BUDOWA LINII POZNAŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJUx «***f **». *& 4

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.04/06 R.51 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Głęboki wykop pod torowisko między ulicami Słowiańską i Wyłom, w pobliżu dawnego stadionu "Sokoła" (z lewej). Po prawej - Osiedle Przyjaźni. Prace wykonują brygady Zakładów Robót Kolejowych pod kierownictwem mgr. inż. Jerzego Staniszewskiego. Zdjęcie wykonane w dniu 20 lipca 1983 r.

MIEJSKA RADA NARODOWA WYBRAŁA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO I CZŁONKÓW KOLEGIUM DO SPRAW WYKROCZEŃ

W dniu 28 października 1982 r. w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej przy al. Stalingradzkiej 16/18 odbyła się XXV Sesja Miejskiej Rady Narodowej, w której uczestniczyło stu ośmiu radnych oraz zaproszeni goście: Jan Mielcarek - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, płk mgr inż. Zbigniew Gracz - dowódca Wojewódzkiej Grupy Operacyjno-Kontrolnej, Andrzej Wituski prezydent miasta Poznania, Zbigniew Kmieciak i Łucjan Majewski - wiceprezydenci, Jerzy Sabiniewicz - przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Marek Ługowski - sekretarz Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Rudolf Żurek - sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu, Bogusław Pawlaczyk - dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady Narodowej, Bronisław Wochelski - wiceprokurator wojewódzki, J anusz Ruszyński - prezes Sądu Rejonowego, Magdalena Lecie jewska - przewodnicząca Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie miasta Poznania, Jan Wystrach - komendant miejski Milicji Obywatelskiej Lucyna Łuczak - dyrektor Wydziału Zdrowia l Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Swiętosław Tatarkiewicz - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, Jan Lemański - dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Maria Handli - dyrektor Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Janusz Gumny - wicedyrektor Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, - Bogusław Hołderny -, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Jan Pałyska - przewodnie*

czący Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej, przewodniczący komitetów osiedlowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, przedstawiciele redakcji prasy lokalnej, radia i telewizji. Otwarcia Sesji dokonał oraz przewodniczył jej obradom przewodniczący Rady, radny Stanisław Antczak. Na wstępie przewodniczący obrad stwierdził, iż liczba radnych obecnych 'na sali obrad stanowi wymagane quorum, wobec czego Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał. Stanisław Antczak wyjaśnił sprawę nieujęcia w porządku obrad informacji na temat zagwarantowania potrzeb terenowych pod budownictwo spółdzielcze, komunalne i indywidualne na lata 1983 -1990. Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 20 października uznało, iż przedstawiona przez Biuro Planowania Przetrzennego informacja nie spełni oczekiwań radnych, ponieważ nie uwzględniono w niej m. in. tak ważnej kwestii, jaką jest infrastruktura terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Stąd Prezydium postanowiło zobowiązać prezydenta do przedstawienia materiału w formie kompleksowej i zaproponować Radzie przesunięcie tematu na jedną z najbliższych sesji. Głównym tematem obrad były wybory ławników do Sądu Rejonowego oraz przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie miasta Poznania. W wyniku jawnego głosowania porządek dzienny Sesji przyjęto jednomyślnie. Obejmował on: 1. Przyjęcie protokółu z obrad XXIV Sesji; 2. Interpelacje i wnioski radnych; 3. Informacje prezesa Sądu Rejonowego o dzlałal

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.04/06 R.51 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry