%V

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik LI - 1983

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

G a ł e c k i Tadeusz - Plany Poznania bez tajemnic, Kły s Stanisław - Stulecie polskiego ruchu robotniczego w Poznaniu.

Źródła archiwalne do dziejów ruchu robotniczego w Poznaniu oraz ich funkcje ideowo-wychowawcze. Aneksy: Odezwa Komitetu Robotniczego Partii Socja1no- Rewolucyjnej "Proletariat" (1882); Odezwa do robotników Poznania (1882); Odezwa Wyborcza z 1901 r.; Sprawozdanie okresowe ze stanu bezpieczeństwa (1931) Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego (fragment). N a w r o c k i Stanisław - N a sześćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Aneks: Prezesi Towarzystwa . Ś w i t a ł a Tadeusz - 60 lat w służbie Poznania. Aneks: Spis członków Komitetów Redakcyjnych; Spis autorów; Zestawienie tytułów wydanych nakładem Biblioteki Kroniki Miasta Poznania . T r z e c i a k o w s k i Lech "Kronika" źródłem refleksji nad losami miasta

MATERIAŁYc z u b i ń s k i Antoni - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w świetle naj nowszych badań D ej a Walentyna - Ogrody działkowe Poznania na tle warunków przyrodniczych miasta. Aneks: Ogrody działkowe do 1939 r. G o łka Marian - Place miejskie Poznania. (Dokończenie) H a j d r o w s k i Aleksander - Notatki z wydarzeń w firmie "Maggi".

(Styczeń-Luty 1945 r.). Aneks: Sprawozdanie z działalności fabryki (27 II - 31 XII 1945). KI u c k Ludwik - Początki drugiej wojny światowej w Poznaniu .

N a w r o c k i Czesław - Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w latach 1976-1978. P o 1 a k Bogusław - Stanisław Taczak, głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego (28 XII - 15 I 1919).

Ś w i t a ł a Tadeusz - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa "H. Cegielski" 1958 -1983. Część pierwsza. Lata g i1956 - 1970. Aneksy: Numery robocze i adresowe bloków mieszkalnych na osiedlach dębieckich; Protokół nr 1 z posiedzenia Głównej Komisji Przydziału Mieszkań Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa "H. Cegielski" 1958-1983. Część druga. Lata 1971-1983

.11-5

.1-5

111-35

111-5

.IV - 5

.IV - 21

111-57 11-67

.1-25 111-45

.IV -67

.IV -49

.11-15

III -63 Życiorys własny robotnika. Aneksy: Odezwa konkursowa; Życiorys laureata I Nagrody. .11-59 W i t k o w s k i Zygmunt - Sto łat Szkoły Podstawowej Nr 64 . 1-17

ZYCIE KULTURALNE

C i s z e w s k i Bogdan - Filharmonia Poznańska w sezonie 1979/1980 11-81

KRONIKA

Laureaci Nagród B a n a sz k i e w i c z Grażyna, S t r e o k Marian i Ś w i t a ł a Tadeusz - Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1980. (Zdzisław Bery t, Włodzimierz Braniecki, Jerzy Foge1, Zygmunt Gromadzińsiki, Zofia Matuszak, Stefan Niewczyk, Witold Rogal, Marian Zieliński) O r 1 i k Tadeusz - Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1979.

Część pierwsza. (Stefan Biedroń, Stefan Bosiacki, Wojciech Dyszkiewicz, Henryk Frąckowiak, Franciszek Kaczmarek, Janusz Kaczmarek, Bogusław Koczorowski, Marian Kontek, Zbigniew Koszewski, Jerzy Kozłowski, Zdzisław Kublicki, Kurt Kulesza, Marian Liska, Wojciech Machczynski, Władysław Machowiak, Eugeniusz 01earski, Hubert Orłowski, Marian Remiszewski, Jerzy Sibila, Wojciech Ste1maszczyk, Grzegorz Twardosz, Jan Wellenger, Jan Węglarz, Henryk Wojciechowski i Tadeusz Zalewski).

Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1979. Część druga. {Grzegorz Cwojdziński, Wa1eria Czabajska, Lech A. Dębski, Włodzimierz Dreszer , Franciszek Frąckowiak, Bożena Hilczer, Krzysztof Jakubowski, Zdzisława Kowalińska, Zbigniew Kraśnicki, Helena Krzyształowska, Irena Lehmann, Jerzy Małecki, Witold Milewski, Czesław N owak, Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wojciech Owsianowski, Jerzy Pudełko, Stanisław Rólski, Zygmunt Skupniewicz, Lech Sterna1, Jan Strycharz, Kazimierz Szulc, Krystyna Wierzchowiecka, Wincenty Więckowski, Krystian Witaszak, Zdzisław Ziemnicki) . Ś w i t a ł a Tadeusz - Nagrody Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1978. Dokończenie. (Czesław Baranek, Henryk Hage1, Tadeusz Janusz, Jadwiga Kaliszewska, Leszek Kostecki, Stanisław Kubiak, Urszula Plewka-Schmidt, Wojciech Wieczorkiewicz, Andrzej Zey1and oraz Henryk Wareda) .

Z żałobnej karty G r u c h m a n Bohdan - Profesor dr Seweryn Kruszczyński .

S z e b i o t k o Kazimierz - Wspomnienie o profesorze Józefie Janickim

Sprawozdania B a rań s k i Zbigniew Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich zrekonstruowany. C o f t a Eugeniusz - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1981-1982. Aneks: Wystawy w salonie Towarzystwa .

G e n o w e fi a k Marian - Miejska Rada Narodowa uchwaliła Plan Społeczno-Gospodarczy oraz budżet Poznania na rok 1983. Aneks: Uchwały w sprawie Planu i budżetu Poznania; Wykaz zadań objętych projektem planu inwestycyjnego w 1983 r.

IV -83

.11-85

111-115

1-35

111-143 IV -95

.1-86

11-127

.IV-100 i członków Kolegium do spraw Wykroczeń. Aneks: Węzłowe problemy ochrony środowiska w latach 1981-1990. - · Problemy samorządu mieszkańców na XXIV Sesji Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Informacja o działalności samorządu mieszkańców (fragmenty). Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona budownictwu miejskiemu K n o 11 Czesław - Budowa i odsłonięcie pomnika Armii "Poznań" Aneksy: Społeczny Komitet Budowy Pomnika; Przemówienie Jana Dynowskiego.

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1982 roku. Część pierwsza Wydarzenia w Poznaniu w 1982 roku. Część druga Wydarzenia w Poznaniu w 1982 roku. Część trzecia Wydarzenia w Poznaniu w 1983 roku. Część pierwsza Kro n i kar z-50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania"

.11-114

.1-50

.III -147

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

.1-71 1-95 11-133 III -15 7 IV-117 1-156 111-201 IV-US5 .'A"" 111- 207 IV-161

ZDJĘCIA

Sylwii Bieżan, Bogdana Borowiaka, Zygmunta Ceg1artka, Centralnej Agencji Fotograficznej, Witolda Czarneckiego, Krzysztofa Deszczyńskiego, Teresy Fitzner, Ryszarda Ga10wskiego, Rafała Jasionowicza, Przemysława Kai, Jakuba Klawitera, Tomasza Koebseha, Romualda Kró1aka, Mariana Kucharskiego, JaCka Kulma, Tadeusza Lejczaka, Adama Łukawskiego, Maksymiliana Myszkowiskiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Pnzychodzkiego, Józefa Pucińs1kiego, Jerzego Rybaka, Andrzeja Szoady, Romualda Świątkowskiego, Stanisława Wiktora, Marii Wołyńskiej, Grażyny Wyszomiirskiej, Romualda Zie1azka, Zbigniewa Żoka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgie1a, Franciszka Burkiewicza, Andrzeja Bzdęgi, Hanny Cegielskiej, Henryka Derwicha, Tadeusza Donarskiego, Haliny Kaźmierczak - Maik, Izabelli Klimaszewskiej, Józefa N eubauera, Andrzeja Olejniczaka, Marceli Pruskiej, Stefana Sonnewenda

Nową szatę graficzną (od zeszytu Nr 1) projektował art. grafik Zbigniew Kaja UNIWERSYTETU AN., POZN

Hl\ssl\as 1/504.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry