SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

BrZlemówien1e ;pTz,ewodn1c.zącego Rady Pańs;twa Henryka Jabońskiego .na ,UT,OCZYSltości .odsłOlI1ięo1a ponmika Airmii ,;PoZIDJań" w 'dniu 11 wneśnia il9812 r. 5

ARTYKUŁY Lech T r z e c i a k o w s k i - WizerUIlek dziewiętnastowiecznego Poznaniaka.

Stereotyp i ;l'zeczym.1stość 11

MATERIAŁY Edmund K r z y m i e ń - Zmian:J." w sytuacji mieszkaniowej Poznania w latach Ie45 - HJ80. IStu:iium poróW.nJaIWICze). Część opierws:za 21 Jan Kaczmarek - Os,rodek S.zkolno-Wy,chawa1Wczy dla Dzieci GłlliChych w la,tac'h '1'832 - 1098'2. (Rys monog,r.alf:iczny). Aneks: D)'Il'ek:torzy Zakładu ,i Szkały 33Kjrzys:zJtaf .N li It 'S c h k -e - Rozwój tiJJJfTaSltruki1!u,ry Poznan.ia w latach 1'921 - 19'76 na tle rozwoju Międzynarodowych Targów PoznalIskich. A n e k s: Wypis z protokółu posiedzenia Prezydium Rady Narodowej (7 III 1958 r.); Uzasadnienie techniczno-ekonomiczne do prajektu uchwały Rady Ministrów; Harmonogram realizacji programu modernizacji . 45 Witold E n g e I - Woda dl,a PoUJJanra. Część trzecia 57 Wiesława H,ars t. - Koncepcja sYiSloomu palf;lwwaiI1lia w J>ozI1laniu 67 Ludw:ik K I u c k - W regiJg'traitu.rze. JMalberj,ały do !dziejów okupacji hi'terO'WIs.kiej w Po1sce) 75

ZYCIE KULTl'RAl.NE

Bogdan C i s z e w s k i - Filharmonia Poznańska w sezonach 1977/1978 i '1!!J,78;:19719 81

KRONIKA

Laureacd Na,gród Grażyna Banaszkiewicz i Tadeusz Switała - Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upawszechniania kultury za rok 1978. Część pierwsza. Nagrody zespołowe oraz indywidualne: Edwin Kowalski, Kazimierz Matysek, Marian Orłoń i Tadeusz Peksa . 87

Z żałabnej karty Andrzej D 'z i ę c z k a w s k i - Jan .Bogumił Sokałowski {1009 _ .m8:2)

97'

S'Pr'a w.azdania Mar!iaJn Genowe!iak - I Sesja Miejskiej .Ra,dy \Narodo!Wlej. Aneks: Rapart a :aktua:lTIej sy:tuacji ISpołeczno-gospoda3.icrrej lBo=aII1Iia l(ioo'gmeJ1Jty) 103

Spis treści

.Mard.an G e!I1 o w e f i a k - Spra wozdaniJe z wykonall1li:a [planu Społeczno-Gos;podaTcooo i budżetu Poznania za r.ok 198:1 il1a lsesji ilVJ.i,ejskiej Rady Narodowej. A n e k s: Wykaz zadań ujętych i nie ujętych w Planie na rok 1982 119 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1191U roku. Część druga (lipiec grudzień) 135 Kro n i kar:z - 50 lat temu w "KroItice Miasta ,Pomaoo" 191

ZDJĘCIA Henryka Bietkowskiego, Bogdana Borowiaka, Zygmunta Ceglarka, Centralnej Agencji Fotograficznej, Ryszarda Galowskiego, Rafała Jasionowicza, Jana Kaczmarka, Romualda Królaka, Teodora Szwęjkowskiego, Jerzego Unierzyskiego, Grażyny Wyszomirskie

RYSUNKI M.Lecz'słiawa BręglLer.a, Frall1iCiszkia B\lIr,iewicza 'i Józef,a Neubauera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.07/12 R.50 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry