MPTUIAFZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

W 1940 r. przeniósł się do Krakowa i tam pracował jako biuralista, jednocześnie prowadząc podobnie jak w Ostrowcu, z narażeniem życia własnego i bliskich - tajne nauczanie. W 1945 r. powrócił do Poznania i objął obowiązki dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Gotthilfa Bergera. Pełnił je przez dwa lata. W latach 1947 -1955 pracował w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w charakterze wykładowcy, a następnie do przejścia na emeryturę (l EX 1%9) - w Studium Nauczycielskim Nr I i Nr II jako wykładowca, a ostatnio jako bibliotekarz. Wielce oddany sprawom Poznania, w dniu l września 196) r. wstąpił do naszego Towarzystwa, zaś w 1964 r. został wybrany na wiceprezesa zarządu. Funkcję tę pełnił, z dużym zaangażowaniem i sumiennością, niemal do ostatnich dni swego życia. Zasłużony działacz Towarzystwa, był bardzo aktywny przy zbieraniu i redagowaniu materiałów do jubileuszowego wydawnictwa z okazji pięćdziesięciolecia Towarzystwa, które w całości przygotował do druku. Był także przewodniczącym Komisji Nazewnictwa Ulic i Placów oraz Komisji Zasłużonych. Wytrwale zabiegał o ochronę zabytków naszego

ZEBRANIE ZARZĄDU

24 czerwca 1983 r.

# spotkania dyskusyjne O szkoły będą miały "swoje" parki O zieleń przed pomnikiem wieszcza i pływalnią O pomoc dla wnuczki Mottego O fontanna lwów W dniu 24 czerwca 1983 r. odbyło się zebranie zarządu Towarzystwa, w którym udział wzięło czternastu członków. Zarząd wypowiedział się za organizowaniem od października 1983 r. comiesięcznych spotkań dyskusyjnych nad zagadnieniami związanymi z przeszłością i aktualnymi problemami miasta i Towarzystwa. Chodzi m. in. o wciągnięcie poznaniaków do udziału w różnych formach aktywności społecznej na rzecz miasta. Przy okazji zbierać się będzie pamiątki i dokumenty z przeszłości Poznania. Wysłuchano informacji o wynikach interwencji Towarzystwa w biurze Konserwatora Miejskiego w sprawie lepszego usytuowania fontanny lwów przy Pałacu Kultury. Do końca pierwszego półrocza 1983 r. nie dała ona»zadowalającego rezultatu. Do Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni zwrócono się o zagospodarowanie <przez posa

miasta i ochronę jego środowiska naturalnego. Był wybitnym znawcą Poznania, niezrównanym przewodnikiem po jego zabytkach, znakomitym prelegentem. Szczególną troską i opieką otaczał Cmentarz Zasłużonych, wkładał olbrzymi wysiłek w chronienie go przed dewastacją. Wykazywał poważne zainteresowanie Wielkopolskim Parkiem Narodowym - w swoich publikacjach wzywał do ratowania go przed zniszczeniem. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i zasługi na polu społecznym, Marian Paluszkiewicz udekorowany został w 1973 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada Odznakę Honorową Miasta Poznania, Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" i Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Otrzymał też odznaczenia bojowe: Krzyż Walecznych i Wielkopolski Krzyż Fowstańczy. Był wielkim społecznikiem i działaczem wielu organizacji i towarzystw poznańskich. J ego działalność polegała na realizacji hasła, którego był inicjatorem: "Przez umiłowanie regionu - do miłości Ojczyzny".

Mirosława Melssnerowadzenie krzewów ozdobnych) mIejSCa wokół dawnego pomnika Adama Mickiewicza przy kościele Sw. Marcina oraz w sprawie zagospodarowania (obsiania trawą) placu przed pływalnią przy ul. Wronieckiej. Do U rzędu Miejskiego zwrócono się z wnioskiem o przyznanie pokoju w Domu Weterana p. Gabrieli Mott y, wnuczce Marcelego Mottego.

Aby ukonkretnić udział młodzieży szkolnej w pracach na rzecz miasta, postanowiono wystąpić do Kuratorium Oświaty i Wychowania o "przydziały" parków i placów pod opiekę poszczególnym szkołom.

PROCHY MARII WICHERKJIEWICZOWEJ NA CMENTARZU ZASŁUŻONYCH

W dniu 14 kwietnia 1983 r., z udziałem członków Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, przeprowadzono ekshumację prochów dr Marii Wicherkiewiczowej z miejsca jej dotychczasowego spoczynku na cmentarzu komunalnym w Junikowie i przeniesiono je na Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu [Sw. Wojciecha.

P APTUIAFZ

CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU

Irena Barełkowska

Ludwik Gomolec

Lucjan Rabski

Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDIUM ZARZĄDU

W drugim kwartale 1983 r. odbyły się trzy posiedzenia prezydium zarządu, w dniach: 8 kwietnia, 4 maja i 8 czerwca. Każde z nich było poświęcone aktualnym zadaniom Towarzystwa. M. in. ustalono budżet oraz plan pracy na rok 1983. Członków prezydium poinformowano o działaniach prezesa oraz komisji. Dla poszerzenia społecznej bazy Towarzystwa, postanowiono nawiązać od jesieni 1983

11«

r. kontakty z zarządami poznańskich spółdzielni mieszkaniowych oraz z dyrekcjami osiedlowych domów kultury. Celem tego byłoby utworzenie tam kół Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Postanowiono też stale interesować się Cmentarzem Zasłużonych na Wzgórzu Sw.

Wojciecha i powierzyć opiekę nad nim młodzieży ze szkół licealnych. Towarzystwo będzie także zabiegało o dalsze ekshumacje.

Omawiano problemy estetyki i czystości w mieście oraz sposoby uczulenia na te sprawy poznaniaków, szczególnie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II. Zaproszony na posiedzenie w dniu 4 maja dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Zdzisław Szulc zapoznał prezydium z trudnościami, jakie ma do pokonania Przedsiębiorstwo. Omawiano formy współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem a Towarzystwem. Prezydium wzięło na siebie zwłasz

ROZMOWY

SPOTKANIA

KONFERENCJE

cza sprawę zachęcania poznaniaków do troski o zieleń w parkach, na ulicach (drze*a) i placach (drzewa i kwietniki) oraz osiedlach mieszkaniowych. W posiedzeniu prezydium w dniu 8 czerwca uczestniczył przedstawiciel Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia red. Kajetan Kolanowski, z którym omówiono formy i metody propagowania działalności Towarzystwa na antenie radiowej.

KONFERENCJA W WYDZIALE KULTURY I SZTUKI URZĘDU MIEJSKIEGO

Dnia 24 maja 1983 r. prezes zarządu Stanislaw Nawrocki i wiceprezes Magdalena Warkoczewska przybyli na spotkanie z zastępcą dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Anną Kubas. Przedmiotem konferencji były formy współdziałania Towarzystwa z władzami miejskimi. Wskazano na potrzebę poszerzenia społecznej bazy oddziaływania Towarzystwa przez wciąganie do współpracy dyrekcji przedsiębiorstw i instytucji miejskich.

Wysunięto pomysł wydawania pism ulotnych o ludziach, obiektach i wydarzeniach związanych z Poznaniem dla spopularyzowania ich wśród poznaniaków (a zwłaszcza młodzieży) i turystów. Przydatna i potrzebna byłaby kartoteka znanych poznaniaków (naukowców, działaczy politycznych, kulturalnych itp.). Omawiano również sprawy administracyjne i lokalowe z myślą o poprawieniu warunków pracy Towarzystwa.

ROZMOWY Z KURATOREM OSWIATY I WYCHOWANIA

Dnia 18 maja 1983 r. prezes zarządu Stanisław Nawrocki i przewodnicząca Komisji Młodzieży Irena Wingerowa odbyli rozmowy z kuratorem oświaty l wychowania Ireneuszem Królem. Poinformowano kuratora o działalności Towarzystwa, a zwłaszcza Komisji Młodzieżowej, w pozyskiwaniu młodzieży szkół wszystkich typów dla aktywności na rzecz miasta i pobudzaniu jej zainteresowania jego przeszłością oraz teraźniejszością. Komisja Młodzieżowa jest aktywna, o czym świadczy m. in. udział młodzieży w konkursach, "Przechadzkach po mieście" i czynach społecznych na rzecz miasta. Działalność ta spotkała się z wysoką oceną kuratora. Omówiono nowe formy współdziałania Towarzystwa z Kuratorium, nauczycielstwem oraz młodzieżą. Dotyczyły one m. in. współudziału w organizowaniu "wakacji w mieście" dla młodzieży wiejskiej i stałej opieki nad parkami i zielenią, estetyki otoczenia szkół, placów i osiedli, udziału w konkretnych pracach na rzecz miasta.

AUDYCJA RADIOWA O DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

W dniu 3 czerwca 1983 r. przedstawicielka redakcji Radia "Polonia" w Warszawie przeprowadziła wywiad z prezesem Towarzystwa prof. drem Stanisławem Nawrockim na temat organizacji i dziejów Towarzystwa oraz form pracy i aktualnych zamierzeń. Wywiad przeznaczony był dla Polaków poza granicami kraju.

MFtUIAKZ

Władysław Niegolewski (prawnik, działacz społeczny i polityczny) portret pędzla Haliny Lendzion (olej)

ROZMOWY Z KOMENDĄ CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Dnia 25 maja 1983 r. odbyły się rozmowy prezesa zarządu Stanisława Nawrockiego i przewodniczącego Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska Naturalnego Zbigniewa Graczyka z zastępcą komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, Związku Harcerstwa Polskiego Jackiem Korzeniowskim. Dotyczyły możliwości włączenia harcerzy do prac na rzecz miasta. Omawiano wystawianie wart i organizowanie patroli harcerskich w miejscach

zagrożonych przez niezdyscyplinowanie społeczeństwa (kwietniki, trawniki). Mówiono też o pielęgnowaniu drzew, np. przez ich podlewanie podczas długotrwałej suszy. Rozmowy potwierdziły, iż istnieją duże możliwości włączenia harcerzy do ochrony zabytków oraz miejsc wymagających szczególnej pieczy, jak np. Cmentarz Zasłużonych, pomnik Armii "Poznań", Wzgórze Przemysława.

PIĘĆ IMPREZ KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ (KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 1983 RJ

16 iy - Czyn społeczny młodych miłośników Poznania. W pracach porządkowych na zabytkowych cmentarzach i terenach przyległych, na stokach Cytadeli Poznańskiej udział wzięły gru

py młodzieży z dwudziestu dziewięciu szkół, pod opieką trzydziestu czterech nauczycieli - razem 465 osób.

. .

1 JLUiAfV.

30 IV

zwiedzanie Fortu VII pod przewodnictwem dra Ludwika Gomolca. Oddanie hołdu bojownikom o wolność i złożenie kwiatów pod "ścianą śmierci" przez delegacje młodzieży i nauczycieli.

WYST AWA ZBIORÓ W/

.swwm I PiA S UKCW

Plakat wystawy zbiorowej Poznańskiego Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesj onalnych (8 VI I 1- 9 IX 1983 r.)

14 V - Przechadzka dla młodzieży szkolnej, w ramach prelekcji o warciaństim węźle wodnym. Prowadził Edmund Nadolski.

28 V - Wycieczka na trasie Zabikowo - Luboń - Mosina - Rogalinek - Rogalin - Kórnik - Kostrzyn - Poznań pod hasłem: "Szlakiem Bojowników Ruchu Robotniczego i Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Wielkopolsce", ufundowana przez Towarzystwo dla uczniów wytrwałych uczestników sobotnich spotkań i przechadzek w roku szkolnym 1982/ /1983. Prelegentem byl dr Ludwik Gomolec.

11 IV - Wycieczka "Siadami pamięci króla Jana III Sobieskiego w Wielkopolsce", ufundowana przez Towarzystwo nauczycielom, którzy w roku szkolnym 1982/1983 współpracowali z Komisją Młodzieżową, z podziękowaniem za ich całoroczny trud opieki nad młodymi miłośnikami Poznania. Trasa wycieczki biegła przez Szamotuły - Ostroróg - Wronki Sieraków - Kwilcz - Pniewy - Kaźmierz Poznań. Prelegentem był dr Ludwik Gomolec. W roku szkolnym 1982/1983 Komisja Młodzieżowa zorganizowała siedemnaście przechadzek, spotkań i wycieczek dla młodzieży szkolnej, w których wzięło udział 2536 osób, w tym sześćdziesięciu sześciu nauczycieli.

Irena Wingerowa przewodnicząca Komisji Mlodzletowe)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry