KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

KWARTALNIK poświęcony pTo.blematyce współczesnego Poznania Rocznik LII 1984

SPIS

TREŚCI

_h

I.

.....> w li 1t a ł a Tadeusz - Sesja absolutoryjna Miej,sikiej Rady. Narodowe'j h;fT (22 marca 19'84 r.). Aneks: SJprawozda!l1ie z działalności Rady za okres <id 5 lutego 197'8 do 22 marca 1984 iI". 1-II-5 S w i t a ł a Tadeusz - Inauguracja Miejskiej Rady Nal'odowej VIiI ka- " <d'encji w dniu 28 czerwca 1984.r. IIIIV-5

ARTYKUŁY

Gruchman Bohdan, N6wak H3.lina, Zawisny Kazimierz - Poznań na -tle innych dużych aglomer-acj.i polskich w procesie kcmc"entracji przemysłu

MATERIAŁY

c z a r n e c k a Aleks,andra - Wodociągi miejsk1e i kanalizacja w poznańskich dokumentach arch1wa:lnych G ą s i o r o w s k i Arntoni - N<rzwy poznańskich ulic. Przemiany i tJ"wanie: wJ..eki XIV - XX. Aneks: "Pomyłkowi" pattroni poznańskich ulic; Zmiany w :nazewnictwie Poznania w latach 1981 - 19813' Hendrylkowska Małgorzata -- Pocz.ątki kultury filmowej w Poznaniu. (Od "ożywionych fotografii" do teatrów k1nematograficZJIlych) . K o wal s k i Ireneus:z - Poznańska org9,nizacja Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1945 - 1948. A!I1eks: Spis lekarzy zatrudnionych w PCK K r z y m li. e ń EJdmund - Zmiany w syltuacji mieszkaniowej Poznania w latach 1:945 - 1980. (Studium porównawcze). Część druga N a w r o c k i Józef - Wspomnienia kierownika pierwszej szkoły w wyzwolonym P'Jzn3.uiu U94!5 - 1948) . P o l a k Bogusław - Konspiracja polska w Poznaniu 1912 - m8) S p _l e n i a k Wojciech - "Przegląd Poznańs:ki" (18914 - 1896) .'i-II-33

1-II-8'7

III-IV -23

III-Iv-m

1-II-47

I-II-65

1-II-97 lII-IV-8! III-IV-65

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry