1 I 2

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4

Czas czytania: ok. 6 min.

Sprawozdania

9 Pawilony o powierzchni 200 m 2 przy ulicach Andrychowskiej i Pniewskiej

Poprawa obslugi mieszkańców

Gospodarka komunalna 10 Ujęcie wody na tarasie zalewowym Warty w Radziewicach - Krajkowie - I etap o zdolności produkcyjnej 65000 m 3 na dobę. Zakończenie w 1983 r.

11 Ujęcie wody w Kobylnicy- Biskupicach.

Zakończenie w 1982 r.

12 Zbiorniki wody czystej na Moraskiej Górze. Zakończenie w 1983 r.

13 Centralna oczyszczalnia ścieków w Kczichglowach - I etap. Zakończenie w 1985 r.

14 Kolektor górnej strefy od centralnej oczyszczalni ścieków do kolektora prawobrzeżnego z przejściem przez rz. Główną. Zakończenie w 1984 r.

15 Kolektor sanitarny junikowski. Zakończenie w 1984 r.

16 Kolektor sanitarny i deszczowy naramowicki. Zakończenie w 1983 r.

17 Elektrociepłownia Karolin. Blok cieplowniczy Be-50 o mocy cieplnej 50 MW. Zakończenie w Brudniu 1982 r.

18 Magistrala cieplna zachodnia do Osiedla Mikołaja Kopernika. Zakończenie w łatach 1982 - 1984

19 Magistrala w ul. Dołna Wilda. Zakończenie w 1983 r.

20 Baza przy ul. Góreckiej. Zakończenie w 1985

21 Poznański szybki tramwaj. Zakończenie w 1987 r.

22 Budowa trasy Wawrzyńca-Nlestachowska-Serbska. Zakończenie w 1983 r.

23 Budowa trasy Arciszewskiego- Ściegiennego. Zakończenie w 1983 r.

9 Kronika m. Poznania z. 3 - 4/8Z

10,1

361,6

41.0

105,1

485,8

170,8

190.0

73,6

1861,9

389,7

99,9

320,7

729,5

935,2

73.8

508,6

2,0

65,1

Przyrost zdolności produkcyjnej wody w 1982 r. o 30000 m 3 na dobę

19,2

Przyrost zdolności produkcyjnej wody O 12000 m 3 na dobę

28,9

Zapewnienie odpowiedniego cłsmenia w północnych rejonach miasta

57,2

Oczyszczanie 55 000 m 3 ścieków na dobę

30,3

Odbiór ścieków z prawobrzeżnej części miasta. poprawa stanu sanitarnego Warty

33,S

Poprawa warunków gruntowo-wodnych osiedla Ławica

20,2

Odbiór ścieków z osiedla w Naramcwicach

Pokrycie niezbędnych potrzeb budownictwa mieszkaniowego w zakresie dos.. tawy ciepla

85,9

Dostawa ciepla do mieszkań w osiedlu

25,4

Zapewnienie ciepla dla mieszkańców Osiedla Dębiec

35,7

251 miejsc postojowych

50,1

6500 mb. toru. Zlagodzenie trudności komunikacyjnych nowych dzielnic mieszkaniowych

55,4

Połączenie pólnocnego pasma rozwojowego miasta z zachodnio-południowymi dzielnicami miasta, z ominięciem śródmieścia

6,8

Dokończenie robót drogowych, kontynuacja robót oświetleniowych, budowa sygnalizacji zsynchronizowanej . ,zielona fala"

Sprawozdania 3 4 93,2 6,2 108,1 31,4 62,9 20,0 16,7 11,5

I I 2

24 BudCIwa ul. Jedności Slowiańskiej (Piaśnicka- Hetmańska). Zakończenie w 1984 r.

2S Budowa trasy Hetmańskiej w odcinkach ulic: Zamenhofa -- Jedności Slowiańskiej. ZakOliczenie w 1983 r.

26 Przebudowa skrzyżowania ulic: Bulgarska- Grunwaldzka- Jugosłowiańska. Zakończenie w 1983 r. 27 Przebudowa ul. Piątkowskiej na odcinku od Szymanowskiego do Średnicowej

Oświata i wychowanie

28 Dokończenie budowy sZkoly podstawowej na Osiedlu Kraju Rad

Zdrowie i opieka społeczna

29 Budowa szpitala ogólnego na ok. 700 łóżek przy ul. Majakowskiego

51,9

1112,8

Przemysł

NOWO ROZPOCZYNANE

30 Budowa zakladu mleczarskiego WojewÓdzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kozichglowach. Zakończenie w IV kwartale 1984 r.

Gospodarka komunalna

31 Kolektor sanitarny i deszczowy naramowieki. Etap H. Zakończenie w 1987 r.

32 Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Milostowie. Zakończenie w 1983 r.

33 Modernizacja palmiarni w parku Kasprzaka

Oswiata i wychowanie

34 Budowa przedszkoli typowych po cztery oddzialy i 120 miejsc każde w następujących rejonach: Winogrady, Osiedle Kopernika, Osiedle Piątkowo nr 11 i 33

35 Dokońc7.enie budowy dwóch szkól podstawowych na Osiedlach Zwycięstwa i Jana Hl Sobieskiego

36 Budowa szkoly podstawowej na Osiedlu Bohaterów H Wojny Światowej

1261,0

316,4

7,1

120,0

54,1

134,8

10,6

50,5

Dokończenie rOb:t ziemnych, WYkO. ] nanie robót drogowych od ul. Hetmańskiej do wjazdu na Zegrze Dokończenie estakady drogowej i kanałów dszczowych, rozpoczęcie modernizacji wę71a drogowego Zamenhofa- Hetmańska Realizacja dalszego dwujezdniowego odcinka w ul. Jugoslowiańskiej-Ta_ czanowskiego Dokończenie robót drogowych, wykonanie oświetlenia j oznakowania oraz zagospodarowanie zielenią

[6,0

Polepszenie \\ aruuków nauczania

30,0

Zwiększenie liczby miejsc szpitalnych dla mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto

90,0

Uzyskanie projektowanej zdolności produkcyjnej o wartości 395000000 zł

31,8

Odprowadzanie ścieków z osiedla miesz.

kaniowego w Naramowicach

2,0

30,0

Ponowne udostępnienie zwiedzającym

17,2

Zwiększenie liczby dzieci przyjętych do przedszkoli

Polepszenie warunków nauczania

9,5

ZADANIA NIE UJĘTE W PLANIE NA 1982 ROK (w milionach złotych)

Lp.

Nazwa zadania

1 I

1 Przemysł Budowa nowego zakładu poligraficznego (odtworzonego) dla Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka z podstawową techniką offsetową

2 Rozbudowa i modernizacja Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych dla rozwoju produkcji łożysk baryłkowych

3 Budowa zakladu wyrobów z metali szlachetnych przy ul. Jeleniogórskiej dla Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów . ,Polsrebro"

Rolnictwo

4 Budowa bazy magazynowo-przechowalniczej dla warzyw, owoców i ziemniaków jadalnych

Handel i usługi

5 Osiedle Jana III Sobieskiego-pawilon 15/110 o powierzchni 3200 m 2 (sklep rybny, warzywa-owoce, supersam spożywczy, bar gastronomiczny oraz usługi: pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, kuśnierskie, dziewiarskie, naprawa sprzętu fotograficznego)

6 Osiedle Dębina - pawilon o powierzchni 1472 m 2 (sklep spożywczy, pasmanteryjno-galanteryjny, pralnia samoobsługowa, z punktem przyjęć do czyszczenia)

7 Pawilony na gbrzeżach Poznania (każdy po ok. 200 111 2 powierzchni. Lokalizacja przy ulicach: Nowotarska, Chodzieska, Gospodarska, Dniestrzańska,.Biskupińska, Leszczyńska, Zakopiailska. Zwirowa)

Gospodarka komunalna

8 Dziesięć zbiorników wody czystej w Piątkowie

9 Oczyszczalnia ścieków i przepompownia . w Kiekrzu

..

I Wartość I kosztorysowa ogółem wgcenl978r. I 3 I

1860,0

3081,0

356,0

240,0

29,5

43,3

40,0

97,0

36,0

Skutki

Systematyczne zmniejszanie się możliwości produkcyjnych i zmniejszanie się zatrudnienia przeciętnie o 10% rocznie. Z uwagi na brak limitów - inwestycja wstrzyJ]l8na

Inwestycja wstrzymana. Uniemożliwi to Zwiększenie produkcji o 434000 szt. łożysk rocznie dla maszyn budowlanych, górniczych i innych

W wyniku wstrzymania tej inwestycji nie nastąpi poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w Kombinacie

I Pogarszanie się zaopatrzenia w ziemniaki, warzywa i owoce w okresie zimowym. Wzrost strat materialnych na skutek nicwłaściwego przechowalnictwa Inwestycja wstrzymana z braku limitów

Nie włączono do planu ze wZjllędu na brak limitów

Niewłączenie do planu na 1982 r. budowy zbiorników oraz pompowni, których cykl realizacji . okreśłony jest na cztery lata, spowoduje dalsze trudności w zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia wody w północnych rejonach miasta

Dalsze zanieczyszczenie Jeziora Kierskiego

Sprawozdania

10 Przepompownia wody czystej w Piątkowie

II Elektrocieplownia Karolin - blok ciepłowniczy BC-IOO o mocy cieplnej 165 Gcal/h

12 Elektrociepłownia Karolin - blok ciepłowniczy BC-IOO o mocy cieplnej 165 Gcal/h

13 Magistrala od Elektrociepłowni Karolin do ul. Obomickiej

14 Linia tramwajowa od ul. Czerwonej Armii do ul. Zamenhofa przez Most Rocha

IS Budowa warsztatów torowo-sieciowych przy ul. Gołęzyckiej

16 Budowa stacji prostowniczej na Trasie Hetmańskiej

17 Tunel dla pieszych pod ul. Głogowską

18 Budowa nowej trasy w ul. Średnicowej

19 Modernizacja ujęcia wody w Dębinie i przebudowa stawu infiltracyjnego na filtr powolny 20 11 etap ujęcia wody Radzewice- Krajkowo o zdolności docelowej 110000 m' na dobę

21 Stacja uzdatniania wody w Sowinkach

22 Magistrala dosylowa z M08iny do Poznania 23 Magistrala wodociągowa centralna z MosiDy do Poznania

24 Centrałna oczyszczalnia ścieków 11 etap. Docełowa zdolność 262 m' na dobę

25 Kolektor ogólnospławny przeźmierowski

26 Ciepłociąg od hotelu "Poznań" do ul. Libclta

27 Przedłuźcnie linii tramwajowej do Piątkowa

28 Budowa zajezdni dla taboru tramwajowego przy ul. Wojciechowskiego

29 Budowa zajezdni autobusowej w Naramowicach

30 Budowa stacji prostowników Śródmieście

31 Wysypisko śmieci w Biedeusku

2000,0

2000,0

798,0

165,0

100,0

200,0 900,0

164,0

102,5

136,0

483,0

350,0

300,0

80,0

Warunkuje odpowiednie ciśnienie w północnych rejonach miasta

Niezrealizowanie zadania do 1985 r. spowoduje pogłębienie się deficytu ciepla w mieście

Dla złagodzenia deficytu ciepła konieczne jest zrealizowanie następnego bloku BC-IOO do 1987 r.

328,0

Warunkuje możliwość pełnego przesyłania ciepla z Elektrociepłowni Karolin

67,0

Niewybudowanie tego odcinka nie pozwoli na usprawnienie komunikacji w mieście

40,0

Dalsze pogorszenie konserwacji taboru i urządzeń technicznych oraz wlaściwego przeprowadzania remontów sieci i torów tramwajowych

25,0

Zwiększenie przeciąźcnia istniejących urządzeń

52,1

Dalsze zagroźcnie bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie dworca kolejowego

Pogłębienie się trudności komunikacyjnych centrum z pÓłnocnymi rejonami miasta

20,3

Pogorszenie się zaopatrzenia w wodę

Pogorszonie sie stanu sanitarnego miasta

Nieusprawnienie gospodarki ciepłem

Pogorszenie się sprawności kOJIlunikacji miejskiej

15,0

20,0

Pogorszenie się stanu sanitarnego miasta

1 I 2 I 3 I 4 I 32 Cmentarz komunalny w Morasku 60,0 Oświata i wychowanie 33 Budowa przedszkoli po cztery oddziały i 120 Poważne zwiększenie się liczby dzieci nie przymiejsc każde w następujących rejonach: Gór- jętych do przedszkoli, co zmusi wladze do przezczyn, Winiary , Podolany , Smochowice, Dolna naczenia dalszych nowych mieszkań na cele Wilda, Żegrze; w Naramowicach, Ratajach przedszkolne i Morasku po dwa 34 Budowa szkoły podstawowej na Osiedlu Wi- Nie nastąpi przewidywana poprawa warunków niary nauczania 35 Rozbudowa dw6eh szkól: nr 64 przy ul. 000- .. .. drzyckiej i nr 65 na Osiedlu Kosmonautów Kultura i sztuka 36 Remont Teatru Wielkiego 600,0 Wstrzymanie rozpoczęcia prac remontowych grozi zamknięciem placówki ze względu na zagrożenie życia aktorów i widzów uczestniczących \V przedstawieniach 37 Remont Teatru Polskiego 450,0

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry