od lewej:. Tomdo (Bożer"a Tychanicx) i Królewna (Małgorzata Miazga)

W Poznań,s'kim Teatrze Lalki i Aktora, Scena Marciek dano pierwsze przeds,tawienie bajki Jerzego Zaborowskiego Przygody Tomcia Paluszka, w reżyserii i opracowaniu tekstu Jaa Z. Wroniszewskiego, scenografii Zbigniewa Je:lJowsiego. Wystąpili:' Mał£orzata Miazga (Ka"ólewna), Bożena Ty,chanicz (Tomasz), BogdaTI J onas (Zbój Madej). Premiera odby.la się w dniU 22 maja poza Poznaniem.

Kameralne uroczystości orgaJIlizowane przez komitety rodZliciels'kie i zakłady opie'kuńcze odbywały się w wielu przedszkolach i s2!kołach. Dzieci z Przedszkola Nr 75 przy ul. Noskowslkiego UTZądziły aukcję swoich rysunków na ..Teatralce". KonsultaIJJtem był Henryk Derwich. Na im,prezę do "Airsenału" organizatorzy - Lech Konopiński i Staruisław Mrowiński zaprosili mi,eszkań'Ców domów dz,iecka z Kobyl,nicy i Poznania. Dzień Dziecka w S<1kole Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego przy ul. Boranta (Naramowice) połączony z<lstał z jubileu-.' szem stopięćdziesięciollecia StolY.Szkole ufundowa,no sztandar -," t Ukazał się pierwszy numer va:: demecum drobnego 'Producenta i handlowca "Bazar.:".... wydawano ,przez Towprzystwo Przyjaciół Tradycji Bazaru Poznańskiieg9.

VAf)EMtCIlM Ułillłl"II.O "ROlą ( 1'\ 1'"\ I 1f\'DI O V.C\

"HJ I'I' -=C::

: Bazar j

TO\\i-'ł\ZY""TWIJ PIl.ZI'JACrOł.

nll IIUAi!iJ .ł0Z."\IAN.QiIfGO ......ui.-ł...

C.,...15d

G OSPO_ I H II I ,,,. 01\(..\ "1 / \LJ.\ INICJ.'TrW DROBNEJ",,, I WORCZOSCI I.....-......U a.,;,,&D..OIIIIIU .....TW.:..tLZ......-:z

Z okazji trzydzies1tolecia dz,iałalno-ści Poz:nańkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych odbyło .się spotkanie z załogą przewodniczą,cego Wojewódikiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka. Udek:o rował o.n Krzvż.em Kawalerskim OJ"deru Odrodienia Polski Stanisława. Kuczmę, ktÓiry od pierwszych dni związany jest z PrzediSiębiorstwem. Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwa.rda Ra,czyńskIego ogłosiła czerwiec "Dniami przebaczenia" dla wszys,tki:ch spóŹlliaIskich czy.telnk6w. którzy nie zwrócili w terminie wypo.życzoIlY,ch książek.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Powania otwa,rto wystawę malarstwa "mallującego aktora" Zbigniewą Graczyka. 2.6. Po nabożeństwie odprawionym w Katedrze POm1ańskiej. pr,ocesję Bożego Oiała prowadz:ił metropołita

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 3.6.)

poznański, ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba. Tłumy wiernych szły -tradycyjną trasą: od Katedry przez Most Chrobrego, ChwaHszewo, ul.

Wielką, wokół Starego Rynku do Fary. Główny ołtarz ustawiono tż obok ul. Swiętosławskiej. Podczas mszy metropolita poznański wygłosił kazanie. Procesje odbyły się także w poszczegółnych parafiach. W Klubie "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę grafiki ekwadorsikiego artysty Francisca V-illarcala.

--_h-'"».

>.... :;/ . ':.

..<

-;.- "- . '{:; . - ; " ;\, - - t ';'!i:.\ ;\.

, . -. ".: I ., -;.. < !1 .

:.: r

'.

-- -'1/

W wieku pięćdZJiesięciu ośmiu lat zmarł Leonaa-d Kubiak, pracownik Państwowego Przedsiębiorstwa "Dom Książki" od roku 1955. W latach 1960 - 1964 był kierownikiem Wielkopol'Skiej Księgarni WysyŁkowej, w latach 1965 - 1974 - ikiewwnikiem DZJiału Księgars'kiego, a od roku 1975 - zastępcą dyrektora. Był laureatem zespołowej Nag>rody Ku[turalnej Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego z roku 1974. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu OdTodzenia Polski Z sześć tygodni trwającej podróży artysty,cznej powrócił Chór Chłopięcy Filharmonii Poznańsiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Podróż składała się z dwóch etapów: jedenaście wykonań oratoJ"ium Jerzego Haendla Mesjasz 'w Federalnej Republice Niemiec, Holandii, BeLgii i Francji, z udZJiałem polskich g,olistów (Antonina KowtuJ1Ow, BaJ"bara Figas, Jacek PuzoŁa, Piotr Liszkowski), filharmoników poznańsJdch ze Stefanem Sibilslkim (organy), pod dyrekcją Rena.rda Czajkowskiego,oraz - do 2 maja - koncertów w tych -samych krajach a'capeUa i z udziałem organów, .na któr:rch g,rał Michał Zmijewski. · Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekCją Jerzego Kurczewskiego, udał slię w podróż zagraniczną >Jo Europi,e Zachodniej.

3.6. Wicepremier, prezes Naczelnego Komitetu Z}ednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Malinowski, spOlttkał siię z aktywem Stronnictwa, pJ"acownikami naukowymi i studentami A'kademii Rolniczej.

--v--,,..

- -.... 1 -:j:.'.. ": ..:',. i1:: . I J iJ · :Ii4! ol.. . .... ..0 .

.. ,;'-1-' :.., .'"""....... i

W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada kierownictwa Urzędu z władzami i sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddziału Zamiejscowego w Pvznaniu.

Rozpoczęto montaż pierwszego bloku miesz;kalnego na najnowszym poznańskim osiedlu - Bolesława Smiałego. Do prac przystąpiły brygady z Poz.nańskiego Kombtnatu Budowlanego w Suchym Lesie. Budynek będzie miał 12 kondygnacji i zamieszka w nim 138 rodzin. Osiedle Bolesława Smiałego znajduje się w komple'sie Piątkowo-Na>ramowice, między ulicami Kurpińskiego, UmultGwką i przyszłą Trasą Srednicową z szybkim tramwajem. Stanie tam rpiętnaśoie bloków pięcio- i desrięciokondygnacyj!l1y,ch dla 1486 rodzin. W Komitecie WOjewódzkim P()lskiej Zjed!l1oczonej Pal1tii Robotniczej odbyło się spotkanie członków poznańskiej delegacji na krajową naradę a'ktywu robotniczego w Warszawie. Na posiedzendu plenarnym zebrał się Wojewódzki Komt.et S.tiI'onnictwa Demokratycznego. Tematem obrad, krtórymi kierował przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BlI'yl, były sprawy związane z dalszym rozwojem drobnej wytwórczości. Referat VlYgłosił wiceprzewodniczący Henryk Chybiak.

Przy ul. Slusarskiej 14, w pomieszczeniach dawnej praani 'Otwarto Sal,on Urszuli Lorenz - znanej aktorki, zajmującej się poezją śpiewaną. We wtorki, środy i czwartki oprócz galerii działa 'kawiarnia.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł prof. dr Julian Ja.ranowski, kierownIk Katedry Genetyki i Hodowli R'Oślin Akademii Rolniczej. był' pr'Odzie'kan i dziekan Wydziału Rolniczego, prorektor do spraw nauczania, członek licznych towarzystw i rad naukowych w kraju i za granicą. Zmarły odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

';;.6. Ponad dwieście dwadzieścia osób uczestniczyło w zgromadzeniu Izby Adwokackiej, które odbyło slię w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wybrano Radę Adwokacką, sąd dyscy,pł,inarny i komisję rewizyjną. Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej został Witold Knoppek. Inauguracja dwudniowych uroczystości z 'Okazji siedemdziesięciolecia najsta,rszego poznańsk,iego hufca harcerzy "poznańskiej piątki". Do 19,60 r. drużyna ta działała na zasadzie sam'Odzielnego hufca, potem wraz z innymi utw?'rz,ła hufiec staromiejs'ki "PIast .

- tt1/\( ..... .ił: 'L,. ".. i'\--, , i:,)\..J -; ' 1 , , .f'>j)J!.? ", '}-" <- iłiI ' O . . ';.. .

. _', ,,-I . _ 1?-t (o. .

'oI.. .. .. '''e .. " { .' 1i;! P--I PiU :, J, ...';.,; ,. n iJfITb,iI .., .. -' ;.:-' .

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 198 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry '!symfonicznej Filharmonii Poznatlskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego.

. Na . ,,cene na ,piętrze" odbyły Slę elImmacJe do konkursu o tytuł

"Miss P'Olonia 1983". Stanęł'O dwadzieścia kandydatek, spośród których jury, pod kierownictwem Janusza Ocrzałkiewicza, wybrało do eliminacji reg'ionalny,ch sześć pań: Renatę Andrzejewską, Katarzynę Butryj, Renatę Knecihałę, Dorotę Kosmalską, Małgorzatę Radołę i Krystynę Szulc.

5.6. 165 rocznica śmierci gen. Jana H Dąbrowskiego. P'rzed uTną z sercem wielkiego Polak,a delegacja W'Ojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, z Edmundem Rejkiem na czele, złożyła wiązankę kwiatów. Wartę honorową Z8ciąg,nęli p'Odch{JtI'ążow1ie Wyższej Oficerskiej Szkoły W.ojsk Pancernych w historycznych mundurach. Podczas uroczystości siedemdziesięciolecia hufca staromiejskiego Związku Harcerstwa Polskiego "Piast" przekazan'O jubilatowi kopię sztandaru z 1916 r., który posiadała ówczesna drużyna skautowa im. Józefa Poniat'Ows'kiego. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Sol:nej oraz w Młodzieżowym Domu Kultury "Harcówka". XI Drużyna Harcerzy im. Jana z Czarnolasu (Osiedle Wielkiego Pa.lrlziernika) otrzymała sztandar ufundowany przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończenie roku szkoh1ego Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2. Placówka s'kłada s.ię ze Sz;kół Muzy,cznych I .i II stopnia, PoliceaLnego Studium Zawodoweg'O Pi,osenkarsk,iego, Policealnego Studium Zawodowego Ry,tmiki 'Oraz z Działu Młodzież'Oweg'O. Koncert był popisem uczniów.

Gośoinnie wystąpili uczniowie.

szkoły muzycznej z Hoye,rswerdy' (Niemiecka RepCl.blika Demokra.. tycz,na). Szkolną orkies'trą symfoIlliczną dyryg'Ował Zenon Sch'.lbert. W Pałacu Kultury odbyły się VII Mistrzostwa Polski w kulturystyce mężczyzn. 6.6. Ostatni (z dw.mastu) koncert w .,Arenie", przygotowany PJ"z,ez "Estrdę", telewizję poznańską i "Express Poznański" z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji było wiele. W koncertach "Dziecko potrafi" wzięło udział 40000 pociech, a występowało dwustu artystów dorosłych .i nawet kilkuletnich. Wręczono

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 7.6)

ta'kże ostatnie upominki. Niewidome dzieci z OWlińsk otrlzymały od Bogdana Brody wielki tort. a uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 102 - od Aleksandra Teclawa wspaniały "róg obfitości". RO'2Jpoczęła się, zo,rgani:2Jowa-na przez MiędzYJZ,akładowy Klub Techniki ó. Racjonalizacji Budownictwa, giełda pomysłów racjonalizatorskiJch w budownictwi'e. Podczas giełdy można było zawierać wstępne porozumienia pomiędzy właścioielami projektów a jednostkami zainteresowanymi w ich zastosowaniu. Odbyło się walne z.gromadzenie pl1zedstawicieli Wojewódzkiej SpółdzieLni SpożywcÓW "Społem", które miało charakter likwidacyjny. Wcz,eśniej już bOW1iem powstało w województwie poznańskim jedenaście powszechnych spółdzielni spożywcÓW, które zrzeszyły się w wojewódzkim związku. Na zgromadzeniu dokonano podziału majątku, podjęto także uchwałę o utworzeniu Gastronomicznej Spółdzielni Spożywców. W Poznańskim Salonie Muzycznym w "Empiku" W1ieczór w całości poświęcony premierze polskiej Ognistego aniol.a SergiuS1za Prokofiewa. Tadeusz Szantruczek zaprosił do udziału w spotkaniu Mieczysława Dondajewskiego - kie.rowni!ka muzycznego spektaklu, reżysera Ryszarda Peryta i .sCenografa Andrzeja Sadowskiego, a także odtwórców głównych posta

' K .

iT .

-"

Cli: Ewę Werkę, Aleksandra Burandta, Janus.za Temniickiego, Piotra Liszkowskiego- i Jerzego Kulczy>c'kiego, którym akompaniowała Wanda Echaust.

W Biu.I"Ize Wys.taw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystaw malarstwa Alexeja I. Baschłakowa z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec).

W dawnym Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" otwarto okręgowąwystawę filatelistyczną Pierwszy krok. Zaprezentowano czterdziecli pięć zbiorów tematycznych II:zte:"dziestu wystaW1ców. Spotkaniem w gma1chu Urzędu Wojewódzkiego zainaugurowa:1a została działalność Komitetu do spraw Ludzi StarslZych. Inwalidow l Osób Niepełnosprawnych. W Sali Kameralnej Teatru Wiełkieg-o odbył s'ię recital Ewy Iżyk-owskiej (sopran).

7.6. W domu przy ul. Gajowej 4, gdz:e mieszkała Kazimiera Iłłakowiczó-.vna (w mieszkaniu poetki w pE:-szłośoi ma być z.organizowana pracownia-muzeum) wręczona została Nagroda Poetycka im. Kalzim:ery Iłłakowicz6Wi11Y, ustanowlO:J.a przez redakcję "Głosu Wielkoposkiego", Wydawnictwo POZinańsie oraz Wydział Kultury i Sztuki {;rzędu Miejskiego. PrzYZinano ją za najlepszy debiut poetycki 1982 r. Aleksandrowi Rybc.zyńs'kliemu, za opublikowany prtzez Wydawnictwo Lite,rackie w Krakowie tom wierszy Jeszcze żyjemy. Wręczenia nagrody dokonał przewodniczący JUry, poeta Marian Grz'eśczak. Rada Wojewódzka Patriotycz;ego Ruchu Odrodenia Narodowego powołała SpołeciZnY Komitet 0=ganizacyjny Ucz'czenia 27 Roczn:cy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

W Sali Odrodzenia Ratusza p{).znańskiego odbyła się uroczysti)Ć nadania imion pięt.naściorgu dZLciom urodzonym w dniu 9 m.l;a 1983 r. w POiZil1aniu. Po podpisaniu przez rodziców i opiekunow aktów nadania imion, zastępca kierownIka Urzędu 'Stanu Cywjnego Danuta Parzybok wręoz:;ia je rodzicom. Państwowy- Zakłdd Ubezpieczeń 8Połec'zny i ch ufuna.)wał dla wszystkich tych dzieci p)lisy ubezpieczeniowe z wpłaco::ą pierwszą ratą. Z chwilą, gdy ]siągną dwadzieścia lat otrzyma.;ą po 82800 zł w "posagu". W Izbie Rzemieślnic.zej rozp.)częły się dw'udniowe og6łnopols,k:e targi ma.teriałowo-maszynowe. oJrganizowane przez Pl1zedsiębi.Jrstwo Obrotu Maszynami i Suro.vcami "Bomis". Oferta obejmowaa zbędne i nadmierne zapasy ma'teriałów, surowców, mas'zyn i un:adzeń o łąlcznej wartości ponad :,2 mld złotych. Ponad trzysta osób, głównie d--rektorów pr.zed5dębiorstw prżem-'słowych, budowlanych, hand_wych oralZ instytut6w badawczych uczestniczyło w dwudniowej konferencji naukowej nt. "Dyrektor przedsiębiorstwa w nowym mechanizmie ekonomkznym". 41.6. Na DwoI'ICU Głównym zakończono kolejną akcję mi,ucyjną "Semafor". Skontrolowano dwadzieścia tr,zy pociągi. Natrafiono na uszkodzoną cysternę z winem. Nietrzeźwy był dyspozytor dworca towarowego.

W sald sesyjnej Wojew6dizkiej Rady Narodowej odbyło się spotkanie przewodniczących rad pracowniJczych z przedsiębiorstw przemysłowych województwa poznańskiego. Tematem były rola i zadania samorządu w zakładzie pracy w trakcie realizalcji programu oszczędnoścIowego i a,ntyinf1acyjnego oraz problematyka związana z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw. Referat wprowadzający do dyskusji wy;głosił doc. dr Zdzisław Kołaczyk Akademii Ekonomicznej. Ocenie wykorzystania mocy produkcyjnych województwa poświęcone było plenarne posiedzenie Komite,tu Wojewódikiego Polskiej Zjednoczonej ParHi Roboiniczej.

W obradach, którym przewodniczył I sekretar,z Komitetu Wojew6dzkieJ Edward Łukasik, udział wziął członek Biu.ra Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kakus. Obecny był również zastępca kierownika Wydziału Ekonomi.clznego Komitetu Centralnego Franciszek Kubiczek. Referat Egzekutywy K{)mitetu Wojewódzkiego, Sltan{)wiący wprowadzenie do dyskusji, w której udział wzięło ,czternaście osób, wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Broni5ław Stęplowski. Przemawiał także F.ranciszek Kubiczek. W salonach "ATsen.ału" otwarta ,zt>stała wystawa malarsrtwa wars!zawskiego artystY-łPlastyka Eugeniusz:! Markowskiego. 9.6. Narada sekretarzy miejskich,

dzielnicowych, gminnych, miejsko-gminnych komitet6w Frontu Jednoś.ci Narodu woj,ew6dztwa poznańskiego. Informację o niektórych problemach .siPoleczno-poliiY'cznych kraju pr,zedstawił dr Michał I waszk,iewicz - lektor Komitetu Centralnego Polskiej ZjednOCizonej Partii Robotniczej, a zadania Frontu Jedności Narodu po I Kongresie Patriotyc'znego Ruchu Odrodzenia Narodowego omówił Rudolf Zurek, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu J ednoś.ci Narodu.

, I L::".R ''-' ><; ! '- n: . c Z ę; "'" "" I . ' U i r.e 'i-'

<, .. w

':t'.' · ('I.t>j c.

, Ą,,:Tt'l" .. ,f.

, 1 1 :0("..7;':-. '"\i.

,.

.Ą.

; "., , _ . ' , .t .p ., f".". o:; ". .,..........'l. . t' ':'<--i.' .,

». t"

W miejscu, gdzie stał niegdyś zegar słoneczny przed Palmiarnią odbyła się uroczystość wm.lrowania a:ktu erek1cyjnego. W dokumencie tym czytamY'" m. in.: ,.:-Jowa Palmiarnia Poznańska zastąpi obiekty powstałe w tym miejscu w UHO roku, i' następnie - w latach 1927 - 192,9 ,z oka:zji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poilinaniu". Wmurowania aktu dokonali: prezydeht Poznania Andrzej. Wit.lski, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zielend Zdzisław Szulc, zastępca dyrektora Poznańskiego Przedsiębiors1twa Budownictwa Przemysłowągo 'Nr 2 (generalny wykonaw.ca) M-ieclzysław EIsner i pr.z;ew{)dniczący Społecznego K'Omitetu Odbud{)wy Palmiar:ni Poz:nańskiej Włodzimierz Zalewski.

W Pałaicu Kultury otwarto ....vystawę pt. Palmiarnia Poznańska. Zgromadzono na niej zdjęcia, ry

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.6.)

-r . - ..' _ ,''lit . !IM .. .' .. '; ': 1I,m.1II', ,; ,.

, '"1' 'I J jJ;' , ... .

. ,.., 1 11'11 - -... / - .

-

sunki i dokumenty obralzujące historię tego obiektu. Powstała w Boznaniu inicjatywa utworzenia Federacji Zwią:z...1<ów Zawodowych Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego zatacza coraz szersze kręgi w skaL eałego kraju. Na drugie już spot.anie założylCieli Federacji przybyli przedstawiciele z tl1zyrltziestu jeden województw, reprezentujący 384 zakłady przemysłu metalowego i elektromaszynowego. W ZaKładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie odbyło się spotkanie, najlkzniej reprezento',vane były zakłady z województw: '.varsiZawskiego, p'Oznańskiego i katowickiego. Dokonano oceny rezultatów dotychczasowych poczynań grupy założyciels'kiej. Ustalono, iż projekt stat.ltu opra,cowany przez zespół zajmujący się tą probleTIatyką zostanie poddany konsultacji wśród załóg :zainteresowa:1ych ziłkład6w i do połowy lipca pos2Jczególne okręgi 'zaprezentują swe uwagi i wnios'ki. Taką Sdmą procedurę PI'zyjęto wobec 01'dynacH wyhorcz,ej i projektu programu działania Federacj-i. Wybran3 również Komitet Założycielski Federacji, składają,cy się z pięćdziesięciu siedmiu przedstawicieli reg:ionów z całej Polski. Jego siedzibą jest Po.2Jnań. Komitelt Dzielnicowy Pol,skiej Zjednoczonej Partii Robotnicze Jeżyce '2Jorganizował dla aktywu ,deologicznego dzielnicy dwudnio-.vy ,kLlrs, pośWlięcony poszerzeniu wiedzy 'marksistowsko-leninow,kiej. Cykl zajęć na ten temat prowadził dr Jóa,ef Urbaniak z Instytutu Filowfii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z uczest;-tikami kursu spotkał się członek Biura Polity,cznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewic:za odbył się koncer,t Zespołu Etradowego WOjsk Lotniczych "Eskadra", z którego dochód przeznaczono na rzecz Społec.znego Komitetu Odbudowy' Palmiarni Pozniłńs'kiej.

Na dwa dni przed inau.!Wracją M:iędzynarodowyeh Targów Poznańskich odbyło się spotkanie kierownictwa pawilonu Związku 80cjalistyc:zny,ch Republik Rad:zieckich z redaktorami na.czelnymi poznańs'kiej prasy, radia i telewizji oraz poznańsklimi dzie.nnikar,zami akredytowanymi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W Akademii Rolniczej odbyło się . pożegnanie zmarłeg'O nagle 3 czerwca prof. dra hab. Juliana Jaranows:kiego. W uznaniu zasług na\).kowych, dydaktycznych i społecżnych, Rada Państwa - na wniosek senatu uczelni - przyznała pośmiertnie Zmarłemu, jednemu z najwybitniejs'zy,ch genetyków pol:ski'Ch, Order S.ztandaru Pracy I klasy, którym udekorowano Jego trumnę. 10.6. Oficjalne przekazanie kOlejnego Rodzinnego Dom.! Dziecka. Na uroczystość przybyli goście, z kuratorem drem Ireneuszem Królem, Redakcja "Gazety Poznańskiej" zamiast organizowania "Swięta Prasy" IPrzekalza10 na ten społeczny cel milion złotych, za który zakupiono meble, wyposażenie kuchni, a na wet rowery dla dzieci. W "Arsenale" rozpo.c'zęła się V KraJowa Aukcja Plastyki Współczesnej. Obradowała Rada Redakcyjna "Gazety P.o:mańskiej". Przewodniczył prof. dr Czesław Mojsiewic:z. Na zaproszenie uniwersyteckiej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przybył kierownik Wyd:ziiłłu Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Eugeniusz Duraczyński. Wziął udział w zorganizowanej na Wydziale Nauk Społecznych naradzie wykładowców filo'zofii i socjologii, ekonomii polity,cznej, historii, nauk politycznych, podczas której oceniano stan nauczania tych przedmiotów. W godzinach popołudniowych Eugeniusz Duraczyński wraz z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem ŁukasiMem spo:tkalI- s:ię z kolegium rektorów uczelni poznańskich i sekretarza,mi uczelnianych organizacj i party jnych. W salach Muzeum Historii Ru,chu Robotniczego ,im. Marcina KafłiiiiiI .,. 'II . m

sprzaka otwarto wystawę fotograficzną Poznań wczoraj i dziś. W Pałacu Kultury otwarto wystawę haftów artystyczny-ch, wykonanych w pracowni MiejS'kiego Ośrodka Kultury w Gnieżnie.

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów odbyła się konferencja prasowa, poświęcona współipracy między kinematografiami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski. Uczestniczył przedstawiciel "Sovexportfilmu" Władysław Zieldin. O gpdz. 14 została oddana do ruchu zmodernizowana ul. Wawrzyńca, będąca fTagmentem (1400 m) nowej trasy E-8 i Trasy Niesta-chow'ikiej. Odbiór uHcy zbiegł się z ur:Jczystością uhonorowania zasłużonych pra'cownirków Dyrekcji Okręgowej Dróg Pu.blicznych.

Uchwalenie programu oszczędnościowego ,i antyinflacyjnego na lata 1983 - 1985 było głównym 'tematem sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obrady prowadził pr:z;ewodniczą'cy Rady Tadeusz Czwojdrak. Ucr.estniczyli w nich: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasi,k. wojewoda Marian Król, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając oraz posłowie na Sejm.

W "Galerii Nowej" otwarto wystawę obrazów Hanny Karczew,skiej.

11.6. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego odbyło się podsumowanie ak'cji honorowego krwiDdawstwa. Rekordzistą okazał się Franciszek Muszyński, który oddał już do Zakładowego Banku Krwi 13 l tego c,ennego daru. Wyróżnio.ny został Odznaką Honorowego D3wcy Krwi II stopnia.

W Teatrze Muzycznym prapremiera musi,calu Myszka Jacka Szczygła. do libretta Henryka Drygalskiego (na motywach ws.pomJlień Marii Rataj), z tekstami pioseJ1ek Barbary SokaL ReżyserDwał Henryk Drygaiski, s'cenografię projektowała Ewa Łaniecka, a

15 Kronika m. Pozna:lla

<,}.':t.... $" '_!..c... ., . . : ',:."

').,

..... ,J

'

">dł' ,......... <,....

.,.._:

<: \.... " .

. ..' '",

;..

'" .... , ',Ił .. l\ -.t'; ,t <, .: .'

.....;; . I . .. \, \ .::- ł -......'.

, ',Y\,'

:: .t

"ł- .:.t. ",n .t

.,i ł

Odtwórczyni partia ty.tułowej - Czesława Urbanchoreografię - Zofia Rudnicka Kierownictwo muzy,czne - Lud.

wik Rok. Pierwszym przedstawieniem dyrygował kompozytor. W prapremierowym spekta'klu udzial wzięli: Czesława Urban (Myszka). Jadwiga Kurzewska (Mama-Lua), Janina Guttnerówna (Melania), Teresa Bogdanowicz (Alkaponiera), Aleksandra Rybacka (Fran,ka), Katarzyna Góralczyk (Andzia), Maria Tomaszewska (Królowa gemyE), Wiesława Kuźnicka (Lola), Maria Pa włowska (Lala), Bożena Scharf (Lila), Antoni Urban (Ni.. ko), Marek Czajka (Edek), JarDsław Stempowski (Mały), Krzysztof Osmęda (Lucek), Adam Halic1; (Mariusz), Michał Kuleczka (Edasik), Jerzy Go1fert (Alfred), Andrzej Wiza (Wncenty), Jacek Sikorski (Franek), Jacek pa:zola (Zenek), Stanisław Meus (Stachu), Wojciech Zyf.fert (Kaju), Bogdan Kamiński (Dyrektor Pchlego Cyrku; Włodek), Rajmund WolU (Imający s:ę różnych zawodów), Mieczysław Józefiak (Policjant), Jaa Adamczyk (Kulawy August).

W Domu Polonii {uL Jaskółc.z>1 1) otwarto wystawę malarstwa Ryszarda Skupina, zorganizowaną z okazji 145 rocznicy powstania "Bazaru". Otwarc.ie Jarmarku Swiętojańskiego na Starym Rynku. Z wybiciem godz. 12.00 na Rynek wkrDczyły zespoły artystyczne, z "pa

Wydarzenia w Poznaniu (11-12.6.)

radą" na czele. "W centrum Starego Rynku - pisał reporter »G,azet y Poznańskiej« Witold K. Kośtiański - w podcieniach kamieniczek budników rozłożyłi swoje kramy uczestnicy X Poznańskkh Targów Różności. Zjechało ,ich do Grodu Przemysława około stu z całego kraju. Dziesiątki stoisk, stanowisk, małych straganów. Przy każdym z nich - inna atrakcja. Jest więc cukrowa wata, osiołek zaprzężony do bryczki, można też nabyć horoskop lub karykaturę. Najdłuższe jednak kolejki obserwowaliśmy przy stoiskach rzemieślników sprzedających krupniokd, parówki, kiełbaski, flaki, bigos, wątróbkę, smakowite jagodzianki i ciasteczka z truskawkami, i wiele, wiele innych przysmaków. Rzemiosło i handel zadbały w miarę możliwości o to, by zaopatrzyć jarmark w poszukiwane towary spożywcze i przemysłowe. Czy starcil:Y ,j,ch jednak do kDńca imprezy? Bez przesady można powiedzieć, że na jarmarku można kupić niemal wszystko, choć ceny nie zawsze na przeciętną kieszeń".

'Q

W hotelu "Polonez" otwarto prezentację Formy użytkowe ze szkła spółki autorskiej Piestas (Piestas = Piechocki i Stasiak). W Domu Technika obradowała Rada Wojewódzka PatriotY1cznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Dyskutowano nad dalszymi formami działania i uchwalono prog'I"am. Pod przewodnictwem wojewody poznańsiego Mariana Kr6ła, odbyła się konferencja poświęcona {)m6wieniu stanu przygotDwań do wizyty papieża Jana Pawła II (20 VI).

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę prac dwudziestu laureatów konkursu wielkopolskich twórc6w ludowych na "haft ludowy nasnuwany - koronkę artystyczną - frywolit.kę".

W WOjewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokraty'cznego odbyło się spotkanie członków prezydium Klubu Poselskiego stronnictwa Demokr.atycznego, wiceprzewodniczącego Centralnego Komitetu i przewodni,czącego Kłubu posła Jana Fajęckiego oraz przewodnkzące,go Wojewódzkiego Komitetu posła Aloj'zego Bryla z wiceprzewodniczącym Bundestagu, wiceprzewodniczącym Centralnego Związku RJzemiosła Republiki Federalnej Niemiec, prezydentem Izby Rzemieślniczej w Kassel Richardem Wlirbsem i naczeblym dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Kassel Klau.sem Schuchhardtem.

Tematem dyskusji były problemy wzajemnych kontaktów parlamentarnych. W Muz,eum NarDdowym "Spotkanie z obra:zem" - Madonną Stanisława Wyspiańskiego. Prowadziła kustosz Agnieszka Ławniczakowa. Na zakończenie odbył się kou.lcert zespołu muzyki dawnej "Collegium Musicorum Posnaniensium". J.\IIiędzyn 1rodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar M,iędzyuarodowych Targów Poznańskich rozpoclzął się w sali ośrodka sportowego przy ul. Chwiałk:owskio. 12.6. Otwarcie 55 MiędzynarDdowych Targów Poznańskich. W ekspozycji targowej brało udział dziewięciuset wystawców z trzyd:ziestu dwóch krajów oraz tysiąc sześćset s.ześćdzies,iąt jeden przedsiębior,ców polskich. Pr.zybyli przewodniczący Rady Państwa Henryk JabłDilski oraz przedstawiciele najwyższych władz partyjny,ch: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Pol,skiej Zjednoczonej Parti Robotniczej, sekretarz Komitetu Centralnego Józef Czy rek, c'złonkowie prezydium rządu a ministrowie oraz delegacja Sejmu, z wic.emarszałkiem Zbigni-ewem Gertychem. Towar.zyszyli im I sekretarz Komit'etu Wojewód7Jkiego Edward Łu.kasik i w,ojewoda poznań.ski Marian Król. Gości powitał pr,ezydent Poznania Andrzej Wituski. Oficjalnego otwarcia dokonał minister handłu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz. Powitał on też of.icjalne delegacje zagraniczne: Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, z ministrem filo ty morskiej - Timofiejem Gużenko; Niemieckiej Re

publiki Demokratycznej, z wicepremierem - Gerhardem We:issem; Rumunii, z ministrem przemysłu chemi,cznego - GeorgheCarsufilem; Koreańs1kiej RepUlbliki Ludowo-Demokratycznej, z wiceministrem hdndlu zagrani,cznego - Han Su Gilem; Kuby, z wiceministrem handlu zagranicznego - Hose de la Fuoote.

W Pałacu Kultury przegIąd zespołów folklorystycznych z województwa poznańskiego. W Teatr:ze Wielkim polska premiera opery Sergiusza Prokofiewa Ognistyaniol, w przekładzie Piotra Kamińs.kiego. Kierownictwo muzyczne - Mieczysław Dondajew,ki, reżyseria - Ry,szard Peryt, scenografia - Andrzej Sadowski, przygotowanie chóru - Jolanta Dota-Komorowska, współpra,ca choreograficzna - Rajmund Sobiesia.k. W pierwszej obsadzie śpiewaH: Ewa Werlka, (Renata) Janusz Temnicki (Ruprecht), Wacława Gorny-Rann (Gospodyni), Marcin Bednarek (Chłopiec), Aleksandra Imaiska {Wróżka; Przeorysza), Ryszard Wróblewski (Jakub), Michał Marzec (Agryppa), Wiesław Bednarek (Mateus.z), Krzysztof Antkowiak (Lekarz), Aleksander Burandt (Mefisto), Piotr Lisz1kowski (Faust), Andrzej v' l.

,;.>.

:

,'.. .' ;,t., ., ','/

, "1,'ł'_.\.;._;:.

:"t .,A

"... .

. :':',y; ". i' .,' (

.1. ., ,i.

Ewa Werka (Renata)

15'

OgórJdewicz (Szynkarz), Jerzy Kulczy,cki (Inkwizytor), Ewa Iżykows:ka (Zakonnica I), Danuta Kaźmiers'ka (Zakonnica II), Mieczysława Andrzejak, Wanda Kaczmarek, Joanna Kozłowska, Barbara N ow:icka, Ewa PszczólJka, Danuta Trudnowska (Nowicjuszki), Lech Algusiewicz, Romuald Rohde i Tomasz Wolski (Trzy szkielety) 13.6. Pierwszy dzień handlowy MiędzynarodoWYich Targów Paznańskich. Prowadzono Hczne. rozmowy, zawierano pierwsze kontrakty. Targi zwiedziły kolejne delegacje zagraniczne. Wystawcy radzieccy. którzy obchodzili swój Dzień na Międzynarodowych Targach Poznańskich, g-ościli przeds.tawi.cieli Kl'.1bów Eksportowych do Kraju Rad, którzy przY'byli z całej Polski. Swoje Dni obchodzili też wystawcy z Indii, Austr:ii i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W sali Urzędu Wojewódzkiego zebranie Poznańskiego Klubu Federacji Konsumentów. P-o półrocznej !przerwie, w czasie której przeprowadzono kapitalny remont, wznowiła działalność restauracja nocna Moulin Rouge przy ul. Kantaka.

7".i,'. .,

..",-: J .. 'ł %

. ,

.-< "

'J;.i.. " \. -' . ;.,.

't"\_ _n.: _ff,:....;O.,'.

:ł:

" .f, - >;i.

W wieku pIęćdziesięciu ośmiu lat zmarł .Jan Rymar, dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Goplana" w latach 1957 - 1974, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.6. Otwarta została nowa stacja benzynowa przy ul. Nowooiltrowskiej (Chart owo).

Wydarzenia w Poznaniu (14 -17.6.)

Konferencja prasowa w pawilonie Czechosłowacji na Międzynarodowych Targa-ch Poznańskich, z okazji pięćdziesięciolecia udziału -tego kraju w Targach.

Rozpoczęło się IX Polonijne Forum Gospodarcze. Ucz.estniczyli: wicepremier, przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Edward Kowalczyk, minister handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz, prezes Towarzystwa "Polon:ia" W1told T.

Młyńc.zak. Przybyłi również sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplows.ki, wojewoda poznański Marian Król i prezydent Poznania Andrzej Witu ski. Gazety poznańskie opublikowały Apel prezydenta Andrzeja W:ituskiego Do obywateli stolicy Wielko-pol.c;ki! Poznaniaków! o godne i należyte przyjęcie papieża w dcr1iu 20 czerwca.

Członkowie Chóru Chłopięcego z Kolonii ofiarowaoJ.U łQlinioe Chirurgii Serca Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej nowoczesny aparat płUico-ser-ce. Ur:ządzenie Chór zakupił za środki uzy;skane z koncertów. Członkowie Chóru, którzy obecni byli przy przekazaniu daru, da1i też specjaLny koncert dla pacjentów i pra,C<Jwników Kli:niki.

W pawilonie Połskiego Przemysłu Lotniczego na Międzynarodowych Targach Powańskich odbyła się sesja zorganizowana przez poznańską sekcję Klubu Publicystów Lotnicz)"ch Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Dyrektor naczelny Stanisław Krężlewicz zaprezentował ekspozycję 10tnŁczą i odpowiadał na pytania dziennikarzy .

_'.. ł' '* I. ".. _ ". I i: .:, _I I ; . . . I ______ .ł ','

W Pałacu Kultury obradowało IX Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku SocjalistYicznej Młodzieży PolS'kiej, poświęcone działalności or,ganizacj:i w środowisku młodzieży uczącej się. W

obrada,ch uczestniczył m. ;n. członek Zarządu Głównego Gr;z.egorz Gmbski 15.6. W Domu Kultury "Na Skarpie" otwarta zOi.Stała wystawa ryslil'!1ków Franciszka Burkiewieza.

Relacje m'iędzy nauką a gos.podarką były tematem spotkania przedstawici-eli Polskiej Akademii Nauk, insrtytu'tów resortowych, szkolnictwa wYŻJszego, handlowCÓw 'Ii dziennikarzy, które odbyło .się z udziałem I zastępcy sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk prof. dra Zł:;Jigniewa Gertycha - na Międz)"narodowych Targach Poznańskich.

W porloie rzecznym zakończył się remont nabrzeża, rozpoczęty 20 lipca 1981 r. Konferencja prasowa w pawilonie Bułgarii na Międzynarodowych Targach Poznański:ch. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili m.in. członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralne'go Polskiej ZJednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus i Jerzy Romanik, delega-cja Wydziału Ekonomicznego Komit-etu Centra1!l1ego oraz komisje ,;ejmowe przemysłu ciężkiego, ma_szynowego i hutnictwa, jak równi:eż handlu zagrani,czne,go. Z delega,cji zagranicznych odno.tować należy pr.zyjazd w:iceministra ha3dlu zagranicznego Czechosłowacji, Aloisa Hlo0ha.

Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona u-chwaleniu programu zamierzeń oszczędnościowy,ch na lata 1983 - 1985. . Poznań uzyskał bezpośrednie połączenie telefoniczme'z lliJwi,czem. 16.6. Obradował Obywatelski Komitet Tipam:iętni-enia 27 RocznicY Poznań;skiego Czerwca 1956 r. Przewodniczącym Komitetu W'yibrano Jana Olej!l1iczaka kolejarza, przewodni,czą,cego Rady Patr.iot:l'CZnegO' RUlchu Odrodzenia NarodowegO' Polskiich Kolei Państy,rowyc:h PO'znań-1W ęzeł. .

Nad stanem, potrzebami i m;>ż.liwościami ro_zwoj:I kul'tuty na wsi obradowały WIpólnie komisje k..lltury Komitetu W.ojewódzkieg.o Pol'Slkiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Qr,az Wojewódzkiego KOT mitetu Zjednoczonego Stronnictwa LudowegO'.

17.6. Dzień Po1ski na Międzyna["odowyćh Ta-rgach Poznańckich. Z tej okazji w salach ho'telu "P':łlo

nez" odbyło się s.:x>tkanie, w którym udział wzięli m.in. wiceminister handlu zagranicznego Antoni Karaś, prezes Polskiej łzby Handlu Zagranicznego Ryszard Karski, a także gospodarze województwa - z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisławem Stęplowskim i wojewodą poznańskim Marianem Królem. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Po:=aniu Iwan Tkaczenko. W czasie sP<Jtkania wyróżniającym się pro-rlucentom wręczono trzydzieś.ci dwa Złote Medale. Otrzymało je też dziewiętnastu wystawców polskich w tym dwóch z W:ielkoP<Jlski. Wiróżniono m. in. typo-szereg zestawów głośnikowych serii 51 produkcji wrzesińskiego "Tonsilu" oraz au.tomatyczne urządzenie do walcowania i hartowania wierteł d3 muru i betonu wytwarzane w "Ponar- Wi-epofamie". Wręczono 'też medale i dyplomy wystawcom-jubilatom. Otrzymali je przedstawiciele Czechosłowacji _ i Szwecji, biorący udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich już po raz pięćdziesiąty oraz Finlandii - za trzydzieste piąte ucz-estnictwo i Kuby - za dwudzieste piąte. Inauguracje VIII Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich.

- .

1111IIII

W Teatrze Wielkim przedstawieniem Cyganerii Giacomo Pucciniego dyry.gował gościnnie kapelmistrz opery hanowerskiej Knut Mahlke, a wystąpili hanowerscy solisci: Kumiko O.;hika (Mimi), Elena D.lmitrescu-Nentwig (Musseta), Helmut Guhl (Marcel). Partię Rudolfa śpIewał # Marian Kouba.

W auli U!I1iwersytetu im. AdaIn<:\ Mickiewic,za, na zakończenie sezonu 1982/1983, odbył si koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, z udziałem Ohóru Akademkkłeigo Uniwer:sytetu im. Adama Mickiewicza oraz solistów: Henryi Januszewskiej (sopran) i Jerzego MechlińskiegQ (barytOl!1).

lt1.6. W Pałacu Ku1tury zakończyły się VIII Ogółnopolskie Konfrontacje Kapel DJdziarskich. Udział w nich wziło szesnaście kapel i czternastu SQlistów. W kategorii zespołowej pierwszą nagrodę przyznan.o Kapeli Dudziarskiej Zes;>ołu Regionalnego "Wisieloki" z Szymanowa (gmina Rawicz), drugą - Kapeli Dudziarskiej z Gosty.nia i Kap-eli Koźlarzy ze Zbąszynka, trzecią - Kapeli Koźlarzy ze Zbąszynia. Wśród sn1idQW najolepszy okazał się Franciszek Mrowiec z Zyw;ca. Specjame wyróżnienie przyzn.an-3 Dziecicej K<lpe1i Dudziarzy z Bukowca Górnego (gmina Włoszakowice). Wieczorem dudziarze koncertowali na Starym Rynku.

W Teatrze Nowym odbyła się premiera komedii tragicznej Friedricha DUrrenmatta Wi:yta starszej pani, w przekładz;-e Ireny i Egona Naganowskich. Rei:yserowala Izabella Cywińska, scenografia - Krzysztof Baumi1er i Wiesław Olko, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Jerzy Satanow'iki.

.' ' .

.1':

1i

,

,. ':$:", " .!'<:-'- /.

;i .'.

<" ::.

..\ "'(: jllł: "'ł-: "",-Ą. .

f. "- .łi ... .; Fe ."'.. - . .: ..

'; ..ł:

/!

""-f ." S". ;j .- ,. ';" <. "'- -:, 4

Od lewej: Kazimiera Nogajówna (Koby), Bronilsława Frejtażanka (Loby) i Andrzej Saar (poIicjan.t)

Wydarzenia tv PO'znaniu (18 - 20.6.)

W premierowej O'bsadzie grali: Sława Kwaśniwska (Klara Za.chanassian), Paweł Hadyński (Jej małżO'nek VII - IX), Barbara Drogorób (K.o'by). Bronisława Frejtażanka (Loby), Janusz Michaławski (III), Hanna Krupianka (Jego żona), Zywila Pietrzak (JegO' córka), Wojciech Pastuszko (Jego syn), Jerzy Stasiuk (Burmistrz), Elżbieta Jarosik (JegO' żona), Lech Lotocki (Pastor), Michał Grudziński (Nauczyciel), Balesław Idziak (Lekarz), Andrzej Saar (Palicjant), Wiesław Komasa (Pierwszy mężczyzna), Edward Warzecha (Drugi mężczyzna), Wojciech Standełło (Trzeci mężczY:iłna), Andrzej Lajborek (Malarz), Hanna Kulina (Pierwsza kobieta), Maria Robaszkiew:icz (Druga kobieta), Wanda Ostrowska (Trzecia kobieta), Zbigniew. Grochal (Zawiadowca stacji), Edmund Pietryk (Konduktar), Jacek Różańs'ki (Dziennikarz; 0peratar filmowy), Tadeusz Drzewiecki. (Sprawozdawca radiawy), Zenon Dalata (Muzyk). Udział wziął chór dziewczęcy SzkO'ły Podstawowej Nr 23. pad kierownictwem muzycznym Haliny Niteckiej. , 19.6. Zakańczenie 55 Międzynaradawych Targów Pozn:lńskich. Uczestniczyło dziewięćset firm zagranicznych i tysiąc sześć-;et sześćdziesiąt jeden polskich. Przybyli wyistawcy z trzydziest.I dw -ol państw. Ofert::! p:Jlska miała charakter wielobranżawy. Kontrakty zawarte przez Palskę miały wartość 84 mld zł.

Największe ekspazycje zagraniczno6 przygatowały Niemiec!j;a Republika Demokratyczna,. Czechosławacja, Związek S3cJalistycznych Republik Radzieckich, Republik;.) Federalna Niemiec, Austria i Włachy. Targi zw:iedziło 350 000 asób. "Misterem Exportu" został nowoczesny ciągnik gąsienicawy prz,eznaczany dO' prac ziemnych, który poWlstał w wyniku wSlpółpracy alskich konstruktarów i specjalistów amerykański,ch. Tytuł "Juniara Exportu" przypadł w udziale Swarzędzkim Fabrykom Mebli, prezent'ljącyim na Międzynarodawych Targach Paznańskich swój najlll'Owszy wyrób: komplet stołowy "Alex" - zestaw z jasnegO' sosnawea drewna. Ze';{'ały dudziarzy kancertowały na' Międzynaradawych Targach P3znm'lskich.

20.6. Poznań! PO'znań wspólczesny - tO' miasto wielkiej tradycji. Miasto, które wyznacza w życiu narodu szczególny styl budowa,nia wspólnegO' dO'bra. Miasta u!f.elkich zakladów przemysłowych. I miastO' wspólczesnej kultury -uniwersyteckIej. Sława te papież Jan Paweł.1I wypowiedział w cza5.ie mszy na Łęgach Dębińskich. Da P.oznania przybył śmigłowcem z Częstochawy. w kilka minut po godz. 9. Na miejscu lądowania witali dostojnego gościa przedstawiciele władz administracyjnych Poznania i wOjewództwa: przewodniczący Wajewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda paznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wiituski, dyrektor Wydziału dO' Spraw Wyznań Urzęd.l WojewódzkiegO' Edm nd Kędzierski, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak; władze Kurii Metropolitalnej: arcy.bi3kup metrO'polita poznański Jerzy Stroba, biskupi sufragani: Ta:teusz Etter, Stanisław Napierała i Zdzisław ,F.ortun'iak oraz kar.clerz Kurii ks.

.,.. .. t . , I #j'f ł ,;,,'.;:;'i ; ,,;. ,i,' " . :l!,tj ': :f:::?-ł:i' '1:,>" ' t:r > '" .' :>'" , ,. . 'Ó.) ,. ";' ., ,,-4"'. ."... "\f, J .- -. ,'.,:' ''o' "'.'m Kawalkada samochodów jedzie z lądowiska helikopterów na miejsce zgromadzenia na Łęgach Dębinskich

Kazimierz Królak. W serdecznych słowach zwrócił się do papieża-Polaka wojewoda Mal'ian Król, życząc, by pobyt w Poznaniu obfitował w budujące przeżycia dla wszystkich uczestników spotkania z Janem Pawłem II. Specjalnym samochodem papież ildał się następnie do Parku Kultury i Wypoczynku na Łęgach Dębińsklch, witany awacyjnie przez zebrane tam tłumy. Po ubraniu się w S?i3ty liturgiczne, przeszedł do zbJ.rl-'Jwanego na tę okazję ołtarza" w:tany pieśnią Tu es Petrus, wyko.naną przez liczące okalu, dwóch

tysięcy osób połączone chóry pozzna1'1skie, którymi dyrygowali Stefan Stuligrosz i ks. Zdzisław Bernat. Przemówienie powitalne wygłosił arcybiskup Jerzy Stroba. który przypomniał, że dzie}e Poznania sięgają korzeniami początków państwa i Kościoła w Polsce. "Można powiedzieć - stwierdził - że w tym mieście rodziła się i kształtowała świadomość kultural!l1a narodu, przy czy;m Wti-elko.polanie do dzisiaj mają głębokie poczucie odpowiedzialności za naród i Kościół". RDzpoczęła się msza celebrowana pr.zez Jana Pawła II, przy udziale dWLldziestu koncelebransów, wśród których byli m.in.: arcybiskup Jerzy S'troba. kardynałowi,e Agostino Casaroli, prymas Polski Józef Glemp i Franciszek Macharski oraz arcybiskupi Luigi Poggi, Bronisław Dąbrowski, Eduardo Martinec Som-ak> i Jacques Martin. W czasie mszy odbyła się beatyfikacja Urszuli Ledóchowskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Po wygłoszeniu przez Jana Pawła II oficjalnej formuły bea'tyfika.cyj, nej odsłonięto przedstawiający ją obraz, pędzla Franciszka Fellmanna. Następnie Jan Paweł II wygłQsił homilię. Powiedział m.in. "Wielka jest moja radość, że mogłem Q7Jisiaj pr.zybyć do Grodu Przemysława. Zdaję sobie sprawę.

że miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii 'chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. Cieszę się. że mogłem stanąć na tym miejscu, p{)środku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie przed tysiącem lat zaczęły się dzieje narodu i państwa. Ziemię tę czynili sobie poddaną na,i praojcowie, kar'czując lasy, upra-. wiając pola, budując wsie i miasta. Po wiekach jesteśmy utaj świadkami pracy tylu pokoleń. Był czas, że w XIX wieku musieli zmagać się o utrzymanie swego warsztatu pracy - tej ziemi wielkopolskiej, którą zaborcy usiłowali wynarodowić. Z tamtych czasów . pochodzi tradycja głębokiego związania z ziemią, tradycja racjonalnej uprawy roli i tradycja organizacji społecznej. która zabezpieczała polski stan posiadania. Symbolem nie'l.lstępliwej obrony podstawo.wy.ch praw Polaka i rolnika

.::

'L

'f. ": <,

..

.. -ą! / IJ.

.t ,}

.'.--'1 « .

..,...... i f .,

"t .

4)' .

:ł!.. v-:....... ..-,(" '-:..:4j ;;<jj

.....

'" .... ; , ':::.,..

Papież wygłasza homilię. Z prawej siedzi pryrn.as Polski Józef Glempstał się WÓz Drzymały. Symbolem są także nazwiska wielki.ch społeczników, zwłaszcza wśród duchowieństwa, jak arcybiskup Florian Stalblewski czy kapłani w rodizaj'a księdza Piotra Wewrzyniaka". Z kolei odbyła się procesja z darami dla papieża. Uczestniczyli w niej m.in. kapłani z ar'Chiirliec€-' zji poznańskiej, przedstawiciele śr:Jdowisk zawodowych, delegacje .sióstr urszaolane'k szarych, a taikże powstańcy wielkopols'cy, kombatanci i byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, którzy wręczyli Krzyż Powstańczy, medal Armii "Poznań" oraz urnę z ziemią pobraną w Forcie VII i byłym obozie karnym w Żabikowie. W czasie mszy papież rozdzielił komunię sU przedstawicielom diecezji, dekanatów i parafii., z których wierni przybyli na uroczystości do Poznania. W tym czasie innym uczestnikom mszy komunię rozdzielało tysiące księży. Jan Paweł II poświęcił także kamienie węgielne przeznaczon-e dla kościołów, które zostaną

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 23.6.)zbudowane m.in. w: Wągrowcu, Gnieźnie. Chodzieży i Po,znaniu.

PD zakończeniu nabożeństwa papież udał się samochodem do rezydencji, arcybiskupa poznańskiego, przejeżdżając ulicami Bema, MarcWewskiego, Rondem Rataje. ul. Zamenhofa, Rondem Sródka i ul.

Kardynała Stefana Wyszyńskriego.

Jego pobyt ,w pałacu miał charakter prywatny - spożył tam posiłek i skorzystał z krótkiego wypoczynku. Tuż po godz. 15 Jan Paweł II ,\ldał .się d3 Katedry Po_ znańskiej na spotkanie z księ.lmi, siostrami zakonnymi i seminarzystami. Przeszedł do Złotej Kaplicy ., Królewski.ej, a następnie do kryp"ty arcybiskupów poznańskich, gdzie ,modlił się przy trumnach arcybisklIpa Antorniego Baraniaka i kardynała BoIeslawa Filipiaka. Przez chwilę zatrzymał się przed kaplicą męczeństwa kapłanów, upamiętniającą ofiary hitlerowskiego terroru w czasie II wojny światowej. Przed głównym ołtarzem przemówił do zgromadzonego d.1chowieństwa, A potem powrót samochodem na miejrsce startu śmigłowca tymi samymi uIicami. Dostojnego gościa żegnały tłumy mieszkańców Poznania i pielgrzymÓw. W imieniu władz Poznania i województwa pożegnał papieża wojewoda Marian Król. Wręczając gobelin, przedstawiający p-ostac.ie historycznych władców. wzor.owane na posągach znajdujących się w Zbtej Kaplicy, życzył Janowi Pawłowi II zdrowia i sił niezbędny:ch w pracy Qla pows.zechnego dobra. Po godz. 16 papież, żegnany p.rzez przeds'tawicieli duchowieństwa, udał się helikopterem do Katowic. (Za "GłOrsem Wielkopolskim").

21.6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna wprowadziła się do nowych ob-szemych pomieszczeń w czteTopiętrowym budynk.1 przy ul. Zwierzynieckiej 15. W obecn-ości prz,edstawicieli władz, z sekretarzem Komitetu WOjewódzkieg-a P3lskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciejem Olejniczakiem i wojewodą poznańskim Marianem Królem, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie d.ziałalnoś'ci w nowej siedzibie. Na spotkaniu władz z piłkarza,mi, szkoleniowcami i zarządem ,.,Lecha", w Sali Białej Urzędu l\1iejskJe.go I sekret,arz Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczolnej Partii. Robotniczej Ed

.<

." -" !.. r I ' j . "t

-,,:.4

22.6.

ward Łukasik pogratulował piłkarwm zajęcia I miejsca w rożgrywkach I ligii i zdobycia tytułu mIstrza Bolski oraz wręczył prezesowi Klubu Bogdanowi Zeidlerowi pamiątkowy puchar. Nagrodę p'ieniężną wręczyła wicewojewodzi.na Zofia Dąbrowska.

Wicepremier Mieczysław F. Rakow,ski przybył na spotkanie ze związkowcami Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Egzaminy wstępne na AkademIę Mu.zyczną. O sześćdzies:iąt siedem indeksów ubiegało się stu trzydziestu siedmi>u kandydatów. Posiedzenie Prezydium Komitet.: ZałożYC1ielcilkiego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Me talowego i Elektromaszynowe;go. pow3łanego do życia w dniu 9 czerwca. Na posliedzeni'1 omówiono rezultaty dotychczasowyc'h prac Komite'tu. Napłynęły zgłoszenia od ;rJDnad czterystu organrzacji zakbduwYCh. Blisko 10000 kibiców przy,było na stadion przy ul. Bułgarskiej, by powitać piłkarskiego mistrza Polski - "Lecha". Niemal pół godziny trwały burzliwe owacje sympatyków kbbu, a naj ciepl ej został przyjęty trener WojC!1ech Łazare'k. O godz. 1>8 pilkarze "Lecha" zagrali pokazowy mecz z poznańskim: dziennikarzami, wygrywając 9: 2. W meczu tym po raz ostatni barw "Lecha" br'Dnił Piotr Mowlik.

Wojewoda poznański Marian Król spotkał się z członkami prezydium Zarządu Wojew6dzkieg::> Związku Sncjalistycznej Młodzieży Polskiej.

23.6.

i ł .x .

.... ::;.:: .

W salonie Pozpańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę barwnej fotografii POT

Wydarzenia w Poznan'iu (23 - 26.6)

tret i krajobraz kilku autorów zagranicznych. 24.6. W Pałacu Kultury otwarto XXIX Ogólnopołski Konkurs Filmów Amatorskkh 16 mm "ORFA 83".

Nadesłano 86 filmów; komi\Sja zakwalinkowała do prze.g,lądu 68 filmów. Z lotniska na Ławky odleciał samolot czar'terowy "Lotu" do Co.nstancy (Rumunia).

Sympozjum naukowe w Instytucie Ginekologii i Połnżnictwa Akademii MedY'C7lnej na -temat programowania treści kształcenia w zakresie położnidwa i ginekologii. Pr,:;.emoc i opór - pod takim tytułem otwarto w Muzemu HistoriIi Ruchu Robotniczego ekspozycję prezentującą twórcznśĆ artystyczną Jugosłowian, którzy w latach II wojny światowej przebywali w obozach jenieckich oraz w hitlerowskich obozach kO'l1centracyjriych. Wystawa przygotowana została przez Muzeum Histori'i Serbii w Bpleradz:e.

25.6. Wojew6dz'lc:i aktyw polityczny, pracownicy administracji państwowej oraz dziennikarze poznańskiej prasy, radia i telewizji spotkali się z rzecznikiem prasowym rządu, ministrem Jerzym Urbanemfil! fI r. ." , fil I , :ł 't' ..U , , '>lo ""'" -.«

-'ii

.-ttłr

::""'. .,t'. .. ..>ł-ń

. " .<

Na diedzińcu Szkoły Chorążych Pożarnictwa, pożegnanie kolejnego roc:mrlka absolwentÓW. Na zdjęciu: moment wręczenia kadetom dypłomó,w u!końc'zenia Sz.koły prZ)ez zastępcę komendanta głównego Straży Pożarnych płka W1Jodz.imierza Tes.sora. Obok komendant Szikoły pJ1k Józef DoIbosz

26.6. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertem finałowym Każdy glos na wagę zlota zakończył się "Turniej Młodych Tallentów 83". public,zności zaprezento

"."..

- fłt .

,rn1 - ,.,N f: _.. - . / ....;,1 .., \-- : '4) "j.:' . . ": . <

,.

i

. .: ....

-.-):

'-',

. ," .

.iry -."

Przedstawiciel redakcji "Głosu Wielkopolskiego" Olgierd Błażewicz wręcza puchar Zbigniewowi GniewazeWlSk<iemuwa}P się sz,esnas'tu wokalis,tów, wyłonionych na półfinałach w Koninie. Jury, po burzliwy,ch obradach, przedstawiło ,,,Złotą Dziesiątkę" Turnieju. ,,złoty MikrofOIn" i nagrodę publiczności (puchar ufundowany przez redak,cję "Głosu Wielkopolskiego") otrzymał Zbigniew Gn:iewaszeW'6ki z Łodzi "Srebrny Mikrofon" przypadł studentce filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Aleksandrze Skonieczce, a "Brązowy" - Wiesławowi Dudkowi z l.Jimanowej. Zakończenie XXIX Og6lnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich "OKF A 83". Jury przewodniczył Feliks F alko Grand Prix otrzymał film Synchronizacja Ryszarda Tomasz,ews1kiego z Amatorskiejgo Klub.l Filmowego "Wiepofarna". W grupie debic\tów I Nagroda przypadła WłodZlimierz-owi Dobrzyńskiemu ;z. Amatorskiego Klubu Filmowego "Orbita" za film Terrarium.

W bazylice archkatedralllej śpiewał gościnnie holenderski Werter Mannenkoor, pod dyrekcją Theo Timpa.

W Klinice PołożlI1iczej przy ul.

Polnej, pomiędzy godz. 15 a 16, p:[zyszły na świat trojaczki. Szczę

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 30.6.)śliwą matką dwóch chł.opcÓW i dżiewczynki została mieszkanka Lubonia.

27.6. W "Arenie" odbył.o się międzypaństwowe spotkanie w siatkówce męŻJczyzn Polska - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. Wygrali g.oście 3: l (16:14, 15:2, 4:15, 15:9). Drugi g.ościnny występ holenderskieg.o Werter Ma'nnekoor, pod dyrekcją Theo Timpa, w sali Zespołu Szkół M..lZycznych przy ul. Solnej. Spiewał także Chór Politechniki Poznańskiej, pod dyrekcją J.an;lsza Dzięci.oła.

28.6. Ur.oczystości z okazji dwudziestej siódmej rocznicy Poznańskiego Czerwca 19'56 r. O godz. 9 zabrzmiały syreny fabryczne. Delegacje składały wień,ce przy tablicach pamiątkowych na ul. 28 Czerwca 1956 - przea Zakładami Przemysłu Metal.owego "H. Cegielski", !I1a uL R.oboczej - przed Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego, na uL Gajowej - przed Miejskim Przedsiębiore'twem Komuni:kacyj'l1ym oraz na ul. Mickiewicza - przed Szpitalem im. Franciszka Ralszei. O godz. 12 na pl. Mickiewicza odbyła się ,główna uroczy;stość. P.od pO!ThI1.ikiem

::

'k:F fi '1fii..;

:t,j1g"j ".,.:, '"J'.<, .:,.

'< . .

ł; .-,b.:" ..

..':y,

:, :.

.;L <f

Moment składania Wlencow p.od pomni:kiem na pll. Adama Mickiewicza

Poznańiskiego Czerwca W56 .r. stanęły warty robotnicze z Zaków Przemy'słu MetaJowego "H. Cegielski". Zakładów Naprawczych Taboru Kolej.oweg.o i Miejsbego Pzedsiębiorstwa Komunikacyj neg.o. Delega,cja Obywatelskiego Komitetu Upamiętnienia 27 Roc.znicy Poz'nańskiego Czerwca 1956 r., w składzie: przew.odniczący K-omitetu - Ja1I1 Olejniczak, były przewodniczący delegacji poznańskich robotników na rozmowy z władzami w 1956 r. Edmund Taszer oraz prof. dr Wit-old JakÓbc,zyk, :.!apaliła znicz. Przy dźwiękach werbli u stóp pomnika wieńce i kwiaty złoźyli przedstawiciele Obywatelskiego K-omitu, byli członKowie poznańskiej delegacji z 1956 r., przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Patrotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i W.ojewódzkiego K-omitetu Fr-ontu J edn{Jści Narodu, organizacji politycznych, władz administracyjnych miasta i województwa .oraz prz.edstaw>iciele piętnas-tu ,największych poznańskich zakładów pracy. Obradował XI Nadzw)'czajny Walny Zjazd Związków Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej. Uczestniczył wicewojewoda Jan Toma.szewski.

29.6. Odbył się IV Zjazd Delegatów Krajowego Związku Poligraficznych Spółdzielni Pracy. Plenarne p)s:iedzenie Wojewódzki-o Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Głównym tematem obrad była -ocena przebiegu kam,pani,i sprawozdawczo-wyborczej w kołach i instancjach gminnych oraz miejsko-gminnych. Refer-ował prezes W-ojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając.

Obrad-owała wojewódzka komisja do wa.lki ze spekuła.cją. 'Odbyła się ogóln-opolska konferenoja nt. racjonai.iza'cja w zretrmowacr1ym przedsiębiorstwie. 30.6. 130 prac nadesłały 8zieci na konkurs plalstyczny pt. Moja przyg<>da w muzeum. W Muzeum Narodowym, z udziałem generalnągo k.onserwatora, dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zalbytków dra Bohdana Rymaszewsk.iego, -odbyło się lXJdsumowanie konkursu, !połączone z otwarciem pok-onkursowej wystawy.

Zebrał: Kronikarzt) ,,' :1 .., .,,.... .

"'f' ".".. , ).

','H 'I rfjrr ;... I, . ,.' 1111 "." r rr łi.. . ..., r .,.' . ... r r-ą ,i. .... ._.0.... :::-- J7"""" _

., 'i..)"":._'

. -_._......- -::

l . , : ___ )1.,. !:...a.:1'-. , "'_' ;:..::.--r: ..... ot.. -., "' [II f /f, cmto ::'!1!""",. ':t. ....,.'. ......,.

,.!.,.. II .. :: ..... - "--,' yar' ... ,--:' J,.,.. .. ..;..'.' \.a, ;'':'.

LA T TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Konsekwentnie drukowała "Kronika" TO:i!poczęte w latach 19\)2 - 1933 cykle tematyczne. W zeszycie pierwszym 1934 r. Jarosław LeitgebeJ" dokończył zapiski Z dziejów handlu i kupi€Ctwa poznańsk'iego, a dr Alfred Brosig (także w zeszyae następnnym) publikował materiały do historii sztukJi wielkopolskiej. W zeszyoie drugim - dr Kamil Kantak zaprezentował sylwetkę bernardyna poznailskiego Juliana Fujar.skiego. W zeszycie pierwszym redakcja opublikowała ponadto rewelacyjny na owe czasy (1913 r.) dziennik więzienny Anieli Tułodzieckiej "może nie zawierający niczego osobl,iwego, ale przypominający wielką, zasłużo.ną patriotkę poznańską, godną trwałej pamięci narodu". W dziale bieżącym dr Wiesław Rakowski zamieścił HiJstorię i zbiory oddziału przyrodnzczego M.uzeum Wielkopolskiego. Zeszyt drLlgi otwierała rozprawka dra Mariana Noryśkiewicza Sekularyzacja klasztoru bernardynów w Poznaniu. Tut za nią Janusz Sta.szewsk.i drukował przegląd wydarzeń z pamiętnego roku 1809, od momentu przybycia do Poznania Józefa Wybickiego 1(20 kwietnia). Problemom bIbliograficznym poświęciła dłuższą notatkę' dr Zofia Kawecka {Bibliograj.ia regionalna za lata 1930 - 1932 'włącznie). Bibliografia regionalna, - pisała Zofia Kawecka - prowadzona ,w miarę możnoki ściśle w Bibl.iotece UniwersyteckJiej w PDzna,niu, wykazuje tyLko te dziela,. które istotnie do księgozbiDrU wpłynęły. O ile w latach 1930, .oraz ewentualnie jeszcze 1931, można by być nieomal pewnym, że wszystkie dT1.lJki wydane na terenie województ'UI po,znańskego i pomQ!T's:kiego BibUolte:ka otrzymała, o tyle od r. 1932 - można być pewnym, że niestety nawet w dJrukarniach regionalnych _ nie mówiąc o egzemplarzach obowiqzkowych i inrnych województw - b,raki sq c,:;ęste, tym samym bibliografia regionalna silq faktu nie moż,e przedstawić kompletu wydawnictw ukazujqcych się w danej części państwa. Mimo wytężonych uS>iło-wań, nie można dDjśĆ d:J zebramia rzeczywistego cało-kształtu dntków naszych regionalnych: brak ustawy wykonawczej dD ustawy o dostarczaniu egzemplarzy DbDW'iązJkowych dał się wszystklim bibliotekom, zabowiązanym da zbierania i przechowywana ich, bardzD we ;maki. j>onieważ prz.edstawie-nie ruchu wyda,wnzczegD w danym reigionie charakteryz,uje życie jego nieomal pod każdym względem, chcialabym więc w tym artykule wykazać, opierając się .na faktyczn.ych danych, ile druków u/wzuje się u nas rocznie, gdzie i w jakim języku wychodzą, WT'eszcie - j,a,kie dZiedziny 1!llwki są w nich najobficie j reprezentowane.

50 lat tem u

Nase woj.ewództwa zachodnie, bard::o żywotne i pod względem wydawnkzjm, wykazuJą w latach 1930 - 1932 walne, lecz stale zmniejszenie ilości druków, wychodzących w naszych drukarniach. WZTQIsta nQ;tomia;;t z wolna i stale, stosunkawo jeszcze bardzo drobna, ilość druków, zwanych w naszej Bibliatece ,,'tematawym<i": są to publ.ikacje łączące się z naszym regionem bądź przez ta, że o nim mówią, bądż prze::: to, że drukują je mieszkańcy wajewództw zachodnich, ale poza granicami omawianega regionu. , Następująca tabelka wykazuje ogólnq ilość druków, ukazujących się w poszczególnych latach na zachodzie Polski:

I Ogólna Z województw: Publikacje Rok ił ość poznańSkie-I .

I druków pomorskIego "tematawe" go I 1930 1381 1202 I 145 34 1931 121 867 99 55 1932 993 79\ i 128 74

Uwaga: Pozy.cje województwa pomorskiego ulegają wahaniom w latach sprawozdawczych, dlatego że w 1930 r. egzemplarze obowiązkowe tamtejsze wpływały .do MIejskiej Biblioteki ,im. Kopernika w Taruniu; w Poznaniu zatrzymano z nad.chodzących publikacji tylko te, które uważano za ważniejsze.

O ile ;;;astanowirmy się nad zagadnieniem, gdzie, tj. w której mtiejscO'wości, ukazUJe się największa ilość drl!:ów, stwierdzimy, że przoduje w tym wypadlku Pozna'h, na druginn miejscu jest Bydgaszcz a na trzecim Taruń. Z pomniejszych miejscowości wykazują w województwie poznańskim najwięcej druków Szamatuły i Gniezno, na Pomorzu - Grudziądz oraz w ostatnim roku sprawozdawczym Wą-brzeżno i Pelplin.

Tabelka poniżej umieszczona ilustruje ruch drukars,ki:

I I Inne Inne I druki druki I woje- woje- Publikacje Rok Poznań - Bydgoszcz w6dzt,;a I Toruń wództwa "temato- Razem , \-ve n poznan- pomorskiego skiego I , I 1930 926 197 79 66 79 34 1381 1931 740 83 44 51 48 55 I 1021 1932 643 I 93 55 52 76 74 993

Języki, w których się druki ukazują, uzależnione sq częściowa też od różnych przejawów życia i jego warunków w danym regionie. Tak więc np. w r. 1929 ukazała się' spora ilość druków w różnych językach, a ta dzięki Powszechnej Wystawie Kraj<>we;i. W r. 1930 spatykamy to samo zjawisko (lecz już w znacznie skromniejszej farmie), a to z pawadu Międzynaradawej Wystawy Komunikacyjno-Turystycz:nej, która się adbyla w Paznan.iu. Lata późniejsze wyk.azujq caraz mniej druków i coraz ta m1'!lŻejszą rilaAć języków, w których się ukazują. Na pierwszym miejscu stojq publikacje niemieakie, wykazujqce się następujący'mi cyframi: w r. 1930 - 115, 1931 - 81, 1932 - 82. Język francuski spotykamy w r. 1930 w 29 drukach, w 1931 - w 6, 1932 - w 10. Łacina zdobywa s,obie teren z wolna, o ,il'e bowiem w latach 1930 i 1931 notujemy ją w trzech pozycJach, o tyle w r. 1932 mamy ich już 7. Język angielski występuje w r. 1930 w 8 drukach, w obu latach póź1lliejszych tylko po pięć '/"1U,;;y. Z języków słowiańskich spotykamy w r. 1930 dwa druki rosyjskie, a w r. 1932 - jeden czeski. Poza tym sporadycznie ukazują się druki włoskie i rumuńskie, ale tylko w r. 1930. Niewątpliwie bardzo Ciiekawą sprawą jest przynależność produkcji wydawniczej do poszczególnych dziJałów wiedzy lwdzkiej. W omawianym regionie przeważa literatu.ra rolnicza, społeczna, przemysławo-handlowa i religijna. WreszcIe należy zaznaczyć i podkreśl,it i to jes2!cze, :te na ogólnq hczbę wydanych druków przeważającą większość s.tamowią broszury, odbitki wzgl. nadbitki, kSIążek zaś jest ilość rzeczywiście stosunkowo bardzo mała. W dziale bi.eżącym zeszytu drug'iego Stanisław Waszak zajął si!i: arcyważnym tematem: Rozwój stosunków mieszkaniowych Poznanu:r. w latach 1921 - 1931. Powszechny kryzys, którym dotknięte zostały prawie wszystkie dziedziny życia powojennego - pisał - nie ominqł również i stosuT1ików mieszkaniowych. Mianowicie wskutek zastoju w budownictwie mieszkaniowym z jednej strony, oraz stosunkowo dużego przyrostu ludności z drugiej, poczęto odczuwać z każdym rokiem powojennym coraz poważniejszy brak mieszkań, co spowodować- m.usiało, że stosunki w tej dziedzinie ulegały do ostatniej chwili stałemu pogarszaniu. Na zagadnienie to zwrócił uwagę już w r. 1926 radca Zygmunt Zal'eski, omawiajqc w "Kronice" z tego roku (t. IV, str. 37) "Brak mieszkań w P02Jnaniu". Poza tym "Rocznik Statystyczny m. Poznama" zawier,a w dziale "Obsz'ar miasta, nieruchomości i stos.un,k,i mieszk.aniowe" osobną tablicę, ktora wykazuje na każdy rok "teoretyczn€ obl'icze.nie b-raku mieszkań".. Panieważ obecnie rozporządzamy już wynikami "Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań z r. 1931", które zestawio.no (niezależnie od mających nastąpić oblicze n Głównego Urzędu Statystycznego) w Urzędzie Statystycznym m. Poznan.ia, możemy więc stan stosunków mieszkaniowych w Poznaniu i je'go tendencje rozwojowe od czasu wojny światowej poddać dokładniejszej analizie. Zaznaczyć przy tym Jednak należy, iż między obliczeniami poznańskiego Urzędu a datami, które ogłosi Główny Urząd Statystyczny mogą zajść pewne nieznaczne różnice z powodu mniej lub więcej doskonałej metody ich opmcowania. Na razie Główny Urząd Statystyczny opublikował jedynie dane spisowe najogólniejsz-e, streszczajqce się do sKonstatowania ogólnej ilości mieszkań i ludności. Opierając się na tym źródle stwierdzamy, iż mieszkań w r. 1931 było w Poznaniu 49375, czyli że przyrost od spisu Z r. 1921 (było ich wówczas 35769) wynosi 13 606, co stanow'i 38°10. Ludność w nich zamieszkała wzrosła w tym samym czasie o 50,6%. Pozmań bowiem liczył w r. 1921 - 163794 mies2Jkańców, a w r. 1931 liczba ta wzrosła do 246698, czyli przyrost wynosi 82904 (50,fiI/o). W.idzimy więc, że przyrost mieszkań pozos,tał poważnie w tyle z.a przyrostem ludności, co musiało niewątpliwie spowodować w'iększe zagęszczenie się tej ludności w istniejących mieszkaniach. Gdy w r. 1921 przeciętnie na jedno mies2Jkanie 1-'rzypadało 4,7 osób, to w r. 1931 zagę.szczenie to wzrosło do 5 osób. -naleko korzystniejsze wyniki osiągnęły w tymżll czasie inne większe miasta Polski, w których prawie wszędzie przyrost mieszkań wyprzedza przyrost ludności. Np. w Warszawie ludność wzrosła o 25,8%, a mieszkania o 27,8 % ; w Lublinie ludność - o 18,7 D /o, mieszkania - o 24,5%; w Krakowie ludność - o 20,4°10, mieszkanta - o 24,9('/0; we Lwowie ludność - o 44,1%, mieszkania - o 45,fiO/o;

50 lat temu

w Bialymstoku ludność - o 18,9°/" mieszkania o 29,3%. W porównaniu z tymi miastami Poznań wykazuje tendencje zastojowe. Podobne tendencje w zakres'ie tosunków mieszkaniowych objawily się także w innych mias,tach Polski zachodniej. Tak np. w Bydgoszczy ludność wzrosla o 34,l.,oJo, a mi'eszkania zaledtwlie o 23,7°10; w Toruniu ludność o 37,6%, mieszkania - o 26,8%. W roku 1921 bylo w Poznaniu mieszkań Jednoizbowych 3889, dwu.izbowych - 9168, trzyizbowych - 9922, czteroizbowych - 6673, pięcioizbowych - 3308, od sześsciu do dztewięciu izb - 2634 oraz dzi€'sięoio i więcej izbowych - 130. W roku 1931 naliczono mieszkań (w liczbach zaokrą.glonych): jednoizbowych - 7000, dwuIZbowych - 14500, trzy,izbowych - 12,500, czteroizbowych - 7300, pięcwizbowych - 4250, od sześciu do dziewięciu izb - 3600 ora:: dZiiesięcio i więcej izbowych - 200.

Stosunki mieszkaniowe Poznania zmienily się zatem w ten sposób, że gdy w r. 1921 na 100 mieszkań bylo jednoizbowych 10,9, d.wuizbowych - 25,6, trzyizbowych - 27,7, czteroizbo}Dych - 18,6, pięcioizbowych - 9,2. od sześciu do dziewięcioizbowych - 7,4 oraz dziesięcio i więcej izbowych - 0,4 - to w roku 1931 na 100 miesZlkań przypadalo: jednoizbowych - 14,2, dwuizbowych - 29,4, trzyizbowych - 25,3, czteroizbowych - 14,8, pięcioizbowych - 8,6, od sześcio do dziewięcwizbowych - 7,3 oraz dziesięcio i więc'ej izbowych - 0,4. Jest charakterystyczne, że na ogólną ilość mieszkań według ostO;tniego spisu, wzrósl znacznie odsetek mieszkań jednoizbowych i dwuizbowych, natomiast ::maIał w stosunku do T. 1921 odsetek mieszkań od trzech do dzie'sięcioizbowych. S]XJWOdowane to zostało największym przyrostem w latach 1921 do 1931 mieszkań jedno- i dwuizbowych, na które też był największy popyt. Przyrost bowiem mieszkań w ()7TI,.awianym okresie według różnych kategorii wielkości przedstawia się następująco: mieszkań jednoizbowych przybyło ponad 3100, czyli 80'/.; dwuizbowych - ponad 5300, czyli 58,1/o; trzyizbowych - ponad 2500, czyli 26'/0; czteroiZbowych - 630, czyli 9,4%; pięcioizbowych - 940, czyli 28,4'/0 a powyżej - 970, czyli 36,8%. Poważny pr::yrost miesZlkań małych nie nastąpił jednak w drodze normalnego budownictwa mieszkaniowego, lecz w przeważającej większości uzyskano je przez przebudowę i zajęcie na mieszkania różnych ubikacji, pomieszczeń na poddaszach, w suterenach i podwórzach. Również pe'Wi11ą część małych mielszkań uzyskano przez podzial dużych, na które istnieje obecnie mniejsze ZO;potrzebowanie ze względu na widoczną pauperyzację ogółu ludności. Pewien wreszcie odsetek przypadl na mieszkania nowo zbudowane. Przy przec.iwstawieniu r. 1931 wobec r. 1921 trzeba jeszcze pamiętać, że po r. 1921 wcielono do mia:sta siedem gmim z przewagą mieszkań drobnych. Tak jak mieszkania wzrosły najbardziej ,w ka'tegoriach najmniejszych, również i ludność wykazala w bacWnym okres.ie tendencję ,00 zagęszczania się głównie dookoła mieszkań malych. Mianowicie w 1921 r. na dgólną ilość ludnośc.i Poznania żylo w mieszkaniach jednoizbowych 6,4'10, w dtwwizbowych - 23,5%, w trzyizbowych _ 28,7010, w czteroizbdW]/ch - 20,3"10, wpięcioizbowych - 10,6°/", i powyżej _ 9,f/lo. Tymczasem w r.1931 adeetki te ulegly dość znacznym przesunięciom. Mieszkama jednoizbowe zajmowało już 9,6.10 ogóŁu ludnw'ści, dwthizbowe - 26,/o, trzyizbowe - 26,7.10, czteroizbowe - 16,3łI/", pięcmzbowe - 9,6"10 i powyżej _ 9,9%. Takie 'U!ksztaltowanie się sta;n;u zal'U!dni€7llia tych mieszJJvań tl.umaczy nam przyrost l'U!aności, który w mieszkaniach jednoizbowych wyniósl do r. 1931 128,1%. w dwuizbowych - 71,8./0, w trzyizbowych - 39,2'/0, w cżteroizbowych - 20,3f/o, w pzęcioizbowych - 34,7.1, i powyżej - 38,1'10.

We wszystkich kategoriach wielkości mieszkań przyros,t ludności wyprzedza przyrost mieszkań. OczyWIiście 1Wjwiększą Tozpiętość osiągnęl1ł mieszkania. małe,ponieważ w jednoizbowych przyrost ludnosci wyprzedza przyrost tych mieszlwń o cal.e 48 % , w dwuizbowych - .0 13,7 % , w trzyizbowych - o 13,?!/0 i w czteroiz:bowych - o 11,00/0. Wreszcie wpięcioizbowych - o 60/0. Nic dziwnego, że w stosunku do r. 1921 obecny. obraz przeciętnego zaludnienia mieszkań w Poznaniu ulegl silnemu zaciemnieniu wskute:k wlaśnie nadmiaru zamies::kującej je ludności. Gdy w r. 1921 przypadalo przeciętnie na mieszkanie jednoizbowe 2,7 osoby, dwuizbowe - 4,2, trzyizbowe - 4,7, czteroizbowe - 4,9, pięcioizbowe - 5,3 osób, to w r. 1931 ulega dotychczasowy stosunek, uważany zamniej więcej no.rmalny, znacznemu pogo1'szeniu przez to, iż przypada obecnie na mieskanie je,dnoizbowe 3,5 osoby; dwuizbowe - 4,5, trzyi::bowe - 5,3, czteroizbowe - 5,5, pięcioizbowe - 5,5. W notatce z przebiegu walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Miast.! Poznania w. Ratuszu (18 maja 1934 r.), na które przybyło czterdziestu ośmiu czło)1ków, czytamy: Przewodmczyl prezes p. radca RUcZński. P. inż. Czarnecki wygl-Osil referat nt. "Historycz,ne plany miast<1 Poznania", przedstawiając w ciekawej formie plany z czasów pierwszej Rzeczypospolitej i Prus Południowych. P. radca Zaleski odczytal protokól z ostatniego walnego zebrania. P. radca Kasprowicz przedłożyl sprawozdanie kasowe i wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie pokwitowania. Spra.. wozdanie przyjęto do wiadomości i udzielono pOk"1.Vttowania zarządowi. Następnie zebranie uchwaliło nowy statut, dostosowany do obecnych przepisów ustawowych. Do zarządu wybrano p.p. radców Rucińskiego, Nowickiego, Zaleskiego, Kultysa, pro!. Wodziczkę, dyr. Leitgebra, dyr. Kaczmarczy,ka, dyr. Kuglina, inż. Czarneckiego. Do komisji rewizyjnej powalano pp. Gadebusc-ha, Berkana i Kasprowicza. W dyskusji nad referatem p. inż. Czarneck,iego i w wolnych glosach zabierali glos pp. Wodziczko, Bross, Ru.ciński, Czarnecki, Kilarski, Kaczmarczyk, Zale-ski. Jańczewski, Piotrowski, Kultys. Poruszano sprawy następujqce: wydać drukiem część dawnych planów, zlączyć plany w Muzeum Miejskim, zbierać do Muzeum dawne obrazy Poznania niepotrzebne może w obecnych miejscach (Kalisz, kościól Św. Rocha w Poznaniu), urządzać częściej zebrani<l, uprosić wyklad o rozbudowie miasta, przeciwdzialać oszpecaniu Starego Rynku, otoczyć opieką baszty przy ul. MasztalarsJc.iej, wółdziałać z komisją architektonicznq m. Po::nania, przeciwstawić się budowie drapacza przy placu Wolności. Uchwalono: 1. stworzyć komisję dla wspóldziałania z komisjq architektonicznq i wybrano do niej pp.: dyr. Kilarskiego. dra Brossa i Wicherkiewiczową; 2. Wnieść o ochronę krajobrazową ważnych części miasta; 3. Wystąpić w Dyrekcji PKP przeciwko naZWle stacji Perkiewiczówka; 4. Op,iekować się baszt<lmi przy ul. Masztalarskiej.

Na po.siedzeniu zarzqdu tegoż dnia, wyb1'ano prezesem p. radcę Rucińskiego, wiceprezesem p. pro!. Wodzic2lkę, skretarzem p.. radcę Nowickiego, skarbnikiem p. radcę Kulty.sa, redaktorem p. radcę Zaleskiego. Ważniejsze wydarzenia: Inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Miejskiej (3 I 1934 r.), Odkrycie przedhistorycznego grobowca w pobliżu Warowni Reformatorów na Sródce (6 II), Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Adama Karwowskiiego na budynku przy ul. Skarbowej 9 (18 II), Wprowadzenie w urząd si,edmiu ław,ników: Władysbw Dalbora, Stefana Kałamaj.skiego, Zenona Kosidowskiego, Zdzisława Marchwickiego, Stefana Piotrowskiiego. Jana Skotarka, Lucjana Sokolowskiego (9 lIn, Wybory Władysława Mieczkowskiego na prezydenta Poznania (16 IV), Pożegna.nie Cyryla Ratajskiego i nadanie mu honorowego obywatelstwa (2,5 IV).

Otwarcie Międzynarodowych Targów Poznańskich (29 IV).

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry