Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

l- Tumskim. Dobiegają końca prace około odnowienia kościoła św. Jana l około budowy wieży przy kościele św. Marcina. Powszechna Wystawa Krajowa wykonała poważny szereg prac budowlanych. Podjęto ,budowę nowej, wielkiej elektrowni miejskiej i stadjonu. iiasłużony artysta { Teatru Polskiego, p. Franciszek RylI zakończył życie dnia 6 września 1928 r.J W miesiącach letnich gościł Poznań szereg wycieczek polskich z emigracji.

Z RUCHU WYDAWNICZEGOz y g IDo U n t Z a l e s ki: Wal k a z p o żar a m i w P o z n a- X n i u. 50 lat pracy zawodowej straży pożarnej w :Poznaniu. 1877-1927. Bibljoteka "Kroniki Miasta Poznania" nr. 3.

Poznań 1928. 8° stron 100. + ilustracje.

Z treści: Walka z pożarami w Poznaniu w wiekach dawnych. - Początki wieku 19. - Ochotni!oza straż' pożarna w Poznaniu 1845--1877. - Zawodowa straż pożarna w Poznaniu: (Pogotowie zawodowe 18771879. - Straż zawodowa i straż obywatelska 1879-1882. - Straż zawodowa z rezerwą 1882-1904. - Straż zawodowa 1904-1918. _ Polska straż pożarna 1918--1927. - Skład osobowy straży pożarnej 1877-1927. - Telegraf pożarny i ,dostawa wody. - Pogotowie pożarne. - Koszty utrzymania straży. - Działalność zawodowej straży pożarnej: Ogólne zestawienie pO'żarów i alarmów. - PalnO'ść budynków w Poznaniu. - Klasyfikacja pożarów. - Przyczyny powstania pożarów.

- Miejsce powstania pożarów. - Czas powstania pożarów. - Szkody ogniowe. - Inna działalność straży pożarnej. - Wyniki. (Oceny nie podajemy, ponieważ autor jest redaktorem "Kroniki"). P o z n a ń w i l u s t r a c j i. "Adred". Poznań 1928. Piękny X czyn spełniła firma Adred, wydając zbiór widoków miasta Poznania w liczbie około 70, zgrabnie zestawiony. Fotograf je umiejętnie wykonane. Rzecz godna szerokiego 'rozpowszechnienia. Św. K a t a r z y n a, klasztor Dominikanek w Poznaniu 1283- X 1822. - Salezjanie 1926 - 1928. Poznań 1928, 8°, S'tr. 107 i ilustracje. Opracował Karol Tomasz Prausmiil'ler przy współudziale ks. AntoniegO' Śródkifi'

KRONIKA MIASTA POZNANIA

W ,Praussmiillerze zyskał Poznań samodzielnego, zdolnego pracownika w dziedzinie historji zabytków i zapalonego miłośnika miasta. Praca dobra, przynosi szereg nowych myśli, wydana skromnie lecz zgrabnie. / D r. M a r j a n G u m o w s ki: P r z e d s i ę b i or c y m e nn i c z n i w P o z n a n i u. Poznań 1928. 8" Str. 83. Odbitka z "Kroniki Miasta Poznania". /Kazimierz Kaczmarczyk: Włosi w Poznaniu na przełomie 15 na 16 wiek. ;Poznań 1928. 8", str. 40. Odbitka z "Kroniki Miasta Poznania'.

X D z i e j e m i a s t R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s 'k i e j. Tom L Poznań 1928. 4", str. 192 - mapy. Zaczątek wielkiego wydawnictwa projektowanego w 25 tomach - w językach polskim, francuskim i 'angielskim. Tom L przedstawia się bardzo korzystnie. Zawiera on prace dotyczące ustroju państwa polskiego. Gdy,by wydawnictwo doszło do skutku w rozmiarach przewidzianych, byłoby z,biorem o znaczeniu encyklopedycznem bardzo wartościowym. Życzymy powodzenia. )\. H i s t o r j a p o w i a t u ż n i ń s k i e g o. Opracowali Dr. Marjan Gumowski, Dr. Stefan Truchim i Dr. And,vzej Wojtkowsk i. Poznań 1928. Nakładem Wiesława Tucholki, 8 n , str. 261 + ilustracje i mapy. Nasampierw uznanie dla p. Wiesława Tuchołki:, który pracę tę wydał, a wydał pięknie i kosztownie. D2;ieło samo ma te wady, jakie spotyka się często w wydawnictwach zbiorowych tj. głównie brak jednolitości, każdy autor opracowuje okres swój inaczej. Nie będziemy tutaj wytykać w szczegółach usterek, które poznać bez bliższego zapoznania się z przedmiotem. Bądź co bądź witamy pracę jako pierwszą miłą jaskółkę w d'ziedziTIie historycznych monografij powiatów w latac'h najnowszych. Szereg rozdziałów zasługuje na uwagę i uznanie. B i b I j o t e k a s a m o r z ą d o wam i a s t a P r a g i. Miasto Praga czeska rozpoczęła wydawać własną bibljotekę samorządową, której pierwsze tomy przedstawiają się korzystnie.-Tom I. Vaclav Vojtisek: O vYvoji samospravy prazskych mest. 1927. - Tom II. Judr. Hugo Pilz: Pokus o novy statut hlav. mesta Prahy. 1928. - Tom III. Judr. Bedfich Zafouk: VIivnove zakonne uprawy na financni hospodai'stvi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry