ŻYCIE KULTURALNE C i s z e w s k -i Bogdan - Filharmonia Poznańska w sez'onach 19801 11981 i 1981/19H2 III-lV-HIS P o ł c z y ń s 'k li Romuald Poznańskie festiwale symfoniczne w latach 1979 - 19H3 1-II-103

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA

L3.ureaci Nagród BanalSzkiewicz Grażyna, Strenk Marian J. i Świltała Tadeusz - LauTeaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1000. Część druga. (Stanisław Filipi3.k, Edmund .Jaworowicz, Jarosław Kozłowski, Milan Kwiatk<YW'Ski. Maria Powal1.Lsrz;-.Bardońska, Teresa Ruszczyńska, Bogdan Rutha, Stanisława SzeligolWska)

Jubileusze

1-II-1Z9

Ś w i t a ł a Tadeusz - Jubileusz 60-lecia "Kron.iki Miasta Poznani'!". III-IV -1211

Z żałobnej karty

D z i ę c z k o w s k i Andrzej - Franciszek Jaśkowiak (1903 - 1.983) . I-II-145 S t a c h o w s k i Ryszard Wspomnienie o Bolesławie Hornows-klm 0914 - 19H3) IlI-IV-1J.35

Sprawozdania G e n o we f i a ok M3.rian - Osta,tnie sesje Miejskiej Rady Narodowej VII kadencji (29 IX 1983 - 13 III 1004). Aneks: Uchwały Miejs:k:iej Rady Narodowej: o podziale miasta na dzieLnice; o Planie Społeczno-Gos.podarczym Poznania na 1'984 r.; o budżecie miasta na roI<: 1984 . - Program zamierzeń oszczędności()'Wych na hta 1983 -1985 na sesji Miejskiej Rady NarodOlwej . - Sprawozdanie z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego Poznania i budżetu za rok 1982 na sesji Miejskiej Rady Narodowej

Kro n i kar z-50 lat temu w "Kronice Mial5h Poznania" .

- Wydarzenia w Poznaniu w 1983 r. Część druga - Wydarzenia w Poznaniu w 1983 r. Część trzecia Ś w i t a ł a Tadeusz - Inauguracja Miejskiej Rady NarOdoiWej VIII kadencji w dniu 27 czerwca 1984 r. - Sesja absolutoryjna Miej.skiej Rady Narodowej (:22 marca 1984 r.).

III-I'V-139

1-II-1'/2

1-II-155 I-n -21315 ,liII-IV -197

I-II...185 III-IV-169

III IV-G 19'78 do 22 m1iJ"Ca 1984 ;r".

Rapitu1arz Towarzystwa Miłośników Miasta P,omania .

I-II-5 1-11-241 [II-IV-203

ZDJĘCIA

Zygmunta Ceghrka, Centralnej Agencji Fotograficznej, Witolda Czarneckiego, Andrzeja DZięczkOlWskiego, Ry;szarda Galowskiego, Rafała Jasdonowic'za. Krzysztofa Kowalskiego, Romualda KróIaka, Jacka Kulma, Jana Misiornego. Tadeusza Napadło, Zdzisława Nowickiego, Stanisława OSlsowskdego, Zygfryda Ratajczaka, Andrzej3. Szozdy, Romualda Swiątkowskiego, Grażyny Wysoomirslkiej i Romualda Ziełazka

RYSUNKI

Mieczysława Brligie1a, Józefa eubauera i Fra nciszka Burkiewicz a Pamiątkowy ex1ibD1<; (nr 3 - 4/84) projektował I Zbigniew Kaja I 195517 ,. :h.

.....

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry