WYDARZENIA W PONANIU W 1981 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4

Czas czytania: ok. 97 min.

Część d:rug:a (lipiec - grudzień)

1.7.

Zgodnie z zarządzeniem wojewody poznańslj;iego, uprawnienia prezydenta Poznania zostały rozszerzone. Jego kompetencjom podlegają: Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni, Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej, Wiel,kopoIski Park Zoologiczny, Miej5ókie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Dr6g i Most6w oraz Kombinat Budownictwa Komunalnego.

Powstał zamiejscowy ośrodek !Naczelnego Sądu Administracyjnego dla wojew6dztw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego. Prezesem został Wojciech Smoczyk. . W sześciu wyższych uczelniach poznania rozpoczęły się pisemne egzaminy wstępne na studia wyższe. Przystąpiło do nich 980Q maturzyst6w.

\?

':.(

";"';i

J.': .. ..

'f,.;': ';

':.

1,".

>..

> ..:: tt

W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł Jerzy Skowron, dyrektor Sp6łdzielczego Banku Ludowego w latach 1967 - 1976.

Poznańskie Forum Komunist6w zajęło się oceną sytuacji gospOdarczej w polsce oraz kierunkami wyjścia z kryzyu. Referat wygłosił profesor Akademii Ekonomicznej - J6zef Boroń. Gościem zebrania był Jerzy Biernat z Komisji Planowania Gospodarczego.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę ceramiki Stefana Jarosa. Rozpoczęto przygotowania do remontu kapitalnego Ronda Kopernika. 2.7. Aktualna sytuacja w rolnictwie była tematem narady aktywu w urzędzie Wojew6dzkim.

Na obszarze wojew6dztwa poznańskiego wprowadzono reglamentację prosz1{6w do prania i papierosów (12 paczek.

na osobę dorosłą na miesiąc). W Klubie "Browar" (w Parku im.

Marcina. Kasprzaka) zorganizowano na letnie miesiące w godzinach od 17.00 do 22.00 dyskotekę dla młodzieży.

Orkiestra dęta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod kierownictwem Mariana Frankowskiego, wyjechała w podr6ż artystyczną do Hanoweru (RepubliJ{a Federalna Niemiec). 3.7. Wojewoda poznański powołał wojew6dzki sztab do operatywnego kierowania zbiorem płod6w rolnych. Przewodniczącym został wicewojewoda Jan Tomaszewski.

Rozpoczęło się dwudniowe szkolenie sekretarzy organizacji partyjnych, poświęcone analizie treści pOdstawowych dokument6w IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a także opracowaniu form I metod działania instancji partyjnej. 4.7. Odbyło się spotkanie z delegatami na IX Nadzwyczl!jny Zjazd polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej. Funkcję kierownika organizacyjnego poznańskiej delegacji powierzono Janowi Mielcarkowi. 5.7. Trzeci bieg o "Puchar Rusałki". Na starcie stanęło stu pięćdziesięciu biegaczy. Zwyciężył Tadeusz Rutkowski. 6.7. Odbyło się posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Armii "Poznań". Powołano Okręgowy Zesp6ł Konfederacji Autonomicznych Związk6w Zawodowych. Przewodniczącym został Jacek Szulczyński. członek Niezależnego 5a

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 7.7.)

morządnego Związku Zawodowego Pracownik6w "Społem". Zesp6ł ma siedzi':' bę przy ul. Czerwonej Armii 40. Brygady Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przystąpiły do remontu Ronda Kopernika od strony hotelu "Merkury" (przygotowanie podłoża do pOłożenia nowej sieci szyn). Mimo rob6t - rondo funkcjonuje.

Rano Milicja Obywatelska zaalarmowana została największym w powojennej historii Poznania włamaniem do sklepu "Jubiler" przy ul. Czerwonej Armii 63. Złodzieje zrabowali m. in. złote szwajcarskie zegarki, obrączki, łańcuszki i znaczną liczbę złotych pierścionk6w. Jak ustalono we wstępn!,j fazie dochodzenia, sprawcy dostali się do sklepu przez otw6r w podłodze, używając do tego celu podnośnika hydraulicznego. Z podr6ży artystycznej do Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) powr6ciła orkiestra dęta WOjew6dzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod kierownictwem Mariana Frankowskiego. 7.7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone było sprawom organizacyjnym. J sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Skrzypczak przedstawił propozy.cję w sprawie obsady stanowisk sekretarzy Komitetu: Zbigniewa Gabryela - zastępcę dyrektora Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Manieczkach, Jerzego Stefańskiego - dyrektora Zakład6w "Polon" i Bronisława Stęplowskiego - adiunkta w Akademii Ekonomicznej. Zgłoszono kandydaturę Jana Mielcarka - I sekretarza Komitetu Miejskiego w Luboniu. Głosowanie

....

;-......:- .

..:".-s.

.. .... . - .

_.A..':!:

... ,,; - .,. '\

.... .t >\<: ,:\.

..

. ''!o';;;

../

<; :...,.... ",

?!,.-....

Zbigniew Gabryel

przeprowadzono w trybie tajnym. W jego rezultacie sekretarzami KOIl1itetu Wojew6dzkIego wybrani zostali: ZbIgniew Gabryel, Bronisław Stęplowski i Jan Mielcarek. Członkami egzekutywy zostali: Zygmunt Baranowski, Tadeusz Beoolewski, Jan Brygier, Andrzej Dziasek, Stefan Fechner. Zbigniew Ga

..

. ..;:.<:-;: =' ."

.;" "'::'::

. " '*""

:-x .",....

'-d.

.

%.: '>

1J"

'.,0

::.:f:'

. t

'\ Jan Mielcarekbryel, Ryszard Garczyński, Jan Idzik" Stanisław Kałkus, Tadeusz Kościuszko, Andrzej KUbacki, Genowefa Maryańska, Jan Maćkowiak, Jan Matuszak, Jan Mielcarek, Maciej Olejniczak, Edward Rydz. Stanisław Skałecki, Edward

.,

.. ..'

,.

t

.,:;».

.

. .....

.,' ,- ..,.

.- .. "

Bronisław Stęplowski

Skrzypczak, Bronisław Stęplowski, Marceli Wereszczyński i Kazimierz Wiertel. Rozpoczęło się dwudniowe spotkanie delegat6w na IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczaJ.

w czasie kt6rego zadania stojące przed delegatami om6wił J sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Edward Skrzypczak. O przygoto.waniach do reformy gospodarczej poinformował prof. dr Wacław Wilczyński. W Kabarecie "Tey" przy Starym Rynku 44 otwarto wystawę ponad trzystu publikowanych i niepublikowanych rysunk6w, plakat6w i grafik Andrzeja Mleczki.

8.7. Odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie egzekutywy Komitetu Wojew6dzkiego Po.lskiej Zjednoczonej Pactii Robotniczej. Omawiano sprawy kadrowe i organizacyjne., m. in. odwołano ze slenowiska zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Pokrywczyńskiego. W Ko.mitec1e Wojew6dzkim polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Edwarda Skrzypczaka z członkami prezydium Wo.jew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego. Stro.nnictwa Ludowego. Prezes Tadeusz Zając dokonał przeglądu najważniejszych problem6w stojących przed poznańskim rolnictwem. Uzgo.dniono wsp6lne działania przed IX Nadzwyczajnym Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

. 'U . ..... ,.

:"'1<

,. ..

.

.;::"<:..

W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł Władysław Stefański, specjalis.ta w dziedzinie budownictwa drogowego i mostów, profesor mgr inż. po.litechniki Poznańskiej, b. prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i kierownik Katedry Dr6g i Ulic, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9.7. W sali Komitetu Wo.jew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradowało Po.znańskie Forum Komuni

st6w. Wykład wygłosił Feliks Siemieński. 11.7. \V hali nr 22 Międzynarodowych Targ6w Poznańskich razpoczęło się walne zebranie delegat6w INiezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,soli.. darność" regtonu "WielkopoLka". Odbyło się posiedzenie Społecznego.

Komitetu Budowy Pomnika Armii "Poznań". UczestniczyLi w nim przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych, z I sekretarzem Komitetu Wo.jew6dzkiego Polskiej ZjednoczOnej Pa.rtii Robotniczej Edwardem Skrzypczakiem, prezydentem Poznania Stanisławem Piotrowiczem oraz wicewojewodą Romualdem Zysnarskim. Obecni byli: prezes Wo.jew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoTadeusz Zając i przewodniczący Komitetu Wo.jewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi oraz kombatanci kampanii wrześniowej .1939 r. Potwierdzono wcześniejsze ustalenia w sprawie wmurowania na Wzgórzu św. Wojciecha, u zbiegu ulic P6łnocnej i Ksiljcia J6zefa, kamienia węgielnego pod pomnik. Budynek Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Pa.rtii Robotniczej, przy ul. Libelta zastał przekazany Wydziałowi Oświaty I Wychowania Urzędu Miejskiego. z prz.eznaczeniem na przedszkole. Zesp6ł POlskiego. Teatru Tańca - Ba.let Poznański, pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego, wyjecilał w podr6ż artystyczną na Węgry.

...

;"::"

..'....;;:.>-:...

.. <.

f"'

>:- 't 'i. lo""

. ,'.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł Stanisław Klimek, kierownik apteki przy ul. 23 Lutego od l stycznia 1952 r., działacz Stronnictwa Demokratycznego, radny Miejskiej Rady Narodowej, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 21.7.)

12.7. "Wpław przez Kiekrz". zwyciężyła Irena Holeniewska w czasie l godziny 5.2 minut i. 50 sekund. Na termometrach - 30 stopni w cleniu. 13.7. Delegaci na IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z wojew6dztwa poznańskiego udali się do Warszawy. Członkowie poznaliskiego Wojew6dzkiego Zespołu Delegatów zebraU się wcześniej na ostatniej przed wyjazdem naradzie. Pożegnanie odbyło się na dworcu letnim. .14.7. W godzinach wieczornych zakończyłY się obrady walnego <zebrania delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SolidarnOŚć". W czwartej turze głosowania wybrano czterdziestu trzech delegat6w na zjazd krajowy. Wyboru Zarządu dokonano podczas sz6stej tury głosowania. Z powodu braku ogumienia, na ulice miasta wyjechało jedynie sto czterdzieści autobus6w Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

.!

. .h

..

"'; ......'" . w'" ,

; 1 '<

16.7. W wieku sześćdziesięciu lat zmarł Stanisław Filipia.k, dyrektor oddziału Krajowej Sp6łdzielni Hodowli Drobnego Inwentarza w la.tach 1969 - 1981, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Ododzenia Polski.

18.7. Polski Teatr Tańca Balet Poznański, pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego, powr6cił z podr6ży artystycznej na Węgry. Brał m. in. udział w Festiwalu im. Beli Bartoka w Pecs. 19.7. W Akademii ROlniczej rozpoczął się Wojew6dzki Zjazd Niezależnego 'Samorządnego Związku Zawodowego Rolnik6w Indywidualnych "Solidarność". Poznański Ch6r Katedralny, pod dyrekcją Zdzisława Bernata, udał się w podr6ż artystyczną na Kretę. :20.7. W p6żny.ch godzinach wieczornych na Wojew6dzkim Zjeżdzie Niezależnego Samorządnego ZwiązkU Zawodowego Rolnik6w Indywidualnych "Solidarność"

:1'1-.7.

wybrane zostało prezYdium Zarządu Wojew6dzkiego. Brygady Przedsiębiorstwa Hydrofechnicznego "Odra-2" w Szczecinie rozpoczęły remont portu na Warcie. Polega on na uzbrojeniu nabrzeża na długości 300 m ścianką szczelną typu "Larsen".

W sali konferencyjnej urzędu Wojew6dzkiego otwarto, w cyklu "Plany Poznania bez tajemnic", wystawę poświęconą projektom bUdowy linii szybkiego tramwaju z centrum na p6łnoc miasta. W przeddzień Święta Lipcowego złożono wieńce i kwiaty pod pomnikami walk i męczeństwa, na płytach pamiątkowych. M. in. pod PomIłkiem w parku Braterstwa Broni I Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli. Wieńce zrożyły delegacje 'Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z I sekretarzem Edwardem SkTzypczakiem, stronnictw politycznych, Frontu Jedności Narodu, władz administracyjnych, organizacji związkowych, kombatanci, przedstawiciele Wojsk Lotniczych i młodzieży. Kwiaty składano też .pod pomnikami Powstańc6w Wielkopolskich 1918(1919, podziemnego kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej, pomnikiem Aliant6w, na Forcie VII, pod pomnikiem 7. Pułku Strzelców Konnych, pomnikami - Adama Mickiewicza, Marcina Kasprzaka, Karola Świerczewskiego, Tadeusza Kościuszki.

W wielu zakładach" a także w Komitetach Dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Nowym Mieście, 'Starym Mieście i Jeżycach odbywały. się spotkania działaczy ruchu robotniczego i wyr6żniających się ludzi pracy; wręczano odznaczenia, dokonywano wpis6w do ksiąg honorowych.

._--..,...: .....>< .

. :.t

't1

< . ( ;' ,"o; } p -.. . -,....

,o.Y, ,.

... !;; .

", .. . ..... .<. . .

"U ¥ :, ?::'V,;'

'1

..

Delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej składa wieniec

W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego wręczono doroczne Nagrody Kulturalna Wojewódzkiej Rady :Narodowej. Gratulacje laureatom składał ol sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego iPolskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak. Laureatami Nagr6d za rok 1980 zostali: Zdzisław Bery t (za upowuechnianie kultury na łamach prasy), Włodzimierz Braniecki (za upowszechnianie kultury plastycznej), Stanisław Filipiak (za upowszechnianie filmu - nagroda pośmielrtna), Jerzy Fogel z K6rn.ka (za działalność w K6rnickim Towarzystwie KUl1;uralnym), Zygmunt Gromadziński (za osiągnięcia w dziedzinie plastyki), Edmund Jaworowicz (za upowszechnianie baletu), Jarosław Kozłowski (za upowszechnianie kultuII"Y ,plastycznej), Ryszard Krynicki (za osiągnięcia w dziedzinie poezji), Milan Kwiatkowski (za' działalność w młodzie.żowym ruchu "Proscenium"), Zofia Matus.zak z Nekli (za upowszechnianie książki), Stefan Niewczyk (za osiągnięcia w dziedzinie lutnictwa), Maria Powalisz-Bardońska (za osiągnięcia w dziedzinie witraży), Witold Rogal (za upowszechnianie kultury muzycznej), Teresa Ruszczyńska (za oSiągnięcia w dziedzinie muzealnictwa), Bogdan Rutha (za osiągnięcia w dziedzinie prozy), :Stanisława Szeligowska (za upowszechnianie kultury muzycznej) i Marian Zieliński ze Sremu (za upowszechnianie muzyki wśr6d młodzieży). Nagrody Zespolowe otrzymali: Kabaret ..Tey", Osiedlowy Dom Kultury "Pod Lipami", Tea1r Nowy, Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego, Kino "Halszka" w 'Szamotułach, Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczyk6wku, Teatr Poezji "Fakt" we Wrześni i Towarzystwo Muzyczne w Sremie. Nagrody Dziennikarskie im. Marcina Kasprzaka przyznano Waldemarowi Kosińskiemu (miesięcznik "Nurt") i Piotrowi Łuczce (magazyn ilustrowany "Tydzień"). W godzinach wieczornych ulicami miasta, od pomnika Tadeusza Kościuszki do pl. Wolności, przemaszerował capstrzyk wojskowy. W Okręgowych Zakładach Przemysłu Mięsnego obchodzono jubileusz osiemdziesięciolecia powstania zakład6w. Uhonorowano zasłużonych pracownik6w; wręczono im odznaczenia państwowe, od2Jnaki zasłużonych p!1'acownik6w przemysłu spożywczego, odznaki regionalne. 22.7. Na placu Wolności odbyła się uroczysta odprawa wan. kilku punktach miasta odbywały się imprezy sportowe rekreacyjne.

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Gdańskiej zorganizowano igrzyska dla dzieci z Nowego Miasta. W Ośrodku Sportowokreacyjnym na winogradach kręgle, kometka, tenis stołowy i ziemny wCiągnęły do udziału kilkaset OII6b. Na boisku Towarzystwa Krrzewienia Kultury Fizycznej "Walter" między uUcami Ognik i Swoboda Sp61dzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" przygotowała wsp6lne gry zabawy dla dzieci i młodzieży. Jedyną większą imprezą rozrywkową był zorganizowany w amfiteatrze parku na Cytadeli koncert Orkiestry Dętej Zakład6w Naprawczych Taboru Kolejowego, pod dyrekcją Feliksa Zgrzeby, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Wacława Wr6blewskiego, i zespołu dudrziarzy Pałacu Kultury. 23.7. W hali montażowej Fabrylti Wagon6w i Lokomotyw Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie z przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego ZwiązkU Zawodowego ,;Solidarność" Lechem Wałęsą.

Przedstawiciele Konfederacji Autonomicznych Związk6w Zawodowych spotkali się z wicewojewodami Ryszardem Cmielewskim i Romualdem Zysnarskim oraz prezydentem miasta - Stanisławem Piotrowiczem. 24.7. W siedzIbie Polskiej Zeglugi Bałtyckiej przy ul. GłogowsltIej otwarto wystawę pn. Morze w ks.qżkach Wydawnictwa Poznańskiego. Otwarto także wystawę akwarel aktora i malarza nieprofesjonalnego Zbigniewa Graczyka. 25.7. Obradował Społecru1y Komitet Budowy Pomnika Armii "Poznań". Przewodniczył prezydent Poznania Stanislaw Piotrowicz. Z.atwierdzono m. in. harmonogram uroczystości wmurowania kamienia węgielnego z aktem erekcyjnym pod pomnik Armii "Poznań"'. Nocna burza nad miastem, ulewny deszcz i silna wichura. Strażacy nie tylko gasili pożary, r6wnież wypompowywali wodę z piwnic, m. 1Ii. Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. K6rnickiej, bistra "Hawana" na pl. Bernardyńskim, domu przy ul. G6rczynskiej. Zakończenie pierwszego etapu rob6t na Rondzie Kopernika {połączone z uszczelnianiem stropu przejścia podziemnego). Polski Teatr Tańca - Balet PoznańSlti, pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego, udał się w podr6ż artystyczną do Francji. 27.7. Pierwsze po IX Nadzwyczajnym Zjeż

Wydarzenia w Poznaniu (27.7. -1.8,)

dzie Polsldej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkanie delegatów na Zjazd z wojew6dztwa poznańskiego. Członkowie prezydium istniejącego od 14 stycznia 1981 r. Poznańskiego Forum Myśli Politycznej spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem 8krzypczakiem. Omówiono sprawy związane z działalnością tej platformy dyskusji partyjnej o charaktertle programowym. Krajowa narada przedstawicieli komisji koordynacyjnych Niezaletnego Samorządnego Związku ZawOdowego "Solidarność" z jednostek resortu komunikacji. Na naradzie w Urzędzie Wojewódzkim powołano Zesp6l Koordynujący Działania Kontroli do Walki ze Spekulacją. 28.7. Odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli partyjnych klubów dyskusyjnych. Wzięli w nim udział reprezentanci Forum Komunist6w: Białostockiego, Gorzowskiego, Jastrzębskiego, Katowickiego, poznańskiego, Zielonog6rskiego i Wałbrzyskiego; Grupy Inicjaty\"nej Komunistów Lubelsldch; Ruchu Szczecińskich Komunistów; Ruchu Komunistów $winoujście; Klubu "Warszawa 80"; Forum Dyskusyjnego Komunist6w Warszawy; Grupy iInicjatywnej Komunist6w Warszawy; Klubu Partyjnego "Ursus 81"; Dyskusyjnego Klubu Partyjnego z Wrocławia, a takte z organizujących się klub6w z Leszna, Konina, Ko.szalina, Rzeszowa, Wrocławia i in. W Domu Kultury Zakładów Naprawczych Taboru KOlejorwego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli sekretarze organizacji partyjnych i dy<rektorzy zakład6w pracy z Pozna'nia oraz przedstawiciele Komitetu Wojew6dzltiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak, Bronisław Stęplowski i Jan Mielcarek, wicewojewodowie - Ryszard Cmielews!U i Romuald Zysnarski oraz prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz.

29.7. Przedstawiciele środowiska kolejarskiego spotkali się ze swoimi delegatami na IX Zjazd Polsltiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Henryltiem Grzelakiem i Henrykiem Nadziejko. Odbyły się rozmowy pomiędzy Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą Państwowej Komunikacji Samochodowej Niezaletnego s.amorządnego Związku Zawodowego "Solidarnośc" a przedstawicielami Ministerstwa Komunikacji, z podsekretarzem stanu Andrze

jem Markowskim. W rozmowach uczestniczył takte dyrektor Zjednoczenia RysZlłrd Orłowski. - Brygady Wojew6dzkiego .Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont torów tramwajowych wzctłut ul. Głogowskiej na odcinku od skrzyto,wania torów tramwajowych z kolejowymi przy Międzynarodowych Targach POllnańsltich do ul. Emilii Sczameckiej.

30.7. Z udziałem lektor6w Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, lektor6w organizacji partyjnych w dutych zakładach pracy oraz organizacji młodzietowej odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe po IX Zjetdzie. Referentami byli: prof. dr Wacław Wilczyński oraz sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Bronislaw StępIoWski. W salonie wystawowym "Empiku" otwarto wystawę fotoreportaży Ryszarda Galowsltiego, Witolda Przymuszały i Grzegorza Osztynowicza. Przed północą zerwane zostały rozmowy między Krajową Komiją porozumiewawczą Państwowej Komunikacji SamocllOdowej Niezaletnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i Ministerstwem Komunikacji w sprawie zmiany struktury Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Z festiwalu baletowego w Toulon-Chateauvallon (Francja) powr6cił Poił ski Teatr Tańca Balet Poznański, pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego. Zesp6ł tańczył dwukrotnie. 31.7. W godzinach przedpołUdniowych, w przeddzień trzydziestej siódmej rocznicy wybuchu Powstania Warszawsltiego, członkowie prezydium Zarządu Wojewódzltiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację złożyli wiązanld kwiat6w pod pomnikiem powstańc6w Wielkopolskich 1918/1919.

W galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę stu pięćdziesięciu prac dwudziestu autor6w Związku Polskich Artystów FOtografików pn. Postawy 81. Otwarto także wystawę grafilti i rysunku Tadeusza Czobera (Katowice). .1.8. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie Wojew6dzkiej Komisji Współdziałania. Wzięli w nim udział, ze strony Polskiej ZjednOczonej Partii RObotniczej: Edward Skrzypczak, Jan Mielcarek; ze strony Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: Tadeusz Zając, Andrzej Dubas, Zdzisław Noska; ze strony Stronnictwa Demo

kratycznego: Alojzy Bryi, Jerzy Sabiniewićz, Mirosław Kopińsld. Firma Stefan Wojdziak (Garbary 48) rozpoczęła remont zegara na wieży Ratusza Poznańskiego. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej dokonali obławy na Rynku Łazarskim. Zatrzymano dziewiętnaście os6b podejrzany'ch o spekulację deficytowymi towa,rami. 2.8. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem na ul. Grunwaldzkiej. Na wypełnioną ludżmi wysepkę tramwajową wjechał z impetem samochód ciężarowy star. Skutki okazały się tragiczne. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej, w S7.pitalu zmarła następna ofiara, a stan dw6ch dalszych ofiar wypadku ok,'eślono jako b. ciężki. Cztery osoby, po udzieleniu dorażnej pomocy, mogły wrócić do domu. '. .:

.. ., . ... ',t<'"

J f .' ,'o

-' ."'.

"1.".

.'>>F< -

'.

w,

W wieku pięćdziesięciu jeden lat, zmarła architekt Janina Szałankiewicz ,eNina), laureatka I Nagrody Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (1976).

'::'/ <

. '"'; ">1",

1 ;:

W wieku siedemdziesięciu Marian Pawia\{, radny Rady m. Poznania, udekorowanylat ?marł Narot'lowej Kr7.yżem

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3.8. Odbyło się spotkanie sekretariatu Komitetu Wojew6dzkiego PoLkiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z członkami partii działającymi w urzędzie Wojew6dzkim. Rozpoczął się drugi etap remontu Ronda Kopernika.

W sali Zespołu Szk6ł Muzycznych przy ul. Solnej koncertował ch6r Uniwer.sytetu z Dulu1h (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), pod dyrekcją Vernona H. Opheima. Chór wykonał m. in. po raz pierwszy Angelu8 Domini poznańskiego kompozytora Andrzeja Koszewskiego.

4.8. Odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Za.kładowego PoLkiej Zjednoczonej !Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielslti".

Głównym punktem porządku dziennego był wyb6r I seltretarza. Funkcję tę pełnił poprzednio Edward Skrzypczak, I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego.

Przedstawił on dwie kandydatury: Stanisława Baziuka, sekretarza organizacyjnego .Komitetu Zakładowego oraz Bogdana Szymkowiaka, członka egzekutywy Komitetu Zakładowego, głównego inżyniera w Zakładzie Energetyczno-.Remontowym. Bogdan Szymkowiak nie wyraził zgodY, plenum zaproponowało więc kandydaturę Amkzeja Komosińskiego, inżyniera-specjalisty w Fabryce Lokomotyw i Wagonów. W głosowaniu tajnym I sekretarzem Komitetu Zakładowego wybrany został Andrzej Komosiński.

.:.

.J

:..!"'"

;f

5.8.

Andrzej Komosiński W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie aktywu największych zakład6w pracy Poznania, poświęcone bieżącym i długofalowym działaniom Polskiej Zjedno

Wydarzenia w Poznaniu (5 -13.8.)

6.8.

czonej Partii Robotniczej po Jej IX Zjeździe. W spotkaniu uczestniczyli członkowie sekretariatu .Komitetu Wojew6dzkiego i delegaci na Zjazd. Obradom przewodniczył członek Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. Aktualną sytuację polityczną om6wił Edward Skrzypczak. sytuację gospodal:czą województwa przedstawił wicewojewoda Ryszard Cmiełewski.

Odbyło się spotkanie l sekretana Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej .Partii Robotniczej Edwarda Skrzypcza1<a z aktywistami stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej. Członkowie Prezydium Wojew6dzI<iego Związku K6łek i Organizacji RolnIczych, z przewodniczącym Godysławem Staszakiem, spotkali się z sekretarzem .Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniewem Gabryelem.

O gOdzinie 9.30 wybuchł groźny pożal" w budynku przy ul. Głogowskiej 40, w którym na parterze mieści się restauracja "Magnolia". Gaszenie ognia trwało do E!,30. Spłonęły dwa mieszkania na strychu i 100 mI dachu. Odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej ZJednoczonej Partii Robotniczej. W pierwszej części obrad II sekre.tarz Komitetu Woj ew6d zkiego Edward Skrzypczak przedstawił ocenę sytuacji politycznej, a następnie wicewojewoda Ryszard Cmielewski przekazał informację o problemach gospodarczych w regionie i o sprawach zaopatrzenia ludności. Na tle obu wystąpień, sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Bronisław Stęplowski om6wił kierunki najpilniejszych działań oraz istotę społeczno-go

:::<...

),

. .:

'1, :i.. q

::

;.,j

'-':''1

"!ł

II

"f;':

Maciej Olejniczak

7.8.

spodarczych zadań dla organizacji i instancji partyjnych. W części OTjtanizacyjnej, Plenum dokonało wyboru sekretarza propagandy Komitetu Wojewódzitiego. Został nim Maciej Olejniczak, dotychczasowy I sekretarz Komitetu Srodowiskowego Kultury. Plenum zatwiNdziło także składy ośmiu komisji problemowych przy Komitecie Wojew6dzkim. ' W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie l sekretarza .Komitetu WOje,w6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda skrzypczaka z metropolitą poznańskim,. księdzem arcybiskupem Jerzym Strobą. W Urzędzie Wojew6dzkim odbyło się spotkanie l sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka z wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej księdzem biskupem Janem MichaJskim. Poznański Chór Katedralny, pod kierunkiem Zdzisława Bernata, powr6cił z podr6ży artystycznej na Kretę. Koncertował sześciokrotme na międzynarodowych imprezach muzycznych. W drodze powrotnej zatrzymał się w Hamburgu (Republika Federalna Niemiec), gdzie koncertował trzykrotnie. Obowiązki konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu objął Iwan Fiłaterowicz Tkaczenko. W kinie "Gong" rozpoczął się przegląd film6w kubańsitich.

10.8.

11.8.

),;4ir

;=-::.

.): .-""

); ="."

13.8. W wieku siedemdziesięciu dw6ch lat zmarł prof. dr hab. Jarosław Urbański, b. kierownik Zakładu Zoologii Og6lnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, udekorowany Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 13 sierpnia 1944 r. jedenastu komunist6w - członk6w pOdziemnego poznańskiego Itiel:ownictwa PolsItiej Partii Ro

botniczej zostało rozstrzelanych w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w :l:abikowie. Pod pomnikiem ku ich pamięci wieńce i kwia,ty złożyli przedstawiciele zakładów pracy, organizacji politycznych i połecznych, żołnierze i kombatanci, przedstawiciele instancji partyjnych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polsltiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Skrzypczakiem. 14.8. Minister rolnictwa gospodarki t.ywnościowej Jerzy Wojtecki oraz I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego polsltiej Zjednoczońej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak, wicewojewoda poznansk.i Jan Tomaszewski spotkali się z przedstawicielami niekt6rych rolniczych związk6w branżowych i sp6łdziel- . ni k61ek rolniczych. Spotkanie przedstawIcieli związków zawodowych oraz działających jut. w zakładach pracy samorząd6w pracowniczych z posłami na Sejm: Adamem Łopatką, J6zefem Słuszczakiem i Hanną Suchocką.

.... ..;:.f

:":.,.

--:.

.

15.8. W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł int.. Stanisław Richter, dyrektor budowy Poznańskiej Fabryki 'Maszyn Zniwnych w latach 1952 - 1958 i Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych w latach 1958 - 1960, dyrektor Zjednoczonych Zakład6w Rowerowych "Predom-Romet" w latach 1961 - 1964, udekorowany Krzyt.em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. as.8. Obradował Wojew6dzki Sztab Gospoda['czy, na kt6rym omówiono sprawy zaopatrzenia dzieci i młodziet.y w podręczniki, zeszyty i przybory przed nowy.m rokiem szkolnym, popra.wienia organizacji zaopatrzenIa ludzi chorych l. kaleltich w artykuły t.ywnościowe. 19.8. W Zakładach Metalurgicznych "Pomet" C¥>radowało VIII Poznańskie Fol'UilTI Myśli Politycznej poświęcone samortZądowi pracowniczemu. Uczestniczył ;X se

kretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ,Edward Skrzypczak. Zagajenia dysamsji dokonali Herbert Cysewski - przewodniczący Rady Pracowniczej ..pometu" i Janusz TomidajewIcz z Akademii Ekonomicznej.

Odbyło się spotk,anie prezydium Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" z I sekretarzem Komitetu Wojewódzltiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Skrzypczakiem. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Zarządu .Krajowego Waldemar iŚwirgoń.

GAZETA 3; LE P oznansa ",,, ",, DZIENNIf(POLSKIE.!ZJEDNOClONEJ PARTII AOSOTNIClEJ [J!) .

pn's 5t::c:J5 I' 19 'iILrpnoa Iqs.

R.., . ,...." WIEI.KOPOISKI

"Dni bez gazet" ogłoszone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". W Poznaniu ,pod wsp6lną winietą ukazała się tylko Jedna gazeta. "Łamiąc prawa człowieka do informacji - napisano w artykulewstępnym - pozbawiono mieszkańców miast i wsi prasy codziennej, a kraj narat.ono na .kolejne straty i niepokoje. Zwolennicy konfrontacji sił a nie konfrontacji pogląd6w znów anarchizUją naSze t.ycie. Jak długo jeszcze?! Nadal wierzymy., t.e jest dość zdrowych sił w narodzie, t.e potrzeba ładu, porządku. równości wobec prawa i obowiązk6w oraz poczucie zdrowego romą dku w końcu zwycięt.ą! Nie mot.emy jednak pogodzić się z absurdalną decyz.-ł »Dni bez prasy« oraz terrorem psychicznym stosowanym wobec wszystkich,. którzy mają odmienne nit. ekstremiści zdanie! Mobilizując uczciwe, patriotyczne siły ludzi pracy Poznania, partyjnych i bezpartyjnych, postanowiliśmy - choć pozbawieni normalnych warunków produkcji - wydać wsp6lny nu.mer »Gazety Poznańskiej«, »Głosu WielkopoLltiego« i »Expressu Poznańskiego«. Niech ta nieco dzienna gazeta słut.y informacją Wam Czytelnicy! Niech stanowi dowÓd naszego przeciwstawiania się siłom zakł6cającym normalne życie kraju! Przeczytajcie nasze pismo. i dajcie poczytać innym"!

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 24.1J.)

:20.8. Odbyło się spotkanie Wojew6dzkiej Komisji Porozumiewawczej Branżowych Związk6w Zawodowych oraz przedstawicieli tych związków z dwudziestu największych zakładów pracy z kierownictwem wojew6dzkiej organizacji partyjnej. I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Edward Skrzypczak poinformował o projekcie rządu dotyczącym wprowadzenia podwyżki cen na artykuły zbotowe. Przybyła do Poznania delegacja Rady MłOdziety z Iyvaskyla (Finlandia). Z podr6ży artystycznej do Włoch i Wielkiej Brytanii powr6cił Teatr Ósmego Dnia, pod kierownictwem Lecha Raczaka. Wystawiano widowiska Ach jak gOdnie żyUśmy i Więcej niż jedno życie. 21.8. Za zajęcie I miejsca w kraju we współzawodnictwie o tytuł wZodującego Wojew6dzkiego Związku Sp6łdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w 1960 r. Wojewódzki Związek w Poznaniu otrzymał sztandar przechodni. W uroczystości przekazania sztandaru uczestniczyli: prezes Centralnego Związku Jan Kamiński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Gabryel, prezes Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego Tadeusz Zając wicewojewoda Jan Tomaszewski. Zakł6cenia w drUku i kolportatu prasy, wywołane "Dniami bez prasy", były tematem nadzwyczajnego zebrania po2nańskiego oddziału 'Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Uczestniczył w nim członek Zarządu Głównego Wojciech Adamieciti. Czterdziesta rocznica masowych aresztowań w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" przeprowadzonych przez hitlerowską policję po_ lityczną gestapo. Pod pomnikiem czterdziestu siedmiu pracownik6w Zakładów poległych w latach okupacji hitlerovlskiej (1939 - 1945) złożono wieńce i kwiaty. Swięto Lotnictwa. Z tej okazji w Dowództwie Wojsk Lotniczych, po koncercie w Pałacu KUltury, gen. dyw. pilot Tadeusz Krepski Wl'ęczył kilkudziesięciu oficerom i podoficerom dyplomy i odznaki Zasłużonego Pilota Wojskowego. Medale Zasłużonego dla Lotnictwa oraz honorowe kordziki. W obchodach Święta Lotnictwa uczestniczyła delegacja P6łnocnej Grupy Wojsk Radzieckich \II Polsce. Od godzin ponnnych przez Rondo

Kopernika tramwaje kursowały normalnie. Brygady Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa ,Komunikacyjnego op'uściły plac budowy. W siedzibie Zarządu Wojew6dzkiego ZwiązkU Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie II sekretarza Komitetu WOjew6dzkiego poiskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka z członkami prezydium i przewodniczącymi komisji Zarządu Wojew6dzkiego.

Nadeszła pall"tia lek6w wartości 500000 marek zachodnioniemieckich, zebranych wśr6d dwunastu firm farmaceutycznych z inicjatywy 'Polskiego Komitetu BUdowy Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka i Polonijnego Klubu Kupców i Przemysłowc6w.

.,.. -.

:>."

..

:'... . "ł.

&:.

24.8.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Kazimierz Swigoń, oficer II Armii Wojska Polskiego, pierwszy po wYZ1.\lolenlu w 1945 r. komendant Cytadeli poznańskiej, udekorowany Knyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RobOtniczej Edwarda Skrzypcz.aka oraz sekretarzy: Zbigniewa Gabryela, Jana Mielcarka, Macieja Olejniczaka i Bronisława Stęplowskiego z Zarządem Regionu "WielkopoLka" Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" . Odbyło się spotkanie przewodniczących k6ł Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z województwa poznańskiego z prezesem Zarządu Gł6wnego Włodzimierzem Sokorsitim. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewsltiego otwarto wystawę międzynarodową "Venus-79".

..

Przybył "Pl1ilippine Madrigal Singers" _ dwudziestotrzyosobOWY chór z Manili (Filipiny). Koncertował w sali Odrodzenia ,poznańskiego RatlIsza. Zespołem kierował Andres C. Veneracion. 25.8. I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kania przybył do Poznania na spotkanie z załogą Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wizytę pf'przedziły rozmowy w Komitecie Wojew6dzkim i w Komitecie ZaWadowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotlliczej. W' spotkaniu uczestniczył Zbigniew Szałajda minister hutnictwa i przemysłu maszynowego or"z członkowie sekretariatu wojewódzkiej instancji partyjnej, z I sekretarzem - Edwardem Skrzypczakiem.

W Komitecie Wojew6dzltim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się konferencja pedagog6w i przedstawicieli władz politycznych i gospodarczych wojew6dztwa. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Maciej Olejniczak. W sali Odradzenia Ratusza Poznańskiego od była się uroczystość :zbiorowego nadania imion dzieciom (cztery dziewczynki i siedmiu chłopc6w) urodzonym w dniu 22 li,pc.a 1981 r. Opr6cz drobnych upomink6w, dzieci otrzymały polisy posagowe Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Rodzicom najmł.odszych obywateli wręczono pamiątkowe dokumenty i wiązanki kwlat6w. Delegacja Bady Mlodziety z Iyvaskyla (];'inlaridia), bawiąca w Wielkopolsce na zaproszenie Zarządu Wojew6dzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, opuściła Poznań, udając się w drogę powrotną do kraju. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki Duczmai, wyjechała w podrót artystyczną do Włoch. 26.8. W siedzibie Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wsp6łdziałania Partii i Stl'onnichv Politycznych. Ze strony Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej udział wzięli: Edward Skrzypczak, Zbigniew Gabryel i Jan Dutko; ze strony Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: Tadeusz Zając i Marian Król; ze strony Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego: Mirosław .Kopiński, Hubert Kołec.ki i Kazimien Str6żyk. . W Wojew6dzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu odbyła się narada

10 'Kronika m. Poznania z. 3 - 4/82przedstawicieli organizacji handlowych, wydział6w zdrowia, organizacji społecznych i młodzietowych. W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł artysta-plastyk Witold TOmaszewski. W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł WacŁaw Skowroński, naczelnik VII Hufca Związku Harce,rstwa Polskiego.

"': :

., w/j"

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł major potarnictwa Marian Kosowski, komendant zakładowej zawodowej straży pożarnej w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" w latach 1962 - 1980, udekorowany Krzytem Ka.walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.-.-: 1 4.

V'.' r $:

'"

.,

.......:.

27.8.

Z inicjatywy Klubu Publicystów Ekonomicznych ppznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich .odbyło się spotkanie dziennikarzy prasy, radia i telewizji z sekretarzem Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robótniczej Bronisławem Stępiowskim.

Na cmentarzu g6rczyńskim odbył się pogrzeb dra Tytusa Dzięgielewskiego, adiunkta Międzyuczelnianego Instytutu Biochemii Akademii Rolniczej zmar

Wydarzenia w Poznaniu (27.8. -1.9.)

"j:_'ł.,.

Y_'..:<C.:::-"''"'_._

.. '"'.

oi!

"A

::...,.,

." _ .yr.' .'

'"

><4".....

'-',,:,'":'

'1,łego traiticznie w dniu 16 siwrpnia w Buffalo (Stany ZJednoczone Ameryki Płn.).

29.8. Odbyła się druga część I Walnego Ze,brania Delegat6w Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarnośc" Regionu "Wielkopolska". Po wyborze przewodniczących obrad, komisji roboczych i przyjęciu porządku dziennego sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił przewodniczący Zdzisław Rozwalak. Uchwał nie podjęto z powodu braku quorum. Na 4365 delegatów do końca obrad dotrwało jedynie 585. Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, udał się w podr6ż artystyczną do Skandynawii. 30 8. W Wyższej Szkole OficerSkiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyła się promocja absolwent6w, kt6rej dokonał wiceminister obrony narodowej gen. broni Mieczysław Obiedziński. Wśród zaproszonych gości był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak. Podobna uroczystość odbyła się w wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, gdzie promocji udzielił gen. dywizji Henryk Rapacewicz. Na promocję przybył m. in. sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

31.8. W siedzibie Wojew6dzklego Komitetu Frontu Jedności Narodu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wsp6łdziałania Partii i Stronnictw Politycznych. W czasie spotkania dyskutowano nad nową formą Frontu. W spotkaniu udział wzięli: I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednocz.onej Partii Robotniczej Edward Skrzyp czak i sekretarz Jan Mielcarek; prezes Wojew6dzkiego Komite.tu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego Tadeusz Zając i. członek prezydium Marian Kr61; sekretarz Komitetu Stronnictwa go Mirosław Kopiński zydium Hubert Kołecki.

WOjew6dzkiego Demokratycznei członely pl:eia '''\L

O:, ..--

.......:........=.

'..:.

'b-?v

" .::-; ,.,

Fotografia kursowejmakiety pomnika

kon(1978)

1.9.

O gOdzinie 18.00 u zbiegu uIlc P6łnocnej i Księcia J6zefa odbyło się Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pomnika Armii "Poznań". Dokonały tego uczennice Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii "Poznań" Agnieszka Modrzejewska i Katarzyna ptak oraz b. żołnierze Armii "Poznań" - kpt. Stanisław DObak, płk J6zef Krzywania, mjr Jan Orłowski i pchor. Jerzy Szmaja. Na uroczystość przybyli kombatanci, rodziny poległych podczas .II wojny światowej, P\l'zedstawlclele władz politycznych i administracyjnych, organizacji związkowych i społecznych. Przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PolSkiej Zj ednoczonej. Partii Robotniczej Edward Skrzypczak. Przed płytą pamiątkową złożono kwiaty. Orkiestra wojskowa odegrała \Varszawiankę.

-,.(.

'..vt

:?r:: ...,b.,

J.

';-.

":t.1

":.jI').""

::il " . :.

:i: : '<ii::." >:"

Naczełnym dyrektorem Zakład6w Przemysłu :Metalowego "H. Cegielski" mianowany został mgr InZ. Zdzisław Miedziarek. Od dnia 3 sierpnia pełnił on obowiqzk1 dyrektora Zakładów.

Uczczono pamięć żołnierzy Września 1939 r. Przed pomnikiem 7. Pułku Strzelc6w Konnych, obeliskiem 57. pułku Piechoty Wielkopolskiej, pomnikami nl5. pulku Ułanów Poznańskich, 'Powstańc6w Wielkopolskich 1918/1919 i gen. Karola Swierczewskiego, a także w ];,orcie vn i na cmentarzu na Miłostowie przedstawiciele kombatant6w" organizacji politycznych, władz administracyjnych, organizacji społecznych, Wojska polskiego i młodzieży złożyli wieńce t kwiaty. W związku z rocznicą napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę w Bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę pn. Wielkopolanie w kampanii wrześniowej.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa J6zefa Tenety. Z powodu gęstej mgły na Okęciu, kilka lecących do stolicy samolotów skierowano do Poznania. Przyleciał czarterowy "n..e2" z Tokio z polskim personelem dyplomatycznym; "Tu..134" z liniowego rejsu z LilIe; maszyna tego samego typu towarzystwa "Bałkan" z Sofii. Nie odleciał poranny rejsowy samolot do Warszawyillllui

Inauguracja sezonu artystycznego J981/1962 w Teatrze Wielkim. Dano Hal

10.

kę Stanisława Moniuszki, z Krystyną KUjawińską w partii tytułowej. Dyrygował Mieczysław Dondajewski. Inauracja sezonu w Teatrze MuzyCZnym. Dano francuską farsę Maurice Hennequina i Pierre Vebera Pani prezesowa. Dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Polskiego ,,!ostał MIkołaj Grabowski. Dyrektorem artystycznym Poznańskiego Teatru Lalki Aktora został Maciej Lejman.

. 'lliwr"

.:;,.

4 (. ,;..

.t..: .l

'OJ .

r;

, '...".

.r . :""",.

A<

Mlk'ołaj Grabowskił<..,.: >(.

". .;.

"..:.c,,

,.

. "'r .<

"-j. - .

Yfy' -.>.,

'. ." ->_.'

" .:.:.

.r .]F!

,:i' :iil ł'

Maciej Lejman

Zlikwidowano linię autobusową nr H5 LUboń - Leszczyńska - G6rczw n .

2.9. Z podróży artystycznej do Włoch powr6ciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod kierownictwem Agnieszki Duczmal.

4.9. Odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Wojew6dzkiego Towarzystwa P3:zyjaźni Polsko-Radzieckiej. W posiedZEniU wziął r6wnież udział konsul

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 10.9.)generalny ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan F. Tkaczenko.

"'ł:.

. . . .-:y

.":

5.9.

W wIeku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Adam Renz, dyrektar Dzielnicowego Zarządu BUdynk6w Mieszkalnych Wilda w latach 1957 -1977. udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzją załogI Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", sobota była dniem roboczym dla pracownik6w produkcyjnych. Wysiłek skupiono na prodUkcji deficytowych wyrob6w, na' ile pozwalały zapasy części i podzespoł6w. Zysk z produkcji wykonanej tego dnia przeznaczony został na potrzeby z,ałogi. W Zabi,kowie., na terenie b. hitlerowskiego obozu karno-śledczego, odbyła się uoczystość poświęcenia krzy ta i głazów pamięci. Przyb;yli dawni więźniowie obozu, kombatanci 11 wojny światowej, harcerze, przedstawiciele organizacji związkowych i społecznych. Obecni byli l sekretarz Komitetu Wojew6dzkie0 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak, prezydent miasta Stanisław Piotrowicz, przedstawiciele władz Lubonia. Poświęcenia krzy ta i dWóch głazów dokonał ksiądz biskup Tadeusz Etter. W sali Białej Urzędu Miejskiego przy pl. Kolegiackim odbył się koncert kameralny z cyklu "Koncert mistrz6w". Wystąpili: Konstanty Kulka (skrzypce), Stefan Kamasa (alt6wka), Roman Jabłoński (wiolonczela) i. Jerzy Marchwiński (fortepian). W sali Wielkiej Pałacu Kultury trzykrotnie gościnnie występował zespół warszawskiego Teatru "Syrena": Kazimierz Brusikiewicz (reżyser programu), Irena Kwiatkowska, Lidia Korsak6wna (zaratlem choreograf), Jan Kobuszewski, Tadeusz PlUciński, Witold FilIer. W "Arsenale" otWaI"to "Salon. 81" - prezentację dwustu czterech dzieł dzie

6.9.

'1.9.

8.9.

więćdziesięciu malarzy, ponad stu dzieł dwudziestu czterech artystów grafików oraz trzydziestu siedmiu rzeźb sresnastu rzeźbiarzy p/0znańskich. Atrakcją imprezy była możliwość zakupu dzieł. Odbyła się konferencja programowa Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jetyce. Z młodzietą Liceum Og6lnokształcącego Nr l spotkał się pierwszy premier Polski Ludowej - Edward Os6bka-Morawski. Podobne spotkanie odbyło się z młodzietą robotniczą Zaklad6w Naprawczych Taboru Kolejowego. W hali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły Się gościnne występy Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", pod kierownictwem Miry Z1mińskiej. Piąty groźny potar obiektu poznańskiej Akademii Rolniczej. Około godziny 12.30 zauważono ogień w trzy kondygnacyjnym budynku Instytutu Gleboznawstwa przy ul. Wojska Polskiego 71.

9.9.

.7 . :<'

.

5

10.9.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Franciszek Szczerbal, przewodniczący WOjew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, przewodniczący Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej w latach 1956 - .1972, poseł na 'Sejm, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, udekorowany Orderem Sztandaru Pracy I i JI klasy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Kawalerskim 'Orderu OdrodtZenia PoLki. Odbył się XV Zjazd Delegat6w Rolniczych Sp6łdzielni Produkcyjnych. W obradach uczestniczyli: I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro.botniczej Edward Skrzypczak, prezes Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego Tadeusz Zając oraz przedstawiciele wladz administracyjnych i instytucji wsp6łpracujących z rolnictwem. Na zjeźdZie dokonano wyboru nowychwładz związkowych VHI Zjazd Krajowy.

w6dzkiego Zarządu Jan Nowak.

Dziewięć godzin trwal w centrum prasowym Międzynarodowych Tag6w Poznańskich dialog dziennikarzy z I sekretarzem Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Skrzypczakiem. Dary i nabytki Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka eksponowano na wystawie otwartej W "Odwachu" na starym Rynku (militaria, dokumenty, fotografie, medale, zbiory 'książek, rozmaite - miątki, grafika i dzieła sztUki). Inauguracja nowego sezonu artystycznego w Teatrze Polskim. Dano Miłość na budowie zleconej Andrrzeja Bianui delegat6w na Prezesem VVojezostał ponowniesza. -=z: lmI:ZI:III I11III '1III1'iiiii1 riiillIIIr ..-.:: 1::1::,.. la JllmlI:11l .II.

11.9. Odbyło się posiedzenie egzekutywy Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, z udziałem członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Hieronima Kubiaka. Hieronim Kubiak spotkał się także z pedagogami szk6ł podstawowych i średnich wojew6dztwa, a w pałacu Dział-ńskich z przedstawicielami środowiska naukowego. Na cmentarzu junikowskim, w Alei Zasłużonych, pochowano Franciszka Szczerbala - przewodniczącego Wojew6dzkiego Komitetu Ftontu Jedności Narodu. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu. obok najbliższej rodziny, wiceprzewodniczący Og6lnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Wit Drapich, przedstawiciele poznańskich instancji partii pOlitycznych: I sekretarz Komitetu _Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Edward Skzypoczak, prezes VVojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego stronnictwa Ludowego - Tadeusz Zając, sekretarz Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosław Kopiński, przewodniczący Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej - Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Wojew6dzkiego Zespołu Poselskiego Walenty Kołodziejczyk, prezydent Poznania - Stanisław. Piotrowicz. Przybyły reprezentacje władz wojew6dzkich z Wielkopolski, działacze Frontu Jedności Narodu. W imieniu społeczeństwa Wielkopolski pożegnał Franciszka Szczerbala Tadeusz Czwojdrak. Kompania honorowa wojsk lotniczych oddala salwę honorową.

Przedstawieniem faktomontażu Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiąt Sześć rozpoczął nowy sezon artystyczny Teatr INowy.

'f'" .:::=;;."!' .:-::-:.::_ ..::.-:;;:....;"". . .

.:.

.

: , ; "

W wieku osiemdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr inż. architekt Edmund Jasielski, wychowawca wielu pokoleń młodzieży w Technikum BUdowlanym i Zespole 'Szk6ł BUdownictwa Nr 1, b. radca budownictwa, Ilaczelnik Odbudowy w Urzędzie Wojewódzkim. Feralny dzień komUnikacji tramwajowej. Minutę po godz. 6 na "jedenastkę", stojącą na przystanku przy ul. Wołyńskiej, najechał tramwaj linii n 9, kt6ry wyskoczył z szyn. Dziesięć os6b zostało rannych (jedna z nich musiała pozostać w szpitalu). Przerwa w ruchu trwała godzinę. O 7.55 w ideIltycznych okolicznościach "siedemnastka" na Małych Garbarach najechała na tył "ósemki". Dziewiętnastu pasażer6w zostało rannych (na szczęście lekko). Przerwa w ruchu tra-mwajów na tej trasie trwała do 9.15.

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 14.9.)

Około godziny 20.30 na moście Dwoccowym trzech pijanych młodych mężczyzn zaczepiło przechodzące tamtędy małżeństwo z dw6jką dzieci. Po Obrażeniu słownym kobiety, dw6ch z nich zaatakowało stającego w jej obronie męża. Pobili go, a następnie leżącego na ziemi skopali. Przyglądali się temu obojętnie gapie, nikt jednak nie wysiąWł w obronie ofiary. Pobity zmarł w szpitalu. Początek modernizacji drugiego toru w ul. Głogowskiej od bocznicy kolejowej Międzynarodowych Targów Poznańskich do parku Marcina Kasprza:Ita.

12.9. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone sytuacji społecznej i gospodarczej wojew6dztwa oraz przygotowaniom do refocmy gospodarczej. Informację o przebiegu Hi!' Plenum Komitetu Centralnego przedstawił I sekretarz Komitetu l.Vojew6dzkiego Edward Skrzyp,czak. W części organizacyjnej Plenum' pozbawiło mandat6w członk6w pTezydium i plenum Wojew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu: Stanisława Cozasia, Rajmunda Goździerskiego, Bolesława Szałka, Wład'Sława Slebodę, J6zefa ŚCibisza, Jerzego Zasadę. Uzupełniono skład egzekutywy, wybierając w tajnym głosowaniu Benona Jelinowskiego, dYTektora Zespołu Szk6ł ROlniczych w Sierakowie. Na wniosek egzekutywy zatwierdzono nową strukturę orgaIti..rilcyjną Komitetu Wojew6dzkiego oraz odwołano z pełnionych funkcji wszystkich dotychczasowych kierownik6w wydział6w. Zatwierdzono na stanowiskach kierowników Wydział6w: Organizacyjnego Henryka P6łrolnicrzaka" Społecznego - Jerzego Dutkę, Ekonomicznego Włodzimierza Wyciska, Rolnego i Gospodarki Zywnoścwwej - J6zefa Januszewskiego, NaUki, Oświaty i Kultury - Ireneusza Kr6la, Informacji, Propagandy i Szkolenia Partyjnego - Zenona Rubczaka, Kadr - Marię Rynkiewicz, Og6lnego - Kazimierza Widerskiego oraz kancelarii I sekretarza - Jeremiego Waśniewskiegom ''i.' & ,.. ,.... ,, . : tmt .I\iP', I .--.;i. ,1! _ _ ._ '{'I l.. ...

Inauguracja sezonu kulturalnego w Pałacu KUltury.

Na pl. Wolności odbył się kiermasz owocowy zorganizowany przez PaństWOWe Gospodarstwa Ogrodnicze Naramowice. 13.9. Drugi dzień kiermaszu owoc6w na pl.

Wolności. Sprzedano 40 ton owoc6w.

Międzywojew6dzka Giełda Rzemiosła w halach Międzynarodowych Tal'g6w Poznańskich.

W kinie "Bałtyk" rozp.oczął ",ię przegląd gdańskich premier 'filmowych Festiwalu Polskich Film6w Fabularnych (1981).

14.9. otwarcie giełd towarowych "Jesień-8!".

Zmiana nazwy nastąpiła po decyzji Ministen;twa Handlu Wewnętrznego i usług. W związku ze stotrzydziestopięcioleciem Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę w muzeum zakładowym - Z dziejów przemysŁu i klasy robotniczej Wielkopolski. Otwarcia dokonał Andrzej Komosiński - l sekł'etarz Komitetu Zakładowego POlskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej.

W Urzędzie Wojew6dzkim odbyła się narada w sprawie rozwoju drobnej wytwórczości. Uczestniczyli w niej m. in. przedstawiciele rządu, z wicepremierem Jerzym Ozdowskim, Ministerstw: Handlu Wewnęttzneg(> i usług oraz Finans6w, Komisji Planowania, Narodowego Banku Polskiego, centralnych związków sp6łdzielczych i rzemiosła, urzęd6w wojew6dzkich i jednostek drobnej wytw6rczości z makroregionu środkowo-zachodniego.

Dodatkowe egzaminy na poznańskie uczelnie. M. in. na Politechnice Po7.1lańskiej było jeszcze trzysta sześćdziesiąt pięć miejsc (architektura, budownictwo, mechanika, inżynieria materiałowa). W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego, kierownik urzędu Stanu Cywilnego Wiesław lNitec,ki wręczył trzydziestu dwom pal'om małżeńskim medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Wśród nich: Antoniemu i Jadwidze Mroczkom (sześćdziesiąt lat), Hipolitowi i Mariannie Karasiom (pięćdziesiąt dziewięć lat). Medale otrzymali ponadto: Władysław i Rozalia Adamczakowie, Jan i Genowefa Afekowie, Czesław i Kazimiera Bakosiowie, Franciszek i J6zefa Bartkowiakowte, Walenty i Janina Bartkowiakowie, stefan i Maria Bazylakowie, Franciszek i Magdalena Bogaczowie, J6zef i Zofia Bortkiewiczowie, Kazimierz i Zofia Brychowie, Kazimierz i Jadwiga Chłobuszewscy, Bronisław i Helena Cieślińscy, Marcin i Stanisława Domiń

scy, Maxian i Stefania Dopleralscy, Kazimierz i Genowefa Garczarkowie, Florian i Wanda Golikowie, Tomasz i Antonina Jakubowscy, Władysław I Antonina Janiszewscy, Edmund i Teresa Kaczmarkowie, Edmund 1 Zofia Kaczmarkowie, Stefan i Marianna Kaczmarkowie, Piotr I Helena Kaczorowie, Wincenty i Marianna Kędziorowie, Kornel i Marianna Kierzkowscy, Szczepan i Cecylia Kleszakowie, Wacław i Magdalena Kolpakowie, Wacław i Gabriela Kosmowscy, Alfons i Maria ł..ukomscy, Antoni i Konstancja Mańczakowie, Jan 1 Stefania Marciniakowie, Leon i Maria Mądrzy.

.: .:;",łt _.;:;->:

.

,., !,r

W wieku sześćdziesięciu ezterech lat zmarł inż. Stanisław staszak, dziąłacz partyjny i państwowy, dyrektor Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w latach 1976 - 1979, udekorowany Krzyżem Oficerskim Orde1'U. Odrodzenia polski.

as.9. W sa1i Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się druga część uroczystości wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Medale z rąk kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wiesława Niteckiego otrzymali: Marian i Maria Napieralscy, Józef I Pelagia Redonerowie, Władysław i Ewa Ros.zykowie, Kazimierz i Michallna Rozmlarkowie, Franciszek I Honorata Rozumkowie, Leon 1 Marianna Rożynkowie, Czesław i Wiktoria Siwińscy, LUdwik i Cecylia Słupińscy, Szczepan i Weronika Stachowiakowie, Tomasz i Marta Stachowlakowle, Roman i J6zefa Stysiowie, Czesław i Janina Szczeszekowie, Maksymilian 'I Klara Szmytowie, Stanisław i JadWiga Szrajberowle, Marian i Janina szukalscy, Feliks i Maria Szumałowie, Franciszek i Jadwiga Szymanowscy, Stanisław i Stanisława Szymanowscy, Teleslor 1 Marianna Szymkowiakowie, Andrzej i J6zefa Tomczakowie, Icy i Maria Wichniarzowie, Jan i Irena Witti.

gowie, J6zef i Rozalia Wojtyniakowie, Roman i Helena Zielińscy.

W ramach akcji "Autobusy zakładowe w służbie komunikacji miejskiej" pierwszy autobus (Poznańskich Zakład6w OQon Samochodowych "Stomil") wyrulizył na trasę do Wi6rka. W siedzibie Polskiej Zeglugi Bałtyckiej otwarto wystawę trofe6w sportowych znanej pływaczki Teresy Za!rzeczańskiej. Ekslibrisy Antoniego Gołębniaka eksponowano na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. W Teatrze Polskim odbyła się premiera Kwartetu dla czterech aktoTów Bogusława Sch1iffera. Do przedstawienia dodano w spektaklu fragmenty Dzienników Eugeniusza ;!onesco TTZY sny o SchCiffeTze. Reżyserował i projektował scenografię Mikołaj Grabowski. W premierowej obsadzie grali: Jacek Chmielnik (I skrzypek), Bogdan Słomiński (II skrzypek), Janusz Łagodz:iński (altowiolista) i Jan Peszek (wiolonczelista).

. }t

:) ..

..

/(:

-.

. ,... -<.":..0

Od lewej: skrzypce),

Jacek Chmielnik (I Jan Peszek (wiolonczelista)

16.9.

Przy Wojew6dzkiej Komisji Porozumiewawczej Branżowych Związk6w Zawodowych powołano zesp6ł do spraw związkowej kontroli społecznej. Zarejestrowano, z siedzibą w Poznaniu (ul. Szkolna 11), Stowarzyszenie Rzeczników patentowych.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Konserwatorium Moskiewskiego, pod dyrekcją Michaiła Tieriana. Solistką była Inna ł:.awrowa (kontrabas). W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbył się recital wierszy śpiewanych A seTca - tak ich mato w wykonaniu Urszuli Lorenz. Muzyka Bohdana Błażewicza.

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 20.9.)

17.9. Zamknięcie giełd towarowych "Jesień-81".

RozIJ!Oczęły się dwudniowe obrady og6lnoPolskiej konferencji delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawadowego Pracownik6w "Społem".

W Miejskiej Bibliotece PUblicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się pierwszy w nawym sezonie kulturalnym Czwartek Literacki. Gościem był prozaik Andrzej Braun. 18.9. Odbyła się druga część Konferencji Sradawiska Kultury Polskiej ZjednOczonej Partii Robotniczej. W związku z wyborem I sekretarza Komitetu Srodowiskowega - Macieja Olejniczaka na sekretarza Kamitetu WojewódzkiegO', I sekretarzem Komitetu Srodawiskowego wybrano !Milana Kwiatkowskiego. Z okazji stotrzydziestopięciolecia Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz trzydziestopięciolecia gazety zakładawej "Nasza Trybuna", w Zakładowym Domu Kultury odbyła się sesja Międzywajew6dzkiego Klubu Dziennikarzy Zakładowych. Uczestniczył człanek Zarządu Gł6wnego Stawarzyszenia Dziennikarzy Polskich Aleksander Paszyński. Przybyli także dawni wsp6łpracownicy gazety, członkowie dyrekcji i zakładOwej organizacji Polskiej Zjednaczonej Partii Robotniczej oraz przedstawiciele działających w zaKładzie związków zawodowych. W trakcie obrad propagatarowi histarii Zakład6w, profesorowi Zdzlsławowi Grotawi oraz pierwszemu redaktorowi naczelnemu gazety Walentemu Sztuderowi wręczono Honorowe Odznaki "Zasłużony pracownik HĆP". Odbyło się spotkanie czlonk6w prezydium Wojew6dzkiej Komisji Porozumiewawczej Branżowych Związk6w Zawodawych z mładzieżą z Hannoweru (Republika ]<"ederalna Niemiec).

Narada pierwszych sekretarzy komitet6w miejskich, gminnych i dzielnicowycll Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z wojew6dztwa poznańskiego. sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Edward Skrzypczak przedstawił najważniejsze kierunki partyjnego działania. Zadania prapagandowe i organizacyjne om6wili sekretarze Maciej Olejniczak i Jan Mielcarek. Odbyło się posiedzenie wojew6dzkiegO' Zespołu Poselskiego. Posłowie Ziemi Poznańskiej: Alojzy Bryi, Roman G6ral, Walenty KOłodziejczyk, Barbara Krzemień, Jerzy Lutomski, Adam Łopatka, Jolanta Morawsk.a, Franciszek Nowak, J6zef Słuszc.zak, Franciszek Tekliński, Barbara Szulc, Bogdan Walerczyk - przy udziale I .sekretarza Komitetu WOjew6dzkiego Polskiej jednoczonej Partii RObotniczej Edwarda Skrzypczaka, prezesa Wojew6dzkiegO' Komitetu Zjednoczonego 'Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca, przewodnIczącego Wojew6dzkiej Rady iNaradowej Tadeusza Czw.ajdraka i wiceprzewOdniczącego Wajew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Edmunda Rejka - om6wili sytuację społeczna-polityczną i gaspodarczą kraju. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej. pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. i Marka Pijarowskiego. Salistami byli: Bar.bara :Milewska i Bartasz Bryła - kandydaci na Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego.

W salonie Tf)warzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę mala,rstwa Je,rzego i Walentyny Struk6w. W salonie "Empiku" otwartp wystawę pejzaży Barbary Kamyszek-Gieburowskiej. Przybyła dziesięcioosabowa grupa fachowc6w fr;yzjerstwa damskiego i męskiego z Klubu Fryzjer6w w Hanowerze (Republika Federalna Niemiec). Inauguracja IX MiędzynarodowegO' Rajdu Samochod6w Zabytkowych. Kierował nią komandor Władysław Żegota-Rzegaciński. 19.9. Teatr Osmego Dnia rozpoczął nowy sezon artystyczny. W "Maskach" przy ul. StalingradzkieJ pokazał najnowszą propozycję artystyczną Więcej niż jedno życte (kreacja zbiorowa pod ierunkiem Lecha Raczaka). 20.9. Pokaz fryzjerSki w Klubie Oficerskim przy ul. Niezłomnych. Uczestniczyli fryzjerzy z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). .

153:

Zakończenie IX MiędZ"Ilarodowego Rajdu Samochod6w Zabytkowych. 'W imprezie brali udział kierowcy: Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiej Br1;anii. W pr6bach sportowych na torze "Poznań" uczestniczyło siedemdziesiąt samochodów; paradowały one ta.kż@ po ulicach pozna nia l Starym Rynku. W generalnej klasyfikacji wygrała żeńska obsada Urszula Cieluch i Hanna Wituszyńska, startująca na BMW DIXI z roku 1930, wyprzedzając sławny lorraine dietrich-1913, własność Jana Pedy. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przypadło Rudolfowi Winzenowi z Belgii na adler trumff-1934, a trzecie wywalczył Peter Schwieger na BMW 326 rocznik ,1937. Klasyfikację do mistrzost'w Folski wygrali Krzysztof i Joanna Poszakowie na mercedesie. oZ powodu przeciążenia i zagrotenia bezpieczeństwa, zamknięto magazyn Biblioteki Gł6wnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 21.9. Trzecia tura I Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego ZwiązkU Zawodowego "Solidarność" regionu "Wielkopolska" w hali sportowo-widowiskOwej ,,'ATena". W auli Uniwers1;etu im. Adama Mickiewiza roczął się XXIV jazd Polskiego Towarzystwa PsychologIcznego. Uczestniczyło ośmiuset uczonych z kraju. Przybyli goście z Francji. Rozpoczęła się Og6lnopolska Konferencja wykładowc6w Filozofii i Socjologii wszystkich typów uczelni wyższych Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Koszalina, Po.znania, Słupska, Szczecina, Torunia., wrocławia i Zielonej G6ry, poświęcona sytuaoji filozofii w kulturze narodowej i dydaktyce.

* o'.

: ',,7,"!,:,'" ::=:,' IJ ., I 't .. r j t: .

- - /.

W Pałacu Kultury zainaugurowano rok kulturalny 1981/1982 w wojew6dztwie poznańskim. Zadania plac6wek kulturalnych przedstawił sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Maciej Olejniczak. O aktualnych problemach środowisk twórczych i kulturalnych wojew6dz'twa m6wił dyrektor Wydziału

KUltury i SztUki Urzędu Wojew6dzkiego - Maciej FrajtakiW

Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne udostępniło sw6j salon na trzy d.li (do 23 września) wszystkim pragnącym eksponować swoje zdjęcia. 22.90 O godzinie 1.00 w nocy, po trzynastu godzinach, obrady trzeciej tury I Zjazdu Delegat6w Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Regionu "Wielkopolska" zostały zakończone. Przyjęto wniosek Zdzisława Rozwalaka o rozszerzeniu składu prezydium Zarządu Regionu do jedenastu osób. Zdecydowaną większością głos6w prrzyjęto deklarację p;rogramową. Zobowiązano Zarząd Regionu do nawiązania rozm6w z klubami poselskimi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; żądano ograniczenia propagandy plakatowej, nie dotyczącej bezpośrednio działalności statutowej. 'W siedzibie Zarządu WOjew6dzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu przedsiębiorstw wielkopolskich z handlowcami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz polskiego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

23.9. Zakończenie "Imprezy jakiej nie było" w salonie Poznań<;kiego Towarzy-. stwa Fotograficznego. W ciągu trzech dni eksplOnowano w salonie ponad' pięćset zdjęć, dostarczonych przez prawie osiemdziesięciu autor6w. Wszystkie prace oceniała komisja pod przewodnictwem Jarosława stanisławskiego. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" rozstrzygnięto konkurs małych form 1iterackich "Ja i m6j świat". W kinie "Bałty,k" zakończył się przegląd gdańskich premier filmowych Festiwalu Polskich Film6w Fabularnych 1(11981).

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod kierownictwem Agnie

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 26.9.)

25.9.

szki Duczmal, udała się w podr6ż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. Spptkanie przedstawicieli Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej ZjednoCzonej Partii RObotniczej i Zarządu Regionu "Wielkopolska" .Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". W sali konferencyjnej Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się 'IX Sesja Poznańskiego Forum. Myśli Politycznej.

Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Uczestnic.zył wiceprzewodniczący Zarządu GI6wnego Jan Raczkowski.

Gościem był konsul Konsulatu Gene: ralnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Włodzimierz Siemikaszew. W auli Politechniki Poznańskiej odbyło się przekazanie sztandaru kołu Stronnictwa Demokratycznego. Obecni byli m. ił"\-: przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Edward Kowalczyk, przew'odniczący Wojew6dzkiego Komitetu Alojzy Bryi, prezes Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, prezYdent Poznania - Stanislaw Piotrowicz. W god.J;mach popołudniowych bawiący w Poznaniu przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Edward Kowalczyk s:potkał się z członkami prezydi6w Komitet6w - WOjew6dzkiego i Miejskiego. Nad Rusalką rozpoczął się zlot wielkopolskich chorągwi harcerzy: Poznańskiej im. Powstańc6w Wielkopolskich, Kaliskiej im. Marii Konopnickiej, Konińskiej im. Budowniczych Zagłębia Konińskiego, Leszczyńskiej im. Ludowego Lotnictwa Polskiego i Pilskiej im. Zdobywc6w Wału Pomorskiego. Na ognisku zbiorowym Uczczono siedemdziesiątą rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

24.9.

.1" ..

." ......;;: . .-:..?I: -: .

.. '.,.

o',,"

'\-"':k

Jubileusz sześćdziesięciolecia pracy w zawodzie obchodził Antoni Wawrzy

niak - pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-KartografifZnego. Z tej okazji w prz"dsiębiorstwie przy ul. Zachodniej odbyło się spotkanie, na kt6rym złożono jUbilatowi serdeczne grat'ulacje.

'JJ,'" .

.1i);:....... .

1 .r.:ii1\i.t ." 4" I ::-;il:i.'f" '"".'J- \.1 ',LI'/ ""' , ";>y' .' "t r r --/ I .

:JJ;; ->.' . .', o r,rt.. "tI. -.t "il". ...1i ' , ..",:.?M l _ -!-r-r (.. 'j;':t \:;, , & 0 -,'I ..... . _'=- .

\Mo". 1Yr. I ' "" (; "1 .' !ił 1 . i 'I , < . . , ' JI.. '\ ':" '. . '7. f.,l:.,c .'" :; , ,- ''.Ji'- . '.

' ,.,.-;,f ;/,.-" ;.cif,: ,- I li , , - -':-"':"40'4,J.,'.1i H"'" , ---.J ,." . .;' t."', 77";I '!' ,"'U!' ,:;'fr,:.rl. i1"':.-' I "' . '\I":J'I. , 111.; , '-. "pj:;, , " , ,'f"!' , j :" J ....fI r.. 1',. . .. '" ,,"I.,,' .11, 1J1

26.9.

Inauguracja sezonu artystycznego 1981/1982 Filharmonii Poznańskiej. W auli Uniwersytetu 'im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej oraz Ch6ru Chłopięcego i Męskiego pOd dyrekcją Stefana Stuligrosza. Soliści: Grażyna Flicińska (soHran), Jadwiga Gałęska-Tritt (sopran), Jacek Pazoła (tenor), Maciej Wieloch (bas). Wykonano m. in. Requiem d-moll KV 626 Wolfganga A. Mozarta.

W dniu 30 września 1846 1'. Hipolit Cegielski nabył pomieszczenia w dzisiejszym hotelu "Bazar", dając tym początek największym zakładom, w Poznaniu. Pamięci tego wydarzenia ma służyć cykl imprez jubileuszowych. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert rozrywkowy dla załogi. Na pl. Wolności odbył się apel zlotowy wielkopolskich chorągwi harcerzy, w czasie kt6rego złożono meldunek naczelnikowi ZwiązkU Andrzejo'wi Ornatowi. Nastąpiła prezentacja historycznych sztandar6w Chorągwi Wielkopolskiej. Następnie w szyku defiladowym drużyny pi'zeszły ulicami miasta do Fortu VII, gdzie po apelu poległych w II wojnie światowej harcerzy odsłonięto tablicę upamiętniającą pierwszego naczelnika Szarych Szeregów - Floriana Marciniaka. W sali Białej urzędu Miejskiego odbyło się wsp6lne posiedzenie komend

27.9.

Chorągwi: Kaliskiej, Konińskiej, Leszczyńskiej, Pilskiej i PoznańSkiej poświęcone siedemdziesięcioleciu harcerstwa w Wielkopolsce. W poznańskim Teatrze Lalki i Aktora, Scena "Marcinek" odbyła się premiera prasowa sztuki Henryka Jurkowskiego Arlekin czyli sŁuga trzech panów, w reżyserii Wojciecha Ruma. W Domu Kultury "Orle Gniazdo" (Osiedle Lecha) odbyła się giełda pod hasłem "Sprzedaj zbędne - kup potrzebne" . Uczestnicy zlotu chorągwi wielkopolskich zaprezentowali mieszkańcom poznania dorobek sw()ich drużyn. Były koncerty, występy orkiestr, zawody :zeglars,kie, działała harcerska poczta, przygotowano wystawy, okolicznościowe wydawnictwa, zlotową gazetkę. Rozpoczął się XXI Kongres Ginekolog6w zorganizowany przez p()lskie Towarzystw() Ginek()logiczne. Przybyło siedemdziesięciu specjalist6w z 'Anglii, Francji, Jugosławii, Polski, Stan6w Zjednoczonych Ameryki Płn. i Związku Socjalistycznych Republik RadzieCkich. Obrady poświęcono zagadnieniom medycznym związanym z pierwszym okresem macierzyństwa. Plenarne obrady Wojew6dzkiego KOmitetu Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego. W części organizacyjnej sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu został wybrany Stefan Rataj czak. Rozpoczęła się II Konferencja Naukowa poświęcona immunologii w raku płuc. Z inicja.tywy Wojew6dzkiego Komitetu Kontroli Społecznej odbyło się spotkanie entuzjast6w ruchu kon9UIYlenckiego" pOdczas kt6rego utworzono Wojew6dzki Klub Konsument6w.

23.9.

;=i'

'"

. .t.

.

_W"o ,,:'

.__..y,. ....:' ::.ta.nlsław Antczak

29.9.

Sesja Miejskiej Rady Narodowej. W tajn= głosowaniu przewodniczącym Miejskiej Rady Nairodowej wybrany został radny Stanisław Antczak. Za-. sadniczą częścią sesji była dyskusja nad

30.9.

przygotowanym przez Urząd Miejski projektem Raportu o stanie gospodarki Poznania. Rada uchwaliła nowe nazwy dla szesnastu ulic w mieście, plan swej pracy w drugim p6łroczu oraz s,pos6b wykorzystania nadwyżki budżetowej z roku 1980. W Komitecie wojew6dzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada gosRodarcza, w kt6rej uczestniczył aktyw z blisko trzydziestu kombinat6w i przedsiębiorstw rolnych wojew6dztwa poznańskiego. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zbigniew Gabryel. Rozstrzygnięcie Turnieju MłOdych Mistrzów Techniki w wojew6dztwie poznańskim odbyło się w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wśr6d młodzieży pracującej i wojskOwej, w kategorii debiut6w, pierwsze miejsce przyznano Zbigniewowi Idziakowi z Odlewni Zeliwa w śremie, zaś wśr6d projekt6w wykonanych w ramach obowiązk6w służbowych - pierwszą nagrodą wyr6żniono Bole3ława Porankiewicza i Waldemara Sz=ańskiego z Akademii Rolniczej. Rozstrzygnięto także konkursy pod hasłami: "Usprawniamy produkcję środk6w żywności", "PaMziernik miesiącem młodego wynalazcy racjonalizatora ". W Zarządzie Wojew6dzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyło się spotkanie przewodniczącYCh zarząd6w zakładowych Towarzystwa z Poznania i wojew6dztwa. Uczestniczyła wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w poznaniu - Anastazja Dworecka. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod, kierownictwem Agnieszki Duczmal, powr6ciła z pOdr6ży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Odbyło się spotkanie aktywu partyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z I sekretarzem Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Edwardem Skrzypczakiem: Odbyła się narada przewodniczących dzielnicowych, miejsko-gminnych i gminnych komisji rewizyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Jan Mielcarek.

Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego pOlskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto, z udziałem sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego Jana Mielcarka, wicewojewOdy Romualda zysnarskiego, prezydenta Poznania Sta

Wydarzenia w Poznaniu (30,9. - 2.10.)nisława Piotrowicza, przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej Stanisława Antczaka. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowega Jerzy Mikosz. Referat zawierający ocenę aktualnej sytuacji w Poznaniu I kierunki refarmy systemu przedstawicielskiego oraz struktur administracji państwowej w mieście przedstawił drr Juliusz Bloch.

Ifab

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotagraficznego otwarto wystawę prac człanków Związku polskich Artyst6w FOtografik6w Okręgu Warszawskiego pt. Prezentacje.

l.aO. H;ymnem Gaudeamus igitur rozpoczął się rak akademicki 1981/1982. Jega inauguracja w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zgromadziła władze uczelni, profesor6w, student6w i zaproszonych gości, wśród kt6rych byli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak, prezes Wojewódzkiega Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Tadeusz Zając.

przewodniczący Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, ksiądz biskUp Tadeusz Etter, przedstawiciele pozostałych poznańskich uczelni, instytut6w i stowarzyszeń twórczych. Dotychczasowy rektor - prof. dr hab. Benon Miśkiewicz s;ymbolicznie przekazał władzę w ręce prof. dra hab. Janm,za Zi6łkowskiego. Ogłaszono nazwiska pracownik6w naukowych wyr6żnionych nagrodami rektora (za najwybitniejsze a opublikowane w ostatnim czasie prace) oraz nagrodami ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. Inauguracja roku akademickiego w Politechnice Poznańskiej. Wykłatl na temat wpływ6w wsp6łczesnej cywilizacji technicznej na środowisko człowieka wygłosił prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk.

.Inauguracja odbyła się także w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich oraz W'Ższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych. Wydział Ekonomiczny Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Rabotniczej zwołał naradę sekretarzy ekonomicznych komitet6w zakładowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych w celu ustalenia form pomocy członkom partii 'W 'pr.zedsiębiorstwach we wdrażaniu reformy. Referowali: sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Bronisław Stęplowski oraz kierownik WYdziahI Ekomimicznego - Włodzimierz l.Vycisk.

' f MO' ..- ',' "łIL; . JII'" ----

\.." " I

W sali Kominkowej Pałacu Kultury 'Odbyła się inauguracja XIV sezonu "Pro Sinfoniki". W auli uniwersyteckiej dano koncert polskich kandydat6w na Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego.

Staraniem Komisji do spraw Histarii Partii i Weteranów Ruchu RObotniczego odbyło się w Kamitecie Wajew6dzkim Polskiej Zjednoczanej Partii RObotniczej spotkanie z I sekretarzem Komitetu Edwardem Skrzypczakiem. Przewodniczył Jan Brygier.

Złe warunki atmosferyczne spawodowały zamknięcie lotniska W Warszawe. W tej sytuacji, w Paznaniu lądowały Ił-18 Polskich Linii Latniczych, lecący z Sofii do Warszawy, i Ił-18 tJ.ależący do Tumuńskich linii lotniczych. Prezes Rady Ministr6w odwołał Stanisława Cozasia ze stanowiska wojewody poznańskiego. 2.10. Sesja Wojew6dzkiej Rady NarodOwej poświęcona głównym kierunkom rozwoju drobnej wytwórczości. W związku z odwołaniem przez prezesa Rady Ministr6w Stanisława Cazasia ze stanawiska wojewody paznańskiego, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Edmund Rejek przedstawił dwie kandydatury na stanowisko wojewady: Władysława Kostuja - dyrektora Poznańskiej Fabryki 1..0ż'Sk Tocznych i Mariana Kr6la - dyrektora Oddziału Wojew6dzkiego Państwowego Zakładu Ubezpeczeń_ Rada większaścią głos6w poparła Mariana Króla. W drugiej części sesji, którą prowadził wiceprzewodniczący Wojew6dzkiej Rady Narodowej - Edward Sieradzki, radni zgłaszali intexpelacje.

Przewodniczący Państwowej Komisji Cen Zdzisław Krasiński spotkał się z robotnikami Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i aktywem partyjno-gospodarczym pOznańskich zakład6w pracy. W Pałacu Kultury otwarto V Og61nopolską wystawę ,Amatorskiej Twórczości plastycznej. Przybyli: szef Zarządu Kultury i Oświaty Gł6wnego Zarządu .Politycznego Wojska POlskiego gen.

Albin Żyto i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak. Podczas otwarcią gen. Albin Żyto wręczył nagrody lau"eatom.

-.-.-.. . .

..-,j fTfl ł 101

_UII.UM HISToa.. _UCHU aoaOTNICZ"-OO

W Muzeum Histo"ii Ruchu Robotniczego im. Ma"cina Kasprzaka otwarto wystawę Republika V:!:ycPca 1941 r., zorganizowaną przez Muzeum Historii Serbii w Belgradzie. Przemawiał dyrektor tegoż Muzeum Gojko Ladjevic. Na otwa"ciu wystawy obecny był attachee kulturalny ambasady jugosłowiańskiej w l.Var5zawie Rade Antonovic.

i",.,."

:<.

łt;".

":.4r,ł-. .#

.;,.. . -

::", ...." ,,"

"l'" .'j; .

Ąi'._ .\

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Kazimierz Tomsza, aktor Teatru Muzycznego w latach 1956 - 1960. W latach 1945 - 1948 kierownik działu terenowego "Głosu Wielkopolskiego". W Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej odbyła się inauguracja roku akademickiego 19811'1982. W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę prac plastycznych dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury Muran6w w Warszawie.

Na kortach tenisowych Akademickiego Związku :Sportowego ocaz Klub6w Sportowych .,Warta" i "Olimpia" rozpoczął się og6lnie dostępny turniej tenisowy pn. "Finał-finałów". :!.O. Rozpoczęcie XXX Og6lnopolskiego Rajdu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Otwarce nastąpiło u st6p pomnika Bohaterow na wzg6rzach Cytadeli, w obecności sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Mielcarka. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. W auli Akademii Ekonomicznej odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Obecni byli przewodniczący Państwowej Komisji Cen Zdzisław Krasiński, wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Jeny Sablik, sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Stęplows,ki, przewOdniczący Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, sekretarz Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonf!go Stronnictwa Ludowego Stefan Ratajczak, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Uroczystość otworzył rektor prof. dr hab. Janusz Piasny, a wykład inauguracyjny pt. Problemy samorzqd"nbści w reformie gospodarczej wygłosił prof. dr Janusz Wierzbicki. Przebywająca w Polsce delegacja kanadyjskiego ministerstwa do spraw kombatantów gościła w Poznaniu. Na Cmentarzu ZOłnierzy Alianckich na wzg6rzach Cytadeli minister obrony narodowej Kanady Joseph G. Lamontagne złożył wieniec. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza .odbył się 183 Koncert Poznański, podczas kt6rego orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, towarzyszyła kandydatom na Międzynarodowy Konkurs Skrzyp,coWY im. Henryka Wieniawskiego: Kazimierzowi Olechowskiemu i Krzysztofowi Węgrzynowiiu II IIil.V Teatrze Wielkim odbyło się setne przedstawienie opery Giuseppe Verdiego Aida. Dyrygował Jan Kulaszewicz. Główne partie śpiewali: Krystyna Kujawińska, Aleksandra ImaLka i J6zef Kolesiński. Oddział Handlu Detalicznego -Wojew6dzkiej Sp6łdzielni Spoż;ywc6w "Spo

Wydarzenia w Poznaniu (3 - S.IO.)lem" zorganizował "kiermasz odkupu butelek po wódce". Aby zachęcić do sprzedaży pustych butelek, zaoferowano premie: za 30 butelek - bon na zakup pół litra alkoholu. Poznański Ch6r Chłopięcy, pod d'rekcją Jerzego Kurczewskiego, powrócił z podr6ży artystycznej po Skandynawii (Finlandia, Norwegia, Szwecja). .

.::: .:£.\......

.....

.'1If'""

.....

." ...;" i

W wieku osiemdziesięciu dziewięcIU la,t zmarł Henryk Adamczewski, dyrektor Banku Przemysłowc6w w latach '1929 - 1939.

4.10. Rozpoczęło się XV:IIl Sympozjum Transplantologii Polskiej Akademii Nauk poświęcone chirurgii ręki.

-<.

<...;;.;;_...

._. < ;!i;\:/r , :< '''' , ;'ffL :.

" , 'I<... '"'........ '< ......o- ":. -i . I

, I l

:1

1fi .'

i:.... -(.:_. .. .", .....

Aleksander Błaszyk (Verrat) w środku, w otocl!:eniu od lewej: Jacka Chmielnika (Żolnierz), Wojciecha Kalinowskiego (Vidalat) i Piotra Bindera (Buquet)

W Teatrze polskim odbyła się prcmiera sztuki Romailla Rollanda Wilki w

retyserii Mikołaja Grabowskiego (scenografia Jana Banacha). W premierowej obsadzie grali: Włodzimierz Kłopocki (Quesnel, komisarz Konwentu), J6zef Jachowicz (Teulier), Aleksander Błaszyk I(Verrat), Wiesław Zwoliński (D'Oyron).

Janusz Świerczyński (Chapelas), Wojciech Kalinowski (Vidalat, szef brygady), Piotr Binder (Buquet, kapitan), Janusz ł..agod:ziński (Jean Amable, podporucznik), Mariusz Sl!:afor". (Szpieg), Zdisław Zachariusz (Oberżysta), Jacek Chmielnik 1 Bogdan Słomiński (Zołnierze). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncer't Ahrenburskiej Orkiestry Kameralnej (Republika Federalna Niemiec)., w składzie: Karl-Heinz Farber (skrzy,pce), Christian Farber (Skrzypce), Angela Domansky (ob6j), Astrid Obels (klarnet), Silke oSchurack (r6g) i Eckhart Huebner (fagot). 5.10. Inauguracja roku w Akademii Wychowania ;Fizycznego. Prof. dr Aleksander Kabsch otrz=ał z rąk swego poprzed'nika, prof. dra Zbigniewa Drozdowskie-.

go, insygnia władzy rektorskiej. Przybył przewOdniczący Gł6wnego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Marian Renke. Wręczono odznaczeliia i nagrody. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została Zofia Semrau. Wykład inauguracyjny Tendencje i kierunki rozwoju pozaklinicznego usprawniania ruchowego osób niepelnosprawnych wygłosił prof. dr Jan Dziedzic. 'W świetlicy Zakład6w. Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie przedstawicieli branżowych. związk6w zawodowych województwa P,Dznańskiego. W spotkaniu wzięli m. in. udział: .1 sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak, preo:es Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, wiceprzewodniczący Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Sabiniewicz, wice.wojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił przewOdniczący Wojew6dzkiej Komisji porozumiewawczej Branżowych Związków Zawodowych Henryk Nowak.

W ,południe na dworzec główny' wje-o chał pociąg towarowy z ikarusami. Na początek przetransportowano z budapeszteńskiej fabryki dwadzieścia przegubowych autobus6w, które od granicy polskiej "eskort.owane" były przez grupę pracownik6w Wojew6dzl<iego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

8.10. W. auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza lIlOwy rok 'nauki w Akademii Medycznej otworzył prof. dr Witold Michałkiewicz. Ustępujący rektor prof. dr hab. Roman Góral, zwracając się do prof. dra hab. Jerzego Wójtowicza, przekazał mu symboliczne insygnia władzy. Wykład inauguracyjny pt. Znaczenie wirusa Epstein-Barra w medycynie wygłosił prof. dr hab. Stefan Mackiewicz. Nagrodę I stopnia im.

Włodzimierza Biegańskiego - za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - otrzymał prof. dr hab. Stefan Włoch.

Nowy rok akademicki rozpoezęto także w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szk6ł Muzycznych przy ul. Solnej. Wykład inauguracyjny wygłosił doc. Jacek Waltoś. SPf>tkanie przedstawicieli służb milicyjnych. Wielu funkcjonariuszy wyróżniono odznakami resortowymi, przyznanymi im za wzorową pracę. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy Eugene andjica (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.). Galeria Nowa rozpoczęła dziewiąty sezon działalności. Otwarta została wystawa malarstwa i grafiki Anny Sobkowskiej- Wawrzynkiewicz. 7.]0. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej odbyła się narada sekretarzy organizacyjnych komitet6w miejskich, dzielnicowych, miejsko-gminnych i gminnych, poświęcona omówieniu aktualnych kieTunków pracy instancji i organizacji partyjnych. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Zadania komisji rewizyjnych przedstawił przewOdniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Roman Kochanowicz. Na temat aktualnych kierunków polityki kadrowej m6wiła k.ierownik Wydz1ału Kadr Maria Rynkiewicz, najważniejsze zadania sekretarzy organizacyjnych instancji I stopnia omówił kierownik sektora pracy wewnątrzpartyjnej Ryszard Skrobała. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiego zespołu do spraw reformy gos'podarczej. Jego przewodniczący, wicewojewoda Romuald Zysnarski, przedstawił podstawowe cele działalności. Nadeszła kolejna partia pięciu ikarusów przegubowych. 8.10. Stulecie urodzin kardynała Augusta Hlonda. W bazylice archikatedralnejudekorowanej narodowymi i kościelnymi flagami odprawiono w godzinach wieczornych uroczystą mszę świętą. Uczestniczył w niej prymas Polski arcybiskup J6zef Glemp. Homilię wygłosił generał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ksiądz Czesław Kamiński. Po nabożeństwie, przy ul. Lubrańskiego poświęcono pomnik Augusta Hlonda, dłuta Jerzego Sobańskiego.

.,o_ -oo"",'11""."oo_-::'% - F';! . 0-'0 o' __ . .''t.

"\,):J .

-:-::

.........., :=-- f,;--..y

...'!!.j.7'

._' it

.l \\f: .

\.

&.

.. .., .....:

("

. .. ..,<" .....

Pomnik Augusta Hlonda

W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę prac nadeslanych na VII Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej "Foto-Expo 81" pod hasłem "Kim jesteś młody człowieku". Nadesłano ponad tysiąc trzysta prac z dwudziestu krajów Europy, dwustu pięcdziesięciu czterech autorów. Jury, pod przewodnictwem Ludwika Berana (Czechosłowacja), wybrało doekspozycji dwieście osiemdziesiąt trzy prace ponad stu autor6w. Grand Prix otrzymał Gisbert Bauer (Republika Federalna Niemiec) za zdjęcie Demo; Złoty Medal - Jerzy LUbczyński za cykl: Nie ma lekko _ . .: Srebrny Wojciech Milewski za zestaw Za;ns myślenia, a Brązowy - Jan Gomolec za zestaw Spotkanie z nieznajomym. W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę rzeżb warszawskiej artystki Balrbary Falender. W Domu Technika wręczono dyplomy autorom prac nagrodzonych w ogólno

W1{darzenia w Poznaniu (8 - 9.10.)

krajowym konkursie pomysłów poprawiających warunki pracy. W sali Czerwonej pałacu Działyńskich rozp.oczęła się aukcja książek antykwarycznych. Licytacji poddano 2062 wydawnictwa zwarte, kartograficzne, czasopisma, kalendarze i starodruki. W licytacji uczestniczyło ponad stu przedstawicieli większych bibliotek w kraju.

,::

.. .-<-:

.,-.:".

:>.. y"

W wieku siedemdziesięciu lat zmad 'Stanisław Zapeński, zasłużony działacz ruchu rObotniczego, członek b. Komunistycznej Partii Polski, w latach okupacji hitlerowskiej członek podziemnej Polskiej Partii Robotniczej w Warsztatach Kolejowych, sekretarz ekonomiczny Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjedn.ocz.onej Partii Robotniczej w latach 1954 -1957, udekorowany Orderem. Sztandaru Pracy I i II kl. ' W Oddziale I Narodowego BanKu Polskiego przy ul. paderewskiego miała miejsce śmiała próba wyłudzenia dużej "urny pieniędzy. Mieszkaniec Obornik Seweryn W. podał pracowniczce banku przez okienko kartkę pap,ieru z wypisanym żądaniem wypłaty 100000 zł i zakazem - pod grożbą użycia materiału wybuchowego - uruchomienia sygnalizacji alarmowej. Kasjerka, zachowując zimną krew, wypłaciła żądaną sumę i wszczęła alarm w momencie, gdy Seweryn W. kierował się do wyjścia. Budynku jednak nil' udało się mu opuścić, gdyż zatrzymany został przez pracowników banku i oddany w ręce funkcjona.riuszy Milicji Obywatelskiej. '9.10. Z okazji rocznicy powstania Ludowego Wojska Pols.kiego w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych udekorowano grupę oficerów oraz pracowników cywilnych wysokimi odznaczeniami. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: gen. bryg. Zdzisław Pietrucha, gen. bryg. pilot TYtus Krawczyk i płk Władysław Fremi; Krzyże Oficerskie: płk Marian Gasperowicz, płk Eugeniusz Grubelny oraz płk Aleksander WiI'niewski. Kilkudziesięciu oficerów udekorowano Krzyżami Kawalerskimi oraz Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi. Aktu dekoracji dokonał dowódca wojsk lotniczych gen. dyw. pilot Tadeusz Krepski, w towarzystwie zastępcy dowódcy. wojsk lotniczych gen. bryg. Edwarda ŁUkasika i członk6w Rady Wojskowej.

Osiemdziesięciu oficerom wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe. W Zakładach Przemysłu Metalowego "R. Cegielski" odbyła się uroczystość wręczenia załodze sztandaru zakładowego, ufundowanego z okazji stotrzydziestopięciolecia istnienia przedsiębiorstwa. Obecni byli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Edward Skrzypczak, wicewojewoda poznański Romuald Zysn&rski, prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz. Z rąk dyrektora Zdzisława Miedziarka sztandar przejął poczet honorowy, złożony z reprezentantów trzech pokoleń "cegielszczaków". Zasłużonych pracowników udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi. Liczna grupa "c egielszczaków" otrzymała Odznaki Honorowe "Za zasługi w razwoju województwa PfznańSkiego" i Odznaki Honorowe Miasta Poznania. 'Szereg osób wpisano do Księgi Ludzi Dobrej ROboty. Ufundowana przez przedsiębiorstwo Nagroda im. Hipolita Cegielskiego za pOblicystykę ekonomiczną przypadła zespołowi "Teleskopu", w składzie: Jarosław Hołoga, Grzegorz Romanowski i Andrzej Wróblewski. W Klubie Wojsk Lotniczyeh przy ul.

Niezłomnych odbyło się p.osiedzenie Zarządu W.ojewódzkiego ZwiąZkU Bojowników a WolnoŚc i Demokrację, z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Mielcarka, wicewojewody poznańskiego Romualda Zysn!lrskiego i prezydenta Poznania Stanisława Piotrowicza. Przybyli także przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego - Alojzy Bryi, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Rudolf Zurek, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Witold we;reszczyński. Zasłużonych kombatantów odznaczono Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. W godzinach popołUdniowych w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył. się koncert. Przybyli przedstawiciele wojew6dzkich władz partyjnych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem skrzypczakiem.

'.... \ .:'.

. .\

1»-.. rl, ., ,

<, .l tv_1I'

.. .

j >(

ł, v5jj'"'.: :1 . ł

\ 81 ":, ........' ",

.t - ,

-'q,

S":: "'" I."::<.. .. f 1

. < ".

3- :.Jt;'." ;

,.

Odsłonięcia tablicy dokonuje Prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz

Na ścIanie "Bazaru" przy ul. Paderewskiego 8 prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz i dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" Zdzisław Miedziarek dOkonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Hipolita Cegielskiego. Obecni byli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak i wicewojewoda Romuald Zysnarski. Z działalnością Hipolita Cegielskiego zapoznał zebranych p,rof. dr Witold Jakóbczyk. Dzień Znaczka. Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji zorganizowała w galerii ART na Starym Rynku 72 wystawę projekt6w pocztowych d'atowników okolicznościowych. Od rana zamknięto dla ruchu tramwajowego część uL Głogowskiej, od mostu Dworcowego do ul. Hetmańskiej. 10.10. Odbyło się walne zebranie członków-założycieli Związku Zawodowego Pracowników Upowszechniania Kultury Tanecznej w Polsce. Omówiono program działania oraz wybrano zarząd główny i główną komisję rewizyjną. Przewodni6 czącym zarządu został Krzysztof Lewandowski.

11 Kronika m. poznania z. 3 - 4/82

. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozoczął się VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniaws.kiego. Po otwarciu imprezy przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, wiceprezYdenta Poznania Andx'zeja Wituskiego, wystąpił wybitny skrzypek polski Henryk Szeryng. Artyście towarzyszyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego. Na koncercie obecni byli m. in. przedstawiciele resortu kultury i sztUki, z wiceministrem Eugeniuszem Mielcarkiem, oraz władz Poznańskiego - z [ sekretarzem Komitetu W6jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Skrzypczakiem. Po koncercie odbyło się w sali Białej Urzędu Miejskiego spotkanie przedstawicieli władz z organizatorami Konkursu, jurorami, uczestnikami, obserwatorami i dziennikarzami. Gości powitał prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz. Przemawiał także przewodniczący jury Henryk Szeryng. Spotkanie uświetnił krótki koncert chopinowski w wykonaniu Tadeusza Chmielewskiego.

.-.....;c.:-........ .

:łi:i\'

"<I.' yt':. $, /' <&Y, <l _".

"'" ?""". '' .

!jr

1 _.

"L

\t.

,..............."

....

;,,:

Henryk Szeryng podczas koncertu inauguracyjnego

Spółdzielnia Pracy "Universum" otworzy1a linię mikrobusową wzdłuż cmentarza junikowskiego. Pojazd kursuje co p6ł gOdziny. Długość linii - 3 km.

Wydarzenia w Poznaniu (11 -12.10.)

11.10. Przed południem odbyło się pierwsze posiedzenie jury Międzynarodowego Kon;"ursu Skrzypcowe.go im. Henryka Wieniawskiego. Wybrano na wiceprzewodniczących: Olega Krysę (Związek Soejalistycznych Republik Radzieckich) i Maxa Rostala (Szwajcaria). Sekretarzem został Zenon Płoszaj. O godzinie 14.00 na estradzie auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pojawił się pierwszy kandydat - Tomasz Tomaszewski. P-o nim wystąpili Monika Urbaniak i naj młodsza kandydatka, osiemnastoletnia Japonka - Keiko Urushihara. Wieczorem wystąpiło troje młodych artystów: Krzysztof Węgrzyn, Lenuta Ciulei-Atanasiu (Rumunia) i Tomasz Bartosiak. Otwarto wystawę: Henryk Wieniawski w nieznanych dokumentach (w siedzibie Towarzystwa Muzycznego) i Henryk Wlenlawski w Poznaniu (w hallu auli uniwersyteckiej). O gOdzinie 17.00 pOd pomnikiem gen.

K,arola Świerczewskiego delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, z I sekretarzem Edwardem Skrzypczakiem, stronnictw politycznych, Wojew6dzkiej i Miejskiej Rady Nar-odowej, wojska, organizacji kombatanckich oraz zakładów pracy zł-ożyły kwiaty. Wieniec złożyli także przedstawiciele Konsula1:u Generalnego ZwiąZkU Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym Iwanem Tkaczenką. Podobna uroczystość odbyła się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Stąd wyruszył capstrzyk ulicami Zwierzyniecką, Czerwonej Armii i K;arola Marcinkowskiego na plac Wolności. Pod hasłem "Poznańska niedziela dobrej woli" - w ramach zainicjowanej przez redakcję ..Głosu Wielkopolskiego" akcji "Dłoń pomocna I życzliwa" - we wszystkich dzielnicach miasta zorganizowano kwestę uliczną na rzecz inwalidów i ludzi niepełnosprawnych. W Domu Seniora przy ul. Wielkiej l zorganizowany został punkt przyjmowania używanej odzieży i butów dla naj biedniejszych. Najczęściej przynoszono okrycia jesienno-zimowe, ubrania i inne części garderoby. 1-2.10. Oddano hołd bohaterom bitwy pod Lenino (1943). Przedstawiciele władz wojew6dzkich. z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Skr!ypczakiem, spotkali się z .kadrą oficepską i żołnierzamI Wojska Polskiego. O godzinie 12.00 u stQP Pomnika Braterstwa Broni i Przyja:!:ni Polslw-Radzieckiej złożono kwiaty. W samo południe na pl. Wolności odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego.

Drugi dzień przesłuchań VILr Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. O gOdzinie 14.00 wystąpił skrzypek polski Aureli Błaszczok, po nim Bartosz Bryła, a zakończył aUdycję Iwao Furusawa (Japonia). W audycji wieczornej wystąp.i.l1 kolejno: Ewgenij Gracz (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Manfred Gr!ls'beck (Finlandia) i Japonka Seiji Kageyama. W hotelu "Poznań" rozpoczęło się V Sympozjum Prawników Finansowych Krajów Socjalistycznych z Czechosłowacji, Jugosławii, Polski, Rumunii, Węgier i ZwIązku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obecny był minister finansów Marian Krzak. W Domu Drukarza rozpoczęła się. ogólnopolska konferencja poświęcona aktualnym kierunkom usprawnień w gospodarce magazynowej. Odbyło się plenarne posiedzenie Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Dem.okratyctlnego. Obrady otworzył przewOdniczący Komitetu Alojzy BryI, a wprowadzenie do dyskusji na temat nowego kształtu frontu narodowego wygłosił wiceprzewodniczący Jerzy Sobiniewicz. Aktualne sprawy wsi i rolnictwa były tematem spotkania w Urzędzie Wojewódzkim. Z wicewojewOdą Janem Tomaszewskim omaWIano sprawy zaopatrzenia rolnik6w w węgiel i energię elektryczną, zagospodarowania płodów rolnych, stawek ubezpieczeniowych, Gysponowania Funduszem Rozwoju Rolnictwa. W sali 104 Pałacu Kultury otwarto III Salon Filatelistyczny o tematyce muzycznej, zorg,anizowany z okazji WII

Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Klub Konsumentów zorganizował w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego otwarte zebranie. Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, udał się w podróż artystyczną do stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej Berlina.

13.10. Sp,otkanie aktywu partyjnego w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zainaugUT0wało nową forme kształcenia politycznego. O jego celach m6wili sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Edward Skrzypczak i Maciej Olejniczak.

Sztandar szczepu drużyn harcerskich "Czarna Trzynastka" z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza udekorowany został Odznaką "Za zasługi dla ZBoWiD-U".

'"

W trzecim dniu przesluchań na VLII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego grali: Japonka Elisa Kawaguti OraZ zbigniew Marchel i poznanianka Barbara Milewska. AUdycję wieczorną wypełnili: Gauhar Murzabekowa (Związek 'Socjalistycznych Republik Radzieckich), Carola Nasdala (Niemiecka Republika Demokratyczna) i Wietnamczyk Van Than Ngo.

W "Maskach" odbył się gościnny występ teatru studenckiego z Belgii. 14.10. W Komitecie Wojewódzkim polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzami Edwardem skrzypczakiem i Zbigniewem Gabryelem spotkali się przedstawiciele rolnictwa. Obecny był wiceprezes Wojewódz1<:iego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Dubas.

W Domu Kultury Tramwajarzy obradowała okręgowa konferencja sprawo

11

zdawcza Związku Zawodowego Pracownik6w Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Dokonano uzupełniających wyborów delegatów na nadzwyczajny zjazd. Sekretariat Komitetu Wojewódzkiegopolskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powołał "Bank aktualnych inf'Jrmacji o mieszkaniach" i zwr6cił się z apelem o wskazywanie m. in. wszelkich nie zamieszkałych pomieszczeń, w tym mieszkań, które w ostatnim okresie zamieniono na biura lub do biur przyłączono.

Zakończenie pierwszego etapu VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpiło sześcioro ostatnich kandydatów. W audycji popołudniowej: Nadezda Novotna (Czechosłowacja), Kazimierz Olechowski i Japonka Megumi 'Shimane, a wieczorem: Lothar Strauss (Niemiecka Republika Demokratyczna), Magdalena Suchecka i Goeffry AI1an (Wielka Brytania).

. ,

W "Maskach" odbył się drugi gościnny występ teatru studenckiego z. Belgii.

Z podTóży artystycznej do Niemieckiej.' Republiki Demokratycznej powrócił Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Chór wystąpił dwukrotnie na festiwalu kulturalnym w Berlinie ("Berliner Festtage").

15.10. Dzielnicowy Komitet F'rontu Jedności Narodu i Komitet Dzielnicowy polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto zorganizowały spotkanie działaczy samorządu mieszk'ańc6w i radnych z władzami miasta i województwa. Uczestniczyli w nim I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego _Edward Skrzy.pczak oraz prezydent miasta Stanisław Piotrowicz. Podstawowym tematem były problemy dzielnicy i program poprawy. warunk6w życia mieszkańc6w.

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 18.10.)

Sąd Konkursowy VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego zakwalifikował do drugiego etapu czternastu artystów: Aurelego Błaszczoka i Bartosza Bryłę, LellUtę CiuleiAtanasiu (Rumunia), Iwao Furusawę (Japonia), Ewgenija Gracza (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Seiji Kageyamę i Elisę Kawaguti (Japonia), Kazimierza Olechowskiego, Megumi Shimane (Japonia), Lothara Straussa (Niemiecka Republika Demokratyczna), Magdalenę SUchecką i Monikę Urbaniak, Keiko Urushiharę (Japonia) i Krzysztofa Węgrzyna.

Z okazji sześćdziesięciolecia Medycznego Studium Zawodowego przy ul. MOstowej, szkole nadano imię Polskiego Czerwonego Krzyża.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją 1ł.enarda Czajkowskiego. Towarzyszyły chóry Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Solistami byli pianista Piotr Paleczny i baryton Jerzy Mechliński.

Walne zebranie członk6w Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artyst6w Fotografików. Prezesem zarządu wybrano Jarosława stanisławskiego. W Muzeum Rzemiosła Artystycznego na Górze Pr::zemysława otwarto wYlitawę medali i rzeżb Zofii Demkowskiej, Chór Męski Politechniki Poznańskiej, pod dł'rekcją Janusza Dzięcioła, udał się w podróż artystyczną do Holandii.

16.,10. Rozpoczęły się przesłuchania drugiego etapu V.I1I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. O godzinie 14.00 w auli uniwersyteckiej wystąpili: Monika Urbaniak i Krzysztof Węgrzyn, a o 19.00 - Lenuta Ciulei-Atanasiu (Rumunia), Aureli Błaszczok i Bartosz Bryła.

W hotelu "Poznań" rozpoczęło się sympozjum neurochirurgów poświęcone diagnostyce i leczeniu neurochirurticznemu, zorganizowane przez Klinikę Neurochirurgii Akademii Medycznej. Uczestniczyło w nim około dwustu specjalistów polskich oraz z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Ry,szarda Galowskiego, Jerzego Olbrycha i Mariana Prętkiego z okazji Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. 17.'10, JUbileusz trzydziestolecia Państwowej Szkoły Baletowej. Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski przekazał Szkole Medal "W uznaniu zasług - wdzięczne miasto". Na ręce dyrektora Szkoły, Barbary Turek, nadszedł list gratulacyjny od Eugeniusza Mielcarka - podsekretarza stanu W Ministerstwie Kultury i Sztuki. Gratulacje składał sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego polskiej . Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak. Ukoronowaniem dnia było galowe uczniowskie przedstawienie Copl,elit Leo Delibesa w Teatrze Wielkim.

Drugi dzień przesłuchań drugiego etapu V,uI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W audycji popołudniowej grali: Japończyk Iwao Furusawa i -Ewgenij Gracz (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), a wieczorem: Seiji Kageyama i Elisa Kawaguti (Japonia) oraz Kazimierz Olechowski. W sali wykładowej Instytutu Badań Czwartorzędu w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się zebranie organizacyjne poznańskiej delegatury polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

W bibliotece uniwersyteckiej otwarto wystawę Tadeusz Kościuszko - Raclawice - Panorama Raclawicka. 18.10. Obradował VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W Teatrze Wielkim wręczono odznaczenia zasłużonym twórcom i działaczom kulturalnym województwa poznańskiego.

..

6 '

..

_ :,l-ł_.

;::.

'( "..- .

,;J 'j ") '/' ' , j;.ol

".,

.#1,

, <t J4 :

" '.. noł:

'''t

.,i'."

.,

.l,' <t

, -!ti\{,ji{.

Jan Czekay (Don Giovanni)

W Teatrze Wielkim odbyła się premiera opery Wolfganga A. Mozarta Don Giovannl w reżyserii Janusza Nyczaka, scenografii Kazimierza Wiśniaka, choreografii Henryka Konwińskiego. Kierownictwo muzyczne Mieczysława Dondajewskiego. W premierowej obsadzie śpiewali: Jan Czekay (Don Giovanni), Jerzy Kulczycki (Leporello), Edward Kmiciewicz (Komandor), Barbara Mądra (Donna Anna), Edwin Borkowski (Don Ottavio), Bożena Porzyńska (Donna Elwira), Krystyna Pakulska (Zerlina), Marian Kępczyński (Masetto). Inauguracja koncertów muzyki sakralnej w Katedrze Poznańskiej. Wystą pił Poznański Chór Katedralny pod dyrekcją Zdzisława Bernata.

Ostatni dzień przesłuchań drugiego etapu VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. wystąpili: Megumi Shimane (Japonia) i Lothar Strauss (Niemiecka RepUblika Demokratyczna), a wieczorem: Magdalena Suchecka i Keiko Urushihara . (Japonia).

Kolejka dziecięca Wojew6dzkiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakończyła sezon na trasie od Maltanki do Zwierzyńca. Na giełdzie lSamoch'odowej przy ul.

Bema właściciel fiata 126 p (czyli malucha) ofeTował go na sprzedaż za 360 000 zł, peugota 504 z roku 1978 - za 785 000 zł, a fiata 125 z roku 1981 - za 580 000 zł. Teatr Osmego Dnia, pod kierownictwem Lecha Raczaka, wyjechał na festiwal w Zacatecas (Meksyk). 19,10. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I sekretarz Edward Skrzypczak poinformował o przebiegu obrad IV Plenum Komitetu Centralnego. O przygotowaniach do drugiej (programowej) części WojewódZkiej Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej mówił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. W części organizacyjnej zatwierdzono porządek obrad drugiej części Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyb01'Czej wraz z materiałami.

W południe ogłoszono wyniki drugiego etapu VILI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Do ostatniego etapu zakwalifikowali się (w kolejności alfabetycznej): Lenuta Ciulei-Atanasiu, Aureli Błaszczok, Barto<;z Bryła, Iwao Furusawa, Seiji Kageyama, Elisa Kawaguti, Megumi Shimane, Lothar Strauss, Magdalena Suchecka i Keiko Urushihara. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę Z dziejów Dąbrówki, dokumentującą stopięćdziesięciolecie uczelni (dzisiaj VII Liceum Ogólnokształcące).

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach telewizyjnej audycji "Stereo i w kolorze" koncertował Ch6r Chłopięcy i. Męski FUharmonii poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

20.10. Trzeci etap VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w auli Uniwersytetu im.

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.10.)

Adama Mickiewicza rozpoczęła dwudziestotrzyletnia absolwentka Konserwatorium w Bukareszcie - Lenuta Ciulei-Atanasiu. W jej interpretacji publiczność usłyszała Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego i Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Jana Brahmsa. Solistce towarzyszyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Marka Pijarowskiego oraz Renarda Czajkowskiego. Te same koncerty wybrał na finałową prezentację dwudziestosześcioletni katowiczanin, absolwent 'Akademii Muzycznej - Aureli Błaszczok. Przed rozpoczęciem finałowego przesłuchania, Irena DUbiska - gość honorowy Konkursu - otrzymała od przedstawicieli Komitetu OrganizacYjnego, z okazji swych imienin, wiązankę kwiat6w oraz Medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę Skarb Wiślan z IX wieku, zorganizowaną w ramach cyklu "Kraków - Poznaniowi". .21.10. Odbyło się spotkanie zespołu radnych Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej z l sekretarzem Komitetu WojewÓdzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej - Edwardem Skrzypczakiem. Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Zbigniew Michałek przebywał w województwie poznańskim. Odwiedził Po:znańskie Zakłady Koncentratów spożYwczych uArnino", a na spotk,aniu z przedstawicielami załogi przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie i jej konsekwencje dla rynku. Był również gościem Poznańskich Zakładów Drobiarskich w Kozichgłowach, gdzie zapoznał się z technologią produkcji oraz problemami, jakie Zakłady muszą pokonywać, żeby zapewnić nieprzeTwaną produkcję.

Przesłuchania trzeclego etapu VII[ Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka wieniawskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otworzył Bartosz Bryła - student poznańskiej wyższej SZkoły Muzycznej, który wykonał z orkiestrą symfoniczną pod

dyrekcją Renarda Czajkowskiego Koncerty skrzypcowe: fis-moll op. 14 Henryka Wieniawskiego oraz D-dur OP. 77 Jana Brahmsa. Drul1iim wykonawcą tych samych koncert6w był Japończyk Iwao Furusawa - student uczelni muzycznej w Tokio. W południe, w sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego dla jurorów, gości i dziennikarzy uczestniczących w Konkursie odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Na MIędzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczął się Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak". Uczestniczyło dziesięć firm polskich i trzydzieści pięc z Austrii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Włoch. W "Maskach" gościnny występ teatru studenckiego z Anglii. Na "Scenie na piętrze" Estrady Poznańskiej rozpoczęły się "Małe dni Krakowa". Wystąpiła grupa "Pod Budą". Osiemnaście ikarus6w wyjechało po raz pierwszy na .trasy autobusowe komunikacji miejskiej. 22.10. Zakończył działalność Wojewódzki Zespół Zjazdowy. Zakończyło działalność Poznańskie FOrum Myśli Politycznej. W sadzeniu drzewek na wzgór:.ach Cytadeli wzięła udział ponad sześćsetosobowa grupa członków Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, młodzież szkolna, żołnierze, junacy Ochotniczego HUfca Pracy oraz przedstawiciele zakładów pracy. Rozpoczęła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom chronoterapii. Lekarze, naukowcy, klinicyści i teoretycy oraz farmakolodzy rozpatrywali zagadnienia rytmów biologicznych, jakim podlega organizm ludzki.

Na estradzie auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w trzecim etapie VIl.l Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego wystąpili: Seiji Kageyaffi/ł - dwudziestodwuletni student Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych i Muzyki w Tokio, i jego rówieśniczka, stu

dentka tej samej uczelni - Elisa Kawaguti. Kageyama grał KonceTt skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego i D-dur op. 77 Jana Brahmsa, to samo - Kawaguti. Artystom towarzyszyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego i Marka Pijarowskiego.

W przerwie tytuły honorowych członków "Pro Sinfoniki" nadano Irenie Dubiskiej i Henrykowi Sze.ryngowi. Przedstawieniem opery Stanisława Moniuszki Halka w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie kapelmistrz holenderski Ian Jansen. W nocy z 21 na 22 pa:!:dziernikA dokonano śmiałej kradzieży w Muzeum Archidiecezjalnym. Wśr6d skradzionych przedmiotów znajdował się m. in. znacznet wartości obraz van Dycka OpŁakiwanie ChTystusa, dwa portrety olejne: mężczyzny z XVIII i staruszki z XIX w., dwie rze:!:by z drewna złocone z drugiej połowy XIV w. (św. Paweł z mieczem i św, Piotr z kluczami), siedem kielichów ze srebra, złoconych i kielich z dedykacją. Skradziono r6wnież dwa ryngrafy rycerskie ze srebra z XW i XVII w.; wśród zrabowanych przedmiotów znalazło się m. in. pięć ikon z XVII w., a taltże dwie filiżanki z podstawkami z porcelany miśnieńskiej z plastycznymi różami i niezapominajkami. Z PiOdróży artystycznej do Weert (Holandia) powrócił Chór Męski politechniki Poznańskiej, pod dyrekcją Janusza Dzięcioła.

23.10. Z okazji sześćdziesięciolecia ZwiązkU ,Inwalid6w Wojennych w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za zasługi w walce z hitlerowskim naje:!:d:!:cą w czasie II wojny światowej Maz w pracy zawodowej i społecznej pięćdziesięciu dwom inwalidom wojennym wręczono Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. W kr6tkim wystąpieniu I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Skrzypczak podkreślił wysoki autorytet moralny kombatant6w i potrzebę jego wykorzystania w wychowaniu społeczeństwa. Henryk Szeryng otrzymał od prezydenta Poznania Stanisława Piotrowicza symboliczne klucze do miasta. Tego też dnia w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Edwarda Skrzypczaka ze sławnym skrzypkiem. Towarzystwo Muzyczne im. Henryka \Vieniawskiego nadało Henrykowi Szeryngowi godność swego honorowego członka.

Gościnny występ artystów fińskich w Teatrze Wielkim. Kameralny Zespół Narodowej Opery z Helsinek wystawił Klucz Kalevi Aho.

W galerii fotografii "Od Nowa" w Pałacu KUltury otwarto wystawę fotografii społecznej. Wyboru dokonano z prac nadesłanych na II Konkurs Fotografii Socjologicznej 1981.

/"f ..;,

W auli Uniwersytetu lm. ,Adama Mickiewicza odbyły się przedostatnie przesłuchania uczestnik6w trzeciego etapu VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego: Megumi Shimane (Japónia) i dwudziestoletniego studenta Wyższej Szkoły Muzycznej w Berlinie (Niemiecka Republika Demokratyczna) l.othara Straussa. Japonka grała Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego i Koncert skTzyPcowy D-dur op. 61 Ludwiga van Beethovena, a Lothar Strauss - KonceTty skTzypcowe: D-dur op. 77 Jana Brahmsa i d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego.

24.10. W Sali im. Wojciecha Bogusławskiego w Pałacu Kultury odbyła się druga część Wojewódzkiej Konferencji Spfawozdawczo-Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Rozpoczęto ją odśpiewaniem hymnu państwowego. Obrady otworzył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Skrzypczak, który powitał przybyłych na Konferencję: członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Kazimierza Barcikowskiego i wiceministra spraw wewnętrznych !Stanisława Zaczkowskiego. Przewodnictwo obrad przejęli członkowie prezydium powołani na pierwszej części Konferencji: Mieczysław Kurzawa, Adam Krzywobłocki, Marek Miński. Po ustaleniu programu obrad i powołaniu komisji roboczych Konferencji ,(mandatowej oraz wniosk6w i uchwał), w imieniu egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego referat wygłosił I sekretarz Edward Skrzypczak. Z kolei sprawozdanie przedstawił przewOdniczący Wojew6dzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Henryk Stach. Na Konferencji wypraeowano program działania wojewódzkiej organizacji partyjnej na lata 198J. - 1983. Podjęto szereg uchwał, m. in'. w sprawie stulecia ruchu rObotniczego, dekla

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 25.10.)

rację w sprawie wSparcia czynem budowy pomnika Armii "Poznań", uchwałę w sprawie samorządu terytorialnego.

Ostatnie przesłuchania trzeciego etapu VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpiła Magdalena Suchecka i Japonka Keiko Urushihara. Polka grała Koncerty skrzypcowe: d-moll op. 22

--" ---' '-_ t 0":"$

;'1':.. ::

\.:

::" ->co .. : >'

.-f

-::; ,'j;.,k "< ..,,..:.;-" _,,,''''.:..,,*: :: »4.. ,j' C'. r:-,f

.1"«,., ,,,o . .

.j ,:...o . "

."'7.

l"

'.0;..« ":">':

"

.. { .

:\y

.:.1

:.... :.! J":.

.-<E:.. .

}H"

'. .

...,x.....:'"'........

Złota medalistka Keiko Urushihara

Henryka Wieniawskiego i D-dur op. 77 Jana Brahmsa. Japonka popisała się rewelacyjnym wykonaniem Koncertu skrzypcowego d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego i Koncertu skrzypcowego D-dur op. 77 Jana Brahmsa. Spora grupa dziennikarzy i obserwatorów czekała w hallu auli uniwersyteckiej prawie do p6łnocy na ogłoszenie wyników Konkursu. Zgodnie z oczekiwaniami _ złoty medal (i nagrodę w wysokości 80 000 zł) przyznano Keiko Urushiharze z J'aponii. Medal srebrny (i nagroda w wysoko$ci 60 000 zł) przypadł następnej Japonce - Elisie Kawaguti. Zdobywcą brązowego medalu został skrzypek polski Aureli Błaszczok (Katowice). Pozostałe trzy nagrody trafiły do rąk art ystów Japonii: czwartą otrzymał Seiji Kageyama, piątą - Iwao Furusawa, sz6stą - Megumi Shimane. Wyr8żnienia jurorzy rozdzielili w następującej kolejności: Lenuta Ciulei-Atanasiu (Rumunia), Lothar Strauss (Niemiecka Republika Demokratyczna), Bartosz Bryła i Magdalena Suchecka. Odbył się ogólnopolski zjaZd kół Towarzystwa Przyjażni Polsko-Węgiers;';iej. Henryk Szeryng - przewodniczący jury VoIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego - musiał ze względu na swe zobowiązania koncertowe wyjechać z Poznania przed zakończeniem Konkursu. Dlatego przed sobotnim przesłuchaniem odbyła się uroczystość wręczenia mu przez przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stanisława Antczaka Odznaki Honorowej Miasta Poznania. Obecny był m. in. sekretarz Ambasady Meksyku w Warszawie Victor Balvanera.

::;"',

' \ .;;.

, 't "-:- .

"..; .

.:....." .

.. " : ,

.*

.oli

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak (z lewej) dekoruje Henryka Szerynga Odznaką Honorową Miasta Poznania

W ..Maskach" zakończyły się gościnne występy teatru studenckiego IZ Anglii. Otwarcie XVII MiędzynarOdowej Wystawy Ps6w Rasowych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Hodowcy z Polski i jedenastu krajów europejskich przywie:!:li do Poznania prawie tysiąc dziewięćset żywych eksponat6w kilkudziesięciu ras. Obok Polski, najwięcej z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowacji i Republiki Federalnej Niemiec. W oddzielhym pawilonie pezentowano około pięćdziesięciu okazów rasowych kotów.

169'

25.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wręczeniem nagród i koncertem laureat6w zakończył się VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Przybyli minister kultury i sztuki J6zef Tejchma, kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mieczysław Wojtczak, I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Edward Skrzypcza'k, wicewojewoda p,oznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz, goście Konkursu z kraju i zagranicy, reprezentanci środowisk kulturalnych, dziennikarze i liczni melomani. Na estradzie miejsca z.ajęli laureaci i przedstawiciele Sądu Konkursowego: wiceprzewodniczący Max Rostal i Oleg Krysa. Henryka Szerynga, kt6ry musial wcześniej opuścić Poznań, reprezentowała Wanda Wiłkomirska. Wyniki Konkursu ogłosił Edmund Grabkowski. Kolejno do przedstawicieli jury podchodzili wśr6d oklask6w laureaci, odbierając dyplomy i medale. W imieniu jurorów przemawiała Wanda Wiłkomirska. Zamykając część oficjalną, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej Wituski zaprosił na kolejną edycję Międzynarodowych Konkurs6w im. Henryka Wieniawskiego w latach 1985 - 1986. Bezpośrednio po oficjalnych uroczystościach, rozpoczęla się część muzyczna. Koncertowali laureaci. Megumi Shimane wykonała, z towarzyszeniem Alicji Faryniarz (fortepran), M tt "Zródlo Aretuzy« z op. 30 Karola Szymanowskiego oraz Poloneza A-dur op, 21 Henryka Wieniawskiego; Iwao Furusawa gral Fantazję n.t. opery "Zloty koguclk« Rimskiego-Korsakowa, skomponowaną przez Ef.rema Zimbalistę. Towarzyszył przy fortepianie Tadeusz Chmielewski. Z kolei na estradzie zjawiło się rodzeństwo: skrzypek Seiji Kageyama i pi,anistka Kaoru Yoshinaga. Wykonali oni utwór Ernesta Chaussona Poeme op. 25. Pierwszą część koncertu zakończył Aureli Błaszczok Fantazją n.t. z opery "Faust« Charlesa Gounoda Henryka Wieniawskiego. !Niedysponowaną partnerkę skrzypka w tatniej chwili zastąpił Andrzej Tatarski. Po przerwie wystąpiły, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Państwo

wej Filharmonii, laureatki I i II nagrody. Przy pulpicie stanął Marek Pijarowski. Elisa Kawaguti grala pierwszą część Allegro ma non troppo Koncertu Skrzypcowego LUd wiga van Beethovena a Keiko Urushihara Koncert Skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego. Na bis wy,konała Kaprys nr 24 Niccolo Paganiniego oraz Kaprys "La Cadenza« nr 7 z op. 10 Henryka Wieniawskiego. Występy młodych 'irtyst6w przyjmowane były przez publiczność, kt6ra wypełniła aulę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do ostatniego stojącego mIeJsca, owacjami. Kr6tko przed północą, po zakończeniu koncertu, jurorów,. laureat6w, gości, przedstawicieli władz, organizator6w przedstawicieli środowisk muzycznych i dziennikarzy ppdejmował w Sali im. Lubrańskiego honorowy protektor Konkursu, minister kultury i sztuki J6zef Tejchma. W toaście minister podkreślił znaczenie Konkursu dla polskiej kultury muzycznej. Z.akończyła się XVIJ Międzynarodowa Wystawa Ps6w Rasowych.

Zakończył się VI Międzynarodowy Salon Opakowań "Taropak 81". W impre,zie, której celem były m. .n.: przegląd bazy przemysłowej, wymiana doświadczeń oraz popularyzacja nowych te.chnologii i postępu technicznego, uczestniczyło ponad pięćdzjesiąt firm z Austrii, Niemieckiej Republiki. Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, SZwajcarii, Szwecji, Włoch i Polski.

W Ośrodku Rozrywki "Słońce" na Osiedlu Przyjaźni odbyło się spotkanie' z Robertem Satanowskim. 26.10. Odbyło się posiedzenie Wojew6dzkiego Zespołu Poselskiego. Posłowie Ziemi Poznańskiej: Alojzy BryI, Roman Góral, Walenty Kołodziejczyk, Jerzy Lutomski, Jolanta Morawska, Anna Suchocka, Franciszek Nowak, Józef Słuszczak, Barbara Szulc, Bogdan Walerczyk - przy udziale I sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego.

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka, prezesa Woje-o wódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka i wiceprzewodniczącego Wojew6dzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Edmunda Rejka - om6wili aktualną sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą kraju; wymienili poglądy i wypracowali wsp61ne stanowisko na posiedzenie Sejmu w kwestiach rządowego projektu ustawy

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 31.10.)na temat Karty Nauczyciela, ustawy o związkach zawodowych, wolnych soo6t, dostaw węgla dla rolnictwa. Pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza spotkali się z kierownictwem Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

W :Izbie Rzemieślniczej otwarto wystawę ksiątek z Republiki Federalnej Niemiec. Na ekspozycji pokazano około 3500 książek, wydanych przez niemal trzysta oficyn. W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych oraz środowisk tw6rczych Poznania. Honory gospodarza pełnił Walter Koenig, ambasador i minister pełnomocny Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Na scenie Teatru Polskiego dwukrotne gościnne występy zespołu Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego z Zielonej Góry. Dano sztukę Jerzego Zurka Sto rąk, sto sztyletów w reżyserii Krystyny Meissner.

W salonie Empiku otwarto wystawę twórczości artysty-malarza Zenona Kaczmarkiewicza. :28.'10. Między godziną 12.00 a 13.00 nie kursowały tramwaje i autobusy miejskie, nie odjetdżały autobusy z dworca Państwowej Komunikacji Samochodowej. Normalnie natomiast funkcjonowała kolej. iNieczynne były niektóre instytucje, m. in. Powszechna Kasa Oszczędności przy pl. Wolności, a także niektóre kioski "Ruchu". Przerwały pracę fabryki z wyjątkiem zakładów pracującYCh w ruchu ciągłym. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło na linie komunikacyjne dalsze autobusy węgierskie ikarusy. 29.10. Rozpoc.zął urzędowanie nowy wojewoda poznański - Marian Kr61. Po oficjalnym spotkaniu z dyrektorami wydziałów w Urzędzie Wojewódzkim, Marian Kr61 uczestniczył takte w obradach prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej.

'- "::"'-

-.";:-:.";

". ,..;o.-O'

-1

'l'..."

. F"

!<.O." .f <0':.-

"".:;.,:..

.

:t

Marian Kr61

30.10. Wspólne posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z prezydiami Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Brantowych Związków Zawodowych oraz Okręgowego Zespołu Federacji AutonomicznYCh Związk6w Zawodowych. Pracownicy poznańskiej firmy Stefan Wojdziak I(Garbary 48) zakończyli remont zegara na wieży Ratusza POznańskiego.

. ><;>,.

...: :L

...

""\.. ....

31.10. W wieku sześćdziesIęciu lat zmarł Aleksander Anholcer, zasłużony działacz partyjny, sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojew6dzkiego w latach 1960- 1969, prezes Zarządu Wojew6dzkiego Zakładu Doskonalenia Z.awodowego w latach 11969 - 1981, działacz Zarządu Woje

w6dzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polskp-Radzieckiej, Komitetu Budowy Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni .Polsko-Radzieckiej na Cytadeli, członek Kolegium Redakcyjnego "I<;roniki Miasta Poznania" w latach 1959 - 1972, udekorowany Krrzyżem KawalerskIm Orderu Odrodzenia Polski. Po południu przeszła nad Wielkopolską silna wichura, kt6rej towarzyszyły gwałtowne opady deszczu. Siła wiatru osiągała momentami 28 mIsek. W mieście wichura wyrządziła znaczne szkody. Pozrywane zostały przewody wysokiego napięcia, przesyiające prąd m. in. do Baranowa, Kiekrza, Szczepankowa, Antoninka i Swarzędza; uszkodzonych zostało kilka linii niskiego napięcia. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę litografii Mariusza Rybczyńskiego. 1.11. Wichura szalejąca nad miastem wyrządziła wiele szk6d, przysparzając pracy m. in. brygadom pogotowia energetycznego i strażakom, kt6rzy usuwali zwalone drzewa. Zerwanych zostało kilka przewod6w linii niskiego napięcia. Największe szkody wyrządziła jednak koparka, kt6ra w południe na Osiedlu im. Jana III Sobieskiego przerwała kabel energetyczny, pozbawiając prądu znaczną część mieszkań osiedla. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital skrzypcowy Keiko Urushihary, laureatki l Nagrody VilII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

.i'Y< f[;l"; , " ",/,H Iv;i!;,- , "f""' ł .:;.: 11' ' ,"r' l;:.

; .... ... J.' ""-' _ -: l:";; ( l '; ';'':;ii ,', ' , '".;; ;. ?:05, i: !P: . -! . .,"... ""'" b. ..' ::.::.._.. - . z. I.".;... " fl1 :. . I' t(j l : '-! , . -a jf,"' ! r::,- , ..-- I T' .

ł ,, ; :.-q: : J '$iS i: t f ',', ':-" , :;. I, ,I. _'"-' :.-, '.I."-\ -, :::: .. ..., 1\ -- '.

,? .:-., ł _.....J r,;( f"1! . ffl"'(;1 ",:",j,:, 1i:,;\.'.'."(:.f¥r ":I".)j ..1

2.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się II.! Festiwal Muzyczny poświęcony twórczości Piotra Czajkowskiego. Orkiestra symfoniczna ł'ilharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją

Renarda Czajkowskiego, towarzyszyła Michałowi Grabarczykowi (skrzypce), radzieckiej wiolonczelistce Wiktorii Jegling i pianiście Andrzejowi Ratusińskiemu. W sibie Związku Literat6w Polskich, I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak spotkał się z przedstawicielami środowiska literackiego. Dla wielu os6b dojetdtających do pracy dzień rozpoczął się fatalnie. Był to pierwszy roboczy dzień, w którym wprowadzono ograniczenia w komunikacji. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zawiesiło m. in. linie pospieszne C i F; skróciło trasę autobusu 83: autobusy nr 1110, 118 i 119 dojetdżają tylko do pętli przy ul. Piątkowskiej. 3',11. W Pałacu Kultury otwarto wystawę wydawnictw rozpowszechnianych przez Przedsiębiorstwo Handlowe Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich "Mietdunarodnaja Kniga". W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i adminIstracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciejem Olejniczakiem. Obecna była konsul Konsulatu Generalnego ZwiązkU Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Anastazja Dworecka.

W salonach Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" udostępniona została wystawa, będąca plonem III BIennale Małych Form Rzeźbiarskich. Do udziału w Biennale zgłoszono sto sześćdziesiąt prac osiemdziesięciu tw6rc6w. Komisja zakwalifikowała do pokazu sto dwadzieścia dwie prace siedemdziesięciu jeden artystów. Jury konkursu, kt6remu przewodniczył Adolf Ryszka, gł6wną nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki - przyznało poznańskiej artystce Zuzannie Pawlickiej za zestaw prac. Złoty medal oraz Nagrodę Prezydenta Poznania przyznano r6wnież poznaniance Danucie Haremskiej za pracĘ Epitafium III. Medal oraz Nagrodę Wojewody Poznańskiego otrzymała za zestaw prac

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5.11.)

Alfreda Poznańska (Wrocław), a Medal i Nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznano Krzysztofowi Nitschowi ,(Kraków). Otwarto jednocześnie wystawę prac Anny Kamińskiej-Łapińskiej (warszawa), laureatki poprzedniego Biennale. W salonie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Krysiyny Nowak.

'_łJiY-=-< .

["':"'Y;'vVy...". ," I k""ff ". , I :£(lt ,r.' , l ." ł-\ ł'' ii-I" "., ',- _ '..-- f. _i' ._......:.:;:' . '" . -'; " ,':: "iJP. ";; " . C - 1 4=1 "_ \..... "t_.:-- ... _ ł'] 1t" ifjf .

l ;" If ""t. ; fi - Io'i; . t ' T ' r ," jf,; J , , I t _ !I:\ -.J .,, --:-;;; :..::,, ...... ! ! - -. łt.\k 0.- II i.ij.. \h't{k\:

Drugi dzień festiwalu muzycznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Jack,a Kasprzyka, wykonała I Symfonię g-moll op. 13 i IV Symfonię f-moll op. 36 Piotra Czajkowskiego. Gościnne występy Kabaretu "Tey" w Teatrze Wielkim. Dano widowisko Zenona Laskowika p,i. Szlaban. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Jana Zycha (Kraków). 4.11. Odbył się Wojew6dzki Zjazd Ligi Kobiet. M6wiono o najważniejszych problemach reorganizacji ruchu kobiecego, ponownego objęcia działalnością Ligi środowiska kobiet pracujących. Wiele wniosków przekazano pod adresem obecnych na sali l sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczak,a i wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego. Uchwalono program działania oraz wybrano delegatki na Zjazd Krajowy. Początek Dni Filmu Radzieckiego.

Trzeci dzień festiwalu muzycznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jacka Kasprzyka wykonała III I>ymfonlę D-dur op.

29 i V Symfonię e-moll op. 64 Piotra Czajkowskiego.

;ljX--" :i 1:;,;Jł-'i.tiH,.. .

::d,t;ITr .' :, :ł..,.".... - ""'," e .1'_ ,.- ft ' ., ""r.' . cm . i'. JłJiE 'L '! ,. I 1t1ł' I" I>}''r r I R +"j:.ui:' j, ,. : .:t;· ł{ ,'-," "-IJ - : .; , . ' .J.. . {{,. ...I,"J, ! )'- ............'... ........ -- ... . .!Ml'I"Ji -o' ł '. II "łrttlr,r ,t.. ""...I.4\"{i 1/ Ił:.. :!I;.;li

5.11. W dzielnicy Jece odbyła się uroczysta akademia, poświęcona sześćdziesiątej czwartej rocznicy wybuchu Rewolucji Patdziernikowej. Udział wzięli m. in. I sekretarz Komiietu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janusz Zwożdziak oraz kierownik Ekspozytury Urzędu Miejskiego Marta Prędka. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko. Podczas uroczystości piętnastu osobom wręczono Złote Odznaki Honorowe Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej. Akademię zak<lńczył występ zespołu artystycznego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich. W Komitecie Dzielnicowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald weterani ruchu robotniczego spotkali się z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwanem Tkaczenką. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie aktywu partyjnego, członk6w Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej i studentów z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwanem Tkaczenką. Zblitająca się sześćdziesiąta czwarta rocznica Rewolucji Pażdziernikowej stała się okazją do przyjacielskiej wymiany pogląd6w na temat sytuacji międzynarodowej oraz problemów wsp6łpracy polsko-radzieckiej, w tym współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z uczelniami radzieckimi. Z okazji sześćdziesiątej czwartej rocznicy Rewolucji Pażdziernikowej odbyło się w świetlicy Poznańskich Zakła

d6w Sprzętu Ortopedycznego spotkanie, w którym uczestniczyli wicekonsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Anastazja Dworecka oraz członkowie egzekutywy Komitetu DZielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wilda.

'.. ..1 o...f" l ' ') !. "I " .c. ". <-. .;. ., db-.W-' I ',:7; iJ.:;. }:,c'i l"i: .

'Ą'' I'C . ł' ,;,);.,_:- (:fl' '.1 1 tFl\t.. g.:r & t- !:-'-:- :-;>; . , \:-'.. ,t: 1 "C':I':' . , 'r,'L"'lle . ,,---.. .:o<" .' -"I ,1H::' "";"JUJ . , ' I: ''o;, 'j"m j f' tł :. ; r l łI -";:' :;";r";", -. - I ". .l--t-, :l I l ::---' nJ;., 1'-- _.:::-'___ -.::;. ." _."_ . ;...-,. 'I ';J'f:.::-":,,,,''"t'" '..r.1 ,,"' ."

Czwarty dzień festiwalu muzycznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Trio w składzie Michał Grabarczyk ,(skrzypce), Paweł Głombik (wiolonczela) i Maria Szwajger-Kułakowska (fortepian) wykonało Trio fortepianowe e-moll op. 50 Piotra Czajkowskiego. Jego pieśni śpiewała Ewa Podleś, przy akompaniamencie Jerzego Marchwińskiego.

."' "' ""<.' r'

;ł ' .. "'-:: ,,"'" '-' '.

.,

"<.,.."

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu Jat zmarł Marian Szczęsnowski, dyrygent orkiestry Teatru Wielkiego od 1933 r., w latach 1945 - 1960 pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Inauguracja roku akademickiego "Uniwersytetu Trzeciego Wieku" przy Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej vf sali wykładowej przy ul. Słowackiego 8/10.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im Edwarda RaczYl1skiego odbył się Czwartek Literacki poety i prozaika Edwarda Balcerzana.

Ostatni gościnny występ Kabaretu "Tey" w Teatrze Wielkim. Dano widowisko Zenona Laskowika Szlaban. 6.11. Odbyło się wsp6lne posiedzenie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z prezydiami Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej. Odbyło się spotkanie sekretarzy Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej ZJednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka i Macieja Olejniczaka z kierownictwem Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego "Oświata" i prezesami rad zakładowych Związku Nauczycielstwa Polskiego "Nauka" z poznańskich uczelni.

"\:ł1;;: <v f ":V7-?; ..:!' I,:, f' . .

'f'łr ! :;;(% li--':' 11",' .,l. "0 -',...l-,.t X,'i 1: :l\'i\}"i'"' : ' 1't;I.r: -> ' '.:: '\JM' ., 'ti.,.I, II ' -" ";fiF. , III ,,;h.L.

""j'W.'' ',I.J;tt Ifr, ",q' ' ,;;-:;l) r::, 111I"t .I, .Jłj:IJI\.J;\!.",-ł> . .jN,,"Af1

Ostatni dzień festiwalu muzycznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wielka Orkies1ra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, wykonała II Symfonię c-moll op. 17 i VI Symfonię h-moll »Patetycznq« op. 74 oraz Uwerturę - fantazję »Romeo i JuUa« Piotra Czajkowskiego.

W przeddzieil rocznicy wybuchu Rewolucji Pażdziernikowej przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, władz administracyjnych Póznania i województwa poznańskiego złożyli kwiaty i wieńce l'10d Pomnikiem Bohater6w na Cytadeli.

Z okazji sześćdziesiątej czwartej rocznicy Rewolucji Pażdziernikowej, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwan Tkaczenko z małżonką podejmowali gości w sali Marmurowej Pałacu Kultury.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 9.11.)

Przybyli przedstawiciele władz, organizacji politycznych i instytucji państwowych z wojew6dztw objętych działalnością radzieckiej placówki konsularnej w Poznaniu, reprezentanci świata nauki, kultury, weterani ruchu robotniczego, dzialacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, przedstawiciele Wojska Polskiego i milicji, największYCh zakład6w pracy i związków zawodowych. Uczestnik6w spotkania powitał Iwan Tkaczenko, zaś pozdrowienia w imieniu własnym i mieszkańc6w polu dniowo-zachodniej Polski przekazali członek Biura Politycznego, I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu Tadeusz Porębski i I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego w Poznaniu Edward Skrzypczak. W Domu Technika zawiązany został Klub Wiedzy Społeczno-Politycznej "Rzeczywistość" im. Marcina Kasprzaka. W czasie spotkania, prowadzonego przez prof. dra MiI!Czysława Wendera, wybrano kilkunastoosobową radę programową Rozpoczęcie Artystycznych Konfrontacji "Arkones-81" w Esperanckim Ośrodku Kultury "Orbita" (Osiedle Kosmonaut6w 118). W siedzibie BiUra Podr6ty Polskiej Zeglugi Bałtyckiej otwarto wystawę pll.

BarWny świat Arkadego Fiedlera.

, \

.

.',:);,"

4 ' .... ,. ... ,..

'>: 2( 4L

-t

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Marian Getler, współzałotyciel sp6łdzielczości spożywc6w w Poznaniu, prezes Poznańskiej Sp6łdzielni Spożywc6w "Społem" w latach 11956 -1967, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.11. Galowe przedstawienie opery Modesta Musorgskiego Chowańszczyzna w Teatrze Wielkim było centralną imprezą wojew6dzką z okazji sześćdziesiątej czwartej rocznicy wybuchu Rewolucji Październi

kowej. Obecni byli przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych oraz władz admlni:.tracyjnych Poznańskiego, uczestnicy Wielkiej Rewolucji Październikowej, powstańcy wielkopolscy, weterani ruchu robotniczego, aktywiści Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej, żołnierze Wojska Polskiego. Serdecznie powitano przeds1awicieli Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym Iwanem Tkaczenką, oraz dow6dztwa grupy wojsk radzieckich. I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skr:zypczak, witając zgromadzonych, przypomniał historyczną rolę Rewolucji Październikowej, a także znaczenie wzajemnej wsp6łpracy Polski ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

iuuui

Poznańska Sp6łdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała giełdę rzeczy używanych (odzież, obuwie, sprzęt sportowy, zabawki itp.) w kompleksie pawilonów usługowych na Osiedlu Kraju Rad. 8.11. Klub Użytkowników Sprzętu Hi-Fi zorganizował w "Empiku" na Osiedlu PIastowskim spotkanie hobbyst6w_ i koneser6w połączone z giełdą płyt i sprzętu Hi-Fi.

9.11. W siedzibie Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji wsp6łdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obecni byli także wojewoda poznański Marian Kr61 oraz szef Wojewódzkiego 'Sztabu WOjskowego gen. Witold Wereszczynski. Spotkaniem dyskusyjnym w siedzibie Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Par1ii Robotniczej zainaugurowała działalność Wszechnica Partyjna. Referat wprowadzający do dyskusji pt.

11 listopada - droga Polski do niepOdległości wygłosił prof. dr hab. Antoni Czubiński.

W Urzędzie Wojew6dzkim rozpoczęła się og6lnopolska konferencja na temat planów zagospodarowania przestrzennego. Celem spotkania było zapoznanie planistów przestrzennych z doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z gotowych plan6w Poznańskiego. Wojewoda poznański Marian Kr61 wraz z innymi członkami kierownictwa Urzędu Wojew6dzkiego spotkał się z prezydium Wojew6dzkiej Komisji Porozumiewawczej Branżowych Związk6w Zawodowych. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbył się recital piosenki autorskiej Wojcha Popkiewicza. 10.11. Z okazji sześćdziesiątej trzeciej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod Pomnikiem powstańc6w Wielkopolskch 1918/1919 delegacje Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Wojew6dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, radni, przedstawiciele władz administracyjnych miasta i województwa, związk6w zawodowych i organizacji społecznych, po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę Dow6dztwa Wojsk Lotniczych oraz w asyście kompanii honorowej, złożyli wieńce i kwiaty. Wartę zaciągnęli żołnierze, byli powstańcy. Następnie pod tablicą upamiętniającą związki Ignacego Paderewskiego z Poznaniem, na bundynku hotelu "Bazar", kwiaty złożyły delegacje Frontu Jedności Narodu, Muzeum Narodowego i pracownik6w hoteli.

W hali Międzynarodowych Targów Pocmańskich rozpoczęła się giełda detali do samochod6w osobowych. 11.11. W sześćdziesiątą trzecią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w siedzibie Z.arządu Wojew6dzkiego Związku Bojownik6w o Wolność i Demokrację dwudziestu trzem powstańcom wielkopolskim 111918/1919, żołnierzom walczączym w wojnie obronnej 1939 r., partyzantom, więtniom oboz6w koncentracyjnych, żołnierzom I i II Armii Wojska Polskiego wręczono Krzyże Kawalerskie 'Orderu Odrodzenia Polski. Na uroczystości obecni byli m. in. wojewoda poznański Marian K'1'61, .sekretarz .Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Par,tU Robotniczej Jan Mielcarek i prezydent miasta Stanisław Piotrowicz. W godzinach wieczornych na pl. Adama Mickiewicza z udziałem kilkunastu tysięcy poznaniaków odbyła się manifestacja patriotyczna. Przemawiał Zdzisław Koczorowski, przewodniczący Koła Kombatant6w. W manifestacji uczestniczyli: wojewoda poznański Marian Król, sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maciej Olejniczak, prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz, przedstawiciele władz wojew6dzkich Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz rektorzy poznańskich uczelni. Na cmentarzu winiarskim przy ul. Wojciechowskiego odbył się pogrzeb zmarłego w Lublinie w dniu 5 list0I=lada Władysława Jakubowskiego, zasłużonego drukarza, b. radnego Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej, b. dyrektora Centralnego Zarządu Przemysiu Poligraficznego, udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 12.11. Niezależny Zwiążek Studentów wezwał do akcji solidarnościowej ze studentami z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Rolniczej, Akademi1 Ekonomicznej, Politechnice Poznańskiej i w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w godzinach od 8.00 do 14.00 zajęto niekt6re sale wykładowe. Tok zajęć dydaktycznych nie został zakłócony. Odbyła się sesja popularnonaukowa, W' której uczestniczyli robotnicy - aktywiści Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej. W Zarządzie Wojew6dzkim Towarzystwa spotk,ali się także Polacy - absolwenci uczelni radzieckich.

13.11. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego rozpoczął się og6lnopolski harcerski sejmik kultury. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Witolda Krzemińskiego. Solistką była radziecka skrzypaczka Liana Isakadze.

14.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Akademii Rolniczej. Obok kadry dydaktyczno-naukowej uczelni i studentów, udział wzięli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej Zbigniewem Gabryeiem, ,prezesem Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoTadeuszem Zającem, wiceprzewodniczą.

cą Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Hanną SuchoCką, wojewodą poznańskim Marianem Królem. Obecny był metropolita poznański ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba. Ustępujący rektor, prof. dr hab. Tadeusz Czwojdrak.

Wydarzenia w Poznaniu (14.11.)

wygłosił przem6wienie i przekazał następnie insygnia władzy rektorskiej nowo wybranemu rektorowi - prof. drowi hab. Wojciechowi Dzięciołowskiemu. Zasłużeni pracownicy Akademii Rolniczej udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: prof. dr hab. Bogdan Kiełczewski, prof. dr hab. Marian Sobociński, prof. mgr inż. Jerzy Strumiński; Krzyże Kawalerskie Orderu Odrcdzenia Polski - prof. dr Mieczysław żur akowski, Jan Sleboda i prof. dr Michał Borys. Tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL przyznano doc. drowi hab. Kazimierzowi Pawłowskiemu. Wykład inauguracyjny 'wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Szebiotko na tem.at roli jakości surowców rolnych w wytwarzaniu żywnm;ci. 'I "': r;i

:t .. :

.;" '."':t :I"łm .... ,,:"j: . .g\

_.1'{'1:::

-.; :. .'S=...

:.

r.

-1\::

':"fi' $.."< .. . .: ,.:;..:',". '::./....

1:.

',.':I', ",.$

';-:.

:, t '<">':;:

",", . ..;!

... .

...'.

:/j;"

"?

-..;:.-:---.... - - c"-_

",,< ....;

::"':<

"'

-.. -

'"<:"'. ,..,:, ".

..'""

Moment odsłonięcia tablicy

W związku z trzydziestą sz6stą rocznicą śmierci Wincentego Witosa dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy ul1C> jego imienia (odcinek nowo budowanej trasy Niestachowskiej od uL Wojska Polskiego do ul. Obornickiej). Przybyli przedstawiciele centralnych i wojew6dzJ,ich władz politycznych oraz administracyjnych, z sekretarzem Komitetuwojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniewem Gabryelem, sekretarzem WOjew6dzkiego -"Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Mirosławem Koplńskim, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem, wojewodą poznańskim Marianem Kr6lem, rektorzy poznańskich uczelni, przedstawiciele świata nauki, instytucji wsp6łpracujących z rolnictwem, ludność miasta, delegacje ludowc6w z Wielkopolski. Zebranych powitał prezes Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając. OdsIonięcia tablicy dokonano w obecności wnuka Witosa - Wincentego Stawarza. Odśpiewano hymn Chłopski Gdy naród dO boju. W sali rektoratu Akademii Rolniczej odbyła si następnie uroczysta wieczornica.

- .

11111111

W Teatrze Weilkim odbyła się premiera wieczoru baletowego, na kt6ry złoźyły się Hrabina Stanisława Moniuszki - Krzysztofa Meyera i Serenada Mieczysława Karłowicza. Inscenizacja i choreografia Henryka Konwińskiego, scenografia - Władysława Wigury, kierownictwo muzyczne - Jana Kulaszewicza. W premierowej obsadzie tańC"zyli: H r ab i n a: Ewa Pawlak (Hrabina), Ewa Mist€rka (Bronia), Eugenia Pisarczyk (Panna Ewa), Emil Wesołowski (Kazimierz), Zbigniew Misiuda (Dzidzi), Ryszard Janek (Chorąży), Małgorzata Cyranek (Ochmistrzyni), Zofia Str6żniak (Flora), Ryszard Baranowski (Zefir), Małgorzata Płatkowska (Bachantka) oraz zesp6ł i uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej. S e r e n a d a: Ewa Pawlak i Wiesław Kościelak, Blandyna Makowiecka, Kornelia Matecka oraz Ryszard Baranowski, Krzysztof Białek, Maria Czyżak, Danuta Fajfer, Hanna Grajeta, Urszula Kom.irska, Wiesława Malicka, Henryk Minkiewicz, Ewa Misterka, Zofia Str6żniak, Bożena Tomiak.

W Liceum im. Karola Marcinkowskiego rozpoczęły się uroczystości sześcdziesię

ciolecia powstania 14. Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Z6łkiewskiego czyli ,,Błękitnej Czternastki".

W Domu DrUkarza otwarto wystawę obrazującą stuletni dorobek poznańskich pOligraf6w. W salonie Poznańskiego Towarzystwa :Fotograficznego otwarto wystawę 11 Międzystowarzyszeniowego Salonu Jesiennego, z udziałem Towarzystw z Bydgoszczy, Łodzi, Poznania i Warszawy. Z festiwalu w Zacatecas (Meksyk) pOwr6cił Teatr Osmego Dnia, pod kierownictwem Lecha Raczaka. Przed północą zgłosił się do Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. K6rnickiej pacjent z nożem w plecach. Okazał się nim kierowca taks6wki, kt6ry zabrał przy ul. Garncarskiej pasażera w wieku około dwudziestu lat i Kt6ry polecił zaWieźć się w okolice ul. Bałtyckiej. Na miejscu pasażer uregulował rachunek i nagle zaatakował taks6wkarza z tyłu - pchnął go notem w plecy. iNapastnik zbiegł, a ranny z trudem dojechał (I) do pogotowia. W salonie oEmpiku otwarto wystawę Kwiatów Marii Dolnej.

.-<ri'

;; i

.>:..

.

",' :"o" t .,..'

'. . :r: .:",," t"f"

.-;;., .. . ..'...'" ....<

W wieku siedemdziesięciu czterech lat "zmarł dr Jerzy Czygrinow, pionier przemysłu elektrotechnicznego, współzałożyciel i kierownik Centralnego Laborato

12 Kronika m. Poznania z. 3 - ł/82

rium Zjednoczenia Przemysłu Akumulator6w i Ogniw w latach 1947 - 1948, długoletni główny technolog i gł6wny konstruktor Poznańskich Zakład6w Elektrotechnicznych "Centra", udekorowany Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł Mieczysław Dolata, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego w latach 1973 -197'7. 15.11. W hali nr 2 Międzynarodowych Targ6w Poznańskich odbyła się aukcja staroci morskich. Całkowity doch6d (prawie 1'lO 000 zł) przeznaczono na budowę "Daru Młodziety". Najchętniej kupowano lampy okrętowe. Jedną z nich sprzedano za 4000 zł. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora, Scena "Marcinek" odbyła się premiera sztuki Vacl.ava Ctvertka Przygody rozbójnika Rumca;sa, w retyserii Emilii umińskiej i scenografii Adama Kiliana Libretto do muzyki Katarzyny Glirtner napisał Ernest Bryll. W premierowej obsadzie grali: Jerzy Ooldbeck (Rumcajs), Bożena Tychanic:a (Słoneczko), Teresa Sreberska (Hanka; Zając), Irena Sleszyńska-Borowiec (Anka; Zając), Krzysztof Deszczyński (Starosta), Andrzej Marciniak <.Książę Pan; Gefrajter), Grażyna Wydrowska (Księtna Pani; Zając), irena Sleszyńska-Borowiec, Gratyna Wydrowska, 'Andrzej Marciniak, Artur Szych (Wojsko), Krzysztof Deszczyński, Andrzej Marciniak, Artur Szych (Smok).

..

<.

'.,

.:../o,,' ';;i/t .., ,..,;,.}.-.) .. J "o,:\\. J' jJt" .. ""'-1\4'ot'

Od lewej: Rumcajs(Jerzy Goldbeck) i Hank.a (Teresa Sreberska)

Na winogradach oddano do użytku drugą centralę telefoniczną o pojemności 1500 numer6w. 16JB. Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przewodniczącym zarządu wybrano jednomyślnie Stanisława Kaźmierskiego. Rozpoczęcie XV Tygodnia Archeologii w Muzeum Archeologicznym.

Wydarzenia w Poznaniu (16 -19.11.)

W GalerU Nowej otwa,rta została wystawa malarstwa, grafiki i rysunk6w Tomasza Porzyckiego. .

W holu sali WieU;iej Pałacu Kultury odbył się koncert z cyklu "Moje pieśni" Ch6ru Męskiego "Arion", pod kierownictwem Leszka Bajona. W Domu Technika rozpoczęła się konferencja naukowa, zorganizowana przez Oddział Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa oraz Akademię Rolniczą, poświęcona prezentacji wsp6łczesnych metod i technik zarządzania. Zebranie Klubu Kultury Pamiętrukarskiej, przy Wielkopolskim TowarzYstwie Kulturalnym, zawiązanego w dniu 21 maja 1981 r. Członkowie klubu, po wprowadzeniu Plrof. dra Witolda Jak6bczyka pt. Z historii pamiętnikarstWa, dyskutowali nad typami i rodzajami pamiętnik6w. Wybrano trzyosobową radę Klubu, kt6rej przewodniczy Antoni Rzemyszkiewicz.

---;:-.- -.:- - "';--- _.

;:

.:i".;

$,.

<.,." <;= .f.

.:\-

:

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Jan Masian, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 im. gen. Józefa Bema w latach .1960 - 970, udekorowany Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari

'.. ł...

;;>':

, "

..... :. i: : "",-.

W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł Marian Polowczyk, dyre,ktor Fa

bryki Obrabiarek Specjalnych "ponar-Wiepofama" im. Powstańców Wiflkopolskich w latach 1949 -1960 i 1956. - 1964, udekorowany Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.11. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się sesja naukowa z okazji stutrzydziestopięciolecia Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Referaty wygłosili: Zdzisław Grot, Stefan Kowal, Andrzej Kwilecki, Wacław Radldewicz, Franciszek Tatara, Witold Szulc i pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W salonie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta Poznania otwarto wystawę pn, Dawny Poznań W dokumencie archiwalnym. 18.11. Do Plodjętej na Dolnym Śląsku akcji protestacyjnej sprzedawc6w z kiosków "Ruchu" przyłączYli się niektórzy kioskarze poznańscy - członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Nie przyłączyli się pracownicy etatowi w ekspedycjach "Ruchu" oraz w transporcie. Rano piętnaście samochodów wyjechało z "Gazetą Poznańską" i "Głosem Wielkopolskim" na ulice miasta, z kt6rych w najruchliwszych jego punktach sprzedawano gazety. Większe zakłady przemysłowe włączyły się do kolportażu prasy wśr6d zał6g. Podobnie rozszedł się "Express Poznański". S.p6łdzielnia Rzemieślnicza "Mechanik6w" przy ul. Gwardii Ludowej 9 zorganizowała izbę pomiarów, przeznaczoną dla producentów prywatnych. Na "Scenie na piętrze" przy ul. Masztalarskiej rozpoczęły się gościnne występy włoskiego zespołu "Teatro Potlach" z Fara Sabina z widowiskiem Zanim skończy się święto. Związek Polak6w "Zgoda" z Bremy (Republika Federalna Niemiec) przekazał Szpitalowi Klinicznemu im. Heliodora Święcickiego zestaw narzędzi chirurgic.znych, igły jednorazowego utytku, zestawy do kropl6wek i specyfiki niezbędne w skutecznym leczeniu zapalenia opon m6zgowych. W holu parterowym Pałacu KUltury otwarto wystawę rzeżby i ceramiki uczniów Liceum Plastycznego. 19.J11. Sprawom działalności partyjnej w zakładach przemysłu spożywczego poświęcone było spotkanie sekretarzy organizacji partyjnych działających w tych zakładach z sekretarzem Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej Zbigniewem Gabryelem.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada sekretarzy organizacyjnych inEtancji stopnia pOdstawowego. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Jan Mielcarekli; UJ::J ,_. _jł S:1Q-a-i:,: "\i,: "';Ół'>:Itrffl _.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Ruch robotniczy w walce o pokój i pokojowe wspóŁistnienie (autor scenariusz.a Włodzimierz Grajewski). Przybyli przedstawiciele Komitetu wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, władz administracyjnych, instytucji kulturalnych,. weterani ruchu robotniczego. Rozpoczęła się sesja zorganizowana przez ilntytut Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, poświęcona problematyce wsp6łpracy naukowej w dziedzinie prawa. Przybyli dyrektorzy instytut6w państwa i prawa akademii nauk z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Sesja połączona była z sym.pozjum naukowym na temat wsp6łdziałania państw socjalistycznych w dziedzinie praw człowieka. Uczestnicy spotkania przyjęci zostali przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka oraz prezydenta miasta Stanisława Piotrowicza. W Urzędzie Wojew6dzkim podpisano porozumienie, dzięki ktQ,remu od piątkU {20.11.) we wszystkich kioskach "Ruchu" sprzedawane będą również. " gazety codzienne. Odbyła się cruga część sesji popularnonaukowej poświęconej Szarym Szeregom w Wielkopolsce, zorganizowanej przez Harcerski Krąg Szesnastak6w "Bemak". W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się Czwartek LIteracki An-drzeja \Szczypiorskiego. 20.11. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się zebranie przedstawicieli kierownictw komisji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Naro#Iowej.

W Domu Drukarza odbyło się uroczyste spotkanie z okazji siedemdziesięciopię

I.

ciolecia działalności Związku Zawodowego Pracownik6w Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Przybyli: przewodniczący Zarządu Głównego Konstanty Golik, przewodniczący Zarządu Okręgu Henryk Nowak, wojewoda poznański Marian Kr6l, prezydent miasta Stanisław Piotrowicz. Uhonorowano złotymi odznakami ZwiązkU Rady Zakładowe Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Wojew6dzkiego Przedsiębiorstwa Wodociąg6w i Kanalizacji, Zakład6w Odzieży Sportowej "Polsport". W Domu Technika rozpoczęły słę obrady XXVII Walnego Zjazdu Del(!gat6w Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynier6w i Technik6w Przemysłu Naftowego. Prezesem Zarządu Gł6wnego wybrany został Ryszard Cygan (Krak6w). W siedzibie wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stron,nictwa Ludowego odbyło się posiedzenie wojew6dzkiej Komisji wsp6łdziałania' Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stroqp.ictwa Demokratycznego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Bogusława Madeya. Solistką była mezzosopranistk.a Anna Malewicz-Madey. Ostatni gościnny występ włoskiego zespołu teatralnego "Teatr o Potlaci':" z Fara Sabina z widowiskiem POławiacze perel. W galerii fotografii "Od Nowa" otwar.to wystawę fotogram6w Victora Burgina (Anglia). 21.11. W Domu Drukarza odbyła się uroczystość z okazji pięćsetlecia drukarstwa polskiego. W uznaniu zasług, przedstawicielom czarnej sztuki wręczono odznaczenia państwowe i regionalne. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Ignacy Horemski, Mieczysław Konieczny, Henryk Wacławik. Gościem drukarzy był wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. W sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę prac nadesłanych na IX Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej. W Klubie "Na Skarpie" otwarto wystawę ptaków kolorowych i śpiewających. 22.L1. Rozpoczęły się "Dni Honorowego Krwiodawstwa" 'pOd hałem "Dar krwi - darem serca".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kameralny Deutsche Streichersolisten z Berlina Za

Wydarzenia w POZ1laniu (22 - 25.11.)

chodniego. 'Solistą był Edward Zienkowski (skrzypce). W wieku pięćdziesięciu jeden lat zmarł profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr Zdzisław DUdzik, kierownik Zakładu Katalizy na Zoolitach Instytutu Chemii, współpracownik ..Gazety Poznańskiej" i "Głosu Wielkopolskiego" z dziedziny kultury i sztuki filmowej. 23.11. Inauguracja VI Poznańskich Dni Jakości. W siedzibie Wojew6dzkiej Rady Narodowej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej Edwarda Skrzypczaka z księdzem biskupem Janem Michalskim - wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. W sali Kameralnej Teatru Wielkiego odbył się recital Elżbiety Hornung, mezzosopranistki Komische Oper w Berlinie. Śpiewała pieśni Piotra Czajkowskiego. 24.11 Na Uniwersytecie im. Adama MickieWl.cza o godzinie 8.00 grupa studentów rozpoczęła okupowanie niekt6rych pomieszczeń w gmachu przy ul. \Szamarzewskiego, Collegium Novum .przy ul. Marchlewskiego, Collegium Minus przy ul. Wieniawskigo i Collegium Iuridicum przy nI. Czerwonej Armii. Przystąpili tae do akcji niekt6rzy wykładowcy, członkowie Niezaleźnego Samorządnego Związku Zawodowego ..Solidarność". W Akademii Ekonomicznej akcją objęto drugie piętro uczelnianych pomieszczeń w sąsiednim budynku Sp6łdzielczego Banku Ludowego; w Akademii Rolniczej - trzy budynki przy ul. Wojska Polskiego. Przystąpili do akcji strajkowej studenci Akademii Wychowania Fizycznego. Nie odbyły się żadne zajęcia, zas w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej wznowiono je po godzinie 14.00. Studenci Państwowej Wyźszej Szkoły Sztuk Plastycznych akcji nie poparli.

W Teatrze polskim odbyła się sesja naukowa z okazji sto dziesiątej rocznicy powstania Związku Sp6łek Zarobkowych i Gospodarczych. Gośćmi sesji byli wiceminister finans6w J'erzy Graczyk, wojewoda poznański Marian Kr6l, prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz, I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypc:zak i prezes Wojew6dzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając.

Na ścianie budynku przy pl. Wolności 18 wmurowano tablicę pamiątkową. Otwarto wystawę pamiątek historycznych oraz stoisko - filatelistyczne.

W przeddzień czterdziestej piątej rocznicy utwoczenia brygad międzynajOdowych w Hiszpanii, ppd pomnikiem Karola Świerczewskiego złożono wieńce i

IJbo!fi

kwiaty. Wartę honorową zaciągnęli źołnierze Wojska polskiego. O godzinie 10.00 zakończyła się akcja studencka w Akademii Ekonomicznej, w Uniwersytecie im. Adama Micldewic:za i in. uczelniach. W sali posiedzeń senatu Akademii Ekonomicznej rozpoczęła się konferencja naukowa Polsko-Radzieckiej Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obrady poświęcono om6wieniu tematu pt. Problem źywnościowy a kompleks agroprzemystowy. Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły roboty przy wymianie tor6w tramwajowych w ul. Winogrady od zbiegu 71' ul. Murawa do Wilc:zaka. Wobec przepełnienia Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (stropy groźą zawaleniem), podjęto zaskakującą decyzję przeniesienia częsci zbiorów do westybulu auli uniwersyteckiej. Obliczono, źe powierzchnia westybulu (ok. 400 mO) pozwala na zmagazynowanie tam 600 000 tom6w literatury naukowej. Us.tawione w westybulu regały z książkami zatarasowały dostęp do szatni. W studenckim klubie "Od Nowa" rozpoczął gościnne występy zesp6ł "Trzeci oddech Kaczuchy" z Olsztyna. 25.11. W Poznaniu przebywał członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej ZjednOCzonej Partii RObotniczej Hieronim Kublak. \Spotkał się z aktywem partyjnym Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i z władzami Uniwersytetu im. Adama MickiEwicza oraz wziął udział w otwartym zebraniu uniwersyteckiej organizacji partyjnej. Odbyło się spOtkanie l sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward!! Skrzy

pczaka z członkami Komisji Porozumiewawczej Bran:towych Związk6w Zawodowych. W pałacu Dzlałyńskich odbyła się sesja zgromadzenia og6lnego poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Tematem były :zagadnienia biologii molekularnej. Referat wygłosił prof. dr Andrzej Legocki z Międzyuczelnianego !Instytutu Biochemii.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa Komitetu Wojew6dzklego z działaczami Zarządu Wojew6dzkiego "Wielkopolska" Niezale:tnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolnik6w Indywidualnych "Solidarność" i z przedstawicielami prezydium Rady Wojew6dzkiej Związku K6łek i Organizacji Rolniczych Kombinat BUdownictwa Komunalnego został zarządzeniem prezydenta Poznania podzielony na sześć samodzielnych przedsiębiorstw: Grunwald (Bema 3b), Wilda (28 Czerwca 1956 r. 390), Stare Miasto (Wllczak 16), Je:tyce (Cicha 16), Nowe Miasto (Koronkarska 12/16) i Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Komunalnego (28 Czerwca 1956 r. 390).

26.11. I sekretarz Komitetu WOjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak spotkał się z przedstawicielami Wojew6dzkiego zespołu Konfederacji Autonomicznych związk6w Zawodowych.

;Inauguracja cyklu imprez pt. "Rataje i6rem pisane" w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje".

27.11. W Domu Turysty odbył się I Poznański Sejmik Morski. Referat wygłosił Przemysław Gomolec.

'Obradował ,I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Rzecznik6w Patentowych. Podczas posiedzenia Wojew6dzkiego . Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalid6w i Ludzi Niepełnosprawnych podpisana została w obecnosciprzedstawicieli władz wojew6dzkich, z wojewodą Marianem Kr6lem) karta wsp6łw:Iałania między poznańskimi organizacjami zajmującymi się sprawami inwalid6w i emerytów. Powołano komisję koordynacyjną, kt6rej przewodniczącym został Stanisław Dobak. W Klubie Wojsk Lotniczych przy ul.

Niezłomnych la otwarto wystawę przygotowaną przez Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Plovdiv pt. Wasyl Kolarow - patriota l lntern""'jonallsta.

W auli Uniwersytetu im. Adam,: Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Państwowej Wy:tszej Szkoły Muzycznej oraz Ch6r\' Chłopięcego 1 Męskiego Filharmonii Poznanskiej PJOd dyrekcją Stefana Stuligros:za. Soliści: Jolanta Radek (sopran), Krystyna Szostek-Radkowa (mezzosopran) Henryk Grychnik (tenor), Tadeusz Leśnlc:zak (bas).

28.11. Dzień Podchorą:tego. Gł6wne uroczystości odbyły się w Wy:tszej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych iIp.. Stefana Czarnieckiego oraz w Wy2s:zej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermi.

strzowskich im. Mariana Buczka. I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Rzecznik6w Patentowych zakończył obrady. Przewodniczącym Zarządu Głównego wybrany został Marek Besler. Reaktywowanie oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Przewodnictwo zarządu objął Jerzy Mło.. dziejowski. VI Wojew6dzki Zjazd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prezesem Zarządu Wojew6dzkiego wybrany został ponownie Tadeusz Zamelski. Gościnny występ zespołu warszawskiego Teatru "Ateneum" w Teatrze Wielkim. Dano Poloneza Jerzego S. Sity w re:tyseril J'Inusza Warmińskiego i scenografii Seweryna Wiśniewskiego. Grali m. in. Aleksandra Sląska (Caryca Ka.tarzyna), Jerzy Kamas {Szczęsny Potocki), Jan Swiderski (Seweryn Rzewuski), Czesław Wołłejko (Stanisław .....ugust) oraz Tadeu7. Borowski, Marcin Kociniak i Mieczysław Volt.

W Teatrze Muzycznym 04była się premiera operetki Jerzego Lawiny-Swiętochowskiego Panna wodna, w re:tyserii i inscenizacji Beaty Artemskiej, scenograffi Barbary Wolniewicz i choreografii Zbigniewa Strzałkowskiegn. Kierownictwo muzyczne sprawował Stefan Rudko. W premierowej obsadzie wystąpili: Jan Rowiński (Mr. John Okl Town), Maria Tomaszewska (Mrs. MilI Old Town.

Wydarzenia w Poznaniu (28.11. - 2.12.)l' ..1/::<" D<.

\."

:.' \-.

f..>:J."!!'.

"';.':,"; ",,; """

....'" ...

""" .

.,. .. : "..,," .: . .

..,. :.

,. .... ......,.

,.: ":." ':"'<....n .. ..... ........ .:;..'::;;i. . -,,' :\ .. .

]

. " ...... ._... . .......-. .

. . "\o. ;,......- .

J1i!'<

.m.<

;:

Od lewej: Sławomi,r Pietraszewski (Franek) i Jacek Sikorowski '(Janek)jego żona), Anna Bajerska-Witczak (Miss Mary, ich córka), Janina Guttner6wna (Miss Hobby), Katarzyna G6ralczyk (Titi), Czesława Urban (Miss Molly), Jan Adamczyk (Mr. Bob), Jadwiga Kurzewska (Mrs. Bobulińska), Jerzy Golfert (Kowalski, kapitan statku), Michał Kuleczka (Andrzej), Jarosław Stempowski (Tadeusz), Antoni Urban (Bosman), Ja..cek Sikorowski (Janek), Sławomir Pietra szewski (Franek), Krzysztof Osmęda (Danek), Jerzy Bandei (August).

29..11. Ogólnopolski Zjazd Kół Młodych Związku Literat6w Polskich. Pisarzy powitał prezes oddziału oznańskiego Egon Naganowski. W imieniu Zarządu Głównego Związku przemawiał wiceprezes Tadeusz Drewnowski. Referaty wygłosili: Marian Stala (Krak6w), Tadeusz Komendant (Warsz,awa), Sergiusz Sterna-Wachowiak i Tadeusz Żukowski z Poznania.

W auli Uniwersytetu im.. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Jacka Domagały. Trzydziestolecie Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej. Galowy koncert Ch6ru, pod dyrekcją Janusza Dzięcioła, odbył się w auli Zespołu Szk6ł MUzycznych Nr l przy uL Solnej. Drugi gościnny występ :zespołu warszawskiego Teatru "Ateneum" w Teatrze Wielkim.

30.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Ch6ru Politechniki Poznańskiej wraz z Wielkopolską Symfoniczną Orkiestrą Objazdową, pod dyrekcją Stanisława Chudaka. Wojewoda poznański Marian Kr61 przyjął rektorów uczelni poznańskich. Celem spotkania było omówienie zasad wsp6łpracy oraz przedstawienie kd!lcePieji pełnego wykorzystania olbrzymiego

potencjału naukowego w sposób jak najbardziej społecznie użyteczny. . W Osiedlowym Domu :Kultury "Pod Lipami" odbyło się spotkanie z FrancisZkiem Starowieyskim. Ostatni gościnny występ zespołu warszawskiego Teatru "Ateneum" w Teatrze Wielkim.

W pałacu G6rk6w odbyła się uroczystość trzydziestolecia działalności poznańskiego oddziału Pracowni Konserwacji Zabytk6w. Podczas spotkania najbardziej zasłu:teni pracownicy udekorowani zostali medalami i dyplomami uznania. I sek,retarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak spotkał się z aktywem związkowym w Zakładach Przemysłu Me,talowego "H. Cegielski".

:-

.

. .

. ;: "....: ,.. .

"j .' :

. !II .,;

\,

"....

.' \. .. ;i

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Ewaryst Szpingier, wsp6łorganizator branżowego" Związku Pracownik6w BUdowlanych w Wielkopolsce, udekorowany Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski.

<1.12 Przybyła do Poznania delegacja Okręgowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunist;ycznej z Plovdiv pod przewodnictwem Angeła Szterewa, I sekretarza Komitetu Rejonowego Bułgarskiej Partii Komunistycznej w Asenowgradzie. W siedzibie Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotniczej odbyło się spotk.anie kierownictwa Komitetu z prezydium poznańskiego Komitetu Porozumiewawczego Srodowisk Tw6rczych i Naukowych, z prof. drem Stanisławem Sołtysińskim na czele.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac członk6w Sekcji Przyrodniczo-Krajoznawczej. 2.12. Rozstrzygnięto IX og6lnopolskf Konkurs Malarstwa im. Jana Spychalskiego. Nadesłano trzysta dwadzieścia dziewięć

.I

obraz6w, z których blisko sto z'akwalifikowano na wystawę w 1982 r. Jury. pod przEwodnictwem Konrada Jarodzkiego ,(Wrocław), przyznało I nagrodę obrazowi Andrzeja Bienia (Wrocław), dwie drugie zdobyły obrazy Jana Pręgowskiego (Toruń) i Danuty Waberskiej (Poznań), trzy trze'cie nagrody przyznano obrazom: Jacka Bigoszewskiego (Ł6dź), Elżbiety Terlikowskiej (Wrocław) i Czesława Tumielewicza (Gdańsk). Wyr6:tniono dziesięć obraz6w, wśr6d nich prace poznańskich m.alarzy Jerzego Olesiaka i .Józefa Walczaka. Nagrodę specjalną organizator6w Konkursu zdobył obraz Andrzeja M. ŁuboWSkiego (Poznań).

Wiecz6r pieśni Mieczysława Karłowicza.. w sali Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy ul. 5więtosawskiej, zorganizowany przez Studenckie Koło Wykonawc6w Wy:tszej Szkoły Muzycznej. Spiewali: Paweł Antkowiak, Joanna Kozłowska, Stanisław Meus, Lucyna Olender, Anna Drganiszczak, Barbara Panek i Wiesława Zak. 3.12 W siedzibie Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka z ordynariuszem archidiecezji poznańskiej, księdzem arcybiskupem Jerzym Strobą. Rozpoczęła się konferencja naukowa nt. "Zasady realizacji polityki społecznej w zakładzie pracy w warunkach reformy gospodarczej". W Miejskiej Bibliotece PUblicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się Czwartek Literacki krakowskiej poetki Ewy Lipskiej.

W salonie Towarzystwa Miłośnik6w Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Melanii Gacowej, Bolesława 4>awlickiego i Franciszka Pawęskiego.. 4.1. W siedzibie arcYbiskup6w poznańskich

odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego M.adana Kr6la z ordynariuszem archidiecezji poznańskiej, księdzem arcy;biskupem Jerzym Strobą. W holu urzędu WOjew6dzkiego została zorganizowana wystawa obrazująca dorobek pszczelarstwa regionu. Otworzył ją wojewoda poznański Marian Król. W r,amach Wszechnicy Partyjnej odbył się wykł.ad sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mariana Orzechowskiego na temat porozumienia narodowego. Przebywająca w Poznaniu delegacja Okręgowego Komi.tetu BUłgarskiej Partii Komunistycznej zakończyła wizytę. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Piotra Warzechy. !Solistą był węgierski pianista Ferenc Ra-dos.

:-0«'<"" ,...

-;X'<--""""

::,t "'''' - ri..: .oc"

A '*

"..

W wieku siedemdziesięciu siedmiu latzmarł dr in:t. Wiktor Wysłouch, głów-ny in:tynier Centralnego Biura Kon5trukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w latach 1952 - '1958, specjalista z zakresu konstrukcji taboru kolejowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazd6w Szynowych, udekorowany Krzy:tem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 5.12. Drukarze pożegnali pięciu naj starszych koleg6w kończących pracę zawodową.. Każdy miał za sobą blisko czterdzieści.

lat pracy w drukarstwie gazetowym: Stanisław Kubasik, Zbyszka Majewski.. Maciej Neneman, Michal świderski, Kazimierz Urbaniak. Związani oni byli przez wiele lat z Poznańskimi Zakładami Graficznymi im. Marcina Kasprzaka. 6.12. W Ośrodku Teatralnym "Maski" wystąpił gościnnie Teatr "Provisorium" z. Lublina. Dano przedstawienie pt. Pusta.

estrada. Ch6r Chłopięcy i Męski Filharmonii

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 9.12.)

Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. udał się w podr6ż atystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Bułgarii. Teatr "Maja". pod kierownictwem Kazimierza Grochma1skiego. udał się w podrÓż artystyczną do Szwajcarii. 7.12. Problemy organizacji gospodarki narzędziowej oraz doskonalenia metod jej projektowania i funkcjonowania - przez zastosowanie automatyki i doskonalszych system6w organizacyjnych - były tematem zorganizowanej w Pałacu Kultury konferencji specjalist6w z całego kraju.

., ".

"',:

;..'::<:.

.', . f ' . .' , ',o.

....':.:": ........,....

;.-'

1 .' /.

, iJ:, '.' .(::,.

Osiemdziesięciopięciolecie urodzin obchodził światowej sławy uczony prof. dr hab. wiktor Dega.

W Miejskiej Bibliotece PUbliczne3 im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto zorganizowaną z okazji sześćdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Wydawc6w Książek wystawę pn. Ruch wydawniczy w Poznaniu 1918 -1981. Na otwarciu wystawy wicewojewoda Romuald Zysnarski i wiceprezydent Andrzej Wituski wręczyli grupie zasłużonych pracownik6w wydawnictw Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" i Odznaki Honorowe Miasta Poznania. W galerU .,Merkury" przy pl. Woiności 8 otwarto wystawę akwarel i rysunk6w Bożeny Hubickiej. W P,ałacu KUltury otwarto VI Wielkopolską Młodzieżową Wystawę Filatelistyczną. Uroczystość nadania dOktoratu honoris catlsa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poetce Kazimierze IhaJ«()wicz6wnie. Do mieszkania poetki Pjl'zy ul. Gajowej przybyła delegacja senatu uczelni, z rektorem prof. drem J..,.nuszem Zi6łkowskim. Obecni byli r6wnież Jan J. Szczepański - prezes Zarządu Głównego i Egon Naganowski - prezes poznańskiego oddziału Związku Literat6w Polskich oraz Andrzej Wituski - wiceprezydent Poznania. Tw6rczość poetki scharakteryzował doc. dr Edward Balcerzan. Następnie tradycyjną formułę aktu promocyjnego w języku łacińskim odczytał prof. dr Jarosław Maciejewski. Na zakończenie Kazimiera Iłłakowicz6wna w kilku prostych słowach podziękowała społeczności akademickiej za dowody uznania, pamięci i powszechnej życzliwości. Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolejowego Klubu Sportowego "Lech". Om6wiono na nim osiągnięcia sportowe w latach 1977 - 1981. Zasłużonym działaczom oraz zawodnikom wręczono odznaczenia regionalne i sp.ortowe. Wybrano nowy zarząd. na czele kt6rego stanął Bogdan Zeidler. W Domu Technika odbyła się narada przedkongresowa, poświęcona wykorzystaniu myśli technicznej i kadr technicznych. Przy ul. Dziadoszańskiej 10 rozpoczęła się giełda części zamiennych oraz maszyn i urządzeń bUdowlanych. 9.12 Rozpoczęcie obrad Krajowej Konferencji Rektor6w Szk6ł Wyższych.

'O:!!V '! >.. j=: " 11<4 t;! -m ,.ę

Sesja Wojew6dzkiej Rady Narodowej poświęcona problemom budownictwa mieszkaniowego. Podjęto uchwałę z wnioskami pod adresem wojewody. Urzędu Wojew6dzkiego, Ministerstw Budownictwa i Materiał6w BUdowlanych oraz Gospodari Terenowej i Ochrony Srodowiska, posł6w Ziemi Poznańskiej. Inwestor6w, projektant6w i wykonawc6w. W galerii fotografii "Od Nowa" otwarto Misteria - wystawę fotogram6w Ada. ma Bujaka. Po Poznania przybyli parlamentarzyści belgijscy Louis Velvelthoven i Hubert Rubens oraz Victor Penskens. Zwiedzili Wojew6dzki Szpital Zespolony oraz jeden z dom6w pomocy społecznej. Przyjął ich wojewoda Marian Król.

Do Poznania, na zaproszenie IzbY Rzemieślniczej, przybyli przedstawiciele Izby Rzemieślniczej z Kassel (Re'publika Federalna Niemiec).

10.12. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka z dziennikarzami prasy, radia i telewizji. Uczestniczył kierownik Wydziału Pracy Ideowo-wychowawczej Komitetu wojew6dzkiego Zenon Rubczak. W collegium Iuridicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez Komitet Porozumiewawczy Srodowisk Tw6rczych wesp,6ł z poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy pol5kich na temat funkcjonowania poznańskich środk6w masowego przekazu. Odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu wojew6dzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Skrzypczaka z przedstawicielami Zarządu Wojew6dzkiego Stowarzyszenia ,.pax"' Odbyło się posiedzenie plenarne KOmitetu Zakładowego polskiej Zjednoczonej Pax'tii Robotniczej Zakład6w Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz r6wnolegle z nim posiedzenie egzekutywy i aktywu partyjnego Komitetu Zakladowego w Sremie. Podczas tych spotkań uchwalono jednobrzmiące Q.świadczenie, w kt6rym czytamy: "W poczuciu patriotycznej, obywatelskiej i moralnej wsp6łodpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny, państwa i narodu polskiego [...J stanowczo potępiamy te wszystkie siły w kraju, opowiadające się za konfrontacją, za dalszym sianiem zamętu, niepokoju i trwogi".

- .

11111111

Gościnny występ Elżbiety Niziol w roli EI:l:biety w operze Don Carlos Giuseppe verdiego w Teatrze Wielkim. W gaierii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę ma. larstwa pn. Tadeusz Brzozowski, przyjaciele, uczniowie, na której wystawiało swe prace osiernddesięclu d:za.ewięciu przyjaci6ł i uczni6w Mistrza. Równolegle otwarto wystawy malarstwa, grafiki i rysunku Jerzego Piotrowicza oraz Jerzego Jękota - Przestrzenie muzyczne poświęcone artystom świata. .

W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę wyrob6w upominkowych ze sznurka i kwiat6w projek,tu Heleny Lawrywianiec.

W nocy zakończyła się Krajowa Konferencja Rektor6w Szk6ł Wyższych. Jej przewodniczącym wybrany został profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego J6zef' Gierowski. Opublikowano oświadczenie, w którym Konferencja zajęła stanowisko wobec aktualnej sytuacji w szkolnictwie wy:l:szym. 11.12. Decyzją Wojew6dzkiego Sztabu Antykryzysowego wstrzymano sprzeda:!: benzyny dla samochod6w słu:l:bowych. £!.;:?;::::1 ';.'oJI,','I!,' .' .;- _ ""'"'T- ' ";,t;1i:;./ji., ,1 :," .,. ,%",'1., .,' (i, "!i;_....=.... -;-; .. ... :_ ,", :i;J," ;. tA -..0: 1 . ".

:..':;:\ lr' ; ;.. .' ":LJ' fc\ q .. ',,' .

tlfłł ił;i }i;':":.; :.:,:;27

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistami byli waltorniści . czechosłowaccy Zdenek i Bedfich Tylsarowie. poznański Ch6r Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, udał się w podróż artystyczną do Utrechtu (Holandia), na koncerty dla kierowc6w ponad stu pięćdziesięciu ciężar6wek przywo:l:ących do Polski dary Holenderskiego KOmitetu Pomocy Dzieciom Polskim. 12.12. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie zawodników, trener6w

Wydarzenia w Poznaniu (12 -15.12.)

I działaczy Okręgowego Związku Tenisowego z ok,azji sześćdziesięciolecia Związku. Obecny był prezes Henryk Golimowski, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski i .przedstawiciel Zarządu Gł6wnego - Kordian Tarasiewicz. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 185 Koncert Boznański. Na organach koncertował Julian Gembalski.

W Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb działacza ruchu rObotniczego Franciszka Niewiadomskiego. W latach międzywojennych pełnił funkcję sekretarza Komitetu Dzielnicowego, członka Okręgowego Komitetu Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, w latach 1930 - 1938 był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzy:tem Oficerskim Orderu Odrodzen Polski.

Zmarł 5 grudnia w wieku siedemdziesięciu jeden lat. 13.12. Ogłoszenie stanu telefony przestały na - nieczynne; milicyjna od 22.00 daży i pOdawania sowania taks6wekf':"

,:t... .

'\i:i .'.

.,.

t...:.. . ."'t '.-1

. 'f< } ......

;:tf ,

'"

! :..

,: .

..

Gen. bryg, - pUbt Michał Polechwojennego w kraju: działać; teatry i kiobowiązują: godzina do 6.00, zakaz sprzealkoholu, zakaz kur

..

14.12. Powstał Wojewódzki Komitet Obrony Kraju. Jego zadaniem stała się realizacja dekretów określających warunki funkcjonowania państwa i życia sp,ołecznego w sytuacji stanu wOjennego. Komisarzem-pełnomocnikiem Komitetu Obrony Kraju na województwo poznańskie mianowany został gen. bryg. pilot MichaJ polech, a pełnomocnikiem namiasto Poznań - płk mgr inż. Zbigniew Gracz

",.'

::->

!.

""

Zbigniew Gracz Płk mgr inż.

Po ogłoszeniu stanu wOJennego ukazała się tylko "Gazeta Poz:'lańska". Zawieszono wydawanie "Głosu Wielkopolskicgo" i "Expressu Poznańskiego" W "Gazecie Poznańskiej" ukazał się,: Apel Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego i Stronnictwa Demokratycznego do społeczeństwa województwa poznańskiego wzywający o rozwagę, poczucie odpowiedzlalnoś.ci we wsp6lnym dziele ratowania ojczyzny. Drugi dzień stanu wojennego. Repocter "Gazety Poznańskiej" zanotował: "Inne nieco były wnętrza poznańskich tramwaj6w i autobusów. Pasażerowie bardziej powściągliwi, nieskorzy do rozmów [.. .J. Komunikacja miejska funkcjonowała na og6ł sprawnie [.. .J, Służby komunalne działały nieżle". 1:;.12. W siedzibie Komitetu WOjew6dzkiegc> Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada aktywu poświęcona działalności partii w warunkach "'tanu wojennego. Informację o aktuałnej sytuacji w Poznaniu przedstawił I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Edwa.rd Skrzypczak; głos zabierali sekretarze Komitetu Wojew6dzkiego Jan Mielcarek i Bronisław Stęplowski. Nadzwyczajne posiedzenie egzekutywy Komitetw Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii RObotn[czej, z udziałem członka Wojskowej Rady Ocalenia NarOdowego gen. dyw. pilota Tadeusza Krepskiego.

WObec bra,ku pOłączeń telefonicznych.

uruchomiono czynne całą dobę dOdat

kowe punkty dorażnej pomocy medycznej. Z występ6w artystycznych w Utrechcic (Holandia) powr6cił poznański Ch6r Chłapięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. 16.t2. W sali pasiedzeń plenarnych Komitetu wojew6dzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się seminarium nt. Stan badań nad dziejami ruchu rObotniczego W Wielkopolsce. Odbyła się narada komendantów szczepów Hufca ZwiązkU Harcerstwa polskiego Grunwald. Postanowiono dyżury Harcerskiego Pogotowia Zimowego przenieść z nieczynnego, klubu ,,Rondo" do Komendy Hufca przy ul. Bosej 9. Około czterystu harcerzy grunwaldzkich zmobilizowano da pomocy ludziom samotnym, niedołę:tnym i schorowanym. Wajewoda paznański pawołał lek. med.

Lucynę Łuczak na stanowisko lekarza wojewódzkiego. W celu poprawy dojazdU do pracy w Zakładach Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski", linIe tramwajowe nr 7 i 9 zostały przedłu:tone do Dębca. 17.12. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" udostępniła swojc domy i kluby kultury dzieciom i młodzieży szkolnej na zajęcia pod oktem pedagog6w i instruktor6w.

;"

";, ."..

\ .

$fi ,;'

.t

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarła Henryka Szymkowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 w latach 1960 - 1970, działaczka Towarzystwa przyjaci6ł Dzieci, udekorowana Krzy:tem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.12. W Komitecie Wojew6dzkim polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada sekretarzy organizacji partyjnych du:tych zakładów piracy oraz sekretarzy komitet6w dzielnicowych, podczas kt6rej I sekretarz Komitetu WojewQdzkiego Edward Skrzypczak om6wił aktualną sytuację w regionie poznańskim oraz wytyczył bieżące zadania dla organizacji partyjnych. W związku z przywrócenIem czterdziestodwugodzinnego tygodnia pracy w administracji państwowej, Urząd Wojew6dzki, Urząd Miejski i in. czynne są w godzinach od 8.00 do 15.00; W poniedziałki od 8.00 do 17.00, a w sOboty od 8.00 do 13.00.

"".

i,:. .. ł

:"%

.. .-.-;1: . .

. ..

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł redaktor Antoni BączkowSki - współpracownik "Gazety Poznańskiej" i "Woli Ludu", udekarowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odradzenia Polski.

19.12. Opublikowano podziękowanie Wojew6dzkiego Komitetu Obrony Kraju: "M"eSzkańcy P.oznania i wojew6dztwa. Kierujemy do Was słowa podziękowania i uznania za wysokie poczucie odpowiedzialności i zrozumienie, jakie akazujecie dla warunk6w wynikających ze stanu wojennego,. Wasze zd.yscyplinowanie., praca, ład i porządek, kt6rych przestrzegacie, jest dziś dowodem p,.raw-. dziwego świadomego patriotyzmu. Właśnie taka postawa gwarantuje szybkie przywr6cenie normalnych warunk6w :tycia, pełne wprowadzenie reformy gospodarczej, przywr6cenie swob6d obywatelskich i dalszą demokratyzację życia w duchu rozpoczętego procesu socjalistycznej odnowy". Weszło w życie zarządzenie ministra spraw wewnętrznych o godzinie milicyjnej od 23.00 do 5.00 dnia następnego zamiast od 22.00 do 6.00. Wojewoda poznański, w porozumieniu z pełnomocnikiem Komitetu Obrony Kraju, przywr6cił kursowanie taksówek osobowych, towarowych i prywatnego. publicznego transportu cię:tarowego na obszarze województwa poznańskiego. Decyzją wojewody poznańskiego przywrócono sprzeda:t alkoholu w systemie reglamentacji na obszarze wojew6dztwa

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 27.12.)

poznańskiego. W dalszym ciągu obqwiązuje zakaz sprzedaży i podawania alkoholu w lokalach gastronomicznych.

./' .,",' I,\, -,.j 4' .J.

»'..', , .

.;;- L.'" -J"'" .

. . . ',: .;.." ........... ;t

......... t

W wieku pięćdziesięciu dwóch 'lat zmarła Urszula Zawidzka wsp6łpracownica ośrodka telewizji poznańskiej od' 1957 r., autorka wielu program6w i reportaży filmowych z dZiedziny kultury wielkopolskiej. 20.12. Aktualna sytuacja w kraju i wojew6dztwie oraz naj pilniejsze zadania partii w warunkach stanu wojennego, były tematem narady z udziałem sekretarzy gminnych, miejsko-gminnych, miejskich i dzielnicowych instancji partyjnych. Spotkaniu przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak.

. ,

:

"". ::.>w-, !.:

..C'

:.' "" :.:

21.12. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Antom Mocek, prezes Spółdzielni Pracy "Surmet" w latach 1951 - 1973.

21,12. Do obsługi komunikacyjnej miasta skierowano autobusy biur podr6ży. , W Alei Zasłuż!'nych na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się ,.ogrzeb działacza ruchu robotniczego Franciszka Zi6łkowskiego, członka Komuni5tycznej Partii Polski w latach 1934 - 1938, udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia pOlsK!o Zmarł w wieku sześćdziesięciu ośmiu la! w dniu 16 grudnia.

22.12. Port "Zeglugi Bałtyckiej" przy Garbarach został zamknięty. Z Holandii, staraniem b. pozn;lnianki Loretty von Gisbergen-Wawrzyniak z Oisterwijk, przybył .transport żywności i odzieży do dyspozycji POlskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Samoch6d z przyczepą rozładowali chłopcy z Państwowej Bursy Szkół Artystycznych. W sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Dekoracji dokonał kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesław Niteckl. Po częŚci oficjalnej odbył się koncert. Medale otrzymali: Stefan i Marianna Błaszkowscy. Jan i Janina Chlebowscy. Stanisław i Marianna Gruszczyńscy, Antoni i Walentyna Jakubowscy, J6zef i Agnieszka Kaniowie, Władysław i Julianna Koczorowscy, J6zef 1 Władysława Ks1ążklewiczowie. Antoni i Jadwiga Maciejewscy, Stefan i J6zefa Pokrywkowie, Ludwik i Klara Przybylscy, Franciszek i Zofia Runowscy, Leon i Stanisława RybkoW5CY. Jan i Stanisława Sobkowiakowie, Wacław 1 Gertruda Staszewscy, J6zef i Helena Sworowscy, Wacław i Jadwiga Turkiewiczowie, J6zef i Maria Weseli, Jan i Anna Zurczakowie. 2-1.12. Z pOdróży artystYCZiIlej do Szwajcarii powr6cił Teatr "Maja". pod kierownictwem Kazimierza Grochmalicklego. 23.12. Z okazji zbliżającej się sześćdziesiątej trzeciej rocznicy wybuchu powstania Wielkopoiskiego 1918{1919, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak oraz prezes Zarządu Wojew6dzkiego Związku Bojownik6w o Wolność i Demokrację Marian Jakubowil'z odwiedzili chorych kombatant6w. Odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. Przedmiotem dyskusji była ocena działalności instancji podczas stanu wojennego. Uchwałą Komitetu powołano Radę Ocalenia Narodowego dzielnicy Jeżyce. Z ,podr6ży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii powr6cił Ch6r Chłopięcy l Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. K1onceTltował m. in. w Hamburgu. 27.12. Z okazji sześćdz1esiątej trzeciej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1.918{1919, w siedzibie Zarządu Wojew6dzkiego Związku Bojownik6w o Wolność .1 Demokrację odbyło się spotkanie kilkun8Stoosobowej grupy kombatant6w. Wzięli w nim udział: sekretarze Komi

tetu Wojew6dzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Skrzypczak oraz Maciej Olejniczak, wojewOda poznański Marian Król i prezydent poznania Stanis1aw Piotrowicz. Po powitani\! gości przez prezesa Zarządu Mariana Jakubowicza, przewodniczący Krajowej Komisji Weteran6w Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Bernara Łuczewski wręczył obecnym pamiątkowe medale. Edward Skrzypczak w imieniu wojewódzkich władz politycznych przekazał uczestnikom walk o wolność Ojczyzny życzenia zdrowia oraz powodzenia w pracy społecznej dla dobra kraju. Zyczenia zdrowia i pomyślności w działalności społecznej przekazał r6wniet zebranym wojewOda Marian Kr61. Pod czas spotkania odczytano treść telegramu, jaki na ręce Bernarda Łuczewskiego p:rzekazał prezes Zarządu Gł6wnego Związku Włodzimierz Sokorski.

Pod pomnikiem Powstańc6w Wielkopolskich 1918/1919 delegacje Komitetu Wojew6dzkIego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojew6dzkich Komitet6w Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz Wojew6dzkiej i Miejskiej Rady Narodowej złotyły wieńce i kwia.ty. Hołd bohaterom Oddali działacze Frontu Jedności Narodu, Związku Bojownik6w o Wolność i Demokrację i Związku Harcerstwa Polskiego oraz zakład6w pracy. W asyście kompanii honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych wieńce pod pomnikiem złożyły delegacje Wojska Polskiego. Kwiaty złotono pod tablicami pamiątkowymi Ignacego Paderewskiego, Franciszka Ratajczaka, Romana Wilkanowicza, na znajdującej się na pl. Wolności płycie upoamlętniającej przysIęgę oddział6w powstańczych w 1919 r. Wojewódzki Komitet Obrony Kraju podjął decyzję o wznowieniu działalnoścI Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora oraz kina "Jagiellonka". Udostępmono wszystkie telefoniczne automaty wrzutowe łączące z Pogotowiem Ratunkowym (999), Strażą Pożarną 1(998) i :Milicją Obywatelską (997). 29.12. Z inicjatywy Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce, zawiązał się Obywatelski Komi

tet Ocalenia NarOdowego dzielnicy jeżyckiej. Skupia on działaczy partyjnych, członk6w Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, bezpartyjnych, członk6w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Harcerstwa Polskiego, wetlłran6w ludowego Wojska Polskiego, ruchu robotniczego, pracownik6w zakład6w przemysłowych dzielnicy oraz przedtawicieli inteligencji. Na pierwszym posiedzeniu Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego przyjęto deklarację prC?gramową skierowaną do ludzi p[racy l mieszkańc6w dzielnicy. 30.12. Odbyło się spotkanie aktywu partyjnego wojew6dztwa poznańskiego z udziałem członk6w centralnych władz partyjnych. Spotkanie prowadził I sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej ParUi Robotniczej Edward Skrzypczak. Uczestniczyli w nim m. in.

członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. dyw. pilot Tadeusz .Krepski oraz komisarz-pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju na województwo poznańskie gen. bryg. pilot Micha! Polech.

.,.:'d:"<

..6i-' ."

.. .

''f!. .

1 i..'ąI ._ '" '!.m . '. . .

>. .. .

., ". ., II

W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł mgr in!. Tomasz Szałajko, dyrektor Wojew6dzkiego Państwowego zakładu Unasienniania Zwierząt i Stacji Hodowli Zarodowej w latach 1956 - 1979, udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 31. 12. W noc sylwestrową godzina milicyjna nie obowiązywała.

Zebrał: Kronikarz ":",.. "'i * * ..'.

'..}.

i ,-!{,:{.!,:,,:,;,.{J < . ,. : m ¥ .... 5 0 LAT TEMU t ¥" W KRONICE MIASTA POZNANIA , l i-;,.. ¥ W roczniku dziesIątym redakcja postanowiła wydać numery drugi i trzeci w jednym zeszycie z datą 30 czerwca 1932 . W zeszycie tym Zygmunt Zaleski zamieścił obszerną roz"'!" prawę Cech szewski do roku 1793; Janusz Staf'zewski - dzieje gimnazjum poznańskiego .:.'!'..:.

,... (1806 -1918); Kamil Kantak -- biogram naceg.b Warmińskiego, a Romana Szymańska zajęła ¥ ę Z:::;i:n';:n:;;:t:p;:'O;i:łao ;:Ck;:;ń:iu yu d2)O:;:c: t!! ni sław Wasylewski - wspomnienia J. N. Gniewosza o Woykowskich.

!':;.'! W "Zapiskach" Andrzej Wojtkowski pomieścił niewielką notatkę pt. Jak w Poznaniu * r. 1875 obaw!ano się komunizmu, w której czytamy: , ::: W rękopisie 60p7 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie znajduje się fol. 101- 192 list : i Eugeniusza Trąmpczyńskicgo, pisany w Poznaniu dnia 9 listopada r. 1875 do Józefa Łep. kowskiego, profesora archeologU na uniwersytecie krakowskim i zięcia Karola Ltbelta.

Autor listu pisze pomiędzy innymi o kilkustopniowych mrozach, które trzymaly przez .. tydzlei. 1 zaszkodzily nie wybranym 3eszcze ziemniakom; "przez to bieda" - czytamy dał. lej. ..która i tak jest niemała, powiękRZY się jeszcze; dOdać do tego zastój kompletny,." .' _ w handlu, krachy i oddalenie kUkunastu tysięcy robotników z fabryk, a będziemy mieli i w perspektywie niedalekiej k o m u n l z m z jego następstwami. - Dzienniki puste są te. raz, a .edaktorzy łamią sobie glowy, jak arkusz co dzień zapelnlć".

,.",- A zatem lękanie sic niebezpieczeństwa komunIstycznego, jako następstwa przesileń ¥' !.. gospodarczych i bezrobocia, nie jcst cechą wylącznie czasów najnowszych.

Zeszyt czwarty "Kroniki", z datą 31 grudnia 1932 r., miał na okładce czerwoną dzie siątkę i otwierał go artykuł wstępny pi6ra Zygmunta Zaleskiego Po dziesięciu latach.

:' Gdy w styczniu 1923 r. rozpoczęliśmy wydawnictwo "Kroniki Miasta Poznania", wypi- , i saliśmy mu na drogę, :te ma utrzymywać w ludności :tywq pamięć minionych dni miasta " ' < ..: " ._ naszego, szerzyć i poglębiać wa..tości kulturalne miasta oraz informować o ble:tących ":" ¥ sprawach miejskich. Naczelnym naszym dą:teniem było mno:tyć umiłowanie grodu, w któ rym poczęla się histo,'ia Polski.. ..: ": . ' O Ue zaaanie swoje spelniliśmy, sami sądzić nie mo:temy. Wiemy wszak:te, 1:t znaleźli śmy oddźwięk w spoleczeństwle i duży mir w obywatelstwie miasta poznania.

W 10 rocznikach .,Kroniki" zgromadztl się pokaźny zespól jej wspólpracowników, którym '.' : serdeczne za pracę w niej skladamy podziękowanie. W dziale historycznym zamieścilt swe t t prace: Antoni B€de'Tskl. Leon Bialkowskl, Alfons Blaszczyk. Stanisław Bodniak, Alfred Brosig, Kazimierz Bross, Aleksander Chybiński, Stanlslaw Czasz, ks. Bronlslaw Gladysz, " '. - ...: . : Irena Glębocka-Piotrowska, Zygmunt Glowackl, Pawel Groth, Zdzlslaw Grot, Marian Gu mowski, ks. W. Hozakowskl, Kazimierz KaczmarczyJ.:, Adam H. Kaletka, ks. KamU Kantak, '." Aleksandm Karpińska, Stanislaw Karwowskl (spuścizna), ZOfia Kasprzycka-Strauchowa, *- Arnold Kirschbraun, Wislawa Knapowska, Aniela Koehlerówna, Arthur Kronthal, Jaroslaw Leitgeber. Helena Łuczakówna, ks. biskup StaniSlaw Łukomskt, ks. Edmund Majkowski, ..: " - ¥ * '.' '.' ..-. ".' '.' ..:. ,.;.t:.:.;' t"''."'"''':"*:'' 4ł:.*".*****"* ¥.. .(4.i.... .,..,....__..:tj. ... .iI X . __4t-; 01'-4\.:'4. "...:'4.... ......¥ i":' :t:.. ... ... V :.: Rocznik X. Poznań, 31 grudnia 1932 r. NI'. 4 =.: KRONIKA : MIASTA POZNANIA KWARTALNIK P05WIĘCONY SPRAWOM KULTURALNYM STOŁ. MIASTA POZNANIA.

(Organ Towarzystwa l'Hłośnik6w Miasta Poznańia) REDAKTOR: ZYGMUNT ZALESKI. !% ID *" :-.;.-:- , .... II.'.

'.0 .:.

¥ TRESĆ. ZyQmuni Zaleski: Po dziesięciu latach. - IJr. Stanisław Runge: tlO-lecie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. - Dr. .. Aleksandra Karpińska: Cmentarzysko typu łużyckieQo z młod- . , :: szego okresu halsztackiego w Poznaniu - Glównej. - Jarosław " . " LeitQeber: Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego. - X "." Janusz Staszewski: Z dziejów gimnazjum poznańskicgo .oI!.

(1806-1815). - Tymon Terlecki: Listy tureckie R y szarda ... Berwińskiel!o do Władyslawa Bentkowskiego i Karola Libelta. ! . Zapiski: 1. Wśród archiwaljów i pamiątek (Dr. Stanisław Wast1ewskn. 2. O dawnych strzelnicach i pieczęd bractwlI -.

strzeleckiego w Poznaniu (Dr. Feliks Pohorecki). 3. Zapis -1! Edwarda Raczyńskicl!o dla Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu. .

_.." 4. Poznań w .Rozmaitościach Szkockich" z r. 1843. 5 Wjazd .

biskupa Stefana Wierzbowskiego na biskupstwo poznańskie :1ii .,. (Dr. Andrzej Wojtkowski). 6. Namiestnik A. Radziwiłł a teatr .... .,j... k ".0 . pol s i w Poznaniu (Zdzisław Grot). 7. Pierwotny plan kościoła ." t farnego w Poznaniu (Kazimierz Malinowski). -- Dział bieżący, . .. k .' o " Kroni a ważniejszych wydarzeń. - Z ruchu wydawniczego. :1ii':' .

¥ .

WYDAWCA: MAGISTRAT STOŁECZNEGO MIASTA POZNANI A :t "!;.. 0.0 ¥ t.:. ... ¥ .ł. .

t.:. lot' Fotokopia okładki zeszytu jubileuszowego .

t.:. . ¥ .

;:iH:;cH%H:H%H%H:.'::H%H%HY:H%H:H% ,..1i"':-4I1!.. ..4 ,..,..:" :ł:,.r; ..-.'! *"1t$* * ¥ - - !Ci N&gł6wek artykułu ju bileuszowego K R O N I K A f MIASTA POZNANIA ... ".. ROCZNIK X N U M E R 4.

: . ¥" Zygmunt Zaleski.

. . : :- PO DZIESJJ:;Cll' LAT....CIł. ¥" Kazimierz MalinoWski., ks. Wacław Mayer, Boleslaw Olszewicz, Henryk Opieński, Nikod\1m 'Pajzde.skl, Józef pawłowc:zak, Feliks pOhorecki, ks. Leon Rankowski. Kazimierz Ruciń;. ski, Stanisław Runge, Maks. Sosnowski (spuścizna), Janusz Staszewski, Mieczysław Sucho ckl, Marceli Szarota, Wacław Szczygielski, Romana szymańska, Bolesław Slaski, Maria :" o." ,l Swie:tawska-WojCiechowska, Tymon Terlecki, Stanisław Turski, Teodor Tyc. Marla Tyców;. na, stanisław Wasylewski, ,lu lit/s z WiU au m e, Andrzej WOjtkowskl, Zygmunt zalelkt.

: W dziale .,bie:tqcym" ogłaszali prace: Al. Chyblńskl, St. Czasz, Kazimierz Dqbrowski, Augustyn Drozdowicz, Stanisla?!J Kirkin, Antoni Kotowicz, Wladysław Kultus, ks. Wacław :" Mayer, prez. Cyryl Ratajski, E. StrauSS, Tadeusz Szulc, B. Slaski, Nikodem Tyrakowski, ".. A. Wodzlczko, A. Wojtkowski, Z. Zaleski; drobne przyczynki Leon Sluchnińskl i ZOfia .

W dziale histU1 ycznym znajdujemy prace z ró:tnych wieków l dziedzin: z geograf U o .

i topografii historycznej 6 prac, z historii ogólnej, lJOUtycznej l wojen 37 prac. z historii k .o prawa t admin.stracji 3 prace, z historii gospodarczej wł. bractw 19 prac, z historii o.

:'''''' . ' . ścielne.1 i ż"cia religijnego 23 prace, z historii literatury i ksiqżki oraz czasopiśmiennictwa . ' o .

20 przyczynków, z historii oświece.,ia, nauki i instytucji kulturalnych 23 przyczynki, z hi- ¥" * historii sztuki i :abytków artystycznych 16 przyczynków, przyczynków biograficznych 66 $.

: . o . : (częściowo wyUczany-'OJ równid w innych dzialach), pTac różnych 16.

Dztal "b.eżqcy" zawiera: przyczynków do ogólnych zagadnień urbanistycznych 9, o buo.. downlctwie podziemnym i naziemnym 8, o finansach i handlu" 7, o zieleni miejSkiej 5, .:.'!t:. . ... . ¥" x. . ' o innych działach p1acy s"mo.zqdowej 6, z zakresu kultury i sztuki 14, prac statystycz- .:. nych 14, artykulów o wa:t?:"Jch wydailZenlach 9, wspomnień pośmiertnych 9, artykułow '." różnych 7 oraz sprawozdania z ,'ucht.i wyda1.vniczer;o, z Tow, M1lośników m. Poznania i notatki drobne.

:- Spodziewaliśmy się, e do .oczmka 10 dOłqczymy śeisły skorowidz treści wszystkich - " " .. ' .

roczników, ze względów oszczędnościowych musimy jednak poniechać tej myśU.

: Dziesięć roczników "Kroniki" dowodzi, :te pismo nasze zgromadz1lo bardzo wielki za- ., . . ' sób prac historycznych. Przyznajemy, że dzlal ble:tqcy rozwlnql się slabiej ni:t tego prag%i nęliśmy. W przyszłym dziesięcioleciu dqżyć będziemy do jego wzmocnienia, pTzekonanl, ;. że mamy COraz więcej doświadczonych samorzqdowców, którzy pchnq naprzód wiedzę ......,. . .: i literaturę urbanistyczną na naszym odcinku pracy. .... ..". W zakresie działu historycznego lJragnęliŚ?nY służyć poważną pracq nat/kowq szerokiej :f! putltczności, unikaltŚ?ny pTzeto rubryk p1'zeznaczonych dla malej garstki zainteresowanych .:. . . . " .; czy specjalUtów i utrzymaliśmy pismo nasze na takim lJoziomie, że nie stalo się ani pismem din histOTyków ani pismem o zakroju popularnym w zwyklym tego słowa zna'.. czeniu. I tak q drogq pójdziemy_ da. Bóg - dalej.

stra:ihj a;le b:: :'OI;Z:ai t;;:;ebn;:r:żć ż::;:. rO::;::le P::= X. ciolom i Czytelnikom za przywiqzanie do "Kroniki" i za towarzyszenie naszej pTacy.

: Poważniejszy aniżeli "Kronika" jł..bilĘusz - bo sześćdziesięciolecia - obchodził ogr6d zoologiczny (18'1'1 -19;;1). Z teJ okazji St&nislaw Runge zamieścił szkic monograficzny, koń cząc takimi oto uwagami: .:..'!i:;:.

Od szerc:Ju lat podnoszq się glosy, :te ogród poznański wskutek szybkiego rozrostu .. miasta znalazł się z bicgiem lat prawie w centrum }>oznania i otoczony jest zewszqd cał- :': . ¥ .." kowic!e rudUiwymi ulicami. Stan taki u'wać dłużej nie PQw!.nien, gdyż wplywa bezwzględ- Ci .::ot ,' .... . .. CH%H:H:iH:H%H%';H%iH%H%H% :. nie ujemnie na: zdrowie zwierząt pTzez pogorszenie się jeszcze w większym stopniu sztucz- it1 . n y ch warunków Ich b y tu i tak jut bardzo od legi yeti od natury. Również i dla zdrowia ¥ mieszkańców miasta, nie jest pOżądane trzymanie tak znacznej ilości :zwierząt na stosun kowo niewE;lkiej pTzestrzeni. Panująca ciasnota powtrzymuje nie tylko dalsze ewentual- ;.

_... ne powiększenie ogrodu, ale także l rozbudowę miasta, gdyż teren, jaki zajmuje obecnie ¥ . ogród zoologiczny, przedstawia 'wybitnie wartościowe parcele budowlane. GlOsy te wysu- .

wają sluszne żądanie przenies,enla ogrodu zoologicznego w inne, bardziej odpowiedni" : ::: dalej od środowiska miasta oddalone miejsce. wywodom tym trudno pTzeCiwstawić argu- , ' !.'! menty, które pTzemawlalyby za pozostawieniem ogrodu. Toteż zarząd ogrodu zoologicz"." nego, najbardzwj w tej sprllwie zainteresowany, ni"jednokrotnie poważnie zastanawial się 'tli' :!! nad koniecznością przeniesienia ogrodu; wybrano już r.awet teren na Cytadeli i niewątpli wie "pTawa pOsunęlab3,' się już znacznie naprzód, gdyby nie skierowanie glownego wysilku ..... miasta na urządzenie powszechnej Wystawy Krajowej W roku 1939, a następnie ogól71e .

:i pogorszenie się warunków gospodarczych. Być może, że i dobr<;e się stalo, że nie pTze pTowadzono zbyt pospiesznego pTze71iesienia ogrodu zoologicznego, gdyż dla dokonania tego .. odpowiedzialnego dziela, potrzeba nie tylko moc grosza, ale przede wszystkim uprzedniego .'!'. dokonania jak najśc1ślej>lzycti studiów przygotowawczych, a tego dotychczas nie zrobtono. a..:.

Ogród zool.ogiczny w Po:maniu w niedalekiej przyszłości przeniesiony być musi, a pie- ¥ niądze na ten cel także się znajdą. jeże!; weźmie ię pod uwa!?ę olbrzymią wartość pie- .ti.

.: niężną, jaką można uzyskać z rozparcelowania i sprzedaży terenu, który obecnie zajmuje ;.t ogród. Kwota uzyskana z tcgo rodzaju transakcji Z pewnością pokryłaby bądź w calości, . a pTzynajmniej w 1vięlcszej części, dute koszta przcp,'owadzki i urządzenia ogrodu zoolo- .

:..': gicznego w nowej sledzipie. : 4i:! Obawa, że przeni"sienic ogTDd zoologicznego w bardziej oddalone od środOwiska miasta ':ft, okolice może wplynąć ujemnie na ilosć osób zwiedzających ogród, zdaje się być calkowi de plOnną. Dowodzą tego sprawozdania rOcznc ogrodu zoolOgicznego w poznaniu.' W la- . " :;jI1':" tach od 1911 do 1914, kiedy ogród zoologiczny znajdowal się na peryferiach miasta, a licz- ¥ ba mieszkań.ców miasta byla o kilkadziesiąt tysięcy niższa od liczby obecnej, przedęt:.: nie rocznie zwiedzalo ogród 250000 osób. Ze sprawozdań z lat 1922 -1923 wynika, że prze ciętna liczbo. zwiedzającyc"- rocznie wcale się nie wzmogla (z wyjątkiem okresu P.W.K.

..ł!!.t w roku 1929) lub ledwie pTzewyższa liczbę 250000. Nie świadczy to wcale o zmniejszeniu f,\j.

.

';: . ' . . . ., ,.

IK U N "' , . r .l/: tlL _ I ' rt . ' :: O R /F . -..'?-.\..... " . . ::: t !' OGRÓD '1 ? o. 1 1 .. ..... - o: BRACTWA '<' ". "_ o. , , '-: J!,' STRZELEC.KIEc.O: ... 4111t:.: /J JARECKI . o' q ¥ ."... & : ',' -ł 1r1 . ą O 'b .. - ;.;.. [ ' oo.... : l :, ':-"'kRAMARKI£WICZ :' .. ¥ !Ci - -;v f:--':: 3 ---' - :... PLAC ' 0 ... . ' . . I -"_ , _: ,,-' ...- SAPiEŻYSKi :..t..: . ' . 1-. ;; ".' :' ,¥ :i . -.') IPl '" ' ". . x:: .." ,', t .. ". 11: 1'- ." ""':::;";"-'''>¥ " ' . ' 4f. : (t't'<' "«'( '-fr" ..,' "",,"'''.',.' ;. . t......2'<I)(-(..../ł)-. <i: t £ 'r .... ... ; ....:.< "' . .. . .

:;jI1':" . . t..:: li:; ""./ł;' i: ':; ....._..... /",(;r:-- ......-,-..-- ',." ' . :: . ' ;.....1..! .'--_ ..«'t o -. STAW (t ,.0_' .... . " .:",. . . ! " .,' "l'''' . 'L .' ."".,-':, ". - -". ... . .: .2. "t .... . ! "0_ (. '. ...,4'1 -.. . -:. iI.'.

d l.I' ;___" ....(.. L Ą '.." "'.-' !t . ''!'' 'lul.r' '. (<-..,.,' .",.

. /....:t " ,,'''' ,'oS- ". P L. A N . r t" Ij; ,.0 0 M.POZNANiA IU800 ł :. l;;}' ...... , . "c,., -OKOLi,,, PL.SAPi£zVN5Ki£c.o- .ti.

. 2::(i '0,. ':.t°ł..-. ... '.Ii' .' ",.u.n1"OIug", . ZAMEK ił!.

{i',j .:-'!P · jfr.t:'" . .

.. .t n.......'iAB 1 'H L "":" .." Okolice placu Sapieżyńskiego według pyłnu Poznania z 1800 r. Objaśnienie: l. Zamek, ,., 2. Brama Wroniecka, 3. Furtka zamkowa, 4. Młyn Bogdanka, 5. Więzienie, 6. Plac rewii * ¥ ;%t:H:H%H%H%i;':H%H%H%H% [Y%H%H;%;%H

)ę t Na zdjęciU od lewej: '. ;'.' '.;. ¥.,: .',,', "#::. .', .c" ., .

.oj.. .." wiceprezes zarząd U ..;.

ogrodu zoologicznego ' { '!It'.:. ... dyr. Sylwester Urbań- , l:.' ski l prezes zarządu \ . . ' Julian Piechowski L.' l,' . .', '," L . ,Af4 , " ¥ ł. ! , , , ; .. .; !!II .. .... tt. !"' . '::, j'" ::;' 'Ii :'" ' "iti' 41' iCi I: <'..ci?=:': ; :4 . j: «.

:":?.." ( " ... .. '.. ..;.

. ¥ :i": .. się zainteresowania spoleczeństwa polskiego ogrodem zoologicznym, gdyż zainteresowanie f byto nawet większe niż przed wojną, ale przyczyny szukać należy właśnie w tym, że ;.; :iIi":' ogród pOłożony jest w dusznej atmosfene miasta. Ogród bywa zwiedzany głównie w świę ta i niedziele 'UJ cieplejszych porach roku, a w dnie te większość mieszkańców właśnie " chętnie opuszcza zapylOne ulice miejskie, zaż'lwając przechadzki bądŹ na slablej zabudo- ... %i wanJich peryferiach. miasta bqdź w ogóle w pObliskich okolicach podmiejskich l tym należy tłumaczyć większą liczbę zWiedzających ogród przed wojną nit po wojnie. Prze- .

niesienie ogrodu w bardziej oddaloną od miasta okolicę przyczyni się bez wątpienia tylko ... k f k łot ... do 'lwię szenia re wencji. : Niewątpliwie czasy nie będą zawsze jednakowo pod względem gospodarczym ciężkie :.. :1io"':" i tereny, które obecnie zajmuje ogród zoologiczny, będą mogly być dobrze spien!ężone.

. . 'i Toteż w obecnej chwili mniej należy się zastanawiać nad istotnym zdobyciem funduszów, ..".. , .... ... ale więcej nad wyszukaniem nowego terenu, który odpowiadalby pod ka:l:dym względem '.. celowi, jakiemu mialby slu:!oyć, jako te:!: rozpocząć dokladne studia nowoczesnych klerun!%i ków zakładania i utrzymywania ogrodów zoologiczr,ych i w ogóle przygotować plan prac .. pOlączonych z przeniesieniem na inne miejsce ogrodu. Praca to żmudna, odpowiedzialna t wymagająca dużego przygotowania, ale stanowi główną wytyczną, która umożliwi naj!%i starszemu w odrodzonej Polsce ogrodowi zoologicznemu w Poznaniu dalszy wspanialy, '!'...;. a tak pożądany rozWóJ dla dobra kraju i nauki pOlskiej. '.. 'Aleksandra Karpii!ska zajęła się cmentarzyskami typu łużyckiego z młodszego okresu ... '.. halsztackiego w Gł6wnej (przy ul. Smolnej), Jarosław Leitgeber zamieścił część drugą .

.... dziej6w handlu i kupiectwa poznańskiego 1793 -1815), Janusz Staszewski ukończył pisanie ,"'.

dziej6w gimnazjum poznańskiego (1806 - 1815), a Tymon Terlecki napisał komentarz do * .. Listów tureckich Ryszarda Berwińskiego do Władyslawa Bentkowsktego i Karola Libelta.

' Feliks Pohorecki opublikował w ..Zapiskach" interesującą notatkę pt. O dawnych strzel :;:h(z::i: ):ani:e:e;acw:;:kig6rej wynika, iż cały ten rozległy i . W "Kronice ważniejszych wydarzeń" pomieszczono: Wybory na przewodniczącego Rady'.' . Miejskiej prof. Romualda Paczkowskiego (6 kwietnia), Międzynarodowe Targi Poznańskie (l - 8 maja), Uroczystości z okazji !;ześćdziesięciolecia śmierci Stanisława Moniuszki (3 - 5 .. ... . ' . ' czer:wca), Obchody 650-lecia cechu szewskiego (3 lipca), poświęcenie kościoła św. Michała '.. ....; przy ul. Stolarskiej (10 liIłca) , W drodze z Bedina do Warszawy zatrzymali się w Poznaniu .r .'f!t..;. pOIuc.znik-pilot Franciszek Zwirko i int. Stanisław Vligura C1:wycięzcy w Challenge'u (30 sierp ".;.. .... nia), Poświo::cenie nowego cmentarza parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie .. (118 września), Otwarcie Domu Inwalidzkiego (23 września), Inauguracja nowego teatru ope- .

... * retkowego "Komedia Muzyczna" (23 września), Otwarcie czytelni publicznej w lokalach ¥ Domu Oświatowego przy ul. S.v. Marcina 37 (5 pażdziernika), I Og6lnopolskie Targi Jęcz- '11/' . ,., . mienia Browarnianego (7 - 9 pażdziernika) , Wielkopolski Targ Ogrodniczy (8 - 12 pażdzier nika), Inauguracja Wyższego Kursu Dziennikarskiego (23 października), Odsłonięcie pom','" nika Wdzięezności (30 października). Konsekracja nowego kościoła na Winiarach (1 listo ¥ ..... ., .... ... a..;. '.. ... .... ... .:..t..:..:..t..:.a.:.a... ... a.:..:..t.:. :,....:..t...a....:..t.:. ... .;,.a:' .... a... ... -"*'""-!'1i *,* r:1¥$$¥$$*$****"'*:i .r.**$**#:""'*"'$*¥. .

:.t.:.

:;J: ... .

.

.

:.t.:.

:'" It :.t.:.

:;J: ... ... ... 't.:.

¥" :.. ¥ It .

.. . '.

..... & z epoki kamRfInej &. z poki bronzu &. wcz.esnohistor;cuo C M E N TARZYSK A: @ łuzycki g:j grobćw si<rZ)'n €Y z okresu n:yrnskiego wc2esncł\is\oł'yc:neoł... .; : .J , , -" ." ... .

.. . .. ." "ł .,.

.ił ł . I ! .... ".. . .., ..f.

... .

.

...I . ,I ., '.

; ł! . ' . , . , .

.

ił' ,..:..., ;:, .

" ?ł.

:)

.

.

... ... .:.

.:.

¥" . .. .

... Z W ... .. 4 . . " ... -4 : 1 f ! ,." .:. .

. .

".

łf 1 .,.* '*a.:.**..:.t.*a.:.***I:"'':'** ..:.t.:.a:.**.:..:.t.:."i :.,...¥"'"':i.",..¥);¥¥¥"..;","¥¥¥:ij... _ _

Stanowiska przedhistoryne w Głównej. Wycinek z planu poznania wykonany w Miejskim Urzędzie Pomiarów w 1931 r.

ada), Uroczystości w gmachu Wytszej 'Szkoły Handlowej (12 listopada), Otwarcie centralnego dworca ;outobusowego na pl. Prezydenta Drwęskiego (23 listopada), Obchody dwudziestopięciolecia zgonu Stanisława Wyspiańskiego (27 - 28 listopada);

Zebrał: Kronikarz

J .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry