KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. Kolegiacki 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Komitet Redakcyjny Andrzej Wituski przewodniczący

Andrzej Goćwińisiki, Władysława Klawiter , Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Ru!ba,s, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

REDAGUJE KOLEGIUM

Andrzej Gocwiński (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji, tel. 201-387) i Magdalena Warkoczewska

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady 12:ł:acy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów BSW "Brasa- Książka- Ruch", zamawiają prenumeratą w tych Oddziałach; instytucje i zakłady 12racy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycIeli. Czytelnicy w Poznaniu np. zamawiaią _ renumeratę.' dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6"'211831. RSW , Prasa- KSlążka- Ruch', Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Poznań, ul.

Zwierzyniecka 9.

Cena ęgzemplarza 25 zł; prenumeraty półrocznej - 50 zł, rocznej - 100 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysy-łki za granicę przyjPJuje RSW "Prasa- Książka- Ruch", Centrala Kolportażu Prąsy i Wydawnictw ul. Towarowa 28 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-2C)l 045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za _granicę, pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 5D% dla zlecenIodawców indywidualnych l o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Ęg emplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

"'Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Prlnted in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1984

Wydanie I. Nakład 2400+100 egz. Ark. wyq. 15,6; ark. druk.

10,6+wklęjka. Druk ukończono w kwietniu 19 r. Papier drukowy sat. ki. 111.-2 Ul g, 70XJOO. Zam. nr J8;83 Zlec. r«r ffJ9!9 A-18. Cena zł 25,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0499-7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.10/12 R.51 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry