Z RVCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

prazske obce. 1928. - Osobno wyszła Dr. Wacława Wojtyszka praca o herbie miasta Pragi: "Znak klav. mesta Prahy". Praga 1928. X"R o c z n i k i T o war z y s t w a P rz y j a c i ó ł N a u kU.

Obszerna, dokładna historja Towarzystwa napisana bardzO' dobrze przez Dr. Andrzeja Wajtkowskiega. Edward Rosset: Samorząd a problem mleczn y. Łódź 1928. 8°, str. 30. P o 1 s k a Z a c h o d n i a. Rocznik drugi Związku Obrany Kresów Zachodnich. Poznań 1927. 8°, str. 163. Poświęcony sprawie szkolnej za czasów pruskich. R o c z n i 'k III. M u z e u m W i 'e l k o 'p o l s k i e g o. Redaktor: Dr. Marjan Gumowski, 8°, str. 4 - 198 + ilustracje.. Miasta Poznania dotyczą przyczynki: Marjana Gumowskiega "Kafle średniowieczne w Muzeum Wielkopolskiem", Alfreda Brasiga "Relikwia" św. Sabiny z 1510 r." i Sprawozdanie Muzeum za r. 1925.

Z b i ó r tr a k t a t ó w i k o n wen c y j h a n d l dw y c h z awar t y c h p r z e z /P o 1 s 'k ę. II. 1925 - 1927. Warszawa 1928. Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, 8°, str. 280. S p r a w o z d a n i a. Wyszły 1. sprawa zdanie jubileuszowe lecznicy pod. Obarnikarni za czas 1903-1927. (Ubezpieczalnia .1 Krajawa). - 2. Sprawozdanie dzielnicy wielkopolskiej " Związku " Sokó ł" za r. 1927. - 3. Sprawozdanie Kat. Tow.

Ochrony Kohiet w Poznaniu za r. 1927. - 4. Sprawozdanie / dyrekcji gimn. św. Ma:rji Magdaleny za r. 1927/28.

5. Sprawozdanie Funduszu Bezrobocia za r. 1927. - 6. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1928/II. - 7. Sprawozdanie Zjednoczenia Młodzieży Polskiej za r. 1927. "P r z e g 1 ą d T y g o d n i o w y" Związku Miast Polskich. Zeszyty 1./25 do 34 zawierają m. in.: "O zmianie rozporządzeń Frez.. Rzplitej tyczących slię miejskiego samorządu" (nr. 25); inż. Włodzimierza Rahczewskiego "Inwestycje wodociągowa - kanalizacyjne a regulacja miast i osieki" (nr. 26); "Ogródki działkowe a rozbudowa miast" (nr. 28); Dr. J.

Zawadzkiego "Obrady zarządu Międzynarodowego Związku Miast w Monachjum" (nr. 30). "Zjazd gospodarczy Związku Miast Palskich" (nr. 32); "Zjazd lekarzy i działaczy samorządowych szpitalnych -w Łod'zi" (nr. 34).

KRONIKA MIASTA POZNANIA

"w i a d o m o ś c i S a m o r z ą d o we". Nry II/12-16 zawierają m. in.: Dr. Wł. Dalbora "Samorząd jako podstawa ustroju państwowego" (nr. 12); "Sejmowe projekty ustaw samorządowych z r. 1927" (nr. 13); Dr. Jana Kuźnara "Klęska mieszkaniowa a 'braki w ustawie organizacji rozbudowy" (nr. 16).

"K r o n i k a War s z a w y", nr. 1928/1--4 zawierają m. in.: "Pożyczki Warszawy" (nr. l)j "Laureaci Warszawy"; "Kwestja cegielni miejskiej" (nr. 2-3)j T. Szpotańskiego "Zamierzenia inwestycyjne Warszawy na rok 1928/'29" (nr. 4). "Wiadomości administracyjne miasta Kat o w i c" nr. 7 (nr. 5 i 6 nie nadeszły do Redakcji naszej) zawiera dalszy ciąg zbioru statutów miejscowych. "Wiadomości mia'sta Leszna", 1/1-7. Magistrat m. Leszna zaczął wydawać pismo sprawozdawcze i ogłoszeniowe, zawierające również informacje o nowych ustawach i rozporządzeniach oraz - rzecz cenna - zestawienia statystyczne. Nowemu pismu życzymy powodzenia.. "K raj". Nry 12-21 zawierają szereg drobnych artykułów o sprawach miejskich: o teatrach, tramwajach (nr. 12), o pracownikach samorządowych (nr. 13), o przetwarzaniu nieczystcści (nr. 14), o sprawach budowlanych (nr. 15), o aprowizacji (nr. 16), o zmianach ustawy o finansach komunalnych (nry 17 - 19), o organizacji amerykańskich )< bibljotek samorządowych (nr. 20), o rezerwach zbożowych i ruchu kołowym w miastach (nr. 21) i i. "P r o p o r z e c ", organ Zjednoczenia bractw kurkowych.

W nrach 6----8 artykuły programowe o charakterze i celach bractw kurkowych. fIŚ w i a t K li P i e c k i". Nr 30: "Pan Prezydent Rzeczypospolitej na wieczorze w poznańskiej Izbie PrzemysłowoHandlowej", nr. 33: "Z Historji Kupiectwa ,Wielkopolx... ski ego ". "R o c z n oj k i H i s t o r y c z n e"t organ Towarzystwa Miłośni.

ków Historji w Poznaniu. Wyszedł zeszyt 1 rocznika IV, poświęcony głównie Pomorzu i śląskowi. Zawiera m. i. Janusza Staszewskiego "Raporta Józefa Wybickiego z roku 1809". 'j. "G ł o s P r a w d y" wydał numer specjalny p. t. "Poznań stolica Polski Zachodniej (29/7. 1928). Numer zawiera m. i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry