Z RUCHL' WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

::Wl

I artykuł p. t. "Położenie gospodarcze Poznania" i dużo materjału o Targach i Powszechnej Wystawie Krajowej. "Pr z e g f ą d m u z y c z n y" nr. IV/5 zawiera m. i. Henryka ;<. Opieńskiego "Stupięćdziesięc,iolecie opery polskiej".

"Życie gospodarcze". W lipcu 1928 wyszedł nr. 1 nowego miesięcznika gospodarczego, poświęcony sprawie budowy mieszkań. "A g e n c j a W s c h o d n i a", specjalny numer lipcowy: "Gniezno, kolebka państwa polskiego".

"M e s s a g e r P o lon a i s", numer specjalny czerwcowy: "Lwów, Stanisławów et Tarnopol".

"Re vii e w of Polish Law and Economics". Zaczęło wychodzić czasopismo poświęcone prawu polskiemu i sprawom gospodarczym a przeznaczone dla zagranicy, redagowane w językach angielskim i niemieckim. Wydawane w Warszawie przez dr. Rudolfa Langroda. Zawiera m. i. wywiad u Dr. M. Z. Jaroszyńskiego o reformie władz administracyjnych. "A r c h i w u m h i s t o r j i i f i l o z o f j i m e d y c y n y".

tom VII zeszyt II zawiera m. in. Tadeusza Erecińskiego "Uniwersał Stanisława Augusta z r. 1785 w sprawie wysyłania przez miasta koronne uczniów na naukę lekarską". "K u r jer P o z n a ń s k i" zamieścił m. i. Nr. 128 Dr. M. Rudnicki, Dlaczego Poznań nazywa się Poznaniem. - Nr. 132 >< Czesław Kędzierski: Kazimierz Jarochowskij dr. A. ,Wojtkowski: Poglądy historyczne Kaz. Jar.; Stanisław Wegner: Działalność literacko-naukowa Kaz. Jar.; Madej Wierzhiński: Pan sędzia w pantoflach. - Nr. 144 F. p. Jeszcze >( "Wilda i Wenetowo". - Nr. 193 M. Wojciechowska: Jak )J muzykowano w dawnym Poznaniu. - Nr. 197 Dr. A. Wojt)<. kowski: Lat temu sto; Zygmunt Zaleski: Historyczne przeJ< mysły w Poznaniu; Targi pozn. w świetle cyfr statystycznych. - Nr. 215 Janusz Staszewski: Poznań 9. V. 1809. _ Nr. 223 Romana Szymańska: Św. Stanisław na murach Fat.y. - Nr. 227 Sz. N.: Jak odnowimy kościół św. Jana? _ Nr. 278 Artykuły o jubileuszu Tow. Przyjaciół Nauk. _ /' Nr. 284 Dr. M. Rudnicki: "Jeszcze Wilda, Wenetowo i co stąd wynika". - Nr. 304 Dr. M. RymRrkiewiczówna: LibeIt, Hegel i Arystoteles. - Nr. 316 Romana Szymańska: Bianco, twórca sztukateTji w Farze.

KRONIKA MIATA POZNANtA

D z i e n n i k P o z n a ń s k i". Nr. 67. Kazimierzowi Jaro" " chowskiemu. - Nr. 71. Dr. SI. Truchim: Zasługi naukowe ) Kaz. Jar.j Z. K.: Kaz. Jar. jako mąż stanu i obywatel. - Nr. 141 i 142 Artykuły o jubileuszu Tow. Przyj. Nauk.

"N o w y Kur jer". Nr. 71. Wojciech Rzutkowski: Józef Hoene - Wroński. -- Nr. 144. Wład. Kołomłocki: Dzieje 'I- m. Gostynia.

"P r z e g l ą d P o r a n n y". Nr. 82 i nast. Roman WilkanoX wicz, Moje wspomnienia (25 lat pracy kulturalnej w Poznaniu). - Nr. 99. Adam Ballenstedt: Uwagi nad rozbuXdową wielkiego Poznania. - W sierpniu: Roman Wilka'f nowicz: W dziesięciolecie powstania Wielkopolskiego (praca dłuższa).

"G a z e t a !P o w s z e c h n a" drukuje w dalszym ciągu cenne "Wspomnienia z lat dawnych" Stanisława Wegnera. Ponadto nr. 68. Stan. Wegner: Kazimierz Jarochowski. - X Nr. 135 i nast. Dzieje m. Gostynia.

"O r ę d o w n i k W i e l k o p o l s k i" nr. 190. Józef SiemiaX. nowski: W 20 rocznicę zgonu Romana Szymańskiego. - "P o s e n e r T a g e b l a t t" nr. 113. Dr. Steuer: Deutsche .... Domherren in den DomkapiteIn von Posen und Gnesen. - Nr. 193: Zum 150. Geburtstag Hoehnes alias Wrońskis.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry