KRONIKA MIASTA POZNANIA , 60-967 POZNAN, pi. Kolegiacki 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Komitet Redakcyjny Andrzej Wituski przewodniczący Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter , Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

REDAGUJE KOLEGIUM: Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji, tel. 201-387) d Magdalena Warkoczewska

WARUNKI PRENUMERATY

Instytucje i zakłady p) acy w miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach; instytucje i zakłady 12ra J! zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch' i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Czytelnicy w Poznaniu np_. zamawiaią _J2renumeratę; dokonując wpłaty na konto PKO nr 1122-6-211 831, RSW Prasa- KSIążka- Ruch' , Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Poznań, ul.

Zwierzyniecka 9.

Cena -ęEzemplarza 25 zł; prenumeraty półrocznej - 50 zł. rocznej - 100 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjp)uje RSW "Prasa- Książka- Ruch" , Centrala Kolportażu Prąsy i Wydawnictw ul. Towarowa 28 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1193-201 045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę, pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zlecenIodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Ęg?:emplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań"'Wschód, ul. Zydowska B/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Prlnted in Poland

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1983

Wyd. I. Nakład 2650+100 egz. Ark. wyd. 18,6; Oddano do składania 18 VII 1983 r. Podpisano 1983 r. Druk ukończono w grudniu 1983 r. Papier 71 g, 70X100.

Zam. nr 34183. E-17.

ark. druk. 13,375. do druku 12 XII druk. sat. ki. III,

Cena zł 25,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0467-9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.07/09 R.51 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry