KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAŃ, pl. KOLBGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

Komitet Redakcyjny kndrzej Wituski pJ"zewodniczący Andrzej Goćwiński, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, iMaTian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeu"S':ii Switała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewslka, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziołek

REDAGUJE KOLEGIUM

Andrzej Goćwiński (przeworl1n.kzący), Sia!l1i:sław Kłyis, Józef Łopaczyk, Marialn Ollszews,ki, Tadeusz s'witała (sekretarz redakcji, tel. 201-387) i IMagdalena Wa.r'koczewska

WARUNKIRENUMERATY Instytucje i zakŁady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby OddzLałów RSW "P1"asa-Książka-Ruch", zamaw:iają prenumeratę 'W tyCh OddzliJałiach; :instytucje i zakłiady pracy zlokalizowane w miejscowośdach, gdZIe nie ma Oddziałów RSW "Prasa-KSlążka-Ruch" i na terenach wiejskich, opłacajll prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Czytelnicy w Poznaniu np. zamawiają prenumeratę, dokonując wpłaty na konto \PKO nr 122-6-211 831. RSW "Pr.asa-.Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowsrrechniania Prasy i Książ'ki, Poznań ul.

Zwierzyniecka 9.

Cena egzempLarza 25 zł; preIlLlmeraty półrocznej - 50 zł, rocznej - 100 zł. Prenumeraię ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje :RSW "Prasa-Książk>a-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i ,Wyd.awrUctw ul. Towarowa 28, 00-958 warszawa, 'konto NBP XV OddzliJał w 'Warszawie Nr 11153-201 04i-439-il1. Prenumeil'lata ze zleC€niem wysyłki za granicę, pocztą zwykłą jest droŻSlz.a od .prenumer<aty krajowej o 60'1& dl... zlecemod"'wcÓ'W indywidualnych i o 100'1& dLa zlecającyclh instytucji i za3<łiadQw pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za gl'amcę: do dnia 10 Listopada na I kwartał, I 'Półrocze roku następnego oraz cały rok na>rtępny. EgzemplJarze zeszytów zdeztu.alizowanych można nabywać w RSW "prasaKsiążkJa-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechniania 'Prasy i Książki, Oddział Rejonowy poznań-Wschód, ul. Zydowslca 2/3.

O kładkę projektowa ł I Zbigniew Kaja I

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - peZNAŃ 19801

Wydanie I. Nakład 2530+100 egz. Ark. wyd. 19,0; 15,25+wklejka. Druk ukończono w pafdzierniku 1984 r kowy sat. kl. IV, 80 g, '10K100. zam. nr 58/83 Zlec. nr 243/45. A14.

.ark. d"I'ult.

P.apier dru-.

Cena zł 50,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUrn.. ISSN 0137-3552rs.BN 83-210-052-3-4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1984.01/06 R.52 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry