SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.01/03 R.51 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

IARTYKUŁY

Stanisław Kły s - Stulecie polskiego ruchu robotniczego. Źródła archiwalne do dziejów ruchu robotniczego w Poznaniu oraz ich funkcje ideowo-wychowawcze. A n e k s y: Odezwa Komitetu Robotniczego Partii Socjatao- Rewolucyjnej " Proletariat" z 1882 r. Rozdział I; Odezwa do robotników Poznania z 1882 r. napisana przez Stanisława Pad1ewskiego; Odezwa Wyborcza z 1901 r.; Sprawozdanie okresowe ze stanu bezpieczeństwa nr 24 za miesiąc listopad 1931 r. Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Poznańsfkiego (fragment). .5

MATERIAŁY

Zygmunt W i t k o w s ki - Sto lat Szkoły Podstawowej Nr 64 . 17 Aleksander Ha j d r o w s ki - Notatki z wydarzeń w firmie "Maggi". {Styczeń'-Luty 1945 r.). Aneks: Sprawozdanie firmy "Maggi" z działalności fabryki za czas od 27 II do 3(1 XII 1945 r. .25

KRONIKA

Laureaci Nagród Tadeusz Ś w i t a ł a - Nagrody Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury ia rok 1978. Dokończenie. (Czesław Baranek, Henryk Hage1, Tadeusz Janusz, Jadwiga Kaliszewska, Leszek Kostecki, Stanisław Ku1biaik, Urszula P1ewka- Schmidt, Wojciech Wieczorkiewicz, Andrzej Zeylland oraz Henryik Wareda). .. 3 O

Sprawozdania paHian G e n o w e f i ak - Problemy samorządu .mieszkańców na XXIV Sesji Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s: Informacja o działalności samorządu mieszkańców za okres od maja 1980 r. do września 1982 r. oraz ramowe kierunki jego pracy (fragmenty). .50 Czo-iaw Kno11 - Budowa i odsłonięcie pomnika Armii "Poznań". Ameks y: Społeczny Komitet Budowy Pomnika; Przemówienie Jana Dynow-.«ego, pułkownika rezerwy, byłego oficera Armii "Poznań". 71 Zb.gTLew B a rań s ki - Pomnik 15. Pułku Ułanów Poiznańskich zrekonstruowany. An e k s: Przemówienie Zbigniewa Barańskiego, przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika .'86 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1 12 roku. Część pierwsza 95 Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 156

ZDJĘCIA

Bogdana Borowialka, Zygmunta Ceglarka, Witolda Czarneckiego, Krzysztofa Deszczyńskiego, Teresy Fitzner, Rafała Jasionowicza, Przemysława Kai, Jakuba K1awitera, Tomasza Koebscha, Romualda Kró1aka, Mariara Kucharskiego, Jacka Ku1

Spis treścima, Tadeusza Lejcza1ka, Maksymiliana Myszkowskiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimlierza Prizychodzkiego, Józefa PuchaIskiego, Andrzeja Szo'zdy, Romualda Zie1azka, Zbigniewa Żoika

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiera, Franciszka Burkiewicza 1 Józefa N eubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1983.01/03 R.51 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry