SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU Z PREZYDENTEM POZNANIA ·

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3

Czas czytania: ok. 5 min.

W dniu 30 marca 1983 r. odbyło się »potkanie przedstawicieli prezydium zarządu z prezydentem miasta Andrzejem Wituskim. Ze strony Towarzystwa w spotkaniu uczestniczyli: prezes prof. Stanisław Nawrocki, wiceprezesi Magdalena Warkoczewska i Teodor Smiełowski oraz przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska N aturalnego Zbigniew Graczyk. Prezes poinformował prezydenta o aktualnym składzie zarządu i strukturze organizacyjnej Towarzystwa oraz zapoznał z jego planami pracy; zapewnił o woli utrzymywania stałego komtaktu i współpracy z władzami miejskimi dla dobra Poznania i jego mieszkańców. Prezydent miasta poinformował o aktualnych Jego problemach, w rozwiązywaniu których udział Towarzystwa będzie bardzo przydatny. Wspólnie ustalono, że chodzi przede wszystkim o dbałość o estetykę miasta, o wygląd placów, ulic i terenów wokół zakładów pracy. Każdy poznaniak powinien właściwie reagować na fakty nieporządków; mieszkańców trzeba zachęcać do aktywności na rzecz miasta i organizować do prac wartościowych społecznie.

Z działalności Komisji Towarzystwa

KOMISJA MŁODZIEŻOWA

Działalność Komisji przebiegała zgodnie z programem przyjętym na rok szkolny 1982/ 11M3. Głównymi formami pracy były: Przechadzki i spotkania w co drugą wolną sobót« w styczniu i marcu. Uroczyste zakończenie konkursu Moje miasto _ moja wieś w Polsce Odrodzonej, tradycyjnie odbywające się w lutym. Odbyły się następujące imprezy: 8 I Spotkanie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym z okazji 120 rocznicy Powstania Styczniowego. Prelekcję na temat Udział Wielkopolan vo Pouistaniu Stj/czniotuym wygłosił kustosz Muzeum mgr Tadeusz Jeziorowski. 22 II W przeddzień 38 rocznicy wyzwolenia Poznania - spotkanie w Izbie Patrona w Szkole Podstawowej Ner 33 im. Zdobywców Cytadeli Poznańskiej. Z delegatami młodych miłośników Poznania z poznańskich szkół spotkali się członkowie Zarządu Koła Związku Bojowników o Wolność 1 Demokrację przy Szpitalu Wojskowym, delegacja służby zdrowia ze szpitala przyfrontowego w Poznaniu w 19*5 r. oraz harcerze Hufca Związku Harcerstwa iPolskiego Grunwald. 12 IH Wycieczka młodych miłośników Poznania n t. Zabytki na Ostrowie Tumskim.

Przewodnikiem i prelegentem był dr Ludwik Gomolec. 26 III Spotkanie w Zakładach Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej "Modena". prelekcję o historii przemysłu odzietowego w Poznaniu oraz historii Zakładów t ich znaczeniu w życiu gospodarczym regionu i kraju wygłosiła mgr Maria Szymańska. Młodzież zwiedziła zakłady pod przewodnictwem technologów produkcji. Ogółem w czterech spotkaniach uczestniczyło ok. 500 dziewcząt i chłopców z poznańskich szkół podstawowych i średnich, pod opieką nauczycieli. W nawiązaniu do serialu telewizyjnego Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, Komisja Młodzieżowa ogłosił« w roku szkolnym 1 11 - z pomocą Kuratorium Oświaty i wychowania - trzyletni konkurs pt. Moje miasto - moja wteś w Polsce Odrodzonej. Etap I, którego uroczyste zakończenie odbyło się w 38 rocznicę wyzwolenia Poznania, obejmował lata 1918 -11938. Komisja Młodzieżowa, ogłaszając ten Konkurs, kierowała się potrzebą kształtowania wśród młodego pokolenia patriotycznego i obywatelskiego stosunku do spraw Ojczyzny i poszanowania dla socjalistycznego państwa - Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Organizatorzy Konkursu pragnęli zwrócić uwagę na cały ogrom pracy społeczeństwa w latach 1918 -1939 w budowaniu i ujnac

Fragment wystawy intarsji Sebastiana Roguszczaka (2-21 V 1983)

nianiu niepodległego państwa, na jego gospodarkę, oświatę, kulturę, szeroki ruch społeczny, ludzi zasłużonych dla regionu i kraju, a także na codzienne życie mieszkańców Poznania i okolic, nadto na trwałą pamięć o wydarzeniach i o ludziach, której świadectwem są pomniki, tablice oraz otoczone czcią i opieką miejsca ich wiecznego spoczynku. Konkurs spełnił oczekiwania organizatorów. Nadesłano 130 prac z 23 «zkół. Wzięło w nim udział 191 autorów. 'Prace Eksponowane były na wystawie w salonie Towarzystwa w dniach 19 - 28 lutego 1983 r. Uroczystość zakończenia Konkursu odbyła się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskieh. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Towarzystwo i Kuratorium. Nauczycielom - opiekunom Konkursu wręczono podziękowania. Przekazano dyplomy uczestnictwa dla szkół. Ponadto, dorocznym zwyczajem, najbardziej zasłużonym nauczycielom i szkołom współpracującym z Komisją Młodzieżową wręczono Odznaki Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Piękny, okolicznościowy program artystyczny przedstawiony na uroczystości przygotowały Szkoły (Podstawowe Nr 33 i Nr 65.

KOMISJA WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ

Odznaki Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wręczono trzem nauczycielom współpracującym z Komisją Młodzieżową: mgrowi Józefowi Kasprzakowi (złotą), mgrowi Alfredowi Czyżowi (złotą) i mgr Genowefie Głowackiej (srebrną). Złote Odznaki wręczono b. wiceprezesowi zarządu Henrykowi Kudle oraz prezesowi Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Jerzemu Męczyńskiemu.

Zbiorowe Odznaki otrzymały Szkoły Podstawowe Nr 49 i Nr 70, XII i VI Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Handlowych,

KOMISJA WYKŁADÓW I PRZECHADZEK

W pierwszym kwartale 11 r. podjęto zawieszoną w grudniu 1981 r. działalność wykładową i zorganizowano dziewięć poniedziałkowych spotkań w Pałacu Działyńskich. Frekwencja na każdym spotkaniu wynosiła ok. 25 słuchaczy.

FAFRJIAFZ

Wygłoszono następujące wykłady: 17 I Obronność Poznania od Końca XVI do końca XVIII wieku (mgr Zbigniew Pilarczyk) 24 I Order Virtuti Militari (mgr Tadeusz J eziorowski) 31 I Konspiracyjne władze w Poznaniu w czasie Powstania Styczniowego 1863 r. (dar Ludwik Gornolec) 7 U Towarzystwo Naukowej Pomocy (1841-1938) <prof. dr Witold J akóbczyk) 14 II Zabytki kultury ludowej w Poznaniu (mgr Mariusz Baumann) 28 II Wiktor Gosieniecki zasłużony artysta

20 XII 1982 - 10 I 1983 15 I - 15 II 19 Et - 28 I I 3 III - 14 III 1 IV - 15 IV 18 IV - 30 IV

2V-20V 21 V - 26 V 1 VI - 10 VI 12 VI - 28 VIplastyk, krzewiciel kultury wielkopolskiej (J anina Pęcherska- Szezepska) 7 III Z Ludwikiem Solskim w nadwarciańskim grodzie (Tadeusz H. Nowak) 21 III Poznańscy ulani w obronie Ojcryzny w latach 1918 -1945 (dr Tadeusz Jakubiak) 28 III 90-1ecie chórów i orkiestr Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr (mgr Witalis Dorożała).

Komisja przygotowała równlez program niedzielnych "przechadzek po Poznaniu". Nie wszystkie jednak cieszyły się zainteresowaniem publiczności, co być może spowodowane było niedostateczną informacją.

SZESC MIESIĘCY WYSTAW (1983)

Akwarele Franciszka Wiśniewskiego

Malarstwo Łucjana Rabskiego · Wystawa Młodzieżowa Pokonkursowa pt. "Moje miasto moja wieś". Organizator: Komisja Młodzieżowa Towarzystwa · Piórkiem i pędzlem Wandy Burzyńskiej-Pazdowej - Malarstwo Edyty Schaefer · 70 lat ruchu harcerskiego w Poznaniu. Wystawa fotoaraficzna - Komenda Hufca "Piast" · Intarsje Sebastiana Roguszczaka - Pro f. dr msd. Antoni Tomasz Jurasz (wystawa dokumentalna) - Zabytki architektury Poznania Zbigniewa Graczyka · Haft ludowy. Wystawa Spółdzielni "Folklor".

Fragment okolicznościowej wystawy <21 - 26 V 1983) POswlęconej prof. drowi Antoniemu T. Juraszowi z okazji sympozjum naukowego na stulecie urodzin profesora, zorganizowanej przez Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji w Pałacu Działyńskich (21 V 1983 r.)

P APTUIAPZ

SPOTKANIE Z PREZESEM WIELKOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

9 V 1983 r. Odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Stanisława Nawrockiego z prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Jerzym Męczyńskim. Wymieniono informacje o stanie organizacyjnym obu towarzystw oraz o formach działalności. Postanowionowspólnie interesować się stanem estetyki miasta, przyczyniać się do jej poprawy, a także oddziaływać na mieszkańców celem umacniania ich więzi z miastem. Ustalono wspólne zebranie prezydiów obu towarzystw.

SPOTKANIE Z REDAKTOREM "KRONIKI MIASTA POZNANIA"

26 IV 19S3 r. prezes Zarządu Stanisław Nawrocki spotkał się z sekretarzem redakcji ,,,Kroniki Miasta Poznania" red. Tadeuszem Switała. Celem spotkania, do którego doszło z inicjatywy "Kroniki", było wstępne omówienie zasad współpracy Towarzystwa z redakcją "Kroniki Miasta Poznania". Z zadowoleniem spotkała się propozycja wydawania od Nr 3;83 stałego dodatku Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania pod nazwą "Raptularz TMMP". Postanowiono zacieśnić współpracę, m. in. przez udział wlcaprezesów Towarzystwa prof. dra Zbigniewa Zakrzewskiego i dr Magdaleny Warkoczewskiej w Komitecie Redakcyjnym. Postanowiono też uczcić pamięć Zygmunta Zalewskiego, działacza Towarzystwa i redaktora "Kroniki" do 1939 r.

Mirosława Meissnerowa, kierownik Biura Towarzystwa od 1978 r.

Redaguje Zespół: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław Nawrocki. Winietę projektował Zbigniew KajamBmmm>m

:9BHHHI

Siedziba Towarzystwa przy Starym Rynku

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry